Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Β΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Β΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Αριστείδης Στεργέλλης
 
Έτος έκδοσης:1978
 
Σελίδες:416
 
Θέμα:Αποστολή εις Λευκάδα
 
Τοπική κάλυψη:Λευκάδα
 
Χρονική κάλυψη:1807
 
Περίληψη:Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ τόμος του Αρχείου Καποδίστρια περιλαμβάνει τα κείμενα του I. Καποδίστρια ως «Εκτάκτου Επιτρόπου» της Κυβερνήσεως της Επτανήσου Πολιτείας στη Λευκάδα, στην περίοδο Μαΐου - Αυγούστου 1807. Η αποστολή αυτή έδωσε για μια ακόμη φορά το μέτρο των διοικητικών και οργανωτικών ικανοτήτων του Καποδίστρια. Τα καθήκοντα, που του ανέθεσε η Γερουσία της Επτανήσου και ο πληρεξούσιος του Αυτοκράτορα της Ρωσίας Γεώργιος Μοτσενίγος σε μια δύσκολη καμπή της ευρωπαϊκής ιστορίας, όταν οι νικηφόροι αετοί του Ναπολέοντα είχαν σκιάσει ολόκληρη την Ευρώπη, δεν ήταν εύκολα. Έπρεπε να λάβει αποφασιστικά μέτρα για την οχύρωση και την πληρέστερη άμυνα της Λευκάδας, ώστε να εξουδετερωθεί εντελώς η απειλή του Αλή Πασά και των Γάλλων συμβούλων του εναντίον του νησιού. Συγχρόνως όμως έπρεπε να ισορροπήσει τις αρμοδιότητες και τις πρωτοβουλίες των τοπικών διοικητικών και στρατιωτικών παραγόντων.
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 55.18 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 412-417 από: 417
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/412.gif&w=550&h=800

η έκδοση του Αρχείου, που θα δώσει συγκεντρωμένα, αυθεντικά και πλήρη, τα κείμενά του. Και θεωρούμαστε ευτυχείς ότι μπορούμε να αναγγείλουμε ότι εργάζονται ήδη στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, με τις οποίες συνάπτεται η δράση του Καποδίστρια, ειδικοί συνεργάτες για την συγκέντρωση του απαραίτητου υλικού. Και επίσης ότι αξιοποιείται συστηματικά το καποδιστριακό υλικό στα ρωσικά αρχεία. Ακριβώς αυτό θα μας επιτρέψει να δώσουμε στον προσεχή τόμο τον ακριβή προγραμματισμό της εκδόσεως ολόκληρου του Αρχείου, δηλ. και των 15 τόμων, που υπολογίζεται ότι θα καταλάβει. Σημειώνεται όμως από τώρα ότι οι δυσκολίες, που είναι φυσικό να παρουσιάζονται κατά τη συγκρότηση ενός τόσο μεγάλου έργου, θα οδηγήσουν ίσως σε παραβίαση της αριθμητικής σειράς των τόμων. Με άλλα λόγια, είναι πιθανό τόμοι, που τοποθετούνται στη μέση ή στο τέλος, να προηγηθούν, χωρίς με αυτό να παραβιαστεί η αυστηρή διαχρονική πορεία των κειμένων, με τα οποία θα βιογραφείται ο Καποδίστριας σε κάθε μορφή δραστηριότητας. Το επιβάλλει η ανάγκη να επισπευσθεί η ολοκλήρωση του έργου. Το έτοιμο υλικό θα δίνεται αμέσως στη δημοσιότητα. Έτσι, το 1979 θα εκδοθούν δύο τόμοι του Αρχείου, με προοπτική ο ίδιος ρυθμός να συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια.

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ το εισαγωγικό μας σημείωμα στον Α΄ Τόμο τονίζαμε ότι αν η έκδοση του Αρχείου οδηγήσει στη βαθύτερη γνωριμία του Καποδίστρια διά μέσου των κειμένων του, δεν θα εξυπηρετηθεί μονάχα η ιστορική επιστήμη, αλλά και η εθνική αυτογνωσία. Η απήχηση της εκδόσεως του Α΄ Τόμου, σε εθνικό και διεθνές πλαίσιο, πείθει ότι τις ελπίδες που εκφράζαμε τότε τις αντικαθιστά προοδευτικά η βεβαιότητα.

Κ. ΔΑΦΝΗΣ

Πρόεδρος Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών

Σελ. 412
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/413.gif&w=550&h=800

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η έκδοσις των έγγραφων του Ιωάννου Καποδίστρια προχωρεί ήδη εις τον δεύτερον τόμον της, περιλαμβάνοντα έγγραφα από 20 Μαΐου περίπου έως 10 Αυγούστου 1807, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι του Ιουλίου.

Τα έγγραφα του τόμου αυτού εκδίδονται κατά τον ίδιον τρόπον κατά τον οποίον εξεδόθησαν και τα του προηγουμένου. Εις το τμήμα, το οποίον επεξειργάσθην, δηλ. μέχρι και του εγγράφου υπ’ αρ. 50, ακολουθείται το αυτό σύστημα μεταγραφής συμφώνως προς την σημερινήν ορθογραφίαν. Διετηρήθησαν όμως σύνταξις, τύποι, μορφή των λέξεων και γράμματα τα οποία θα ηδύναντο να αντικατασταθούν συμφώνως προς την σημερινήν χρήσιν, έστω και αν εις μερικάς περιπτώσεις θα ήτο δυνατόν να γίνει διαφορετική αντιμετώπισις, επειδή επεδιώξαμεν να δοθή πιστώς η εικών της γλωσσικής καταστάσεως και του χειρογράφου. Μόνον εις σπανίας περιπτώσεις παρενέβη ο εκδότης διά κριτικών συμβόλων και υποσημειώσεων. Aι διατυπωθείσαι παρατηρήσεις εις το εισαγωγικόν σημείωμα του πρώτου τόμου περί των εγγράφων της Κεφαλληνίας (σσ 90-92), εις ό,τι αφορά, εις το γλωσσικόν και μεταφραστικόν πρόβλημά των, ισχύουν και διά τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται εις τον παρόντα τόμον.

Τέλος, διατηρείται το ίδιον σύστημα και εις τον τρόπον παρουσιάσεως των εγγράφων. Εις την αρχήν δίδεται ο αριθμός εκδόσεως του εγγράφου και κατόπιν ο αρχειακός αριθμός του. Η σειρά εκδόσεως είναι σύμφωνος με την ημερομηνίαν του εγγράφου και τον αρχειακόν αριθμόν ταξινομήσεώς του. Εις τα συνημμένα δεν δίδεται ιδιαίτερος αριθμός.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΕΛΗΣ

Σελ. 413
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/414.gif&w=550&h=800Σελ. 414
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/415.gif&w=550&h=800Σελ. 415
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/416.gif&w=550&h=800Σελ. 416
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Σελίδα: 412

    η έκδοση του Αρχείου, που θα δώσει συγκεντρωμένα, αυθεντικά και πλήρη, τα κείμενά του. Και θεωρούμαστε ευτυχείς ότι μπορούμε να αναγγείλουμε ότι εργάζονται ήδη στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, με τις οποίες συνάπτεται η δράση του Καποδίστρια, ειδικοί συνεργάτες για την συγκέντρωση του απαραίτητου υλικού. Και επίσης ότι αξιοποιείται συστηματικά το καποδιστριακό υλικό στα ρωσικά αρχεία. Ακριβώς αυτό θα μας επιτρέψει να δώσουμε στον προσεχή τόμο τον ακριβή προγραμματισμό της εκδόσεως ολόκληρου του Αρχείου, δηλ. και των 15 τόμων, που υπολογίζεται ότι θα καταλάβει. Σημειώνεται όμως από τώρα ότι οι δυσκολίες, που είναι φυσικό να παρουσιάζονται κατά τη συγκρότηση ενός τόσο μεγάλου έργου, θα οδηγήσουν ίσως σε παραβίαση της αριθμητικής σειράς των τόμων. Με άλλα λόγια, είναι πιθανό τόμοι, που τοποθετούνται στη μέση ή στο τέλος, να προηγηθούν, χωρίς με αυτό να παραβιαστεί η αυστηρή διαχρονική πορεία των κειμένων, με τα οποία θα βιογραφείται ο Καποδίστριας σε κάθε μορφή δραστηριότητας. Το επιβάλλει η ανάγκη να επισπευσθεί η ολοκλήρωση του έργου. Το έτοιμο υλικό θα δίνεται αμέσως στη δημοσιότητα. Έτσι, το 1979 θα εκδοθούν δύο τόμοι του Αρχείου, με προοπτική ο ίδιος ρυθμός να συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια.

    ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ το εισαγωγικό μας σημείωμα στον Α΄ Τόμο τονίζαμε ότι αν η έκδοση του Αρχείου οδηγήσει στη βαθύτερη γνωριμία του Καποδίστρια διά μέσου των κειμένων του, δεν θα εξυπηρετηθεί μονάχα η ιστορική επιστήμη, αλλά και η εθνική αυτογνωσία. Η απήχηση της εκδόσεως του Α΄ Τόμου, σε εθνικό και διεθνές πλαίσιο, πείθει ότι τις ελπίδες που εκφράζαμε τότε τις αντικαθιστά προοδευτικά η βεβαιότητα.

    Κ. ΔΑΦΝΗΣ

    Πρόεδρος Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών