Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Κώστας Κωστής
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:342
 
Θέμα:Αλληλογραφία Καποδίστρια (Επιστολές προς διαφόρους)
 
Στατιστικαί παρατηρήσεις (1828-1830)
 
Χρονική κάλυψη:1827-1831
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 39.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 310-329 από: 341
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/310.gif&w=550&h=800

πόλεως ευρίσκονται τρεις αλικαί, από τας οποίας συνάγεται κατ’ έτος περί τας οκτώ χιλιάδας οκάδας άλατος.

Αον. Εκ του σημειωμένου πληθυσμού 11013 της Αιγίνης οι 8532 είναι πάροικοι.

Σημειωτέον δε ότι η απογραφή ολόκληρου του άνω πληθυσμού ενεργήθη εις τα 1829.

Βον. Τα σημειούμενα στρέμματα 150 της νήσου Μετώπης ανήκουν εις την ιδιοκτησίαν της σταυροπηγιακής Μονής.

Γον. Εκ των καλλιεργημένων ξερικών 10370 υπάρχουσι εις μίαν ποσότητα στρεμμάτων φυτευμέναι αμπελοι, αλλ’ αι περί αυτής της νήσου πληροφορίαι δεν κάμνουν διάκρισιν τινα του ποσού τούτων, συγχέουσι εν γένει τα στρέμματα των καρπών, αμπελώνων και λοιπών.

48*

Πίναξ του Τμήματος των Βορείων Κυκλάδων Νήσος Μύκονος

(1) (2) (3)

1. Μύκονος 1003 1003

1003 1003

Νήσος Κέας

(1) (2) (3) (4)

1. Κέα 778 778 532

778 778 532

Σελ. 310
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/311.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον. Η κατά την νήσον Μύκονον διορισθείσα ειδική Επιτροπή κατέγραψε μεν τα ονόματα των κατοίκων και εσημείωσε τας θέσεις εις τας οποίας κείνται τα ιδιόκτητα εκάστου αυτών αμπέλια, χωράφια, λειβάδια, περιβόλια κτλ. δεν εφανέρωσε δε την έκτασιν των ιδιοκτήτων τούτων εις στρέμματα, όθεν δεν ηδυνήθημεν να εξάξωμεν καμμίαν άλλην πληροφορίαν, ειμή ότι τα ιδιόκτητα ταύτα κατά το 1829 έτος έδωκαν ετήσιον καρπόν.

σίτον κοιλά 337

κριθήν 6306

σμιγάδι 834

φασόλια 1043

σύκα 572

και κρασί βαρέλαις 81598

Περί της νήσου Κέας δεν υπάρχει ουδεμία άλλη πληροφορία, ειμή τα ατελέστατα κατάστιχα των ενοικιαστών των προσόδων αυτής εκ των οποίων και εξήχθη ο αριθμός των εχόντων ιδιοκτησίαν. Εξ αυτών τούτων προκύπτει, ότι κατά το 1829 έτος εσυνάχθη δέκατον

σίτος κοιλά 58 1/ 8

Κριθάρι 2935 1/ 4

Σμιγάδι 19 3/ 4

Αρακάς 106 3/ 4

Μαχαιρίδα 9 3/ 4

κρασί οκάδ. 24820

Μετάξι 28 1/10

Σύκα 1350

Βαμβάκι 863

Βελανίδια καντάρια 426

Σελ. 311
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/312.gif&w=550&h=800

49*

Πίναξ του Τμήματος των Κεντρικών Κυκλάδων

Νήσος Πάρου

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Παροικία 395 649 249 372 1293

2. Νάουσα 285 454 165 262 904

3. Μάρμαρα 111 147 46 103 304

4. Τσιπίδι 174 287 82 191 543

5. Δραγουλας 55 75 24 69 154

6. Λεύκαι 319 534 219 257 1072

7. Κώστου 82 131 47 76 260

1421 2277 832 1330 4530

Νήσος Αντιπάρου

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Αντίπαρος 58 106 57 62 221

58 106 57 62 221

Νήσος Σ ίφνου

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Κωμόπολις Κάστρον 132 149 338 157 623

2. Πετέλι 31 33 99 37 163

3. Εξαμπελα 125 149 301 48 575

4. Καταιβατή 118 124 287 131 529

5. Σταυρί 180 222 525 234 927

6. Αρτεμώνας 313 343 827 349 1483

7. Μονή της Βρύσης 18 — — — 18

8. Μονή του Προφήτου Ηλία 7 — — — 7

9. Μονή Αγίου Αρτεμίου 6 — — — 6

Σελ. 312
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/313.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

10. Μονή του Μουγκού 70 — 70

11. Μονή της φωτείας — 30 — — 30

930 1120 2377 956 4431

Νήσος Μήλου

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Μήλος 307

2. Παλιά Χώρα 57

364

Νήσος Κιμήλου

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Κίμηλος 105

105

Νήσος "Ιος

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Ίος 588 509 1080 554 2177

588 509 1080 554 2177

Νήσος ’Αμοργού

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Αμουργός 259 277 648 294 1188

2. Ποταμός και άλλα χωριά 117 196 570 191 883

376 473 1218 485 2067

Σελ. 313
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/314.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον. Μετά των γυναικών συναριθμήθησαν και τα θηλυκά παιδία, επειδή δεν ήτον δυνατόν να χωρισθώσιν ως μη σημειωθείσης της ηλικίας αυτών εις τον συνταχθέντα ονομαστικόν κατάλογον των κατοίκων.

Βον. Εις την νήσον Πάρου ευρίσκονται και πάροικοι ως έπεται, οίτινες συναριθμήθησαν με τον αριθμόν των κατοίκων,

οικογ. άτομα

1. Εις παροικίαν 49 133

2. Εις Νάουσαν 83 251

3. Εις Μάρμαρα 16 28

4. Εις Τσιπίδι 15 27

5. Εις Δραγουλά 5 16

6. Εις Λεύκα 9 28

7. Εις Κώστα 10 31

Τό όλον 187 514

Γ ον.

Εκ των κατοίκων και παροίκων της πόλεως παροικίας είναι κτηματίαι 33

Έμποροι 20

Γεωργοί 48

Εργάται 112

μετέρχονται δε διάφορα άλλα επαγγέλματα 117

Εκ των της Ναούσης είναι κτηματίαι 17

Έμποροι 14

Γεωργοί 50

Εργάται 28

μετέρχονται δε διάφορα άλλα επαγγέλματα 106

Εκ των των Μαρμάρων είναι κτηματίαι 13

Έμποροι 2

Γεωργοί 25

Εργάται 16

μετέρχονται δε διάφορα επαγγέλματα 30

Εκ των του Τζιπιδίου είναι κτηματίαι 19

Έμποροι 4

Γεωργοί 50

Εργάται 15

μετέρχονται δε διάφορα επαγγέλματα 58

Εκ των του Δραγουλά είναι κτηματίαι 2

Σελ. 314
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/315.gif&w=550&h=800

Έμποροι 1

Γεωργοί 16

Εργάται 22

μετέρχονται δε διάφορα επαγγέλματα 6

Εκ των των λευκών είναι κτηματίαι 7

Γεωργοί 113

Εργάται 58

μετέρχονται δε διάφορα επαγγέλματα 50

Εκ των του Κώστου είναι κτηματίαι 1

Έμποροι 4

Γεωργοί 44

μετέρχονται δε διάφορα επαγγέλματα 12

Αον. Εις την νήσον Αντίπαρον ευρίσκονται πάροικοι οικογένειαι έξ, άτομα δέκα τέσσαρα.

Βον.

Εκ των κατοίκων και παροίκων της νήσου ταύτης είναι κτηματίαι 5

Έμποροι 2

Γεωργοί 11

Εργάται 17

μετέρχονται δε διάφορα επαγγέλματα 16

Αον.

Εκ των κατοίκων της Κωμοπόλεως Κάστρου της νήσου Σίφνου είναι κτηματίαι 16

Έμποροι 9

Γεωργοί 7

Ναύται 33

και διαφόρων επαγγελμάτων 98

Εκ των του πετελίου είναι γεωργοί 7

διαφόρων επαγγελμάτων 31

Εκ των των εξαμπέλων είναι κτηματίαι 2

Έμποροι 3

Γεωργοί 21

διαφόρων επαγγελμάτων 132

Εκ των της Καταιβατής είναι κτηματίαι 2

Έμποροι 4

Γεωργοί 31

Ναύται 16

διαφόρων επαγγελμάτων 79

Εκ των του Σταυρίου είναι πρόκριτοι 7

Έμποροι 16

Σελ. 315
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/316.gif&w=550&h=800

Γεωργοί 26

Ναύται 15

διαφόρων επαγγελμάτων 176

Εκ των του Άρτεμώνος είναι κτηματίαι 4

Έμποροι 17

Γεωργοί 35

Ναύται 34

διαφόρων επαγγελμάτων 259

Βον. Εις την νήσον ταύτην ευρίσκονται πάροικοι τριάκοντα πέντε, οίτινες και εμπεριλαμβάνονται εις τον σημειωθέντα αριθμόν των κατοίκων του Κάστρου.

Αον. Εις την νήσον Μήλον ευρίσκονται εξήντα οικογένειαι παροίκων.

Βον.

Εκ των κατοίκων και παροίκων της νήσου ταύτης είναι πρόκριτοι 12

Έμποροι 25

Γεωργοί 65

Ναύται 49

διαφόρων επαγγελμάτων 156

Γ ον.

Εκ των κατοίκων της Παλαιάς Χώρας είναι έμποροι 4

Γεωργοί 8

διαφόρων επαγγελμάτων 45

Εκ των κατοίκων της νήσου Κιμήλου είναι πρόκριτοι 2

Έμποροι 7

Γεωργοί 35

Ναύται 29

διαφόρων επαγγελμάτων 32

Αον. Εις την νήσον Ίον ευρίσκονται 83 οικογένειαι παροίκων συνιστάμεναι από άτομα 318.

Βον.

Εκ των κατοίκων και παροίκων της Ίου είναι πρόκριτοι 37

Έμποροι 36

Γεωργοί 199

Ναύται 103

και διαφόρων επαγγελμάτων 149

Αον. Εις την Αμουργόν ευρίσκονται 25 οικογένειαι παροίκων συνιστάμεναι από άτομα 98

Βον.

Εκ των κατοίκων και παροίκων της Αμοργού είναι πρόκριτοι 17

Σελ. 316
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/317.gif&w=550&h=800

Έμποροι 1

Γεωργοί 141

Ναύται 35

και διαφόρων επαγγελμάτων 65

Γον. Οι κάτοικοι των χωρίων της Αμουργού είναι όλοι σχεδόν Γεωργοί, πλην των ιερέων και ολίγων τινών εργατών και ποιμένων.

50*

Πίναξ του Τμήματος των Νοτίων Κυκλάδων

Νήσος Σαντορίνη

(1) (2) (3) (4) '(5) (6) (7) (8) (9)

1. Θήρα

Κάτω Θήρα 79 103 108 116 82 3271

Επάνω Θήρα 55 72 115 45 52 282 163

Φιροστεφάνι 129 149 158 157 1114 464.

Επάνω μεριά 401 443 657 548 349 — —

2. Φοινικιά συνοικία της επάνω

μεριάς 215 207 54 35 20 296

3. Θηρασία 90 134 129 103 85 366. 349

4. Μεροβίγλιον 232 342 357 284 196 983- 152

5. Βουρβούλος συνοικέσια του

μεροβιγλίου 47 59 52 76 46 187

6. Κοντοχώρι 157 211 144 267 157 722 102 11640

7. Καρτεράτο 196 264 228 324 190 816 108

8. Μεσαρία 174 192 188 268 145 648 78

9. Βόθων 120 161 145 207 123 515 94

10. Γωνία 177 216 245 267 160 728 168

11. Πύργος 303 347 368 364 209 1079 165

12. Εμπορείον Κωμόπολις 291 318 327 401 237 1046 232

13. Μεγαλοχώρι 218 243 262 292 163 797 152

14. Ακρωτήριον 146 137 137 121 96 395 89

3060 3598 3674 3877 2424 9656 1852 11640

Σελ. 317
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/318.gif&w=550&h=800

Νήσος Ανάφη

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Ανάφη 165 206 212 225 153 643 172

165 206 212 225 153 643 172

Νήσος Αστυπαλαία

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Αστυπαλαία 255 243 951

255 243 951

Νήσος Κάρπαθος

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Αμέρη Κωμόπολις 167 272 496 640 350 1408

2. Βολίς 73 79 108 125 73 312

3. Όθως 63 64 79 155 63 298

4. Πύλαι 83 85 90 154 83 329

5. Μενεταί 193 201 212 369 193 782

6. Μεσοχώρι 69 75 109 92 69 276

7. Σπόα 29 30 29 70 29 129

8. Όλυμπος 187 192 181 451 187 824

864 998 1304 2056 1047 4358

Νήσος Κάσσος

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Αγία Μαρίνα πρωτεύουσα 375 297 351 619 333 1267

2. Φρι 48 87 55 124 71 266

3. Αρβανιτοχώρι 135 107 126 246 130 479

4. Θεοτόκος 85 74 66 168 70 303

5. Πόλι 68 51 42 87 54 180

731 616 640 1244 658 2500

Σελ. 318
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/319.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον. Ο κατά τας Νοτείους Κυκλάδας έκτακτος επίτροπος εις αναφοράν του προς την Κυβέρνησιν από 29 Ιουνίου 1828 υπολογίζει το όλον της ευφόρου και καλλιεργημένης Γης της Σαντορίνης εις 11600 στρέμματα το πέμπτον περίπου μέρους των οποίων στρέμματα 1179 ανήκουν εις Μοναστήριον.

Βον. Περί δε του στρέμματος της Σαντορίνης εις την ιδίαν αναφοράν ο ειρημένος Έκτακτος Επίτροπος λέγει αυτολεξεί: «το στρέμμα της Σαντορίνης δεν είναι γεωμετρικόν, αλλ’ όρος τις κατ’ εποίνοιαν προσδιορισθείς προ πολλού εν καιρώ της Οθωμανικής δυναστείας, κατά την ευφορίαν εκάστου αμπελώνος ή χωραφιού, διά να αναλογίζεται εις αυτό η είσπραξις των τότε επιβαλλομένων φόρων, το στρέμμα τούτο κατά την σημερινήν τιμήν της γης κατήντησε να πωλείται από 800 έως 1500 γρόσια.

Γον. Οι Σαντοριναίοι έχουν 340 βρίκια, 5 Γολέτας, 2 Μαρτίγους και 39 πλοία δευτέρας κλάσεως. τα μεγάλα πλοία των φέρουν όλα σχεδόν ρωσσικήν σημαίαν, πλήν τινών πολλά ολίγων ταξιδευόντων υπό σημαίαν Ιονικήν.

Δον. Η Νήσος της Σαντορίνης εξάγει ετησίως 700 χιλιάδων γροσίων περίπου κρασί, το οποίον εξοδεύεται όλον εις την ρωσσίαν, και αντ’ αυτού εισάγεται εκείθεν και αλλαχόθεν εις επιστροφήν σίτος, άλλα προϊόντα και χειροτεχνήματα, έως ενός εκατομμυρίου γροσίων περίπου.

Εον. Εκ των κατοίκων και παροίκων της Σαντορίνης υπάρχουν

κτηματίαι 194

γεωργοί 686

ναύται 851

έμποροι 73

και διαφόρων επαγγελμάτων 953

Στον. Εις το χωρίον μεροβίγλιον ευρίσκονται και 11 οικογένειαι παροίκων, αι οποίαι συμποσούν 43 άτομα. Συναριθμούνται δε και αυταί εις την στήλην των οικογενειών και ατόμων του χωρίου τούτου.

Ζον. Ομοίως εις το χωρίον Βόθων ευρίσκονται 9 οικογένειαι παροίκων συνιστώσαι άτομα 31 και συναριθμούμεναι επίσης εις το όλον των οικογενειών και ατόμων του χωρίου.

Αον. Εκ των κατοίκων της Ανάφης υπάρχουσι

κτηματίαι 38

γεωργοί 63

ναύται 11

και διαφόρων επαγγελμάτων 43

Σελ. 319
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/320.gif&w=550&h=800

Αον. Η καταγραφή της νήσου Αστυπαλαίας δεν κάμνει διάκρισιν του πληθυσμού, εις άνδρας, Γυναίκας και παιδία, συγχέουσα όλους· επί αυτό τούτο εσημειώθη μόνον το ποσόν των οικογενειών και των ατόμων.

Βον. Εκ των κατοίκων και παροίκων συγχεομένων και τούτων υπάρχουσι

Κτηματίαι 4

Γεωργοί 32

Ναύται 20

Έμποροι 5

και διαφόρων επαγγελμάτων 176

Αον. Εις τον πληθυσμόν της Κωμοπόλεως Αμέρη της Νήσου Καρπάθου συμπεριελήφθησαν και οι σημειούμενοι εις τας καταγραφάς ευδεείς της νήσου όλης συνιστώντες οικογενείας ογδοήκοντα εννέα και άτομα τριακόσια τριάκοντα δύο.

Βον. Επίσης και οι πάροικοι όλης της νήσου κατετάχθησαν εις τον πληθυσμόν της ιδίας Κωμοπόλεως Αμέρη, ενώ δεν τους διαχωρίζει η καταγραφή κατά χωρία και καθεξής, σχηματίζουσι δε και ούτοι οικογενείας εννενήκοντα τέσσερας και άτομα τριακόσια ογδοήκοντα πέντε.

Γον. Εκ των κατοίκων και παροίκων της νήσου όλης αριθμούνται

Κτηματίαι 49

Γεωργοί 375

Έμποροι 6

Ναύται 6

και διαφόρων επαγγελμάτων 393

Αον. Εις την πρωτεύουσαν της νήσου Κάσσου Αγίαν Μαρίναν υπάρχουσιν οικογένειαι παροίκων είκοσι μία, συνιστώσαι άτομα πεντήκοντα τρία, συμπεριελήφθησαν δε εις τον πληθυσμόν των κατοίκων.

Βον. Ομοίως υπάχουσιν εις το Φρι οικογένειαι παροίκων πεντήκοντα, συνιστώσαι άτομα εκατόν είκοσι δύο.

Γον. Εκ των κατοίκων και παροίκων της Νήσου ταύτης υπάρχουσιν

κτηματίαι 46

Γεωργοί 14

Έμποροι 8

Ναύται 396

και διαφόρων επαγγελμάτων 139

Σελ. 320
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/321.gif&w=550&h=800

51*

Πίναξ του Τμήματος των Βορείων Σποράδων Νήσος Σκόπελος

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Σκόπελος 772 2770 2923 1293 5693 780 1146 1/2

2. Γλώσσα 173 428 394 211 822 184 407 3/4

3. Μονή Προδρόμου 6 1/2

4. Μονή Ζωοδόχου Πηγής (του Σινά) 1

5. Μονή Ευαγγελισμού —

β. Μονή Αγίας Μονής —

7. Μονή Μεταμορφώσεως —

8. Μονή Αγίων Αναργύρων — — — —

y. Μονή Αγίου Νικολάου —

10. Μονή Επισκοπής 1/4

11. Μονή Προδρόμου εις Κουτρονάκι 1/4

12. Μονή Επισκοπής Σκοπέλου — — — —

13. Μονή Αγίου Ευσταθίου 1/3

14. Μονή Ταξιαρχών 3

15. Μονή Αγίων Αποστόλων — — — 2 1/2

945 3198 3317 1504 6515 964 1568 1/4

(9) (10) (11) (12)

1. 41801 456 4744 9310

2. 3257 355 2745 2157

3. 307 40 40 119

4. 180 — 17 8

5. 300 — — —

6. 250 — 15 —

7. 270 — — —

8. 9 — — —

9. 45 — — —

10. 10 — 9 —

11. 21 — 10 82

12. 28 — — _

13. 8 — — —

Σελ. 321
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/322.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11) (12)

14. 15. 104 15 3 1 19 4 24

46605 854 7585 11659

Νήσος Σκιάθος

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (V) (8)

1. Σκιάθος 425 812 720 414 1532 314

425 812 720 414 1532 314

Νήσος Σκύρος

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (V) (8)

1. 2. 3. Σκύρος Μονή Αγιου Μονή Αγίου 379 720 Γ εωργίου Δημητρίου 858 460 1578 391 555 1/2 6

379 720 858 460 1578 391 561 1/2

(9) (10) (11) (12) (13)

1. 2. 3. 5370 848 3 5 60 2491 10 40 22 1572 10 232 10 2

5433 853 2341 42 1806

Νήσος Ηλιοδρομίων

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. 2. Ηλιοδρόμια Μονή Αγίου 55 125 Αναργύρου — — 115 158 240 54 50 1/4

Σελ. 322
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/323.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3. Μονή Κοιμήσεως της

Θεοτόκου 1/2

55 125 115 158 240 54 50 3/4

(9) (10) (11) (12)

1. 462 10 143 91

2. 9 — 6 5

3.

10 — 3 2

481 10 152 98

Νήσος Ψαρά

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Ψαρά 198 170 86 368

198 170 86 368

Παρατηρήσεις

Αον. Εν ω φαίνεται εις τον κατάλογον της απογραφής της πόλεως Σκοπέλου ο πληθυσμός των οικογενειών των κατοίκων και παροίκων εις 1293, δεν γίνεται σημείωσις καμμία περί των οίκων των παροίκων, οι οποίοι πιθανώς πρέπει να συμποσούνται εις ένα αρκετόν αριθμόν. Παρελάβομεν διά τούτο μόνους τους αναφερομένους 772 οίκους των κατοίκων.

Βον. Εκ των 1293 οικογενειών αι 537 ανήκουσιν εις παροίκους συνιστώντας ψυχάς 2547, αι οποίαι συμπαρελήφθησαν εις το όλον των ατόμων 5693.

Γον. Εις τον πληθυσμόν των Ανδρών και των Γυναικών δεν διακρίνει ο κατάλογος τα παιδία, όσον αρσενικά, τόσον και θηλυκά, όχι μόνο εις την πόλιν αλλά και εις το χωρίον Γλώσσα. Το ίδιον ακολουθεί και εις τας λοιπάς νήσους του τμήματος των Βορείων Σποράδων.

Σελ. 323
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/324.gif&w=550&h=800

Δον. Εκ των κατοίκων και παροίκων της πόλεως της Νήσου Σκοπέλου υπάρχουν

κτηματίαι 162

Γεωργοί 57

Ναύται 373

Έμποροι 130

και διαφόρων επαγγελμάτων 624

Εον. Εκ των 211 οικογενειών της Γλώσσης σημειούνται οικογενείας παροίκων 48, συνιστώσαι ψυχάς 186, οίτινες συμπαρελήφθησαν εις την στήλην των οικογενειών των κατοίκων

Αον. Εκ των 414 οικογενειών της Νήσου Σκιάθου αι 109 σημειούνται οικογένειαι παροίκων συνιστώσαι άτομα 428, συμπεριληφθέντα εις το όλον του πληθυσμού των κατοίκων.

Βον. Εκ των κατοίκων και παροίκων της Νήσου ταύτης είναι κτηματίαι 12

Γεωργοί 5

Ναύται 195

Έμποροι 14

και διαφόρων επαγγελμάτων 195

Αον. Εκ των 460 οικογενειών της Νήσου Σκύρου αι 87 ανήκουσιν εις παροίκους, συνιστώσαι ψυχάς 310, αι οποίαι παρελήφθησαν εις το όλον του πληθυσμού των κατοίκων.

Βον. Εκ των κατοίκων και παροίκων της Νήσου ταύτης υπάρχουσιν Έμποροι 13

Γεωργοί 327

και διαφόρων επαγγελμάτων 837

Αον. Εκ των 158 οικογενειών της Νήσου Ηλιοδρομίων αι 6 ανάγονται εις παροίκους, συνιστώσαι ψυχάς 22.

Βον. Εκ των κατοίκων δε και παροίκων υπάρχουσι Γεωργοί 13

Ναύται 5

και διαφόρων επαγγελμάτων 41

Αον. Εις την νήσον των Ψαρών ευρίσκονται από τους ήδη κατοικούντας Ναύται 57

Γεωργοί 8

και διαφόρων επαγγελμάτων 31

Σελ. 324
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/325.gif&w=550&h=800

52*

Πίναξ του Τμήματος των Ανατολικών Σποράδων

Νήσος Σάμου

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Βαθύ 929 2104 1962 4066

2. Λιμήν αυτού 205 515 450 965

3. Παλαιόκαστρον 123 276 216 492

4. Βουρλιώτας 307 665 642 1307

5. Άγιος Κωνσταντίνος 64 113 140 253

6. Νενέδες 79 162 158 320

7. Σταυρινίδες 34 63 57 120

8. Μανολάτες 39 89 93 182

9. Μαργαρίτες 23 45 41 86

10. Βαλιοντάδες 39 88 53 141

11. Σκοπελίται 11 19 32 51

12. Γεωργάται 9 18 21 39

13. X'' θεοδωρίδαι 4 13 11 24

14. Κοσμάδες 4 7 9 16

15. Σταματάκιδες 4 5 6 11

16. Αιγογδίτας 28 61 43 104

17. Παλαιοχώριον 6 11 14 25

18. Ν. Καρλοβάσιον 520 1137 1076 2213

19. Μ. Καρλοβάσιον 137 332 321 653

20. Π. Καρλοβάσιον 140 283 244 527

21. Λέκα 145 279 296 575

22. Τζουρλαίοι 18 36 45 81

23. Συρίδες 8 19 23 42

24. Καστανιά 103 257 260 517

25. Κοσμαδαίοι 23 36 43 79

26. Πλάτανος 145 233 303 536

27. Κουτέϊκα 66 116 178 294

28. Καββεσέϊκα 13 26 29 55

29. Καμίτια 12 20 23 43

30. Φούρνοι 202 298 299 597

31. Κουτακέϊκα 84 138 134 272

32. Μαραθόκαμπος 714 1503 1528 3031

33. Καλασεκλάσια 61 138 128 266

34. Σεβαστό - Σακλέϊκα 17 46 44 90

35. Κουμέϊκα 184 390 352 742

36. Σταλέϊκα 9 18 21 39

37. Νεοχώριον 106 138 212 400

38. Σκουρέϊκα 44 94 90 184

Σελ. 325
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/326.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5)

39. Μύλοι 47 114 72 186

40. Παγώνδας 311 671 570 1241

41. Σπαθεραίοι 194 420 347 767

42. Πύργος 213 438 384 822

43. Άνω Αρβανίται 95 171 148 319

44. Κάτω Αρβανίται 41 90 91 181

45. Χώρα 352 698 657 1355

46. Μιτυλινοί 646 1314 1364 2678

47. Κοκάριοι 23 46 31 77

48. Μαυρατζαίοι 32 85 64 149

49. Κουμαραδαίοι 42 91 101 192

6652 14029 13426 27455

Νήσος Πάτμος

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (V) (8)

1. Πάτμος 630 1354 1542 2896 295 43 12

2. Νήσος Λέβεθα —

3. Νήσος Λειψοί 130 —

4. Νήσος Κρουσοί ή Φούρνοι — — — — — 10 —

5. Νήσος φήμενα 12 —

6. Μονή του Αγίου Ιωάννου

του Θεολόγου — — — — — 10 30

630 1354 1542 2896 295 205 42

(9) (10)

1. 513 77

2. 3 —

3. 14 —

4. 9 5

5. 4 2

6. 137 139

680 223

Σελ. 326
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/327.gif&w=550&h=800

Νήσος Ικαρία

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Ικαρία 636 1655 1463 3118 341 946 676

2. Μεσαρία — — — — 139 214 184 3/4

636 1655 1463 3118 480 1140 860 3/4

Νήσος Καλύμνου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Κάλυμνος 850 1853 2000 3853 454 1916 1481

2. Μονή Κυροτζύλης 50 6

3. Μετόχιον Θεολόγου 5 5

4. Μονή Γαλατιανής 30 5

5. Μετόχιον Παντελεήμονος 38 5

850 1853 2000 3853 454 2039 1502

Νήσος Λέρου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Λέρος 469 920 1140 2160 434

469 920 1140 2160 434

Παρατηρήσεις

Αον. Καθ’ όλην την Νήσον Σάμον ευρίσκονται πάροικοι 1808.

Βον. Εις τας διαφόρους κωμοπόλεις και χωρία της αυτής νήσου, ευρίσκονται α. εργαστήρια 1045 β. ελαιοτριβεία 146 γ. μύλοι 93 δ. δημόσια οικοδομήματα 54.

Γον. Εκ των ανά χείρας μας Στατιστικών πληροφοριών περί Σάμου εξάγομεν ότι η νήσος αυτή προάγει ετησίως

σίτου μεν πινάκια 20439 3/4

Κριθής δε 24466 1/2

Μέλεξης 17651 1/4

Σελ. 327
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/328.gif&w=550&h=800

Αύκου 4232 1/4

Κεχρίου 6552 1/2

Οσπρίων 1191 3/4

Κοκκαριού 7400 3/4

Ελαιών 28047

Μεταξιού οκάδας 887 1/4

Βαμβακιού 8199 1/4

Καπνού 964

Γλυκάνισου και συσαμίου 2531

Κρομμύων καντάρια 24485

Ξυλοκεράτων 23452 1/2

Σταφίδων 16201 1/2

Κρασίου γομάρια 46389 1/2

Ότι συνάζονται δε και από περιβόλια, μποστάνια και σταφύλια φοι. 189 0 2 80/100

Αον. Καθ’ όλην την Νήσον Πάτμου ευρίσκονται πάροικοι 505.

Βον. Εις την αυτήν νήσον ευρίσκονται εργαστήρια 189, μύλοι 29, δημόσια οικοδομήματα 3.

Γον. Αι υπ’ αριθ. 2 μέχρι 5 νήσοι είναι ερημονήσια πέριξ της νήσου Πάτμου, και η μεν Λέβεθα και οι Λειψοί είναι ιδιόκτητα της εις Πάτμον Μονής Ιωάννου του Θεολόγου, η δε Κρουσοί είναι ιδιοκτησία των κληρονόμων Μεχαήλ Φοκεανού και Μαρίας Κούρτη, και η Φήμενα ανήκει εις το κοινόν της Πάτμου. Εκτός τούτων υπάρχουν εκεί και άλλα 9 ερημονήσια, εκ των οποίων τα 7 ονομαζόμενα Μάραθη, Αγρελούσα, Στρογγυλή, Ναρκοί, Αγαθονήσι, Χιλιομόδι και Τραγονήσι είναι και αυτά ιδιόκτητα της ρηθείσης Μονής, το 8ον ονόματι Άγιος Μηνάς είναι ιδιόκτητον του Στεφάνου Σόφαντου και το 9ον ονόματι Αγία Θέκλα του Πέτρου Σταμάτου.

Αον. Καθ’ όλην την Νήσον Ικαρίας ευρίσκονται πάροικοι 118.

Βον. Εις την αυτήν Νήσον ευρίσκονται μύλοι 2, δημόσια οικοδομήματα 2.

Αον. Καθ’ όλην την Νήσον Καλύμνου ευρίσκονται πάροικοι 118.

Βον. Εις την αυτήν Νήσον ευρίσκονται εργαστήρια 245, ελαιοτριβεία 4, Μύλοι 2, δημόσια οικοδομήματα 5.

Γον. Εις τα πέριξ της νήσου Καλύμνου ευρίσκονται 3 ερημονήσια, Πλάτη, Ψέριμος και Τέλεντος.

Αον. Καθ’ όλην την Νήσον Λέρου ευρίσκονται πάροικοι 141.

Βον. Εις την αυτήν νήσον ευρίσκονται εργαστήρια 44, ελαιοτριβεία 3, μύλοι 5, δημόσια οικοδομήματα 26.

Σελ. 328
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/329.gif&w=550&h=800

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 1.1. Ονόματα 2. Πρωτεύουσαι 3. Κωμοπόλεις 4. Οικίαι εθνικαί 5. Οικίαι ιδ. 6. Άνδρες 7. Γυναίκες 8. Παιδία 9. Οικογένειες 10. Άτομα 11. Έχοντες ιδιόκτητα 12. Καλλιεργούντες εθνικά 13. Καλλιεργημένη ποτιστική ιδ. 14. Καλλιεργημένη ξερική ιδ. 15. Ακαλλιέργητος ποτιστική ιδ. 16. Ακαλλιέργητος ξερική ιδ. 17. Αμπελώνες ιδ. 18. Ελαιόδενδρα ιδ. 19. Κήποι ιδ. 20. Συκαμινέαι ιδ. 21. Συκαί ιδ. 25. Αμυγδαλέαι ιδ. 23. Διάφορα δένδρα ιδ. 24. Ζώα αγελαία ιδ. 25. Ζώα γεωργικά ιδ. 26. Ζώα φορτηγά ιδ. 27. Καλλιεργημένη ποτιστική εθν. 28. Καλλιεργημένη ξερική εθν. 29. Ακαλλιέργητος ποτιστική εθν. 30. Ακαλλιέργητος ξερική εθν. 31. Ακαλλιέργητος βαλτώδης εθν. 32. Ακαλλιέργητος πετρώδης εθν. 33. Αμπελώνες εθν. καλλιεργημένοι 34. αμπελώνες εθν. ακαλλιέργητοι 35. Ελαιόδενδρα εθν. ήμερα 36. Ελαιόδενδρα εθν. άγρια 37. Κήποι εθν. 38. Συκαμινέαι εθν. 39. Συκαί εθν. 40. Αμυγδαλέαι εθν. 41. Διάφορα δένδρα εθν.

Πίνακας 2. 1. Πόλεις. 2. Άτομα 3. Καλλιεργημένη ποτιστική εθν. 4. Ακαλλιέργητη ξερική εθν. 5. Ακαλλιέργητη βαλτώδης εθν. 6. Αμπελώνες εθν. καλλιεργημένοι 7. αμπελώνες ακαλλιέργητοι εθν. 8. ελαιόδενδρα ήμερα εθν. 9. Ελαιόδενδρα εθν. άγρια

10. Κήποι εθν.

Πίνακας 3. 1. Πόλεις 2. Οικίαι ιδιόκτηται 3. Οικογένειες 4. Άτομα 5. Ακαλλιέργητος ξερική ιδ. 6. Αμπελώνες ιδ. 7. Κήποι ιδ. 8. Διάφορα δένδρα ιδ. 9. Ακαλλιέργητος ποτιστική εθν. 10. Ακαλλιέργητος ξερική εθν. 11. Βαλτώδης εθν. 12. αμπελώνες εθν. καλλιεργημένοι 13. Ελαιόδενδρα εθν. ήμερα 14. Ελαιόδενδρα εθν. άγρια 15. κήποι εθν. 16. Συκαμινέαι εθν. 17. Συκαί εθν. 18. διάφορα δένδρα εθν.

Πίνακας 4. 1. Πόλεις 2. Οικογένειες 3. Άτομα 4. Καλλιεργημένη ποτιστική ιδ. 5. Καλλιεργημένη ξερική ιδ. 6. Ακαλλιέργητος ξερική ιδ. 7. Αμπελώνες ιδ. 8. Ελαιόδενδρα ιδ. 9. Κήποι ιδ. 10. Συκαμινέαι ιδ. 11. Αμυγδαλέαι ιδ. 12. Ζώα αγελαία ιδ. 13. Ζώα γεωργικά ιδ. 14. Ζώα φορτηγά ιδ. 15. Καλλιεργημένη ποτιστική εθν. 16. Καλλιεργημένη ξερική εθν. 17. Ακαλλιέργητος Ξερική εθν. 18. Αμπελώνες καλλιεργημένοι εθν. 19. Αμπελώνες ακαλλιέργητοι εθν. 20. Ελαιόδενδρα ήμερα εθν. 21. Κήποι εθν. 22. Συκαμινέαι εθν. 23. Διάφορα δένδρα εθν.

Πίνακας 5. 1. Πόλεις 2. Οικίαι ιδιόκτηται 3. Οικογένειες 4. Άτομα 5. Έχοντες ιδιόκτητα 6. Καλλιεργούντες εθνικά 7. Καλλιεργημένη ποτιστική ιδ. 8. Καλλιεργημένη ξερική ιδ. 9. Ακαλλιέργητος ποτιστική ιδ. 10. Ακαλλιέργητος ξερική ιδ. 11. Αμπελώνες ιδ. 12. ελαιόδενδρα ιδ. 13. Συκαμινέαι ιδ. 14. Διάφορα δένδρα ιδ. 15. Καλλιεργημένη πιοτιστική εθν. 16. Καλλιεργημ. ξερική εθν. 17. Ακαλλιέργητος ξερική εθν. 18. Βαλτώδης εθν. 19. αμπελώνες καλλιεργημένοι εθν. 20. Ελαιόδενδρα ήμερα εθν. 21. Κήποι 22. Συκαμινέαι εθν.

Πίνακας 6. 1. Κάτοικοι 2. Καλλιεργημένη ξερική ιδ. 3. Ακαλλιέργητος ξερική ιδ. 4. Αμπελώνες ιδ. 5. Ελαιόδενδρα ιδ. 6. Κήποι ιδ. 7. Συκαμινέαι ιδ. 8. Συκαί ιδ. 9. Διάφορα δένδρα ιδ. 10. Καλλιεργημένη ξερική εθν. 11. Ακαλλιέργητος ξερική εθν. 12. Αμπελώνες καλλιεργημένοι εθν. 13. Ελαιόδενδρα ήμερα εθν.

Πίνακας 7.1. Πόλεις 2. Οικίαι εθν. 3. Άνδρες 4. Γυναίκες 5. Οικογένειες 6. Άτομα 7. Έχοντες ιδιόκτητα 8. Καλλιεργούντες εθνικά 9. Καλλιεργημένη ποτιστική ιδ. 10. Καλλιεργημένη ξερική ιδ. 11. Ακαλλιέργητος ποτιστική ιδ. 12. Ακαλλιέργητος ξερική

Σελ. 329
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 310

  πόλεως ευρίσκονται τρεις αλικαί, από τας οποίας συνάγεται κατ’ έτος περί τας οκτώ χιλιάδας οκάδας άλατος.

  Αον. Εκ του σημειωμένου πληθυσμού 11013 της Αιγίνης οι 8532 είναι πάροικοι.

  Σημειωτέον δε ότι η απογραφή ολόκληρου του άνω πληθυσμού ενεργήθη εις τα 1829.

  Βον. Τα σημειούμενα στρέμματα 150 της νήσου Μετώπης ανήκουν εις την ιδιοκτησίαν της σταυροπηγιακής Μονής.

  Γον. Εκ των καλλιεργημένων ξερικών 10370 υπάρχουσι εις μίαν ποσότητα στρεμμάτων φυτευμέναι αμπελοι, αλλ’ αι περί αυτής της νήσου πληροφορίαι δεν κάμνουν διάκρισιν τινα του ποσού τούτων, συγχέουσι εν γένει τα στρέμματα των καρπών, αμπελώνων και λοιπών.

  48*

  Πίναξ του Τμήματος των Βορείων Κυκλάδων Νήσος Μύκονος

  (1) (2) (3)

  1. Μύκονος 1003 1003

  1003 1003

  Νήσος Κέας

  (1) (2) (3) (4)

  1. Κέα 778 778 532

  778 778 532