Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Κώστας Κωστής
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:342
 
Θέμα:Αλληλογραφία Καποδίστρια (Επιστολές προς διαφόρους)
 
Στατιστικαί παρατηρήσεις (1828-1830)
 
Χρονική κάλυψη:1827-1831
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 39.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 174-193 από: 341
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/174.gif&w=550&h=800

18*

Πίναξ της Επαρχίας Αρκαδίας

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Πόλις Αρκαδίας 360 91 138 94 97 43

2. Κωμόπ. Γαργαλιάνου 200 178 6 24 1/2 273 1 1/2 1458

3. Κωμόπ. Λυγούδιστα 96 96 40 352 269 — 400

4. Τζηφλίκι 46 25 12 40 45 — —

5. Μουζάκι 11 11 11 — — — —

6. Πύργος 28 — 28 — — — —

7. Φλώκα 14 — 14 — — — —

8. Πάνιτσα 11 — 11 — — — —

9. Βάλτα 15 — 15 — — — —

10. Καβαλλαρία 11 11 — 13 39 — 500

11. Κωμόπ. Φιλιατρών 310 310 5 — — 69 2268

12. Πισολούρια 7 — 7 — — — —

13. Χριστάνου 23 23 23 — — — —

14. Καναλουπού 17 10 17 — — — —

15. Ποδογορά 7 — 7 — — — —

16. Καλαζόνι 15 — 15 — — — —

17. Φαρακλάδα 6 — 6 — — — —

18. Αρμενοί 20 — 20 — — — —

19. Στασιό 12 — 12 — — — —

20. Άγ. Ιωάννης 8 — 8 — — — —

21. Μαλενίτι 15 — 15 — — — —

22. Ψάρι 105 — 105 — — — —

23. Πλατάνια 40 — 40 — — — —

24. Καλίτσαινα 7 — 7 — — — —

25. Καρά Μουσταφά 19 — 19 — — — —

26. Ρήπεσι 44 16 44 — 240 — 120

27. Λάπη 57 52 52 — 352 — —

28. Κλισούρα 61 — 61 — — — -Γ-

29. Μαυρομάτι 20 — 20 — — — —

30. Γκλιάτα 37 — 37 — — — —

31. Σουλιμά 125 — 91 — — — —

32. Καλονέρι 3 — 3 — — — —

33. Βανάδα 5 — 5 — — — —

34. Μάρμαρο 15 — 15 — — — —

35. Κάκαβα 22 — 22 — — — —

36. Κοπάνιτσα 28 — 28 — — — —

37. Αγλιανή 27 — 27 — — — —

38. Βλασάδα 10 — 10 — — — —

39. Σιδηρόκαστρον 41 — 41 — — — —

40. Ανδριόπουλου 38 — 38 — — — —

Σελ. 174
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/175.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

41. Κούβελα 41 41

42. Μουρτάτου 36 — 36 — — — —

43. Αγριλιάς 20 — 20 — — — —

44. Πετσά 34 — 34 — — — —

45. Βλάκα 42 — 42 — — — —

46. Κατσόρα 16 — 16 — — — —

47. Διμάνδρα 8 — 8 — — — —

48. Σύργκη 21 — 21 — — — —

49. Βηδίσοβα 26 — 26 — — . — —

50. Ραφτοπλού 45 — 45 — — — —

51. Μποτία 31 — 31 — — — —

52. Σεχά 23 — 23 — — — —

53. Σαρακιναδιά 34 — 34 — — — —

54. Σαπρική 14 — 14 — — — —

55. Βεριστιά 19 16 5 — — — —

56. Πεδιεμενού 13 1 13 — 25 — —

57. Πούμι 19 — 19 — — — —

58. Καλογαρεσί 15 — 15 — — — —

59. Λαμψουνάτου 9 — 9 — — — —

60. Λεσοβίτη 5 — 5 — — — —

61. Τρίπηχα 13 — 13 — — — —

62. Καρβούνι 5 — 5 21 45 — —

63. Μουργιατάδα 11 — 11 — — — —

64. Πλαμανιανου 8 — 8 . — — — —

65. Αητός 32 — 32 —. — — —

66. Βρύση 25 — 25 — — — __

67. Λεντακάδα 21 — 21 — — — —

68. Βουτανά 15 — 15 — — — —

69. Αληκοντούτη 5 — 5 — — — —

70. Ποταμιά 6 — 6 — — — —

71. Μακρενά 19 — 19 — — — —

72. Κλόνη 5 — 5 — — — —

73. Ασούναγα 6 — 6 — — — —

74. Λυκούδεσι 19 — 19 — — — —

75. Μαλή 15 — 15 — — — —

76. Ταρά 7 7 — 19 83 — —

77. Βαρμπέσι 41 — 41 — — — —

78. Μαλήκι 26 — 26 — — — —

79. Βρεστό 47 — 47 — ' — — —

80. Μπισχόνι και Κακοβάτου 34 — 57 — — — —

81. Γλάτσα μεγάλη 18 — 18 — — — —

82. Στροβίτσι 79 7 79 41/2 — —

83. Γλατσοπούλου 7 — 7 — — — ' —

84. Μορτίτσα 11 — 11 — — — —

85. Γολέμι 9 — 9 — — — —

86. Άγιος Ηλίας 52 8 — 52 4 — —.

87. Κωμόπ. Ζούρτζας 111 111 81 289 775 — —

88. Μονή Ζούρτζα — — — 25 10 — —

89. Σάραινα 46 — 46 — — — —

Σελ. 175
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/176.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

90. Άλβαινα 87 87 40 233 1/2

91. Μπάρτζελι 54 — 54 — — — —

92. Σμαρλένα 16 8 16 — — — —

93. Παύλιτσα 18 18 18 — — — —

94. Πρασιδάκι 15 — 15 — — — —

95. Γάρδιτσα 25 25 22 42 148 — —

96. Γκιούλου 12 12 — 31 83 — 100

97. Τριάντου 6 — 6 — — — —

98. Μουντρά 39 — 39 — — — —

3372 1123 2329 1046 1/2 2722 119 1/2 4846

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. 116 11596 1 _ — 884 128 1350 _

2. 1244 1/2 6110 — 604 — — 11 2506 —

3. 443 5616 — 901 — 737 6 — — —

4. 170 1797 — 130 — 26 50 123 — —

5. 28 — — — — 15 110 1725 — —

6. - - — — — 52 274 3100 — —

7. _ _ — — — 24 143 1500 — —

8. - - — — — 38 158 857 — —

9. - - — — — 73 200 3357 — —

10. 26 2210 — 78 — — — 17 — —

11. 2286 21699 — 162 — 12 117 3000 — —

12. — — — — — — 81 35 — —

13. 27 — — 78 73 300 — —

14. — 102 — 11 — — 203 — — —

15. — — — — — 33 21 150 — —

16. — — — — 94 107 250 — —

17. — — — —- — 30 39 150 — —

18. — — — — 91 143 350 — —

19. — — — — — — 68 30 — —

20. — — — — — — 97 50 — —

21. — — — — — — 72 160 — —

22. — — — — — — 1797 — — —

23. — — — — — 19 677 — — —

24. — — — — — 93 260 150 — —

25. — — — — — 434 1111 — — —

26. — — — — — — 1277 50 — —

27. — 40 — — — — 1198 350 — —

28. — — — — — 951 1019 3000 — —

29. ■ — — — — — .125 155 50 — —

30. — — — — — 558 279 — — —

31. — 20 — — — 644 937 300 — —

Σελ. 176
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/177.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

32. 35 13 200

33. — — — — — — 220 30 — —

34. — — — — — 41 42 100 — —

35. — — — — — 107 144 280 — —

36. — — — — — 176 116 — — —

37. — — — — — 38 579 200 — —

38. — — — — — 98 74 50 — —

39. — — — — — — 1017 — — —

40. — — — — — 211 206 40 — —

41. — — — — — 66 602 — — —

42. — — — — — 234 519 50 — —

43. — — — — 419 491 150 — —

44. — — — — — 146 924 200 — —

45. — — — — — — 854 250 — —

46. — — — — — 290 237 200 — —

47. — — — — — — 231 250 — —

48. — — — — — 80 225 — — —

49. — — — — — 257 324 — — —

50. — — — — — 259 486 180 — —

51. — — — — — 253 431 200 — —

52. — — — — — 162 379 150 — —

53. — — — — — 221 481 281 — —

54. — — — — — — 146 40 — —

55. 19 — — — — 7 34 80 — —

56. — 10 — — — 5 118 120 — —

57. — — — — — 82 249 210 — —

58. — — — — — 37 188 80 — —

59. — — — — — 34 124 — — —

60. — — — — — — 89 60 — —

61. — — — — — 55 147 120 — —

62. — 170 — 18 8 — — — — —

63. — — — — — 50 114 — — —

64. — — — — — 68 101 50 — —

65. — — — — — 235 228 120 — —

66. — 325 — 110 6 129 185 — — —

67. — — — — — 60 271 70 — —

68. — — — — — 37 99 65 — —

69. — — — — — 27 83 50 — —

70. — — — — — 28 70 50 — —

71. — — — — — 37 166 100 — —

72. — — — — — 25 69 30 — —

73. — — — — — — 58 50 — —

74. — — — — — 65 154 80 — —

75. — — — — — — 138 150 — —

76. — 10 — 10 — — — — — —

77. — 31 — 25 — 233 426 150 — —

78. — — — — — 89 211 60 — —

79. — — — — — 89 253 — — —

Σελ. 177
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/178.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

80. _ 1055 600

81. — — — — — 110 213 100 — —

82. — — — 11 — 1941/2 492 200 — 500

83. — — — — — — 125 480 — —

84. — — — — — — 231 150 — —

85. — — — — — — 81 220 — —

86. 7 — — — — 132 199 300 200 —

87. 25 320 — 155 77 228 279 — — —

88. — 100 — — 10 — — — — —

89. — — — — — 103 2181/2 800 — —

90. 106 1/2 — — — — — — — — 100

91. — — — 78 — 102 182 60 — —

92. 17 — — — — 23 202 120 — —

93. 16 89 — — — 35 223 150 — —

94. — — — — — 150 91 — — 100

95. — — — — — 7 147 — — —

96. — — — — —

97. — — — — — — 57 60 — —

98. — — — — — 212 94 — — —

4531 50245 1 2293 101 11018 25961/2 29876 800 700

(19) (20) (21) (22) (23) (24)

1. — 20231 - — - _

2. 26 180 - — - _

3. — 1809 92 — - -

4. 3 175 240 — - 7

5. — 100 32 — - 3

6. 16 235 77 — - 3

7. — 216 — — _ _

8. — 200 — — _ 1

9. 72 351 10 _ _ _

10. — 3180 6 — _ _

11. 236 5916 4 3 _ _

12. — 40 _ _ _ _

13. 29 98 22 _ _ 4

14. — 152 — - _ _

15. — 41 _ _ _ _

16. — 319 — _ _ _

17. 10 210 35 - _ _

18. 9 404 30 _ _ _

19. — _ _ _ _

20. —

21. —

Σελ. 178
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/179.gif&w=550&h=800

 (19) (20) (21) (22) (23) (24)

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 195 53 107 50 23 136 280 82 50 10 52 50 70 8 20 10 — — 16 — — —

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 62 52 25 12 80 12 — — — —

16 17 23 8 19 10 3 11 300 90 600 150 100 39 200 30 30 140 15 — — 30 — — 55 40 — — —

4 17 15 — — —

— 64 192 150 237 44 7 — — 60—8 20 — — 17 — — —

69. 70. ζ ζ ζ ζ ζ Ζ

Σελ. 179
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/180.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Aον. Εκ των εις τα Εθνικά σημειουμένων 2404 Συκαμιναίων του χωρίου Τζιφλίκι, αι 2004 είναι ιδιόκτητοι, πλην φυτευμέναι εις γην Εθνικήν. Το αυτό εννοείται διά τας 32 Συκαμιναίας του χωρίου Μουζάκι, διά τους 164 στρεμμάτων αμπελώνας και τα 51, εκ των 351, ελαιοδ. του χωρίου Βάλτα, διά τα 92 ελαιόδ. εκ των 152 του χωρίου Καναλουπού, διά τα 21 εκ των 41 του χωρίου Ποδογορά, διά τα 189 εκ των 319 του χωρίου Καλαζώνι, διά τα 90 εκ των 210, του χωρίου Φαρακλάδες, διά τα 174 εκ των 404 ελαιοδ. και των 9 στρεμ. αμπελώνας του χωρίου Αρμενοί, διά τα 70 ελαιοδ. εκ των 82 του χωρίου Πλατάνια, διά τα 10 ελαιοδ. και τας 16 Συκαμ. του χωρίου Καρά - Μουσταφα, διά τα 70 ελαιοδ. του χο^ρίου Κλεισούρας, διά τα 53 εκ των 80 του χωρίου Σιδερόκαστρον, διά τα 600 του χωρίου Βλάκα, διάτά 150 του χωρίου Κατσούρα, διά τα 100 του χωρίου Βεδίσοβα, διά τα 39 του χωρίου Ραφτόπλου, διά τα 100

(19) (20) (21) (22) (23) (24)

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 1 — — — — _

3 1 — — — 4 6 —

— 45 50 25 — — —

— 350 150 171 50 40 — — —

24 213 200 140 200 150 3 20 — — 87

— 8 — — — —

93. 94. 95. 96. 97. 98. — 110 — — — —

— 85 — — — —

1219 38863 971 3 18 105

Σελ. 180
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/181.gif&w=550&h=800

του χωρίου Μποτιά, διά τα 30 ελαιοδ. και τας 55 Συκαμ. του χωρίου Σαρακιναδιά, διά τους 10 στρεμ. αμπελώνας και τα 30 ελαιοδ. του χωρίου Σαπρική, διά τα 140 του χωρίου Λουμί, διά τους 4 στρεμ. αμπελώνας, τα 17 ελαιόδενδρα και τας 15 συκαμ. του χωρίου Τρίπτιχα, διά τα 64 ελαιοδ. και τας 7 Συκαμιναίας του χωρίου Μουργιστάδα, διά τα 25 εκ των 192 ελαιοδ. του χωρίου Πλαμανιανά, διά τα 150 ελαιοδ. και τας 20 Συκαμιναίας του χωρίου Αητού, διά τα 187 ελαιόδενδρα εκ των 237, του χωρίου Βρύσι, διά τα 44 του χωρίου Λεντακάδα, διά τον 1 στρέμ. αμπελώνα του χωρίου Ασούταγα, διά τους 3 στρεμμάτων αμπελώνας του χωρίου Λυκουδεσι, διά τον 1 στρέμ. αμπελώνα του χωρίου Μαλή, διά τα 45 ελαιοδ. του χωρίου Βαρμπόπη και διά τα 50 ελαιόδενδρα και τας 25 συκαμιναίας του χωρίου Μαλέκι.

Βον. Εκ της σημειουμένης γης εις την στήλην των Εθν. ξερικών ακαλλιεργήτων όλης της Επαρχίας Αρκαδίας, μέρος είναι δασώδες και μέρος πρόσφορον εις φυτείας αμπελώνων ως ακολούθως:

Γον. Εις το χωρίον Στροβίτσι ευρίσκονται μύλοι ιδιόκτητοι 3 και Νεροτριβεία 2.

Εις Ζούτζα 1

Εις Μπάρτζαλι 1

γη δασώδης γη δι’ αμπελώνας

Εις Μουζάκι 500 1225

Εις Πύργον 600 2500

Εις Φλώκα — 800

Εις Βάλτα — 2500

Εις Φιλιατρά 3000 —

Εις Λάπη — 150

Εις Μπισχόνι 600 —

Εις Στροβίτσι 200 —

Εις Σάραιναν 350 —

5250 7175

Σελ. 181
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/182.gif&w=550&h=800

19*

Πίναξ της Επαρχίας Φαναρίου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Ανδρίτσαινα 150 150 20 764 1/4

2. Μπουρμάζι 17 •·- 17 -- — —

3. Ψάθια 20 — 20 — — —

4. Λαδικάκι 24 — 24 — — —

5. Γκραίκα 29 — 29 — — —

6. Κουτσοχέρας και Σουνάτου 81 — 81 — — —

7. Μπιζιμπάδι 18 — 18 — — —

8. Πλατιάνα 26 — 26 — — —

9. Φτέλια 9 2 9 — 8 —

10. Νάβιτσα 4 2 4 — 11 —

11. Ράφτη 7 — 7 — — —

12. Κλήμα 40 2 40 — 14 —

13. Τσάχα καλέμι 37 1 37 — — —

14. Τσεμπερούλα 38 1 38 — 64 —

15. Κουτρούλι 11 1 11 — 5 —

16. Φτερόλακκα — 2 9 — 22 1/4 —

17. Καλέντζι — — 3 — — —

18. Δέρεσι — — 2 — — —

19. Σκαριάνη — — — — 63 1/2 —

20. Κούκι — 1 — 40 30 45

21. Μπάρτσι 16 2 16 12 1/2 15 1/2 —

22. Τσορβατσάκι 11 9 11 35 28 —

23. Σέκουλα 14 — 14 — — —

24. Δραΐνα 2 2 — — 127 1/2 —

25. Ρογανοζιό 4 4 4 31 14 —

26. Μάτεσι 46 — 46 — — —

27. Αγιάννη — — — . — 45 —

28. Λάκκες — — — — 40 —

29. Μαλκάσα — — — — 16 1/2 —

30. Σίμου Σερβοτά 20 3 — 47 31 —

31. Κάρμι 21 2 — 102 1/2 31 1/2 —-

32. Μπελούσι 28 12 ■ — — 227 1/2 —

33. Αμπάρια 10 1 — 32 46 1/4 —

34. Λάβδα 90 62 90 — 140 —

35. Ρόβια 34 17 17 — 35 1/2 —

36. Δραγουμάνου 65 — 65 —. — —

37. Παλάτου 10 — 10 — . — —■

38. Άγ. Σώστης 36 — 36 12 92 —

39. Μπέρεκλα 30 1 — 35 1/4 107 —

40. Κακαλέτρι 23 — 23 — ' —

Σελ. 182
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/183.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

41. Στάσιμι 17 17

42. Μαρίνα 35 — 35 — — —

43. Δέλτα 17 — 17 — — —

44. Μποϊκάς 16 1 — 34 1/4 32 1/4 —

45. Κρυόβρυσες — — 9 — 9 3/4 —

46. Τζιράνη Βρύση — 3 — — 6 —

47. Δραγώγη 24 2 24 3 1/2 68 —

48. Λυνήσταινα 25 23 25 47 1/2 55 1/4 —

49. Κοπάνιτσα 23 — 23 — — —

50. Κράνα 19 — 19 — — —

51. Τσελέχοβα 62 48 62 69 1/2 — —

52. Μαχαλάς 21 7 21 54 94 —

53. Δελή Ιμπραΐμη 13 — 13 — — —

54. Σκληρού 43 43 — — 158 1/4 —

55. Φανάρι — — — — — —

56. Αμπελιώνα — — — — 103 —

57. Λόγγος 6 .— 6 — 270 —

58. Μπαράκου 9 — 9 — — —

59. Κουμουτέκρα 11 — 11 — — —

60. Σκλίβα 16 — 16 — — —

61. Τρίτες 25 — 25 — — —

62. Τσορβατζή 88 — 88 — — —

63. Ξεροχώρι 31 — 31 — — —

64. Αλουποχώρι — 3 — — 74 —

65. Ανεμοχώρι 18 — 18 — 187 —

66. Λαδικού 28 — 28 — — —

67. Μπέχρου 9 — 9 — — —

68. Αλή Τζελεμπή 18 — 18 — — —

69. Κρέσταινα 51 — 51 — — —

70. Ρίσοβον 28 — 28 — — —

71. Βρίνα 30 — 30 — — —

72. Μουντρίζα 15 — 15 — — —

73. Μακρύσια 74 — 74 — — —

74. Καΐνια — — 46 — — —

75. Ράσα — — 49 — — —

76. Άνω Μακρύσια 23 — 23 — — —

77. Μάζι 9 — 9 — — —

78. Καλυβάκια καί Παλαιοφάναρον 21 — 21 — — —

79. Ανεμοχωράκι 14 — 14 — — —

80. Τόγια 18 — 18 — — —

81. Σμέρνα 13 — 13 — — —

82. Ίσαρι 51 30 46 30 35 —

1942 454 1674 606 31213/4 . 45

Σελ. 183
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/184.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (H) (12) (13) (14) (15) (16)

1. 500 900 20

2. 75 43 1/2 1620

3. 54 1/4 14 1850

4. 80 77 460

5. 30 81 1/4 1440

6. 130 162 3/4 5000

7. 77 1/2 190 350

8. 48 122 1/2 2060

9. 60 — — — — — 22 26 108

10. 73 — 24 60

11. — 59 1/2 250

12. 10 — 106 120

13. — 3 — — — — — 249 2410

14. — 98 1/2 655

15. 10 — 78 1/4 232

16. — — 3 — — — — 22 1/4 —

17. — 15 40

18. — 20 100

20. 625 _ 8 _ 10 _ _

21. 70 42 92 520

22. 105 27 3 1/2 140

23. 50 92 1/2 500

24. — — —

25. — 39 15

26. 80 213 950

27. 60 — — —

28. — — —

29. — 25 1/2 25

30. 48 - 4 — — — — — —

31. 70 24 15 — 30 9 — — —

32. 685 — 20 — 7 5 — _ _

33. 100 — 20 — — — — — _

34. 600 — 11 — 12 2 168 1/4 370 1/2 350

35. 70 — — — 3 3 48 3/4 11 3/4 415

36. 71 1/2 148 1/2 2560

37. 30 89 320

38. 280 — — — 5 48 26 1/2 186 560

39. 850 21 — — 22 3 — — —

40. — — — 10 — 10 39 135 620

41. 23 1/4 76 1/2 620

42. 16 163 920

43. — 53 1/2 250

44. 320 20 — — 2 — — — —

45. 17 1/2 — 9 3/4 17 1/2

46. — — _

47. 275 10 — — 10 — 3 1/2 68 275

Σελ. 184
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/185.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

48. 23 164 1/2 1550

49. — _ — 19 130 1/2 520

50. — 94 3/4 1000

51. — — — — — — 368 1/4 — 1010

52. 106 85 106 — 47 — 32 1/2 56 1/2 64

53. — 44 45

54. 800 — 12 6 — — _

55. — 12 10 — 25 6 109 1/2 140 3/4 600

56. 1020 60 — — 80 45 — _ _

57. 130 — 7 123

58. — 72 1/2 _

59. 13 48 _

60. 49 34 1/2 _

61. — 22 — — — — — 138 1/2 _

62. 50 — — — — — 1200 _

63. — 313 _

64. 410 — _ _

65. 750 30 — — — — _ _

66. — 292 _

67. — 59 _

68. — 215 _

69. 100 218 _

70. — 299 _

71. 40 354 _

72. — 82 -

73. 50 355 -

74. 18 42 1/4 -

75. 50 240 -

76. 60 160 1/2 -

77. — 136 3/4 -

78. 40 * 220 _

79.

80.

81.

82. — 115 — — — —

80341/2 1386 217 10 1765 237

* Σ. επιμ.: το έγγραφο είναι κατεστραμμένο στο σημείο αυτό.

(17) (18) (19) (20)

1.

2. — 15 5 —

3. - - - —

Σελ. 185
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/186.gif&w=550&h=800

 (17) (18) (19) (20)

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. — 20 16 120 1200 6 10 63 17 70 62 212 31 54 12 97 62 —

— 70 15 30 1 100 10 8

— — —

20. 21. 22. 23. 24. 20 10 — — —

25. 26. 27. 28. 22 53 60 4

29. 30. 31. — — — —

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 5 1/4 34 14 29 7 3 4 8

2 1/2 20 25 6 8 42 15 10 5 8

— — — —

10 — 10 —

22 5 64 14 7 28 12 4

Σελ. 186
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/187.gif&w=550&h=800

(17) (18) (19) (20)

53. 54. — — 55. 40 30 56. 57. 58. * 500 100

* Σ. Επιμ.: Το έγγραφο είναι κατεστραμμένο στο σημείο αυτό.

Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

Αον. Η Ειδική Επιτροπή και οι Δημογέροντες αναφέρουν ότι τα χωρία Γκραίκα, Κρέσταινα και Άνω Μακρύσια, ανήκουν εις το Έθνος· και ότι η Γραίκα και Κρέσταινα κατακρατούνται από τον Κ. Αναστάσιον Παπ’ Αλεξόπουλον και τα Άνω Μακρύσια από τους Κυρίους Δεληγιαννέους. ιδού αυτολεξεί ποίαν μαρτυρίαν επιφέρουν οι Δημογέροντες.

«Οι κάτοικοι της Κρέσταινας παρασταίνουν ότι αποθανόντος του Χωτομάνη, και μην έχοντες κληρονόμον τα χωρία Κρέσταινα, Γκραίκα και Άνω Μακρύσια, έγιναν μιρί και απέρασαν εις την μπεάν Σουλτάνα. Οι κάτοικοι των χωρίων έστειλαν εις Κωνσταντινούπολιν δύο Κρεσταινίτας, διά ν’ αγοράσουν τα χωρία τους· αλλ’ ο Παπά Αλέξις ώντας εκεί βεκίλης του Μωρέως καθώς και ο Δεληγιάννης τους εκυνήγησαν και τους εφυλάκωσαν, και διά της βίας τους έδιωξαν διόλου. Μετά παρέλευσιν καιρού οι Κοι Δεληγιαννέοι και Παπά Αλέξις, επαρουσιάσθησαν ως επίτροποι των ειρημένων χωρίων από μέρους της Σουλτάνας, έστειλεν από Καρύταιναν ο Βοϊβόνδας, όστις ήτον διορισμένος από την Σουλτάνα, και επήρεν από τα ειρημένα χωρία δύω ανθρώπους, και τους είπεν, παρόντων του Δεληγιάννη και Παπ’ Αλεξοπούλου, ότι τα χωρία είναι της Σουλτάνας, κι έχει βεκίλιδες τον Παπ’ Αλέξι και Δεληγιάννη και να τους γνωρίζετε ως Επιστάτας. Το ίδιον επαρουσιάσθησαν και εις την Επαρχίαν ως Επιστάτες, και η Επαρχία έκαμε σημαντικάς βοηθείας εις αυτά τα χωρία όντα της Σουλτάνας και ούτως ηξεύρωντας οι κάτοικοι έμειναν ήσυχοι έως να πουληθούν να τ’ αγοράσουν. ερχομένης της Επαναστάσεως αντιστάθησαν διά να τους δώσουν το εισόδημα ανήκον εις το Έθνος αλλ’ αυτοί διά της βίας με διαφόρους κατά καιρόν Οπλαρχηγούς, τους εβίασαν και έλαβον τα εισοδήματα, κάμνωντάς τους και αρκετάς ζημίας και έξοδα τα οποία θέλουν ζητήσει διά των κριτηρίων. Εκ τούτου λοιπόν τα αυτά χωρία, Κρέσταινα, Γραίκα και Άνω Μακρύσια, τα εννοούν όλως δι’ όλου ως Εθνικά και αν τυχόν ήθελαν παρουσιάσει έγγραφα αγοράς, τα εννοούν κακώς αγορασμένα, μην έχωντες διόλου είδησιν οι κάτοικοι.

Σελ. 187
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/188.gif&w=550&h=800

Παρασταίνουν προσέτι ότι εις το χωρίον Κρέσταινα ευρίσκεται ένας μύλος, τον αυτόν μύλον είχον οι κάτοικοι εις την εξουσίαν τους χαρισμένον προς αυτούς από τον Χωτομάνη διά τα έξοδα του * ................................

ο πενθερός του Σαΐταγας ηθέλησε να πωλήσει τα άνωθεν χωρία και επήγαν οι χωριανοί εις την θυγατέρα του Μπεκίρ Εφένδη ούσαν κληρονόμον και την ηρώτησαν αν πωλή τα χωρία διά να τα αγοράσουν οι κάτοικοι, όπου και δι’ αυτήν την αγοράν εδανείσθησαν και χρήματα κατά τα αποδεικτικά όπου έχουν. Αλλ’ επειδή και η κληρονόμος δεν τα επώλησεν έμειναν οι χωριανοί εις την απόφασιν της κυράς των. Οι Κοι Ζαριφόπουλοι επήγαν εις τον Σαΐταγαν και επήραν τα χωρία λόγω επιστασίας, μετά παρέλευσιν χρόνων κατά τους 1820, η θυγάτηρ του Μπεκίρ Εφένδι, κληρονόμος έφερε φερμάνι από την Πόλιν και εζητούσεν τον Ζαριφόπουλον λογαριασμόν, δι’ όσους χρόνους εβαστούσαν τα χωριά της, να την πληρώσουν, και να τραβίξη χέρι από αυτά, της οποίας και έδωσαν μέρος χρήματα, [...] των γενημάτων της. εις το μεταξύ τούτο ηκολούθησεν η Επανάστασις και οι κ. Ζαριφόπουλοι τα οικειοποιούνται ως και πρότερον. οι χωριανοί αντεστάθημεν διά να τους γνωρίσωμεν ως οικοκυρέους, επειδή και τα χωριά μας ανήκουν εις το Έθνος, αυτοί όμως διά της βίας, με διαφόρους κατά καιρόν Οπλαρχηγούς, μας εβίασαν και χωρίς να θέλωμεν, διά να τους δίδωμεν τα εισοδήματα, και μας εξώδευσαν και εζημείωσαν αρκετά, τα οποία θέλωμεν ζητήσει εν καιρώ τω δέοντι. αυτά λοιπόν ηξεύρομεν οι κάτοικοι μικροί και μεγάλοι των ειρημένων Βρίνας και Ρισόβου και τα εννοούμεν όλως δι’ όλου Εθνικά και αν περιστατικώς ήθελεν ευρεθή κανέν πλαστόν έγγραφον ως πωλητήριον από την Κυρά μας, νομίζεται ως χαρτίον άγραφον, διότι αν η Κυρά ήθελεν να πωλήση, έπρεπε πρώτον να ερωτήση ημάς τους Κατοίκους, καθώς το ίδιον έπρεπε να ακολουθήσουν και οι Κύριοι Ζαριφόπουλοι αν είχον σκοπόν να αγοράσουν, έχοντες πάντοτε την προτίμησιν οι κάτοικοι, τα δε όσπήτια με την περιοχήν τους τα λέγουν ιδιόκτητά τους οι αυτοί κάτοικοι.

* Σημ. Επιμ.: Το έγγραφο είναι κατεστραμμένο στο σημείο αυτό.

Παρατηρήσεις

Αον. Της εις τον παρόντα πίνακα σημειουμένης Εθνικής γης, το πλείστον μέρος κείται εις τόπους ορεινούς και δασώδεις. Η έκτασις της τοιαύτης γης

υπολογίζεται

κατά το χωρίον Μπουρμάζι εις στρ. 1500

κατά το χωρίον Ψαθιά εις στρ. 1800

κατά το χωρίον Λαδικάκι εις στρ. 300

κατά το χωρίον Γραίκα εις στρ. 1200

κατά το χωρίον Κουτσοχέρα και Σουνάτου εις στρ. 4000

κατά το χωρίον Μπιζεμπάδι εις στρ. 250

Σελ. 188
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/189.gif&w=550&h=800

κατά το χωρίον Πλατιάνα εις στρ. 2000

κατά το χωρίον Φτέλια εις στρ. 60

κατά το χωρίον Νάβιτζα εις στρ. 50

κατά το χωρίον Ράφτη εις στρ. 140

κατά το χωρίον Κλήμα εις στρ. 120

κατά το χωρίον Τσάχα καλέμι εις στρ. 2500

κατά το χωρίον Τσεμπερούλα Κουτρούλι εις στρ. 180

κατά το χωρίον Δέρεσι εις στρ. 100

κατά το χωρίον Μπάρτσι εις στρ. 400

κατά το χωρίον Τζορβατσάκι εις στρ. 80

κατά το χωρίον Σέκουλα εις στρ. 300

κατά το χωρίον Μάτεσι εις στρ. 900

κατά το χωρίον Μαλκάσσα εις στρ. 25

κατά το χωρίον Λάβδα εις στρ. 300

κατά το χωρίον Ρίβια εις στρ. 400

κατά το χωρίον Δραγουμάνου εις στρ. 2500

κατά το χωρίον Παλάτου εις στρ. 300

κατά το χωρίον Άγιοσώστη εις στρ. 500

κατά το χωρίον Κακαλέτρι εις στρ. 600

κατά το χωρίον Στάσιμι εις στρ. 600

κατά το χωρίον Μαρίνα εις στρ. 800

κατά το χωρίον Δέλτα εις στρ. 250

κατά το χωρίον Δραγώγη εις στρ. 275

κατά το χωρίον Λυνήσταινα εις στρ. 1500

κατά το χωρίον Κοπάνιτσα εις στρ. 500

κατά το χωρίον Κράνα εις στρ. 1000

κατά το χωρίον Τσελέχοβα εις στρ. 1000

κατά το χωρίον Δελή Ιμπραΐμη εις στρ. 40

κατά το χωρίον Φανάρι εις στρ. 600

κατά το χωρίον Λόγγος εις στρ. 103

κατά το χωρίον Μπαράκου εις στρ. 80

κατά το χωρίον Κουμουτέκρα εις στρ. 300

κατά το χωρίον Σκλίβα εις στρ. 1000

κατά το χωρίον Τρούπες εις στρ. 200

κατά το χωρίον Τσορβατζή εις στρ. 2000

κατά το χωρίον Ξεροχώρι εις στρ. 2000

κατά το χωρίον Ανεμοχώρι εις στρ. 600

κατά το χωρίον Λαδικού εις στρ. 2000

κατά το χωρίον Μπέχρου εις στρ. 150

κατά το χωρίον Αλή Τσελεμπή εις στρ. 1000

Σελ. 189
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/190.gif&w=550&h=800

κατά το χωρίον Κρέσταινα εις στρ. 1500

κατά το χωρίον Ρίσοβαν εις στρ. 2000

κατά το χωρίον Βρίναν εις στρ. 8000

κατά το χωρίον Μουντρίζα εις στρ. 3000

κατά το χωρίον Μακρύσια εις στρ. 600

κατά το χωρίον Καΐνια εις στρ. 400

κατά το χωρίον Ράσα εις στρ. 200*

Δημητράκη, Γεωργάκη και Νικολάκη Δημητρακέων η δε δευτέρα του Θεοφίλη Κατουροπούλου, Βασίλη Μπαμπαδημοπούλου και Φώτη Αθανασόπουλου.

Εον. Η Κρύα Βρύσι και η Τσιράνη Βρύση είναι τοποθεσίαι πλησίον του χωρίου Μποϊκά.

Στον. Εις τον κατάλογον κατά τον οποίον κατεστρώθη ο παρών Πίναξ δεν ευρίσκεται ο αριθμός των εχόντων ιδιοκτησίας και των καλλιεργούντων Εθνικά εις την Κωμόπολιν Φαναρίου, πρώην πρωτεύουσα της Επαρχίας Φαναρίου.

Ζον. Οι εις το χωρίον Σκλίβα 10 στρεμμάτων αμπελώνες είναι φυτευμένοι από τους κατοίκους εις γην Εθνικήν, ομοίως και αι 30 Συκαμιναίαι.

Ηον. Εις τον Άγιον Ισίδωρον πλησίον του χωρίου Τσορμπατζή ευρίσκεται εν ξενοδοχείον Εθνικόν, εις την περιοχήν του οποίου είναι και 30 στρέμματα γης Εθνικής.

Θον. Τα εις τας στήλας των Εθνικών και Ιδιοκτήτων αμπελώνων σημειούμενα στρέμματα κατά το χωρίον Ανεμοχώρι είναι σταφιδαμπελώνων. εις την περιοχήν του αυτού χωρίου κείται ένα ερείπιον ξενοδοχείου.

Ιον. Οι εις τα χωρία Καίνια και Ράσα σημειουμένοι ως καλλιεργούντες Εθνικά είναι εκ των κατοίκων των Μακρυσίων.

* Σημ. Επιμ.: Το έγγραφο είναι κατεστραμμένο στο σημείο αυτό.

20*

Πίναξ της Επαρχίας Λεονταρίου

(1) (2) (3)

1. Πολιανή 247 1113

2. Όρφαρα 83 465

3. Βρωμόβρυση 42 218

4. Άκωβος 56 249

5. Τουρκολέκα 22 144

Σελ. 190
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/191.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3)

6. Μπούρα 21 107

7. Βελανιδιά 10 49

8. Μεμί 7 33

9. Σαμαρά 28 139

10. Ποταμιά 17 82

11. Κούρταγα 42 261

12. Νιοχώρι 14 93

13. Χρούσα 5 35

14. Χηράδες 30 175

15. Χρόνου 47 247

16. Μανάρι 60 266

17. Λεοντάρι 42 171

18. Κοτζηρίδιον 18 63

19. Ταυρία 8 27

20. Σταβαρέοι 8 25

21. Χαμουζα 9 29

22. Κληματερόν 11 42

23. Σουλάριον 16 74

24. Ρούτζι 17 70

25. Παλαιόπυργος

26. Καλύβια 15 78

27. Πανναίοι 43 174

28. Καμάρα 41 159

29. Σπαναίοι 26 108

30. Μπάλα 19 85

31. Σινάνου 62 270

32. Σιάλεσι 29 121

33. Τσαπόγα 20 85

34. Αγιάσμπεη 24 122

35. Καρούμπαλη 18 91

36. Αλίαγα 7 32

37. Κιοσέ 9 42

38. Κραμποβός 40 166

39. Τερμπούνι 43 210

40. Αστάλα 35 139

41. Τζαούσι 42 208

42. Ρερέικα 11 46

43. Τόσκεσι 22 99

44. Αλητζελεμπή 33 147

45. Λουτρός 12 51

46. Σούλι 17 65

47. Ντογατζίδα 8 35

48. Μελιγαλά 48 178

49. Αλοιτούργοι 25 68

50. Χασάνπασα 17 85

51. Αϊτήνι 30 129

52. Μισηρλή 8 27

1564 7197

Σελ. 191
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/192.gif&w=550&h=800

21*

Πίναξ της Επαρχίας Καρυταίνης

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ΤΜΗΜΑ ΚΑΜΠΟΥ

1. Καρύταινα 38 64 64 — 200 4355

2. Φλωριό — 9 9 — 150 350

3. * — 27 — 27 60 30

4. * — 64 — 64 — —

5. Μπελδέκι — — — — — —

6. Καρυαί — 68 — 68 — —

7. Μπάστα — 22 — 22 — 500

8. Κουρουνιού — 30 — 30 — —

9. Δελή - Χασάνη — 38 — 38 — —

10. Χωρέμι — 43 — 43 — —

11. Δεδέμπεη — 51 — 51 - —

12. Ρισβάναγα — 19 — 19 - —

13. Κασίμι καί Καλύβια Τσιρίλου — 32 — 32 - —

14. Βρωμοσέλα — 52 — 52 — —

15. Κερκέζι — 33 — 33 — —

16. Σούλου — 16 — 16 — —

17. Κασιδοχώρι — 11 — 11 — —

18. Βάνκος — 21 21 — 1500 500

19. Μερζέη, Συκιά και [Κατσούλι] — 14 — 14 — —

20. Ιμπραΐμ Καράτουλα — 17 — 17 — 100

21. Παλαιομίρι — 14 — 14 — —

22. Παύλια — 15 — 15 — —

23. Παλαμάρι — 16 — 16 — 100

24. Ψάρι — 8 8 — — 2100

25. Ζουνάτου και Κατσίμπαλι — 51 — 51 — —

26. Καρβουνάρια — — — — 60 1140

27. Αντώνι [27] — — — — — —

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΑ ΜΕΡΙΑΣ

28. Συριάμου — 31 — 31 — —

29. Ξηροκαρύταινα — 6 — 6 — 108 1/2

30. Ποδογορά 1 55 — — — —

31. Βάχλια — 95 26 69 — —

32. Ξηροκερπινή — 77 — — -- 136 1/2

33. Καλυβοκά — — — 35 — —

34. Κοντοβάζινα — 144 144 — 264 1672

35. Λόπεσι — 12 — 12 5

36. Μισθανίτσα, Ζήσια 280 250

και Λιβάριτσι 1 59 59 59

Σελ. 192
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/193.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

37. Βελιμάχι 50 50 132 1/2 335

38. Παραλογγί — 34 34 — 100 118

39. Καρδαρίτσι — 26 26 — 107 1/2 140 1/2

40. Λειβάδι — 6 — — — —

41. Φλόκα — — — — — _

42. Μοναστηράκι — 34 — 34 — —

43. Πουκοβίνα — 23 — 23 — —

4 t. Βούτσι — 92 — 92 _ _

45. Σταυρί — 26 — 93 — _

46. Ράχαις — 94 — 69 — —

47. Χώρα — 36 — 65 — —

48. 49. Νεοχώρι Νεμούτα και Δαρβίτσα _ 102 _ 102

50. Δώριζα - — — — . —

51. Λυκοχώρι [24] - — — — —

ΤΜΗΜΑ ΛΑΚΟΒΩΝ ΚΑΙ ΛΑΓΓΑΔΙΩΝ 52. Τσάρνι και Πέρα Καβούλια — 4 4 62 236

53. Πουλχάρι — — — • — —

54. Συριάμου και Κουρτάκι — 44 17 27 94 1/2 14

55. Τσορβίκος και Γαλατάς -- 17 — — — 414

56. Κατσουλιά - 33 33 — _ 536

57. Δίβλαινα — — — 28 — —

58. 59. Λαιμοί Βερβίτσα _ 64 64 _ — 75 700

60. 61. Σεκούντου Μαζαράκι _ 4 4 _ — 276 205

62. Σπάθαρι — 69 — - 47 1/2 440

63. Βάναινα και Παλαιοβάνα — — — — 59 —

64. Ελαίαι — — — - 70 _

65. Τριστύχα — — — — 37 1/2 —

66. * — — — - 58 1/2 30

67. 68. * Λατσόνι — — — 92 7 72 90

69. Μαγόσι — 8 — — — 129

70. Μελιδόνι — — — 39 60 267

71. Άνω Μαυρόκαμπος — 20 — — 52 —

72. Κάτω Μαυρόκαμπος — 17 — — — 78 1/2

73. Ρένεσι — 84 — 84 _ _

74. Καλιάνη και Μπέχρου — 64 — 64 7 16

75. Κόκλα — 12 — 7 94 20

76. Βρετεμπούγα — 22 — — — 70 1/2

77. Αλβανίτσα — 13 — 13 — _

78. Βυζίτσι — 59 59 — _ 550

79. Καρβουνάρι — 31 — — — _

80. Μαυράδες — 6 6 — 14 251

81. Τσίπολι — 10 — — _ 220

82. Ρεκούνι — 26 — 26 _ _

Σελ. 193
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 174

  18*

  Πίναξ της Επαρχίας Αρκαδίας

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

  1. Πόλις Αρκαδίας 360 91 138 94 97 43

  2. Κωμόπ. Γαργαλιάνου 200 178 6 24 1/2 273 1 1/2 1458

  3. Κωμόπ. Λυγούδιστα 96 96 40 352 269 — 400

  4. Τζηφλίκι 46 25 12 40 45 — —

  5. Μουζάκι 11 11 11 — — — —

  6. Πύργος 28 — 28 — — — —

  7. Φλώκα 14 — 14 — — — —

  8. Πάνιτσα 11 — 11 — — — —

  9. Βάλτα 15 — 15 — — — —

  10. Καβαλλαρία 11 11 — 13 39 — 500

  11. Κωμόπ. Φιλιατρών 310 310 5 — — 69 2268

  12. Πισολούρια 7 — 7 — — — —

  13. Χριστάνου 23 23 23 — — — —

  14. Καναλουπού 17 10 17 — — — —

  15. Ποδογορά 7 — 7 — — — —

  16. Καλαζόνι 15 — 15 — — — —

  17. Φαρακλάδα 6 — 6 — — — —

  18. Αρμενοί 20 — 20 — — — —

  19. Στασιό 12 — 12 — — — —

  20. Άγ. Ιωάννης 8 — 8 — — — —

  21. Μαλενίτι 15 — 15 — — — —

  22. Ψάρι 105 — 105 — — — —

  23. Πλατάνια 40 — 40 — — — —

  24. Καλίτσαινα 7 — 7 — — — —

  25. Καρά Μουσταφά 19 — 19 — — — —

  26. Ρήπεσι 44 16 44 — 240 — 120

  27. Λάπη 57 52 52 — 352 — —

  28. Κλισούρα 61 — 61 — — — -Γ-

  29. Μαυρομάτι 20 — 20 — — — —

  30. Γκλιάτα 37 — 37 — — — —

  31. Σουλιμά 125 — 91 — — — —

  32. Καλονέρι 3 — 3 — — — —

  33. Βανάδα 5 — 5 — — — —

  34. Μάρμαρο 15 — 15 — — — —

  35. Κάκαβα 22 — 22 — — — —

  36. Κοπάνιτσα 28 — 28 — — — —

  37. Αγλιανή 27 — 27 — — — —

  38. Βλασάδα 10 — 10 — — — —

  39. Σιδηρόκαστρον 41 — 41 — — — —

  40. Ανδριόπουλου 38 — 38 — — — —