Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Κώστας Κωστής
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:342
 
Θέμα:Αλληλογραφία Καποδίστρια (Επιστολές προς διαφόρους)
 
Στατιστικαί παρατηρήσεις (1828-1830)
 
Χρονική κάλυψη:1827-1831
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 39.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 186-205 από: 341
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/186.gif&w=550&h=800

 (17) (18) (19) (20)

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. — 20 16 120 1200 6 10 63 17 70 62 212 31 54 12 97 62 —

— 70 15 30 1 100 10 8

— — —

20. 21. 22. 23. 24. 20 10 — — —

25. 26. 27. 28. 22 53 60 4

29. 30. 31. — — — —

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 5 1/4 34 14 29 7 3 4 8

2 1/2 20 25 6 8 42 15 10 5 8

— — — —

10 — 10 —

22 5 64 14 7 28 12 4

Σελ. 186
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/187.gif&w=550&h=800

(17) (18) (19) (20)

53. 54. — — 55. 40 30 56. 57. 58. * 500 100

* Σ. Επιμ.: Το έγγραφο είναι κατεστραμμένο στο σημείο αυτό.

Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

Αον. Η Ειδική Επιτροπή και οι Δημογέροντες αναφέρουν ότι τα χωρία Γκραίκα, Κρέσταινα και Άνω Μακρύσια, ανήκουν εις το Έθνος· και ότι η Γραίκα και Κρέσταινα κατακρατούνται από τον Κ. Αναστάσιον Παπ’ Αλεξόπουλον και τα Άνω Μακρύσια από τους Κυρίους Δεληγιαννέους. ιδού αυτολεξεί ποίαν μαρτυρίαν επιφέρουν οι Δημογέροντες.

«Οι κάτοικοι της Κρέσταινας παρασταίνουν ότι αποθανόντος του Χωτομάνη, και μην έχοντες κληρονόμον τα χωρία Κρέσταινα, Γκραίκα και Άνω Μακρύσια, έγιναν μιρί και απέρασαν εις την μπεάν Σουλτάνα. Οι κάτοικοι των χωρίων έστειλαν εις Κωνσταντινούπολιν δύο Κρεσταινίτας, διά ν’ αγοράσουν τα χωρία τους· αλλ’ ο Παπά Αλέξις ώντας εκεί βεκίλης του Μωρέως καθώς και ο Δεληγιάννης τους εκυνήγησαν και τους εφυλάκωσαν, και διά της βίας τους έδιωξαν διόλου. Μετά παρέλευσιν καιρού οι Κοι Δεληγιαννέοι και Παπά Αλέξις, επαρουσιάσθησαν ως επίτροποι των ειρημένων χωρίων από μέρους της Σουλτάνας, έστειλεν από Καρύταιναν ο Βοϊβόνδας, όστις ήτον διορισμένος από την Σουλτάνα, και επήρεν από τα ειρημένα χωρία δύω ανθρώπους, και τους είπεν, παρόντων του Δεληγιάννη και Παπ’ Αλεξοπούλου, ότι τα χωρία είναι της Σουλτάνας, κι έχει βεκίλιδες τον Παπ’ Αλέξι και Δεληγιάννη και να τους γνωρίζετε ως Επιστάτας. Το ίδιον επαρουσιάσθησαν και εις την Επαρχίαν ως Επιστάτες, και η Επαρχία έκαμε σημαντικάς βοηθείας εις αυτά τα χωρία όντα της Σουλτάνας και ούτως ηξεύρωντας οι κάτοικοι έμειναν ήσυχοι έως να πουληθούν να τ’ αγοράσουν. ερχομένης της Επαναστάσεως αντιστάθησαν διά να τους δώσουν το εισόδημα ανήκον εις το Έθνος αλλ’ αυτοί διά της βίας με διαφόρους κατά καιρόν Οπλαρχηγούς, τους εβίασαν και έλαβον τα εισοδήματα, κάμνωντάς τους και αρκετάς ζημίας και έξοδα τα οποία θέλουν ζητήσει διά των κριτηρίων. Εκ τούτου λοιπόν τα αυτά χωρία, Κρέσταινα, Γραίκα και Άνω Μακρύσια, τα εννοούν όλως δι’ όλου ως Εθνικά και αν τυχόν ήθελαν παρουσιάσει έγγραφα αγοράς, τα εννοούν κακώς αγορασμένα, μην έχωντες διόλου είδησιν οι κάτοικοι.

Σελ. 187
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/188.gif&w=550&h=800

Παρασταίνουν προσέτι ότι εις το χωρίον Κρέσταινα ευρίσκεται ένας μύλος, τον αυτόν μύλον είχον οι κάτοικοι εις την εξουσίαν τους χαρισμένον προς αυτούς από τον Χωτομάνη διά τα έξοδα του * ................................

ο πενθερός του Σαΐταγας ηθέλησε να πωλήσει τα άνωθεν χωρία και επήγαν οι χωριανοί εις την θυγατέρα του Μπεκίρ Εφένδη ούσαν κληρονόμον και την ηρώτησαν αν πωλή τα χωρία διά να τα αγοράσουν οι κάτοικοι, όπου και δι’ αυτήν την αγοράν εδανείσθησαν και χρήματα κατά τα αποδεικτικά όπου έχουν. Αλλ’ επειδή και η κληρονόμος δεν τα επώλησεν έμειναν οι χωριανοί εις την απόφασιν της κυράς των. Οι Κοι Ζαριφόπουλοι επήγαν εις τον Σαΐταγαν και επήραν τα χωρία λόγω επιστασίας, μετά παρέλευσιν χρόνων κατά τους 1820, η θυγάτηρ του Μπεκίρ Εφένδι, κληρονόμος έφερε φερμάνι από την Πόλιν και εζητούσεν τον Ζαριφόπουλον λογαριασμόν, δι’ όσους χρόνους εβαστούσαν τα χωριά της, να την πληρώσουν, και να τραβίξη χέρι από αυτά, της οποίας και έδωσαν μέρος χρήματα, [...] των γενημάτων της. εις το μεταξύ τούτο ηκολούθησεν η Επανάστασις και οι κ. Ζαριφόπουλοι τα οικειοποιούνται ως και πρότερον. οι χωριανοί αντεστάθημεν διά να τους γνωρίσωμεν ως οικοκυρέους, επειδή και τα χωριά μας ανήκουν εις το Έθνος, αυτοί όμως διά της βίας, με διαφόρους κατά καιρόν Οπλαρχηγούς, μας εβίασαν και χωρίς να θέλωμεν, διά να τους δίδωμεν τα εισοδήματα, και μας εξώδευσαν και εζημείωσαν αρκετά, τα οποία θέλωμεν ζητήσει εν καιρώ τω δέοντι. αυτά λοιπόν ηξεύρομεν οι κάτοικοι μικροί και μεγάλοι των ειρημένων Βρίνας και Ρισόβου και τα εννοούμεν όλως δι’ όλου Εθνικά και αν περιστατικώς ήθελεν ευρεθή κανέν πλαστόν έγγραφον ως πωλητήριον από την Κυρά μας, νομίζεται ως χαρτίον άγραφον, διότι αν η Κυρά ήθελεν να πωλήση, έπρεπε πρώτον να ερωτήση ημάς τους Κατοίκους, καθώς το ίδιον έπρεπε να ακολουθήσουν και οι Κύριοι Ζαριφόπουλοι αν είχον σκοπόν να αγοράσουν, έχοντες πάντοτε την προτίμησιν οι κάτοικοι, τα δε όσπήτια με την περιοχήν τους τα λέγουν ιδιόκτητά τους οι αυτοί κάτοικοι.

* Σημ. Επιμ.: Το έγγραφο είναι κατεστραμμένο στο σημείο αυτό.

Παρατηρήσεις

Αον. Της εις τον παρόντα πίνακα σημειουμένης Εθνικής γης, το πλείστον μέρος κείται εις τόπους ορεινούς και δασώδεις. Η έκτασις της τοιαύτης γης

υπολογίζεται

κατά το χωρίον Μπουρμάζι εις στρ. 1500

κατά το χωρίον Ψαθιά εις στρ. 1800

κατά το χωρίον Λαδικάκι εις στρ. 300

κατά το χωρίον Γραίκα εις στρ. 1200

κατά το χωρίον Κουτσοχέρα και Σουνάτου εις στρ. 4000

κατά το χωρίον Μπιζεμπάδι εις στρ. 250

Σελ. 188
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/189.gif&w=550&h=800

κατά το χωρίον Πλατιάνα εις στρ. 2000

κατά το χωρίον Φτέλια εις στρ. 60

κατά το χωρίον Νάβιτζα εις στρ. 50

κατά το χωρίον Ράφτη εις στρ. 140

κατά το χωρίον Κλήμα εις στρ. 120

κατά το χωρίον Τσάχα καλέμι εις στρ. 2500

κατά το χωρίον Τσεμπερούλα Κουτρούλι εις στρ. 180

κατά το χωρίον Δέρεσι εις στρ. 100

κατά το χωρίον Μπάρτσι εις στρ. 400

κατά το χωρίον Τζορβατσάκι εις στρ. 80

κατά το χωρίον Σέκουλα εις στρ. 300

κατά το χωρίον Μάτεσι εις στρ. 900

κατά το χωρίον Μαλκάσσα εις στρ. 25

κατά το χωρίον Λάβδα εις στρ. 300

κατά το χωρίον Ρίβια εις στρ. 400

κατά το χωρίον Δραγουμάνου εις στρ. 2500

κατά το χωρίον Παλάτου εις στρ. 300

κατά το χωρίον Άγιοσώστη εις στρ. 500

κατά το χωρίον Κακαλέτρι εις στρ. 600

κατά το χωρίον Στάσιμι εις στρ. 600

κατά το χωρίον Μαρίνα εις στρ. 800

κατά το χωρίον Δέλτα εις στρ. 250

κατά το χωρίον Δραγώγη εις στρ. 275

κατά το χωρίον Λυνήσταινα εις στρ. 1500

κατά το χωρίον Κοπάνιτσα εις στρ. 500

κατά το χωρίον Κράνα εις στρ. 1000

κατά το χωρίον Τσελέχοβα εις στρ. 1000

κατά το χωρίον Δελή Ιμπραΐμη εις στρ. 40

κατά το χωρίον Φανάρι εις στρ. 600

κατά το χωρίον Λόγγος εις στρ. 103

κατά το χωρίον Μπαράκου εις στρ. 80

κατά το χωρίον Κουμουτέκρα εις στρ. 300

κατά το χωρίον Σκλίβα εις στρ. 1000

κατά το χωρίον Τρούπες εις στρ. 200

κατά το χωρίον Τσορβατζή εις στρ. 2000

κατά το χωρίον Ξεροχώρι εις στρ. 2000

κατά το χωρίον Ανεμοχώρι εις στρ. 600

κατά το χωρίον Λαδικού εις στρ. 2000

κατά το χωρίον Μπέχρου εις στρ. 150

κατά το χωρίον Αλή Τσελεμπή εις στρ. 1000

Σελ. 189
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/190.gif&w=550&h=800

κατά το χωρίον Κρέσταινα εις στρ. 1500

κατά το χωρίον Ρίσοβαν εις στρ. 2000

κατά το χωρίον Βρίναν εις στρ. 8000

κατά το χωρίον Μουντρίζα εις στρ. 3000

κατά το χωρίον Μακρύσια εις στρ. 600

κατά το χωρίον Καΐνια εις στρ. 400

κατά το χωρίον Ράσα εις στρ. 200*

Δημητράκη, Γεωργάκη και Νικολάκη Δημητρακέων η δε δευτέρα του Θεοφίλη Κατουροπούλου, Βασίλη Μπαμπαδημοπούλου και Φώτη Αθανασόπουλου.

Εον. Η Κρύα Βρύσι και η Τσιράνη Βρύση είναι τοποθεσίαι πλησίον του χωρίου Μποϊκά.

Στον. Εις τον κατάλογον κατά τον οποίον κατεστρώθη ο παρών Πίναξ δεν ευρίσκεται ο αριθμός των εχόντων ιδιοκτησίας και των καλλιεργούντων Εθνικά εις την Κωμόπολιν Φαναρίου, πρώην πρωτεύουσα της Επαρχίας Φαναρίου.

Ζον. Οι εις το χωρίον Σκλίβα 10 στρεμμάτων αμπελώνες είναι φυτευμένοι από τους κατοίκους εις γην Εθνικήν, ομοίως και αι 30 Συκαμιναίαι.

Ηον. Εις τον Άγιον Ισίδωρον πλησίον του χωρίου Τσορμπατζή ευρίσκεται εν ξενοδοχείον Εθνικόν, εις την περιοχήν του οποίου είναι και 30 στρέμματα γης Εθνικής.

Θον. Τα εις τας στήλας των Εθνικών και Ιδιοκτήτων αμπελώνων σημειούμενα στρέμματα κατά το χωρίον Ανεμοχώρι είναι σταφιδαμπελώνων. εις την περιοχήν του αυτού χωρίου κείται ένα ερείπιον ξενοδοχείου.

Ιον. Οι εις τα χωρία Καίνια και Ράσα σημειουμένοι ως καλλιεργούντες Εθνικά είναι εκ των κατοίκων των Μακρυσίων.

* Σημ. Επιμ.: Το έγγραφο είναι κατεστραμμένο στο σημείο αυτό.

20*

Πίναξ της Επαρχίας Λεονταρίου

(1) (2) (3)

1. Πολιανή 247 1113

2. Όρφαρα 83 465

3. Βρωμόβρυση 42 218

4. Άκωβος 56 249

5. Τουρκολέκα 22 144

Σελ. 190
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/191.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3)

6. Μπούρα 21 107

7. Βελανιδιά 10 49

8. Μεμί 7 33

9. Σαμαρά 28 139

10. Ποταμιά 17 82

11. Κούρταγα 42 261

12. Νιοχώρι 14 93

13. Χρούσα 5 35

14. Χηράδες 30 175

15. Χρόνου 47 247

16. Μανάρι 60 266

17. Λεοντάρι 42 171

18. Κοτζηρίδιον 18 63

19. Ταυρία 8 27

20. Σταβαρέοι 8 25

21. Χαμουζα 9 29

22. Κληματερόν 11 42

23. Σουλάριον 16 74

24. Ρούτζι 17 70

25. Παλαιόπυργος

26. Καλύβια 15 78

27. Πανναίοι 43 174

28. Καμάρα 41 159

29. Σπαναίοι 26 108

30. Μπάλα 19 85

31. Σινάνου 62 270

32. Σιάλεσι 29 121

33. Τσαπόγα 20 85

34. Αγιάσμπεη 24 122

35. Καρούμπαλη 18 91

36. Αλίαγα 7 32

37. Κιοσέ 9 42

38. Κραμποβός 40 166

39. Τερμπούνι 43 210

40. Αστάλα 35 139

41. Τζαούσι 42 208

42. Ρερέικα 11 46

43. Τόσκεσι 22 99

44. Αλητζελεμπή 33 147

45. Λουτρός 12 51

46. Σούλι 17 65

47. Ντογατζίδα 8 35

48. Μελιγαλά 48 178

49. Αλοιτούργοι 25 68

50. Χασάνπασα 17 85

51. Αϊτήνι 30 129

52. Μισηρλή 8 27

1564 7197

Σελ. 191
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/192.gif&w=550&h=800

21*

Πίναξ της Επαρχίας Καρυταίνης

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ΤΜΗΜΑ ΚΑΜΠΟΥ

1. Καρύταινα 38 64 64 — 200 4355

2. Φλωριό — 9 9 — 150 350

3. * — 27 — 27 60 30

4. * — 64 — 64 — —

5. Μπελδέκι — — — — — —

6. Καρυαί — 68 — 68 — —

7. Μπάστα — 22 — 22 — 500

8. Κουρουνιού — 30 — 30 — —

9. Δελή - Χασάνη — 38 — 38 — —

10. Χωρέμι — 43 — 43 — —

11. Δεδέμπεη — 51 — 51 - —

12. Ρισβάναγα — 19 — 19 - —

13. Κασίμι καί Καλύβια Τσιρίλου — 32 — 32 - —

14. Βρωμοσέλα — 52 — 52 — —

15. Κερκέζι — 33 — 33 — —

16. Σούλου — 16 — 16 — —

17. Κασιδοχώρι — 11 — 11 — —

18. Βάνκος — 21 21 — 1500 500

19. Μερζέη, Συκιά και [Κατσούλι] — 14 — 14 — —

20. Ιμπραΐμ Καράτουλα — 17 — 17 — 100

21. Παλαιομίρι — 14 — 14 — —

22. Παύλια — 15 — 15 — —

23. Παλαμάρι — 16 — 16 — 100

24. Ψάρι — 8 8 — — 2100

25. Ζουνάτου και Κατσίμπαλι — 51 — 51 — —

26. Καρβουνάρια — — — — 60 1140

27. Αντώνι [27] — — — — — —

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΑ ΜΕΡΙΑΣ

28. Συριάμου — 31 — 31 — —

29. Ξηροκαρύταινα — 6 — 6 — 108 1/2

30. Ποδογορά 1 55 — — — —

31. Βάχλια — 95 26 69 — —

32. Ξηροκερπινή — 77 — — -- 136 1/2

33. Καλυβοκά — — — 35 — —

34. Κοντοβάζινα — 144 144 — 264 1672

35. Λόπεσι — 12 — 12 5

36. Μισθανίτσα, Ζήσια 280 250

και Λιβάριτσι 1 59 59 59

Σελ. 192
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/193.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

37. Βελιμάχι 50 50 132 1/2 335

38. Παραλογγί — 34 34 — 100 118

39. Καρδαρίτσι — 26 26 — 107 1/2 140 1/2

40. Λειβάδι — 6 — — — —

41. Φλόκα — — — — — _

42. Μοναστηράκι — 34 — 34 — —

43. Πουκοβίνα — 23 — 23 — —

4 t. Βούτσι — 92 — 92 _ _

45. Σταυρί — 26 — 93 — _

46. Ράχαις — 94 — 69 — —

47. Χώρα — 36 — 65 — —

48. 49. Νεοχώρι Νεμούτα και Δαρβίτσα _ 102 _ 102

50. Δώριζα - — — — . —

51. Λυκοχώρι [24] - — — — —

ΤΜΗΜΑ ΛΑΚΟΒΩΝ ΚΑΙ ΛΑΓΓΑΔΙΩΝ 52. Τσάρνι και Πέρα Καβούλια — 4 4 62 236

53. Πουλχάρι — — — • — —

54. Συριάμου και Κουρτάκι — 44 17 27 94 1/2 14

55. Τσορβίκος και Γαλατάς -- 17 — — — 414

56. Κατσουλιά - 33 33 — _ 536

57. Δίβλαινα — — — 28 — —

58. 59. Λαιμοί Βερβίτσα _ 64 64 _ — 75 700

60. 61. Σεκούντου Μαζαράκι _ 4 4 _ — 276 205

62. Σπάθαρι — 69 — - 47 1/2 440

63. Βάναινα και Παλαιοβάνα — — — — 59 —

64. Ελαίαι — — — - 70 _

65. Τριστύχα — — — — 37 1/2 —

66. * — — — - 58 1/2 30

67. 68. * Λατσόνι — — — 92 7 72 90

69. Μαγόσι — 8 — — — 129

70. Μελιδόνι — — — 39 60 267

71. Άνω Μαυρόκαμπος — 20 — — 52 —

72. Κάτω Μαυρόκαμπος — 17 — — — 78 1/2

73. Ρένεσι — 84 — 84 _ _

74. Καλιάνη και Μπέχρου — 64 — 64 7 16

75. Κόκλα — 12 — 7 94 20

76. Βρετεμπούγα — 22 — — — 70 1/2

77. Αλβανίτσα — 13 — 13 — _

78. Βυζίτσι — 59 59 — _ 550

79. Καρβουνάρι — 31 — — — _

80. Μαυράδες — 6 6 — 14 251

81. Τσίπολι — 10 — — _ 220

82. Ρεκούνι — 26 — 26 _ _

Σελ. 193
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/194.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

83. 84. 85. Φούσκαρι Χουτούζα Λαγγαδιά και Κουκουλίστρα [34] 23 11 11- 274 11 274 38 290 180 3415

ΤΜΗΜΑ ΒΟΥΝΩΝ 86. Κορφοξυλιά 87. Μαγούλιανα 88. Λάστα 89. Βαλτετσινίκος 90. Αγλανιτσιά 91. Κερπινή 92. Γλόγοβα 93. Αγρίδι 94. Καρνέσι 95. Κώμη 96. Βιτίνα και Αγρισάκι 97. Παλαιόπυργος 98. Αλωνίσταινα 99. Πιάνα 100. Δαβιό 101. Ζαράκοβα 102. Τσελεμπάκου 103. Χρυσοβίτσι 104. Λυκούρεσι 105. Αρκουδόρευμα 106. Αιμποβίσι 107. Νεμνίτσα 108. Πυργάκι 109. Γαρζινίκος 110. Ράδου 111. Ζυγοβίστι 112. Παλαιοχώρι 113. Δημιτσάνα 114. Στεμνίτσα και Μουλάτσι 2 32 183 64 126 50 85 34 49 93 35 285 127 38 151 99 109 29 52 44 66 20 15 343 32 183 64 126 34 49 285 127 38 40 99 109 29 52 44 66 20 15 343 85 62 35 140 11 66 190 17 144 30 12 300 643 1367 1236 2684 689 441 513 619 2100 1500 1118 106 190 390 2000 100 1068 200 666 410 808 500 600 100 1910 2000

ΤΜΗΜΑ ΗΛΙΟΔΩΡΑΣ 115. Ατσίχολος 116. Βλαχοράφτη 117. Σαρακίνοι 118. Παλόγριδον 119. Εγκλαίνοβα 120. Τρύπα 121. Επάνω Στρούζα 122. Κάτω Στρούζα 123. Πέτα 124. Μπαρδάκι 125. Κοκορα Κακουρέϊκα και Τσιρίμπασι 126. Λαγαύτη και Ζάλανη 1 31 61 14 11 28 72 14 104 13 31 61 14 5 13 14 28 72 9 104 120 560 400 200 40 30 200 60 20 200 250

Σελ. 194
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/195.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

127. Αναζήρι 800 400

128. Ανεμοδούρι — — — — 80

129. Αγ. Ιωάννης — 3 — — 50 100

130. Πιρί 3 47 — 47 — —

131. Μπέλεσι — 128 — 128 — —

132. Άσπρα Σπίτια — 66 — 66 — —

133. Λυκούρεσι και Γούβαις — 20 — 20 — —

134. Τσάρεσι και Τελαλί — 52 — 52 — —

135. Τσούκα και Βλάχοι — 87 — 87 — —

136. Μπέτσι — 28 — 28 _ _

137. Καρά Χασάνη — 22 — 22 — —

138. Λότη — 16 — 16 — —

139. Καλύβια — 50 — 50 _ _

140. Μερκίγιζα — — — — 150

141. Πρατίτσα — — — —' 15 150

142. Παπαδού — 40 — 40 _

143. Παλούμπα — 46 46 — 200

144. Τουρκόραφτη — 26 — 26 — 200

145. Τριστενά — 62 62 — 168 300

146. Ζέρλοβα — 88 47 41 — 120

147. Μάρκου — 23 23 — — 200

148. Μπογιάτη Σαρακίνοι — 61 61 — — 500

149. Μπούζα — 12 — 12 — —

150. Ζουλάτικα — 35 — 35 — —

151. Σέρβου — 26 26 — — 300

152. Λυκούρεσι — — — — 80

153. Τουρκόψαρι — 19 — 19 60

154. Αράχοβα — — — — — 200

155. Βλόγγος — 21 21 — — 200

156. Ζάτουνα — 111 111 — 600

157. Μπουλιάρι [43] — 9 — — — —

91 6219 3189 2938 6371 490231/2

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1. 1500 195 — — _____ 55 345

2. _ _ 45 — 80 12 — 6

3. — 91 — — —— — — - 50 300

4. 220 _______ _ 2250

5. —————— — — 100 3700

6. —— — ——— — — 250 500

7. ________ _ 1000

8. ________ ίο 1500

9. —— — ——— — — 100 1600

Σελ. 195
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/196.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

10. 1501 2050

11. 200 2300

12. — 2200

13. — 1600

14. 200 2200

15. — 1800

16. — 1100

17. — — 1760 750

18. 750 —

19 — 19 — 1600

20. — 38 — 1800

21. — 28 — 800

22. — 28 — 800

23. — 27 — 800

24. 1050 25 _ —

25. — 66 — 2250

26. — 50 1300

27. 150 350

28. 207 1/2 167

29. 15 108 1/2 15

30. 462 420 1/2

31. 330 540 1/2

32. — 250

33. 94 23 1/2

34. 100 170 130 — 260 — — — — —

35. 169 1/2 122

36. 535 137

37. 250 19 _ _ 30 — — 35 — —

38. — 12 - — 13 — 5 — —

39. 60 7 - - — — 7 — —

40. — —

41 — 250

42. 58 1/2 347

43. 107 1/2 190

44. _ _ 775 20 1/2

45. 536 1/2 490

46. _ _ 756 1/2 600

47. 505 296

48. 153 1/2 368 1/2

49. _ . 607 257

50 50 40

51. 10 20

52 50 8 — —

53 _ - - 45 103

54. — 2 - - 181 125

Σελ. 196
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/197.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

55. 761 12 _ 5

56 80 24 — — 8 — — 33 - ' —

57. — — — 105 135

58. 25 6 — — —

59. 150 117 — — —

60. 40 — — — —

61. 80 _ _ — — — — — — 20

62, 230 _ — 47 1/2 420

63. — — — 59 —

64. _ _ — — 31 26 — 10 — —

65 _ _ _ 37 1/2 —

66. _ _ 58 1/2 30

67 25 _ _ 92 72

68. 40 — — — — — — — 7 150

69 60 — — — —

70. 57 _ _ 156 695

71. _ _ 165 —

72, 8 1/2 _ _ 101 1/2 —

73. _ 514 620

74. __ 52 1/2 1850

75. _ __ — — — — — — 94

76 1 ;> _ β — 504 1/2

77. — — 12 20 380

78. 50 96 — — —

79. — — — — —

80. 15 — 32 ,— —

81 50 7 76 — 7 — — 3 — —

82. — — 9 — 13 — — — — 130

83 40 — — — — — — — — —

84. — — — 170 35

85. 250 447 100 — — — — 45 333 861

86. 78 _ —

87. 142 278 — — 100 — — — — —

88. 206 81 — — 80 — — 20 — —

89. 812 116 — — 300 — — 114 — —

90. _ _ _ _ 15 _ — _ — —

91. _ 97 503 1655

92. _ 25 — — — — 6 1 — —

93. _ 53 _ — — — 50 3 — —

94. _ 55 452 500

95. 100 1200

96. _ 418 _ — 120 — 95 7 — —

97. 800 400

98. _ _ _ — 40 — __ 8 — —

99. _ 33 _ — 30 _ 15 1 — —

100. 740 1150

101. 230 600

Σελ. 197
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/198.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

102. 3 60 1000

103. _ 11 _ _ 4 — — 24 — —

104. — 100

105. 5 — —

106. 2 — —

107. _ 54 _ — 5 — — 8 — —

108. - 13 - — 13 — — 23 — —

109. _ _ _ — 20 — — 12 — —

110. _ _ _ — — — — — — —

111. - 184 - — 150 — — — — —

112. _ _ - — 50 — 50 — —

113. - 360 - — 80 — — 120 — —

114. 99 800 — — 480 — 15 —

115. 117 — —

116. _ 19 300 — 60 — — — — —

117. — 160

118. — — —

119. 40 150

120. 300 400

121. — 30

122. — 30

123. 100 24 10 — —

124. _ _ 30 — — — — — — —

125. 126. — — 10 — 50 — — — 2000 2250

127. — 28 20 1 30 — — — —

128. _ _ _ — — — — — — —

129. _ 162 — —

130. 120 700

131. 1500 600

132. 800 300

133. 300 200

134. 500 300

135. 31 1100 1000

136. 200 300

137. 200 150

138. — 150

139. 50 150

140. — —

141. _ _ 50 — 30 — — 20 — —

142. — 280

143. _ 44 — —

144. — 200

145. _ 26 — 240

146. — 250

147. — 220 20 — — — • — — — 20

Σελ. 198
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/199.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

148. 79 10

149. _ 20 80 200

150. _ 64 280 250

151. _ 31 5 — —

152. — —

153. — 200

154. - - — — 300 — — — — —

155. _ 7 — — 50 — — 4 — —

156. - 174 — — 200 — — 10 — —

157. — —

66581/4 5068 840 1 2651 48 149 606 206881/2 61544

(18) (19) (20)(21) (22) (23)(24) (25)

1. — 20 925 6

2. — 51

3. 1000 66 — — 10 18 — 2

4. 1500 109 — — - — — -

5. —

6. — 15

7. — - — — 10 _ _ _

8. 1000 28 — — — — — 40

9. 1800 30

10. 700 36

11. 5000 83 — — — — — —

12. 4400 — — — 90 12 — — ■

13. 1800 47 — — 10 — — 1

14. 4000 99 — — 41 — — 1

15. 1900 40

16. 1200 15

17. 1200

18.

19. 1500 — — — — 18 — —

20. 2500 — — — 22 10 — —

21. 1000

22. 700

23.

24. — 23

25. 3500

26. 2000 12 — — 204 — — —

27. 300

28. 120 8

29.

Σελ. 199
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/200.gif&w=550&h=800

 (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

30. 150

31. — 43 270 — 113 — — 34

οζ. 33. 20 y 90

34.

35. 220

36. 450 82 25

37.

38.

39.

40.

41. 250 — —

42. 30 16 47

43. 30 — 10

44. 240 — 30

45. 300 — 20

46. 570 11 15

47. 100 8 220 — 8 — — —

48. 50 — 20

49. 850 28 — — — 200 — —

50. 60 — 5

51. 100

52. 3

53. 45

54. 55 — — — 20 25 — 20

55.

56.

57. 20

58.

59.

60.

61.

62. 250

63. — — 45 — 12 2 — 6

64.

65.

66.

67. 25

68. 40

69.

70. 45

71.

72. 12 1/2

73. 550 — 37

74. 550 1 3 — — 7 — —

75. 10

Σελ. 200
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/201.gif&w=550&h=800

 (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

76. 105 1 61 54 2

77. 80 11 66 — 54 — — 3

78.

79. —

80.

81. — — — 1 — — — —

82. 130 21 112 — 82 — — —

83. — — 15

84.

85. — — — — 5 — — 5

86.

87.

88.

89.

90.

91. _ _ — — 30 — 6 2

92.

93. • —

94. — _ — — 6 — 5 6

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101. _ _ _ — 10 — — 3

102.

103.

104. r— —.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117. _ _ 12 — — 10 — —

118.

119. _ _ 60 — — — — —

120. — _ 20 — — — — —

121. — — 30 — — — — —

Σελ. 201
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/202.gif&w=550&h=800

Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

Αον. Εκ της ξερικής καλλιεργημένης ιδιοκτήτου γης 136 1/2 στρεμμάτων του χωρίου Ξηροκερπινής, τα 80 είναι αμφισβητούμενα ως Εθνικά.

Εκ της ιδιοκτήτου ποτιστικής καλλιεργημένης γης 62 στρεμ. του χωρίου Τσάρνας και Πέρα Καβούλια τα 11 1/2 διαφιλονικούνται ως Εθνικά.

(18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

122. 20

123.

124.

125. 58 2000

126.

127. _

128.

129. _

130. 600 62 _ _ _ 8 _ _

131. 2000 15

132. 1000

133.

134. _ _ _ 50 _ _ _ _

135. 800 39

136. — 97

137. — 15 _ 25 _ _ _ _

138. — 23

139. — 108

140. _

141. _

142. _ 25

143. —

144. — 6 _ _ 20 _ _ _

145. — 1 80 - 50 - - 20

146. — _ 15 _ 45 40 _ 4

147. _

148. _

149. — 10

150. — 8 30

151. _

152. _

153. _ 8

154. _

155. _

156.

157. —

498351/2 1364 3462 1 1821 350 11 433

Σελ. 202
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/203.gif&w=550&h=800

Το χωρίον Μαζαράκι κατά την αναφοράν της Επιτροπής διαφιλονικειται ως Εθνικόν. Το αυτό εννοείται και περί της ως ιδιοκτήτου σημειουμένης γης των χωρίων Σπάθαρι, Βάναινας και Παλαιοβάναινας, Ελαιών, Τριστύχας, Αμερίστου, περί του 1/6 του χωρίου Λατσόνι, περί της ιδιοκτήτου γης του χωρίου Μελιδόνι, περί του 1/4 του Άνω Μαυροκάμπου, περί του 6/10 του Κάτω Μαυροκάμπου, περί του 1/4 της Βρετεμπούγας, περί της ως ιδιοκτήτου σημειουμένης γης των Λαγγαδίων και Κουκουλίστρας και περί όλων των ιδιοκτησιών του χωρίου Δαβιό.

Βον. Τα τρία χωριά Βελιμάχι, Παραλογγούσι και Καρδαρίτσα κατακρατούνται από τους κατοίκους ως ιδιόκτητα των πλην κατά την Επιτροπήν είναι αμφίβολον αν ανήκουν εις αυτούς ή εις το Έθνος.

Δι’ αυτά τα τρία χωρία επαρουσιάσθη προς την Πολιτειογρ. Επιτροπήν και σώζεται μεταξύ των εγγράφων αυτής αναφορά του Κου Σκαρλάτου Παπαριγοπούλου εξαιτουμένου να ληφθεί εις σημείωσιν ότι τα διαλειφθέντα χωρία ήσαν προ της Επαναστάσεως ηγορασμένα από τον πατέρα του, και επομένως είναι ιδιοκτησία της οικογενείας του.

Παρατηρήσεις

1ον. Εκ των εις την πόλιν Καρυταίνης 38 Εθν. οικιών μέρος είναι κατεδαφισμέναι.

2ον. Καθ’ όλην την Επαρχίαν Καρυταίνης ευρίσκονται πύργοι Εθνικοί

38, ερείπια Εθν. οικιών 25, Μύλοι Εθνικοί 25, ιδιόκτητοι 74 (εξ ων εις Δημητσάνα είναι 2 ταμπακόμυλοι και δέκα μπαρουτόμυλοι), νεροτριβεία Εθν. 6, ιδιόκτητα 19.

3ον. Τα χωρία Ξηροκερπινή, Καλυβοκά, Φλόκα, Δώριζα, Λυκοχώρι, Δίβλαινα και Μαζαράκι είναι ακατοίκητα.

22*

Πίναξ της Επαρχίας Πύργου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Πόλις Πύργου 2. Κωμόπ. Αγουλινίτσας 389 878 389 878 187 142 — 1276 1/2 — 477 157 1/4 2697 37

Σελ. 203
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/204.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3. Κολήρι 98 98 92 210 26 3/4 256

4. Λαμπέτη 50 50 48 — 92 5 3/4 255 2

5. Άγιος Γεώργιος 35 35 34 — 69 1/2 9 250 —

6. Τζόγια 62 62 58 — 211 1/2 24 1/2 270 5

7. Αγ. Ιωάννης 53 52 53 — 183 1/2 18 3/4 375 2

8. Σκουροχώρι 62 60 61 — 283 18 594 4

9. Σκαφιδιά 11 11 11 — 20 1/2 25 60 10

10. Μερτιά 35 35 34 — 110 1/2 13 1/4 134 5

11. Μονή Σκαφιδιά — — — 637 45 9 90 10

1673 1670 720 637 2979 307 1/4 4981 75

(10) (11) (12) (13)

1 209 103 3280 1/4

2. 321 — 176 587

3 29 — 98 1150

4. 13 — 9 337

5. 7 — 31 227

6. 27 305 65 1132 1/2

7. 4 — 53 1004

8. 15 — 148 1/2 1676

9. 32 — 50 222

10. 17 82 17 488

11. 9 — — —

683 387 750 1/2 10153 3/4

23*

Πίναξ της Επαρχίας Γαστούνης

(1) ΔΕIΓMA ΕΔΩΘΕΝ TOΥ (2) ΠΟΤΑΜΟΥ (3) (4) (5) , (6) (7)

1. Κατσαρού — 93 58 76 —

2. Μαλαπάση — 33 27 32 — —

3. Βουνάργου — 63 57 39 —

Σελ. 204
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/205.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

4. Ξυλοκέρας 42 40 21

5. Αλποχώρι — 54 52 44 — —

6. Φεγγαράκι — 3 — 3 — —

7. Μπεσερέ — 14 8 12 — —-

8. Μισολογγάκι — 7 — 7 — —

9. Καλίτζα - 117 116 12 — —

10. Χέλμι — 8 6 4 — —

11. Καρδαμά — 15 15 12 — 280

12. Κουρτίκι — 6 5 6 — —

13. Γεράκι — 11 11 8 — —

14. Κούλογλι — 23 13 21 — —

15. Κλεισούρας — 17 4 8 — —

16. Πυρί — 11 9 11 — —

17. Μουσουλή — 7 7 7 2 —

18. Ντελεμπαλή — 14 9 12 — —

19. Βελανίδι — 15 12 11 7 1/2 —

20. Καραλή — 8 6 7 — —

21. Ρουπακιά — ■ 7 6 7 — —

22. Σούλι — 16 9 15 — —

23. Μπαλή — 7 5 7 — —

24. Επάνω Λουκάβιτζα — 10 8 10 — —

25. Κάτω Λουκάβιτζα — 29 23 21 33 1/2 —

26. Δαφνώτισα — 9 9 8 — —

27. Μουζίκα — 16 16 11 — —

28. Μπεζαΐτη — 26 22 22 — —

29. Νεοχώρι — 5 — 5 — —

30. Κόκλα — 6 5 5 — —

31. Λόπεσι και Ρένεσι — 4 — 4 — —

32. Ντάμιζα — 34 34 15 — —

33. Καλαθά — 33 32 11 — —

34. Άγιος Ηλίας — 49 48 19 — 143

35. Ιμάμ Τζαούση — 16 14 12 — —

36. Κολοκυθά — 16 16 6 — 5

37. Σκληρού 2 15 11 12 — —

38. Μαρινάκι — 17 17 11 — —

39. Παλαιόπολις — 30 27 21 — —

40. Καλύβια Παλαιοπόλεως — 47 45 25 — —

41. Σώστη — 30 23 24 — —

42. Χάβαρι — 16 4 14 — —

43. Μπουχιώτη — 42 42 17 — —

44. Σαμπάναγα — 41 41 27 — —

45. Μουσουλούμπεη — 34 31 25 — —

46. Κελεβή — 59 58 7 — —

47. Καραγγιόζη — 32 17 29 — 72

48. Σελίμ Τσαούση — 16 16 16 — —

49. Σαβάλια — 92 92 40 — 688 1/2

50. Ροβιάτα — 46 46 33 — 52

51. Μονή Φραγκοπήδημα — — — — 10 150

52. Αγ. Βλάσι — — — — — 228

Σελ. 205
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 186

   (17) (18) (19) (20)

  4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. — 20 16 120 1200 6 10 63 17 70 62 212 31 54 12 97 62 —

  — 70 15 30 1 100 10 8

  — — —

  20. 21. 22. 23. 24. 20 10 — — —

  25. 26. 27. 28. 22 53 60 4

  29. 30. 31. — — — —

  32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 5 1/4 34 14 29 7 3 4 8

  2 1/2 20 25 6 8 42 15 10 5 8

  — — — —

  10 — 10 —

  22 5 64 14 7 28 12 4