Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:362
 
Θέμα:Ελληνικά κείμενα του Καποδίστρια
 
Κατάλογος Καποδιστριακού Αρχείου Κερκύρας
 
Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1811-1828
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 45.07 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 23-42 από: 362
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/23.gif&w=550&h=800

Α'

[Εν Κερκύρα τη 1η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους χιλιοστού εννεακοσιοστού εικοστού ογδόου εις τα πρώην ανάκτορα και εν τω γραφείω των αρχείων της Ιονίου Πολιτείας ο Κος Βλάϊκος Γεώργιος, αντιπρόσωπος του Δήμου Κερκυραίων και τούτου ως δωρεοδόχου της οικογενείας Καποδίστρια παρέδωκε προς τον κ. Σπυρίδωνα Θεοτόκην, Διευθυντήν του αρχείου της Ιονίου πολιτείας, το αρχείον του αειμνήστου Κυβερνήτου της Ελλάδος Ιωάννου Καποδιστρίου ως εξής:]

1. Φάκελλος επιστολών ADAM

1) 10 Φεβρουαρίου 1828. Μετάφρασις εκ του Αγγλικού.

2) 30 (sic) Φεβρουαρίου 1830. Πρόχειρον απαντήσεως.

3) 1 Ιανουαρίου 1831. Επιστολή Ricareli.

4) 1 Αυγούστου 1828. Επιστολή εκ δύο φύλλων Αγγλιστί.

5) Μετάφρασις αυτής Ιταλιστί

6) 2 Φεβρουαρίου 1828

7) 27 Μαΐου 1828

8) 10 Δεκεμβρίου 1827

9) 6 Δεκεμβρίου 1827

10) 11 Μαΐου 1828

11) 16 Ιανουαρίου 1829.

[Στο περιθώριο πλαγίως σημειώνεται «Παρεδόθη» και «Παρελήφθη» με την υπογραφή στο πρώτο του I. Καποδίστρια και στο δεύτερο του Σ. Θεοτόκη. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και στους δύο επόμενους φακέλλους της πρώτης σελίδας του πρωτοκόλλου. Από τη δεύτερη σελίδα η παράδοση και η παραλαβή επιβεβαιώνεται με μονογραφές].

2. Φάκελλος Κομητάτου Βασιλείας

1) Πίναξ των ορφανών των ευρισκομένων αυτόθι το 1829.

2) Έκθεσις του Κομητάτου 1 Δεκεμβρίου 1829 εκ φύλλων δύο.

3. Φάκελλος επιστολών αυτοκράτορος Νικολάου

1) Σχέδιον αυτόγραφον Καποδιστρίου 12 Αυγούστου 1826 εκ δύο φύλλων

Σελ. 23
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/24.gif&w=550&h=800

προς τον Αυτοκράτορα1.

2) Επίσης 14 Μαΐου 1826.

3) Επίσης 24 Ιουνίου 1826 προς τον κόμητα Nesselrode.

4) Επίσης σχέδιον προς τον αυτοκράτορα 8 Ιανουαρίου 1826.

5) Επίσης προς τον Αυτοκράτορα.

6) Επίσης 1 Ιουλίου 1827.

7) Αυτόγραφος επιστολή αυτοκράτορος από 9 Μαρτίου 1826.

8) Αυτόγραφος επιστολή Αυτοκράτορος 1 Ιουλίου 1827.

9) Αντίγραφον Ουκαζίου αποδοχής παραστάσεως2.

1. Στο πρωτόκολλο παραδόσεως έχει προστεθεί εκ των υστέρων με μελάνι «ελλείπει».

2. Σε παρεντιθέμενο φύλλο χάρτου μεταξύ 1ης και 2ας σελίδας σημειώνονται: 10) Σχέδιον αυτόγραφον Καποδίστρια προς Νικόλαον. 11) Υπόμνημα προς τας αυλάς 31 Αυγούστου 1827. 12) Υπόμνημα προς τον Αυτοκράτοραν 3 Ιουλίου 1827 Παρελήφθη. (υπ.) I. Καποδίστριας. Παρεδόθη. Μονογραφή, μάλλον του Γεωργ. Βλάϊκου

4. Φάκελλος επιστολών Γάλλων ναυάρχων

1) Επιστολή Lalande 16 Αυγούστου 1831 προς τον Κυβερνήτην.

2) Επιστολή Lalande 27 Νοεμβρίου 1830.

3) Επιστολή Lalande 27 Αυγούστου 1831.

4) Επιστολή Lalande 8 Ιουλίου 1831.

5) Επιστολή Lalande 22 Αυγούστου 1831.

6) Αντίγραφον αναφοράς πλοιάρχου Briande 19 Αυγούστου 1831.

7) Επιστολή Lalande 29 Αυγούστου 1831.

8) Επιστολή Lalande 20 Ιουλίου 1831.

9) Επιστολή Lalande 17 Αυγούστου 1831.

10) Επιστολή Lalande 20 Αυγούστου 1831.

11) Επιστολή Rosamele προς τον Κυβερνήτην 4ης Μαΐου 1829.

12) Επιστολή ετέρα εν Ναυαρίνου 7 Μαΐου 1828.

13) Αντίγραφον επιστολής Derugny προς τα μέλη της Επιτροπής της αποστολής εις Χίον μετά συνημμένης προς Συνταγματάρχην 10ης Ιανουαρίου 1828.

14) Επιστολή De Rigny προς Κυβερνήτην 2ας Φεβρουαρίου 1829.

15) Επίσης 8ης Φεβρουαρίου 1828.

16) Επίσης 25ης Απριλίου 1828.

17) Επίσης 23ης Μαΐου 1828.

18) Επίσης 4ης Αυγούστου 1828.

Σελ. 24
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/25.gif&w=550&h=800

19) Επίσης 20ης Αυγούστου 1828.

20) Επιστολή Lalande προς Κυβερνήτην 19 Φεβρουαρίου 1831 μετά συνημμένης σημειώσεως.

21) Σχέδιον ιδιόγραφον Κυβερνήτου προς Lalande.

22) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς ναύαρχον Rosamele 13 Μαΐου 1829 εκ δύο φύλλων.

23) Επίσης από 17 Μαΐου 1829.

24) Επίσης από 27 Νοεμβρίου 1830 προς Lalande.

25) Επίσης σχέδιον επιστολής προς Rosamele Κυβερνήτου άνευ ημερομηνίας.

26) Επίσης προς De Rigny 20 Ιουλίου 1830.

27) Επίσης προς De Rigny 8 Αυγούστου 1830.

28) Επίσης προς De Rigny 1 Ιουνίου 1830.

29) Επιστολή προς Rosamele 6 Αυγούστου 1829

30) Επιστολή προς Rosamele άλλης ημερομηνίας.

31) Επιστολή De Rigny προς Heiden.

32) Αντίγραφον επιστολής Canita προς De Rigny.

33) Αναφερόμεναι εις αιχμαλώτους εκ δύο φύλλων.

5. Αλληλογραφία μετά του Ναυάρχου1

1) Αντίγραφα επιστολών του Ναυάρχου περί αιχμαλώτων Ελλήνων... Οκτωβρίου 1828.

2) Επιστολή Malcolm 26 Αυγούστου 1828. Επισυνάπτεται απόσπασμα επιστολών του αυτού προς τον Κυβερνήτην 26ης και 27ης Αυγούστου.

3) Αντίγραφον επιστολής προς Ιμπραήμ Πασσά 27 Αυγούστου 1828.

4) Επιστολή Malcolm προς Καποδίστριαν 27 Αυγούστου 1828.

5) Ωσαύτως 6ης Μαρτίου 1829.

6) Ωσαύτως 2ας Μαρτίου 1830.

7) Ωσαύτως 10 Σεπτεμβρίου 1830.

8) Σημείωμα Ναυάρχου 11ης Σεπτεμβρίου 1830.

1. Malcolm Pulteney, αντιναύαρχος, αρχηγός του βρεταννικού στόλου της Μεσογείου.

6. Φάκελλος Αλληλογραφίας Νεράντζη1

1) Επιστολή Νεράντζη προς Κυβερνήτην, από 2 Οκτωβρίου 1831.

2) Επίσης από 24 Φεβρουαρίου 1829.

3) Επίσης από 28 Σεπτεμβρίου 1825.

4) Επίσης από 29 Σεπτεμβρίου 1825.

5) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

6) Επίσης από 29 Δεκεμβρίου άνευ έτους.

Σελ. 25
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/26.gif&w=550&h=800

7) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

8) Επίσης από 29 Ιανουαρίου 1825.

9) Επίσης από 5 Ιανουαρίου 1825.

10) Επίσης από 10 Φεβρουαρίου 1825.

11) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Νεράντζη από 17 Μαρτίου άνευ έτους.

12) Επίσης από 9 Ιανουαρίου 1825.

13) Επίσης από 8 Φεβρουαρίου 1825.

14) Επίσης από 13 Νοεμβρίου άνευ έτους.

15) Επιστολή Νεράντζη προς Κυβερνήτην από 2 Νοεμβρίου 1825.

16) Επιστολή από 3 Νοεμβρίου 1825.

17) Επίσης από 17 Οκτωβρίου 1825.

18) Επίσης από 6 Νοεμβρίου 1825.

19) Επίσης από 7 Δεκεμβρίου 1825.

20) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Νεράντζην 8 Νοεμβρίου 1826.

21) Επιστολή Νεράντζη προς Κυβερνήτην από 7 Οκτωβρίου 1826.

1. Νεράντζης ή Ναράντζης Σπυρ., Πρόξενος της Ρωσίας στη Βενετία.

7. Φάκελλος αιτήσεων οικογενείας Μαυρομιχάλη

1) Π. Μαυρομιχάλη εξ Άργους από 28 Δεκεμβρίου 1830.

2) Επίσης αίτησις Γ. Π. Μαυρομιχάλη προς Αυγουστίνον Καποδίστριαν εκ Τριανταφυλλίας από 2 Αυγούστου 1831.

3) Αίτησις προς τον Κυβερνήτην από 28 Μαΐου εκ Σπάρτης μετά πολλών ύπογραφών εκ φύλλων ένδεκα εξ ων γεγραμμένα εννέα.

4) Αίτησις Γ. Π. Μαυρομιχάλη εκ μοναστηριού Αγ. Πάντων 13 Σεπτεμβρίου 1831.

5) Πρωτόκολλον συμφιλιώσεως διαφόρων Μανιατών από 29 Οκτωβρίου 1828.

6) Σχέδιον επιστολής προς τον Κον Μαυρομιχάλην από 14 Ιανουαρίου 18311.

1. Βλ. επίσης Φάκελλο 159 με 19 έγγραφα.

8. Φάκελλος αλληλογραφίας Αυτοκρατορικής οικογένειας

1) Επιστολή Loginet 28 Φεβρουαρίου 1820 προς Κυβερνήτην.

2) Επιστολή αυτοκρατείρας 25 Ιουλίου 1827.

3) Τής αυτής 25 Αυγούστου 1828.

4) Βασιλομήτορος 30 Μαΐου 1827.

5) Επιστολή Μεγάλης Δουκίσσης Ελισσάβετ 22 Οκτωβρίου 1818.

Σελ. 26
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/27.gif&w=550&h=800

6) Επιστολή Βασιλομήτορος 6 Οκτωβρίου 1828.

7) Επιστολή της αυτής 29 Μαΐου 1819.

8) Εις Μεγάλην Δούκισσαν Ελισσάβετ 4ης Ιουλίου 1822.

9) Βασιλομήτορος 30 Οκτωβρίου 1818.

10) Τής αυτής 13 Φεβρουαρίου 1826.

11) Επιστολή Βασιλομήτορος 22 Φεβρουαρίου 1826.

12) Επιστολή της αυτής 11 Ιανουαρίου 1824.

13) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Βασιλομήτορα 13 Νοεμβρίου 1823.

[Σημ. Καταλόγου: Άπαντα αυτόγραφα πλην του πρώτου].

9. Φάκελλος αλληλογραφίας Μάρκου Βούλγαρη1

1) Περιλαμβάνει 14 επιστολές του Μάρκου Βούλγαρη, χρονολογούμενες από τον Φεβρουάριο ως τον Ιούνιο του 1829.

1. Αντιπρέσβυς της Ρωσσίας στην Ελλάδα (1828 - 1829).

10. Φάκελλος αλληλογραφίας πρίγκηπος Καντακουζηνού

1) Επιστολή Καντακουζηνού 14 Νοεμβρίου 1829 προς Κυβερνήτην.

2) Επίσης από 29 Σεπτεμβρίου μετά ημερολογίου πληροφοριών εκ δύο φύλλων.

3) Επίσης από 2 Οκτωβρίου 1829 μετά ημερολογίου πληροφοριών εξ ενός φύλλου.

11. Φάκελλος επιστολής Ν. Σπηλιάδη1

Περιλαμβάνει 5 επιστολές προς Αυγουστίνον Καποδίστριαν, χρονολογημένες στο 1831 και 1832.

1. Γραμματεύς Επικρατείας. Μέλος του Πανελληνίου.

12. Φάκελλος επιστολών Ηλία Σελιχτάρη

Περιλαμβάνει δύο επιστολές προς Αυγ. Καποδίστριαν, χρονολογημένες το 1832.

13. Φάκελλος αλληλογραφίας Ράμφου1

Περιλαμβάνει 5 επιστολές προς τον Αυγουστίνο Καποδίστρια, χρονολογημένες

Σελ. 27
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/28.gif&w=550&h=800

γημένες από του Οκτωβρίου 1831 μέχρι του Ιανουαρίου 1832. Στην τελευταία αυτή επιστολή προστίθεται «μετ’ αποσπάσματος δύο επιστολών».

1. Πρόκειται για τον Κων/νο Ράμφο, γραμματέα το 1828 του διοικητή της Αίγινας, Διοικητή των Μεσηνιακών φρουρίων μεταξύ 1829 - 1831 και τέλος Διοικητή Πόρου.

14. Φάκελλος αλληλογραφίας Μεσθενέως

Περιλαμβάνει 4 επιστολές προς Αυγουστίνον Καποδίστριαν (2 το 1831 και 2 το 1832).

15. Φάκελλος αλληλογραφίας Συνταγματάρχου Αλμεΐρα1

1) Επιστολή Αλμέϊρα προς Αύγ. Καποδίστρια από 11 Δεκεμβρίου 1831.

2) Έκθεσις του ιδίου προς τον Αυγ. Καποδίστρια εκ φύλλων 11.

1. Πρόκειται για τον Antoine Almeira, Συνταγματάρχη, φρούραρχο Ναυπλίου.

16. Φάκελλος Ιωάννου Δομπόλη

1) Εξ Αιγίνης 22 Ιανουαρίου 1830 προς Δομπόλην εκ δύο φύλλων.

2) Επίσης 28 Δεκεμβρίου 1831.

3) Επίσης από 28 Ιανουαρίου 1829.

4) Αντίγραφον επιστολής Κυβερνήτου προς Δομπόλην.

17. Φάκελλος αλληλογραφίας του Βαρώνου Ruchman1

Περιλαμβάνει 35 επιστολές (μεταξύ των οποίων 2 «σημειώσεις απλές» και ένας λογαριασμός) χρονολογημένες από τον Σεπτέμβριο του 1831 ως τον Ιούνιο του 1832. Το ένα κείμενο, άνευ χρονολογίας, είναι σχέδιον επιστολής Αυγουστίνου προς βαρώνον.

1. Χρημάτισε αντιπρέσβυς της Ρωσίας στην Ελλάδα μεταξύ 1831 - 1833.

18. Φάκελλος - Δικογραφία δολοφονίας Κυβερνήτου

1) Εξομολόγησις δολοφόνου Ιωάννου Καραγιάννη από 9 Οκτωβρίου 1831 εκ δύο φύλλων.

2) Κατάλογος διαφόρων προσώπων.

3) Έκθεσις ιδιόγραφος του Αυγουστίνου Καποδίστρια περί της δολοφονίας άνευ ημερομηνίας και υπογραφής.

4) Απόσπασμα Γενικής Εφημερίδος του αριθμού 84 και 85 εκ τριών φύλλων.

Σελ. 28
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/29.gif&w=550&h=800

19. Φάκελλος αλληλογραφίας μετ’ αντιπρέσβεως Γαλλίας Rouen1

1) Επιστολή Rouen προς Αυγ. Καποδίστριαν 11 Οκτωβρίου 1831.

2) Επιστολή Τσαμαδού προς Rouen 13 Οκτωβρίου 1831.

3) Επιστολή Rouen περί Συνταγματάρχου Gerard2 από 28 Οκτωβρίου 1831.

4) Σχέδιον επιστολής Αυγουστίνου προς Rouen.

5) Αντίγραφον επιστολής Γλαράκη προς Αυγουστίνον από 28 Ιανουαρίου 1832.

6) Επιστολή του ιδίου προς Rouen από 12 Φεβρουαρίου 1832.

7) Επιστολή του ιδίου προς Γλαράκην 17 Φεβρουαρίου 1832.

8) Ωσαύτως από 11ης Φεβρουαρίου μετά συνημμένων δύο σχεδίων επιστολών Στρατάρχου Guéheneuc3 προς Rouen από 7 Φεβρουαρίου 8 και 9.

9) Επιστολή Γλαράκη προς Rouen από 13 Φεβρουαρίου 1832.

1. Rouen Achille, baron. Αντιπρέσβυς και γενικός πρόξενος της Γαλλίας στην Ελλάδα από τον Ιούνιο του 1829.

2. Γάλλος συνταγματάρχης, διοργανωτής με το βαθμό του στρατηγού του ελληνικού τακτικού στρατού.

3. Στρατηγός, αρχηγός του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος στην Πελοπόννησο, 1831 -1833.

20. Φάκελλος αλληλογραφίας Α. Πεταλά

Περιλαμβάνει 33 αναφορές του Α. Πεταλά προς Αυγ. Καποδίστρια μεταξύ 1831 - 1832.

21. Φάκελλος, Αναφοραί Χιλιάρχου Α. Κολοκοτρώνη προς Κυβερνήτην

1) Αναφορά από 16 Απριλίου 1829.

2) Αναφορά από 16 Απριλίου 1829.

3) Αναφορά από 13 Ιανουαρίου 1832 (επισυνάπτονται δύο σημειώσεις).

22. Φάκελλος. Έγγραφα του Κυβερνήτου προς τον πληρεξούσιον τοποτηρητήν Αυγουστίνον

Περιλαμβάνει 13 έγγραφα, εκ των οποίων τα 12 αναφέρονται με τους αριθμούς πρωτοκόλλου: 8905, 8906, 10.043, 10.044, 13. 921, 6.737, 14.497, 713, 3615, 2201, 720, 3200 και ένα με ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 1829.

23. Φάκελλος. Αναφοραί Καπετάνιου Γεωργίου Γ. Κίτσου

1) Κατάστασις και σημείωσις.

2) Αναφορά από 23 Φεβρουαρίου 1830. Επισυνάπτεται σημείωσις εξόδων

Σελ. 29
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/30.gif&w=550&h=800

και κατάστασις.

3) Από 2 Φεβρουαρίου 1830 επισυνάπτονται αντίγραφα πιστοποιητικών εξ ενός φύλλου.

24. Φάκελλος Αναφορών και επιστολών Θεοδ. Κολοκοτρώνη

1) Επιστολή προς Αυγ. Καποδίστριαν 4ης Μαρτίου 1829.

2) Κατάλογος των Στρατών της Πελοποννήσου πρώτης τάξεως εκ φύλλων 6.

3) Επιστολή προς Αυγουστίνον από 17 Σεπτεμβρίου 1831.

4) Επίσης από 9ης Ιουλίου 1831.

5) Από 12 Απριλίου 1831.

6) Επίσης από 25 Αυγούστου 1831.

7) Επίσης από 25 Μαρτίου 1831.

8) Επιστολή Αυγουστίνου προς Γενναίον Κολοκοτρώνην 5 Ιουνίου 1832.

25. Φάκελλος Αναφορών και Επιστολών Δ. Καλλέργη, Αντισννταγματάρχου

1) Επιστολή Κας Καλλέργη.

2) Επιστολή εκ Λεβαδείας 24 Μαΐου 1831 προς Καλλέργην.

3) Επιστολή Καλλέργη προς Αυγουστίνον 24 Μαΐου 1831.

4) Επιστολή Καλλέργη προς Αυγουστίνον 13 Φεβρουαρίου 1832.

5) Επιστολή Καλλέργη προς Αυγουστίνον 14 Φεβρουαρίου 1832.

6) Επιστολή Καλλέργη προς Αυγουστίνον 22 Φεβρουαρίου 1832. Επισυνάπτεται αντίγραφον διαταγής. Αριθ. 110.

7) Επιστολή Καλλέργη προς Αυγουστίνον 20 Φεβρουαρίου 1832.

8) Ωσαύτως Καλλέργη προς Αυγουστίνον 19 Φεβρουαρίου 1832.

9) Ωσαύτως Καλλέργη προς Αυγουστίνον 15 Φεβρουαρίου 1832.

10) Ωσαύτως Καλλέργη προς Αυγουστίνον 16 Μαρτίου 1832.

26. Φάκελλος. Αναφορά Ευσταθίου Γαβριήλ

1) Αναφορά προς Αυγουστίνον 12 Φεβρουαρίου 1832. Επισυνάπτονται δύο επιστολαί του πατρός του.

27. Φάκελλος. Αναφοραί Στρατηγού Gerard και Συνταγματάρχου Pellion

1) Επιστολή Αυγουστίνου προς Στρατηγόν Piegei 20 Σεπτεμβρίου 1829.

2) Έγγραφον Gerard προς Συνταγματάρχην Καλλέργην 30ης Ιουλίου 1831.

3) Έγγραφον Pellion προς Αυγουστίνον Αριθ. 430. Επισυνάπτεται ημερησία διαταγή 26 Απριλίου 1831.

Σελ. 30
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/31.gif&w=550&h=800

28. Φάκελλος Επιστολών Ιωάννου Μελά

Περιλαμβάνει 23 επιστολές προς τον Αυγουστίνον κι ένα έγγραφο με αριθ. 1544.

29. Φάκελλος αναφορών Αθανασίου Αλιμπράντη, Διευθυντού Αστυνομίας Σύρου

1) Αναφορά Αλιμπράντη προς Κυβερνήτην 25 Ιουλίου 1831 εκ δύο φύλλων.

2) Ωσαύτως 28 Σεπτεμβρίου 1831 εκ δύο φύλλων.

3) Ωσαύτως προς Αυγουστίνον εκ δύο φύλλων από 5 Νοεμβρίου 1831.

4) Αντίγραφον επιστολής Αλιμπράντη προς Κ. Κανάρην 19 Νοεμβρίου 1831. Επισυνάπτεται το υπ’ αριθ. 12 έγγραφον του συνταγματικού Δήμου Ερμουπόλεως

5) Επιστολή προς Αυγουστίνον 22 Δεκεμβρίου 1831. Επισυνάπτεται κατάλογος των εχθρών της Κυβερνήσεως.

6) 21 επιστολαί Αλιμπράντη προς Αυγουστίνον.

7) Επιστολή Αλιμπράντη 8 Φεβρουαρίου 1832 εκ δύο φύλλων. Επισυνάπτονται επιστολή Αλιμπράντη προς Χάμπον και επιστολή Χάμπον προς Αλιμπράντην.

8) Δύο σχέδια απαντήσεων Αυγουστίνου 1 Φεβρουαρίου 1832 και 23 Μαρτίου 1832.

30. Φάκελλος επιστολών Damiralli

1) Επιστολή Damiralli από 7 Φεβρουαρίου 1832.

2) Επίσης από 18 Μαρτίου 1832 μετά συνημμένης αναφοράς Ιωάννου Μεθανίτη.

31. Φάκελλος επιστολών Παπαβασιλοπούλου

Περιλαμβάνει 5 επιστολές, χρονολογημένες από τις 5 Φεβρουαρίου ως τις 6 Οκτωβρίου 1832.

32. Φάκελλος αναφορών Κ. Αξιώτη προς Αυγουστίνον

Περιλαμβάνει 4 αναφορές χρονολογημένες από τις 12 Αυγούστου 1830 ως τις 11 Δεκεμβρίου 1831.

33. Φάκελλος αναφοράς Ευαγγέλου Αγγελάτου

Περιλαμβάνει 1 αναφορά του Ευαγγέλου Αγγελάτου, με ημερομηνία 16

Σελ. 31
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/32.gif&w=550&h=800

Νοεμβρίου 1831 προς τον Αυγουστίνο.

34. Φάκελλος αναφορών Πάνου Γιορδάνη

Περιέχει 14 αναφορές προς τον Αυγουστίνον από τις 3 Αυγούστου 1831 ως τις 23 Μαρτίου 1832.

35. Φάκελλος αναφορών Λάμπρου Γούσση.

Περιέχει 2 αναφορές του Λ. Γούσση προς τον Αυγουστίνο με ημερομηνίες 20 Ιανουαρίου και 30 Μαΐου 1832.

36. Φάκελλος.

Περιέχει 1 αναφορά του Χρίστου Φωτομάρα, με ημερομηνία 30 Μαΐου 1831, προς τον Αυγουστίνο.

37. Φάκελλος αναφορών Χατζηχρήστου

Περιέχει 3 αναφορές του Χατζηχρήστου προς τον Αυγουστίνο με ημερομηνίες 26 Ιανουαρίου, 3 Φεβρουαρίου και 10 Φεβρουαρίου 1832.

38. Φάκελλος

Περιέχει 1 αναφορά του Τ. Αποκορίτου προς τον Αυγουστίνο με ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου 1831.

39. Φάκελλος

Περιέχει 1 αναφορά του Μάρκου Μπότσαρη προς τον Κυβερνήτη με ημερομηνία 14 Μαΐου 1830.

40. Φάκελλος αναφορών του Στρατηγού Church1

Περιέχει 5 αναφορές του Church προς τον Κυβερνήτη με ημερομηνίες 27 Ιουνίου 1828, 20 Ιανουαρίου 1829, 6 Φεβρουαρίου 1829, 20 Ιουνίου 1829, 27 Ιουνίου 1829. Επίσης επιστολή του ιδίου προς τον Αυγουστίνο με ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 1831.

1. Τσωρτς Ριχάρδος (1785 - 1873). Άγγλος στρατιωτικός και φιλέλλην. Με πλούσια πολεμική δράση στον αγγλικό στρατό, έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις καταλήψεως της Ζακύνθου από τα αγγλικά στρατεύματα το 1809. Από τότε χρονολογείται η γνωριμία του με τον Θεοδ. Κολοκοτρώνη και άλλους Έλληνες οπλαρχηγούς, που έμεναν τότε στη Ζάκυνθο. Το 1814 ο Τσωρτς παραιτήθηκε από τον Αγγλικό στρατό και ανέλαβε υπηρεσία στο βασίλειο της Νεαπόλεως. Το 1827 κατέβηκε στην Ελλάδα, οπού η Γ΄ Εθνική Συνέλευσις της Τροιζήνος τον διώρισε αρχιστράτηγο του

Σελ. 32
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/33.gif&w=550&h=800

ελληνικού στρατού. Επί Κυβερνήτου τοποθετήθηκε αρχηγός του Στρατού Δ. Ελλάδος και συνέβαλε στην επανάκτησή της από τους Τούρκους. Παραγκωνίστηκε αργότερα ως αγγλόφρων, για να επανέλθει επί Όθωνος στο προσκήνιο. Χρημάτισε σύμβουλος επικρατείας, γερουσιαστής και στρατηγός. Την τελευταία αυτή θέση διατήρησε και επί Γεωργίου Α' με την ιδιότητα του αρχηγού των γενικών επιτελών.

Φάκελλοι 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Περιέχουν αναφορές των Λ. Δαγγλή (3), Ευαγγέλου Κοντογιάννη (2), Γιώτη Δαγγλή (1), Ιωάννου Δουβινιώτη (1) και επιστολήν του Κόμητος Π..., με ημερομηνίες του 1831 και απευθυνόμενες στον Αυγουστίνο.

48. Φάκελλος αναφορών Α. Πεταλά.

Περιέχει 3 αναφορές του Α. Πεταλά προς Αυγουστίνον με ημερομηνίες Φεβρουαρίου - Μαρτίου 1832.

49. Φάκελλος αναφορών Δ. Χοϊδά

1) Επιστολή Χοϊδά προς Νικόλαον Ζωγλιάδην μετ’ εσωκλείστου επιστολής προς Finley.

2) Επιστολή ιδίου προς Ιωάννην Σακελλαρόπουλον.

3) Επιστολή ιδίου προς Εμμανουήλ Βασιλειάδην (21 Δεκεμβρίου 1831).

4) Επιστολή ιδίου προς Αυγουστίνον Καποδίστριαν (9 Ιουνίου 1831).

50. Φάκελλος επιστολών Littardi1, Reversait2

1) Επιστολή Littardi προς Αυγουστίνον 23 Δεκεμβρίου 1831.

2) Επίσης 4ης Φεβρουαρίου 1832.

3) Επίσης 22ας Φεβρουαρίου 1832 μετά συνημμένου σχεδίου επιστολής.

1. Littardi, γενικός εισπράκτορας του νομού Var Γαλλίας.

2. Reversai!, Γάλλος πλοίαρχος, διοικητής της γαλλικής φρεγάτας Pomone.

51. Φάκελλος αναφορών Λέκκα

1) Αναφορά Δημητρίου Λέκκα προς Αυγουστίνον 24ης Οκτωβρίου 1831.

2) Ωσαύτως από 24 Οκτωβρίου 1831.

52. Φάκελλος αναφορών Ιωάννου Οικονομίδου

Περιέχει 9 αναφορές του I. Οικονομίδη προς τον Αυγουστίνο, εκ των οποίων 5 του 1831 και 4 του 1832.

Σελ. 33
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/34.gif&w=550&h=800

53. Φάκελλος αναφορών Νικάνδρου Ιωαννίδου

1) Αναφορά Ιωαννίδου προς Αυγουστίνον από 4 Σεπτεμβρίου 1832.

2) Αναφορά Ιωαννίδου 4ης Δεκεμβρίου 1831 μετά τετραδίου λόγου επιταφίου Ιεροδιακόνου Ιωαννίδου εκ φύλλων οκτώ.

54. Φάκελλος επιστολών Κιυν/νου Γεροστάθη

Περιέχει 2 επιστολές προς τον Αυγουστίνο με ημερομηνίες 24 Οκτωβρίου και 22 Δεκεμβρίου 1831.

55. Φάκελλος επιστολών Γκιώνη - Σαγρέβου - Σκαραμαγκά

1) Επιστολή Γκιώνη προς Αυγουστίνον άνευ ημερομηνίας.

2) Επιστολή Γκιώνη και Σαγρέβου από 12ης Ιανουαρίου 1831.

3) Επιστολή Σκαραμαγκά προς Αυγουστίνον 29 Ιανουαρίου 1832 μετά συνημμένου σχεδίου επιστολής Αυγουστίνου.

4) Επίσης από 22 Φεβρουαρίου 1832.

56. Φάκελλος αναφορών Μάρκου Gilli

Περιέχει 3 αναφορές του Gilli προς τον Αυγουστίνο με ημερομηνίες 10 Νοεμβρίου 1830, 25 Μαΐου 1831 και 20 Αυγούστου 1831.

57. Φάκελλος αναφορών Γιαννίτση

1) Αναφορά Γιαννίτση προς την επί των Ναυτικών Γραμματείαν της 30 Μαρτίου 1832.

2) Αναφορά ιδίου προς Αυγουστίνον 19ης Ιανουαρίου 1832.

58. Φάκελλος επιστολών Cuindrécourt1

Περιέχει 3 επιστολές προς Αυγουστίνον με ημερομηνίες 12 Οκτωβρίου 1831, 3 Νοεμβρίου 1831 και 12 Ιανουαρίου 1832.

1. Αναφέρεται ως καταθέτης 2.500 φράγκων στην Εθνική Τράπεζα.

59. Φάκελλος επιστολής Ιωάννου Γενοβέλη

Περιέχει επιστολήν Γενοβέλη προς Αυγουστίνον της 28ης Μαΐου 1830 μετά συνημμένης επιστολής και παρατηρήσεων περί της γραμμής των ορίων.

60. Φάκελλος

Περιέχει μίαν αναφορά Μ. Τσαμαδού άνευ ημερομηνίας.

Σελ. 34
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/35.gif&w=550&h=800

61. Φάκελλος επιστολών Δεργότη

Περιέχει 3 επιστολές προς Αυγουστίνον των ετών 1831 και 1832.

62. Φάκελλος

Περιέχει επιστολή Λαζάρου Τσαμαδού με ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου 1821.

63. Φάκελλος επιστολών Ιωάννου Τζωρτζοπούλου

1) Αίτησις Τζωρτζοπούλου προς Αυγουστίνον 5ης Μαρτίου 1832.

2) Ωσαύτως 21 Φεβρουαρίου 1832.

3) Ωσαύτως 7 Μαρτίου 1832 μετά συνημμένης αιτήσεως του ιδίου προς Δημήτριον Μακρήν και αναφοράς Δημογεροντίας Ναυπάκτου προς Τζωρτζόπουλον.

64. Φάκελλος

Περιέχει 1 επιστολήν Δημητρίου Τζόγλη προς Αυγουστίνον.

65. Φάκελλος επιστολών Δημητρίου Τσαμαδού

Περιέχει 3 επιστολές προς Αυγουστίνον Νοεμβρίου -Δεκεμβρίου 1831.

66. Φάκελλος

Περιέχει 1 επιστολήν του Hensch1 προς Αυγουστίνον της 12 Δεκεμβρίου 1832.

1. Πρόκειται για τον τραπεζιτικό οίκο Hensch et Cie του Παρισιού.

67. Φάκελλος αλληλογραφίας Βιάρου Καποδίστρια

Περιέχει 448 πρόχειρα αλληλογραφίας (άλλα εις φύλλα και άλλα εις σελίδας) του Βιάρου Καποδίστρια των ετών 1826, 1827 και 1828).

68. Φάκελλος κατασχεθέντων εγγράφων

1) Αντίγραφον Νικολαΐδου προς Τσωρτς, επικυρωμένον υπό Μωραϊτίνη 9 Νοεμβρίου 1831.

2) Παπαγιαννοπούλου προς Μιαούλην Αυγούστου 1831.

3) Παπαγιαννοπούλου προς Μιαούλην αντίγραφον Αυγούστου 1831.

4) 10ης Αυγούστου 1831 ανώνυμος και ανυπόγραφος επιστολή.

5) Α. Βασιλά προς πλοίαρχον 1ης Αυγούστου 1831.

6) Επιστολή Γκίκα προς Μπότασην 9ης Αυγούστου 1831.

Σελ. 35
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/36.gif&w=550&h=800

7) Επιστολή Καλαμογδάρτη προς Ανδρέαν Καλαμογδάρτην 2ας Νοεμβρίου 1830.

69. Φάκελλος

Περιέχει 1 επιστολή Ιωάννου Πάνου από 25 Ιανουαρίου 1832.

70. Φάκελλος. Σημειώσεις Ποταμιάνου, Διευθυντού Αστυνομίας Ναυπάκτου

Περιέχει 11 κείμενα σημειώσεων με χρονολογίες από τις 20 Μαΐου μέχρι 17 Ιουνίου 1831.

71. Φάκελλος αναφορών Αντιδιοικητού Πάρου Πάκμορ

Περιέχει 5 αναφορές, 4 του Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 1832.

72. Φάκελλος αναφορών Δημητρίου Περούκα1

Περιέχει 4 αναφορές του 1831 και 1832.

1. Γερουσιαστής, πληρεξούσιος της Ελληνικής Κυβερνήσεως για την εκκένωση της Αττικής και Ευβοίας από τους Τούρκους.

73. Φάκελλος αναφορών Ανδρέου Παπαδοπούλου

Περιέχει 2 αναφορές, μία της 28ης Φεβρουαρίου 1831 και μία της 31 Μαρτίου 1832.

74. Φάκελλος αναφορών χιλιάρχου Σπυρομήλιου

Περιέχει 3 αναφορές του Ιανουαρίου 1832.

75. Φάκελλος αναφορών Ταγματάρχου Καραμπίνη

Περιέχει 5 αναφορές προς τον Αυγουστίνο, 2 προς τον Σακελλαρόπουλο και 1 προς τον Ρόδιο.

76. Φάκελλος επιστολών Χορμόβα

Περιέχει 3 επιστολές προς τον Αυγουστίνο του 1830, του 1831 και του 1832.

77. Φάκελλος αναφορών Ζαΐμη Α.

1) 9ης Νοεμβρίου προς την Συνέλευσιν.

2) Αντίγραφον αναφοράς, ιδίου προς την 4ην Συνέλευσιν.

Σελ. 36
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/37.gif&w=550&h=800

3) Αντίγραφον 24 Ιουλίου 1830 αναφοράς Ζαΐμη. Επισυνάπτεται μαρτυρικόν.

78. Φάκελλος αναφορών Συνταγματάρχου Πιέρρη προς Κυβερνήτην

1) Αναφορά 4ης Ιανουαρίου 1829. Επισυνάπτονται: α) η υπ’ αριθ. 1168 αναφορά β) η υπ’ αριθ. 4158 γ) η υπ’ αριθ. 1921 δ) η υπ’ αριθ. 1186 και ε) η 1212.

2) Η από 10 Αυγούστου 1829 αναφορά προς Αυγουστίνον. Η υπ’ αριθ. 360 από 24 Ιανουαρίου 1829.

3) Η υπ’ αριθ. 117 της 27 Ιανουαρίου 1829.

4) Κατάστασις φρουράς Ναυπάκτου της 29ης Μαρτίου 1829.

5) Η υπ’ αριθ. 1161 αναφορά της 28ης Μαΐου 1831. Επισυνάπτονται: α) Αντίγραφον αναφοράς 1155 β) Αντίγραφον υπ’ αριθ. 528 αναφοράς, γ) Αντίγραφον αναφοράς 1153. δ) Αντίγραφον αναφοράς 1265.

6) Αναφορά υπ’ αριθ. 1559 από 8ην Δεκεμβρίου 1831. Επισυνάπτονται: α) Διαβατήριον αριθ.... β) Αντίγραφον αναφοράς 1555. γ) Αντίγραφον αναφοράς 1037. δ) Αντίγραφον αναφοράς αριθ. 4.

7) Αναφορά υπ’ αριθ. 1550 από 18 Δεκεμβρίου 1831. Επισυνάπτονται: α) Αναφορά υπ’ αριθ. 1569.

8-13) Αι υπ’ αριθ. 1561/10 Δεκεμβρίου 1831, 1976/21.12.1831, 1584/30 Δεκεμβρίου 1831. Επίσης αι υπ’ αριθ. 1610/9.1.1832, 1500/13.1.1832 και 1669/3.2.1832.

14) Επιστολή 16ης Φεβρουαρίου 1832.

15) Η υπ’ αριθ. 1 άνευ ημερομηνίας.

16) Η υπ’ αριθ. 1679/18.2.1832. Επισυνάπτονται: α) πρόχειρον απαντήσεως Αυγουστίνου 10 Φεβρουαρίου 1832 β) επίσης πρόχειρον άνευ ημερομηνίας.

79. Φάκελλος

Περιέχει μία αναφοράν Δημητρίου Μακρή1.

1. Στρατηγός κατά την Επανάσταση με μεγάλη επιρροή στη Στερεά Ελλάδα.

80. Φάκελλος αναφορών Συνταγματάρχου Παρασκευά

Περιέχει 13 αναφορές με ημερομηνίες από 29 Δεκεμβρίου 1831 μέχρι 22 Μαρτίου 1832.

81. Φάκελλος διαφόρων διαταγμάτων

1) Έγγραφον της Γερουσίας υπ’ αριθ. 259/27.9.1831 διά του οποίου κοινοποιείται ο διορισμός του Αυγουστίνου ως Προέδρου της Διοικητικής Ε-

Σελ. 37
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/38.gif&w=550&h=800

πιτροπής μετά του συνημμένου εγγράφου της Γερουσίας διά του οποίου αύτη διορίζει την τριμελή Διοικητικήν Επιτροπήν.

2) Έντυπον Εφημερίδος «Ελληνική Πολιτεία» διά του οποίου ο Αυγουστίνος αγγέλλει τον διορισμόν του προς τας διαφόρους αρχάς.

3) Η απόφασις της Εθνικής Συνελεύσεως διά της οποίας διορίζεται ο Αυγουστίνος Καποδίστριας Κυβερνήτης της Ελλάδος από 15ης Μαρτίου 1832.

82. Φάκελλος Επιστολών Κιον/νου Μεταξύ

1) Η υπ’ αριθ. 7633 αναφορά του Μεταξά προς τον Αυγουστίνον από 5ης Φεβρουαρίου 1832 μετά συνημμένης δηλώσεως οπλαρχηγών.

2-16) Αναφοραί με ημερομηνίες από 4 Ιανουαρίου 1830 μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 1832.

83. Φάκελλος αναφορών Αλεξάνδρου Βλαχοπούλου

Περιέχει 15 αναφορές με ημερομηνίες από τον Φεβρουάριο του 1831 μέχρι τον Ιούνιο του 1832.

84. Φάκελλος επιστολών Ιακώβου Ρίζου

1) Επιστολή Ρίζου προς Αυγουστίνον άνευ ημερομηνίας.

2) Επίσης επιστολή από 20ης Αυγούστου 1831.

3) Η υπ’ αριθ. 3 αναφορά της 8ης Φεβρουαρίου 1832 μετά συνημμένης πράξεως του Πολεμικού Συμβουλίου Ναυπάκτου και αναφορά I. Σιαπέρη, γραμματέως του αρχιφρουράρχου, και αναφοράς Ιωάννου Ζαβού, Τοποτηρητού Διοικήσεως Ναυπάκτου.

85. Φάκελλος Επιστολών Στρατηγού Σταματελοπούλου

Περιέχει 7 επιστολές του Σταματελόπουλου από 1 Ιουνίου 1830, μέχρι 4 Σεπτεμβρίου 1832. Επίσης 3 αυτόγραφα σχέδια επιστολών Κυβερνήτου προς Σταματελόπουλον. Τα δύο πρώτα με ημερομηνίες 12 Ιουνίου 1830 και 4 Οκτωβρίου 1830, το δε τελευταίο άνευ ημερομηνίας.

86. Φάκελλος. Διάφοραι αναφοραί προς τον Αυγουστίνον Καποδίστριαν 1831 και 1832

Περιέχει 106 αναφορές αριθμημένες από 1 ως το 106. Σε κάθε αριθμό αναγάαφεται το όνομα του αναφέροντος.

Σελ. 38
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/39.gif&w=550&h=800

87. Φάκελλος διαφόρων προς Αυγουστίνον Καποδίστριαν πολιτικών ιστορικών σπουδαίων εγγράφων

1) Ανώνυμος επιστολή εκ Ναυπλίου 3ης Δεκεμβρίου 1832.

2) Αντίγραφον ανακοινώσεως προς τους Αντιπρέσβεις των συμμάχων του Κίτσου Τζαβέλα εκ σελίδων 8.

3) Μετάφρασις της άνω εκθέσεως γαλλιστί με ημερομηνία 10 Μαΐου 1832 εκ σελίδων 7.

4) Αντίγραφον επιστολής Κίτσου Τζαβέλα προς τον Στρατηγόν Γκεσενέκ εκ Πατρών της 8ης Μαΐου 1832.

5) Προκήρυξις προς τους κατοίκους της πόλεως Πατρών της Επιτροπής Φρουράς 6 Μαΐου 1831.

6) Διαμαρτύρησις της Φρουράς Πατρών και Ρίου εις τα γαλλικά στρατεύματα της 7.5.1832.

7) Έκθεσις προς Αυγουστίνον Α. Βαλιάνου 31 Ιουλίου 1832 εκ σελίδων 10.

8) Έκθεσις αφορώσα την δολοφονίαν του Κυβερνήτου εκ σελίδων 28 προς τον ιππότην Ροδοφοινίκην υπό Αριστ. Μωραϊτίνη μετά εξωφύλλου.

9) Έκθεσις περί μυστικής Εταιρείας διά την δολοφονίαν εκ σελίδων 15.

10) Σημείωσις περί Οικογενειών Μάνου.

11) Ανώνυμος επιστολή από 15 Ιουλίου 1833. Επισυνάπτεται αντίγραφον χειρόγραφον του υπ’ αριθ. 72 φύλλου της Εφημερίδος «Αθηνά».

12) Επιστολή Βαλιάνου από 10 Ιουλίου 1832 εκ σελίδων 12.

13) Επιστολή Περούκα εκ Σπετσών 15 Δεκεμβρίου 1832.

14) Επιστολή Σπηλιάδη 1ης Αυγούστου 1832.

15) Επιστολή Παπαδοπούλου 4ης Σεπτεμβρίου 1832.

16) Επιστολή Παπαδοπούλου 7ης Δεκεμβρίου 1832.

17) Απόσπασμα γράμματος εκ Ναυπλίου 23ης Ιουλίου 1832.

18) Επιστολή Παξιμάδη 5ης Ιουλίου 1832 εκ σελίδων 6.

29) Επιστολή Παπαδοπούλου 15ης Ιανουαρίου 1833.

88. Φάκελλος υπηρεσιακών αναφορών προς Αυγουστίνον

Περιλαμβάνει 55 αναφορές, αριθμημένες από το 1-55. Δίπλα στον κάθε αριθμό υπάρχει το όνομα του αναφέροντος.

89. Φάκελλος Εγγράφων - Υπομνημάτων και Πρωτοκόλλων

1) Πρωτόκολλον συνδιασκέψεως των τριών πρεσβευτών μετά του Ρεΐς Εφέντη εκ σελίδων 37.

2) Υπόμνημα Κυβερνήτου εκ Μελίτης.

Σελ. 39
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/40.gif&w=550&h=800

3) Επιστολή Υπουργείου Εξωτερικών και υπόμνημα περί της παρούσης καταστάσεως της Ελλάδος εκ σελίδων 14.

90. Φάκελλος Ιόνιοι Νήσοι

1) Επιστολή Γερουσίας Ιονίου Κράτους 1819.

2) Αλληλογραφία Καποδίστρια μετά του Υπουργείου της Αγγλίας εκ σελίδων 52.

3) Περιγραφή της υποδοχής των πρεσβευτών της Επτανήσου Πολιτείας 4ης Νοεμβρίου 1800.

4) Αντίγραφον επιστολής προς Καϊμακάμην.

91. Φάκελλος αναφορών του Λοχαγού Νικήτα Σταματελοπούλου

Περιλαμβάνει 17 αναφορές του 1831 και 1832 προς τον Αυγουστίνον Καποδίστρια.

92. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά κόμητος Μοτσενίγου1

1) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην από 31 Ιανουαρίου 1825.

2) Ιδιόγραφόν σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου από 4 Φεβρουαρίου 1825.

3) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην 19 Ιανουαρίου 1825 μετά συνημμένου λογαριασμού Μιραμπώ.

4) Σχέδιον επιστολής Μοτσενίγου προς Μητροπολίτην Ιγνάτιον από 17 Ιανουαρίου 1825.

5) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην από 25 Φεβρουαρίου 1826 μετά συνημμένου σχεδίου επιστολής προς Κυβερνήτην από 28 Ιουνίου ιδίου έτους.

6) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην από 7 Μαρτίου 1826.

7) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Μοτσενίγον από 19 Μαΐου 1826.

8) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην από 22 Απριλίου 1826.

9) Επιστολή Μοτσενίγου προς Καποδίστριαν από 24 Νοεμβρίου 1826.

10) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Μοτσενίγον από 30 Νοεμβρίου 1826.

11) Επιστολή Ελένης Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην 4ης Νοεμβρίου 1826 μετά συνημμένου σχεδίου απαντήσεως του Κυβερνήτου από 30 Νοεμβρίου 1826.

12) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Ροδοκανάκην-Ράλλην από 27 Δεκεμβρίου 1826.

13) Επιστολή Μητροπολίτου Ιγνατίου προς Κυβερνήτην από 15 Δεκεμβρίου 1826 εκ δύο φύλλων.

14) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην 4ης Δεκεμβρίου 1826.

Σελ. 40
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/41.gif&w=550&h=800

15) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου από 24 Δεκεμβρίου 1826.

16) Επιστολή Μοτσενίγου προς Κυβερνήτην από 2 Ιανουαρίου 1827 μετά συνημμένης ιδιογράφου σημειώσεως του Κυβερνήτου.

17) Επιστολή από 20 Ιανουαρίου 1827 μετά συνημμένων δύο σημειώσεων Κυβερνήτου.

18) Επιστολή από 7 Φεβρουαρίου 1827 μετά συνημμένου σχεδίου προς Καποδίστριαν ανυπογράφου και επ’ αυτού ιδιόγραφοι σημειώσεις του Κυβερνήτου.

19) Επίσης από 5 Μαρτίου 1827 μετά συνημμένου αντιγράφου επιστολής και συνημμένων τριών σχεδίων επιστολής του Κυβερνήτου από 11 Μαΐου και 15ης, άπαντα 1827.

20) Επίσης από 19 Νοεμβρίου 1827.

21) Επίσης από 17 Δεκεμβρίου 1827 μετά συνημμένου σχεδίου επιστολής Κυβερνήτου.

1. Μοτσενίγος Γεώργιος. Πληρεξούσιος της Ρωσσίας στην Επτάνησο Πολιτεία. Πρεσβευτής της Ρωσσίας στη Νεάπολη και το Τορίνο.

Φάκελλοι 93, 94, 95

Περιέχουν 1 αναφορά του Θεοδ. Γρίβα προς τον Αυγουστίνον από 28 Οκτωβρίου 1830, 2 αναφορές του Γ. Γιατράκου με ημερομηνίες 5 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου 1832. 3 αναφορές του Βασιλείου Γούδα, δύο του 1831 και μία του 1832.

96. Φάκελλος αναφορών Ναυάρχου Κανάρη

Περιέχει 26 αναφορές του Κανάρη προς τον Αυγουστίνο από Νοεμβρίου 1831 μέχρι Ιουνίου 1832.

Φάκελλοι 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103

Περιέχουν 1 επιστολή του Ιωάννη Κωλέττη, 1 του Σπυρίδωνος, 1 του Ιωάννου Σούτσου, 2 του Μιχαήλ Σισιλιάνου, 2 του Κων/νου Ράδου, 3 του Ρίκη και 1 του Α. Ραδινού.

104. Φάκελλος επιστολών Α. Μεταξά

Περιέχει 3 επιστολές με ημερομηνίες 12 Νοεμβρίου 1831, 1 Δεκεμβρίου 1831 και 31 Ιανουαρίου 1832.

105. Φάκελλος επιστολών Αλεξάνδρου Στούρτζα

1) Επιστολή Στούρτζα 25 Μαΐου 1829.

Σελ. 41
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/42.gif&w=550&h=800

2) Επίσης 15 Ιουλίου 1829.

3) Επίσης 23 Μαΐου 1831 προς Αυγουστίνον.

4) Επίσης 10 Μαΐου 1831.

5) Επίσης 24 Νοεμβρίου 1831.

6) Επίσης 4 Νοεμβρίου 1831.

7) Επίσης 8 Ιανουαρίου 1832.

8) Σχέδιον επιστολής Αυγουστίνου προς Στούρτζαν 24 Ιουλίου 1832.

Φάκελλοι 106, 107, 108.

Περιέχουν 1 επιστολή του Σακελλαροπούλου προς τον Κυβερνήτην της 19 Σεπτεμβρίου 1829 μετά συνημμένης επιστολής Σαμπατάκη προς Σακελλαρόπουλον. 1 αναφορά του Στεκούλη, Κυβερνήτου Ίου, προς τον Αυγουστίνον με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 1831 και δύο αναφορές του Σεραφείμ προς Αυγουστίνον του 1831.

109. Φάκελλος επιστολών Diebitch, Längeren

1) Επιστολή Diebitch1 1828.

2) Απάντησις Κυβερνήτου προς αυτόν 5ης Ιανουαρίου άνευ έτους.

3) Επιστολή Langeron 17ης Ιουνίου 1830.

4) Ωσαύτως 24 Μαρτίου 1831.

1. Στρατηγός, διοικητής του ρωσικού στρατού κατά το ρωσοτουρκικό πόλεμο.

110. Φάκελλος επιστολών Panin1

1) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Panin 8 Ιανουαρίου 1830.

2) Επιστολή Panin προς Κυβερνήτην 16 Φεβρουαρίου 1829.

3) Επίσης 25 Ιουνίου 1831.

4) Επίσης 30 Σεπτεμβρίου 1831.

5) Ιδιόγραφος απάντησις Αυγουστίνου προς Panin 20 Φεβρουαρίου 1831.

1. Αντιπρέσβης της Ρωσίας στην Ελλάδα 1829 - 1831. Ρώσσος πολιτικός και διπλωμάτης (1800-1874). Εχρημάτισε πρεσβευτής στο Παρίσι, Γραμματεύς της Επικρατείας και Υπουργός της Δικαιοσύνης στη Ρωσσία.

111. Φάκελλος επιστολών Ricord1

1) Επιστολή Ricord προς Καποδίστρια 22 Δεκεμβρίου 1828.

2) Επίσης της 13ης Ιουλίου 1829.

3) Επίσης της 26ης Μαΐου 1830 εκ δύο φύλλων.

4) Επίσης της 21ης Σεπτεμβρίου 1830.

Σελ. 42
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 23

  Α'

  [Εν Κερκύρα τη 1η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους χιλιοστού εννεακοσιοστού εικοστού ογδόου εις τα πρώην ανάκτορα και εν τω γραφείω των αρχείων της Ιονίου Πολιτείας ο Κος Βλάϊκος Γεώργιος, αντιπρόσωπος του Δήμου Κερκυραίων και τούτου ως δωρεοδόχου της οικογενείας Καποδίστρια παρέδωκε προς τον κ. Σπυρίδωνα Θεοτόκην, Διευθυντήν του αρχείου της Ιονίου πολιτείας, το αρχείον του αειμνήστου Κυβερνήτου της Ελλάδος Ιωάννου Καποδιστρίου ως εξής:]

  1. Φάκελλος επιστολών ADAM

  1) 10 Φεβρουαρίου 1828. Μετάφρασις εκ του Αγγλικού.

  2) 30 (sic) Φεβρουαρίου 1830. Πρόχειρον απαντήσεως.

  3) 1 Ιανουαρίου 1831. Επιστολή Ricareli.

  4) 1 Αυγούστου 1828. Επιστολή εκ δύο φύλλων Αγγλιστί.

  5) Μετάφρασις αυτής Ιταλιστί

  6) 2 Φεβρουαρίου 1828

  7) 27 Μαΐου 1828

  8) 10 Δεκεμβρίου 1827

  9) 6 Δεκεμβρίου 1827

  10) 11 Μαΐου 1828

  11) 16 Ιανουαρίου 1829.

  [Στο περιθώριο πλαγίως σημειώνεται «Παρεδόθη» και «Παρελήφθη» με την υπογραφή στο πρώτο του I. Καποδίστρια και στο δεύτερο του Σ. Θεοτόκη. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και στους δύο επόμενους φακέλλους της πρώτης σελίδας του πρωτοκόλλου. Από τη δεύτερη σελίδα η παράδοση και η παραλαβή επιβεβαιώνεται με μονογραφές].

  2. Φάκελλος Κομητάτου Βασιλείας

  1) Πίναξ των ορφανών των ευρισκομένων αυτόθι το 1829.

  2) Έκθεσις του Κομητάτου 1 Δεκεμβρίου 1829 εκ φύλλων δύο.

  3. Φάκελλος επιστολών αυτοκράτορος Νικολάου

  1) Σχέδιον αυτόγραφον Καποδιστρίου 12 Αυγούστου 1826 εκ δύο φύλλων