Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Β΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Β΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Αριστείδης Στεργέλλης
 
Έτος έκδοσης:1978
 
Σελίδες:416
 
Θέμα:Αποστολή εις Λευκάδα
 
Τοπική κάλυψη:Λευκάδα
 
Χρονική κάλυψη:1807
 
Περίληψη:Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ τόμος του Αρχείου Καποδίστρια περιλαμβάνει τα κείμενα του I. Καποδίστρια ως «Εκτάκτου Επιτρόπου» της Κυβερνήσεως της Επτανήσου Πολιτείας στη Λευκάδα, στην περίοδο Μαΐου - Αυγούστου 1807. Η αποστολή αυτή έδωσε για μια ακόμη φορά το μέτρο των διοικητικών και οργανωτικών ικανοτήτων του Καποδίστρια. Τα καθήκοντα, που του ανέθεσε η Γερουσία της Επτανήσου και ο πληρεξούσιος του Αυτοκράτορα της Ρωσίας Γεώργιος Μοτσενίγος σε μια δύσκολη καμπή της ευρωπαϊκής ιστορίας, όταν οι νικηφόροι αετοί του Ναπολέοντα είχαν σκιάσει ολόκληρη την Ευρώπη, δεν ήταν εύκολα. Έπρεπε να λάβει αποφασιστικά μέτρα για την οχύρωση και την πληρέστερη άμυνα της Λευκάδας, ώστε να εξουδετερωθεί εντελώς η απειλή του Αλή Πασά και των Γάλλων συμβούλων του εναντίον του νησιού. Συγχρόνως όμως έπρεπε να ισορροπήσει τις αρμοδιότητες και τις πρωτοβουλίες των τοπικών διοικητικών και στρατιωτικών παραγόντων.
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 55.18 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 19-38 από: 417
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/19.gif&w=550&h=800

I primi ad eseguirli saranno trecento legionarj della pertinenza Engilopea, i quali marciano già p(er) recarsi al loro posto.

φ. 4v Dopo i primi giorni né trecento né seicento lavo/ratori basteranno, quando vogliasi mettere a termine una tanta opera nella corrente del mese, come io mi sono proposto, dopo le savie osservazioni fatte dal sig(no)r Ingegnere e dal Militare Comando.

Per questo sin dal primo istante ho mirato allo scopo di far contribuire a questo travaglio estraordinario i lavoratori delle isole di Itaca, Cefalonia e Zante; quelli stessi che ogni anno suolevano recarsi nello stato limitrofo per dar mano ai lavori di quelle terre e di quella agricoltura.

Conoscendo che una tale cooperazione straniera non puòsi sostenere dalla pubblica finanza mi sono diretto fino dalli 30 dello scorso mese con circolari ai Pritani, delle quali VV. EE. riconosceranno il tenore dall’inserta sotto n° 10; e per rendere ai Pritani medesimi piú agevole l’eseguimento della dilicata ed importante commissione, della quale io li ho incaricati, mi sono particolarmente diretto con lettere mie particolari e confidenziali ai piú ragguardevoli ed influenti cittadini di cadaun’isola, rappresentando ai medesimi sotto i piú veri e varj rapporti lo stato delle cose e l’importanza del loro volontario e generoso concorso nell’ammigliorarle. Spero molto da questa misura e sulla stessa non imploro da VV. EE. che la toleranza di giudicarlo dopo il fatto.

φ. 5 Mi sono lungamente occupato della Guardia Civica. La conscrizione generale è compiuta. Ho fatto la personale conoscenza dei nuovi capi cinquantina. Ho parlato ad essi e parmi che sieno disposti a ben servire.

La proclamazione che inserisco sotto n° 11 e che oggi si è pubblicata abbraccia la sistemazione fondamentale del servizio. VV. EE. si degneranno di contemplare nella destinazione dei luogotenenti una misura diretta a moltiplicare i miei contatti contemporaneamente con gli abitanti delle pertinenze e dei circondarj ed i mezzi diretti di condurre le masse della popolazione per le dolci vie dell’ esempio e della influenza.

I miei luogotenenti seguiranno me e quanti signori vorranno imitare il loro esempio nell’incoraggire colla presenza personale i lavoratori.

Il Vescovo del luogo, il Metropolita dell’Arta, sacerdoti, vecchj, tutti saranno con opportune regole messi a vicenda in moto p(er) sostenere anco con questa risorsa le forze della popolazione troppo abbattute da molte cause, ma essenzialmente dai molti travaglj inutili ch’essa fin’ ora ha sopportato.

Σελ. 19
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/20.gif&w=550&h=800

Ecco il rapporto possibilmente esatto della mia gestione a contare φ. 5 dal giorno 28 del mese/decorso fino a quest’oggi.

Imploro la continuazione della pubblica grazia.

Dal Commissariato Estraordinario in S(an)ta Maura li 2 giugno 1807 G.s.

Il Comm. Estraord. C(ont)e CAPODISTRIA

Άνω: Con inserte tredici. R(icevu)to li 7 giugno 1807 s.v. Il Seg(retari)o di Stato Co. Sordina.

Προς την Εξοχωτάτην Γερουσίαν της Ιονίου Πολιτείας

Ο Έκτακτος Αυτής Επίτροπος

Τμήμα Οικονομικών και Ενόπλων Δυνάμεων

Γαληνότατε Πρίγκιψ,

Αφίχθην εις Αγίαν Μαύραν την 27ην παρελθόντος μηνός, εις τας τρεις του απογεύματος, κατόπιν δυσαρέστου ταξιδιού. Η 28η με εύρεν εις την εξοχήν μετά της Α.Ε. του Στρατηγού κυρίου Stether, και μετά του μηχανικού κυρίου Michaud ανεχωρήσαμεν εκ της πόλεως εις τας τρεις μετά το μεσονύκτιον.

Εξητάσθησαν επιμελώς παρά του Μηχανικού τα ημέτερα οχυρώματα· κατόπιν παρετηρήθησαν χωριστά οι λόφοι οι οποίοι περιστοιχίζουν την πόλιν, αι κοιλάδες και αι σχέσεις των θέσεων του εχθρού προς τας ημετέρας, διά να αποφασίσωμεν αμέσως και επί τόπου ποία θα πρέπει να είναι τα προς λήψιν μέτρα, διά να τηρήσωμεν την νήσον από της πλευράς προς ανατολάς εις φύλαξιν ανάλογον εκείνης την οποίαν παρέχει το μέγα φρούριον εις την αντικειμένην άκραν. Μετά την επιστροφήν μας εις την πόλιν συνεχίσθη η εξέτασις του οχυρού και των προετοιμασιών του, καθώς και του παρεμβαλλομένου διαστήματος, του περιλαμβανόμενου από του φρουρίου μέχρι των οχυρωμάτων «Κωνσταντίνος» και «Αλέξανδρος».

Ο Μηχανικός, προτού εκφέρη κρίσιν και ανακοινώση το σχέδιον της ανακαινίσεως και της γενικής φρουρήσεως, ηθέλησεν ακολούθως επί δύο συνεχείς ημέρας να επανίδη όλην την νήσον από της πλευράς ήτις αντικρύζει το φ. 1ν εχθρικόν στρατόπεδον, / μετρών αποστάσεις, εμβαθύνων εις όλας τας διαστάσεις, υπολογίζων τας αναλογίας μετ’ ευρύτητος απόψεων και ασφαλών αρχών —καθ’ όσον φαίνεται— της επιστήμης και της στρατιωτικής τακτικής.

Την 30ήν ούτος μοι προσήγαγε το σχέδιόν του και μετ’ αυτού το έγγρα-

Σελ. 20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/21.gif&w=550&h=800

φον μετά των ενδείξεων των σχετικών προς αυτό το οποίον ζητείται διά της ημετέρας αμέσου και αναποφεύκτου συνεργασίας.

Το σχέδιον τούτο υπεβλήθη εις την Α.Ε. τον Στρατηγόν κύριον Stether και έτυχε της απολύτου αυτού εγκρίσεως.

Διά τούτου ο Μηχανικός καταδεικνύει πρωτίστως ότι δεν δυνάμεθα να κρατήσωμεν επί μακράν το οχύρωμα «Αλέξανδρος», εις το οποίον είναι εμπεπιστευμένη η άμυνα της νήσου και της πόλεως εκ της ανατολικής πλευράς· και πράγματι, αι βόμβαι του εχθρού και αι σφαίραι των κανονιών κατέστρεψαν το οικοδόμημα εκείνο εις μέγα μέρος και αι δυνάμεις αι οποίαι ευρίσκοντο εκεί, διά να το υποστηρίξουν, εξώσθησαν παντελώς μετά βεβαίου κινδύνου της ζωής των κατά την δράσιν του Πυροβολικού του Βεζίρου. Ο Μηχανικός, ελθών επανειλημμένους επί τόπου, διά να επαληθεύση μετρήσεις και <αποτελέσματα> εξετάσεων, εβλήθη λίαν επιδεξίως υπό του κανονιού και των βομβών. Εκτός των μεμονωμένων τραυματισμών μέχρι στιγμής, δεν δυνάμεθα να υπολογίσωμεν ζημίας λόγω της εκθέσεως <εις τον κίνδυνον> και της αδυναμίας του στρατιωτικού τούτου έργου, αλλ’ είναι βέβαιον ότι το οικοδόμημα τούτο από ημέρας εις ημέραν καταστρέφεται και αι μεγάλαι θυσίαι αι οποίαι γίνονται, διά να το επισκευάσωμεν, αποβαίνουν ανωφελείς και οσημέραι πλέον επικίνδυνοι. Διά τούτο ο Μηχανικός προτείνει να εγκαταλειφθή το οχυρόν «Αλέξανδρος», εις ό,τι δύνανται να αφορά την άμυναν η οποία έχει στηριχθή εις τούτο πλημμελώς· και αντί τούτου, όθεν, να γίνουν αι εξής επιδιορθώσεις: /

φ. 2 Πρώτον· δι’ εργασιών εις την ξηράν να εγερθή χαράκωμα κατά μήκος της ακτής της νήσου από της θέσεως του οχυρού «Κωνσταντίνος» μέχρι εκείνης του οχυρού «Αλέξανδρος».

Δεύτερον· το χαράκωμα τούτο να ζωσθή υπό τάφρου ευκόλου να διανοιγή εκ νέου εις τα χαμηλά εδάφη των αλυκών.

Τρίτον· να τοποθετηθούν τρεις πυροβολαρχίαι, αι οποίαι να καλύπτουν διά των πυρών του φρουρίου άπαν το τέναγος.

Τέταρτον· εις τα μικρά βάθη του τενάγους και εκεί όπου η απόστασις από της γειτονικής ξηράς μέχρι της ημετέρας είναι βραχυτάτη να δημιουργηθή υποβρύχιος φράκτης διά δένδρων του δάσους, πασσάλων και άλλων εμποδίων.

Εάν πραγματοποιηθούν άπασαι αύται αι οχυρώσεις, καθόσον φαίνεται, η άμυνα της νήσου και της πόλεως εξασφαλίζεται, παρά τα μεγάλα μέσα τα οποία παρασκευάζονται υπό του εχθρού, διά να την απειλήσουν.

Περί της εκτελέσεως του μεγάλου τούτου σχεδίου εθεώρησα χρέος μου να ασχοληθώ αμέσως δι’ εκείνο το οποίον με αφορά· Αλλά, προτού αποδώσω λογαριασμόν των ενεργειών μου επί του θέματος, θα ομιλήσω περί της τάφρου, της σχεδιασθείσης διά να περιζώση την πόλιν, και περί του στρατοπέδου των Ιονίων, εν συνεχεία, των παρατηρήσεων των γενομένων επί τόπου υπό του κυρίου Μηχανικού.

Σελ. 21
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/22.gif&w=550&h=800

Η τάφρος αύτη, σχεδιασθείσα υπό χειρών στερουμένων πείρας και κατά το ήμισυ κατεσκευασμένη άνευ κανονισμού και άνευ <τεχνικών> αρχών· αύτη εκ τούτου έχει κριθή εντελώς άχρηστος, είτε αύτη είναι επιθυμητόν να θεωρηθή ως φραγμός προωρισμένος να επιβληθή επί του ηθικού του εχθρού είτε φ. 2v είναι επιθυμητόν να θεωρηθή ως φύλαξ της πόλεως και ως μέσον / προσωρινής σωτηρίας· πράγμα διά το οποίον ο Μηχανικός εις το σχέδιόν του δεν ηδυνήθη να εκτιμήση την αξίαν του ήδη γενομένου τεραστίου έργου ούτε να θεωρήση ως δυνατήν την επιδιόρθωσίν του επί του παρόντος.

Ευθύς ως συμπληρωθούν τα πλέον απαραίτητα ήδη σχεδιασθέντα έργα, ούτος επιφορτίζεται να προτείνη τον τρόπον διά του οποίου θα ήτο δυνατόν να ανασκαφή μικρόν μέρος του εκτελεσθέντος έργου, διά να πραγματοποιήσωμεν τον σκοπόν να δώσωμεν μορφήν τινα πόλεως εις τον κατά συσσωρευμένα πλήθη κατωκημένον τούτον χώρον: Επ’ αυτού θα λάβω την τιμήν εν συνεχεία να παρουσιάσω εις τας Υ.Υ.Ε.Ε. τας παρατηρήσεις μου επί του σχεδίου το οποίον θα καταρτίση καταλλήλως ο κύριος Michaud.

Ίνα συνδυασθούν τα απαραίτητα διά τον σχηματισμόν του στρατοπέδου έργα μετά της μικροτέρας δυνατής ζημίας των καλλιεργημένων αγρών και κήπων και μετά της μεγαλυτέρας δυνατής φειδούς ημερών, εργατικών βραχιόνων, μέσων και χρήματος έκρινα απαραίτητον να ακολουθήσω τον Μηχανικόν εις όλας τας στρατιωτικάς περιηγήσεις του και να συσχετίσω τας παρατηρήσεις μου προς τας ιδικάς του, εις τρόπον ώστε το σχέδιόν του να ευρίσκεται εντός του πλαισίου των ημετέρων συνθηκών, χωρίς όμως αι αυταί ημέτεραι συνθήκαι να δημιουργούν φαινομενικώς εμπόδιον εις τα σχέδιά του.

Απονέμων άπαντα εκείνον τον έπαινον ο οποίος οφείλεται εις την αξίαν, την σοφίαν του ημετέρου κυρίου Michaud έχω την ευχαρίστησιν να ανακοινώσω εις τας Υ.Υ.Ε.Ε. ότι, χωρίς να προκαλέσωμεν ζημίαν εις οιονδήποτε φ. 3 καλλιεργημένον αγρόν, / εσχεδιάσθη η μορφή του στρατοπέδου διά της αποδόσεως εις τούτο χαρακωμάτων και πυροβολαρχιών κοινών <προς εκείνα> τα οποία θα απαιτηθούν διά την γενικήν άμυναν της νήσου και της πόλεως· εις τρόπον ώστε διά των ίδιων εργασιών, διά των ιδίων μέσων και διά της χρησιμοποιήσεως του ιδίου χρόνου, εκπληρούνται τρεις σπουδαιότατοι στόχοι, εκείνος δηλαδή της περιστοιχίσεως της νήσου δι’ ενιαίας οχυρώσεως, εκείνος του να διαφυλάξωμεν και να ενθαρρύνωμεν εντός αυτής μίαν διαρκή φρουράν εξ Ιονίων στρατιωτών, εκείνος του να επιτύχωμεν πάντα ταύτα, χωρίς να βλάψωμεν ή να ενοχλήσωμεν κατ’ ελάχιστον τους καλλιεργημένους αγρούς και τας πολυτίμους περιουσίας τούτων των κατοίκων.

Η Εξοχωτάτη Γερουσία μέχρις εδώ έχει το πλαίσιον των προς εκτέλεσιν εργασιών. Ας δεχθή τώρα να εξετάση λεπτομερώς όσα ηδυνήθην να πράξω, διά να προαγάγω εκείνην την συνεργασίαν την οποίαν αναζητούμεν και την οποίαν οφείλομεν να παράσχωμεν εξαίροντες την πληρότητα και το μέγεθος

Σελ. 22
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/23.gif&w=550&h=800

των ημετέρων πατριωτικών αισθημάτων και υποβάλλοντες εις αυστηρά και σοβαρά μέτρα την συνδρομήν του δημοσίου ταμείου διά την ικανοποίησίν των.

Εδημοσίευσα κατά την 29ην την έντυπον προκήρυξιν, την οποίαν συνάπτω, υπ’ αρ. 1. Έσχον ως πρόθεσιν να συνδυάσω δι’ αυτής πολλάς απόψεις, εσωτερικάς και εξωτερικάς, και ουσιαστικώς να [μη] στηρίξω την ημετέραν άμυναν επί της εθνικής συνεργασίας. Ελπίζω ότι εις οιονδήποτε συμβάν δεν θα εκτεθούν εις κινδύνους η Κυβέρνησις και ο λαός.

φ.3v Παρατηρών την γενικήν κατάργησιν παντός κανόνος / εις την οικονομικήν διαχείρισιν και γνωρίζων αφ’ ετέρου ότι το ταμείον της νήσου ταύτης ουδέποτε ηδυνήθη να οργανωθή ούτε συμφώνως προς τους γενικούς νόμους ούτε συμφώνως προς οιονδήποτε ιδιαίτερον κανονισμόν, εθεώρησα αναγκαίον να καθιερώσω ρύθμισίν τινα διά την διαχείρισιν εκείνην του δημοσίου χρήματος, η οποία πρέπει να ασκήται κατόπιν της παρεμβάσεώς μου εις τα θέματα διά τα οποία είμαι επιφορτισμένος. Τα συνημμένα έγγραφα υπ’ αρ. 2-3 θα γνωστοποιήσουν εις τας Υ.Υ.Ε.Ε. πώς εγώ προσεπάθησα να δώσω αυτήν την βάσιν εις την διαχείρισιν μου και πώς προτίθεμαι να την θέσω εν λειτουργία, εις τρόπον ώστε όλον το έθνος να δύναται να έχη τον τρόπον να την ελέγξη και να την κρίνη.

Το κατά τακτά διαστήματα φύλλον εξόδων θα αποσταλή παρ’ εμού μετά πάντων των εγγράφων εις τας Υ.Υ.Ε.Ε. και τοιουτοτρόπως διά συντόμου και ευκόλου εξετάσεως η Κυβέρνησις θα δυνηθή να βεβαιωθή περί της ακρίβειας της διαχειρίσεως, περί της καταστάσεως της οικονομίας και περί των προσόδων των οποίων αύτη δύναται να έχη ανάγκην.

Το προς γνώσιν μου παραδοθέν μοι παρά του Μηχανικού έγγραφον φέρει σημείωσιν αρ. 4.

Διά να συνδυάσω ταχύτητα και φειδώ χρήματος κατένειμα τα καθήκοντα εις περισσοτέρας Αρχάς, αναλόγως προς το αν τα αιτηθέντα αντικείμενα ηδύναντο να ληφθούν παρά των ενταύθα η εκ των άλλων νήσων.

Τα συνημμένα υπ’ αρ. 5, 6, 7, 8 ας πληροφορήσουν τας Υ.Υ.Ε.Ε. περί φ. 4 των απαντήσεων. Ας μη θεωρηθούν με την σύγκρισιν / των εγγράφων τούτων ότι ανετέθησαν πολλάς φοράς ανωφελώς αι ίδιαι αποστολαί διά τα ίδια αντικείμενα. Θα έχω την τιμήν εν συνεχεία να καταστήσω γνωστάς τας οικονομικάς βλέψεις τοιούτου μέτρου και ελπίζω ότι το γενόμενον θα δικαιολογήση και επ’ αυτού τας κατευθύνσεις μου.

Κανονισθεισών κατ’ αυτόν τον τρόπον των γενικών διαταγών, διά να διατεθή αμέσως ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός των αιτηθέντων παρά του Μηχανικού αντικειμένων, ησχολήθην λεπτομερώς περί των τρόπων εκτελέσεως. Εξελέγησαν υπ’ εμού πολίται μεγάλης υπολήψεως και επιρροής και ακολουθουμένους υπό της ρωσικής δυνάμεως τους απέστειλα εις την ύπαιθρον, διά να πραγματοποιήσουν τας επιτάξεις. Καθωδηγήθησαν να εγγυώνται εις έκαστον συμβάλλοντα διά γραπτής αποδείξεως και να μου σημειωθή γραπτώς ο αυ-

Σελ. 23
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/24.gif&w=550&h=800

θορμητισμός ή η αντίδρασίς του διά την ανταμοιβήν. Θα καταστήσω γνωστόν περαιτέρω τον σκοπόν εις τον οποίον τείνει το πρώτον τούτο μέτρον.

Σήμερον, 2 τρέχοντος, ανεχώρησαν ήδη διά την εκπλήρωσιν των αποστολών των πάντες οι διαταχθέντες και έχει ήδη καθορισθή το σημείον εποπτεύσεως, ως προκύπτει εκ του εγγράφου αρ. 9. Αύριον θα είναι εν δράσει. Την Τετάρτην θα αρχίσουν αι εργασίαι. Οι πρώτοι διά να τας εκτελέσουν θα είναι τριακόσιοι λεγεωνάριοι της περιοχής της (.....)1, οι οποίοι ήδη βαδίζουν, διά να φθάσουν εις τας θέσεις των.

Μετά τας πρώτας ημέρας δεν θα αρκέσουν ούτε τριακόσιοι ούτε εξακόσιοι φ.4v εργάται, / όταν επιδιώκεται να περατωθή τόσον μέγα έργον εντός μηνός, καθώς προτίθεμαι, μετά τας σοφάς παρατηρήσεις τας γενομένας υπό του κυρίου Μηχανικού και της Στρατιωτικής Διοικήσεως. Διά τούτο από της πρώτης στιγμής απέβλεψα εις τον σκοπόν να κάμω να συντελέσουν εις την έκτακτον ταύτην εργασίαν οι εργάται των νήσων της Ιθάκης, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου· οι ίδιοι εκείνοι οι οποίοι καθ’ έκαστον έτος συνήθιζον να μεταβαίνουν εις το γειτονικόν Κράτος, διά να βοηθήσουν εις τας εργασίας εκείνων των μερών και εκείνης της γεωργίας.

Γνωρίζων ότι τοιαύτη ξένη συμμετοχή δεν δύναται να συντηρηθή υπό της κρατικής οικονομίας, απηυθύνθην ήδη από της 30ής παρελθόντος μηνός εις τους Πρυτάνεις δι’ εγκυκλίων, των οποίων αι Υ.Υ.Ε.Ε. Θα γνωρίσουν το περιεχόμενον εκ του συνημμένου υπ’ αρ. 10· και διά να καταστήσω εις τους ιδίους Πρυτάνεις ευκολωτέραν την εκτέλεσιν της λεπτής και σπουδαίας αποστολής διά της οποίας τους επεφόρτισα, απηυθύνθην ιδιαιτέρως δι’ ιδιωτικών και εμπιστευτικών γραμμάτων εις τους επιφανεστέρους και περισσοτέραν επίδρασιν ασκούντας πολίτας εκάστης νήσου, παριστών εις αυτούς εκ των αληθεστέρων και διαφόρων προελεύσεων ανταποκρίσεων την κατάστασιν των πραγμάτων και την σημασίαν της εθελοντικής και γενναιοδώρου συνδρομής των διά την βελτίωσιν τούτων. Έχω πολλάς ελπίδας εκ της ενεργείας ταύτης και παρακαλώ τας Υ.Υ.Ε.Ε. περί ταύτης να υπομείνετε, διά να την κρίνετε μετά την έκβασιν. /

φ. 5 Ησχολήθην διά μακρών περί της Πολιτοφυλακής. Η γενική στρατολογία έχει συμπληρωθή. Έκαμα την προσωπικήν γνωριμίαν των νέων πεντηκοντάρχων. Ωμίλησα προς τούτους και μου φαίνεται ότι είναι διατεθειμένοι να υπηρετήσουν καλώς.

Η προκήρυξις υπ’ αρ. 11 την οποίαν εσωκλείω και η οποία σήμερον εδημοσιεύθη περιλαμβάνει την θεμελιώδη οργάνωσιν της υπηρεσίας. Αι Υ.Υ.Ε.Ε. Θα δεχθούν να ίδουν εις τον διορισμόν των Τοποτηρητών μέτρον αποβλέπον εις το να πολλαπλασιάση τας επαφάς μου ταυτοχρόνως μετά των κατοίκων των επαρχιών και των γειτονικών μερών και τα μέσα τα προοριζόμενα να οδηγήσουν

1. Άγνωστος η απόδοσις του ονόματος Engilopea, ίσως Εγκλουβή.

Σελ. 24
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/25.gif&w=550&h=800

τας μάζας του πληθυσμού διά των ευχαρίστων οδών του παραδείγματος και της επιρροής.

Οι Τοποτηρηταί μου θα με ακολουθήσουν και όσοι κύριοι <επίσης> θελήσουν να μιμηθούν το παράδειγμά των εις το να ενθαρρύνουν τους εργάτας διά της προσωπικής παρουσίας.

Ο Επίσκοπος του τόπου, ο Μητροπολίτης Άρτης, ιερείς, γέροντες, άπαντες θα τεθούν εις κίνησιν διαδοχικώς μετά καταλλήλων οδηγιών, διά να ενισχύσουν και δι’ αυτού εισέτι του μέσου τας δυνάμεις του πληθυσμού, λίαν καταβεβλημένος εκ διαφόρων αιτιών, αλλά κατ’ ουσίαν εκ των πολλών ανωφελών περιπετειών τας οποίας ούτος μέχρι στιγμής έχει υποστή.

Ιδού η κατά το δυνατόν ακριβής ανταπόκρισις περί της διοικήσεώς μου, φ. 5v υπολογιζομένης από της 28ης του παρελθόντος μηνός / μέχρι σήμερον.

Παρακαλώ την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Εκ του εν Αγία Μαύρα Εκτάκτου Επιτροπείου τη 2 Ιουνίου 1807 π.η.

Ο Έκτ. Επίτρ. Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Άνω: Μετά δεκατριών συνημμένων. Ληφθέν τη 7 Ιουνίου 1807 π.η. Ο Γραμματεύς της Επικρατείας Κόμης Σορντίνας.

Αρχείον Ιονίου Γερουσίας Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 333, συνημμένον α

Νο 1

Gio. di Ant(oni)o Co. Capodistria Comm(missari)o Estraord(inari)o deH’Ecc(ellentissi)mo Senato della Rep. Ionia

Agli abitanti di S(ant)a Maura

Proclama

La protez(ion)e Hi Alessandro I e le invitte sue truppe vi custodiscono e vi difendono cosi validamente che per la vostra sicurezza d’uopo non avete di verun ausilio estraord(inari)o nemmeno oggidì che le circostanze del vostro paese sono cangiate per l’ostile procedere di un limitrofo il quale vi offende e vi minaccia senza legittimo titolo.

Pure l’Ecc(elle)n(tissim)o Senato mi manda in mezzo a voi munito di pieni poteri per secondare l’onorato divisamente che appalesate di correre tutti quanti voi siete capaci alle armi e dimostrarvi col fatto atti

Σελ. 25
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/26.gif&w=550&h=800

da per voi stessi a rispingere qualunque osasse di por piede nemico nel vostro territorio od in quello della Rep.

Io vi felicito per questo e vi invito a mettere in pratica le intenzioni vostre.

Nessuno oserà certamente di avere sentim(en)ti contrarj a quelli che à di già manifestati la comunità tutta; ma se pure vi fosse q(ues)to nemico della sua patria e di se stesso, io sono atorizz(a)to a cercarlo ed a punirlo militarmente.

Vedrete in breve volger di giorni i volontarj corciresi unirsi a voi per la vostra difesa./

φ. 1v Io spero eguale il concorso spontaneo dei cittad(i)ni tutti della Rep. ove essi sieno ricercati. Io lo prometto, poiché ne ò la morale certezza e perché so di poter esigere p(er) voi dai fratelli vostri ciò che volontariam(en)te non contribuissero coll’opera loro.

L’Ecc(ellentissi)mo Senato vi offre tutti i mezzi di mostarvi degni dell’epoca presente e della protez(ion)e che fa la vostra felicità. Accoglieteli e secondateli.

Il p(rese)nte è spedito agli Ec(cellentissi)mi pritani con relative1 istruz(ion)i per essere pub(blicat)o ed affinché sieno eseguite le misure che da esso derivano.

ΚΑΒOΥΔΙΣΤΡΙΑΣ

S. Maura li 29 mag. 1807

P. PEDEMONTI Seg(retari)o

Αρ. 1

Ιωάννης του Αντωνίου Κόμης Καποδίστριας Έκτακτος Επίτροπος της Εξοχωτάτης Γερουσίας της Ιονίου Πολιτείας

Προς τους κατοίκους της Αγίας Μαύρας

Προκήρυξις

Η προστασία του Αλεξάνδρου Α΄ και αι αήττητοι δυνάμεις αυτού σας φρουρούν και σας υπερασπίζονται τόσον ισχυρώς, ώστε διά την ασφάλειάν σας δεν έχετε ανάγκην εκτάκτου τινός βοηθείας, ούτε και σήμερον, οπότε αι περιστάσεις της πατρίδος σας έχουν μεταβληθή λόγω της εχθρικής προελάσεως γείτονος ο οποίος σας προσβάλλει και σας απειλεί άνευ νομίμου δικαιώματος.

1. Χφ. relativi

Σελ. 26
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/27.gif&w=550&h=800

Αλλ’ η Εξοχωτάτη Γερουσία με αποστέλλει εν μέσω υμών, εφωδιασμένον δι’ απολύτων εξουσιών, διά να βοηθήσω την έντιμον πρόθεσιν την οποίαν εκδηλώνετε να τρέξετε εις τα όπλα όσοι είσθε ικανοί και να φανήτε εμπράκτως άξιοι να αποκρούσετε μόνοι σας οιονδήποτε θα ετόλμα να θέση εχθρικόν πόδα εις το έδαφός σας ή εις εκείνο της Πολιτείας.

Σας καλοτυχίζω διά τούτο και σας προσκαλώ να πραγματοποιήσετε τας προθέσεις σας.

Ουδείς βεβαίως θα τολμήση να έχη αντίθετα αισθήματα εκείνων τα οποία έχει ήδη εκδηλώσει όλη η κοινότης· αλλ’ όμως, εάν ήθελε υπάρξει εκείνος ο εχθρός της πατρίδος του και εαυτού, είμαι εξουσιοδοτημένος να τον αναζητήσω και να τον τιμωρήσω στρατιωτικώς.

Θα ιδήτε εντός συντόμου παρελεύσεως ημερών τους Κερκυραίους εθελοντάς να ενώνονται μεθ’ υμών διά την άμυνάν σας. /

φ. 1v Eλπίζω παρομοίαν την αυθόρμητον συνδρομήν όλων των υπηκόων της Πολιτείας όπου ούτοι αναζητηθούν. Το υπόσχομαι, δεδομένου ότι έχω περί τούτου την ηθικήν βεβαιότητα και διότι γνωρίζω ότι δύναμαι να απαιτήσω δι’ υμάς παρά των υμετέρων αδελφών εκείνο εις το οποίον δεν θα συνέβαλλον θεληματικώς διά του έργου των.

Η Εξοχωτάτη Γερουσία σας προσφέρει πάντα τα μέσα, διά να φανήτε άξιοι της παρούσης εποχής και της προστασίας, η οποία προξενεί την ευτυχίαν σας. Δεχθήτε ταύτα και υποβοηθήσατέ τα.

Το παρόν εστάλη εις τους Εξοχωτάτους Πρυτάνεις μετά σχετικών υποδείξεων, διά να δημοσιευθή και διά να εκτελεσθούν τα μέτρα τα οποία προέρχονται εκ τούτου.

ΚΑΒΟΥΔΙΣΤΡΙΑΣ

Αγία Μαύρα τη 29 Μαΐου 1807

Π. ΠΕΔΕΜΟΝΤΗΣ, Γραμματεύς

Αρχείον Ιονίου Γερουσίας Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 333, συνημμένον β

No 2

Copia di uffizio scritto a S.E. Pritano di S. Maura dal Commiss(ari)o Estraord(inari)o nell isola stessa in data 29 maggio 1807

La miglior difesa di S. Maura e le operazioni militari che per essa risulteranno esigono che la pubblica finanza soccomba ad estraordinarj dispendj. Per questo è mio avviso che al naturale Magistrato delle Finanze siano aggiunti tre estraordinarj deputati, i quali possano con as-

Σελ. 27
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/28.gif&w=550&h=800

siduità e costanza attendere personalmente a tutte le spese che si incontrerannno dall’istante in cui esse si farranno in relazione alle mie ricerche.

Questa aggiunta estraordinaria avrà la compiacenza di mettersi in diretta comunicazione con me, affinché io possa darle le mie idee intorno alla sistemazione della estraordinaria azienda. Queste idee sono dirette ad un solo scopo; a quello cioè di far conoscere metodicamente aH’Ecc(ellentissi)mo Senato ed alla Repubb(lic)a tutta con la maggior precisione e nitidezza il quadro dei dispendj ed i documenti tutti che li comprovano. V.E. può assai meglio di me ravvisare i personaggi i piú atti a questo estraordinario incarico.

Io la prego quindi di scieglierli, di destinarli e di porgermene un riscontro.

Ho l’onore.......

P(er) copia conf(orme)

Il Seg(retar)io P. PEDEMONTI

Αρ. 2

Αντίγραφον επισήμου εγγράφου αποσταλέντος εις την Α.Ε. τον Πρύτανιν της Α. Μαύρας παρά του Εκτάκτου Επιτρόπου εν τη αυτή νήσω υπό ημερομηνίαν 29 Μαΐου 1807.

Η καλλιτέρα άμυνα της Α. Μαύρας και αι στρατιωτικαί επιχειρήσεις αι οποίαι θα προκύψουν διά ταύτην απαιτούν όπως η δημοσία οικονομία υποχρεωθή εις εκτάκτους δαπάνας. Διά τούτο είναι γνώμη μου όπως εις την συνήθη οικονομικήν Αρχήν προστεθούν τρεις εκτακτοι αντιπρόσωποι, οι οποίοι να δύνανται μετ’ επιμελείας και συνεπείας να επιβλέπουν προσωπικώς εις όλας τας δαπάνας αι οποίαι θα αντιμετωπισθούν από της στιγμής κατά την οποίαν αύται θα πραγματοποιηθούν εν σχέσει προς τας εργασίας μου.

Τα έκτακτα ταύτα πρόσθετα μέλη θα ευδοκήσουν να τεθούν εις άμεσον επαφήν μετ’ εμού, ίνα δυνηθώ να τους εξηγήσω τας ιδέας μου περί της οργανώσεως της εκτάκτου διαχειρίσεως. Αι ιδέαι αύται αποβλέπουν εις ένα μόνον σκοπόν· εις εκείνον δηλαδή του να γνωρίσουν συστηματικώς εις την Εξοχωτάτην Γερουσίαν και εις όλην την Πολιτείαν μετά της μεγαλυτέρας ακριβείας και καθαρότητος το πλαίσιον των δαπανών και όλα τα έγγραφα τα οποία τας επικυρώνουν. Η Υ.Ε. δύναται πολύ καλλίτερον εμού να αναγνωρίση τα μάλλον κατάλληλα πρόσωπα διά την έκτακτον ταύτην υπηρεσίαν. Όθεν σας

Σελ. 28
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/29.gif&w=550&h=800

παρακαλώ να τα εκλέξετε, να τα διορίσετε και να μου δώσετε απάντησιν περί τούτου.

Έχω την τιμήν...

Διά το ακριβές αντίγραφον

Ο Γραμματεύς Π. ΠΕΔΕΜΟΝΤΗΣ

Αρχείον Ιονίου Γερουσίας Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 333, συνημμένον γ

No 3

29 maggio 1807 s.v.

Il Commissario Estraord(inari)o in S(ant)a Maura Gio. Co. De Capodistria

Dovendo porre in pronto andamento li laori ed operazioni militari, prescritte dal dec(ret)o dell’ c(ellentissim)o Senato dei 21 maggio cad(ent)e per la maggior difesa di quest’isola di S. Maura, ed aprindosi però la necessità di varj relativi dispendj, eseguibili da questa p(ubblic)a cassa, considera che per facilitare la prontezza ed esattezza degl’aquisti e degl’esborsi, per mantenere l’importante moltiplicata attenzione sulla pub(blic)a Economia e risparmio e per lasciai· adito ad un reciproco solievo ne’pubblici funzionarj del Mag(istrat)o Finanze è necessario ch’esso sia aumentato di tre membri, li quali come aggiunti estraordinarj coagiscano co’membri attuali del medesimo.

Considera pure che sarebbe inconciliabile poi coll’armonia e buon ordine dell’amministrazione contemplata ogni divisione d’attribuzioni nel Mag(istrat)o ed è però inevitabile in esso l’unione di tutti li suoi membri.

Considera finalmente che volendo rendere ostendibile periodicamente all’aut(orit)à del Senato la partita spese per li nuovi lavori e fortificazioni in quest’isola è indispensabile che un giornale apposito φ. 1v ne dia ogn’ora pronto/riscontro e per ciò

Visto l’art(icol)o 12° del dec(ret)o sud(dett)o, per ciò attese le attuali difficili combinazioni niuna legge né la costituzione vigente potranno opporre ostacolo alcuno all’esercizio de’poteri di esso Comm(issari)o Estraord(inario)

Termina quanto segue

P(ri)mo. Il Mag(istrat)o Finanze di S. Maura sarà accresciuto di-

Σελ. 29
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/30.gif&w=550&h=800

tre membri col titolo d’aggiunti estraordinarj, li quali avranno unità di prerogative ed esercizio colli membri attuali.

2do. Si applicheranno tutti oltre alle naturali funzioni del Magi(strat)o al parzial oggetto pure della nuova azienda sulle spese per lavori e fortificcazioni.

3zo. L’attual F.M. Tesoriere del Mag(istrat)o assumerà anche in essa li doveri del suo uffizio.

4to. Il Magi(strat)o Finanze preaccennato sarà in comunicazione immediata al Comm(issari)o Estraord(inario).

5o. Sarà con apposito uffizio richiesta al N.H. Pritano, in vista alle sue conoscenze locali, l’elezione di tre aggiunti estraordinarj dai soggetti piú accreditati e l’esecuzione del precedente articolo.

6o. 11 fondo indistintamente della P(ubblic)a Cassa in quest’isola somministrerà sempre il soldo per le spese accennate.

φ.2 7o. Sarà ricercato detto N.H. Pritano d’interve/nire ogni quindeci giorni con mandato suo legale d’autorizzazione preventiva al Mag(istrat)o per il pagamento delle spese in tal periodo da incontrarsi per conto «lavori e fortificazioni».

8o. Ogni aquisto di generi od esborso avrà per fondamento immancabile l’ordine scritto del Comm(issari)o Estraord(inario).

9o. Li αuisti saranno cautelati dalle ricevute dettagliate de’ venditori, li pagamenti di mercedi dagl’incombenti principali de’lavori ed operazioni.

10o. Ogni movimento di soldo nei cosi preveduti dall’art(icol)o preced(ent)e oltreché nelli prescritti registri di contabilità legale dovrà risultare da un giornale apposito, in cui emergeranno la qualità e quantità delle spese esaurite dall’una ed in confronto il danaro levato dalla Cassa nel periodo di giorni quindeci fissato dal mandato del N.H. Pritano.

11o. Detto giornale s’intenderà appoggiato a tutti li membri del Mag(istrat)o, ma potrà essere tenuto da quello di essi che reputassero piú adattato per attività ed intelligenza.

12o. Al compiersi del periodo suespresso sarà dal Mag(istrat)o offerto al Comm(issari)o Estraord(inario) l’estratto colle copie de’documenti relativi di quanto in detto giornale nel periodo indicato risulta./

φ. 2v 13o. Detto estratto sarà autenticato dalle firme di tutti li membri del Mag(istrat)o, e del F.M. Tesoriere.

14o. Li documenti originali degl’esborsi eseguiti saranno tenuti in filze permanenti.

15o. Tutti li membri del Mag(istrat)o reciprocamente si interesseranno a conciliare sempre ed in ogni articolo di dispendio il piú minuto pub(blic)o interesse.

Σελ. 30
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/31.gif&w=550&h=800

16ο. Le partite di pu(blic)o soldo che si trarranno dalla Cassa saranno tanto nei registri di contabilità quanto nel giornale marcate a debito nominatamente di lavori e fortificazioni per la difesa di S. Maura.

Il p(rese)nte sarà in copia accompagnato al prelodato Magi(strato) Finanze per la sua osservanza in tutti gl’articoli che comprendono la di lui gestione nella nuova amministrazione di spese p(er) lavori e fortificazioni di quest’isola.

Il Comm. C. CAPODISTRIA

Il S(e)g(retario) P. Pedemonte

P(er) copia conf(orm)e

Il Seg(reta)rio P. PEDEMONTI

Αρ. 3

29 Μαΐου 1807 π.η.

Ο εν Αγία Μαύρα Έκτακτος Επίτροπος Ιω. Κόμης Ντε Καποδίστρια

Επειδή πρέπει να παραδώση εις την άμεσον εκτέλεσιν τας εργασίας και στρατιωτικάς επιχειρήσεις, τας διαταχθείσας διά του θεσπίσματος της Εξοχωτάτης Γερουσίας της 21 λήγοντος Μαΐου διά την καλλιτέραν άμυναν της νήσου ταύτης της Α. Μαύρας, και επειδή όμως δημιουργείται η ανάγκη ποικίλων σχετικών δαπανών, εκτελεστών υπό του ενταύθα δημοσίου ταμείου, θεωρεί ότι, διά να διευκολύνη την ταχύτητα και ακρίβειαν των παραλαβών και των πληρωμών, διά να διατηρήση την σημαντικήν, επαυξηθείσαν προσοχήν επί της δημοσίας οικονομίας και φειδώ και διά να αφήση διέξοδον εις την αντίστοιχον ανακούφισιν των δημοσίων λειτουργών της οικονομικής Υπηρεσίας, είναι απαραίτητον να αυξηθή αύτη κατά τρία μέλη, τα οποία να ενεργούν εκτάκτους προστεθειμένα από κοινού μετά των παρόντων μελών της ιδίας.

Θεωρεί επίσης ότι κατόπιν θα ήτο ασυμβίβαστος προς την αρμονίαν και καλήν λειτουργίαν της περί ης ο λόγος διαχειρίσεως πάσα κατανομή αρμοδιοτήτων εις την Υπηρεσίαν, είναι όμως εις ταύτην αναπόφευκτος η ενότης όλων των μελών της.

Θεωρεί, τέλος, ότι, επειδή θέλει να δύναται να παρουσιάζω κατά περιόδους εις την εξουσίαν της Γερουσίας τον λογαριασμόν των δαπανών διά τας νέας εργασίας και οχυρώσεις εις την νήσον ταύτην, είναι απαραίτητον όπως φ. 1v ειδικόν τι ημερολόγιον δίδη περί αυτού ανά πάσαν στιγμήν άμεσον / απάντησιν, και διά τούτο:

Σελ. 31
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/32.gif&w=550&h=800

Ληφθέντος υπ’ όψει του άρθρου 12 του προαναφερθέντος θεσπίσματος, διά του οποίου, εξετασθεισών των παρουσών δυσκόλων συνθηκών, ουδείς νόμος ούτε το ισχύον σύνταγμα θα δυνηθούν να αντιτάξουν εμπόδιόν τι εις την εξάσκησιν των εξουσιών του Εκτάκτου τούτου Επιτρόπου

Αποφασίζει ως έπεται

1ον. Η οικονομική Υπηρεσία της Α. Μαύρας θα αυξηθή κατά τρία μέλη φέροντα τον τίτλον των εκτάκτων προσθέτων, τα οποία θα έχουν κοινάς αρμοδιότητας και δικαιοδοσίαν μετά των παρόντων μελών.

2ον. Πλην των κανονικών λειτουργιών της Υπηρεσίας θα ασχοληθούν όλοι επίσης επί του ιδιαιτέρου θέματος της νέας διαχειρίσεις των εξόδων δι’ εργασίας και οχυρώσεις.

3ον. Ο εν ενεργεία Ο.Υ. Ταμίας της Υπηρεσίας θα αναλάβη και εις ταύτην τα καθήκοντα του αξιώματός του.

4ον. Η προαναφερθείσα Υπηρεσία οικονομικών θα είναι εις άμεσον επαφήν μετά του Εκτάκτου Επιτρόπου.

5ον. Παρά του Ευγενεστάτου Πρυτάνεως θα ζητηθή δι’ ιδιαιτέρου εγγράφου, λαμβανομένων υπ’ όψιν των τοπικών του γνωριμιών, η εκλογή τριών εκτάκτων προσθέτων (μελών) εκ των πλέον φερεγγύων υποκειμένων και η εκτέλεσις του προηγουμένου άρθρου.

6ον. Το κεφάλαιον του εν τη νήσω ταύτη Δημοσίου Ταμείου αδιακρίτως θα προμηθεύη πάντοτε τα χρήματα διά τας αναφερθείσας δαπάνας.

φ.2 7ον. Ο εν λόγω Ευγενέστατος Πρύτανις θα ζητηθή να / παρεμβαίνη ανά δεκαπέντε ημέρας προς την Υπηρεσίαν διά νομίμου αυτού εντάλματος, προληπτικώς κεκυρωμένου, προς πληρωμήν των δι’ αντιμετώπισιν δαπανών δεδομένης περιόδου έναντι του λογαριασμού «εργασίαι και οχυρώσεις».

8ον. Πάσα αγορά ειδών ή πληρωμή θα έχη ως βάσιν ανεξαιρέτως την γραπτήν διαταγήν του Εκτάκτου Επιτρόπου.

9ον. Αι αγοραί θα κατοχυρούνται διά των αναλυτικών αποδείξεων των πωλητών, αι πληρωμαί των εμπορευμάτων υπό των κυρίως υπευθύνων των απασχολήσεων και των έργων.

10ον. Πάσα κίνησις χρήματος κατά τα ούτω προβλεφθέντα υπό του προηγουμένου άρθρου εκτός των προαναφερθέντων νομίμων λογιστικών καταστίχων θα πρέπει να προκύπτη εξ ιδιαιτέρου ημερολογίου, εις το οποίον θα διαπιστούνται εις το εν μέρος η ποιότης <του είδους> και το ποσόν των καταβληθέντων εξόδων και αντιστοίχως τα αναληφθέντα εκ του Ταμείου χρήματα εις το διάστημα δεκαπέντε ημερών, οριζόμενον υπό του εντάλματος του Ευγενεστάτου Πρυτάνεως.

11ον. Το εν λόγω ημερολόγιον θα θεωρήται κατατεθειμένον εις όλα τα μέλη της Υπηρεσίας, αλλά θα είναι δυνατόν να τηρήται παρ’ εκείνου εκ τούτων τον οποίον θα εθεώρουν περισσότερον κατάλληλον λόγω ασχολίας και νοημοσύνης.

Σελ. 32
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/33.gif&w=550&h=800

12ον. Κατά το τέλος της προαναφερθείσης περιόδου θα παραδίδεται παρά της Υπηρεσίας εις τον Έκτακτον Επίτροπον το απόσπασμα μετά των αντιγράφων των εγγράφων των σχετικών προς όσα εν τω περί ου ο λόγος ημερολογίω φαίνονται κατά την δηλωθείσαν περίοδον. /

13ον. Το εν λόγω απόσπασμα θα επικυρούται διά των υπογραφών όλων των μελών της Υπηρεσίας και του Ο.Υ. Ταμίου.

14ον. Τα πρωτότυπα έγγραφα των εκτελεσθεισών πληρωμών θα τηρούνται εις καθωρισμένους φακέλους.

15ον. Πάντα τα μέλη της Υπηρεσίας θα ενδιαφέρωνται αμοιβαίως να εξυπηρετούν πάντοτε και εις παν ζήτημα δαπάνης το πλέον ασήμαντον δημόσιον συμφέρον.

16ον. Πάντα τα ποσά του δημοσίου χρήματος τα οποία θα λαμβάνωνται εκ του Ταμείου θα είναι σημειωμένα τόσον εις τα λογιστικά βιβλία όσον και εις το ημερολόγιον, ονομαστικώς εις χρέωσιν των έργων και των οχυρώσεων διά την άμυναν της Α. Μαύρας.

Το παρόν θα σταλή εν αντιγράφω εις την προμνησθείσαν Υπηρεσίαν των οικονομικών διά την τήρησίν του εις όλα τα άρθρα τα οποία περιλαμβάνουν την υπ’ αυτής άσκησιν της υπηρεσίας εις την νέαν διαχείρισιν των δαπανών δι’ έργα και οχυρώσεις της νήσου ταύτης.

ο Επίτρ. Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

ο Γραμματεύς Π. ΠΕΔΕΜΟΝΤΗΣ

Διά το ακριβές αντίγραφον

ο Γραμματεύς Π. ΠΕΔΕΜΟΝΤΗΣ

Αρχείον Ιονίου Γερουσίας Γεν. αρ. 9, εγγρ. 333, συνημμένον δ

No 4

Strumenti necessarj per la costruzione delle fortificazioni

Zapponi od in mancanza zappe No. 300

Badili 400

Pali di ferro 6

Mazze di ferro grandi 6

Falcette da villani 100

Apie sia manaje grandi 50

Apie piccole sia mannerini 20

Seghe di mediocre grandezza 10-0-5

Σελ. 33
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/34.gif&w=550&h=800

Mazze1 di legno grandi 160

d(ette) picciole Se ne 40

Pistoni da batter la terra indicherà 60

Dame p(er) l’istesso oggetto la forma 160

Civiere 200

Murali di qualunque sorta di legno 50

Mezzi murali2 50

Mazzetti3 di spago grosso 100

Cestelli da portar terra 400

Braccia di corda grossa un dito 100

Si vedrà la sua grossezza prima di prenderla.

Più pali diritti possibilm(en)te N° 10.000

Altrettante fascine p(er) lavori.

Legname indispensabile p(er) la formaz(io)ne di 15 piattaforme. N° 50 travi di spessore quadrato 6 pollici Veneti, di lunghezza 18 piedi.

N°-madrieri sia grosse, dette comunemente ponti, di spessore 2 pollici od almeno 1 ½, di larghezza circa 1 piede, di lunghezza ord(inari)a, in tutto 2075 piedi.

φ. 1v N° 1000 chiodi di lunghezza 5 pollici.

N.B. Si è comunata la lunghezza de’ madrieri, perché forse difficilmente si troverebbero tutti dell’istessa lunghezza, né questa uguaglianza è necessaria.

3 giugno 1807 s.v., S. Maura

Copia tratta da altra simile, offerta al Comm(issario) Estraord(inario) dall’ingegnere russo S(igno)r Michaud

Ιl Seg(reta)rio P. PEDEMONTI f.c.

Αρ. 4

Απαραίτητα όργανα διά την κατασκευήν των οχυρώσεων

Σκαπάναι μεγάλαι ή εν ελλείψει σκαπάναι (συνήθεις) αρ. 300

Λίσγοι 400

Σιδηροί πάσσαλοι 6

1. Χφ. masse

2. Χφ. morali· ούτω εφεξής.

3. Χφ. Mazzette.

Σελ. 34
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/35.gif&w=550&h=800

Σιδηραί ράβδοι μεγάλαι 6

Μάχαιραι χωρικών 100

(...) 1 ή μεγάλοι πελέκεις 50

(...) 1 μικραί ή μικραί αξίναι 20

Πρίονες μεσαίου μεγέθους 10-0-5

Ράβδοι ξύλινοι μεγάλαι Θα 160

Επίσης μικραί δηλωθή 40

Σιδηραί πλάκες διά την πίεσιν των χωμάτων το σχήμα 60

(...)2 διά τον ίδιον σκοπόν τούτων 160

Ξύλινα κιβώτια 200

Καλύμματα εξ οιουδήποτε είδους ξύλου 50

Καλύμματα μέσου μεγέθους 50

Πηνία χονδρού νήματος 100

Κάνιστρα μεταφοράς χωμάτων 400

Πήχεις σχοινιού χονδρού πάχους δακτύλου (θα εξετασθή το πάχος του προ της αγοράς του) 100

Πάσσαλοι επί πλέον, κατά το δυνατόν ευθείς αρ. 10.000

Άλλαι τόσαι δέσμαι ξύλων δι’ εργασίας.

Ξυλεία απαραίτητος διά τον σχηματισμόν 15 δωματίων.

Αρ. 50 δοκών πάχους 6 βενετικών τετραγωνικών δακτύλιον, μήκους 18 ποδών.

Αρ.— (...)3 ή χονδρών, λεγομένων κοινώς γεφυρών, πάχους 2 δακτύλων ή τουλάχιστον 11/2, πλάτους περίπου 1 ποδός, μήκους κανονικού εν συνόλω 2075 ποδών.

φ.1v Αρ. 1000 ήλιον μήκους 5 δακτύλων.

Υ.Γ. Καθωρίσθη εν συνόλω το μήκος των (...)3, επειδή ίσως δυσκόλως θα ευρίσκοντο όλαι του αυτού μήκους, ούτε και η ισότης αύτη είναι αναγκαία.

3 Ιουνίου 1807 π. η., Α. Μαύρα

Αντίγραφον ληφθέν εξ άλλου ομοίου, παραδοθέντος εις τον Έκτακτον Επίτροπον παρά του Ρώσου Μηχανικού κυρίου Michaud.

Ο Γραμματεύς Π. ΠΕΔΕΜΟΝΤΗΣ ε.α.

1. Η λέξις apie αμφιβόλου σημασίας, πιθανώς αξίναι.

2. Η λέξις dame σημαίνει εργαλείον, αλλ’ άγνωστον ποίον.

3. Η λέξις madrieri αμφιβόλου σημασίας, πιθανώς σανίδες.

Σελ. 35
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/36.gif&w=550&h=800

Αρχείον Ιονίου Γερουσίας Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 333, συνημμένον ε

Νο 5

Copia di uffizio scritto a S.E. Pritano del Zante dal Commiss(ari)o Estraordi(nari)o in S. Maura, in data 30 maggio 1807.

Mancano a questa parte li qui sottoespressi utensili ed effetti che servir devono urgentemente all’esecuzione delle operazioni disegnate p(er) la difesa di questa piazza. Mi conviene però rivolgermi 1alla consueta condiscendenza di V.E. pregandola di provvedere ad inoltrarmi senza remora questi necessarj generi.

La barca di pron(tezza) "Gavrili” che avvio con questo plichi a V.E. ha pure quella che trasporti p(er) espresso li generi stessi. La pubblica economia nel valore dei medesimi sia dalla consueta esattezza di V.E. fatta strettamente preservare, essendo di troppa convenienza all’ angustiato erario.

Rilevando poi che questo N.H. Pritano di S(ant)a Maura raccomandò a V.E. la compiuta di duecento tavole e mille morali appongo pure le mie sollecitudini, ond’ella con questo medesimo incontro faccia pervenirmi pure questi effetti.

Ho l’onore poi di pregarla della celerità in questo caso trattandosi di urgente oggetto e di confermarmi insieme con vera stima./

φ. 1v Seguono li generi d’acquistarsi e spedire :

Cento zappe ben costruite.

Cento badili ed al piú presto approntati e ben costruiti p(er) i lavori di terre.

Mannaje grandi 30 di quelle che si adoperano nel taglio dei legnami da bosco.

Morali cento.

Mezzi morali cinquanta.

Chiodi mille della lunghezza di cinque pollici circa.

Per copia conf(orm)e

Il Seg(reta)rio P. PEDEMONTI

1. Χφ. rivogliermi

Σελ. 36
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/37.gif&w=550&h=800

Αρ. 5

Αντίγραφον επισήμου εγγράφου γραφέντος προς την Α.Ε. τον Πρύτανιν της Ζακύνθου υπό του Εκτάκτου Επιτρόπου εν Λ. Μαύρα, υπό ημερομηνίαν 30 Μαΐου 1807.

Ελλείπουν εις τα εδώ μέρη τα κατωτέρω αναφερόμενα εργαλεία και αντικείμενα, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν επειγόντως εις την εκτέλεσιν των προγραμματισθεισών εργασιών διά την άμυναν του ενταύθα φρουρίου. Με ευνοεί όμως να αποτανθώ εις την συνήθη επιείκειαν της Υ.Ε., αφού παρακαλέσω υμάς να προνοήσετε να μου αποσταλούν τα απαραίτητα ταύτα είδη άνευ καθυστερήσεως.

Η λέμβος ετοιμότητος «Γαβρίλης», διά της οποίας αποστέλλω κατά το παρόν <ταξίδιον> προς την Υ.Ε. φακέλους, δύναται και εκείνη επίσης να μεταφέρη επειγόντως τα είδη ταύτα. Εκ της συνήθους επιμελείας της Υ.Ε. ας ληφθή φροντίς αυστηρώς περί των δημοσίων οικονομικών κατά την εκτίμησιν των ειδών τούτων, δεδομένου ότι μεγάλως συμφέρει εις το κακώς έχον ταμείον.

Σκεπτόμενος κατόπιν ότι ο ενταύθα Ευγενέστατος Πρύτανις της Αγίας Μαύρας υπέδειξε εις την Υ.Ε. την κατασκευήν διακοσίων σανίδων και χιλίων καλυμμάτων, προσθέτω επίσης τας ιδικάς μου προτροπάς επισπεύσεως, διά να ενεργήσετε διά του ιδίου τούτου μέσου να παραλάβω και τα είδη ταύτα.

Εν συνεχεία έχω την τιμήν να σας παρακαλέσω περί της ταχύτητος εις την περίπτωσιν ταύτην, δεδομένου ότι πρόκειται περί επείγοντος ζητήματος, και να διαβεβαιωθώ ταυτοχρόνως μετ’ αληθούς εκτιμήσεως. /

φ. 1v Ακολουθούν τα προς απόκτησιν και αποστολήν είδη:

Εκατόν σκαπάναι καλώς κατεσκευασμέναι.

Εκατόν λίσγοι και ετοιμοπαράδοτοι το ταχύτερον και καλώς κατεσκευασμένοι διά τας εργασίας των χωμάτων.

Πελέκεις μεγάλοι 30 εξ εκείνων οι οποίοι χρησιμοποιούνται εις την κοπήν ξύλων του δάσους.

Εκατόν καλύμματα.

Πεντήκοντα καλύμματα μέτριου μεγέθους.

Χίλιοι ήλοι μήκους πέντε δακτύλων περίπου.

Διά το ακριβές αντίγραφον

Ο Γραμματεύς Π. ΠΕΔΕΜΟΝΤΗΣ

Σελ. 37
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/38.gif&w=550&h=800

Αρχείον Ιονίου Γερουσίας Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 333, συνημμένον στ

No. 6

Copia di uffizio scritto a S.E. Pritano di Itaca dal Commiss(ari)o Estraord(inari)o in S. Maura, in data 30 maggio 1807.

È importantissimo e pressante che V.E. si incarichi de’ seguenti oggetti, li quali riguardano le operazioni di lavoro che in vigore delle mie pubbliche commissioni devo far eseguire a difesa di quest’isola.

Si trovano riservate agl’ordini preventivi di questa Commis(ion)e alla Fossa fin da molto tempo prima in cotesta isola cinquanta tavole che ditta Commiss(ion)e aveva ordinate al sig(no)r Marco Zavò. È necessario che il pubblico zelo di V.E. si acceleri ad acquistare queste tavole spedindole alla mia disposizione, sempreché esse sieno grosse oncia una e mezza almeno, larghe un piede circa e lunghe piedi piú o meno. Quando questi tavoloni vi sieno, ella potrà aumentarne l’acquisto fino ai cento, inoltrandomeli tutti. Quando p(er) avventura mancassero in parte o in tutto, l’impegno pubblico che la distingue si potrà dedicare colla bramata prontezza a rintracciarne e comprarne ovunque altrove ella potesse rinvenirli. Da cotesti costruttori marini V.E. potrà ritrarre li occorrenti lumi all’intento./

φ. 1v Interessa inoltre le medesime pubbliche viste ch’ella faccia costruire dieci grandi mannaje da bosco ed uniformi a quelle de’falegnami a me le spedisca.

In ogn’uno di questi articoli di pubblico dispendio io confido moltissimo nella penetrazione, esperienza ed interessatezza pubblica di V.E., perché sia strettamente economizzato il pubblico soldo occorrente, e mi prometto insieme nella di lei cognita attività l’effetto rapido ed immancabile delle pubbliche ricerche suespresse.

Le protesto........

P.S. La prego di spedire p(er) espresso p(er) la via di Samo l’occlusa a Cefalonia.

Per copia conf(orm)e

Il Seg(reta)rio P. PEDEMONTI

Σελ. 38
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 19

  I primi ad eseguirli saranno trecento legionarj della pertinenza Engilopea, i quali marciano già p(er) recarsi al loro posto.

  φ. 4v Dopo i primi giorni né trecento né seicento lavo/ratori basteranno, quando vogliasi mettere a termine una tanta opera nella corrente del mese, come io mi sono proposto, dopo le savie osservazioni fatte dal sig(no)r Ingegnere e dal Militare Comando.

  Per questo sin dal primo istante ho mirato allo scopo di far contribuire a questo travaglio estraordinario i lavoratori delle isole di Itaca, Cefalonia e Zante; quelli stessi che ogni anno suolevano recarsi nello stato limitrofo per dar mano ai lavori di quelle terre e di quella agricoltura.

  Conoscendo che una tale cooperazione straniera non puòsi sostenere dalla pubblica finanza mi sono diretto fino dalli 30 dello scorso mese con circolari ai Pritani, delle quali VV. EE. riconosceranno il tenore dall’inserta sotto n° 10; e per rendere ai Pritani medesimi piú agevole l’eseguimento della dilicata ed importante commissione, della quale io li ho incaricati, mi sono particolarmente diretto con lettere mie particolari e confidenziali ai piú ragguardevoli ed influenti cittadini di cadaun’isola, rappresentando ai medesimi sotto i piú veri e varj rapporti lo stato delle cose e l’importanza del loro volontario e generoso concorso nell’ammigliorarle. Spero molto da questa misura e sulla stessa non imploro da VV. EE. che la toleranza di giudicarlo dopo il fatto.

  φ. 5 Mi sono lungamente occupato della Guardia Civica. La conscrizione generale è compiuta. Ho fatto la personale conoscenza dei nuovi capi cinquantina. Ho parlato ad essi e parmi che sieno disposti a ben servire.

  La proclamazione che inserisco sotto n° 11 e che oggi si è pubblicata abbraccia la sistemazione fondamentale del servizio. VV. EE. si degneranno di contemplare nella destinazione dei luogotenenti una misura diretta a moltiplicare i miei contatti contemporaneamente con gli abitanti delle pertinenze e dei circondarj ed i mezzi diretti di condurre le masse della popolazione per le dolci vie dell’ esempio e della influenza.

  I miei luogotenenti seguiranno me e quanti signori vorranno imitare il loro esempio nell’incoraggire colla presenza personale i lavoratori.

  Il Vescovo del luogo, il Metropolita dell’Arta, sacerdoti, vecchj, tutti saranno con opportune regole messi a vicenda in moto p(er) sostenere anco con questa risorsa le forze della popolazione troppo abbattute da molte cause, ma essenzialmente dai molti travaglj inutili ch’essa fin’ ora ha sopportato.