Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Κώστας Κωστής
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:342
 
Θέμα:Αλληλογραφία Καποδίστρια (Επιστολές προς διαφόρους)
 
Στατιστικαί παρατηρήσεις (1828-1830)
 
Χρονική κάλυψη:1827-1831
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 39.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 111-130 από: 341
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/111.gif&w=550&h=800

1*

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Πίναξ Γενικός της Πελοποννήσου περιέχων Στατιστικός γνώσεις ερανισθείσας από αναφοράς προς την Κυβέρνησιν παρά των Τοπικών Αρχών και Ειδικών Επιτροπών κατά τα 1828, 1829, και 1830.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Ναύπλιον 1 55 — — _ _

2. Άργος 1 20 — 1540 - —

3. Άγιος Πέτρος 1 21 — — - —

4. Τριπολιτσά 1 72 — 17 - —

5. Πραστός 1 4 — — - —

6. Λακεδαίμων 1 139 30 — 13556 12825

7. Μονεμβασία 1 27 — — 1554 2734

8. Σπάρτη Ανατολική1 1 47 — — 2408 4861

9. Καλαμάτα 1 14 5 — — —

10. Νησί 1 2 — — — —

11. Μικρομάνη 1 10 — — — —

12. Ανδρούσα 1 49 60 7 — —

13. Εμπλάκικα 1 36 — — — —

14. Κορώνη 1 79 401 291 — —

15. Μοθώνη 1 65 245 20 — —

16. Νεόκαστρον 1 30 — — — —

17. Αρκαδιά 1 97 — — — —

18. Φανάρι 1 81 — — — —

19. Λεοντάρι 1 51 — — — —

20. Καρύταινα 1 156 87 — — —

21. Πύργος 1 10 — — — —

22. Γαστούνη 1 179 51 — — —

23. Παλ. Πάτραι 1 126 — — — —

24. Καλάβρυτα 1 118 — — — —

25. Βοστίτσα 1 1 27 — — —

26. Κόρινθος 1 132 130 — — —

27. Κάτω Ναχαγές 1 9 5 1341 2870 2598

27 1656 1014 3216 20388 23018

1. Η Σπάρτη ολόκληρος εσημειώθη ως μία των επαρχιών της Πελοποννήσου, διότι δεν είναι διοργανισμένη εσωτερικώς, και επομένως μένει άγνωστον, από πόσας επαρχίας σύγκειται.

Σελ. 111
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/112.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1. _ _ 9163 _ _ _ _

2. - 2654 9864 - - - —

3. - 1832 1162 - - 592 1/2 10288 1/2

4. - 2638 282 2641 2107 490 1/2 17599 1/2

5. - 953 — — — — 5766

6. - 5950 26381 3846 2501 531 16781

7. 1509 1411 5796 1313 1161 175 3/8 4512 1/2

8. 2124 2290 9393 — — — —

9. — 1604 — 1472 860 180 1/2 3288 1/4

10. — 534 2289 — — — —

11. — — — — — — —

12. — 871 4094 — ■ — — 20

13. — 872 3984 — — — —

14. — 1371 — — — 1322 5671

15. — 533 — — — — 230

16. — 336 — — — — —

17. — 3372 — 1123 2329 1046 1/2 2722

18. — 1942 — 454 1674 606 3121 3/4

19. — 1564 7197 — — — —

20. — 6219 — 3189 2938 6371 49023 1/2

21. — 1673 — 1670 720 — 637

22. — 1832 — 1051 3482 643 6727 1/4

23. — 2759 — 2051 1583 3886 4505

24. — 6004 — 5695 1795 20108 38754

25. — - — - — -

26. — 5316 — 4496 3147 9369 1/2 72228 1/4

27. 205 1346 7107 1479 9931

3838 58876 85412 33480 24297 45321 7/8 251806 1/2

(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 _ _ _ _

2. 33326 — 2467 — 30 - —

3. - 11965 4385 3/4 42799 2 7356 —

4. 283 1/2 22868 6417 1/2 425 — 178 —

5. - 772 1/2 1483 3/4 42250 99 3/4 659 91

6. 131 20 4179 3/4 109715 — 87749 —

7. — 1398 1/8 709 3/8 21270 62 1/4 398 1838

8. 9. 72 4963 1/2 2244 77145 33 39425 25445

10. 11. — — 457 1111 _ 950 2626

12 — — 82 1/2 50 - — —

Σελ. 112
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/113.gif&w=550&h=800

 (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

13. 1432 5327 3239 7210

14. — 1400 932 9947 4 5546 557

15. — 150 394 336 1 85 77

16. — — 71 146 — — _

17. 119 1/2 4846 4531 50245 1 2293 _

18. 45 8034 1/2 1386 217 10 1765 -

19. — — — — — — -

20. — 6658 1/2 5068 840 1 2651 48

21. — — 2979 — 307 1/4 4981 75

22. — 19987 1/4 4586 4586 52 3/4 3885 1230

23. 3749 9707 4089 4946 316 1/2 1511 775

24. 1571 865 8272 3/4 2695 — 21669 _

25. — — 206 1/2 — — _ _

26. 1197 1/4 27207 3/4 10067 3/4 61542 366 1/2 5540 635

27. 13159 4062 3/4 34579 — — 630

53653 1/4 110943 1/8 72433 7/8 373171 1287 189874 41237

(22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

1. — — — — — 2500 — —

2. — 4063 — — — - — 25370

3. 1 — 2238 60 72 517 633 1/2 —

4. — 40 — — — 256 19664 —

5. — 2467 — — — — 195 3/4 —

6. — 12564 — — — 1590 1/4 32155 3/4 2283

7. 8 62 139 — — — 224 1/4 8306 —

Ο. 9. 10 — — — — — 1246 3552 1/4 —

11. _ — — — _ 4186 _

12. — — — — — — 347 —

13. — — — —. — — 11165 —

14. 12 300 8191 628 543 11780 49742 —

15. — 246 7828 225 246 3125 5402 200

16. — — 1705 152 141 — 9329 —

17. — 101 — — — 71018 25061 1/2 —

18. — 237 — — — 2194 3/4 8823 1/2 —

19. — — — — — — — —

20. 149 606 — — — 20688 1/2 61544 —

21. — 680 — — — 387 750 1/2 —

22. 78 9011 — — — 11894 3/4 54804 251 3/4

23. 520 608 — — — 13278 1/2 9300 —

24. — 34 — — — 7093 8504 1/2 81

25. — — — — — — — —

Σελ. 113
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/114.gif&w=550&h=800

 (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

26. 728 3343 11997 1/2 38069 3/4 76

27. 691 3075 1333 1/2 — —

2241 37217 19962 1065 1002 101124 353636 28261 3/4

(30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)

1. 20000 8000 — 35 661 1/2 8452 28000

2. 4000 4000 — 57 1/4 — 16 2

3. 3452 1/2 — — 204 1/2 3 175 —

4. 111787 1/2 4602 1/2 — 510 1/2 — 30 —

5. 6 1/2 — — 11 — 485 —

6. 40229 — 23483 618 125 44781 22009

7. ο 3 1/2 — — 517 7/8 — 175 —

Ö. 9. 950 557 1/2 612 1/2 612 1/2 — 2581 208

10. — — — — — — —

11. 1918 200 — 66 — 435 —

12. 28 — — 8 — 218 5

13. 8900 — 880 — — 57 —

14. 51915 — 13983 129 — 14610 153349

15. 31175 100 68550 — 264 395 8260

16. 5102 — 25590 35 — 1222 1991

17. 29876 800 700 1219 — 38869 —

18. 68870 1/2 200 — 614 3/4 40 1954 —

19. — — — — — — —

20. 49835 1/2 — — 1364 — 3462 —

21. 10153 3/4 — — — — — —

22. 38624 1500 43750 471 170 587 —

23. — — — 133 — 1295 —

24. 533 — — 379 — — —

25. — — — — — 364 67

26. 70605 1/2 1167 — 2500 1/8 — 2187 700

27. 777

548751 1/4 20842 17493 9839 1/2 735 1/2 121980 214524

(37) (38) (39) (40) (41)

1. 45 — — — -

2. 40 278 129 — 218

3. 2 3/4 18 — — 6

Σελ. 114
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/115.gif&w=550&h=800

(37) (38)

4. C 119 206

b. 6. 47 1/2 93120

7. Q 269 1/2 526

Ο. 9. 277 4989

10. — —

11. 110 1005

12. 137 50

13. 4 24

14. 79 4356

15. 22 567

16. — 115

17. — 971

18. 10 3062

19. — —

20. 1 1821

21. — —

22. 277 814

23. — 79

24. — 898

25. — —

26. 127 3/4 268

27. — —

(39) (40) (41)

1422 — 19615

2802 25 329

7006 — 173

650 _ _

5 - -

18 - 12

406 168 1298

224 10 459

— — 17

3 18 105

. 17 — 205

350 11 433

754 295 3490

26 48 46

1887 4 1642

6 — 367

1568 1/2 113196 15705 579 28425

Ανακεφαλαίωσις της εκτάσεως όλης της γης

Ιδιόκτητος

Εθνική

Ποτιστική 98975 1/8

Ξερική 362749 5/8

Αμπελώνες 72433 3/8

Κήποι 1287

Ποτιστική 129385 3/4

Ξερική 901187 1/4

Βαλτώδης 20842

Πετρώδης 177493 1/2

Αμπελώνες 10575

Κήποι 1568 1/2

535.445 3/8

1776497 5/8

1241052

Παρατηρήσεις

Αον. Περί της Δυτικής Σπάρτης, περί των πέντε χωρίων των εξαρτωμένων από την επαρχίαν Πραστού, περί της πόλεως Γαστούνης και περί των δύο χωρίων της ομωνύμου επαρχίας Δερβίς — Τσελεμπή και Ρόμεσι δεν ευρέθη

Σελ. 115
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/116.gif&w=550&h=800

ουδεμία πληροφορία.

Βον. Κατά τα ανά χείρας μας έγγραφα ευρίσκονται εις όλην την Πελοπόννησον 78 μοναί, αι οποίαι εμπεριέχονται εις τον αριθμόν των κωμοπόλεων, χωρίων κλπ. Συμπεριελήφθησαν δε εις μίαν και την αυτήν κατηγορίαν αι κωμοπόλεις, τα χωρία και αι τοποθεσίαι, διότι παντού σχεδόν, υπό την γενικήν ονομασίαν χωρία εύρομεν αναφερομένας και τας κωμοπόλεις και τας τοποθεσίας.

Γον. Εις όσα έχομεν έγγραφα περί πληθυσμού της Πελοποννήσου, διά μεν εννέα επαρχίας και διά την Ανατολικήν Σπάρτην εν μέρει ευρίσκονται πληροφορίαι περί του αριθμού των οικογενειών και των αποτελούντων αυτάς ατόμων' δι’ άλλας δέκα πέντε επαρχίας ευρίσκονται μόνον περί του αριθμού των οικογενειών διά την Βοστίτσαν, Μικρομάνην και τα πέντε χωρία της επαρχίας Πραστού, καθώς και δι’ όλην την Δυτικήν Σπάρτην, και μέρος της Ανατολικής δεν έχομεν καμμίαν είδησιν. Επί τη βάσει όμως των υπαρχόντων γνώσεων υπολογίζεται ο πληθυσμός της Πελοποννήσου, ως έπεται:

Εις τας 9 επαρχίας και εις μέρος της Ανατολικής Σπάρτης, καθ’ όσον ο πληθυσμός είναι γνωστός, το όλον των ατόμων συμποσούται κατά τον παρόντα

πίνακα ..................................................... 85412

[Σημειωτέον ότι εις την ποσότητα ταύτην εμπεριλαμβάνονται 116 μοναχοί των κατά τον Άγ. Πέτρον μονών και 28 των κατά την Τριπολιτσάν, διακρινόμενοι εις την στήλην των ατόμων με το σημείον (2)].

Εις τας 15 επαρχίας, διά τας οποίας περί του αριθμού των οικογενειών μόνον υπάρχουν πληροφορίαι, το ποσόν των ατόμων υπολογίζεται κατά μέσον όρον του πληθυσμού των επαρχιών, διά τας οποίας είναι γνωστή η ποσότης και των οικογενειών και των ατόμων. Ο ζητούμενος μέσος όρος είναι άτομα 4 1/3 κατ’ οικογένειαν. Άρα των 15 επαρχιών αι οικογένειαι συμποσούμεναι 41.384,

υπολογίζονται ως συγκείμεναι από άτομα...................... 179330

Και αι της πόλεως Γαστούνης κατά την προφορικήν πληροφορίαν του γερουσιαστού Κ.Γ. Σισίνη αριθμούμεναι 200 αποτελούν άτομα .......866

Των επαρχιών Βοστίτσης και Μικρομάνης, των πέντε χωρίων 265.608 του Πραστού, και των δύο της Γαστούνης [επειδή δεν είναι γνωστός ο αριθμός ούτε των οικογενειών ούτε των ατόμων και δεν έχομεν άλλο δεδομένον παρά τον αριθμόν των χωρίων] υπολογίζονται οι κάτοικοι κατά τον μέσον όρον του πληθυσμού των χωρίων των λοιπών επαρχιών. Ο ζητούμενος μέσος όρος είναι άτομα 165 κατά χωρίον άρα των 28 χωρίων της Βοστίτσης, οι κάτοικοι υπολογίζονται 4620 των 15 της Μικρομάνης 1815 των 5 του Πραστού 825 7590

και των 2 της Γαστούνης 330 273198

Μ’ όλον ότι διά την Δυτικήν Σπάρτην και διά την Ανατολικήν εν μέρει

Σελ. 116
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/117.gif&w=550&h=800

δεν έχομεν, ως είρηται, ουδεμίαν έγγραφον είδησιν, από προφορικάς όμως πληροφορίας μανθάνομεν ότι οι κάτοικοι όλης της Σπάρτης συμποσούνται περίπου

45000

εξ αυτών αφαιρουμένων των ατόμων 9393

των εις τον παρόντα πίνακα σημειουμένων διά την Ανατολ. Σπάρτην, μένουν να προστεθούν εις συμπλήρωσιν του πληθυσμού της Σπάρτης άτομα 35607

το όλον 308805

Τόσοι συμποσούνται καθ’ υπολογισμόν οι κάτοικοι όλης της Πελοποννήσου, μη συμπεριλαμβανομένων όμως των παροίκων αυτής.

Δον. Εκτός ότι διά τας πλειοτέρας επαρχίας δεν υπάρχει ουδεμία πληροφορία περί του αριθμού των εχόντων ιδιοκτησίας και καλλιεργούντων εθνικά, ουδ’ αφ’ όσας έχομεν ειδήσεις διά τας λοιπάς επαρχίας προκύπτει κανέν δεδομένον χρήσιμον εις το να γνωρισθή η ποσότης αυτών κατά την προσδοκίαν της Κυβερνήσεως, επειδή πρώτον πολλοί πολίται έχοντας ιδιοκτησίας ή καλλιεργούντες εθνικά εις διάφορα χωρία, ενίοτε και εις διαφόρους επαρχίας, ευρίσκονται καταγεγραμμένοι εις τον κατάλογον εκάστου χωρίου, όπου κείται μέρος της ιδιοκτησίας των, ή μέρος της εθνικής γης την οποίαν καλλιεργούν, ώστε είς και ο αυτός αριθμείται ενίοτε δις και τρις· και δεύτερον επειδή οι ίδιοι κτηματίαι είναι ως επί το πλείστον οι καλλιεργούντες και τα εθνικά.

Εον. Όλαι αι περί της Πελοποννήσου πληροφορίαι είναι ατελέσταται, διότι οι εις τας διαφόρους επαρχίας διορισθέντες να συλλέγωσι στατιστικάς γνώσεις δεν εννόησαν ότι έπρεπε να αναφέρωσι περί εκτάσεως όλης της επιφανείας της γης, εθνικής και ιδιοκτήτου, αλλά κατέγραψαν μόνον την καλλιεργουμένην εκείνο το έτος γην, ή την μέλλουσαν να καλλιεργηθή το ερχόμενον. Αλλά και τοιαύτης γενομένης της καταγραφής, οι κάτοικοι των χωρίων έκρυψαν το περισσότερον μέρος και της εθνικής και της ιδιοκτήτου γης, κατά την μαρτυρίαν πολλών διοικητών καί τινων εκ των Ειδικών Επιτροπών. Διά τούτο και το άθροισμα όλης της εις τον παρόντα πίνακα σημειουμένης εθνικής και ιδιοκτήτου γης αποτελεί μόλις το δεκατημόριον της επιφανείας όσην έχει κατά τους Γεωγράφους η Πελοπόννησος. Σημαντική ατέλεια προκύπτει ακόμη εις την καταμέτρησιν της γης και από την ασυμφωνίαν των κατοίκων εις τον υπολογισμόν του στρέμματος, διότι κατ’ άλλας μεν επαρχίας το στρέμμα συντίθεται από 40 μόνον βήματα τετραγωνικά, κατ’ άλλας δε από 25 οργυάς αι οποίαι ισοδυναμούν με περίπου 45 βήματα.

Στον. Αφ’ όσας ευρίσκομεν πληροφορίας περί αμφισβητουμένων ή κατακρατουμένων συνάγεται ότι καθ’ όλην την Πελοπόννησον διαφιλονικούνται ως ιδιόκτητα τριάκοντα χωρία εθνικά, εκάστου των οποίων το όνομα φαίνεται εις τον ανήκοντα επαρχιακόν πίνακα. Εκτός τούτων, ευρίσκονται και άλλα κατά μέρος αμφισβητούμενα, πιθανώς δε πολλά αποσιωπώνται.

Ζον. Καθ’ όλην την Πελοπόννησον ευρίσκονται ιδιόκτητα φυτευμένα εις

Σελ. 117
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/118.gif&w=550&h=800

γην εθνικήν αμπέλια μεν στρέμμ. 11.698, δένδρα δε 46.344 εξ ων συκαμινέαι 13.082, ελαίαι 18.367 και συκαί 15.795. Όσα εκ των ανωτέρω δένδρων και αμπελίων ανήκουν εις εκάστην επαρχίαν φαίνονται σημειωμένα εις τους Επαρχιακούς Πίνακας. Συμπεριελήφθησαν δε πότε με τα ιδιόκτητα και πότε με τα εθνικά όπως τα εύρομεν υπαγόμενα εις την μίαν ή εις την άλλην κατηγορίαν.

Ηον. Εις τας επαρχίας Βοστίτσης, Παλ. Πατρών, Γαστούνης και Κορίνθου, ευρίσκονται σταφιδαμπελώνες εθνικοί στρ. 2.012 1/4, ιδιόκτητοι στρ. 4.721 7/8 και εθνικοϊδιόκτητοι στρ. 206 1/2 συμπεριλαμβανόμενοι με τα αμπέλια εις την στήλην των αμπελώνων, ως φαίνεται εις τας παρατηρήσεις των Επαρχιακών Πινάκων.

Θον. Εις τας επαρχίας Κορώνης, Αρκαδίας, Φαναριού, Κορίνθου και Κάτω Ναχαγέ ευρίσκονται δάση στρεμμάτων 69.581.

Ιον. Καθ’ όλην την Πελοπόννησον, καθώς φανερώνουν τα ανά χείρας μας έγγραφα, ευρίσκονται κτήματα εθνικά αβλαβή μεν πύργοι 49, αποθήκαι 12, εργαστήρια 157. ξενοδοχεία 5, ανεμόμυλοι 55, νερόμυλοι 32, νεροτριβαί 9, ελαιοτριβεία 13 και ταμπακόμυλοι 1, ερείπια δε οικοδομών, δηλ. οικιών, αποθηκών και εργαστηρίων 1137, πύργων 22, ανεμομύλων 24 και νερομύλων 15. Υπάρχουν προς τούτοις και ιδιόκτητοι αβλαβείς μύλοι 133, μπαρουτόμυλοι 10, ταμπακόμυλοι 2, νερόμυλοι 9, νεροτριβαί 21, ελαιοτριβεία 5 και ερείπια οικοδομών 298.

Σύνοψις Στατιστικών Γνώσεων ερανισθεισών από αναφοράς προς την Κυβέρνησιν παρά των Τοπικών Αρχών και Ειδικών Επιτροπών κατά την Πελοπόννησον εις τα 1828, 1829 και 1830.

2*

Πίναξ της Επαρχίας Ναυπλίου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Ναύπλιον 5556 2.500 20000 8000

2. Πρόνοια 228 — — — — —

3. Μουράταγα 79 — — — — —

4. Ίρι 123 — — — — —·

5. Ράτσου 63 — — — — —

6. Αδάμι 63 — — — — —

7. Λιγουριόν 304 — — — 35 25

8. Κοφίνι 108 — — — _ _

9. Κούτσι 114 — — — — 1 1/2

10. Σπαϊτζίκο 27 — — — _ —

Σελ. 118
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/119.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

11. Μπουγα 133

12. Τσιβέρια 125 — — — — —

13. Πασιά 122 — — — — —

14. Μπούτια 77 • — — — . — —

15. Χόνικα 152 — — — — —

16. Πρίφτανι 25 — — — — —

17. Ανηφή 181 — — — — 6

18 Πλατανίτι 39 — — — — —

19. Δένδρον 63 — — — — —

20. Μάνεσι 19 — — — — —

21. Πουλακίδα 73 — — — — —

22. Αβτήμπεϊ 82 — — — — —

23. Λάλουκα 124 — — — — —

24. Δαλαμανάρα 193 — — — — —

25. Κατσίγκρι 68 — — — — —

26. Πυργέλλα 100 — — — — —

27. Τουρνίκι 240 — — — — —

28. Τζαφέραγα 139 — — — — 14

29. Τζέλου 64 — — — — —

30. Χαϊδάρι 128 — — — — —

31. Θερμίοι 12 — — — — —

32. Πλέση 18 — — — — —

33. 34. 35. Σαμπάριζας Σουλινάρι Δεσιά * 159

36. 37. Χάριζα Σούλι 72 — — — —■ —

38. Μονή Αύγου 20 — — — — —

39. Μονή Καλάμι 31 — — — — —

40. Μονή Μερκουριού 33 — — — — —

41. Μονή Ξεροκάστελου 18 — — — — —

42. Μονή Μεταμορφώσεως 2 — — — — —

43. Δάρδιζα — — — — — 30

44. Άγ. Νικόλαος — — — — — —

45. Τζουκαλιά — — — — — —

46. Σταλιά — — — — — —

47. Λουκαΐτι — — — — — —

48. Καρακάσι — — — — — —

49. Πλάτωμα — — — — — —

50. Ηλία — — — — — —

51. Χαλούπι — — — — — —

52. Μπολάθι — — — — — —

53. Ταλιώτη — — — — — —

54. Κιουλούτεπε — — — — — —

55. Μπάρδη — — — — — —

56. Πλέσια — — — — — —

9163 2500 20000 8000 35 66 1/2

Σελ. 119
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/120.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον.' Ο παρά της δημογεροντίας Ναυπλίου σταλείς κατά τον Ιανουάριον του 1828 έτους κατάλογος των κατοίκων Ναυπλίου διαλαμβάνει ότι ευρίσκοντο τότε 6307 άτομα. Ο δε Έκτ. Επίτροπος δι’ αναφοράς του κατά τον Μάϊον 1828 αναφέρει ότι ήσαν 4641.

Βον. Αι σημειούμεναι εις τον παρόντα Πίνακα ποσότητες γης Εθνικής φανερόνουν καθ’ υπολογισμούς πόση γη βαλτώδης και χέρσος ευρίσκεται εις όλην την επαρχίαν Ναυπλίου και ταύτα κατ’ αναφοράν του Εκτάκτου Επιτρόπου κατά τον Μάϊον 1828.

Γον. Αι σημειούμεναι ποσότητες εις τον Πίνακα περί Εθνικής καλλιεργημένης και ακαλλιεργήτου γης αναφέρονται εις όλην εν γένει την Επαρχίαν Ναυπλίου.

Δον. Εις την πόλην Ναυπλίου ευρίσκονται 29 Εθνικά εργαστήρια.

(8) (9) (10) (8) (9) (10)

1. 1

2. 31. — — 1

3. 32. — — _

4. 33. 250 2000 _

5. 34.

6. 200 1500 35.'

7. 5000 20000 36. 200 3000 -

8. 37..

9. 1 12 38. — _ _

10. 39. — — -

11. 40. — — _

12. 41. — — _

13. 42. — — _

14. 43. — — -

15. 44. 300 1500 _

16. 45. 104 — _

17. 46. — — -

18. 47. 1800 — -

19. 48. 296 — -

20. 49. 180 — -

21. 50. 42 — -

22. _ 51. 80 — -

23. 4 52. — — 6

24. __ 15 53. — — 1

25. _ 54. - — 1

26. 2 55. — — 1

27. 56. — — 1

28. 29. 1

8452 28000 45

30.

Σελ. 120
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/121.gif&w=550&h=800

3*

Πίναξ της Επαρχίας Άργους

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Άργος 1227 1937 6864 13821 2027 30

2. Μέρμπακα 41 — — 810 84 _ 40

3. Σκηνοχώρι 9 — — 210 — -

4. Κάτω Μπέλεσι 60 168 187 2400 6 _ 280

5. Άρια — — — 455 — _ —

6. Σκαφιδάκι — — — 100 — - —

7. Χαρβάτι — 18 57 15 — _ 3640

8. Κουτσοπόδι 100 56 266 8640 175 _

9. Κουρτάκι — 31 151 810 — _ —

10. Γάτσι 25 35 165 650 40 _ 15

11. Άνω Μπέλεσι 33 47 165 1950 — _ 40

12. Καριά 30 82 355 400 — _ 10

13. Καπαρέλι 15 18 73 200 — _ 30

14. Μπουγιάτι — 94 452 2400 135 _ —

15. Φίχτια — 46 138 60 — _ —

16. Μάζι — 6 16 — _ 8

17. Νεοχώρι — 22 87 150 — -

18. Βρούστι — 21 71 240 — - —

19. Μπόρσα — 12 37 — - —

20. Μύλοι — 61 180 — - —

21. Γκέρμπεσι — — — 15 — —

1540 2654 9864 33326 2467 30 4063

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. 7950 4000 4000 57 1/4 17 256 99 75

2. 1150

3. 460 —

4. 800 — — — 14 — — — — 40

5. 1340 — — — — — 6 — — —

6. 300 —

7. 1400 1 4 9 26

8. 4240

9. 1040 — — — — — 2 — — —

10. 400 7

11. 40 — — — — — 2 — — 3

12. 400 1 1

Σελ. 121
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/122.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

13. 800

14. 820 1

15. 1920 1 12 6 22

16. 300 8 6 11 23

17. 350

18. 160

19. — — — — 2 2 — — 4 21

20. 1

21. 1500

25370 4000 4000 57 1/4 16 2 40 278 129 218

Παρατηρήσεις

Αον. Εκ των οικογενειών της πόλεως Άργους αι 1172 είναι εντοπίων και αι 765 παροίκων. Και αι μεν των εντοπίων διαιρούνται εις

27 οικογενείας κτηματιών συγκειμένας από άτομα 92

92 οικογενείας γεωργών συγκειμένας από άτομα 354

61 οικογενείας ποιμένων συγκειμένας από άτομα 262

671 οικογενείας εργατών συγκειμένας από άτομα 2504

7 οικογενείας ναυτών συγκειμένας από άτομα 30

209 οικογενείας γυναικών χηρών συγκειμένας από άτομα 596 καί

105 οικογενείας έμπορων συγκειμένας από άτομα 362

1172 4200

Αι δε των παροίκων εις

33 οικογενείας γεωργών συγκειμένας από άτομα 154

6 οικογενείας ποιμένων συγκειμένας από άτομα 29

477 οικογενείας εργατών συγκειμένας από άτομα 1622

73 οικογενείας έμπορων συγκειμένας από άτομα 243

176 οικογενείας χηρών γυναικών συγκειμένας από άτομα 616

765 2664

Κατά την από 14 Οκτωβρίου 1829 αναφοράν του Εκτάκτου Επιτρόπου της Αργολίδος ευρίσκοντο εις μεν την πόλιν Άργους 8030 κάτοικοι εκ των οποίων 3550 πάροικοι, καθ’ όλην δε την Επαρχίαν 10575.

Βον. Εις το χωρίον Μπογιάτι ευρίσκεται και είς πύργος Εθνικός.

Γον. Αι σημειούμεναι ποσότητες εις τον Πίνακα περί Εθνικής ακαλλιεργήτου ξερικής και βαλτώδους γης αναφέρονται εις όλην εν γένει την Επαρχίαν του Άργους.

Δον. Εις την αναφοράν του κατά την Αργολίδα Έκτ. Επιτρόπου Κ.

Σελ. 122
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/123.gif&w=550&h=800

Ράδου, από 14 Οκτωβρίου 1829 δεν σαφηνίζεται οποίας ποιότητος είναι τα 25370 στρέμ. Εθνικής γης, ούτε αν είναι καλλιεργημένα ή ακαλλιέργητα καθώς επίσης μένει άγνωστον αν εμπεριέχονται εις την ανωτέρω ποσότητα τα 4/χ. στρέμματα ξερικής γης και τα 4/χ. στρέμματα βαλτώδους περί των οποίων αναφέρει ο προκάτοχος αυτού. Η αυτή αβεβαιότης υπάρχει και περί της ιδιοκτήτου γης.

Εον. Τα περί αμπελώνων, κήπων και δένδρων Εθνικών σημειούμενα εξήχθησαν από την αναφοράν του κατά την Αργολίδα Έκτ. Επιτρόπου, 17 Δεκεμβρίου 1829. Υπάρχει δε και άλλη αναφορά του ιδίου, 14 Οκτωβρίου του αυτού έτους κατά την οποίαν οι μεν αμπελώνες περιέχονται στρέμματα (SIC) 110, οι δε κήποι είναι 28 τον αριθμόν και έχουν περιοχήν 84 στρεμμάτων, ενώ κατά την πρώτην αναφοράν οι κήποι αριθμούντο 17 περιλαμβάνοντες 119 1/2 στρέμματα γης. Εντός των αυτών κήπων ευρίσκοντο και όλα τα εις τον Πίνακα αναφερόμενα δένδρα.

Στον. Εις την πόλιν του Άργους ευρίσκονται 128 εργαστήρια ελληνικής οικοδομής με νόβελλον, έτι δε ερείπια 243 οικιών και δύο πύργων Εθνικών. Καθ’ όλην την Επαρχίαν αριθμούνται 1605 οικίαι ιδιόκτητοι και 55 Εθνικά εργαστήρια, ελαιοτριβεία, μενδρεσέδες, τεκέδες, χάνια, μύλοι και αποθήκαι όλα κατεδαφισμένα. Εις δε τους αυθεντικούς μύλους ευρίσκοντο 8 αποθήκαι καί

5 μύλοι Εθνικοί αβλαβείς.

Ζον. 27 στρέμματα αμπελώνων είναι με νόβελλον καθώς και μέρος απροσδιόριστον εκ της ιδιοκτήτου σημειωθείσης γης.

4*

Πίναξ της Επαρχίας Αγίου Πέτρου

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Άγ. Πέτρος 325 _ 748 1115

2. Πλάτανος 100 — 228 368 99

3. Καστρί 360 — 131 1196 3231 1/2

4. Βέρβαινα 185 — 20 1/2 1425 1366

5. Άγ. Ιωάννης 230 — 100 3426 3939

6. Δολιανά 140 — 4 570 814

7. Αχλαδόκαμπος 142 — 63 442 1/2 880

8. Στενόν 60 — 46 461 _

9. Κορακοβούνι 100 — — 269 -

Σελ. 123
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/124.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

10. Μελεγού 70 549 478 1/2

11. Νεοχώρι 60 — — — —

12. Ζευγολατήον 60 — — — —

13. Μονή Βαρσών — 24 — — —

14. Μονή Λουκούς — 18 — 266 —

15. Μονή Αγ. Τριάδος — 13 — 140 —

16. Μονή Αγ. Γεωργίου — 6 — 70 12

17. Μονή Μαλεβής — 12 — — —

18. Μονή Προδρόμου — 13 — — —

19. Μονή Θεολόγου — 9 — 130 —

20. Μονή Παλαιάς Παναγίας — 12 — 160 —

21. Μονή Άρωμα της Ζωοδόχου Πηγής — 6 — 50 30

22. Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου — 3 — 18 —

1832 116 592 1/2 10288 1/2 11965

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1. 353 1695

2. 227 2673 — 322 — — — — —

3. 655 693 — 4114 — — — — —

4. 44 225 — — — — — — —

5. 1172 1/4 16751 1 383 — — — — 11

6. 346 7595 — 483

7. 23 1 — — 1 — — — 297

8. 340 209

9. 229 1/2 3478 — 83

10. 352 2805 — 276

11.

12.

13. 200 230 — — — 1035 8 56 —

14. 105 5000 — — — 216 7 4 —

15. 70 700 — — — 236 9 2 —

16. 99 200 — — — — 3 1 —

17. 77 1200 — — — 200 6 1 —

18. 14 — — — — 325 8 1 —

19. 44 430 — — — 20 6 2 —

20. 26 448 — — — 140 8 3 —

21. 6 250 — — — 16 2 1 —

22. 3 120 1 — — 50 3 1 —

4385 3/4 42799 2 7356 1 2238 60 72 517

Σελ. 124
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/125.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

1. Εκ των 1642 ιδιοκτήτων συκαμιναίων αι 53 ανήκουν εις την Εκκλησίαν της πόλεως Αγ. Πέτρου.

2. Εκ των 5000 ελαιοδένδρων της Μονής Λουκούς, αι 3000 είναι άγρια.

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

1. 1 _ _ _ 2 3/4 18 6

2. 3. 16 42 175 _ 160 _ _ _

4. 5. 6. 7. 8. 9. 20 1/2 452 125 1927 1/2 435 1039 1 1/2 28 3 15 — — —

10. 11. _ _ — _ _ _ _ _

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 20

— — — — — — — —

633 1/2 3452 1/2 204 1/2 3 175 2 3/4 18 6

5* Πίναξ της Επαρχίας Τριπολιτσάς

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Σέχι, προάστειον Τριπολιτσάς 17 15 — 15 9

2. Ζευγολατιό — 43 — 47 146 —

Σελ. 125
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/126.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7:

3. Λουκά ,_ 64 _ 63 69

4. Κωμόπ. Τσιπιανά — 116 — 116 116 —

5. Ζάγγα — 50 — 50 50 —

6. Πικέρνι — 55 — 55 55 —

7. Κακούρι — 56 — 56 56 —

8. Μποτιά — 53 — 53 46 —

9. Καλπάκι — 11 — 11 10 _

10. Κανδύλα — 110 — 110 110 —

11. Μπεντένι Μούσαγα — 9 — 9 8 —

12. Μουγγάκι — 3 — 3 3 —

13. Άνω Άγαλον — 21 — 21 21 —

14. Χοτούσα — 21 — 21 21 —

15. Ν. Ζάρα — 90 — 90 88 403

16. Καμενίτσα — 25 — 25 25 —

17. Μπεζενίκο — 25 — 25 25 —

18. Νούδεμο 12 — 12 12 60

19. Ρούσε 16 — 16 16 —

20. Κωμοπ. Λεβίδι 132 — 132 89 —

21. Σεμιάδες — 37 — 37 32 —

22. Ροϊνόν — 58 — 58 — —

23. Κάψια — 51 — 51 57 —

24. Μπεντένι — 14 — 14 14 —

25. Μερκοβούνι, Καλημέρι —

και Αλποχώρι — 10 — 10 10

26. Άγ. Βασίλειος — 24 — 24 24 —

27. Μπόσουνα — 58 — 58 58 —

28. Θάνα — 68 — 68 68 —

29. Μπεσίρι — 31 — 31 31 —

30. Μπερμπάτι — 22 — 22 22 —

31. Μουζάκι — 16 — 16 16 —

32. Στρίγγο — 23 — 23 23 —

33. Τζίβα — 25 — 25 25 —

34. Ντεμέρι — 19 — 19 19 —

35. Μπολέτα — 11 — 11 11 —

36. Σελίμνα — 46 — 46 22 —

37. Βουνό — 50 — 50 50 —

38. Καπαρέλι — 35 — 35 35 —

39. Βλαχοκερασιά — 105 — 105 84 —

40. Αρβανιτοκερασιά — 75 — 75 69 —

41. Αλποχώρι και Πηγαδάκια — 24 — 24 — 27 1/2

42. Μαυρίκι — 36 — 36 — —

43. Καμάρι — 27 — 27 27 —

44. Κερασίτσα — 37 — 37 30 —

45. Πιαλή — 54 — 54 40 —

46. Μπραΐμ Εφένδη — 13 — 13 11 —

47. Άγιος Σώστης — 15 — 15 15 —

48. Μερτζαούση — 5 — 5 5 —

49. Αχούρια — 49 — 49 43 —

50. Ρίζαις — 62 — 62 58 -

Σελ. 126
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/127.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

51. Μαγούλα 29 29 29

52. Μάνεσι — 22 — 22 Μ8 —

53. Μεχμέταγα — 51 — 51 49 —

54. Λιθοβούνια — 5 — 5 5 —

55. Περτσοβα — 133 — 133 107 —

56. Αγιωργήτικα — 19 — 19 8 —

57. Νεοχώρι και Σαμαρά — 60 — 60 46 —

58. Σούλπαϊ — 16 — 16 7 —

59. Μαντσαγρά — 13 — 13 13 —

60. Ζέλι — 30 — 30 30 —

61. Βούρβουρα — 32 — 32 32 —

62. Βαλτάκι — 169 — 169 — —

63. Καρτερόλι — 5 — 5 5 —

64. Γαρούνι — 5 — 5 5 —

65. Μποκώ — 6 — 6 — —

66. Περθώρι — 35 — 35 — —

67. Μπασιάκο —. 25 — 25 25 —

68. Μονή Βάρσης Άγ. Νικόλας — 28 — — - —

69. Μονή Άνω Χρέπας —

70. Μονή Τσιπιανά —

71. Μονή Άγ. Νικολάου —

72. Μονή Κανδύλας —

73. Μονή Μπεζενίκου —

17 2638 28 2641 2107 490 1/2

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1. 134 116 1/2 55 1/2

2. 133 66 1/2 194 — — —

3. 242 1/2 67 94 1/2 — — —

4. 430 1/2 441 1/2 301 1/2 — — —

5. 10 90 50 — — —

6. 254 200 58 — — —

7. 395 489 145 — — —

8. 349 224 90 — — —

9. 41 — 2 11 1/2 — — —

10. 2348 1935 232 1/2 — — —

11. 10 19 — — — —

12. 10 14 — — — —

13. 233 257 — — — —

14. — — 30 — — — —

15. 59 — 68 1/2 — — —

16. 52 1/2 140 30 1/2 — — —

17. 244 160 — — — —

18. 178 141 15 — — —

Σελ. 127
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/128.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

19. 23 4 _ _ _

20. 5880 — 1427 1/2 363 — — —

21. 221 — 116 172 — — —

22. 564 — 556 60 — — —

23. 111 — 244 289 1/2 — — —

24. 102 — 90 84 1/2 — — —

25. 83 — 123 1/2 64 — — —

26. 29 _ 19 60 _ — —

27. 82 1/2 — 79 73 1/4 — — —

28. 465 — 120 71 3/4 — — —

29. — — 61 1/2 7 — — —

30. 146 — 301 1/2 — — — —

31. 80 — 65 15 1/2 — — —

32. 67 — 48 79 — — —

33. 93 — 20 49 1/2 — — —

34. 101 — 127 63 1/2 — — —

35. — — 126 1/2 15 1/2 — — —

36. 348 — 777 41 — — —

37. 89 224 1/2 170 170 — — —

38. 252 — 275 84 1/2 — — —

39. 280 — 483 159 1/2 — — —

40. 495 — 293 71 1/2 — — —

41. 252 — 268 17 1/4 — — —

42. 349 — 353 22 — — —

43. 275 — 456 1/2 93 — — —

44. 196 — 131 139 — — —

45. 287 — 914 173 — — —

46. 72 — 115 60 1/2 — — —

47. 27 1/2 — 48 35 — — —

48. 17 1/2 — 135 5 — — —

49. 655 1/2 — 582 235 — — —

50. 374 — 580 1/2 224 1/4 — 178 —

51. 44 — 355 97 1/2 — — —

52. 55 — 165 53 1/2 — — —

53. 378 — 740 164 — — —

54. 64 — 122 29 — — —

55. 886 — 1041 528 — — —

56. 230 — 389 192 — — 40

57. 303 — 463 236 — — —

58. 83 — 75 1/2 55 1/2 — — —

59. 34 — 142 97 — — —

60. 88 — 481 39 — — —

61. 200 1/2 — 236 1/2 30 3/4 — — —

62. 679 — 1041 38 — — —

63. 4 — 20 1/2 7 — — —

64. 50 — 70 11 1/3 — — —

65. 14 — 76 6 — — —

66. 526 1/2 — 843 1/2 68 3/4 — — —

Σελ. 128
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/129.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

67. 72 256 201 1/2

68. 219 — 347 60 275 — —

69. 102 — 642 54 — —

70. 100 — 1070 50 110 — —

71. 159 — 401 16 — —

72. 170 — 870 29 1/2 — —

73. 80 — 40 4 — —

17599 1/2 283 1/2 22868 6417 1/2 425 178 40

(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1. 138 287

2. — 688 6863 — — — — —

3. — 761 3689 — 40 — — —

4. — 1064 6380 — — — — —

5. — 687 2577 — — — — —

6. — 287 4987 — — — — —

7. — 831 4629 — — — — —

8. — 681 2671 — — — — —

9. — 272 1170 — — — — —

10. — 16 741 — — — — —

11. — 528 592 — — — — —

12. — 54 546 — — — — —

13. — 444 1656 1030 — — — —

14. — 916 3284 — — — — —

15. — 55 1240 — — — — —

16. — 76 1424 — — — — —

17. — 330 2120 — — — — _

18. — 337 739 — _ _ _ _

19. — 258 1242 — — — — —

20. — 238 762 — — — — —

21. — 389 2111 2758 — — — —

22. — — 200 — — — _ _

23. — 736 3584 — — — — —

24. — 110 1240 — — — — _

25. — 294 2106 — — — — —

26. _ 114 2586 _ _ _ _ _

27. — 422 2338 — 13 — — —

28. — 345 6025 — 50 3/4 — — —

29. — 592 2108 — 46 — — —.·

30. — 325 2275 — 64 1/2 — — _

31. — 172 1140 — 4 1/2 — — —

32. — 434 1416 — 5 1/4 — — —

33. — 285 1915 — 18 — — _

Σελ. 129
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/130.gif&w=550&h=800

 (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

34. 305 1495 6

35. — 248 952 — — — — —

36. — 162 50 — — — — —

37. — 878 4322 — 91 — — —

38. — 275 2925 — 12 — — —

39. — 606 6174 — — — — —

40. 41. 77

42. 43. — 364 1986 — 10 — 10 —

44. — 272 1298 — — — 38 —

45. — 28 826 — 3 — — —

46. — 150 760 — — — 18 1/2 —

47. — 75 725 — 1 — — —

48. — 70 330 — 5 1/2 — — —

49. — 455 510 — 4 — 7 1/2 50

50. — 389 702 — 67 1/2 — — —

51. — 197 985 — 23 — 34 —

52. — 165 555 — — — — —

53. — 371 881 — — — 5 —

54. — 68 332 — — — — —

55. — 680 549 1/2 442 1/2 — 30 — —

56. — 214 1486 — — — — —

57. — 215 2705 — 13 — — —

58. — 84 466 — 6 1/2 — — —

59. — 144 1236 — — — • — —

60. — 69 631 — 2 — — —

61. 62. 63. 71 — — — 30 — — 186

108 _ 692 _ _ _ _ _

64. — 24 376 — - — — —

65. — — 525 — - — — —

66. — — 100 — - — — —

67. — 266 860 — 1 — — —

68. 69. — 8 20 50 — — — —

70. 71. — — — — — —

72. 73. — — — — — — — —

256 19664 111797 1/2 4602 1/2 510 1/2 30 119 236

ί _

Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

Αον. Τα ως ιδιόκτητα σημειούμενα στρέμ. αμπελώνων και χωραφίων του Σέχι, προαστείου της Τριπολιτσάς είναι αμφίβολον αν είναι ιδιόκτητα ή Εθνικά.

Σελ. 130
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 111

  1*

  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  Πίναξ Γενικός της Πελοποννήσου περιέχων Στατιστικός γνώσεις ερανισθείσας από αναφοράς προς την Κυβέρνησιν παρά των Τοπικών Αρχών και Ειδικών Επιτροπών κατά τα 1828, 1829, και 1830.

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

  1. Ναύπλιον 1 55 — — _ _

  2. Άργος 1 20 — 1540 - —

  3. Άγιος Πέτρος 1 21 — — - —

  4. Τριπολιτσά 1 72 — 17 - —

  5. Πραστός 1 4 — — - —

  6. Λακεδαίμων 1 139 30 — 13556 12825

  7. Μονεμβασία 1 27 — — 1554 2734

  8. Σπάρτη Ανατολική1 1 47 — — 2408 4861

  9. Καλαμάτα 1 14 5 — — —

  10. Νησί 1 2 — — — —

  11. Μικρομάνη 1 10 — — — —

  12. Ανδρούσα 1 49 60 7 — —

  13. Εμπλάκικα 1 36 — — — —

  14. Κορώνη 1 79 401 291 — —

  15. Μοθώνη 1 65 245 20 — —

  16. Νεόκαστρον 1 30 — — — —

  17. Αρκαδιά 1 97 — — — —

  18. Φανάρι 1 81 — — — —

  19. Λεοντάρι 1 51 — — — —

  20. Καρύταινα 1 156 87 — — —

  21. Πύργος 1 10 — — — —

  22. Γαστούνη 1 179 51 — — —

  23. Παλ. Πάτραι 1 126 — — — —

  24. Καλάβρυτα 1 118 — — — —

  25. Βοστίτσα 1 1 27 — — —

  26. Κόρινθος 1 132 130 — — —

  27. Κάτω Ναχαγές 1 9 5 1341 2870 2598

  27 1656 1014 3216 20388 23018

  1. Η Σπάρτη ολόκληρος εσημειώθη ως μία των επαρχιών της Πελοποννήσου, διότι δεν είναι διοργανισμένη εσωτερικώς, και επομένως μένει άγνωστον, από πόσας επαρχίας σύγκειται.