Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Β΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Β΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Αριστείδης Στεργέλλης
 
Έτος έκδοσης:1978
 
Σελίδες:416
 
Θέμα:Αποστολή εις Λευκάδα
 
Τοπική κάλυψη:Λευκάδα
 
Χρονική κάλυψη:1807
 
Περίληψη:Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ τόμος του Αρχείου Καποδίστρια περιλαμβάνει τα κείμενα του I. Καποδίστρια ως «Εκτάκτου Επιτρόπου» της Κυβερνήσεως της Επτανήσου Πολιτείας στη Λευκάδα, στην περίοδο Μαΐου - Αυγούστου 1807. Η αποστολή αυτή έδωσε για μια ακόμη φορά το μέτρο των διοικητικών και οργανωτικών ικανοτήτων του Καποδίστρια. Τα καθήκοντα, που του ανέθεσε η Γερουσία της Επτανήσου και ο πληρεξούσιος του Αυτοκράτορα της Ρωσίας Γεώργιος Μοτσενίγος σε μια δύσκολη καμπή της ευρωπαϊκής ιστορίας, όταν οι νικηφόροι αετοί του Ναπολέοντα είχαν σκιάσει ολόκληρη την Ευρώπη, δεν ήταν εύκολα. Έπρεπε να λάβει αποφασιστικά μέτρα για την οχύρωση και την πληρέστερη άμυνα της Λευκάδας, ώστε να εξουδετερωθεί εντελώς η απειλή του Αλή Πασά και των Γάλλων συμβούλων του εναντίον του νησιού. Συγχρόνως όμως έπρεπε να ισορροπήσει τις αρμοδιότητες και τις πρωτοβουλίες των τοπικών διοικητικών και στρατιωτικών παραγόντων.
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 55.18 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 353-372 από: 417
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/353.gif&w=550&h=800

59

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 405

Νο. 67

Il Commissario Estraordinario in Santa Maura

All’illustrissimo signor Segretario di Stato delle Finanze e Forz’Armata

Dal Commissariato Estraordinario

li 10 agosto 1807 G.S.

13 detto

Il Segretario di Stato conte Sordina

Ritorna l’alfiere conte Bulgari secondo le autorizzazioni conferitemi col di lei dispaccio dei 6 del corrente.

L’altro uffiziale signor Battaglia aiutante del battaglione volontariamente proponesi di approffittare dell’indulto accordatogli dall’eccellentissimo Senato allo spirare del corrente mese.

Raccomando all’equità dell’eccellentissimo Senato il primo uffiziale. Esso può meritarsi dalla pubblica grazia qualche titolo che lo presenti sempre vantaggiosamente al governo anco pei serviggi prestati in questa straordinaria spedizione.

Ho l’onore di protestare la piú distinta stima e considerazione.

Il Commissario Estraordinario conte CAPODISTRIA

Αρ. 67

Ο Έκτακτος Επίτροπος εις Αγίαν Μαύραν

Προς τον εκλαμπρότατον κ. Γραμματέα της Επικρατείας επί των Οικονομικών και Στρατιωτικών

Εκ του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου

Τη 10η Αυγούστου 1807 Ελλην. Ημερ.

13 ειρημένου

Ο Γραμματεύς της Επικρατείας

Κόμης Σορδίνας

Επιστρέφει ο σημαιοφόρος κόμης Βούλγαρης συμφώνως προς την εξουσιοδότησιν την οποίαν μου παρέσχετε διά του εγγράφου της 6ης τρέχοντος.

Ο έτερος αξιωματικός κ. Μπαττάλια, ο οποίος ασκεί εμπιστευτικά καθήκοντα, προσφέρεται εκουσίως να επωφεληθή της χάριτος, την οποίαν του χορηγεί η εξοχωτάτη Γερουσία κατά την εκπνοήν του τρέχοντος μηνός.

Συνιστώ εις την δικαίαν κρίσιν της εξοχωτάτης Γερουσίας τον πρώτον αξιωματικόν. Ούτος δύναται να επιτύχη κάποιαν διάκρισιν, η οποία θα του επιτρέπη να έχη ιδιαιτέραν πάντοτε μεταχείρισιν υπό της κυβερνήσεως, ακό-

Σελ. 353
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/354.gif&w=550&h=800

μη και διά τας υπηρεσίας τας οποίας προσέφερε κατ’ αυτήν την έκτακτον αποστολήν.

Έχω την τιμήν να διαδηλώσω την πλέον διακριτικήν εκτίμησν και υπόληψιν.

Ο Έκτακτος Επίτροπος Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

60

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 406

No 68

Dipartimento Finanze.

All’eccellentissimo Senato

Il Commissario Estraordinario in Santa Maura

Dal Commissariato Estraordinario con inserta una

li 10 agosto 1807 G.S.

13 detto

Il Segretario di Stato conte Capodistria

Il Capitano Camillo conte Dalla Decima arrivò la serra degli 8 col socorso di tallari tremilla.

La spedizione del bastimento capitan Paolo Comitopulo ha preceduto questo arrivo di qualche ora. Con essa ho reso conto a V.V.E.E. dello stato della Finanza e delle rissorse tutte messe in gran movimento per unire il fondo di 30m piastre. Non ripetto le cose dette e rispondo dell’esecuzione data alle Commissioni ricevute col dispaccio dell’illustrissimo signor Segretario di Stato di codesto Dipartimento dei 3 pur del corrente.

Ho la compiacenza di aver incontrato tutte le intenzioni di V.V. E.E., modificando prima anco dell’arrivo del sudetto dispaccio l’armo maritimo, il terrestre ed i travagli delle fortificazioni in maniera che ogni uno di questi rami di spesa non sorpasserà per questo mese le fonti assegnate.

φ. 1v L’incarico assuntosi da S.E. il signor Ministro di / Russia quanto alle paghe dei cacciatori legieri ed alla legna da fuoco, carne ec. ec.; bisogna sempre considerarlo efficace possibilmente, ed il sollievo che ne deriva al pubblico errario vuosto è calcolarlo in relazione.

Suponendo ancora cheaper questi titoli non ci sia ricercato qui denaro nella corrente di questo mese, devesi considerare che gli arretrati del mese di luglio quanto a legna, carne, ospitale essorbiranno una parte delle 30m piastre e che il saldo dei bastimenti Condurri, Alexandrin, Potamiano, Sava Arseni, Siguri pel decorso mese ed almeno

Σελ. 354
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/355.gif&w=550&h=800

per quindici giorni del corrente lascieranno di nuovo esausta la Finanza.

Sull’armo maritimo oltre alle fatte economie ho scritto oggi, perché prima di oggi non fuvi incontro al Zante, onde coll’arrivo qui della barca cannoniera e della galeottina Rumeliotti si possa ottenere il licenziamento di due di questi bastimenti. Nelle occluse sotto no 1, 2, 3, V.V.E.E. abbino i riscontri della pronteza con cui ho studiato di eseguire gli ordini avuti. Cercarò di congedare Conduri e Cuvarà, ma parmi difficile vista la sentenza fin’ora trovata per predisponere un tal cangiamento. Il comando maritimo ha dato istruzioni a questo signor Maggiore Siguri, le quali esigono una crociera permanente tra φ.2r S. Maura e Paxo. / Per sostenerla il Maggiore trova necessari due bastimenti grossi. Per questo potrebbe il governo insistere pel ritorno del capitano Comitopulo, il quale è al soldo russo, così avressimo il risparmio di un grosso bastimento e non so perché resti sempre immobile alla Parga il bastimento comandato dal capitano Sarachin. Non potrebbe esso dar la muta al Comitopulo nella crociera ?

Del terrestre armo e dei travagli nulla posso aggiungere a quanto ho scritto col mio rapporto no. 64.

Che l’E.E.V.V. si tranquillizzino; dal canto mio sarà guardata con grande gelosia la finanza e non si faranno né spese sovverchie né inutili né pericolose alla tranquillità confinaria.

Sul Forte Alessandro non si fanno lavori, dopocché io ho assicurato S.E. il Generale, che in ogni evento mi assumerò l’incarico di fare in due notti tutte le riparazioni progettate, ancoracché l’artiglieria e la moschetteria nemica si scaricasse contro di noi.

Tanto impegno e tanta risponsabilità fondasi e sulla possibilità di adempiere l’uno e sulla certezza di non abbisognare della seconda pel prossimo cangiamento di politici rapporti e della guarnigione.

φ.2v Con questi principi le opere sono ridotte a minimi termini, né esse possono portare disequilibrio grande alla ecconomia pubblica.

Dirigo le mie rispettose osservazioni a V.V.E.E. intorno alle ordinate comunicazioni col Visire di Giannina per mezzo del competente Dipartimento.

Quanto al distaccameto repubblicano ed ai volontari dirò che il decreto 31 luglio ordinava il richiamo delle truppe da Parga, e per un equivoco scoperto da me poco dopo, si è inteso che questo richiamo riguardasse il distaccamento di S. Maura.

Io per altro sarei rispettosamente di avviso che passate le dovute comunicazioni con S.E. il Generale Nazimoff si richiamasse costà nella corrente di questo mese il distaccamento sudetto ed i volontari.

1. Perché il serviggio militare di questa piazza non addimanda il soccorso dei nostri pochi soldati.

Σελ. 355
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/356.gif&w=550&h=800

2. Perché essi sono pagati per tutto questo mese e sarebbe imbarazzante il preparare i fondi necessari pel venturo.

3. Perché ora potrebbesi verificare il suo ritorno con grande ecconomia di mezzi, potendosi dare questa commissione a taluno dei bastimenti che sono al pubblico soldo e che devono essere in crociera.

4. Perché nel nuovo ordine di cose è piú utile presentare unito questo battaglione di quello che diviso.

5. Perché manca affatto dal suo oggetto questa missione.

Per tutte queste ragioni ho aderito alle istanze dei due fratelli volontari Pandin e Spiridon Grizzi, i quali ritornano in patria avendo ricevuto il loro soldo per tutto questo mese nonché Padovan, Cerulli e Zanaia.

Imploro la continuazione della pubblica grazia.

Il Commissario Estraordinario conte Capodistria

Αρ. 68

Υπηρεσία Οικονομικών

Προς την εξοχωτάτην Γερουσίαν

Ο Έκτακτος Επίτροπος εις Αγίαν Μαύραν

Εκ του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου

μεθ’ ενός συνημμένου

Τη 10 Αυγούστου 1807 Ελλην. Ημερ.

13 ειρημμένου

Ο Γραμματεύς της Επικρατείας

Κόμης Καποδίστριας

Ο λοχαγός Καμίλος κόμης Δάλλα Δέτσιμα έφθασε την εσπέραν της 8 μετά της χορηγίας των τριών χιλιάδων ταλλήρων.

Η αποστολή του πλοίου του καπετάνιου Παύλου Κομητοπούλου προηγήθη αυτής της αφίξεως κατά ολίγην ώραν. Δι’ αυτής έδωσα λόγον εις τας Α.Α.Ε.Ε. της καταστάσεως των οικονομικών και της επιστρατεύσεως όλων των μέσων διά την συγκέντρωσιν του ποσού των 30.000 πιάστρων. Δεν επαναλαμβάνω τα ήδη λεχθέντα και απαντώ επί της εκτελέσεως των ληφθεισών εντολών διά του εγγράφου του εκλαμπροτάτου κ. Γραμματέως ταύτης της Υπηρεσίας της 3ης επίσης τρέχοντος.

Έχω την ικανοποίησιν ότι διέκρινα όλας προθέσεις των Α.Α.Ε.Ε., τροποποιών προ ακόμη της λήψεως του προαναφερθέντος εγγράφου την ναυτικήν οργάνωσιν, το πεζικόν και τας εργασίας οχυρώσεως, ώστε κάθε δαπά-

Σελ. 356
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/357.gif&w=550&h=800

νη των κλάδων τούτων να μη υπερβή τον παρόντα μήνα τα διατεθέντα ποσά.

φ.1v Η υποχρέωσις την οποίαν ανέλαβε η Α.Ε. Ο κ. Υπουργός της / Ρωσίας ως προς την μισθοδοσίαν των ελαφρών ακροβολιστών, τα καυσόξυλα, το κρέας κ.λπ. πρέπει να θεωρήται, κατά το δυνατόν, αποτελεσματική και η ανακούφισις, η οποία εκ τούτου πηγάζει διά το κενόν δημόσιον θησαυροφυλάκιον, πρέπει να εκτιμηθή αναλόγως.

Ακόμη και αν υποτεθή ότι διά τους λόγους αυτούς δεν θα ζητηθούν χρήματα κατά τον τρέχοντα μήνα, πρέπει ωστόσο να θεωρηθή ότι αι καθυστερημένοι πληρωμαί του Ιουλίου διά τα καυσόξυλα, το κρέας και το νοσοκομείον θα απορροφήσουν μέρος των 30.000 πιάστρων και η εξόφλησις των πλοίων Κοντούρη, Αλεξάνδρου, Ποταμιάνου, Σάβα Αρσένη, Σιγούρου διά τον προηγούμενον μήνα και διά δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρας του τρέχοντος μηνός θα αφήσουν εξηντλημένην την οικονομίαν.

Επί των ναυτικών, πλην των ήδη γενομένων οικονομιών, έγραψα σήμερον, διότι ενωρίτερον δεν υπήρξε συνάντησις εις Ζάκυνθον, ώστε διά της αφίξεως εδώ της κανονιοφόρου και της γαλεοττίνας Ρουμελιώτη να πραγματοποιηθή η απόλυσις των δύο τούτων σκαφών. Εις τα συνημμένα έγγραφα υπ’ αρ. 1, 2, 3, αι Α.Α.Ε.Ε. έχουν τα τεκμήρια της ταχύτητος, μετά της οποίας προσεπάθησα να εκτελέσω τας δοθείσας διαταγάς.

Θα προσπαθήσω να απολύσω τους Κοντούρη και Κουβαρά, αλλά μου φαίνεται δύσκολον εξ αίτιας της προβληθείσης μέχρι στιγμής αποφάσεως να προβώ εις τοιαύτην αλλαγήν. Η ναυτική διοίκησις έδωσεν οδηγίας εις τον ανώτερον αξιωματικόν Σιγούρον, αι οποίαι απαιτούν την δημιουργίαν ενός φ. 2v μονίμου δρομολογίου μεταξύ Αγ. Μαύρας / και Παξών. Διά να το διατηρήση ο αξιωματικός κρίνει απαραίτητα δύο μεγάλα σκάφη. Επ’ αυτού θα ηδύνατο η κυβέρνησις να επιμείνη, διά την επιστροφήν του καπετάνιου Κομητοπούλου, ο οποίος μισθοδοτείται υπό των Ρώσων, και τοιουτοτρόπως θα έχωμεν οικονομίαν ενός μεγάλου σκάφους, και δεν γνωρίζω, διατί παραμένει πάντοτε ακίνητον εις την Πάργαν το πλοίον, το οποίον διοικεί ο καπετάνιος Σαρακηνός. Δεν θα ηδύνατο τούτο να αντικαταστήση τον Κομητόπουλον εις το δρομολόγιον ;

Επί του πεζικού και των οχυρωματικών έργων δεν δύναμαι τίποτε να προσθέσω, πλέον των όσων έγραψα εις την αναφοράν υπ’ αρ. 64.

Αι Α.Α.Ε.Ε. να μένουν ήσυχοι, ότι εκ μέρους μου θα διαφυλαχθούν τα δημόσια χρήματα, και δεν θα υπάρξουν περιτταί δαπάναι ούτε ανωφελοι ούτε επικίνδυνοι διά την ησυχίαν των συνόρων.

Εις το οχυρόν Αλεξάνδρου δεν εκτελούνται έργα, αφότου διεβεβαίωσα την Α.Ε. τον στρατηγόν, ότι εις κάθε περίπτωσιν θα αναλάβω την φροντίδα να προβώ εντός δύο νυκτών εις όλας τας προγραμματισθείσας επισκευάς, ακόμη και αν ήθελε επιπέση όλον το εχθρικόν πυρ και πυροβολικόν εναντίον μας.

Σελ. 357
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/358.gif&w=550&h=800

Τοιαύτη υποχρέωσις και ευθύνη βασίζονται και εις την δυνατότητα να εκτελεσθή το έν και εις την βεβαιότητα να μη υπάρξουν ελλείψεις εις το έτερον, επί της προσεχούς μεταβολής των πολιτικών σχέσεων και της φρουράς.

Υπ’ αυτούς τους όρους τα έργα έχουν μειωθή εις το κατώτερον δυνατόν φ.2v / σημείον και ταύτα δεν δύνανται να επιφέρουν μεγάλην ανωμαλίαν εις την δημοσίαν οικονομίαν.

Απευθύνω τας πλήρεις σεβασμού παρατηρήσεις μου προς τας Α.Α.Ε.Ε. επί των διαταχθεισών σχέσεων μετά του Βεζύρου των Ιωαννίνων διά μέσου της αρμοδίας Υπηρεσίας.

Επί του στρατεύματος της Δημοκρατίας και των εθελοντών δηλώνω, ότι το διάταγμα της 31 Ιουλίου διέταξε την ανάκλησιν των δυνάμεων εκ της Πάργας, και, εκ παρεξηγήσεως την οποίαν ανεκάλυψα ολίγον αργότερον, εξελήφθη ότι αύτη η ανάκλησις αφεώρα το στρατιωτικόν σώμα εις Αγ. Μαύραν.

Εξ άλλου εγώ θα ήμουν της σεβαστής γνώμης, ότι, μετά το πέρας των αναγκαίων συνομιλιών μετά της Α.Ε. τον στρατηγόν Ναζίμοφ, να ανακληθή εκεί εντός του τρέχοντος μηνός το ειρημένον στρατιωτικόν σώμα και οι εθελονταί.

1. Διότι αι στρατιωτικαί ανάγκαι αυτού του τόπου δεν χρειάζονται την βοήθειαν των ημετέρων ολίγων στρατιωτών.

2. Διότι ούτοι έχουν μισθοδοτηθή δι’ όλον τον παρόντα μήνα και θα ήτο δύσκολον να εξευρεθούν τα αναγκαία χρήματα διά τον ερχόμενον μήνα.

3. Διότι τώρα θα ηδύνατο να πραγματοποιηθή η επιστροφή με μεγάλην οικονομίαν μέσων, διότι θα δοθή η φροντίδα αύτη εις έν των σκαφών, τα οποία μισθοδοτούνται εκ του δημοσίου και εκτελούν δρομολόγια.

φ.3 / 4 Διότι κατά την νέαν διευθέτησιν των πραγμάτων είναι περισσότερον χρήσιμον να εμφανισθή ηνωμένον το στρατιωτικόν σώμα παρά διηρημένον.

5. Διότι παντελώς απουσιάζει εκ της αποστολής αυτής ο σκοπός.

Δι’ όλους αυτούς τους λόγους έστερξα εις τας αιτήσεις των δύο εθελοντών αδελφών Παντή και Σπυρίδωνος Γκρίτσι, οι οποίοι επιστρέφουν εις την πατρίδα έχοντες μισθοδοτηθή δι’ όλον τούτον τον μήνα, ως επίσης των Παντοβάν, Τσερούλλη και Ζανάγια.

Εκλιπαρώ την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο Έκτακτος Επίτροπος Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Σελ. 358
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/359.gif&w=550&h=800

61

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 408

No. 32

Dipartimento Finanze

All’eccellentissimo Senato

Il Commissario Estraordinario in Santa Maura

Dal Commissariato Estraordinario

li 17 agosto 1807 G.S.

21 detto

Il Segretario di Stato conte Sordina

L’ordine di V.V.E.E. riguardante lo sviluppo e la fine della revisione di codesta locale Finanza, come la restituzione al suo posto dello sospeso Tesoriere, doveva essere eseguito 1ο coll’assunzione dell’offerta pieggieria, 2ο coll’incominciamento della Bevisione.

Prima di procedere uffizialmente ho stimato miglior consiglio di intraprendere io stesso un privato esame intorno ad ambedue queste operazioni, per assicurarne il riuscimento, essendo io vivamente interessato a mettere nella più grande sicurezza, con pubblici atti, tutti quelli che sarebbero altrimenti risponsabili dell’avuta azienda ecconomica.

Devo ingenuamente confessare a V.V.E.E. la mia sorpresa ed il mio dolore, quando mi sono assicurato dell’assoluta impossibilità di mettere a lovedole termine e l’una e l’altra misura.

φ.1v Parlando della Bevisione, ho cercato nell’archivio pri/taneo i riscontri delle somme versate nella pubblica cassa, a contare dalla Beggenza sostenuta dal delegato signor Anino, fino al tempo in cui fu sospeso dalle sue funzioni il tesoriere signor Ciciliano.

Ho trovato delle lacune immense, giacché mancano dall’archivio registri e filze di intere Reggenze, giacché dopo la trasmissione della legge di contabilità, la quale impone al Ministero della Reggenza il dovere di tenere il registro dei mandatti d’introito, non si è mai tenuto questo registro. Quindi egli è impossibile intraprendere una revisione, poiché mancano i documenti legali della introduzione del dennaro nella pubblica cassa e non v’è mezzo, che indicare ne possa i legitimi movimenti.

Fra le carte svolte in questo esame ho trovato l’istruzione data dall’eccellentissimo Senato a questa Beggenza li 27 novembre 1805, affinché eseguita fosse la legge di contabilità e riparati con misure robuste i disordini corsi fino a quell’epoca.

Questa istruzione trovata nell’archivio non ha marcato il suo ricevimento né, per quanto io abbia esaminato i registri a questa is-

Σελ. 359
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/360.gif&w=550&h=800

truzione, si è data giammai nessuna risposta. Prego V.V.E.E. di rivederne il testo.

In mezzo a questa veramente spinosa istruzione ho risoluto di intraprendere comunque siasi la Revvisione, onde una immensa pietra potesse per sempre cuoprire da qualunque nuova indagine l’amministrazione di cui si tratta.

φ.2 Mi sono rivolto al Tesoriere coll’ordine che accompagno in copia (no.1) Esso mi si produsse con l’annesso (no.2); a questo ho risposto oggi come consta dall’altro inserto (no.3). Quali sieno per essere i risultati di tutti questi miei sforzi, lo ignoro. Certo ch’io non esporrò la mia dilicatezza, disdicendo con un atto pubblico quello che ho estrenato con altro atto pubblico approvato da V.V.E.E., quando io non possa appogiarmi od a qualche ragione giustificativa od al dovere di obbedire ad ordini superiori, dei quali io non potrò giammai essere né ricercato né risponsabile.

Quando intrapresa sia questa Revvisione, io farò assumere legalmente l’offerta malevadoria della generalità dei beni Ciciliano, e poi, eseguendo liberamente gli ordini di V.V.E.E. dei 3 corrente, rimetterò con altro atto pubblico, sotto le suindicate condizioni, al suo posto il Tesoriere sospeso.

Ove queste operazioni non sieno eseguibili in pochi giorni, ciò ch’è facile a prevedersi (calcolando dal fatto ciò che si può sperare in questo sciagurato argomento), io, confidando sempre nel sollecito mio richiamo, lascierò le cose ove si trovano tuttavia, e resterà alla somma sapienza di V.V.E.E. di prendere quelle misure, che stimeranno le piú analogue a presidiare il pubblico patrimonio.

Imploro la continuazione della pubblica grazia.

Il Commissario Estraordinario conte Capodistria.

Σελ. 360
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/361.gif&w=550&h=800

Αρ. 32

Υπηρεσία των Οικονομικών

Προς την εξοχωτάτην Γερουσίαν

Ο Έκτακτος Επίτροπος εις Αγίαν Μαύραν

Εκ του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου

Τη 17 Αυγούστου 1807 Ελλην. Ημερ.

21 ειρημένου

Ο Γραμματεύς της Επικρατείας

Κόμης Σορδίνας

Η διαταγή των Α.Α.Ε.Ε. επί της διεξαγωγής και περατώσεως της οικονομικής επιθεωρήσεως των τοπικών οικονομικών Υπηρεσιών ως και η επαναφορά του παυθέντος Ταμίου έπρεπε να εφαρμοσθή α΄ διά της αποδοχής της προσφερθείσης εγγυήσεως και β΄ διά της ενάρξεως της Επιθεωρήσεως.

Πριν ή προχωρήσω επισήμως, εθεώρησα καλύτερον να αναλάβω ιδιωτικώς εγώ ο ίδιος εξέτασιν επί αμφοτέρων των θεμάτων, διά να εξασφαλίσω την επιτυχίαν των, ενδιαφερόμενος ζωηρώς να θέσω υπό έλεγχον, διά δημοσίων πράξεων, όλους όσους θα ήσαν υπεύθυνοι διά την προηγουμένην οικονομικήν διαχείρισιν.

Οφείλω μετ’ απλότητος να ομολογήσω προς τας Α.Α.Ε.Ε. την έκπληξίν μου και την λύπην μου, ότε κατηνόησα την πλήρην αδυναμίαν, όπως ικανοποιητικώς φέρω εις πέρας την μίαν και την άλλην εξέτασιν.

Όσον αφορά εις την Επιθεώρησιν ανεζήτησα εις το Πρυτανικόν Αρχείον φ.1v / τας αποδείξεις των χρηματικών ποσών, τα οποία εισήλθον εις το δημόσιον ταμείον από της εποχής της διαχειρίσεως υπό του προσωρινού απεσταλμένου κ. Άνινου μέχρι της παύσεως του ταμίου κ. Σισιλιάνου.

Εύρον τεράστια κενά, διότι λείπουν εκ του Αρχείου κατάστιχα και δεσμίδες ολοκλήρων διαχειρίσεων, διότι κατόπιν της κοινοποιήσεως του νόμου περί δημοσίου λογιστικού, ο οποίος επιβάλλει εις τους διαχειριστάς την υποχρέωσιν να τηρούν κατάστιχον εισπράξεων, ουδέποτε ετηρήθη τοιούτον κατάστιχον. Όθεν είναι αδύνατον να αναληφθή Επιθεώρησις, διότι απουσιάζουν τα νόμιμα έγγραφα διά την είσπραξιν των χρηματικών ποσών υπό του δημοσίου ταμείου και δεν υπάρχει τρόπος να πιστοποιηθή η νόμιμος κίνησίς των.

Μεταξύ των εγγράφων, τα οποία ηρεύνησα κατά την εξέτασιν, εύρον τας οδηγίας της εξοχωτάτης Γερουσίας προς την προσωρινήν διαχείρισιν υπό ημερομηνίαν 27 Νοεμβρίου 1805, διά την εφαρμογήν του νόμου περί δημοσίου λογιστικού και την επανόρθωσιν, διά γενναίων μέτρων, των ατασθαλιών, αι οποίαι είχον λάβει χώραν μέχρι της εποχής εκείνης.

Η διαταγή αύτη, η οποία ευρέθη εις το Αρχείον, δεν φέρει ένδειξιν

Σελ. 361
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/362.gif&w=550&h=800

λήψεως, ούτε, παρ’ όλον ότι ηρεύνησα τα κατάστιχα, επ’ αυτού εδόθη ποτέ απάντησις. Παρακαλώ τας Α.Α.Ε.Ε. όπως επανεξετασθή το κείμενον.

Εν μέσω τοιαύτης αληθώς ακανθώδους εντολής απεφάσισα να αναλάβω, οποία και αν είναι, την Επιθεώρησιν, διά να καλύψη διά παντός μία τεραστία πέτρα την περί ου ο λόγος διαχείρισιν από πάσης άλλης τυχόν νέας εξετάσεως.

φ. 2 / Απηυθύνθην εις τον Ταμίαν μετά της διαταγής, την οποίαν έχω εις αντίγραφον (αρ. 1). Ούτος ενεφανίσθη εις εμέ με το συνημμένον (αρ. 2)· εις τούτο απήντησα σήμερον, ως εμφαίνεται εκ του ετέρου συνημμένου (αρ. 3). Ποία είναι τα αποτελέσματα όλων αυτών των προσπαθειών μου, αγνοώ. Βεβαίως εγώ δεν θα εκθέσω την αξιοπρέπειάν μου ανακαλών δι’ ενός δημοσίου εγγράφου, εκείνο το οποίον εδήλωσα δι’ ετέρου δημοσίου εγγράφου εγκριθέντος υπό των Α.Α.Ε.Ε., ότε εγώ δεν δύναμαι να στηριχθώ εις κάποιαν δικαιολογίαν ή εις το καθήκον να υπακούσω εις ανωτέρας διαταγάς, διά τας οποίας εγώ δεν πρόκειται ποτέ να θεωρηθώ ούτε ως ο εκμαιεύσας ούτε ως ο υπεύθυνος.

Ότε θα αρχίση αύτη η Επιθεώρησις εγώ θα προσπαθήσω να γίνη νομίμως δεκτή η προσφερομένη εγγύησις επί του συνόλου της περιουσίας του Σισιλιάνου και εν συνεχεία, εκτελών κατά γράμμα τας διαταγάς των A.A. Ε.Ε. της 3ης τρέχοντος, θα αποκαταστήσω δι’ ετέρας δημοσίας πράξεως υπό τους ανωτέρω εκτεθέντας όρους εις την θέσιν του τον παυθέντα Ταμίαν.

Διά να μη τύχουν εφαρμογής εις ολίγας ημέρας αι ενέργειαι αύται, πράγμα το οποίον είναι εύκολον να προβλεφθή (υπολογίζοντες εξ όσων δύναται να ελπίζη τις εξ αυτής της ατυχούς υποθέσεως), ενώ προσβλέπων πάντοτε εις σύντομον ανάκλησίν μου, θα αφήσω τα πράγματα όπου ευρίσκονται και θα απόκειται εις την υψίστην σοφίαν των Α.Α.Ε.Ε. να λάβουν τα μέτρα εκείνα, τα οποία θα κρίνουν κατάλληλα διά την διαφύλαξιν της περιουσίας του δημοσίου.

Επικαλούμαι την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο Έκτακτος Επίτροπος Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 408, συνημ. α

No. 1

Il Commissario Estraordinario

Al signor Marco Ciciliano

Ella si affrettarà di presentare a questo Commissariato i libri, le filze ed i documenti tutti che dimostrano l’azienza pubblica a contare dall’epoca in cui fu installata la Reggenza sostenuta dal Delegato Reg-

Σελ. 362
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/363.gif&w=550&h=800

gente signor Nicolò Anino Anastasio, fino a quella in cui ella fu sospeso dalle di lei funzioni.

Tutti questi libri e carte saranno registrati in un elenco motivato e da lei sottoscitto. Li riceverà il gerente le funzioni di Segretario presso questo Commissariato, signor Spiridon Cavassila, ed io rilascierò un riscontro a di lei contezza.

Il signor Armeni intraprenderà in seguito alle mie istruzioni la revvisione ordinata dall’eccellentissimo Senato.

Così avranno eseguimento gli ordini pervenutimi col dispaccio dell’ illustrissimo signor Segretario di Stato delle Finanze degli otto del corrente.

Dal Commissariato Estraordinario li 14 agosto 1807 G.S. Santa Maura.

Il Commissario Estraordinario conte Capodistria

Conforme

Il conte Capodistria

Αρ. 1

Ο Έκτακτος Επίτροπος

Προς τον κ. Μάρκον Σισιλιάνον

Να σπεύσητε να παρουσιάσητε εις τούτο το Γραφείον του Επιτρόπου τα βιβλία, τας δεσμίδας και άπαντα τα έγγραφα τα οποία εμφανίζουν την δημοσίαν διαχείρισιν, υπολογίζοντες από της εποχής κατά την οποίαν εγκατεστάθη ο απεσταλμένος της διοικήσεως κ. Νικόλαος Άνινος Αναστάσιος, μέχρι εκείνης κατά την οποίαν απηλλάγητε των καθηκόντων σας.

Άπαντα ταύτα τα βιβλία και τα έγγραφα θα καταχωρισθούν εις κατάλογον μετά επεξηγήσεων και υφ’ Υμών υπογεγραμμένον. Θα τα παραλάβη ο εκτελών καθήκοντα Γραμματέως παρά τω Γραφείω τούτω κ. Σπυρίδων Καβάσιλας και εγώ θα εκδώσω απόδειξιν προς ενημέρωσίν σας.

Ο κ. Αρμένης θα αναλάβη κατόπιν, συμφώνως προς τας διαταγάς μου, την διαταχθείσαν υπό της εξοχωτάτης Γερουσίας Επιθεώρησιν.

Ούτω θα τύχουν εφαρμογής αι διαταγαί, αι οποίαι μου περιήλθον δι’ εγγράφου του εκλαμπροτάτου κ. Γραμματέως της Επικρατείας επί των Οικονομικών υπό ημερομηνίαν 8 τρέχοντος.

Εκ του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου τη 14 Αυγούστου 1807 Ελλην. Ημερ. Αγία Μαύρα.

Ο Έκτακτος Επίτροπος Κόμης Καποδίστριας

Γνήσιον

Ο Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Σελ. 363
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/364.gif&w=550&h=800

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 408, συνημ. 6

Eccellentissimo signor Commissario Estraordinario dell’eccellentissimo Senato

16 agosto

Fu incaricato l'umilissimo Marco Cicilian, con rispettabile ordine di V.E. delli 14 corrente, di presentare nell’ossequiato suo Commissariato i libri, filze e documenti tutti della tenuta sua amministrazione, come tesoriere dall’epoca che fu instalata la Reggenza sostenuta da S.E. Niccolò Anino Anastasio fino li 16 luglio caduto, in cui per venerato suo ordine fu sospeso. Siccome che subbito doppo la di lui sospensione si andava preparando per l’ordinata revisione, in cui tutt’ora si affattica incessantemente dal tempo che fu stabilita la contabilità, così subito non è in caso di presentare li libri, carte e filze dall’epoca della detta Reggenza di S.E. Anino, ma solo di presentarle il tenuto suo maneggio dall’epoca della contabilità del primo anno e di presentarle in seguito anche il rimanente fin tutto li 16 luglio, come pure in prossecuzione di presentarle quello dell’epoca di S.E. Anino sudetto. Quando l’E.V. condiscenda a differire la presentazione di detto maneggio Anino et in seguito fino al tempo della contabilità si darà l’onore di presentarle dall’ epoca di questa li libri e filze de’documenti, perché possi aver principio la revisione e li effetti della pubblica e sua clemenza. Grazie.

Marco Cicilian

Εξοχώτατε κύριε Έκτακτε Επίτροπε της εξοχωτάτης Γερουσίας

16 Αυγούστου

Επεφορτίσθη ο ταπεινός Μάρκος Σισιλιάνος, διά διαταγής της Α.Ε. υπό ημερομηνίαν 14 τρέχοντος, να παρουσιάση εις το σεβαστόν Γραφείον του Επιτρόπου τα βιβλία, τας δεσμίδας και άπαντα τα έγγραφα της υπ’ αυτόν διαχειρίσεως ως ταμίου από της εποχής της διοικήσεως της Α.Ε. Νικολάου Άνινου Αναστασίου μέχρι της 16 παρελθόντος Ιουλίου, κατά την οποίαν διά υμετέρας σεβαστής διαταγής επαύθη. Επειδή ευθύς μετά την παύσιν τούτου ήρχισεν η προετοιμασία της διαταχθείσης Επιθεωρήσεως, εις την οποίαν εργάζεται ακαταπαύστως από της εποχής κατά την οποίαν επεβλήθη το δημόσιον λογιστικόν, την στιγμήν ταύτην δεν δύναται να παρουσιάση τα βιβλία, έγγραφα και δεσμίδας από της εποχής της διοικήσεως της Α.Ε. Ά-

Σελ. 364
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/365.gif&w=550&h=800

νινου, αλλά μόνον να παρουσιάση την υπ’ αυτού διαχείρισιν κατά το πρώτον έτος μέχρι της 16 Ιουλίου και εν συνεχεία να υποβάλη την διαχείρισιν της περιόδου της Α.Ε. Άνινου. Όταν αποδεχθή η Υμετέρα Εξοχότης να αναβληθή η παρουσίασις της περιόδου Άνινου μέχρι της εποχής εφαρμογής του δημοσίου λογιστικού, θα μου γίνη τιμή να παρουσιάσω από της εποχής ταύτης τα βιβλία και τας δεσμίδας των εγγράφων, διά να δυνηθή να αρχίση η Επιθεώρησις και να λάβη τα δείγματα της δημοσίας και Υμετέρας ευνοίας.

Μάρκος ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ· 408, συνημ. 3

Νο. 3

Il Commissario Estraordinario

All’illustrissimo signor Marco Cicilian

Poiché è sommamente importante che la Revisione comminci, comunque siasi, così è abilitato il ricorrente signor Ciciliano, a tenore della sua memoria ieri presentata, di produrre le carte e documenti della sostenuta azienda, a contare dall’epoca della Reggenza di contabilità, accogliendo che siano poscia prodotti i chiesti riscontri per le epoche anteriori.

Dal Commissariato Estraordinario conte Capodistria

Conforme

Il conte CAPODISTRIA

Αρ. 3

Ο Έκτακτος Επίτροπος

Προς τον εκλαμπρότατον κ. Μάρκον Σισιλιάνον

Επειδή είναι εξόχως σπουδαίον όπως η Επιθεώρησις αρχίση υπό οιασδήποτε συνθήκας, εξουσιοδοτείται ο προσφεύγων κ. Σισιλιάνος, βάσει του υπομνήματος το οποίον υπέβαλεν χθες, να παρουσιάση τα βιβλία και έγγραφα της διαχειρίσεώς του από της εποχής της εισαγωγής του λογιστικού, γενομένου δεκτού όπως υποβληθούν αργότερον αι αιτηθείσαι αποδείξεις των παλαιοτέρων περιόδων.

Εκ του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου

Κόμης Καποδίστριας

Γνήσιον

Ο Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Σελ. 365
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/366.gif&w=550&h=800

62

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 407

Νο 71

Dipartimento Finanze

All’eccellentissimo Senato

Il Commissario Estraordinario in Santa Maura

Dal Commissariato Estraordinario

li 17 agosto 1807 G.S.

21 detto [il Segretario di Stato]

Il Segretario di Stato conte Sordina

Il Pritano del Zante, a cui, come ho reso conto a V.V.E.E. col mio rapporto no. 64, avevo scritto con grande precisione e dettaglio intorno al licenziamento dei due bastimenti Cuppa e Svorono, mi ha peranco risposto. Poco poteva importare una risposta, ma molto all’errario pubblico la puntuale esecuzione degli ordini di V.V.E.E. e delle commissioni* che io gli avevo dato per lo storno di ambedue questi contratti. Con mia grande sorpresa e dolore mi vidi il giorno 14 del corrente comparire il capitan Svorono. Esso non mi recò nessuna lettera dal Prirano del Zante e mi annunziò soltanto di essere stato dal sudetto Pritano vocalmente avvertito, che il suo bastimento doveva uscire dal pubblico serviggio.

Tanta innesattezza che tutta ricade a peso dell’errario pubblico, trattandosi di persuadere il Capitano allo strono del contratto, mi ha posto nella piú grande angustia.

φ. 1v / Parmi di esserne uscito e di aver assai guadagnato colla convenzione oggi segnata col Capitan Svorono, di cui assogetto un esemplare (no 1). L’ecconomia del governo si sarebbe di molto avvantaggiata se il Pritano del Zante avesse voluto assumersi questa cura, poiché non oggi e piú giorni prima avrebbesi potuto segnare questa convenzione.

Io, Eccellenze, non posso piú rispondere che di me solo e parm di ravvisare che molti pubblici funzionari si sieno posti in una certa attitudine di indolenza, quasiché cessato avessero dalle loro funzioni o che i loro doveri e la loro risponsabilità cangiato avesse carattere per i mutati rapporti politici dello Stato Settinsulare.

Avevo spedito al Pritano di Cefalonia una lettera di credito pel pagamento del Capitan Cuvarà. Quando questa misura non fosse stata vana, anco lo storno del contratto Cuvarà avrebbe avuto un felice risultato. E nel Pritano, accusando defficienza di fondi, mi ha rimandato la credenziale, ed io sono stato costretto di farlo pagare da questa cassa, ciò che ha portato due conseguenze una peggiore dell’altra: Esaurimento di questa finanza e discredito pubblico. Non mi era piú facile persuadere i capitani a volontarie convenzioni. Malgrado a ciò le disposizioni da me

Σελ. 366
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/367.gif&w=550&h=800

φ.2 prese relativamente a questo stato di cose assicurar possono V.V.E.E. che tutta la marina è pagata pel corrente e che puossi al primo del venturo mese tutta congedarla, facendo qualche tenue sagrifizio per sciogliere un solo contratto, quello cioè del capitan Conduri.

Al nobil signor Attanasio Triffo ho dimandato conto delle carni saiatte, come mi viene ordinato da V.V.E.E. per mezzo di codesto Dipartimento. Esso mi ha risposto colla memoria che occludo originale (no.2). Le superiori deliberazioni ordineranno questo affare che parmi d’altronde molto disgraziato.

Imploro la continuazione della pubblica grazia.

P.S. Il signor Triffo distratto ne’suoi uffici di speziale fornitore dell’ospitale russo, non ha per anco prodotto la memoria scritta di cui ero in aspetazione, dopo quanto mi a detto vocalmente. Quando esso la presenti, l’accompagnerò.

Il Commissario Estraordinario conte Capodistria.

Αρ. 71

Τμήμα Οικονομικών

Προς την εξοχωτάτην Γερουσίαν

Ο Έκτακτος Επίτροπος εις Αγίαν Μαύραν

Εκ του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου

Τη 17 Αυγούστου 1807 Ελλην. Ημερ.

21 ειρημένου

Ο Γραμματεύς της Επικρατείας

Κόμης Σορδίνας

Ο Πρύτανις της Ζακύνθου, εις τον οποίον, ως ανεκοίνωσα προς τας Α.Α.Ε.Ε. διά της υπ’ αρ. 64 αναφοράς μου, είχον γράψει μετά μεγάλης ακριβείας και λεπτομερειών περί της λήξεως της ναυλώσεως των δύο σκαφών Κούππα και Σβορόνου, μου απήντησε τελικώς. Ολίγον θα ενδιέφερεν η απάντησις αυτή καθ’ εαυτήν, αλλά πολύ (ενδιαφέρει) το δημόσιον ταμείον η επακριβής εκτέλεσις των διαταγών των Α.Α.Ε.Ε. και των εντολών, τας οποίας εγώ είχον δώσει διά την ακύρωσιν αμφοτέρων τούτων των συμβολαίων. Προς μεγάλην μου έκπληξιν και οδύνην είδον την 14 τρέχοντος να εμφανίζηται ο καπετάνιος Σβορόνος. Ούτος δεν μου έφερεν επιστολήν τινα του Πρυτάνεως της Ζακύνθου και μόνον μου ανήγγειλεν ότι προφορικώς ειδοποιήθη

Σελ. 367
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/368.gif&w=550&h=800

υπό του ειρημένου Πρυτάνεως, ότι το πλοίον θα εξήρχετο της δημοσίας υπηρεσίας.

Τοσαύτη αμέλεια, η οποία πίπτει επί του δημοσίου ταμείου, ως προς την μετάπεισιν του καπετάνιου και την ακύρωσιν του συμφωνητικού, με έθεσεν εις την μεγαλυτέραν στενοχωρίαν.

φ. 1v / Πιστεύω ότι αντεπεξήλθον και εκέρδισα με την σύμβασιν, την οποίαν σήμερον υπέγραψα μετά του καπετάνιου Σβορόνου, της οποίας υποβάλλω αντίγραφον (αρ. 1). Η δημοσία οικονομία θα είχε πολύ ωφεληθή, εάν ο Πρύτανις της Ζακύνθου είχε θελήσει να αναλάβη αυτήν την φροντίδα, διότι όχι σήμερον αλλά δέκα και πλέον ημέρας ενωρίτερον θα ήτο δυνατόν να είχε υπογραφή αυτή η σύμβασις.

Εγώ εξοχώτατε δεν δύναμαι να είμαι υπεύθυνος παρά διά τον εαυτόν μου και οφείλω να υποδείξω ότι πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι έχουν λάβει κάποιαν απαθή στάσιν, ως εάν είχον παύσει να ασκούν τα καθήκοντά των ή ότι αι υποχρεώσεις και ευθύναι των είχον μεταβάλει χαρακτήρα, εξ αιτίας της αλλαγής των πολιτικών σχέσεων της Επτανήσου Πολιτείας.

Είχον αποστείλει προς τον Πρύτανιν της Κεφαλληνίας πιστωτικήν επιστολήν διά την πληρωμήν του καπετάνιου Κουβαρά. Εάν αυτό το μέτρον δεν είχεν αποδειχθή μάταιον και η ακύρωσις του συμφωνητικού Κουβαρά θα είχε καλόν αποτέλεσμα. Και ο Πρύτανις, προβάλλων ανεπάρκειαν χρημάτων, μου επέστρεψε την πιστωτικήν επιστολήν και εγώ είμαι υποχρεωμένος να πληρώσω εκ τούτου του ταμείου, πράγμα το οποίον έσχε διπλήν συνέπειαν, την μίαν χειροτέρας της άλλης: εξάντλησιν τούτου του ταμείου και δυσφήμησιν του δημοσίου. Δεν ηδυνάμην πλέον να πείσω τους καπετάνιους διά οικειοθελείς συμβάσεις. Παρά ταύτα τα μέτρα, τα οποία έλαβον σχετικώς δύνανται φ. 2 / να καθησυχάσουν τας Α.Α.Ε.Ε., ότι όλον το ναυτικόν έχει πληρωθή προς το παρόν και δυνάμεθα την πρώτην του προσεχούς μηνός να απολύσωμεν όλους, προβαίνοντες εις ελαφράν θυσίαν διά την λύσιν ενός μόνον συμφωνητικού, δηλαδή του καπετάνιου Κοντούρη.

Εκ του ευγενούς Αθανασίου Τρύφωνος εζήτησα λογαριασμόν διά τα παστά κρέατα, ως διετάχθην υπό των Α.Α.Ε.Ε. δι’ αυτής της Υπηρεσίας. Ούτος μου απήντησε διά του οπομνήματος, το οποίον επισυνάπτω (αρ. 2). Αι άνωθεν διαταγαί θα ρυθμίσουν την υπόθεσιν, η οποία μου φαίνεται εξ άλλου πολύ ατυχής.

Αιτούμαι την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Υ. Γ. Ο κ. Τρύφων, απησχολημένος εις την εργασίαν του ως ειδικού προμηθευτού του ρωσικού νοσοκομείου, δεν μου εκόμισε το αναμενόμενον γραπτόν υπόμνημα, ως μου είχεν είπει προφορικώς. Όταν μου το παρουσιάση, θα το στείλω.

Ο Έκτακτος Επίτροπος Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Σελ. 368
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/369.gif&w=550&h=800

Αρ. 1

Τη 16 Αυγούστου 1807 Ελλην. Ημερ. Αγία Μαύρα

Ο εκλαμπρότατος Έκτακτος Επίτροπος εις εκτέλεσιν των διαταγών της εξοχωτάτης Γερουσίας να επιτύχη την ακύρωσιν των συμφωνητικών ναυλώσεως, τα οποία είχε συνάψει η κυβέρνησις διά την εξυπηρέτησιν της Δημοκρατίας, συνηντήθη μετά του καπετάνιου κ. Ιωάννου Σβορόνου και (ούτοι) εκουσίως ακυρώνουν το παρόν συμφωνητικόν ναυλώσεως, το οποίον συνήφθη την 15 παρελθόντος Ιουλίου και το οποίον λήγει την 15 του προσεχούς Σεπτεμβρίου, αποδεσμευομένου του κ. Σβορόνου από της σήμερον υπό τους ακολούθους όρους:

Πρώτον. Το μηνιαίον μίσθωμα, το οποίον ο καπετάνιος ώφειλε να λάβη χθες, εκ πιάστρων τεσσάρων χιλιάδων, θα του καταβληθή. Επί τούτου θα υπολογισθούν τα δύο χιλιάδες πιάστρα, τα οποία έλαβε εκ του ταμείου της Κεφαλληνίας, και επτακόσια εβδομήκοντα τέσσαρα υπόλοιπον πυρίτιδος αξίας δεκατεσσάρων βαρελίων, τα οποία ισούνται προς τετρακοσίας ενενήκοντα επτά λίβρας και αξίζουν εννεακόσια ενενήκοντα τέσσαρα πιάστρα, και η οποία πυρίτις επωλήθη υπ’ αυτού εις την κυβέρνησιν και εκράτησεν ο ίδιος, ως εμφαίνεται εκ της επιστολής της 21 παρελθόντος Ιουλίου της Α.Ε. του Πρυτάνεως Κεφαλληνίας, διότι εξώδευσε εξ αυτής (της πυρίτιδος) διά δημοσίαν χρήσιν ποσόν αξίας διακοσίων είκοσι πιαστρών. Υπολείπεται να λάβη πιάστρα χίλια διακόσια είκοσι εξ, τα οποία θα του μετρηθούν υπό του ευγενούς Προϊσταμένου της οικονομικής Υπηρεσίας.

φ.1v / Δεύτερον. Εις αμοιβήν της καλής θελήσεως του ειρημένου καπετάνιου διά την ακύρωσιν του παρόντος συμφωνητικού ο εκλαμπρότατος κ. Επίτροπος αναλαμβάνει την υποχρέωσιν να τον συστήση εις την Α.Ε. τον ειρημένον Πρύτανιν και το Γραφείον του, όπως ληφθή κατά τας δημοσίας δανειοδοτήσεις υπ’ όψιν η περίπτωσις του κ. Σβορόνου, εν αναφορά προς τας διευκολύνσεις τας οποίας παρέσχε, και απουσία του κ. Πρυτάνεως να δύναται ο κ. Καπετάνιος να απευθυνθή προς την έξοχον κυβέρνησιν, δι’ όσας ενεργείας ήθελε κρίνει η δικαία της κρίσις αναγκαίας. Θα τύχη επίσης εις την ειρημένην Υπηρεσίαν ειδικής συστάσεως διά να έχη την δημοσίαν εύνοιαν εις την αίτησίν του, να του δοθούν όσα προκατέβαλε εις το πλήρωμά του διά την υπηρεσίαν του προσεχούς μηνός, η οποία, δυνάμει της παρούσης συμφωνίας, έχει ακυρωθή.

Τρίτον. Δηλώνει ο αυτός Καπετάνιος και βεβαιώνει ότι δεν έλαβε υπό της Α.Ε. του Πρυτάνεως της Ζακύνθου, όπου είχε σταλή, παρά μόνον απλήν διαταγήν της απολύσεώς του, χωρίς να δυνηθή να λάβη κάποιαν γραπτήν απόδειξιν, η οποία θα επιστοποίει την διαταγήν ταύτην.

Σελ. 369
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/370.gif&w=550&h=800

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 407, συνημ. α

No. 1

A di 16 agosto G.S. Santa Maura

L’illustrissimo signor Commissario Estraordinario in esecuzione agli ordini dell’eccellentissimo Senato di procurare lo storno delli contratti di nollegio stipulati dal governo per il serviggio della Repubblica, si è convenuto col signor capitan Giovanni Svorono, e volontariamente stornano il presente contratto di nolleggio stipulato li 15 luglio prossimo passato che termina il suo periodo alli 15 del venturo mese di settembre, mettendosi in libertà esso signor Svorono da quest’oggi con le seguenti condizioni.

Primo. La mensualità ch’esso capitano doveva avere di piastre quattro milla maturata il dì jeri, gli sarà pagata, sopra la quale bonificando piastre duemilla avute a conto dalla cassa di Cefalonia e piastre settecento settanta quattro resto dell’importo della polvere puti quattordici, ch’era libre quattrocento novanta sette, importante piastre novecento novanta quattro, venduta al governo dal medesimo e trattenuta appresso di se, come consta dalla lettera di S.E. Pritano di Cefalonia 21 luglio scorso, per aver consumato da detta polvere nel pubblico serviggio dell’importo di piastre duecento venti; rimane avere piastre mille duecento ventisei, quali gli saranno contate dal nob. Magistrato Finanze.

φ. 1v / Secondo. A merito della condiscendenza di detto capitano per il presente storno di contratto per l’illustrissimo signor Commissario gl’ impegna che verà raccomandato con suo uffizio a S.E. Pritano sudetto, onde nelle pubbliche imprestanze abbia in riflesso la specialità di detto signor Svorono per questa facilità fatta col pubblico; e mancando esso signor Pritano possa detto signor Capitano assogettarla alle considerazioni del eccelente governo per gl’effetti, che la sua giustizia trovasse convenienti. Sarà in detto uffizio egualmente raccomandato, affine sia prestata pubblica assistenza a detto signor Svorono, per esigere quanto avesse corrisposto alle persone di suo equipaggio per il servizio del mese venturo, che in forza del presente convenuto è cessato.

Terzo. Dichiara esso Capitan e s’impegna di non aver avuto da S.E. Pritano del Zante, ove fu spedito, che semplice ordine vocale per il suo licenziamento, senza potuto ottenere alcun riscontro in iscritto che documentasse nemeno quest’ordine.

Si sottoscrivono

Il Commissario Estraordinario conte Capodistria

Ιωάννης Σβορόνος

Per copia conforme.... conte Capodistria

Σελ. 370
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/371.gif&w=550&h=800

Υπογράφουν

ο Έκτακτος Επίτροπος κόμης Καποδίστριας

Ιωάννης Σβορόνος

Διά πιστόν αντίγραφον

Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

63

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 412

All’illustrissimo signor Segretario di Stato delle Finanze e Forz’Armata

Il Commissario Estraordinario in Santa Maura

Dal Commissariato Estraordinario

li 17 agosto 1807 G.S.

21 detto

Il Segretario di Stato conte Sordina

Il Signor Tenente Risicari fu assente di questa guarniggione per oggetti importantissimi di sua salute. Ho concorso di farlo passare a Cefalonia ove l’assistenza del professore signor Ottavio Valier poteva solamente restituirgliela. Ottenere ed assistenza e salute con questo mezzo. Oggi sentendosi padre di famiglia piú che altro dimando replicatamente il permesso di ripatriare. Gli accordo questo permesso perché non saprei qual partito ritraere da un uffiziale il quale circondato da questi doveri non sa farsene superiore. Non posso negare ch’esso, quando fu sano e non tormentato dall’idea di ripatriare, ha prestato un utile serviggio.

Ho l’onore di protestare a V.S. illustrissima la piú distinta stima e confidenza.

Il Commissario Estraordinario conte CAPODISTRIA

Αρ. 34

Προς τον εκλαμπρότατον κ. Γραμματέα της Επικρατείας επί των Εσωτερικών και Στρατιωτικών

Εκ του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου

Τη 17 Αυγούστου 1807 Ελλην. Ημερολόγιον

21 ειρημένου

Ο Γραμματεύς της Επικρατείας

Κόμης Σορδίνας

Ο υπολοχαγός κ. Ριζικάρης απουσίασε εκ ταύτης της Φρουράς διά σο-

Σελ. 371
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/372.gif&w=550&h=800

βαρούς λόγους της υγείας του. Συνέτρεξα διά να μεταβή εις Κεφαλληνίαν, οπού μόνον η βοήθεια του καθηγητού κ. Οκταβίου Βαλιέρ ηδύνατο να του την αποδώση. Σήμερον ως προστάτης οικογενείας ήτησεν επιμόνως την άδειαν να επιστρέψη εις την πατρίδα του. Του χορηγώ ταύτην την άδειαν, διότι δεν γνωρίζω κατά ποίον τρόπον ήθελε είναι χρήσιμος αξιωματικός, ο οποίος δεν δύναται να αρθή υπεράνω τούτων των υποχρεώσεών του. Δεν δύναμαι να αρνηθώ ότι ούτος, ότε ήτο υγιής και δεν κατείχετο εκ της ιδέας να επαναπατρισθή, προσέφερε χρησίμους υπηρεσίας.

Έχω την τιμήν να διαδηλώσω προς την εκλαμπρότητά σας την πλέον διακεκριμένην εκτίμησιν και πίστιν.

Ο Έκτακτος Επίτροπος Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Σελ. 372
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 353

  59

  Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 405

  Νο. 67

  Il Commissario Estraordinario in Santa Maura

  All’illustrissimo signor Segretario di Stato delle Finanze e Forz’Armata

  Dal Commissariato Estraordinario

  li 10 agosto 1807 G.S.

  13 detto

  Il Segretario di Stato conte Sordina

  Ritorna l’alfiere conte Bulgari secondo le autorizzazioni conferitemi col di lei dispaccio dei 6 del corrente.

  L’altro uffiziale signor Battaglia aiutante del battaglione volontariamente proponesi di approffittare dell’indulto accordatogli dall’eccellentissimo Senato allo spirare del corrente mese.

  Raccomando all’equità dell’eccellentissimo Senato il primo uffiziale. Esso può meritarsi dalla pubblica grazia qualche titolo che lo presenti sempre vantaggiosamente al governo anco pei serviggi prestati in questa straordinaria spedizione.

  Ho l’onore di protestare la piú distinta stima e considerazione.

  Il Commissario Estraordinario conte CAPODISTRIA

  Αρ. 67

  Ο Έκτακτος Επίτροπος εις Αγίαν Μαύραν

  Προς τον εκλαμπρότατον κ. Γραμματέα της Επικρατείας επί των Οικονομικών και Στρατιωτικών

  Εκ του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου

  Τη 10η Αυγούστου 1807 Ελλην. Ημερ.

  13 ειρημένου

  Ο Γραμματεύς της Επικρατείας

  Κόμης Σορδίνας

  Επιστρέφει ο σημαιοφόρος κόμης Βούλγαρης συμφώνως προς την εξουσιοδότησιν την οποίαν μου παρέσχετε διά του εγγράφου της 6ης τρέχοντος.

  Ο έτερος αξιωματικός κ. Μπαττάλια, ο οποίος ασκεί εμπιστευτικά καθήκοντα, προσφέρεται εκουσίως να επωφεληθή της χάριτος, την οποίαν του χορηγεί η εξοχωτάτη Γερουσία κατά την εκπνοήν του τρέχοντος μηνός.

  Συνιστώ εις την δικαίαν κρίσιν της εξοχωτάτης Γερουσίας τον πρώτον αξιωματικόν. Ούτος δύναται να επιτύχη κάποιαν διάκρισιν, η οποία θα του επιτρέπη να έχη ιδιαιτέραν πάντοτε μεταχείρισιν υπό της κυβερνήσεως, ακό-