Τεκμήριο: Διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδος προς τους Πελοπονησίους (Idem 446)


Διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδος προς τους Πελοπονησίους, με την οποία, αφού αναφερθεί στην προέλαση του εχθρού από τη Στερεά αφ’ ενός προς την Πάτρα και αφ’ ετέρου προς την Κόρινθο, τους καλεί να παραμερίσουν τι διαφορές τους και να εκστρατεύσουν εναντίον του εχθρού.

 

Ερμιόνη, 22.10.1822

Γλώσσα: ελληνική
Χαρακτηρισμός: Έγγραφο 456 (Υποφακ. 17) 1 μφ., χειρόγραφο (Ε.)
Λέξεις-κλειδιά: Προσωρινή Διοίκηση, Πελοποννήσιοι, Μάχες, Ερμιόνη