Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:362
 
Θέμα:Ελληνικά κείμενα του Καποδίστρια
 
Κατάλογος Καποδιστριακού Αρχείου Κερκύρας
 
Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1811-1828
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 45.07 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 118-137 από: 362
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/118.gif&w=550&h=800

332. Φάκελλος αλληλογραφίας Συνταγματάρχου Heicdek

1-31) Επιστολαί Heicdek προς Κυβερνήτην 1829.

32) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Heicdek 11ης Ιουνίου 1829.

33) Επίσης 26ης Ιανουαρίου 1829 εκ φύλλων δύο.

34) Επίσης 25ης Ιανουαρίου 1829 εκ φύλλων δύο.

35) Σχέδιον στρατιωτικόν συνταχθέν υπό Heicdek εκ πέντε φύλλων.

36) Έγγραφος έκθεσις των υπό του Heicdek πεπραγμένων επί τη αναχωρήσει του εξ Ελλάδος εκ φύλλων 6.

37) Μετάφρασις αυτής.

38) Σχέδιον απαντήσεως αυτόγραφον προς Heicdek.

333. Φάκελλος εγγράφων Συνταγματάρχου Heicdek

Περιέχει συνολικά 32 κείμενα του Heicdek με αρκετά επισυναπτόμενα σε μερικά από αυτά, όλα του 1829, και αναφερόμενα στις δραστηριότητες των αρμοδιοτήτων του.

334. Φάκελλος με έγγραφα αφορώντα παίδας Μεσολογγίου

1) Υπόμνημα Αρχηγών της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βενετίας προς την Κυβέρνησιν αυτής.

2) Επιστολή Μουστοξύδη προς Βιάρον Καποδίστριαν.

3) Επιστολή Βιάρου Καποδίστρια προς Μουστοξύδην.

4) Έγγραφον Φιλελληνικής Εταιρείας Κερκύρας προς Μουστοξύδην.

5) Έγγραφον πληρεξουσιότητος γυναικών Μεσολογγίου.

335. Φάκελλος αλληλογραφίας Βιάρου Καποδίστρια

1) Επιστολή 14/26 Σεπτεμβρίου 1818.

2) Αντίγραφον θεσπίσματος Ελληνικής Πολιτείας υπ’ αριθ. 914. Επισυνάπτονται δύο επιστολαί Βιάρου προς Γλαράκην.

3) Επιστολή Βιάρου προς Ιγνάτιον εκ δύο φύλλων.

4) Αντίγραφον επιστολής Ναυάρχου προς Καποδίστριαν 25ης Σεπτεμβρίου 1827.

5) Επιστολή Βιάρου προς Κυβερνήτην 28ης Οκτωβρίου 1827.

6) Επιστολή Βιάρου προς Ιγνάτιον 19ης Νοεμβρίου 1827.

7) Επιστολή Ιγνατίου προς Βιάρον 30ης Νοεμβρίου 1827.

8) Έγγραφον Ελληνικής Πολιτείας υπ’ αριθ. 166.

9) Αυτόγραφον επιστολής Ναυάρχου 24ης Οκτωβρίου 1827.

10) Επιστολή Βιάρου 18ης Νοεμβρίου 1827.

11) Αντίγραφον επίσημον Κυβερνήτου προς Ιγνάτιον υπ’ αριθ. 168.

Σελ. 118
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/119.gif&w=550&h=800

12) Αντίγραφον επιστολής Πετρόμπεη προς Ιγνάτιον.

13-40) Επιστολαί Βιάρου προς Καποδίστριαν 1827 και 1828.

41) Υπόμνημα Βιάρου περί Εθνικών γαιών.

336. Φάκελλος επιστολών Δομπόλη προς Κυβερνήτην διαρκούντος του ταξειδίου τούτου κατά το 1819

1) Επιστολή Καποδίστρια προς Δομπόλην 17ης Ιουλίου 1818 περί των εις χείρας του ευρισκομένων ομολογιών του εις διπλούν.

2-13) Επιστολαί Δομπόλη προς Καποδίστριαν 1818 και 1819.

14) Λογαριασμός εσόδων και εξόδων Κυβερνήτου 1819.

15) Λογαριασμός αργυροσκευής επιτραπεζίου του Κυβερνήτου.

16) Σχέδιον διαφόρων Στηλών.

337. Φάκελλος αλληλογραφίας Σπυρίδωνος Τρικούπη

1-10) Επιστολαί Τρικούπη προς Κυβερνήτην 1828, 1829, 1830.

11) Κατάλογος υπό Σ. Τρικούπη 15ης Απριλίου 1829.

12) Έγγραφον Υπουργού Εξωτερικών Τρικούπη υπ’ αριθ. 219 9ης Ιουνίου 1829.

13) Επιστολή Τρικούπη προς Κυβερνήτην.

14) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Τρικούπην 25ης Σεπτεμβρίου 1830 εκ δύο φύλλων.

338. Φάκελλος αλληλογραφίας Τομπάζη

1) Επιστολή Τομπάζη προς Κυβερνήτην 22ας Ιουλίου 1826. Εν οπισθογράφω ιδιόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 18ης Μαΐου 1827.

2) Επίσης 10ης Φεβρουαρίου 1829.

3) Επίσης 24ης Ιανουαρίου 1829.

339. Φάκελλος αλληλογραφίας Γεωργίου Βαΐου

Τρεις επιστολαί προς τον Κυβερνήτην Ιουλίου - Αυγούστου 1831.

340. Φάκελλος αλληλογραφίας Τομπακάκη

1-16) Επιστολαί Τομπακάκη προς Κυβερνήτην 1831.

17) Έγγραφον Αστυνομίας Ανδρούβιτσας υπ’ αριθ. 223 προς Τομπακάκην 12ης Αυγούστου 1831. Εσώκλειστος προκήρυξις προκρίτων Ύδρας προς την Συνταγματικήν επιτροπήν Σπάρτης.

18) Έγγραφον Τομπακάκη προς Κυβερνήτην 13ης Αυγούστου 1831.

19) Επίσης 14ης Αυγούστου 1831.

Σελ. 119
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/120.gif&w=550&h=800

20) Επίσης 17ης Αυγούστου 1831 με οπισθόγραφον αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου από 24 Αυγούστου 1831.

21) Επίσης 18ης Αυγούστου με αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 24ης Αυγούστου 1831.

22) Επίσης 23ης Αυγούστου 1831.

23) Επίσης 25ης Αυγούστου 1831 με παρά πόδας αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου.

24-28) Επιστολαί Τομπακάκη προς Κυβερνήτην Σεπτεμβρίου 1831.

29) Έγγραφον Τομπακάκη υπ’ αριθ. 1821 προς την Γραμματείαν Επικρατείας 22ας Σεπτεμβρίου 1831.

30) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήσεως προς Τομπακάκην 23ης Αυγούστου 1831.

31) Επίσης 13ης Αυγούστου 1831.

32) Επίσης 2ας Μαΐου 1831.

33) Επίσης 20ης Μαρτίου 1831.

34) Αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 6ης Σεπτεμβρίου 1831.

35) Επίσης 17ης Αυγούστου 1831.

36) Αυτόγραφον 18ης Ιουνίου 1831.

37) Έγγραφον Κουβαρά προς Κυβερνήτην. Οπισθογράφως σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Τομπακάκην 16ης Αυγούστου 1831.

341. Φάκελλος αλληλογραφίας Ταγκόπουλου

1) Επιστολή Ταγκόπουλου προς Κυβερνήτην 5ης Ιουλίου 1830.

2) Επίσης 20ης Αυγούστου 1830.

3) Επίσης 28ης Φεβρουαρίου 1831.

4) Επίσης 22ας Αυγούστου 1831. Εσώκλειστα, επιστολή με υπογραφή δυσανάγνωστη και έγγραφον αρχιστρατήγου Γαλλικών στρατευμάτων Μωρέως με οπισθόγραφον απάντησιν Κυβερνήτου.

5) Επίσης 2ας Σεπτεμβρίου 1831.

6) Επίσης αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 14ης Ιουλίου 1830.

7) Επιστολή ανυπόγραφος προς Ταγκόπουλον 27 Σεπτεμβρίου 1830.

342. Φάκελλος αλληλογραφίας Thiersh1

Περιέχει 4 επιστολές προς τον Κυβερνήτην των ετών 1829 -1830.

1. Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μονάχου.

343. Φάκελλος αλληλογραφίας Στεφάνου Θεοτόκη

Περιέχει 8 επιστολές του Στέφ. Θεοτόκη των ετών 1826, 1827, 1829 καί

Σελ. 120
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/121.gif&w=550&h=800

1831. Επίσης 4 αυτόγραφα απαντήσεων Κυβερνήτου.

344. Φάκελλος επιστολών Ιωσήφ και Αιμιλίας Wolff

1) Επιστολή I. Wolff προς Κυβερνήτην 11ης Απριλίου 1829 εκ δύο φύλλων.

2) Επιστολή Αιμιλίας Wolff προς Κυβερνήτην 3ης Φεβρουαρίου 1829.

345. Φάκελλος αλληλογραφίας Αθανασίου...

1) Υπόμνημα αυτού προς τον Κυβερνήτην εκ 10 σελίδων από 5ης Ιανουαρίου 1830.

2) Επιστολή άνευ ημερομηνίας.

346. Φάκελλος αλληλογραφίας Βαρνακιώτη

1-6) Επιστολαί αυτού προς Κυβερνήτην. Εις την 1ην και την 5ην υπάρχουν οπισθόγραφα σχέδια απαντήσεων Κυβερνήτου.

347. Φάκελλος αλληλογραφίας Noronzoff

1-10) Επιστολαί του ανωτέρω προς Καποδίστριαν των ετών 1823, 1824, 1825, 1827, 1829, 1830 και 1831.

348. Φάκελλος αλληλογραφίας Α. Βλαχόπουλου1

Περιέχει 16 επιστολές Βλαχόπουλου προς Κυβερνήτην των ετών 1829, 1830 και 1831.

1. Γραμματέας Στρατιωτικών επί Αντικυβερνητικής Επιτροπής.

349. Φάκελλος αλληλογραφίας Ιωάννου Βλαχόπουλου

1) Επιστολή αυτού προς Κυβερνήτην 27ης Νοεμβρίου 1831.

2) Επίσης 6ης Απριλίου. Οπισθόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου.

3) Επίσης 21ης Σεπτεμβρίου 1830. Παρά πόδας αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου.

4) Επίσης 12ης Αυγούστου 1830.

5) Επίσης 10ης Μαρτίου 1830.

6) Επίσης 28ης Δεκεμβρίου 1829. Εσώκλειστον αντίγραφον εγγράφου υπ’ αριθ. 133 ανυπόγραφον.

7) Σχέδιον απαντήσεως προς Βλαχόπουλον 13 Μαρτίου 1830.

8) Σχέδιον ιδιόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου 9ης Ιουνίου 1831.

9) Επίσης αυτόγραφον 29ης Αυγούστου 1830.

Σελ. 121
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/122.gif&w=550&h=800

350. Φάκελλος αλληλογραφίας Wrede1

1) Επιστολή Wrede προς Κυβερνήτην 25ης Οκτωβρίου 1829.

2) Επίσης 28ης Μαΐου 1829.

3) Λογαριασμός από 10ης Μαρτίου 1831.

4) Επιστολή Wrede προς Κυβερνήτην 20ης Μαρτίου 1830.

5) Επίσης 24ης Αυγούστου 1830.

6) Επίσης 10ης Οκτωβρίου 1829.

7) Επίσης 14ης Αυγούστου 1831.

8) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου άνευ ημερομηνίας.

9) Επίσης 16ης Ιανουαρίου 1830 εκ δύο φύλλων.

10) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

11) Επίσης αυτόγραφον 30ης Δεκεμβρίου 1830.

1. Απεσταλμένος του I. Καποδίστρια στον πρίγκηπα Λεοπόλδο. Βλ. υποσ. σε φάκελλο 233.

351. Φάκελλος αλληλογραφίας Γεωργίου Βαλτινού

1-8) Επιστολαί Βαλτινού προς Κυβερνήτην Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου 1829. Στην υπ’ αριθ. 4 της 14ης Ιουλίου 1829 εσώκλειστον έγγραφον δημογεροντίας προς τον Διοικητήν Λακωνίας.

352. Φάκελλος αλληλογραφίας Βιτάλη

1-4) Επιστολαί Βιτάλη 1829, 1830.

5) Αντίγραφον τριών επιστολών Brayko προς Βιτάλην.

353. Φάκελλος αλληλογραφίας Τζανετάκη

1) Επιστολή Τζανετάκη προς Κυβερνήτην 13ης Ιουλίου 1831.

2) Επίσης 29ης Αυγούστου 1831. Οπισθογράφως σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου.

3) Επίσης 6ης Ιουλίου 1831.

4) Επίσης 31ης Ιουλίου 1831.

5) Επίσης 14ης Μαΐου 1831.

6) Αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 18ης Μαΐου 1831.

7) Επίσης αυτόγραφον 20ης Ιουλίου 1831.

354. Φάκελλος αλληλογραφίας Γεροστάθη Κ.

1-42) Επιστολαί Γεροστάθη προς Κυβερνήτην ετών 1828, 1829, 1830, 1831.

43) Κατάλογος υπό Γεροστάθη φορτωθέντων αντικειμένων εις παραλαβήν

Σελ. 122
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/123.gif&w=550&h=800

Κυβερνήτου 29ης Μαΐου 1828.

44) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Γεροστάθην 23ης Απριλίου 1830.

45) Επίσης 16ης Νοεμβρίου 1830.

46) Επίσης αυτόγραφον Κυβερνήτου 27ης Ιανουαρίου 1831.

355. Φάκελλος αλληλογραφίας Μητροπολίτου Ιγνατίου

1-22) Επιστολαί Ιγνατίου προς Κυβερνήτην 1827 και 1828.

23) Αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Ιγνάτιον 7ης Ιουλίου 1828.

356. Φάκελλος αλληλογραφίας και αναφορών Α. Τζούνη

1) Αναφορά Τζούνη προς Κυβερνήτην 2ας Φεβρουαρίου 1828.

2) Επίσης εσώκλειστα α) Σημείωσις Καντιώτη, β) Επιστολή Γρηγοριάδη γ) Αναφορά Γρηγοριάδη.

3) Επίσης 30ης Απριλίου 1830. Εσώκλειστον, αντίγραφον εγγράφου Θ. Κολοκοτρώνη.

4) Επίσης 25ης Μαΐου 1829.

5) Επίσης 27ης Μαΐου 1829.

6) Επίσης 7ης Ιουνίου 1829.

7) Επίσης 7ης Ιουνίου 1829. Εσώκλειστον, αντίγραφον εγγράφου Κολοκοτρώνη.

8) Επίσης 23ης Ιουνίου 1829. Εσώκλειστον, αναφορά άνευ υπογραφής προς Τζούνην.

9) Επίσης 29ης Ιουνίου 1829.

10) Επίσης 3ης Ιουλίου 1829. Εσώκλειστον, έγγραφον Αμπελλά 3ης Ιουλίου 1829.

11) Επίσης 9ης Ιουλίου 1829. Εσώκλειστον, έγγραφον Αμπελλά προς Τζούνην 4ης Ιουνίου 1829.

12-30) Επιστολαί Τζούνη 1829, 1830, 1831.

31) Επιστολή 30ης Ιουνίου 1831. Εσώκλειστοι δύο επιστολαί προς Κυβερνήτην (υπογραφή δυσανάγνωστος).

32) Αναφορά προς Τζούνην Α. Σοφιανόπουλου 13ης Ιουνίου 1831 εκ δύο φύλλων.

33) Επίσης 8ης Ιουλίου 1831 εκ δύο φύλλων.

34) Επίσης 3ης Ιουλίου 1831.

35) Σχέδιον απαντήσεως προς Τζούνην 10ης Απριλίου 1831.

36) Ιδέαι Τζούνη επί της διαμοιράσεως των Εθνικών γαιών Ανυπόγραφον.

37) Συνέχεια σχεδίου ανωτέρω εκ φύλλων δύο ανυπογράφων.

Σελ. 123
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/124.gif&w=550&h=800

38) Μετάφρασις του ανωτέρω σχεδίου εις την ελληνικήν εκ δύο φύλλων.

39) Διαταγή προς πληρωμήν 12812 φοινίκων προς πρίγκηπα Βρέδε (Wrede) 5ης Νοεμβρίου 1830 άνευ υπογραφής.

357. Φάκελλος αλληλογραφίας θεοδώρου Βαλιάνου και Βιλλάνη

1) Επιστολή Θ. Βαλιάνου προς Κυβερνήτην 22ας Απριλίου 1828.

2) Επίσης 19ης Αυγούστου 1828.

3) Επίσης 24ης Απριλίου 1829.

4) Επίσης 30ης Μαΐου 1830 μετ’ εσωκλείστου ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου.

5) Επίσης 19ης Αυγούστου 1830.

6) Αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Βαλιάνον 29ης Ιουνίου 1830.

7) Επιστολή Ταγματάρχου Βιλλάνη προς Κυβερνήτην άνευ ημερομηνίας. Εσώκλειστα δύο λογαριασμοί εξόδων στολών στρατιωτών.

358. Φάκελλος αλληλογραφίας Virlet και Viger

5 επιστολαί Virlet 1830 και δύο Viger άνευ έτους.

359. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Βαρώνου Dolland

1) Επιστολή ανωτέρω προς Κυβερνήτην 28ης Μαΐου 1829.

2) Επίσης 11ης Σεπτεμβρίου 1828.

3) Αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 19ης Σεπτεμβρίου, 1829. Εσώκλειστος σημείωσις.

360. Φάκελλος επιστολών Στεφάνου Βαλιάνου

1-21) Επιστολαί Βαλιάνου προς Κυβερνήτην. Αι 3 του 1830 και αι υπόλοιποι του 1831.

22) Επίσης 2ας Ιουλίου 1831. Εσώκλειστα α) Η Συνταγματική Ύδρας προς Ιάκωβον Παξιμάδην β) Οι φίλοι προς Αντώνιον Νάζον γ) Επιστολή ανυπόγραφος και μετάφρασις άρθρου Γαλλικού Ταχυδρόμου και Σφαίρας, δ) Οι φίλοι προς Μαυρογένην ε) Επιστολή ανυπόγραφος προς Αντώνιον Νάζον.

23) Επίσης 3ης Ιουλίου άνευ έτους.

24) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

25) Επίσης 10ης Ιουλίου εκ τριών φύλλων.

26) Επίσης 21ης Ιουλίου 1831 εκ τριών φύλλων. Εσώκλειστος ιδιόχειρος απάντησις Κυβερνήτου.

27) Επίσης 21ης Ιουλίου 1831. Εσώκλειστος επιστολή προς Βαλλιάνον

Σελ. 124
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/125.gif&w=550&h=800

Δροσινού και αναφορά πολιτών Θερμίων.

28) Επίσης 2ας Ιουλίου 1831.

29) Σχέδιον αναφοράς Βαλιάνου 31ης Ιουλίου 1831.

30-39) Επιστολαί Βαλιάνου προς Κυβερνήτην, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου 1831.

40) Αναφορά Ιωάννου Κοτάκη 12ης Αυγούστου 1831.

41-44) Σχέδια απαντήσεων Κυβερνήτου προς Βαλιάνον.

45-47) Αυτόγραφα Κυβερνήτου 20ης Μαΐου, 12ης Αυγούστου και 15ης Σεπτεμβρίου 1831.

361. Φάκελλος αλληλογραφίας Εϋνάρδου διά το Δάνειον

1) Λογαριασμός Εϋνάρδου.

2) Λογαριασμός Κυβερνήτου μετά Εϋνάρδου.

3) Αντίγραφον επιστολής Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην από 26ης Οκτωβρίου 1829 εκ δύο φύλλων.

4) Αντίγραφον επιστολής Εϋνάρδου από 10ης Μαΐου 1831.

5) Λογαριασμός Εϋνάρδου μετά της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

6) Αποσπάσματα αλληλογραφίας Εϋνάρδου από 15ης Οκτωβρίου 1829, 11ης Αυγούστου 1830 και 20ης Μαΐου 1831.

7) Λογαριασμός Εϋνάρδου συμφώνως προς την αλληλογραφίαν του.

362. Φάκελλος Δίχης δολοφονίας Κυβερνήτου

1) Έκθεσις Παγκαλάκη προς Γλαράκην 15ης Νοεμβρίου 1831.

2) Έγγραφον Παγκαλάκη 13ης Νοεμβρίου 1831.

3) Εξακολούθησις της Δικογραφίας της αφορώσης εις την δολοφονίαν του Κυβερνήτου εκ φύλλων επτά.

4) Ανάκρισις στρατοδικείου 20ης Οκτωβρίου 1831 τετράδια επτά, σελίδες 133.

363. Φάκελλος

Περίληψις των παρά της ενταύθα Αστυνομίας συλληφθέντων εγγράφων και παρ’ αυτής πεμφθέντων με την υπ’ αριθ. 994 αναφοράν της εις την Γραμματείαν της Επικρατείας, προς δε και το εξαγόμενον αυτών εκ φύλλων οκτώ.

364. Φάκελλος

1) α) Αναφορά Αστυνομίας Ναυπλίου 23ης Αυγούστου 1831 β) Έκθεσις ανακρίσεως.

2) α) Παράρτημα, Απόλλωνος 12ης Αυγούστου 1831 β) Απόλλων αριθ.

Σελ. 125
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/126.gif&w=550&h=800

46 γ) Απόλλων 12ης Αυγούστου 1831, αριθμός 44-45.

3) Πέντε επιστολαί προς διαφόρους ασήμαντοι.

4) Δύο επιστολαί του Ιωάννου Χατζηπέτρου.

5) 17 επιστολαί I. Κωλέττη προς διαφόρους.

6) Σχέδιον υπομνήματος 1831.

Διά του φακέλλου τούτου περατούται η Έκθεσις απογραφής του δευτέρου κιβωτίου, αρχόμενον εκ της σελίδος 46 μέχρι της σελίδος 193, ήτις ελεγχθείσα και βεβαιωθείσα και των σελίδων μονογραφηθεισών κατά φύλλον υπογράφεται υπό τε του παραδίδοντος και παραλαμβάνοντος.

Ο παραδούς

(υπ.) Γ. Βλάϊκος

Ο παραλαβών

(υπ.) Σ. Θεοτόκης

Σελ. 126
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/127.gif&w=550&h=800

Γ'

[Εν Κερκύρα τη δευτέρα του μηνός Μαΐου του έτους χιλιοστού εννεακοσιοστού εικοστού ογδόου εις τα πρώην ανάκτορα και εν τω γραφείω των αρχείων της Ιονίου Πολιτείας ο κ. Γεώργιος Βλάϊκος αντιπρόσωπος του Δήμου Κερκυραίων και τούτου ως δωρεοδόχου της οικογενείας Καποδίστρια, παρέδωκα προς τον κ. Σπυρίδωνα Θεοτόκην, διευθυντήν των αρχείων της Ιονίου Πολιτείας, το Αρχείον του αειμνήστου Κυβερνήτου της Ελλάδος Ιωάννου Καποδίστρια, το περιεχόμενον εν τω τρίτω κιβωτίω, ως εξής].

365. Φάκελλος αλληλογραφίας Κ. Φροντιστή 1829

1-27) Επιστολαί Φροντιστή από Μαρτίου 1829 μέχρι 23ης Μαρτίου 1830. Στην υπ’. αριθ. 2/18.5.1829 επισυνάπτεται α) αντίγραφον επιστολής Προξένου β) πληροφορίαι περί Λαμπρινού.

Στη No 3 επισυνάπτεται αντίγραφον επιστολής εκ Σμύρνης.

Στις No 4,5,8,9,10,12,13,14,16,17,19,23 και 24 επισυνάπτονται εκθέσεις.

28) Σχέδιον επιστολής ιδιόχειρον Κυβερνήτου προς Φροντιστήν 26 Σεπτεμβρίου 1829.

29) Ωσαύτως άνευ ημερομηνίας.

30) Ωσαύτως 6ης Μαΐου 1830.

31) Σχέδιον προς Φροντιστήν 31ης Οκτωβρίου 1829.

366. Φάκελλος αλληλογραφίας διαφόρων προς Κυβερνήτην

Περιέχει 32 εν συνόλω κείμενα διαφόρων, εκ των οποίων 2 του 1825, 6 του 1826 (στη No 2 της 29ης Σεπτεμβρίου 1826 επισυνάπτεται ιδιόχειρος απάντησις του Κυβερνήτου) 6 του 1827, 9 του 1828, 5 του 1829, 1 του 1830 και 3 του 1831.

367. Φάκελλος διαφόρων προς Κυβερνήτην

Περιέχει εν συνόλω 24 επιστολάς των ετών 1826, 1827, 1828, 1829 και 1830. Εξ αυτών μόνον 4 προέρχονται από Έλληνες αποστολείς. Εις την υπ’ αριθ. 22 του Villevielle επισυνάπτεται ιδιόχειρον σχέδιον απαντήσεως του Καποδίστρια.

Σελ. 127
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/128.gif&w=550&h=800

368. Φάκελλος αλληλογραφίας Gropius, Προξένου Αυστρίας

Δύο επιστολαί του Gropius προς τον Κυβερνήτην και σχέδιον απαντήσεως του τελευταίου από 14ης Μαΐου 1830.

369. Φάκελλος αλληλογραφίας Ζαΐμη

1) Πέντε επιστολαί του Ζαΐμη προς τον Κυβερνήτην, 2 του 1830 και 3 του 1831.

370. Φάκελλος αλληλογραφίας Gubhard1

4 επιστολαί προς Κυβερνήτην εκ των οποίων αι τρεις του 1828 και η μία του 1830.

1. Πρόξενος της Ελβετίας στο Λιβόρνο. Μεγάλος φιλέλληνας, που βοήθησε πολύ τον αγώνα με αποστολές στους μαχομένους.

371. Φάκελλος αλληλογραφίας Finlay

2 επιστολαί του 1830 και 1 του 1829.

372. Φάκελλος αλληλογραφίας Γιαννάκη Ζυγομαλά

1) Επιστολή Ζυγομαλά προς Κυβερνήτην 12ης Μαΐου 1828. Εσώκλεισται επιστολαί Καλλιτάκη, Σαλίνη και Στεφάνου Θεοτόκη.

2) Επίσης 3ης Μαρτίου 1831.

3) Επιστολή Ρώσσου ιερέα ρωσιστί 27 Αυγούστου 1827.

373. Φάκελλος επιστολών διαφόρων προς Κυβερνήτην

1-12) Εξ αυτών οι 11 αποστολείς είναι ξένοι και μόνον ένας Έλλην. Εις την υπ’ αριθ. 3 προς Gambi ιδιόγραφος εν οπισθογράφω απάντησις του Κυβερνήτου.

374. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Στρατηγού Gerard

Περιέχει εν συνόλω 88 έγγραφα. Εξ αυτών σχέδια απαντήσεων Κυβερνήτου 2 και 17 ιδιόγραφοι απαντήσεις. Επίσης υπάρχει 1 σχέδιον Διατάγματος ανυπόγραφον και Φάκελλος της υποθέσεως Γκενοβέλη, περιέχων σχετικά έγγραφα.

375. Φάκελλος

1) Διάφοροι λογαριασμοί φιλομούσων. Σημειώνεται ότι 22 λογαριασμοί και αποδείξεις εδόθησαν του Κυρίου Βιάρου.

Σελ. 128
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/129.gif&w=550&h=800

2) Επιστολαί διαφόρων μεταξύ των οποίων του Nesselrod, του Pozzo di Borgo, της Βαρβάρας Βασιλείου.

3) Τέσσαρες ιδιόγραφοι επιστολαί του Κυβερνήτου εκ των οποίων η μία, προς την Βαρβάραν Βασιλείου, ελληνιστί.

376. Φάκελλος αλληλογραφίας Μουστοξύδη

Περιέχει 50 επιστολάς Μουστοξύδη και απαντήσεις αυτογράφους του Κυβερνήτου των ετών 1830 και 31. Επίσης Πρακτικόν ελέγξεως λογαριασμών σχολείων και δύο καταλόγους υποτρόφων.

377. Φάκελλος ιδιογράφων επιστολών Πρίγκηπος Λεοπόλδου του Κομβούργου

1) Επιστολή αυτού προς Κυβερνήτην 22ας Απριλίου 1830. Εις το περιθώριον σημειώνεται «λείπει».

2) Επίσης 24ης Μαρτίου 1819.

3) Επίσης 16ης Φεβρουαρίου 1830.

378. Φάκελλος ασθενείας και θανάτου Αυτοκράτορος Αλεξάνδρου

1) Αντίγραφον επιστολής Πρίγκηπος Volchonsky προς την μνηστήν του εκ τριών φύλλων.

2) Επιστολή προς Κυβερνήτην εκ Πετρουπόλεως 14ης Δεκεμβρίου άνευ έτους και δυσαναγνώστου υπογραφής.

3) Αντίγραφον επιστολής Αυτοκρατείρας Ελισάβετ προς την Αυτοκράτειρα μητέρα από 17ης Νοεμβρίου. Επίσης επιστολών 19 Νοεμβρίου και 22ας Νοεμβρίου άνευ έτους.

4) Έντυπος προκήρυξις Αυτοκράτορος Νικολάου προς τους υπηκόους του.

379. Φάκελλος

1) Περιέχει έκθεσιν του Ιωάννου Καποδίστρια προς τον Αυτοκράτορα της Ρωσίας εκ Βιέννης υπό ημερομηνίαν 5ης Οκτωβρίου 1814 εκ σελίδων γεγραμμένων 48.

2) Παρατηρήσεις επί της εσωτερικής καταστάσεως των Γεωργικών Νησίου Ελληνιστί και Γαλλιστί εν ημικλάστω εκ σελίδων 19. Το πρώτον μόνον ελληνιστί.

ΣΗΜ. Ολόκληρος ο φάκελλος δεν υπάρχει σήμερα στο Καποδιστριακά Αρχείο. Μία καρτέλλα παραπέμπει στο φάκελλος 419, αλλά και αυτός δεν υπάρχει.

380. Φάκελλος αλληλογραφίας Finlay

1) Επιστολή Finlay προς Κυβερνήτην 19ης Μαρτίου 1832.

Σελ. 129
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/130.gif&w=550&h=800

2) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Finlay 22ας Μαρτίου 1832. (Προφανώς Κυβερνήτης σ’ αυτή την περίπτωση είναι ο Αυγουστίνος).

381. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά του Αυτοκράτορος Αλεξάνδρου

1) Επιστολή Αυτοκράτορος Αλεξάνδρου προς Κυβερνήτην αυτόγραφος 2ας Ιανουαρίου 1822.

2) Επίσης αυτόγραφον 26ης Ιουλίου 1820.

3) Επίσης 19ης Φεβρουαρίου 1824.

4) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Αυτοκράτορα Αλέξανδρον αυτόγραφον 13 Νοεμβρίου 1823.

5) Επίσης αυτόγραφον 11ης Ιανουαρίου 1823.

6) Επίσης αυτόγραφον 5ης Απριλίου 1824.

7) Επίσης αυτόγραφον 12ης Μαΐου 1821.

8) Όχι αυτόγραφον 31ης Οκτωβρίου 1822.

382. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Βασιλικής Οικογενείας της Ρωσσίας

1) Επιστολή Βασιλομήτορος Μαρίας προς Κυβερνήτην 22ας Αυγούστου 1822.

2) Επιστολή Μεγάλης Δουκίσσης Ελισσάβετ 27ης Φεβρουαρίου 1826.

3) Σχέδιον ιδιόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Μέγαν Δούκα Κωνσταντίνον άνευ ημερομηνίας.

4) Σχέδιον απαντήσεως ιδιόγραφον Κυβερνήτου προς Αυτοκράτειρα Ελισσάβετ και προς Βασιλομήτορα 29ης Δεκεμβρίου 1825.

5) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Κουτσούμπεην 13ης Ιανουαρίου 1826.

6) Σχέδιον αυτόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Μεγάλην Δούκισσαν του Βαϊμάρ 14ης Ιανουαρίου 1826.

383. Φάκελλος αλληλογραφίας Πρίγκηπος Μιχαήλ Σούτσου ετών 1828, 1829, 1830, 1831

Περιέχει συνολικά 82 έγγραφα, εκ των οποίων τα 79, 80, 81, 82 περιελήφθησαν εις τον φάκελλον μετά την σύνταξιν του πρωτοκόλλου παραδόσεως.

Εκ των ανωτέρω, 55 είναι επιστολαί του Σούτσου προς τον Κυβερνήτην των ετών 1830-1831, όταν υπηρέτει ως πρεσβευτής της Ελληνικής Πολιτείας στο Παρίσι και είχε αναπτύξει έντονη διπλωματική δραστηριότητα υπέρ των συμφερόντων της Ελλάδος.

Τρεις είναι επιστολαί του Κυβερνήτου προς τον Σούτσον. Τα υπόλοιπα είναι αντίγραφα διαφόρων επιστολών Σούτσου προς διπλωματικούς εκπροσώπους και υπουργούς των τριών Προστατίδων Δυνάμεων. Ενδεικτικά σημειώνονται

Σελ. 130
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/131.gif&w=550&h=800

επιστολαί και διακοινώσεις προς τους Πάλμεστρων και Γκράνβιλ. Επίσης διακοίνωσις του Σούτσου προς τον Υπουργόν των Στρατιωτικών της Γαλλίας από 24ης Ιανουαρίου 1831 μετά της απαντήσεως από 28ης Ιανουαρίου 1831.

384. Φάκελλος αλληλογραφίας με Dawkins και Hothman

Περιέχει 12 έγγραφα αναφερόμενα στην Κυβερνητική δραστηριότητα του Αυγουστίνου Καποδίστρια, μετά τη δολοφονία του I. Καποδίστρια. Επίσης διακοίνωση του Αυγουστίνου προς τους Έλληνας εκ δύο φύλλων.

385. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Ιωάννου Παπαρηγοπούλου

Περιέχει 17 έγγραφα, εκ των οποίων μόνον το πρώτον, με ημερομηνία 4ης Φεβρουαρίου 1831, αναφέρεται στον Ιωάν. Καποδίστρια. Τα υπόλοιπα σχετίζονται με την περίοδο της Κυβερνητικής δράσεως του Αυγουστίνου.

386. Φάκελλος αναφορών Ιωάννου Φιλήμονος

1-5) Αναφέρονται στην περίοδο του Αυγουστίνου Καποδίστρια.

387. Φάκελλος αλληλογραφίας Ανδρέου Μουστοξύδου

1) Επιστολή προς τον Κυβερνήτην άνευ ημερομηνίας.

2) Επίσης 8ης Φεβρουαρίου 1831.

3) Επίσης 31ης Οκτωβρίου 1831. Εσώκλειστος αναφορά ανυπόγραφος 29ης Σεπτεμβρίου 1831.

4) Επίσης 30ης Οκτωβρίου 1831.

5) Επίσης 13ης Δεκεμβρίου. Εσώκλειστον έγγραφον προς τους Πρέσβεις των τριών συμμάχων δυνάμεων.

6-9) Επιστολαί Δεκεμβρίου 1831.

Εκτός των δύο πρώτων αι υπόλοιποι αναφέρονται στην περίοδο Αυγουστίνου.

388. Φάκελλος

Βιβλίον των Εκκλησιών και των Ελλήνων ορφανών των ευρισκομένων εις το εξωτερικόν εκ σελίδων 46.

389. Φάκελλος

Βιβλίον Ταμείου φέρον σελίδας γεγραμμένας 65.

Σελ. 131
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/132.gif&w=550&h=800

390. Φάκελλος

Βιβλίον τρεχουμένων λογαριασμών και οικονομικής αλληλογραφίας. Οΐ λογαριασμοί μέχρι της σελίδος 21. Εννέα σελίδες λευκαί και μετ’ αυτάς 29 σελίδες οικονομικής αλληλογραφίας.

391. Έγγραφα αναφερόμενα εις την Εθνικήν Συνέλευσιν του Ιουλίου 1829

1) Προς την Συνέλευσιν. Σχέδιον εγγράφου Κυβερνήτου 13ης Αυγούστου 1829.

2) Επίσης 29ης Ιουλίου 1829.

3) Επίσης 9ης Ιουλίου 1829.

4) Σχέδιον Κανονισμού της Εθνικής Συνελεύσεως εκ δύο φύλλων.

5) Σχέδιον εγγράφου προς την Εθνικήν Συνέλευσιν 14ης Ιουλίου 1829.

6) Επίσης 14ης Ιουλίου 1829 εκ δύο φύλλων

7) Σχέδιον εγγράφου της συνελεύσεως προς τον Κυβερνήτην 12 Ιουλίου 1829.

392. Φάκελλος αλληλογραφίας με Πρίγκηπα Nesselrod

1-7) Σχέδια αυτόγραφα επιστολών Καποδίστρια προς Nesselrod των ετών 1822, 1823, 1824, 1825 και 1826.

8) Επιστολή Nesselrod προς Κυβερνήτην 3ης Μαρτίου 1824 εκ φύλλων δύο.

9) Ωσαύτως 30ης Σεπτεμβρίου 1826. Επισυνάπτεται αυτόγραφος απάντησις Κυβερνήτου 30ης Νοεμβρίου 1825.

10) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου 13ης Απριλίου 1827.

11) Επιστολή Nesselrod 28 Ιουλίου 1826.

12) Ωσαύτως 29ης Ιουλίου 1826.

13) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Nesselrod εκ φύλλων δύο 24ης Απριλίου 1826.

14) Ωσαύτως 20ης Ιανουαρίου 1826.

15) Επιστολή Nesselrod 27ης Μαρτίου 1826.

16) Επιστολή Nesselrod 3ης Μαρτίου 1824 εκ δύο φύλλων.

17) Δημοσίευσις Nesselrod

18) Ωσαύτως.

19) Επιστολή Nesselrod προς Κυβερνήτην 5ης Δεκεμβρίου 1826. Επισυνάπτεται αυτόγραφον Κυβερνήτου 31ης Οκτωβρίου.

20) Πρόσοδος 8 χιλιάδων ρουβλίων παραχωρηθέντων εις τον Καποδίστριαν.

21) Σχέδιον επιστολής αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Nesselrod.

22) Επιστολή Nesselrod 15ης Απριλίου 1825.

23) Αγγελία εις τον Καποδίστριαν της παραχωρήσεως προσόδων ρουβλίων

Σελ. 132
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/133.gif&w=550&h=800

31ης Μαρτίου 1825.

24) Αντίγραφον του Διατάγματος.

393. Φάκελλος αλληλογραφίας με Πρίγκηπα Λεοπόλδον

1) Επιστολή Λεοπόλδου 10ης Οκτωβρίου 1826.

2) Σχέδιον απαντήσεως ιδιόγραφον Κυβερνήτου 13ης Οκτωβρίου 1826.

3) Επιστολή Λεοπόλδου Κυριακή 4 Ιουνίου.

4) Επίσης 26ης Ιουνίου 1826.

5) Επίσης 21ης Αυγούστου 1826.

6) Επίσης 21ης Αυγούστου 1826.

7) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς... (δυσανάγνωστον) 5ης Απριλίου 1826.

8) Επιστολή Λεοπόλδου 14ης Σεπτεμβρίου 1827.

9) Επίσης 19ηςΙανουαρίου 1825.

10) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου αυτόγραφον 14ης Μαρτίου 1825 προς Λεοπόλδον.

11) Επιστολή Ροδόλφου 7ης Απριλίου 1826.

12) Συζήτησις μετά του Κυρίου Σκυφάντη. Αυτόγραφος Κυβερνήτου εκ φύλλων 5.

13) Αυτόγραφος επιστολή Κυβερνήτου προς Σκυφάντην 11ης Απριλίου 1826.

14) Σχέδιον επιστολής αυτόγραφον προς Λεοπόλδον 14ης Μαρτίου 1825.

15) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Λεοπόλδον.

16) Επιστολή αυτόγραφος Κυβερνήτου προς Λεοπόλδον Ιανουαρίου 29 του 1825.

17) Επίσης 1ης Φεβρουαρίου 1825.

18) Επίσης 15ης Φεβρουαρίου 1825.

19) Επίσης 24ης Ιανουαρίου 1825.

20) Επίσης 14ης Μαρτίου 1825.

21) Επίσης Σχέδιον 14ης Μαρτίου 1825.

22) Ανακοίνωσις προς τον Κύριον Σκυφάντην. Αυτόγραφον εκ φύλλων 18.

394. Φάκελλος αλληλογραφίας Κόμητος Μοντσενίγου

1-10) Επιστολαί Μοντσενίγου 1828, 1829, 1830 και 1831.

395. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Νεράντζη

Περιέχει 56 έγγραφα εκ των οποίων 39 επιστολαί Νεράντζη προς Καπο-

Σελ. 133
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/134.gif&w=550&h=800

δίστριαν των ετών 1822, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 και 1831. Αυτόγραφα απαντήσεων Κυβερνήτου 5,1 του 1822, 1 του 1826, 1 του 1820 και 2 του 1821.

Επίσης 2 επιστολάς του Βιάρου προς Κυβερνήτην του Ιουλίου 1827, 2 επιστολάς Παπαβασιλόπουλου προς Σισμόντην και Κυβερνήτην.

Λογαριασμόν πληρωμών, Σημείωσις των αναγκαιούντων βιβλίων εις μίαν εκκλησίαν, Σχέδιον Μυλωνά περί προμήθειας κεφαλαίων εις την Τράπεζαν, Υπόμνημα του τυπογράφου Παρλάρη, Υπόδειγμα τυπογραφικών στοιχείων.

396. Φάκελλος αντιγράφων επιστολών Ευγενίου Βουλγάρεως

Τετράδιον εκ φύλλων 19. Πρόκειται περί ιδιογράφων αντιγράφων του Καποδίστρια, όταν ασκείτο στην εκμάθηση γραφής της Ελληνικής γλώσσας.

397. Φάκελλος. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

1) Γενικός Πίναξ της Πελοποννήσου.

2) Γενικός Πίναξ της Στερεάς Ελλάδος.

3) Γενικός Πίναξ του Αιγαίου.

4) Ανακεφαλαιωτικός πίναξ των τριών τμημάτων.

5) Επαρχιακοί Πίνακες της Πελοποννήσου. Περιέχει πίνακες:

1) Επαρχίας Ναυπλίου.

2) Επαρχίας Αγίου Πέτρου.

3) Επαρχίας Άργους.

4) Επαρχίας Τριπολιτσάς.

5) Επαρχίας Πραστού.

6) Επαρχίας Λακεδαίμονος.

7) Επαρχίας Μονεμβασίας.

8) Επαρχίας Ανατολικής Σπάρτης.

9) Επαρχίας Καλαμάτας.

10) Επαρχίας Νησίου.

11) Επαρχίας Μαυρομάνης.

12) Επαρχίας Ανδρούτσης.

13) Επαρχίας Εμπλακίων.

14) Επαρχίας Κορώνης.

15) Επαρχίας Μεθώνης.

16) Επαρχίας Νεοκάστρου.

17) Επαρχίας Αρκαδίας.

18) Επαρχίας Φαναριού.

19) Επαρχίας Λεονταρίου.

20) Επαρχίας Καρυταίνης.

Σελ. 134
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/135.gif&w=550&h=800

21) Επαρχίας Πύργου.

22) Επαρχίας Γαστούνης.

23) Επαρχίας Παλαιών Πατρών.

24) Επαρχίας Καλαβρύτων.

25) Επαρχίας Βοστίτσης.

26) Επαρχίας Κορίνθου.

27) Επαρχίας Κάτω Κεχαγιά.

6) Πίνακες των νήσων του Αιγαίου Πελάγους.

1) Τμήμα Δυτικών Σποράδων.

2) Τμήμα Βορείων Σποράδων.

3) Τμήμα Κεντρικών Κυκλάδων.

4) Τμήμα Νοτίων Κυκλάδων.

5) Τμήμα Βορείων Σποράδων.

6) Τμήμα Ανατολικών Σποράδων.

7) Πίνακες Στερεάς Ελλάδος 16 Πίνακες.

1) Επαρχίας Μεγαρίδος.

5) Επαρχίας Αταλάντη.

6) Επαρχίας Μοδενίτσι.

7) Επαρχίας Ζητούνι.

8) Επαρχίας Νέαι Πάτραι.

9) Επαρχίας Σάλωνα.

10) Επαρχίας Μαλαντρίνο.

11) Επαρχίας Λιδωρίκι.

15 καί 16) Επαρχίας Ναύπακτος καί Βενέτικο.

17) Επαρχίας Μεσολόγγι.

18) Επαρχίας Ανατολικό.

19) Επαρχίας Ζυγός.

20) Επαρχίας Βλοχός.

21) Επαρχίας Βάλτος.

22) Επαρχίας Ξηρόμερο.

23) Επαρχίας Βόνιτσα.

ΣΗΜ. Όπως αναγράφεται στο Γενικό Πίνακα Στερεάς Ελλάδος, οι πίνακες στατιστικής, που δεν περιλαμβάνονται στον αύξ. αριθμό, δεν υποβλήθηκαν.

398. Φάκελλος

Περιέχει βιβλίον λογαριασμών Φιλίππου Γκανά φέρον φύλλα γεγραμμένα

Σελ. 135
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/136.gif&w=550&h=800

399. Φάκελλος Διπλωματικής αλληλογραφίας

1) Αναφορά εκ Κωνσταντινουπόλεως από 10ης Νοεμβρίου 1827 ανυπόγραφος.

2) Μελέτη επί των ελληνικών ζητημάτων εκ τριών φύλλων εν Παρισίοις 15ης Οκτωβρίου 1827 άνευ υπογραφής.

3) Αντίγραφον συνθήκης μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσσίας από 6ης Ιουλίου 1827.

4) Αντίγραφον συνθήκης μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσσίας προς εκτέλεσιν της προηγουμένης από 6ης Ιουλίου 1827.

5) Επιστολή με δυσανάγνωστον υπογραφήν από 26ης Νοεμβρίου 1827 προς τον Κυβερνήτην εκ Τουρίνου.

6) Επιστολή προς τον Κυβερνήτην από 13ης Οκτωβρίου 1827. Υπογραφή δυσανάγνωστος.

7) Επίσης από 20ης Σεπτεμβρίου 1827. Δυσανάγνωστος υπογραφή.

8) Επίσης εκ Τουρίνου 10ης Νοεμβρίου 1827. Δυσανάγνωστος υπογραφή.

9) Επιστολή Fersen προς Κυβερνήτην άνευ ημερομηνίας.

10) Επιστολή Μεμοράντουμ αντιναυάρχου Άγγλου προς τους πλοιάρχους αυτού εκ του πλοίου Αγία Μελίτη 19ης Νοεμβρίου 1827. Έντυπος αγγλιστί μετ’ εσωκλείστου μεταφράσεως εις την Γαλλικήν.

11) Αναφορά προς τον Διοικητήν της Νήσου Μάλτας αγγλιστί εκ δύο φύλλων από 12ης Ιανουαρίου 1829 μετά μεταφράσεως αυτής εις την ιταλικήν.

12) Δεσμίς περιέχουσα τρία έγγραφα σχετικά με το Εμπόριον.

13) Δεσμίς περιέχουσα α) Αντίγραφον ναυάρχου Κόδριγκτων προς τον Λόρδον Ναύαρχον από 26ης Φεβρουαρίου 1828 εκ δύο φύλλων β) Έγγραφον Ναυάρχου Κόδριγκτων προς τον Κυβερνήτην από 15ης Μαρτίου 1828. γ) Έγγραφον Ναυάρχου Κόδριγκτων προς Κυβερνήτην από 15ης Μαρτίου 1828. Και τα τρία αγγλιστί.

14) Δεσμίς περιέχουσα αντίγραφον επιστολής Ναυάρχου Κόδριγκτων προς Γλαράκην 18ης Οκτωβρίου 1827.

400. Φάκελλος αλληλογραφίας Γεωργίου Λαδοπούλου

1) Επιστολή Λαδοπούλου προς Καποδίστριαν Αυγ. 1832.

401. Φάκελλος αναφορών Μαν

1) Αναφορά αυτού προς Κυβερνήτην 2ας Ιουνίου 1828.

2) Αναφορά αυτού προς Κυβερνήτην 13ης Ιουλίου 1829 εκ δύο φύλλ.

3) Αναφορά ανυπόγραφος 1ης Ιουλίου 1829 προς φρούραρχον Γραμβούσης.

4) Αναφορά Σλαν προς Κυβερνήτην 20ης Αυγούστου 1829.

Σελ. 136
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/137.gif&w=550&h=800

5) Αντίγραφα διαφόρων εγγράφων από 24ης Ιανουαρίου 1829, από 29ης Ιανουαρίου 1829, από 3ης Φεβρουαρίου 1829 και από 7ης Φεβρουαρίου 1829.

6) Περιλήψεις διαφόρων εγγράφων από 21ης Ιανουαρίου 1829.

7) Αποσπάσματα του Συμβουλίου Κρήτης από 23ης και 25 Ιανουαρίου.

8) Μετάφρασις Διατάγματος του Βεζύρη Σουλεϊμάν Πασά 9ης Ιανουαρίου 1829.

402. Φάκελλος αλληλογραφίας Μοδινού, Ραυτοπούλου και Τσίτσου

4 επιστολαί ανωτέρω προς Αυγουστίνον Μαρτίου 1832.

403. Φάκελλος αλληλογραφίας Howe1

1) Επιστολή αυτού προς Κυβερνήτην 20ης Μαρτίου 1829.

2) Επίσης 8ης Αυγούστου 1829.

1. Howe Samuel, γιατρός. Αμερικανός φιλέλληνας, πληρεξούσιος της Φιλανθρωπικής Εταιρείας των Η.Π.Α.

404. Φάκελλος αλληλογραφίας Λονζ

1) Επιστολή Λονζ προς Αυγουστίνον 21ης Ιανουαρίου 1832.

2) Σχέδιον απαντήσεως Αυγουστίνου άνευ ημερομηνίας.

405. Φάκελλος Αλληλογραφίας Αυγουστίνου μετά Ναυάρχου Ricord

Περιέχει 7 επιστολές του Ρίκορδ από Ιανουαρίου έως Οκτωβρίου 1832. Επίσης σχέδιον απαντήσεως Αυγουστίνου προς Ρίκορδ με ημερομηνία 21 Μαρτίου 1832 και ένα άνευ ημερομηνίας εκ δύο φύλλων.

406. Φάκελλος αλληλογραφίας Γρηγοριάδη, Διοικητού Νάξου

1-13) Επιστολαί Γρηγοριάδη προς Κυβερνήτην από Δεκεμβρίου 1830 μέχρι Ιουλίου 1831. Στη No 4 εσωκλείεται προκήρυξις με ημερομηνία 2 Μαΐου 1831.

14) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 15ης Μαΐου 1831.

15) Επίσης αυτόγραφον Κυβερνήτου 15 Ιουλίου 1831.

407. Φάκελλος αλληλογραφίας Gosse Α1

1) Επιστολή Gosse προς Κυβερνήτην 21ης Ιουνίου 1828.

Σελ. 137
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 118

  332. Φάκελλος αλληλογραφίας Συνταγματάρχου Heicdek

  1-31) Επιστολαί Heicdek προς Κυβερνήτην 1829.

  32) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Heicdek 11ης Ιουνίου 1829.

  33) Επίσης 26ης Ιανουαρίου 1829 εκ φύλλων δύο.

  34) Επίσης 25ης Ιανουαρίου 1829 εκ φύλλων δύο.

  35) Σχέδιον στρατιωτικόν συνταχθέν υπό Heicdek εκ πέντε φύλλων.

  36) Έγγραφος έκθεσις των υπό του Heicdek πεπραγμένων επί τη αναχωρήσει του εξ Ελλάδος εκ φύλλων 6.

  37) Μετάφρασις αυτής.

  38) Σχέδιον απαντήσεως αυτόγραφον προς Heicdek.

  333. Φάκελλος εγγράφων Συνταγματάρχου Heicdek

  Περιέχει συνολικά 32 κείμενα του Heicdek με αρκετά επισυναπτόμενα σε μερικά από αυτά, όλα του 1829, και αναφερόμενα στις δραστηριότητες των αρμοδιοτήτων του.

  334. Φάκελλος με έγγραφα αφορώντα παίδας Μεσολογγίου

  1) Υπόμνημα Αρχηγών της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βενετίας προς την Κυβέρνησιν αυτής.

  2) Επιστολή Μουστοξύδη προς Βιάρον Καποδίστριαν.

  3) Επιστολή Βιάρου Καποδίστρια προς Μουστοξύδην.

  4) Έγγραφον Φιλελληνικής Εταιρείας Κερκύρας προς Μουστοξύδην.

  5) Έγγραφον πληρεξουσιότητος γυναικών Μεσολογγίου.

  335. Φάκελλος αλληλογραφίας Βιάρου Καποδίστρια

  1) Επιστολή 14/26 Σεπτεμβρίου 1818.

  2) Αντίγραφον θεσπίσματος Ελληνικής Πολιτείας υπ’ αριθ. 914. Επισυνάπτονται δύο επιστολαί Βιάρου προς Γλαράκην.

  3) Επιστολή Βιάρου προς Ιγνάτιον εκ δύο φύλλων.

  4) Αντίγραφον επιστολής Ναυάρχου προς Καποδίστριαν 25ης Σεπτεμβρίου 1827.

  5) Επιστολή Βιάρου προς Κυβερνήτην 28ης Οκτωβρίου 1827.

  6) Επιστολή Βιάρου προς Ιγνάτιον 19ης Νοεμβρίου 1827.

  7) Επιστολή Ιγνατίου προς Βιάρον 30ης Νοεμβρίου 1827.

  8) Έγγραφον Ελληνικής Πολιτείας υπ’ αριθ. 166.

  9) Αυτόγραφον επιστολής Ναυάρχου 24ης Οκτωβρίου 1827.

  10) Επιστολή Βιάρου 18ης Νοεμβρίου 1827.

  11) Αντίγραφον επίσημον Κυβερνήτου προς Ιγνάτιον υπ’ αριθ. 168.