Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Β΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Β΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Αριστείδης Στεργέλλης
 
Έτος έκδοσης:1978
 
Σελίδες:416
 
Θέμα:Αποστολή εις Λευκάδα
 
Τοπική κάλυψη:Λευκάδα
 
Χρονική κάλυψη:1807
 
Περίληψη:Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ τόμος του Αρχείου Καποδίστρια περιλαμβάνει τα κείμενα του I. Καποδίστρια ως «Εκτάκτου Επιτρόπου» της Κυβερνήσεως της Επτανήσου Πολιτείας στη Λευκάδα, στην περίοδο Μαΐου - Αυγούστου 1807. Η αποστολή αυτή έδωσε για μια ακόμη φορά το μέτρο των διοικητικών και οργανωτικών ικανοτήτων του Καποδίστρια. Τα καθήκοντα, που του ανέθεσε η Γερουσία της Επτανήσου και ο πληρεξούσιος του Αυτοκράτορα της Ρωσίας Γεώργιος Μοτσενίγος σε μια δύσκολη καμπή της ευρωπαϊκής ιστορίας, όταν οι νικηφόροι αετοί του Ναπολέοντα είχαν σκιάσει ολόκληρη την Ευρώπη, δεν ήταν εύκολα. Έπρεπε να λάβει αποφασιστικά μέτρα για την οχύρωση και την πληρέστερη άμυνα της Λευκάδας, ώστε να εξουδετερωθεί εντελώς η απειλή του Αλή Πασά και των Γάλλων συμβούλων του εναντίον του νησιού. Συγχρόνως όμως έπρεπε να ισορροπήσει τις αρμοδιότητες και τις πρωτοβουλίες των τοπικών διοικητικών και στρατιωτικών παραγόντων.
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 55.18 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 334-353 από: 417
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/334.gif&w=550&h=800

Μετά τον τερματισμόν της παρούσης φάσεως του πολέμου, εις τον οποίον, χωρίς να λάβω τυπικώς υπ’ όψιν τον βαθμόν μου, έσπευσα εις το πρώτον νεύμα διά να αποκτήσω την δόξαν να χύσω το αίμα μου προς υπεράσπισιν της αγαπημένης μου πατρίδος, εκλιπαρώ την χάριν μιας δεκαπενθημέρου αδείας, διά να μεταβώ εις Κέρκυραν διά τους ακολούθους λόγους.

Πρώτον, διά να αιτήσω εκ της κυβερνήσεως τον βαθμόν του ταγματάρχου διοικητού του πυροβολικού της Δημοκρατίας, άνευ αυξήσεως τινός του μισθού μου, διά να τύχω κάποιας αμοιβής κατά τας παρούσας μεταβολάς.

Δεύτερον, διά να ανακουφίσω την εγκαταλελειμένην οικογένειάν μου, την οποίαν έχω αφήσει προς μεγάλην μου ζημίαν, και να τρέξω εκεί το συντομώτερον.

Τρίτον, διά να εμποδίσω όπως η οικία μου, η οποία ευρίσκεται ατυχώς εντός του παλαιού φρουρίου, χρησιμοποιηθή ως στέγη στρατιωτών, πράγμα το οποίον εμποδίζει ο νόμος, αλλά δύναται να συμβή, εάν δεν λάβη έγκαιρα μέτρα η οικογένειά μου, εις την κεφαλήν της οποίας δεν δύναμαι να υπολογίζω παρά μίαν άπειρον σύζυγον.

Τέταρτον, διά να λάβω την τελευταίαν ευχήν από έναν ογδοηκοντούτην γονέα κατάκοιτον και εκ νέου ασθενή μετά υψηλού πυρετού.

Εάν αυτοί οι τέσσαρες λόγοι, πάντοτε μετά την δημοσίαν υπηρεσίαν, αξίζουν την προσοχήν της Εξοχότητός σας, εγώ σας τους εκθέτω, διά να χρησιμεύσουν ως δικαιολογία της αιτήσεώς μου και διά να λάβω εκ της ευσπλάγχνου καρδίας σας την εκζητουμένην άδειαν των δεκαπέντε ημερών.

Ο λοχαγός διοικητής των δυνάμεων της Δημοκρατίας

εις Αγίαν Μαύραν κόμης ΠΙΕΡΗΣ

56

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 401

Dipartimento delle Finanze e Forza Armata

no. 62

All’illustrisismo signor Segretario di Stato delle Finanze e Forza Armata

Il Commissario Estraordinario in Santa Maura

Dal Commissariato Estraordinario in Santa Maura

li 7 agosto 1807

Illustrissimo Signor,

Colla Memoria che mi onoro di accompagnare, il volontario Giovanni Apergi dimanda il suo rimpatriamento.

Σελ. 334
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/335.gif&w=550&h=800

Io lo ho accordato ed avuto riguardo all’equità dell’istanza e contemplata la pubblica economia e calcolato il lieve danno che per questo allontanamento rissentir può il pubblico serviggio.

Esso ebbe il suo soldo per tutto il corrente e sarà della pubblica φ. 1v clemenza l’indulgere, lasciando che esso ne fruisca / ancoracché non abbia servito proporzionalmente.

Ho l’onore di protestare a V.S. illustrissima la piú distinta stima e considerazione.

Υπηρεσία Οικονομικών και Στρατιωτικών

Αρ. 62

Προς τον εκλαμπρότατον κύριον Γραμματέα της Επικρατείας επί των Οικονομικών και Στρατιωτικών

Ο Έκτακτος Επίτροπος εις Αγίαν Μαύραν

Εκ του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου της Αγίας Μαύρας τη 7 Αυγούστου 1807

Εκλαμπρότατε Κύριε,

Με το Υπόμνημα, το οποίον έχω την τιμήν να επισυνάψω, ο εθελοντής Ιωάννης Απέργης ζητεί τον επαναπατρισμόν του.

Εγώ τον απεδέχθην, λαμβανομένης υπ’ όψιν της δικαίας αιτήσεώς του και της δημοσίας Οικονομίας και υπολογισθείσης της ελαφράς ζημίας, την οποίαν εξ αυτής της απομακρύνσεως θα ησθάνετο η δημοσία Υπηρεσία.

Ούτος έλαβε τον μισθόν του δι’ όλον τον τρέχοντα μήνα και απόκειται εις την επιείκειαν του δημοσίου να δυνηθή να τον απολαύση, αν και δεν έχη αναλόγως υπηρετήσει.

Έχω την τιμήν να διαδηλώσω προς την Εξοχότητά σας την πλέον διακριτικήν εκτίμησιν και υπόληψιν.

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 401. συνημ. α

Eccellenza

Animato io divotissimo Giovanni Apergi da zelo patrio e da sentimento il piú vivo di prestar il debole mio serviggio a pro della Senttinsulare Reppublica, mi stacai dal seno di mia famiglia passando a tal uopo sotto gl’ordini dell’E.V., cossa con le dichiarazioni avute di armistizio e di sospension d’armi il motivo che solo mi condusse a spatriare.

L’umiltà mia non ha però che implorare dalla giustizia dall’

Σελ. 335
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/336.gif&w=550&h=800

E.V. il suo licenziamento dalle militari funzioni che esercita, dando agio così ad un buon cittadino di riprestinarmi in seno alla propria patria, rendendossi necessario alla di lui famiglia da cui ansiosamente desiderato.

Il seno di lei conosciuto sarà, spero, per accordarmi una sì giusta richiesta, pronto in ogni altro incontro a prestare l’opera mia all’eccellentissimo Senato e alla patria. Grazie.

Εξοχώτατε,

Εμφορούμενος εγώ ο πιστότατος Ιωάννης Απέργης υπό πατριωτικού ζήλου και της ζωηρωτάτης επιθυμίας να διαθέσω τας ασθενείς μου υπηρεσίας διά το καλόν της Επτανήσου Πολιτείας, έφυγον από τους κόλπους της οικογενείας μου υποταγείς, προς τον σκοπόν αυτόν, εις τας διαταγάς της Εξοχότητός σας και μόνον αι δηλώσεις ανακωχής και παύσεως του πυρός με ωδήγησαν να εκπατρισθώ.

Η ταπεινότης μου δεν ζητεί λοιπόν εκ της δικαίας κρίσεως της Εξοχότητός σας παρά την απαλλαγήν της εκ των στρατιωτικών καθηκόντων, τα οποία εκτελεί, δίδουσα ούτω ευκαιρίαν εις ένα καλόν πολίτην να επανέλθη εις τους κόλπους της ιδιαιτέρας του πατρίδος, καθώς είναι αναγκαίος εις την οικογένειάν του, η οποία αγωνιωδώς τον επιθυμεί.

Η γνωστή μακροθυμία σας θα αποδεχθή, ελπίζω, μίαν τόσον δικαίαν αίτησίν μου και εγώ θα είμαι έτοιμος εις κάθε άλλην ευκαιρίαν να προσφέρω υπηρεσίας προς την εξοχωτάτην Γερουσίαν και την πατρίδα. Ευχαριστώ.

57

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 402

All’illustrissimo Signor segretario di Stato delle Finanze e Forza Armata

Dipartimento delle Finanze e Forza Armata

no. 61

Il Commissario Estraordinario conte Capodistria

Dal Commissariato Estraordinario di Santa Maura

li 7 agosto 1807

11 detto

Il Segretario di Stato conte Sordina

Illustrissimo Signor,

Concorro a secondare l’istanza prodotta dal chirurgo signor Se-

Σελ. 336
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/337.gif&w=550&h=800

bastiano Raftopulo, perché vi concorre l’unanime opinione di S.E. il Generale Stether e del egregio signor protomedico dottor Conachi.

Restando vacante questo uffizio ho autorisato lo stesso Protomedico a rivolgersi a Prevesa, ove trovasi il signor Atanasio Condari, il quale è chirurgo approvato e per la cui assenza fu destinato il Raftopulo.

Quando il sudetto signor Condari accolga ed arrivi, il rimpiazzamento, sarà fatto. Quando esso manchi, converrà che l’eccellentissimo φ.1v / Senato provegga, essendo necessario al serviggio dell’ospitale questo funzionario.

Ho l’onore di protestarle la piú distinta stima e considerazione.

Il Commissario Estraordinario conte CAPODISTRIA

Προς τον εκλαμπρότατον κύριον Γραμματέα της Επικρατείας επί των Οικονομικών και Στρατιωτικών

Υπηρεσία Oικονομικών και Στρατιωτικών

Αρ. 61

O Έκτακτος Επίτροπος Κόμης Καποδίστριας

Εκ του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου της Αγίας Μαύρας τη 7 Αυγούστου 1807

11 ειρημένου

ο Γραμματεύς της Επικρατείας

Κόμης Σορδίνας

Εκλαμπρότατε Κύριε,

Συντρέχω να επιδοκιμάσω την αίτησιν, την οποίαν υπέβαλε ο χειρούργος κ. Σεβαστιανός Ραφτόπουλος, επειδή συνδράμει και η ομόφωνος γνώμη της Α.Ε. του Στρατηγού Στέδερ και του εξόχου πρωτοϊατρού κ. Κονάκη.

Επειδή η θέσις παραμένει κενή, εξουσιοδότησα τον αυτόν πρωτοϊατρόν να απευθυνθή εις Πρέβεζαν, όπου ευρίσκεται ο κ. Αθανάσιος Κονταρής, ο οποίος είναι δόκιμος χειρούργος και εις την κενήν θέσιν του οποίου προορίζεται ο Ραφτόπουλος.

Εφόσον ο ειρημμένος κ. Κονταρής αποδεχθή και έλθη, η αναπλήρωσις θα έχη γίνει. Εάν όμως ούτος δεν παρουσιασθή, τότε πρέπει η εξοχωτάτη φ.1v / Γερουσία να προνοήση, επειδή είναι αναγκαίος ούτος εις την υπηρεσίαν του Γερουσία να προνοήση, επειδή είναι αναγκαίος ούτος εις την υπηρεσίαν του νοσοκομείου.

Έχω την τιμήν να διαδηλώσω την πλέον διακριτικήν εκτίμησιν και υπόληψιν.

Ο Έκτακτος Επίτροπος Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Σελ. 337
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/338.gif&w=550&h=800

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 402, συνημ. α

Illustrissimo signor Commissario Estraordinario in Santa Maura

Il signor dottor Sebastian Raftopulo, pubblico chirurgico di questo ospitale militare, prestò fin quest’oggi l’opera sua con tutto il zelo e diligenza ch’era possibile e fu sempre gradita tanto da Comando militare russo come pure dal governo locale, rissultando ciò dal riscontro che umilia.

Le circonstanze particolari della di lui famiglia dimorante a Venezia, la vociferatasi fatai morte di un di lui fratello maggiore, lo obbligano di dover portarsi colà, riuscindo di pura necessità la personale di lui assistenza agl’affari della famiglia. Non averebbe però rissolto di verificare ciò se d’altronde non ricconoscesse che la sua mancanza non può riuscire danosa al pubblico servigio e se S.E. General Steter persuaso di questa verità non concoresse a dispensarlo. Mediante però queste ragioni e alle rassegnate sue convenienze, implora somessamente la di lui diffesa. Grazie.

Εκλαμπρότατε κύριε Έκτακτε Επίτροπε εις Αγίαν Μαύραν

ο ιατρός κ. Σεβαστιανός Ραφτόπουλος, δημόσιος χειρούργος τούτου του στρατιωτικού νοσοκομείου, προσέφερε μέχρι σήμερον τας υπηρεσίας του μετά πάσης δυνατής ευσυνειδησίας και ζήλου, αι οποίαι έτυχον και της ευμενούς κρίσεως της Ρωσικής Στρατιωτικής Διοικήσεως ως και των τοπικών Αρχών, ως εμφαίνεται εκ της βεβαιώσεως, την οποίαν ταπεινώς υποβάλλει.

Αι ιδιαίτεραι συνθήκαι διαβιώσεως της οικογενείας του, η οποία κατοικεί εις Βενετίαν, ο φημολογούμενος αδόκητος θάνατος ενός των μεγαλυτέρων αδελφών του, τον αναγκάζουν να έλθη εκεί, δύσης όντως αναγκαιοτάτης της προσωπικής του βοηθείας εις τας οικογενειακάς του υποθέσεις. Δεν θα απεφάσιζε εξ άλλου να πιστοποιήση τούτο, εάν βεβαίως δεν ανεγνώριζε ότι η απουσία του δεν θα ήτο επιβλαβής εις το δημόσιον και εάν η Α.Ε. στρατηγός Στέδερ, πεπεισμένος επί ταύτης της αληθείας, δεν συνέτρεχε να τον απαλλάξη των καθηκόντων του. Διά τους λόγους αυτούς και τας προσωπικάς του υποθέσεις εκζητεί ταπεινώς την δικαίωσίν του. Ευχαριστώ.

Σελ. 338
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/339.gif&w=550&h=800

Γεν, αρ. 9, αριθ. εγγρ. 402, συνημ. α

Sua eccelenza dottor Stelio Vlassopulo

Pritano della cittá ed isola di Santa Maura.

Attesta che il signor Sebastiano Raftopoulo, pubblico chirurgo di questo ospitai militare, che durante il tempo ch’egli si trovo in detto pubblico incarico, per quanto, consta a questa carica, si prestò con lodevole diligenza e probità, non avendo mai avuto contro di esso signor chirurgo alcun riscorso o reclamo. Le presenti se gli rilasciano a rissalto della verità e per valersene dovunqué credesse. In quorum.

Dal Pritano di Santa Maura li 10 giugno 1807 G.S.

Stelio Raftopulo Pritano

Gian Battisa Bidischia dall’Oglio Segretario

Η A. E. Ο δόκτωρ Στέλιος Βλασόπουλος, Πρύτανις της πόλεως και νήσου Αγίας Μαύρας

Βεβαιοί ότι ο κ. Σεβαστιανός Ραφτόπουλος, δημόσιος χειρούργος τούτου του στρατιωτικού νοσοκομείου, καθ’ όλην την διάρκειαν της παραμονής του εις αυτήν την δημοσίαν θέσιν, εξ όσων γνωρίζομεν, υπηρέτησεν μετά αξιεπαίνου επιμελείας και τιμιότητος και δεν υπεβλήθη ποτέ εναντίον αυτού του κ. χειρούργου αγωγή ή διαμαρτυρία. Η παρούσα χορηγείται εις πιστοποίησιν της αληθείας και διά να χρησιμεύση όπου δει. Όθεν κ.λπ.

Εκ του Πρυτανείου της Αγίας Μαύρας τη 10 Ιουνίου 1807 Ελλην.

Ημερ.

Στέλιος Ραφτόπουλος, πρύτανις

Ιωάννης Βαπτιστής Μπιντίσκια νταλλ’ Όλιο, γραμματεύς

58

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 404

Dipartimento delle Finanze e Forz’Armata

no 64

All’eccellentissimo Senato

Il suo Commissario Estraordinario in Santa Maura con inserti due regolamenti

Dal Commissariato Estraordinario di Santa Maura

li 8 agosto 1807

11 detto Il Segretario di Stato conte Sordina

Eccellenze,

Col ritorno dell’espresso, arrivato il giorno sei del corrente a mezza

Σελ. 339
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/340.gif&w=550&h=800

notte in punto, ho ricevuto gli ordini di V.V.E.E. indirizzati da codesto Dipartimento con suo dispacio segnato li 4.

Fino a nuovi ordini resterò al mio posto. Non saranno prese predisponenti misure né partirà il distaccamento repubblicano; sono sempre impaziente per l’arrivo della promessa spedizione con barca corriera.

Sua Eccellenza il signor Ministro Plenipotenziario di Russia colla stessa occasione mi ha onorato de’ suoi comandi, quanto all’armo maritimo, al terrestre ed al proseguimento de’travagli nelle fortificazioni. Simili istruzioni ebbe dal generale commando S.E. il Generale Stether.

Per eseguire questi ordini, per segondare quanto è ricercato dal commando russo e per rendere tutto ciò conciliabile colle angustie nostre di finanza, ho potuto fin’ora portare l’armo maritimo, il terrestre e le fortificazioni nei limiti che descrivo.

φ.1v / 1. Ho scritto in seguito agli ordini di V.V.E.E. dei 31 luglio al Pritano del Zante con barca espressa intorno al licenziamento immediato de’due battimenti Svorono e Cuppa.

Ho messo fuori di serviggio il di sei del corrente le due barche canoniere armate dal signor Cumani dietro alla ricercha del Metropolita. Ho fatto versare dai padroni di queste barche nella cassa pubblica il soldo che avevano percepito pei i giorni che esse non servivano dietro al licenziamento. Questa misura ha potuto riuscirmi, ancoracché non permessa dal contratto.

Ho diminuito della metà l’equippaggio della galliottina capitano Nicolin Potamiano e con proporzioni piú misurate ho cercato di portare un risparmio nell’armo dell’altra galliottina Alessandrin Mainotto e Siguri.

Di piú non ho potuto fare.

Spedisco una lettera di credito sopra la cassa di Cefalonia, perché siano pagati i nolleggi dello sciambecco capitano Andrea Cuvarà; così sollevasi questa cassa da un tanto peso e potrò ove io.... l’ordine sciogliere con pubblico vantaggio i contratti.

2. Quanto all’armo terrestre l’inserto regolamento (no. 1) ne presenterà il sistema e da questo il pubblico erario non ne sente peso veruno, facendoli così il migliore serviggio nel trincieramento di Catuna.

3. Quanto ai lavori delle fortificazioni, dopo d’avere percorso tutta la linea con S.E. il signor Generale Stether e col capitano del genio signor Michaud, abbiamo convenuto di portare a termine alcuni piccioli φ.2 lavori tanto nelle trinciede come nella fortezza, i / quali importeranno tenue dispendio e breve opera e coi quali noi possiamo sostenere la difesa e presentar la piazza in uno stato di decenza.

Rassegno sotto no. 2 un altro regolamento fatto per la custodia

Σελ. 340
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/341.gif&w=550&h=800

e mantenimento delle fortificazioni e degli effetti, che restano tuttavia a pubblica disposizione.

Io mi lusingo che V.V.E.E. voranno approvare ambedue quest1 regolamenti, conciliati col possibile risparmio, colla soddisfazione del comando militare e con realtà ed esattezza di servizio.

Ritorna col bastimento del capitano Paolo Comitopulo al servizio Russo l’ingegnere signor capitano Michaud. Coi miei rapporti ho reso conto piú volte a V.V.E.E. della sua benemeranza. Devo ora aggiungere che dal governo esso non ha voluto mai nulla esigere, né per esso lui né per quanti lo hanno servito, e che incessatemente vegliando giorno e notte, esponendo e vita e salute, rendendosi a tutte le convenienze locali, a quelle della finanza ed a quella del governo, esso ha potuto nel volger di due mesi compiere un’opera, la quale tanto onora la sua capacità ed il suo zelo, quanto è vitale alla sicurezza e custodia di questo paese.

Io rappresento per dovere sacro a V.V.E.E. i meriti ed i serviggi di questo bravo uffiziale, affinché V.V.E.E. gli offrano testimonianze del pubblico gradimento e ne porgano le partecipazioni al Generale Comando di costà per mezzo di S.E. il signor Ministro Plenipotenziario conte Mocenigo.

φ.2v / Il sudetto capitano Michaud conduce seco a Corfú il signor Michaud il figlio per presentarlo al Generale Comando ed a V.V.E.E. Questo giovine ha assistito constentemente in qualità di aiutante del signor Michaud, travagliando esso pure di giorno e di notte, non gli ho fatto retribuire nessuno soprasoldo né esso lo ha chiesto. Avuto riguardo a tale serviggio ed al conto che il governo deve fare di questo bravo giovine, io spero che V.V.E.E. voranno confortarlo, esaudendo l’istanza con cui esso si procurrà.

Imploro la continuazione della pubblica grazia.

Il Commissario Estraordinario conte Capodistria.

Σελ. 341
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/342.gif&w=550&h=800

Υπηρεσία των Οικονομικών και Στρατιωτικών

Αρ. 64

Προς την εξοχωτάτην Γερουσίαν

Ο Υμέτερος Έκτακτος Επίτροπος εις Αγίαν Μαύραν μετά δύο συνημμένων κανονισμών

Εκ του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου της Αγίας Μαύρας

τη 8 Αυγούστου 1807

11 ειρημένου

Ο Γραμματεύς της Επικρατείας

Κόμης Σορδίνας

Εξοχώτατοι,

Διά του επείγοντος μέσου το οποίον έφθασε την 6 τρέχοντος μηνός ακριβώς το μεσονύκτιον, έλαβον τας διαταγάς των Α.Α.Ε.Ε. ταύτης της Υπηρεσίας δι’ εγγράφου φέροντος ημερομηνίαν 4.

Μέχρι νεωτέρας διαταγής θα παραμείνω εις την θέσιν μου. Δεν θα ληφθούν προκαταρκτικά μέτρα ούτε θα αναχωρήση το στρατιωτικόν τμήμα της Δημοκρατίας· αναμένω ανυπομόνως την άφιξιν της υπεσχημένης αποστολής με το τακτικόν σκάφος του δρομολογίου.

Η Α.Ε. Ο κ. Πληρεξούσιος Υπουργός της Ρωσίας επ’ ευκαιρία με ετίμησε με την ανάθεσιν ευθυνών διά το ναυτικόν, το πεζικόν και την συνέχισιν των οχυρωματικών έργων. Ομοίας οδηγίας έλαβε εκ της γενικής διοικήσεως η A. Ε. Ο στρατηγός Στέδερ.

Διά να εκτελέσω ταύτας τας διαταγάς, διά να συμμορφωθώ προς ό,τι ζητεί η ρωσική διοίκησις και να συμβιβάσω άπαντα ταύτα με την οικονομικήν μας στενότητα, κατόρθωσα μέχρι στιγμής να περιορίσω το ναυτικόν, το πεζικόν και τας οχυρώσεις εις τα διαγραφόμενα όρια.

φ. 1v / Α΄ Έστειλα έγγραφον, κατόπιν των διαταγών σας της 31 Ιουλίου προς τον Πρύτανιν της Ζακύνθου με επείγον σκάφος διά την άμεσον απόλυσιν των δύο πλοίων Σβορόνου και Κούππα.

Έθεσα εκτός υπηρεσίας την 6 τρέχοντος τας δύο εξωπλισμένας κανονιοφόρους υπό του κ. Κουμάνη κατόπιν αιτήσεως του μητροπολίτου. Εφρόντισα να πληρώσουν οι ιδιοκτήται των δύο τούτων σκαφών εις το δημόσιον ταμείον τα χρήματα, τα οποία είχον λάβει διά τας ημέρας κατά τας οποίας δεν εξετέλεσαν υπηρεσίαν προ της απολύσεως. Η ενέργειά μου αύτη επέτυχε, αν και δεν επετρέπετο εκ των συμβολαίων.

Εμείωσα εις το ήμισυ το πλήρωμα της γαλεοττίνας του καπετάνιου Νικολάου Ποταμιάνου και εις μικρότερον βαθμόν προσεπάθησα να επιφέρω οικονομίας εις το πλήρωμα της ετέρας γαλεοττίνας του Αλεξάνδρου Μαϊνόττου και Σιγούρου.

Περισσότερα δεν ηδυνήθην να πράξω.

Σελ. 342
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/343.gif&w=550&h=800

Αποστέλλω πιστωτικήν επιστολήν εις βάρος του ταμείου της Κεφαλληνίας, διά να πληρωθούν αι ναυλώσεις του ιστιοφόρου του καπετάνιου Ανδρέου Κουβαρά· τοιουτοτρόπως απαλλάσσεται το ταμείον τούτο ενός βάρους και θα δυνηθώ εγώ... να λύσω προς όφελος του δημοσίου τα συμβόλαια.

Β΄ Όσον αφορά εις το πεζικόν, ο συνημμένος κανονισμός (αρ. 1) εμφανίζει τας διατάξεις και εξ αυτού το δημόσιον θησαυροφυλάκιον δεν υφίσταται βάρος τι, παρέχοντες ούτω την καλυτέραν υπηρεσίαν εις τα αμυντικά έργα της Κατούνας.

Γ΄ Όσον αφορά εις τας εργασίας οχυρώσεως, αφού διέτρεξα όλην την γραμμήν μετά της A. Ε. τον στρατηγόν Στέδερ και τον λοχαγόν του μηχανικού Μισώ, απεφασίσαμεν να αποπερατωθούν μερικά έργα, τόσον εις τα φ. 2 χαρακώματα, όσον εις το φρούριον, / τα οποία θα απαιτήσουν μικρά έξοδα και ολίγον κόπον, και με τα οποία δυνάμεθα να αντιτάξωμεν άμυναν και να φέρωμεν τον τόπον εις ικανοποιητικήν στρατιωτικήν κατάστασιν.

Υποβάλλω, υπό τον αρ. 2, έτερον κανονισμόν διά την φύλαξιν και συντήρησιν των οχυρώσεων και των υλικών, τα οποία παραμένουν εις την διάθεσιν του δημοσίου, θέλω να πιστεύω ότι αι Α.Α.Ε.Ε. Θα θελήσουν να εγκρίνουν τους δύο αυτούς κανονισμούς, οι οποίοι συνδυάζουν την δυνατωτέραν οικονομίαν, την ικανοποίησιν της στρατιωτικής διοικήσεως και την σωστήν και ακριβήν τήρησιν της υπηρεσίας.

Επιστρέφει με το πλοίον του καπετάνιου Παύλου Κομητοπούλου εις την ρωσικήν υπηρεσίαν ο μηχανικός λοχαγός Μισώ. Με τας αναφοράς μου κατέστησα γνωστήν πολλάκις εις τας Α.Α.Ε.Ε. την αξίαν του. Οφείλω τώρα να προσθέσω ότι ούτος ουδέποτε ηθέλησε να απαιτήση τι, ούτε διά τον εαυτόν του ούτε δι’ όσους τον υπηρέτησαν, και ότι ακαταπαύστως αγρυπνών ημέραν και νύκτα, εκθέτων ζωήν και υγείαν, παρακολουθών όλα τα τοπικά γεγονότα, τόσον τα οικονομικά, όσον της κυβερνήσεως, ούτος κατώρθωσε εις διάστημα δύο μηνών να εκτελέση έργον, το οποίον, όσον τιμά την επιδεξιότητά του και τον ζήλον του, τόσον είναι ζωτικόν διά την ασφάλειαν και διαφύλαξιν αυτού του τόπου.

Εγώ εκθέτω εξ ιερού καθήκοντος προς τας Α.Α.Ε.Ε. τας αρετάς και τας υπηρεσίας τούτου του ικανού αξιωματικού, διά να του παράσχουν αι Α. Α.Ε.Ε. δείγματα της δημοσίας ευαρεσκείας και να διαβιβάσουν σχετικώς εις την εκεί γενικήν διοίκησιν, μέσω της Α.Ε. του κ. Πληρεξουσίου Υπουργού κόμητος Μοτσενίγου.

φ. 2v / Ο ειρημένος λοχαγός Μισώ φέρει μαζί του εις Κέρκυραν τον κ. Μισώ υιόν, διά να τον παρουσιάση εις την γενικήν διοίκησιν και τας Α.Α.Ε.Ε. Ο νέος ούτος παρεστάθη μετ’ εμμονής ως βοηθός του κ. Μισώ, εργαζόμενος ημέραν και νύκτα, δεν του επλήρωσα ουδέν επιμίσθιον, ούτε ούτος μου το εζήτησε.

Λαμβανομένης της εργασίας του και της εκτιμήσεως εις την οποίαν πρέπει να προβή η κυβέρνησις διά τούτον τον άξιον νέον, ελπίζω ότι αι A.A.

Σελ. 343
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/344.gif&w=550&h=800

Ε.Ε. θα θελήσουν να τον ενισχύσουν, εισακούουσαι το αίτημα το οποίον υποβάλλει.

Εκλιπαρώ την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο Έκτακτος Επίτροπος Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Γεν. αρ. αριθ. εγγρ. 494 συνημ. α

Begolamento Per la custodia e mantenimento delle Trinciere di Cattuna

E nominato custode delle Trinciere di Cattuna, de’ materiali ed istrumenti che restano a pubblica disposizione il signor Gasparo Calandro.

E destinato suo assistente il capo cinquantina signor Pano Combici.

Il primo riceve per sua mensuale gratificazione piastre quaranta, a contare dal primo del decorso mese di giugno, tempo in cui cominciarono i lavori e la giornaliera assitenza da esso lui prestata.

Il secondo riceve piastre venti cinque, a contare dai giorni in cu sarà messo in attività.

È assegnato al custode delle Trinciere un picchetto di cinque armatolò guidato da un basso uffiziale, affinchè siano essi disposti ove abbisogna, e perchè ricevuta sia la consegna dei materiali e delle trinciere, onde sia fatta la loro custodia e preservazione.

φ.1 L’assistente Pano Combici riceve ordini ed istruzioni dallo custode e risponde ad esso lui dell’adempimento de’suoi doveri.

Il custode, dopo avere ricevuto in consegna i Trincieramenti ed i materiali, è risponsabile alla Beggenza di ogni danno che ricevessero i primi e di ogni dispersione o ruberia fatta fosse nei secondi.

Σελ. 344
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/345.gif&w=550&h=800

8°

Base di questa risponsabilità sarà una piegieria di talleri cinquecento; a carico di questo fondo o di questa malevaderia saranno fatte tutte le spese necessarie al ristauro delle fortificazioni, che danneggiate fossero per negligenza del custode, o quelle che equivalgono i materiali od attrezzi perduti per la stessa causa.

Cessa la risponsabilità nel custode, quando esso dimostri di aver impedito, per quanto era in poter suo, il danno del trincieramento o la dispensione de’materiali e quando contemporaneamente presenti i suoi rapporti alla Reggenza.

10°

Per questo ogni giorno il custode deve dare alla prestantissima Reggenza un rapporto scritto, in cui annunzi lo stato della trinciera, de’materiali e degli strumenti.

Questi rapporti sono conservati il filza, onde servano sempre di norma alla esecuzione degli articoli 7°, 8°, 9°.

Questo regolamento è spedito alla prestantissima Reggenza. Essa ne è incaricata dell’esecuzione.

Dall’Commissariato Istraordinario li 6 agosto 1807, Santa Maura.

Il Commissario Estraordinario conte Capodistria

In assenza del Segretario

Il primario assitente Spirid. Cavassila

Per copia conforme

Conte Capodistria

Ονομάζεται φύλαξ της τάφρου της Κατούνας, των υλικών και των εργαλείων, τα οποία ανήκουν εις το δημόσιον, ο κ. Γάσπαρος Καλάνδρος.

Β΄

Διορίζεται βοηθός του ο πεντηκοντάρχης κ. Πάνος Κομπίτσης.

Γ΄

Ο πρώτος λαμβάνει ως μηνιαίαν αποζημίωσιν τεσσαράκοντα πιάστρα, υπολογιζομένου από της πρώτης τρέχοντος μηνός Ιουνίου, αφότου ήρχισαν αι εργασίαι και και η καθημερινή του απασχόλησις.

Σελ. 345
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/346.gif&w=550&h=800

Δ΄

Ο δεύτερος λαμβάνει είκοσι πέντε πιάστρα, υπολογιζομένου από της ημέρας κατά την οποίαν θα αναλάβη υπηρεσίαν.

Ε΄

Δίδεται εις τον φύλακα της τάφρου τμήμα πέντε αρματωλών υπό την διοίκησιν υπαξιωματικού, διά να χρησιμοποιηθούν όπου χρειασθή και, όταν παραδοθούν τα υλικά και η τάφρος, να αναλάβουν ούτοι την φύλαξιν και συντήρησιν.

ΣΤ΄

/ Ο βοηθός Πάνος Κομπίτσης λαμβάνει διαταγάς και οδηγίας εκ του φύλακος και δίδει λόγον εις αυτόν διά την εκτέλεσιν των καθηκόντων του.

Ζ΄

φ.1 Ο φύλαξ, αφού παραλάβη την τάφρον και τα υλικά, είναι υπεύθυνος απέναντι της Διοικήσεως διά κάθε βλάβην την οποίαν ήθελον υποστή τα πρώτα και διά κάθε απώλειαν η υπεξαίρεσιν των δευτέρων.

Η΄

Βάσις της υπευθυνότητος ταύτης θα είναι εγγύησις εκ πεντακοσίων ταλλήρων. Εις βάρος του ταμείου τούτου ή της εγγυήσεως θα γίνουν όλαι αι αναγκαίαι δαπάναι διά την επιδιάρθωσιν των οχυρώσεων, αι οποίαι ήθελον φθαρή εξ αμελείας του φύλακος ή διά τα υλικά ή εργαλεία τα οποία ήθελον απωλεσθή διά την αυτήν αιτίαν.

Θ΄

Απαλλάσσεται της ευθύνης ο φύλαξ, όταν ούτος αποδείξη ότι ημπόδισε, όσον ηδύνατο, την βλάβην της τάφρου ή την διασποράν των υλικών και εάν υποβάλη ταυτοχρόνως τας αναφοράς του εις την Διοίκησιν.

Ι΄

Διά τούτο εκάστην ημέραν ο φύλαξ οφείλει να δίδη εις την εξοχωτάτην Διοίκησιν έγγραφον αναφοράν, εις την οποίαν θα σημειώνη την κατάστασιν της φ.2 / τάφρου, των υλικών και των εργαλείων.

Αι αναφοραί αύται φυλάσσονται εις δεσμίδα, διά να χρησιμεύουν ως γνώμων κατά την εφαρμογήν των αρθρων Ζ΄, Η΄, Θ΄.

ΙΑ΄

Ο κανονισμός ούτος αποστέλλεται εις την εξοχωτάτην Διοίκησιν. Αύτη επιφορτίζεται διά την εφαρμογήν.

Εκ του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου

Τη 6 Αυγούστου, Αγία Μαύρα

Σελ. 346
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/347.gif&w=550&h=800

Ο Έκτακτος Επίτροπος Κόμης Καποδίστριας

Εν απουσία του Γραμματέως

Ο πρώτος βοηθός Σπ. Καβάσιλας

Γνήσιον αντίγραφον

Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 404 συνημ. β

Regolamento per serviggio della Guardia Nazionale

1ο

Lo strenuo sopraintendente tenente colonello Giovanni Metaxà presenterà alla Reggenza il ruolo nuovamente complilato della Guardia Nazionale.

2o

Esso dipenderà dagli ordini di S.E. il signor generale Stether, per ciò che riguarda il militare serviggio nelle attuali circonstanze di questo paese, e della prestantissima Reggenza, per ciò che riguarda il serviggio interno dell’isola.

3o

Sono in attività di serviggio giornaliero quattro cinquantine. Queste sono prese per turno di quattro giorni dalla massa organisata della Guardia Nazionale, non escluse le cinquantine di riserva.

4o

Dipenderà dagli ordini di S.E. il Generale la disposizione di questa forza ed il suo aumento.

5o

Oltre a queste quattro cinquantine altre sei, ricavate da quella φ. 1v della città e dai villaggi prossimi, sono tenute sempre in riserva e pronte ad occorere in ogni istante che chiamate sieno od in soccorso delle prime queste od in aumento della forza.

6o

Perché il loro arrivo sia sicuro, quando e perché l’uopo lo esige, da caudana di quelle cinquantine saranno destinati due forrieri, uno de’quali sarà sempre vicino allo strenuo Sopraintendente e l’altro prenderà dietro ai suoi ordini una intermedia posizione fra il campo di Catuna ed il luogo ove devesi raccogliere la cinquantina, a cui essa appartiene.

7o

Le communicazioni fra questi forrieri e le sei cinquantine saranno

Σελ. 347
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/348.gif&w=550&h=800

fatte sempre per mezzo de’biglietti i quali si cangieranno fra i forrieri ed i capi di cinquantina, onde evitati sieno gli equivoci od i malintesi.

8o

Perché le sei cinquantine di riserva si raccolgano senza dilazione ed avuto l’avviso accorrano ove sono chiamate, lo strenuo Sopraintendente stabilirà i segni, coi quali i capi cinquantina muoveranno tosto i rispettivi legionari.

9o

Seguendo uno stesso metodo puossi animentare il numero delle φ.2r cinquantine al serviggio fermo e quelle al serviggio / di riserva, onde il campo di Catuna possa essere custodito e difeso da mille combattenti.

10o

Del registro dei nobili saranno estraordinariamente prescelti sessanta, presi fra quelli che per età per carattere possono utilmente portare le armi ed spirare ai legionari col loro esempio e colla loro influenza affetto e credito al serviggio che prestar devono.

11o

Questi sessanta saranno divisi in dieci sezioni.

12o

Ogni una di queste farà ogni sera impreteribilmente il serviggio, unendosi alle legioni secondo che ne sarà dato l’ordine dallo strenuo signor Sopraintendente.

13o

Questo serviggio che prestano i Nobili estraordinariamente, non li esenta da quello regolare a cui sono della legge destinati; devono quindi come legionari delle cinquantine di città servire alla loro volta.

14o

Le mancanze de’legionari di campagna sono punite con multa pecuniaria di piastre sei.

φ.2v / Quelle de’legionari della città con la multa di piastre dodici.

Quelle de’nobili colla multa di piastre quaranta.

Queste multe sono divise regolarmente a beneficio di quei legionari che servono ed i quali piú aver possono bisogno di un tal soccorso.

15o

Nessuno degli esercenti arti o mestieri può essere dispensato alla sua volta dal servizio. E abilitato però di farlo eseguire da un suo luogotenente, il quale sia accolto e riconosciuto dal rispettivo capo cinquantina.

16o

Lo strenuo Sopraintendente prende in consegna e custodisce con sua risponsabilità i fucili, che da questo Commissariato gli saranno rimessi.

Σελ. 348
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/349.gif&w=550&h=800

17ο

Esso farà colla conoscenza del governo approntare questi fucili a pubbliche spese.

18o

Li distribuirà quando siavi bisogno previo il permesso della Reggenza.

19o

φ.3r / E dovere dello stesso tenente colonello Sopraintendente di fare ogni giorno il suo rapporto a S.E. il Generale Commandante e di ricevere ogni sera gli ordini dall’Eccellenza Sua.

20o

Farà un rapporto alla Reggenza per ciò che riguarda i mancanti legionari, i capi cinquantina e gli uffiziali che sono della sua dipendenza. Verso di essi saranno applicate le pene sopra indicate e proporzionali ai bassi uffiziali ed uffiziali.

21o

Farà parimente un rapporto ebdomadario dell’esatezza e zelo di quelli che adempiono meglio degl’altri il loro dovere.

22o

Di questi rapporti (20, 21) la Reggenza farà eseguire ogni quindici giorni un trassunto e lo spedirà alla conoscenza dell’eccellentissimo Senato per le deliberazioni sue definitive penali o di premio.

φ.3v Il presente regolamento è spedito in copia a S.E. il signor Generale Commandante Stether, alla prestantissima Reggenza, allo strenuo Sopraintendente.

La Reggenza ed il Sopraintendente, per ciò che spetta a cadauna di questa potestà, sono risponsabili della sua esecuzione.

Dal Commissariato Estraordinario in Santa Maura li 6 agosto 1807 G.S.

Il Commissario Estraordinario conte CAPODISTRIA

In assensa del Segretario

L’assistente Primario Sp. Cavassila

Per copia conforme

Conte CAPODISTRIA

Σελ. 349
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/350.gif&w=550&h=800

Κανονισμός της Υπηρεσίας της Εθνικής Φρουράς

Α΄

Ο γενναίος Προϊστάμενος αντισυνταγματάρχης Ιωάννης Μεταξάς θα παρουσιάση εις την Διοίκησιν τους νεοσυνταχθέντας πίνακας της Εθνικής Φρουράς.

Β΄

Ούτος θα υπάγεται εις τας διαταγάς της Α.Ε. κ. στρατηγού Στέδερ, δι’ όσα αφορούν εις την στρατιωτικήν Υπηρεσίαν κατά τας παρούσας περιστάσεις του τόπου, και (εις τας διαταγάς) της εξοχωτάτης Διοικήσεως, δι’ όσα αφορούν εις την εσωτερικήν Υπηρεσίαν της νήσου.

Γ΄

Ευρίσκονται εις καθημερινήν ενεργόν υπηρεσίαν τέσσαρες πεντηκοντάδες. Αύται λαμβάνονται εκ περιτροπής ανά τέσσαρας ημέρας εκ της ωργανωμένης δυνάμεως της Εθνικής Φρουράς, χωρίς να αποκλείωνται αι εφεδρικαί πεντηκοντάδες.

Δ΄

Θα υπόκειται εις τας διαταγάς της Α.Ε. του Στρατηγού η διάταξις και η αύξησις ταύτης της δυνάμεως.

Ε΄

Πλην των τεσσάρων τούτων πεντηκοντάδων έτεραι έξ, λαμβανόμεναι εκ της πόλεως και των γειτονικών χωρίων, ευρίσκονται συνεχώς εν εφεδρεία φ. 1v / και ετοιμοι να προστρέξουν ανά πάσαν στιγμήν ήθελον κληθή, ή προς βοήθειαν των τεσσάρων ή διά αυξησιν της ισχύος.

ΣΤ΄

Διά να είναι ασφαλής η άφιξίς των όταν και εφόσον το επιβάλλη η ανάγκη, εξ εκάστης των πεντηκοντάδων θα ορισθούν δύο αγγελιαφόροι, είς των οποίων θα ευρίσκηται πάντοτε πλησίον του γενναίου Προϊσταμένου και ο έτερος θα λάβη, συμφώνως προς τας διαταγάς του, ενδιάμεσον θέσιν μεταξύ της περιοχής της Κατούνας και του σημείου, όπου οφείλει να συγκεντρωθή η προσδιορισθείσα πεντηκοντάς.

Ζ΄

Η επικοινωνία μεταξύ τούτων των αγγελιαφόρων και των έξ πεντηκοντάδων θα γίνηται μέσω σημειωμάτων, τα οποία θα ανταλλάσσωνται μεταξύ των αγγελιαφόρων και των αρχηγών των πεντηκοντάδων, διά να αποφευχθούν αι ασάφειαι και παρανοήσεις.

Η΄

Διά να συγκεντρωθούν αι έξ εφεδρικαί πεντηκοντάδες άνευ χρονοτριβής και μόλις, δοθή η ειδοποίησις να τρέξουν, όπου καλούνται, ο γενναίος Προϊ-

Σελ. 350
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/351.gif&w=550&h=800

στάμενος θα ορίση τα σημεία με τα οποία οι αρχηγοί των πεντηκοντάδων θα κινήσουν τους στρατιώτας.

Θ΄

Ακολουθουμένης παρομοίας μεθόδου δύναται να αυξηθή ο αριθμός των φ. 2r πεντηκοντάδων εν υπηρεσία και εν / εφεδρεία, ώστε το πεδίον της Κατούνας να φυλάσσηται υπό χιλίων πολεμιστών.

Εκ του καταλόγου των ευγενών θα επιλεγούν εκτάκτως εξήκοντα, μεταξύ εκείνων οι οποίοι διά την ηλικίαν και το ηθικόν δύνανται να φέρουν επωφελώς όπλα και να εμφυσήσουν εις τους στρατιώτας διά του παραδείγματός των και της επιρροής των προσήλωσιν και πίστιν εις την υπηρεσίαν, την οποίαν οφείλουν να παράσχουν.

ΙΑ΄

Οι εξήκοντα ούτοι θα χωρισθούν εις δέκα τμήματα.

IB΄

Κάθε τμήμα θα εκτελή απαραιτήτως εκάστην νύκτα την υπηρεσίαν, ενούμενον μετά των στρατιωτικών μονάδων, συμφώνως προς την διαταγήν η οποία θα έχη δοθή υπό του γενναίου κ. Προϊσταμένου.

ΙΓ΄

Η υπηρεσία αύτη, την οποίαν προσφέρουν εκτάκτως οι ευγενείς, δεν τους απαλλάσσει της τακτικής υπηρεσίας, εις την οποίαν εκ του νόμου έχουν ορισθή· οφείλουν επομένως ως στρατιώται των πεντηκοντάδων της πόλεως να υπηρετούν με την σειρά των.

ΙΔ΄

Αι απουσίαι των στρατιωτών της υπαίθρου τιμωρούνται με χρηματικόν φ.2v πρόστιμον / έξ πιαστρών.

Των στρατιωτών της πόλεως με πρόστιμον δώδεκα πιαστρών.

Των ευγενών με πρόστιμον τεσσαράκοντα πιαστρών.

Τα πρόστιμα ταύτα διανέμονται κανονικώς προς όφελος των στρατιωτών, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίαν και έχουν περισσοτέραν ανάγκην τοιαύτης αρωγής.

ΙΕ΄

Ουδείς ασκών τέχνας ή επάγγελμα δύναται να απαλλαγή της υπηρεσίας. Έχει όμως την δυνατότητα να την εκπληρώση θέτων εις την θέσιν του έτερον, ο οποίος θα έχη γίνει δεκτός υπό του αντιστοίχου αρχηγού της πεντηκοντάδος.

ΙΣΤ΄

Ο γενναίος Προϊστάμενος χρεώνεται και διαφυλάσσει υπό την ευθύνην του τα τυφέκια, τα οποία θα του παραδοθούν υπό του Εκτάκτου Επιτρόπου.

Σελ. 351
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/352.gif&w=550&h=800

ΙΖ΄

Ούτος θα τηρή, εν γνώσει της κυβερνήσεως, έτοιμα τα τυφέκια δαπάνη του δημοσίου.

ΙΗ΄

Θα τα διανείμη όταν παρουσιασθή ανάγκη, αφού λάβει την άδειαν της Διοικήσεως.

ΙΘ΄

φ.3r / Είναι καθήκον του ιδίου αντισυνταγματάρχου να κάμνη καθημερινώς την έκθεσίν του εις την Α.Ε. τον Στρατηγόν Διοικητήν και να λαμβάνη εκάστην εσπέραν τας διαταγάς του Αυτού Εξοχότητος.

Κ΄

Θα κάμη έκθεσιν εις την Διοίκησιν δι’ ό,τι αφορά τα παραπτώματα των στρατιωτών, των δεκαρχών, των πεντηκονταρχών και των αξιωματικών, οι οποίοι είναι υπό τας διαταγάς του. Εις αυτούς θα επιβάλλωνται αι αναφερόμεναι ανωτέρω ποιναί και ανάλογοι προς τα παραπτώματα των υπαξιωματικών και αξιωματικών.

ΚΑ΄

Θα κάμη επίσης εβδομαδιαίαν έκθεσιν περί της επιμελείας και του ζήλου εκείνων, οι οποίοι εκπληρώνουν καλλίτερον από τους άλλους το καθήκον των.

KB΄

Των εκθέσεων τούτων (20, 21) η Διοίκησις θα συντάσση ανά δεκαπενθήμερον περίληψιν και θα την αποστέλλη προς γνώσιν της Εξοχωτάτης Γερουσίας διά τας οριστικάς αυτής αποφάσεις περί των ποινών και των αμοιβών.

φ.3v Έχω την τιμήν να διαδηλώσω την πλέον διακριτικήν εκτίμησιν και στρατηγόν Διοικητήν κύριον Στέδερ, εις την Εξοχωτάτην Διοίκησιν, εις τον γενναίον Προϊστάμενον.

Η Διοίκησις και ο Προϊστάμενος, εις ό,τι αφορά εκάστην των δύο τούτων Αρχών, είναι υπεύθυνοι της εφαρμογής του.

Εκ του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου εις Αγίαν Μαύραν τη 6 Αυγούστου 1807 Ελλην. Ημερ.

Ο Έκτακτος Επίτροπος Κόμης Καποδίστριας.

Εν απουσία του Γραμματέως

Ο πρώτος βοηθός Σπ. Καβάσιλας.

Γνήσιον αντίγραφον

Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Σελ. 352
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/353.gif&w=550&h=800

59

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 405

Νο. 67

Il Commissario Estraordinario in Santa Maura

All’illustrissimo signor Segretario di Stato delle Finanze e Forz’Armata

Dal Commissariato Estraordinario

li 10 agosto 1807 G.S.

13 detto

Il Segretario di Stato conte Sordina

Ritorna l’alfiere conte Bulgari secondo le autorizzazioni conferitemi col di lei dispaccio dei 6 del corrente.

L’altro uffiziale signor Battaglia aiutante del battaglione volontariamente proponesi di approffittare dell’indulto accordatogli dall’eccellentissimo Senato allo spirare del corrente mese.

Raccomando all’equità dell’eccellentissimo Senato il primo uffiziale. Esso può meritarsi dalla pubblica grazia qualche titolo che lo presenti sempre vantaggiosamente al governo anco pei serviggi prestati in questa straordinaria spedizione.

Ho l’onore di protestare la piú distinta stima e considerazione.

Il Commissario Estraordinario conte CAPODISTRIA

Αρ. 67

Ο Έκτακτος Επίτροπος εις Αγίαν Μαύραν

Προς τον εκλαμπρότατον κ. Γραμματέα της Επικρατείας επί των Οικονομικών και Στρατιωτικών

Εκ του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου

Τη 10η Αυγούστου 1807 Ελλην. Ημερ.

13 ειρημένου

Ο Γραμματεύς της Επικρατείας

Κόμης Σορδίνας

Επιστρέφει ο σημαιοφόρος κόμης Βούλγαρης συμφώνως προς την εξουσιοδότησιν την οποίαν μου παρέσχετε διά του εγγράφου της 6ης τρέχοντος.

Ο έτερος αξιωματικός κ. Μπαττάλια, ο οποίος ασκεί εμπιστευτικά καθήκοντα, προσφέρεται εκουσίως να επωφεληθή της χάριτος, την οποίαν του χορηγεί η εξοχωτάτη Γερουσία κατά την εκπνοήν του τρέχοντος μηνός.

Συνιστώ εις την δικαίαν κρίσιν της εξοχωτάτης Γερουσίας τον πρώτον αξιωματικόν. Ούτος δύναται να επιτύχη κάποιαν διάκρισιν, η οποία θα του επιτρέπη να έχη ιδιαιτέραν πάντοτε μεταχείρισιν υπό της κυβερνήσεως, ακό-

Σελ. 353
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 334

  Μετά τον τερματισμόν της παρούσης φάσεως του πολέμου, εις τον οποίον, χωρίς να λάβω τυπικώς υπ’ όψιν τον βαθμόν μου, έσπευσα εις το πρώτον νεύμα διά να αποκτήσω την δόξαν να χύσω το αίμα μου προς υπεράσπισιν της αγαπημένης μου πατρίδος, εκλιπαρώ την χάριν μιας δεκαπενθημέρου αδείας, διά να μεταβώ εις Κέρκυραν διά τους ακολούθους λόγους.

  Πρώτον, διά να αιτήσω εκ της κυβερνήσεως τον βαθμόν του ταγματάρχου διοικητού του πυροβολικού της Δημοκρατίας, άνευ αυξήσεως τινός του μισθού μου, διά να τύχω κάποιας αμοιβής κατά τας παρούσας μεταβολάς.

  Δεύτερον, διά να ανακουφίσω την εγκαταλελειμένην οικογένειάν μου, την οποίαν έχω αφήσει προς μεγάλην μου ζημίαν, και να τρέξω εκεί το συντομώτερον.

  Τρίτον, διά να εμποδίσω όπως η οικία μου, η οποία ευρίσκεται ατυχώς εντός του παλαιού φρουρίου, χρησιμοποιηθή ως στέγη στρατιωτών, πράγμα το οποίον εμποδίζει ο νόμος, αλλά δύναται να συμβή, εάν δεν λάβη έγκαιρα μέτρα η οικογένειά μου, εις την κεφαλήν της οποίας δεν δύναμαι να υπολογίζω παρά μίαν άπειρον σύζυγον.

  Τέταρτον, διά να λάβω την τελευταίαν ευχήν από έναν ογδοηκοντούτην γονέα κατάκοιτον και εκ νέου ασθενή μετά υψηλού πυρετού.

  Εάν αυτοί οι τέσσαρες λόγοι, πάντοτε μετά την δημοσίαν υπηρεσίαν, αξίζουν την προσοχήν της Εξοχότητός σας, εγώ σας τους εκθέτω, διά να χρησιμεύσουν ως δικαιολογία της αιτήσεώς μου και διά να λάβω εκ της ευσπλάγχνου καρδίας σας την εκζητουμένην άδειαν των δεκαπέντε ημερών.

  Ο λοχαγός διοικητής των δυνάμεων της Δημοκρατίας

  εις Αγίαν Μαύραν κόμης ΠΙΕΡΗΣ

  56

  Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 401

  Dipartimento delle Finanze e Forza Armata

  no. 62

  All’illustrisismo signor Segretario di Stato delle Finanze e Forza Armata

  Il Commissario Estraordinario in Santa Maura

  Dal Commissariato Estraordinario in Santa Maura

  li 7 agosto 1807

  Illustrissimo Signor,

  Colla Memoria che mi onoro di accompagnare, il volontario Giovanni Apergi dimanda il suo rimpatriamento.