Τεκμήριο: Σχέδιο επιστολής του Mινίστρου του Πολέμου προς τον Πρόεδρο του Εκτελεστικού Σώματος, σχετική με τη μετατροπή ποσότητας σίτου σε αλεύρι


Σχέδιο επιστολής του Mινίστρου του Πολέμου προς τον Πρόεδρο του Εκτελεστικού Σώματος, σχετική με τη μετατροπή ποσότητας σίτου σε αλεύρι και τη διάθεσή του «επί αποδείξει» από τις αποθήκες.

 [Σημ: Δεν αναφέρεται ο τόπος σύνταξης. Ο γραφικός χαρακτήρας του Ι. Θεοτόκη]

Γλώσσα: ιταλική
Χαρακτηρισμός: Έγγραφο 541 (Υποφακ. 17) 1 μφ., χειρόγραφο (I.)
Λέξεις-κλειδιά: Μινιστέριο Πολέμου, Εκτελεστικό, Σιτάρι