Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Κώστας Κωστής
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:342
 
Θέμα:Αλληλογραφία Καποδίστρια (Επιστολές προς διαφόρους)
 
Στατιστικαί παρατηρήσεις (1828-1830)
 
Χρονική κάλυψη:1827-1831
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 39.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 201-220 από: 341
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/201.gif&w=550&h=800

 (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

76. 105 1 61 54 2

77. 80 11 66 — 54 — — 3

78.

79. —

80.

81. — — — 1 — — — —

82. 130 21 112 — 82 — — —

83. — — 15

84.

85. — — — — 5 — — 5

86.

87.

88.

89.

90.

91. _ _ — — 30 — 6 2

92.

93. • —

94. — _ — — 6 — 5 6

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101. _ _ _ — 10 — — 3

102.

103.

104. r— —.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117. _ _ 12 — — 10 — —

118.

119. _ _ 60 — — — — —

120. — _ 20 — — — — —

121. — — 30 — — — — —

Σελ. 201
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/202.gif&w=550&h=800

Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

Αον. Εκ της ξερικής καλλιεργημένης ιδιοκτήτου γης 136 1/2 στρεμμάτων του χωρίου Ξηροκερπινής, τα 80 είναι αμφισβητούμενα ως Εθνικά.

Εκ της ιδιοκτήτου ποτιστικής καλλιεργημένης γης 62 στρεμ. του χωρίου Τσάρνας και Πέρα Καβούλια τα 11 1/2 διαφιλονικούνται ως Εθνικά.

(18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

122. 20

123.

124.

125. 58 2000

126.

127. _

128.

129. _

130. 600 62 _ _ _ 8 _ _

131. 2000 15

132. 1000

133.

134. _ _ _ 50 _ _ _ _

135. 800 39

136. — 97

137. — 15 _ 25 _ _ _ _

138. — 23

139. — 108

140. _

141. _

142. _ 25

143. —

144. — 6 _ _ 20 _ _ _

145. — 1 80 - 50 - - 20

146. — _ 15 _ 45 40 _ 4

147. _

148. _

149. — 10

150. — 8 30

151. _

152. _

153. _ 8

154. _

155. _

156.

157. —

498351/2 1364 3462 1 1821 350 11 433

Σελ. 202
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/203.gif&w=550&h=800

Το χωρίον Μαζαράκι κατά την αναφοράν της Επιτροπής διαφιλονικειται ως Εθνικόν. Το αυτό εννοείται και περί της ως ιδιοκτήτου σημειουμένης γης των χωρίων Σπάθαρι, Βάναινας και Παλαιοβάναινας, Ελαιών, Τριστύχας, Αμερίστου, περί του 1/6 του χωρίου Λατσόνι, περί της ιδιοκτήτου γης του χωρίου Μελιδόνι, περί του 1/4 του Άνω Μαυροκάμπου, περί του 6/10 του Κάτω Μαυροκάμπου, περί του 1/4 της Βρετεμπούγας, περί της ως ιδιοκτήτου σημειουμένης γης των Λαγγαδίων και Κουκουλίστρας και περί όλων των ιδιοκτησιών του χωρίου Δαβιό.

Βον. Τα τρία χωριά Βελιμάχι, Παραλογγούσι και Καρδαρίτσα κατακρατούνται από τους κατοίκους ως ιδιόκτητα των πλην κατά την Επιτροπήν είναι αμφίβολον αν ανήκουν εις αυτούς ή εις το Έθνος.

Δι’ αυτά τα τρία χωρία επαρουσιάσθη προς την Πολιτειογρ. Επιτροπήν και σώζεται μεταξύ των εγγράφων αυτής αναφορά του Κου Σκαρλάτου Παπαριγοπούλου εξαιτουμένου να ληφθεί εις σημείωσιν ότι τα διαλειφθέντα χωρία ήσαν προ της Επαναστάσεως ηγορασμένα από τον πατέρα του, και επομένως είναι ιδιοκτησία της οικογενείας του.

Παρατηρήσεις

1ον. Εκ των εις την πόλιν Καρυταίνης 38 Εθν. οικιών μέρος είναι κατεδαφισμέναι.

2ον. Καθ’ όλην την Επαρχίαν Καρυταίνης ευρίσκονται πύργοι Εθνικοί

38, ερείπια Εθν. οικιών 25, Μύλοι Εθνικοί 25, ιδιόκτητοι 74 (εξ ων εις Δημητσάνα είναι 2 ταμπακόμυλοι και δέκα μπαρουτόμυλοι), νεροτριβεία Εθν. 6, ιδιόκτητα 19.

3ον. Τα χωρία Ξηροκερπινή, Καλυβοκά, Φλόκα, Δώριζα, Λυκοχώρι, Δίβλαινα και Μαζαράκι είναι ακατοίκητα.

22*

Πίναξ της Επαρχίας Πύργου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Πόλις Πύργου 2. Κωμόπ. Αγουλινίτσας 389 878 389 878 187 142 — 1276 1/2 — 477 157 1/4 2697 37

Σελ. 203
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/204.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3. Κολήρι 98 98 92 210 26 3/4 256

4. Λαμπέτη 50 50 48 — 92 5 3/4 255 2

5. Άγιος Γεώργιος 35 35 34 — 69 1/2 9 250 —

6. Τζόγια 62 62 58 — 211 1/2 24 1/2 270 5

7. Αγ. Ιωάννης 53 52 53 — 183 1/2 18 3/4 375 2

8. Σκουροχώρι 62 60 61 — 283 18 594 4

9. Σκαφιδιά 11 11 11 — 20 1/2 25 60 10

10. Μερτιά 35 35 34 — 110 1/2 13 1/4 134 5

11. Μονή Σκαφιδιά — — — 637 45 9 90 10

1673 1670 720 637 2979 307 1/4 4981 75

(10) (11) (12) (13)

1 209 103 3280 1/4

2. 321 — 176 587

3 29 — 98 1150

4. 13 — 9 337

5. 7 — 31 227

6. 27 305 65 1132 1/2

7. 4 — 53 1004

8. 15 — 148 1/2 1676

9. 32 — 50 222

10. 17 82 17 488

11. 9 — — —

683 387 750 1/2 10153 3/4

23*

Πίναξ της Επαρχίας Γαστούνης

(1) ΔΕIΓMA ΕΔΩΘΕΝ TOΥ (2) ΠΟΤΑΜΟΥ (3) (4) (5) , (6) (7)

1. Κατσαρού — 93 58 76 —

2. Μαλαπάση — 33 27 32 — —

3. Βουνάργου — 63 57 39 —

Σελ. 204
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/205.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

4. Ξυλοκέρας 42 40 21

5. Αλποχώρι — 54 52 44 — —

6. Φεγγαράκι — 3 — 3 — —

7. Μπεσερέ — 14 8 12 — —-

8. Μισολογγάκι — 7 — 7 — —

9. Καλίτζα - 117 116 12 — —

10. Χέλμι — 8 6 4 — —

11. Καρδαμά — 15 15 12 — 280

12. Κουρτίκι — 6 5 6 — —

13. Γεράκι — 11 11 8 — —

14. Κούλογλι — 23 13 21 — —

15. Κλεισούρας — 17 4 8 — —

16. Πυρί — 11 9 11 — —

17. Μουσουλή — 7 7 7 2 —

18. Ντελεμπαλή — 14 9 12 — —

19. Βελανίδι — 15 12 11 7 1/2 —

20. Καραλή — 8 6 7 — —

21. Ρουπακιά — ■ 7 6 7 — —

22. Σούλι — 16 9 15 — —

23. Μπαλή — 7 5 7 — —

24. Επάνω Λουκάβιτζα — 10 8 10 — —

25. Κάτω Λουκάβιτζα — 29 23 21 33 1/2 —

26. Δαφνώτισα — 9 9 8 — —

27. Μουζίκα — 16 16 11 — —

28. Μπεζαΐτη — 26 22 22 — —

29. Νεοχώρι — 5 — 5 — —

30. Κόκλα — 6 5 5 — —

31. Λόπεσι και Ρένεσι — 4 — 4 — —

32. Ντάμιζα — 34 34 15 — —

33. Καλαθά — 33 32 11 — —

34. Άγιος Ηλίας — 49 48 19 — 143

35. Ιμάμ Τζαούση — 16 14 12 — —

36. Κολοκυθά — 16 16 6 — 5

37. Σκληρού 2 15 11 12 — —

38. Μαρινάκι — 17 17 11 — —

39. Παλαιόπολις — 30 27 21 — —

40. Καλύβια Παλαιοπόλεως — 47 45 25 — —

41. Σώστη — 30 23 24 — —

42. Χάβαρι — 16 4 14 — —

43. Μπουχιώτη — 42 42 17 — —

44. Σαμπάναγα — 41 41 27 — —

45. Μουσουλούμπεη — 34 31 25 — —

46. Κελεβή — 59 58 7 — —

47. Καραγγιόζη — 32 17 29 — 72

48. Σελίμ Τσαούση — 16 16 16 — —

49. Σαβάλια — 92 92 40 — 688 1/2

50. Ροβιάτα — 46 46 33 — 52

51. Μονή Φραγκοπήδημα — — — — 10 150

52. Αγ. Βλάσι — — — — — 228

Σελ. 205
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/206.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ΤΜΗΜΑ ΓΟΥΒΑΙΣ ΚΑΙ ΚΑΠΕΛΗΣ

53. Μπαρμπάσενα — 122 122 113 — —

54. Κούκουρα — 52 51 50 — —

55. Παλαιομπαρμπάσενα — 27 27 27 — —

56. Στρέφη 1 65 65 65 — —

57. Σμήλα — 39 39 38 — —

58. Κρικούκι — 44 44 44 — —

59. Πλάτανος — 45 45 45 — —

60. Φλώκα 11 20 11 19 — —

61. Ντρούβα — 16 1 16 — —

62. Βολάντσα — 63 63 60 — —

63. Μυράκα 1 21 9 21 — —

64. Βόλιτζα 1 24 10 24 — —

65. Στραβοκέφαλου — 14 9 14 — —

66. Πόθου — 12 10 11 — —

67. Λούβρου — 29 9 29 — —

68. Λαγάτουρα — 13 5 13 — —

69. Λάλα — 10 6 1 — 141

70. Λάνθη — 37 36 37 — —

71. Αρβανίτι 1 20 20 20 — —

72. Σώπι — 16 16 15 — —

73. Ρετεντού — 15 14 13 30 220

74. Ώλενα — 31 20 19 — —

75. Καράτουλα — 36 36 35 — —

76. Λαντζόϊ 1 49 49 48 — —

77. Πουρνάρι 1 19 15 16 — —

78. Καυχανιά — 20 20 20 — —

79. Λάστικα — 7 7 7 — —

80. Χελιδόνι 15 52 64 42 51 1/2 339 1/3

81. Μπάστα 2 16 16 16 — —

82. Σουλινάρι — 9 — 9 — —

83. Μπρούμα 2 56 38 3S — —

84. Καλολετζή — 34 35 36 — —

85. Πέρσανα — 23 23 23 — —

86. Γούμαροι — 50 50 50 — —

87. Αγία Άννα — 22 20 22 — —

88. Μπεντένι — 21 21 21 — —

89. Κληντιά — 24 22 24 — —

90. Γιάρμενα — 40 32 33 — —

91. Κούμανη — 83 63 61 — —

92. Συνούζι 1 10 — 10 — —

93. Λουκά 2 10 — 10 — —

94. Καργιά — 16 — 16 — —

95. Καρακασίμι — 8 — 5 — —

96. Καραγιούζι 1 11 9 11 — —-

97. Γεροπέτρου — 10 8 8 — —

98. Τατάραλη — 20 20 20 — —

99. Μπέχρου 1 9 — 9 — —

100. Καλοπαίδι — 5 5 5 — —

Σελ. 206
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/207.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

101. Μπουρδάνου 17 20 20

102. Χαλαμπρέζα — 9 6 7 — —

103. Σιμόπλου — 18 15 17 — —

104. Μαζαράκι — 13 13 13 — _

105. Σκλήβα — 12 13 13 _ —

106. Αγραπηδοχώρι — 26 26 26 — —

107. Λάτα — 22 22 20 — _

108. Βάλμη — 10 10 10 — —

109. Κακαράκα — 5 9 4 — —

110. Πέτα — 9 8 9 _ _

111. Βηδιάκη — 26 19 26 — —

112. Κέρτιζα — 10 — 10 — —

113. Χατζίδες — 5 14 11 — —

114. Ποριτζό — 17 17 — 57 1/2 58 1/2

115. Γερμουτζάνη — 37 37 — 69 1/2 51

116. Αναζήρι — 8 — — 25 1/2 35

117. Ντάρα — 4 — — 22 1/2 21 1/2

118. Βερβινή — 26 26 — 57 1/2 75

119. Ρουπακιά — 8 — 7 — —

120. Κρασέτζα — 4 — 7 — —

121. Κάλφα 1 16 10 11 — —

122. Κουτσοχώρι — 18 — 18 — —

123. Μουζάκι — — — — — —

124. Αντρόνι — 34 32 34 — —

125. Κακοτάρι — 13 — 18 — —

126. Ρένεσι — 10 — 10 — —

127. Μποκοβίνα — 18 9 16 — —

128. Λαγανά — 17 16 22 — —

129. Σκιαδά — 32 23 47 — —

130. Σκούρα — 10 10 9 — —

131. Τζαπόγα — 8 — 8 — —

132. Μαστραντώνι ΤΜΗΜΑ ΕΚΕΙΘΕΝ TOΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 11 11 — —

133. Ρώμιοι — 45 43 39 — —

134. Δούκα — 36 36 — — 34

135. Μηλιαίς — 17 15 — — 31

136. Κωμόπ. Δίβρη — 260 161 — 107 1156

137. Βαρθολομιού — 122 121 34 — 373

138. Καλύβια — 17 16 9 — 6

139. Βρανά — 15 15 15 — 37

140. Λυγιάς — 14 14 13 — 13

141. Κάστρον — 43 39 27 —- 3

142. Νεοχώρι Γλαρέντζας — 31 30 24 — —

143. Τρουμπέ — 11 11 8 — —

144. Μάχου — 9 9 7 — —

145. Καρδιακαύτη — 33 33 18 — 93

146. Άνω Καβάσιλα — 21 18 12 — —

147. Κάτω Καβάσιλα — 47 45 40 — —

Σελ. 207
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/208.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

148. Στρούσσε; 32 32 33 5

149. Ανδραβίδα — 131 131 131 — 122 1/2

150. Σουλεϊμάναγα — 73 73 55 — 6

151. Κουρτέσι — 3 — 3 — —

152. Ρατούνι — 29 28 28 — —

153. Σλάτικα — 5 — 5 — 7

154. Ζόγγα — 5 — 5 — 7 1/2

155. Καπηλέτιου — 18 16 17 — 8

156. Καλότυχη — 9 4 9 — —

157. Ψάρι — 56 55 48 — —

158. Μπεντένι — 14 11 13 — —

159. Ριόλος — 44 44 28 — 10

160. Καγγάδι — 23 21 21 — —

161. Ματαράγγα — 8 7 6 — —

162. Μάζι — 6 — 6 — —

163. Καρόσσι — 2 — 2 — —

164. Μαλίκι — 21 16 20 — —

165. Μπόρσι — 8 2 8 — 11

166. Βάλακα — 4 — 4 — —

167. Κάτω Ξενιάς — 11 11 10 — —

168. Άνω Ξενιάς — 11 10 9 — —

169. Σπάτα — 18 18 18 — 15

170. Νταούτι — 12 12 10 — 6

171. Κόκλα και Σιμίζα — 11 — 11 — —

172. Τραγανό — 51 51 51 — 10

173. Μαρκόπλου — 19 12 19 — 4

174. Μπράτη — 19 13 19 — 10

175. Σαντζαχτάρι ερημοχώρι — — — — — —

176. Λεχενά — 238 225 135 1661 1/4

177. Αγία Ελεούσα — — — — — 224

Μονή Άγ. Βλαχέραινα — — — — — 300

Μανολάδα μετοχιού των Ταξιαρχών — — —- — 100 —

Μετόχιον μεγάλου Σπηλαίου — — — — 95 —

Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου

Κρεμαστής του τμήμ. Γούβαις και

Καπέλης — — — — 15 56

51 4832 4051 3482 643 6727 1/4

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1. 113 1/4

2. 55 46

3. — 88 1/2 5 3/4 223 15 — 176

4. — 57 3 1/2 — 62 — 62

5. 125 1/2 — 5 10 — — 391

Σελ. 208
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/209.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

6.

7. — 9 1/2 58

8. - — —

9. - 312 3/4 — — — — — 422

10. - 10 — — — — — 6

11. - 18 57

12. - 9 45

13. - 13 1/2 60

14. - 35 — — — — — 14

15. - 5 5

16. — 7 46

17. - 7 1/4 39

18. 19. - 7 _ _ _ _ 29 24

20. - 6 — — — — — 71

21. - 5 — — — — — 48

22. - 10 1/2 — — — — — 14

23. - 9 1/2 — — — — — —

24. 25. - 5 1/4 — I _ — 32 28

26. - — — — — — — 89

27. - 27 1/2 — — — — — 177

28. — 37 — — — — — 30

29. - — — — — — — 2

30. - 6 1/3 28

31. 14

32. - — — — — — — 279

33. - 50 1/3 — — — — — 9

34. - 60 1/2 — — — — — 164

35. - 17 1/3 — — — — — 19

36. - 38 1/2 69

37. - 6 1/4 — — — — — 26

38. - 14 1/2 — — — — — 44

39. - 54 1/3 — 4 1/2 2 — — 140

40. - 69 — — — — — 247

41. - 41 1/4 — 5 5 3 — 60

42. - 3 1/2 — — — — — 10

43. - 59 — — — — — 244

44. - 152 — — — — — 151

45. - ' 39 1/4 — — — — — 82

46. - 163 — — — — — 149

47. - 18 21

48. - 25 1/3 — — — — — 76

49. - 111 — 3 3 2 — 135

50. - 73 1/2 — — — — — 133

51. - — — — — — — 154

52. - — — — — — — 13

53. 214 1/2 4 3 1 _ 19

Σελ. 209
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/210.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

54. 60 1/2 245

55. — 44 _ — 19 22 — 19

56. — 92 1/3 — — — — — 432

57. — 58 1/2 54 — 136 40 — 26

58. — 78 1/4 — — — — — 366

59. — 59 1/4 — — — — — 503

60. 61. — 9 1/2 41 — 6 8 — 21

62. _ 119 1/2 285 _ 478 65 52 37

63. _ 5 _ _ _ _ — 36

64. 74

65. — 5 13 — 22 18 — 20

66. — 5 1/3 9 — 6 23 — 33

67. 9

68. 13

69. — 7 1/2 _ — — — — 11

70. — 36 1/2 - — 120 — — —

71. — 37 1/4 28 — 47 22 — 1

72. — 23 71 — 1 29 — 25

73. — 16 16 — 2 27 6 13

74. — 29 43 — 56 43 12 65

75. — 39 1/2 5 — 120 46 — 41

76. — 76 1/2 14 — 159 128 2 20

77. — 19 1/3 7 — 36 31 — 7

78. — 16 1/4 12 — 45 20 2 25

79. — 4 - — 1 6 — 24

80. — 46 1/3 289 — 49 — — 73

81. 82. — 11 1/2 18 — 17 29 — 28

83' _ 63 1/3 19 _ 126 74 3 63

84. — 28 1/2 — — — — — 119

85. — 14 1/2 — — — — — 180

86. — 45 1/2 71 — 6 101 — 94

87. — 9 1/3 44 — 9 43 — 50

88. — — 6 — — 50 — 34

89. — — 2 — 3 42 — 40

90. — 26 1/2 — — — 46 — 76

91. _ 60 _ _ _ 83 — 133

92. _

93. Q/. —

95. 96. 5 —

97. 98. 99. — 8 7 1/4 6 — — 13 — 11

100* Ζ 8 1/4 5 ζ ζ 16 _ 14

101. — 16 1/4 — — — — — 31

102. — 6 — — — — — 5

Σελ. 210
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/211.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

103. 20 1/2 17

104. — 6 3 — — 14 1 —

105. — 1 1/2 12 — — 13 — 29

106. — 40 100 — 18 33 — 31

107. — 33 1/3 — — • — — — 73

108. — 8 1/4 40 — 12 15 — 5

109. — 18 1/4 — — — — — 45

110. — — — — — 9 — 3

111. — 22 1/4 3 — —- 14 — —

112. _ — — — — — — —

113. — 5 1/4 — — — — — 30

114. _ _ — — — — — 29

115. — — — — — — — 126

1 ΙΟ. 117. Ζ

118. _ _ _ — — — — 51

119. — —

1 zu. 121. 1 99 — 3 1/4 — . — — — — —

1 Ζ Ζ. 123. 7 1/2 _ _ _ _ _

124. — 25 1/3 — — — — — 31

125. _ _ _ — — — — —

126. _ — — — — — — —

127. _ 6 1/4 _ — — — — —

128. _ _ — — — — — —

129. — 21 1/2 — — — — — —

130. 1 — 9 1/2 — — — — — 4

loi. 132. — — — — — — — —

133. _ 103 1/2 _ 2 _ 6 _ 44

134. — 41 1/2 — — — — — 43

135. — 58 1/2 — — — — — 32

136. — 281 1/3 — — — — — 835

137. 130 254 1/2 519 — 522 — — —

138. 2 1/4 30 1/2 — — 14 — — —

139. — 48 1/2 — — 39 — — —

140. — 21 1/2 170 — 20 — — —

141. — 60 1/3 . — 2 — — — —

142. — 47 1/2 — — 28 — — —

143. — 14 — — — — — —

144. — 21 — — 4 — — —

145. — 74 — — 83 — — —

146. — 22 1/2 — — 12 — — —

147. — 58 — — — — — —

148. — 67 4 — 55 — — —

149. — 126 23 — 296 — — —

150. — 131 2 — 72 — — —

Σελ. 211
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/212.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 1200 1200 4550 3005 35 1/2 26 1/2 5 86 1/2 11 1/2 119 1/2 30 3 1/2 23 14 7 1/2 19 22 218 1/2 20 1/2 22 601 1/4 10 20 73 60 101 479 12 562 137 143 45 5 3 2 25 36 338 5 8 5 12 77 418 221 15 20 — 29 15 53 3 29 37 7 9 1 18 10 27 12 6 394 8 53 657 2 21 9 10 — 170 55

10087 1/4 6515 1/2 4588 52 1/3 3885 1230 78 9011

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)(23)(24)

1. 609

2. 73 1/2 534 — — — — _ — —

3. 306 1/3 240 1/3 — — — — _ — —

4. 156 491 1/2 — — — — _ — —

5. 153 12161/2 — — — — _ — —

6. 222 — — — — — — —

7. 404 — — — — _ — —

8. 55 275 — — — — — 1 —

Σελ. 212
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/213.gif&w=550&h=800

 (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 21 160 93 1/2 40 63 1/2 12 111 1/2 99 78 1/2 .38 1/2 24 37 87 102 1/2 32 36 1/2 45 74 t/2 55 169 30 117 t/2 45 10 328 1/2 212 41 544 182 812 250 1410 205 160 183 t/2 267 1/2 398 161 175 137 133 170 100 106 1/2 239 166 186 1/2 407 94 280 491 60 122 100 288 1/2 99 1/2 190 95 42 89 1/2 169 611 78 596 268 171 540 687 226 660 1/2 806 1/2 4070 2500 — 600 600 — 135 — 160 75 —

370 103 1276 1/2 574 1/2 85 17921/2 — _ . _ _ ΞΞ 2

Σελ. 213
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/214.gif&w=550&h=800

 (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

bl. 385 1/2 212 1/3

58. 114 729

59. 5 1/2 400 - - 130

60. 63 1/2 956 1/3 — 1000 — — 60 — 39

61. 61 65 1/2 — 175 — — — — 9

62. — 800 1/2 — — — — 1 - 36

63. — 173 — 230 — — 27 — —

64. 169 73 120 250 — — — — 4

65. 93 94 — 100 — — 2 — 4

66. 57 1/3 48

67. 42 1/3 43 1/2

68. 14 1/3 91

69. — 47 — 5163 — — — — —

70. — 490 1/3

71. 13 1/2 244 — 93 — — — — —

72. 40 59 1/2

/ Ο. 74. 66 185 30 70 _ _ _ _ _

75. 36 1/2 155 101 1/3 377 — — - - -

76. 431 264

77. 10 120 1/3

78. — 150 1/2

79. 11 1/2 16 1/2

80. 62 1/2 166 1/4 — — — — 4 — 275

81. 33 1/4 72 1/2

82. 41 1/2 20 — 100 — — — — —

83. 340 1/4 179 1/3

84. 73 86 1/2 76

85. 50 1/3 87 — 30 — — — — —

86. 36 287 1/2 — 200 — — — — —

87. 59 84 1/4

88. 73 86 1/4 — — — — — — —

89. 71 100 1/2 — 20 — — — — —

90. 30 1/2 323 1/2

91. 83 1/4 249 1/4

92. 35 47

93. 65 1/2 14

94. 89 1/2 40

95. 17 27 — — — — — — —

96. — 63 1/2

97. 31 42 1/3 — — — — — — —

98. 51 103 1/2

99. 63 18 — 20 — — — — —

100. 13 1/2 36 — 7 1/2 — — — .— —

101. 49 68

102. 7 1/4 46 1/2

103. 21 261 — 100 — — — — —

104. — 86

105. 19 1/2 98 1/2

Σελ. 214
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/215.gif&w=550&h=800

 (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 11 4. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 124 64 1/2 20 18 1/2 55 11 110 1/2 316 170 84 60 19 184 88 85 1/2 1/2 1/2 1/2 — 50 — — — — 5

13 1/2 131 54 34 54 158 238 1/2 38 60 28 71 86 23 206 66 66 131 68 168 46 72 90 1/2 — — — — 7 — —

133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 481 10401/2 — — — — — — —

50 1750 540 926 654 1705 1318 630 420 1080 426 277 67 354 379 31 93 37 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 — 920 850 2000 2300 550 350 450 750 1399 1/2 1373 3620 1/2 2335 650 2386 1/2 122 1/2 900 960 1020 — 19 — 7

Σελ. 215
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/216.gif&w=550&h=800

 (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

154. 19 111 150

155. — 33 — 818 1030 — — —

156. — 23 — 427 — 1050 — — —

157. 127 1/2 — — 2302 1/2 — 3050 — 150 —

158. 100 145 — 150 — 1100 — — —

159. 200 369 — — — 3500 — — —

160. 300 270 — — — 2500 — — —

161. 50 100 — — — 1200 — — —

162. — 67 — 1123 — 550 — — —

163. — 20 — — — 1100 — — —

164. — 302 — — — 1500 — — —

165. — 160 - 250 — 3500 ;— — —

166. — 120 — — — 1100 — — —

167. 25 275 — 150 — 1750 — — —

168. 150 180 — — — 50 — — —

169. — 332 — — — 4500 — — —

170. 110 110 — — — 550 — — —

171. 90 180 — — — 2550 — — —

172. 535 800 — — — 1500 — — —

173. 250 287 — — — 200 — — —

174. 100 685 — — — — — — —

175. — 34 — 250 — 350 — — —

176. 177. — 2598 — 4500 — 9000 — — —

11894 1/4 54804 1/4 251 3/4 38624 1500 43750 471 170 587

(25) (26) (27) (28) (29)

1. 22

2. — — — — 53

3. 5 12 2 — 41

4. 3 — — 45

5.

6.

7. — — — — 26

8. 1 3 — —

9. — — — — 30

10.

11. 10 36 9 — 31

Σελ. 216
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/217.gif&w=550&h=800

 (25) (26) (27) (28) (2ί

12. 4 4 1 31

13.

14.

15. — — — — 33

16.

17.

18.

19.

20.

21. — — — — 23

22.

23.

24.

25. 4 15 — — —

26.

27.

28. 2 2 — — —

29.

30.

31. 1 3 — — 4

32.

33.

34.

35.

36. — — — — 30

37. 5 3 2 — 3

38.

39. — — — — 55

40. 10 80 7 — —

41. 5 9 5 — 313

42.

43. 7 4 3 — —

44. 8 19 7 — —

45. 10 1 2 — 80

46. 14 61 1 — 10

47. 48. 49. 4 42 1 — —

15 25 11 _ _

50.

51.

52.

53. 4 33 3 _ 1

54. 1 2 — - 13

55.

56.

57.

58.

59.

Σελ. 217
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/218.gif&w=550&h=800

 (25) (26) (27) (28) (29)

60. 38 45 25 109

61. — 5 — — 16

62. 8 120 18 — 18

63. 1 1/2 62 73 4 63

64. — — 33 2 57

65. — 11 20 — 17

66. — 15 — — —

67.

68.

69. — — 439 264 2027

70.

71.

72.

73.

74.

75. 5 — 6 — 13

76. 4 1/2 — — — 11

77. 2 1/2 3 5 — 5

78.

79.

80. — 22 6 — 23

81.

82.

83.

84.

85.

86. 1 1/2 — — — 1

87.

88.

89.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

102.

103.

104.

105.

106. 3 4 5 — —

107.

108.

Σελ. 218
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/219.gif&w=550&h=800

 (25) (26) (27) (28) (29)

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120. — — — — —

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133. 1 _ _ _ 174

134.

135.

136.

137.

138.

139. — 5 - - 12

140. — — - - —

141. 6 — - - —

142. 15 35 8 - 4

143. 7 4 4 - 2

144.

145.

146.

147. 6 _ — - —

148.

149. 12 4 2 - —

150. 3 2 5 - —

151. 6 — — - —

152.

153. — — — — —

155. 3 17 _ _ 4

156.

Σελ. 219
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/220.gif&w=550&h=800

 (25) (26) (27) (28) (29)

157. _ _ _

158. — — - — —

159. 5 1 2 — 9

160. — — — — —

161. — — — — —

162.

163. — — — — —

164.

165. — 15 — — —

166. — — — — —

167. 4 18 7 — 7

168. — — — — —

169.

170. — — — — —

171.

172. 18 66 — — 11

173. 6 15 — — 9

174. 5 1 10 — —

175. 6 — 8 — —

176. 36 — — — 24

177.

277 814 754 295 3460

Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

Aον. Η 228 στρεμ. ξερική καλλιεργημένη γη της Μονής Αγ. Βλάση διαφιλονικείται ως Εθνική.

Βον. Η Ειδική Επιτροπή αναφέρει, ότι από αξιόπιστα υποκείμενα επληροφορήθη ότι εκ των 143 στρεμ. της εις τα ιδιόκτητα σημειουμένης ξερικής καλλιεργημένης γης του χωρίου Άγ. Ηλία τα 30 μόνον είναι ιδιόκτητα και τα λοιπά Εθνικά.

Γον. Κατά την αναφοράν της Ειδικής Επιτροπής τα ως ιδιόκτητα σημειούμενα αμπέλια και χωράφια του χωρίου Καραγγιόζη είναι όλα Εθνικά, και κατακρατούνται από τους εγκατοίκους του. Το αυτό βεβαίονει και διά τα 588 1/2 στρέμμ. εκ των ιδιοκτήτων σημειουμένων 688 1/2 στρέμ. των χωραφίων του χωρίου Σαβάλια.

Δον. Κατά την Ειδικήν Επιτροπήν ο Εθν. Κήπος του χωρίου Μπαρμπάσαινας

Σελ. 220
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 201

   (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

  76. 105 1 61 54 2

  77. 80 11 66 — 54 — — 3

  78.

  79. —

  80.

  81. — — — 1 — — — —

  82. 130 21 112 — 82 — — —

  83. — — 15

  84.

  85. — — — — 5 — — 5

  86.

  87.

  88.

  89.

  90.

  91. _ _ — — 30 — 6 2

  92.

  93. • —

  94. — _ — — 6 — 5 6

  95.

  96.

  97.

  98.

  99.

  100.

  101. _ _ _ — 10 — — 3

  102.

  103.

  104. r— —.

  105.

  106.

  107.

  108.

  109.

  110.

  111.

  112.

  113.

  114.

  115.

  116.

  117. _ _ 12 — — 10 — —

  118.

  119. _ _ 60 — — — — —

  120. — _ 20 — — — — —

  121. — — 30 — — — — —