Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Κώστας Κωστής
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:342
 
Θέμα:Αλληλογραφία Καποδίστρια (Επιστολές προς διαφόρους)
 
Στατιστικαί παρατηρήσεις (1828-1830)
 
Χρονική κάλυψη:1827-1831
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 39.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 219-238 από: 341
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/219.gif&w=550&h=800

 (25) (26) (27) (28) (29)

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120. — — — — —

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133. 1 _ _ _ 174

134.

135.

136.

137.

138.

139. — 5 - - 12

140. — — - - —

141. 6 — - - —

142. 15 35 8 - 4

143. 7 4 4 - 2

144.

145.

146.

147. 6 _ — - —

148.

149. 12 4 2 - —

150. 3 2 5 - —

151. 6 — — - —

152.

153. — — — — —

155. 3 17 _ _ 4

156.

Σελ. 219
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/220.gif&w=550&h=800

 (25) (26) (27) (28) (29)

157. _ _ _

158. — — - — —

159. 5 1 2 — 9

160. — — — — —

161. — — — — —

162.

163. — — — — —

164.

165. — 15 — — —

166. — — — — —

167. 4 18 7 — 7

168. — — — — —

169.

170. — — — — —

171.

172. 18 66 — — 11

173. 6 15 — — 9

174. 5 1 10 — —

175. 6 — 8 — —

176. 36 — — — 24

177.

277 814 754 295 3460

Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

Aον. Η 228 στρεμ. ξερική καλλιεργημένη γη της Μονής Αγ. Βλάση διαφιλονικείται ως Εθνική.

Βον. Η Ειδική Επιτροπή αναφέρει, ότι από αξιόπιστα υποκείμενα επληροφορήθη ότι εκ των 143 στρεμ. της εις τα ιδιόκτητα σημειουμένης ξερικής καλλιεργημένης γης του χωρίου Άγ. Ηλία τα 30 μόνον είναι ιδιόκτητα και τα λοιπά Εθνικά.

Γον. Κατά την αναφοράν της Ειδικής Επιτροπής τα ως ιδιόκτητα σημειούμενα αμπέλια και χωράφια του χωρίου Καραγγιόζη είναι όλα Εθνικά, και κατακρατούνται από τους εγκατοίκους του. Το αυτό βεβαίονει και διά τα 588 1/2 στρέμμ. εκ των ιδιοκτήτων σημειουμένων 688 1/2 στρέμ. των χωραφίων του χωρίου Σαβάλια.

Δον. Κατά την Ειδικήν Επιτροπήν ο Εθν. Κήπος του χωρίου Μπαρμπάσαινας

Σελ. 220
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/221.gif&w=550&h=800

σαινας κατακρατείται από τον Δημήτριον Τζίκριλαν, ομοίως και ο εις τα ιδιόκτητα σημειούμενος κήπος του αυτού χωρίου είναι Εθνικός, αφιερωμένος όμως από τους εγκατοίκους εις την Εκκλησίαν.

Εον. Εις το χωρίον Καλολετζή ευρίσκονται 1 αλευρόμυλος και 1 ταμπακόμυλος Εθνικοί, κατακρατούνται όμως από τον Ιωάννην Διαμαντόπουλον.

Στον. Κατά την αναφοράν της Ειδικής Επιτροπής μένει αμφίβολον αν το χωρίον Μηλιές, το ως ιδιόκτητον παριστανόμενον παρά των εγκατοίκων, είναι τοιούτον ή Εθνικόν.

Παρατηρήσεις

Αον. Από τα ανά χείρας μας έγγραφα λείπει δι’ όλου η καταγραφή της πόλεως Γαστούνης και των χωρίων Δερβίσ - Τσελεμπή και Ρόμεσι.

Βον. Εις την 135 στρεμ. γην του χωρίου Σώστη, την σημειουμένην εις την στήλην των Εθνικών αμπελώνων, είναι φυτευμένοι σταφιδαμπελώνες. Το αυτό εννοείται διά τα 160 στρέμμ. γης του χωρίου Μουσουλούμπεη και τα 75 του χωρίου Καραγγιόζη, τα σημειούμενα εις την στήλην των Εθν. αμπελώνων.

Γον. Όλα τα ελαιόδενδρα του εδώθεν του ποταμού τμήματος συμπεριλαμβάνονται με τα Εθνικά και ιδιόκτητα δένδρα του αυτού τμήματος, επειδή εις τα ανά χείρας μας έγγραφα δεν ευρέθησαν χωρισμένα από τα λοιπά καρποφόρα δένδρα.

Δον. Η Ειδική Επιτροπή φανερώνει ότι η έκτασις όλης της Εθνικής και ιδιοκτήτου γης του τμήματος Γούβας και Κάπελης πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλασία της παρά των κατοίκων φανερωθείσης.

Εον. Εκ των 220 στρεμ. της ιδιοκτήτου ξερικής καλλιεργουμένης γης του χωρίου Ρεζεντού, τα 70 ανήκουν εις την Μονήν του Αγ. Θεοδώρου της Επαρχίας Καλαβρύτων.

Στον. Τα χωρία Αναζήρι και Ντάρα είναι ιδιοκτησία της Μονής Νίτενας.

Ζον. Εκ των εις τα ιδιόκτητα σημειουμένων αμπελώνων του χωρίου Βριανά, οι 29 στρεμ. είναι φυτευμένοι εις γην Εθνικήν. Το αυτό εννοείται και διά τα εις τα ιδιόκτητα σημειούμενα 170 ελαιόδενδρα του χωρίου Λυγιάς, διά τους 60 3/4 στρεμ. αμπελώνας του χωρίου Κάστρου, διά τους 47 1/2 στρεμ. του χωρίου Γλαρέντζας, διά τους 14 στρεμ. του χωρίου Τρουμπέ, διά τους 21 στρεμ. του χωρίου Μάχου, διά τους 74 στρεμ. του χωρίου Καρδιακαύτη, διά τους 22 1/2 στρεμ. του χωρίου Άνω Καβάσιλα, διά τους 58 στρεμ. του χωρίου Κάτω Καβάσιλα, διά τους 62 στρεμ. αμπελώνας εκ των 126 του χωρίου Ανδραβίδας, διά τους 67 στρεμ. του χωρίου Στρούσσε, διά τους 131 στρεμ. του χωρίου Σουλεϊμάναγα, διά τους 26 1/2 στρεμμάτων και 101 ελαιόδενδρα του χωρίου Καπηλέτο, διά τους 86 1/2 στρεμμ. αμπελώνας και 479 ελαιόδ. του χωρίου Ψάρι, διά τους 11 1/2 στρεμ. αμπελώνας και 12 ελαιόδ. του χωρίου

Σελ. 221
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/222.gif&w=550&h=800

Ριόλου, διά τους 30 στρεμ. αμπελώνας και 137 ελαιοδ. του χωρίου Καγγάδι, διά τους 3 1/2 στρεμ. αμπελώνας και 143 ελαιόδ. του χωρίου Ματαράγγα, διά τα 45 ελαιόδ. του χωρίου Καρόσσι, διά τους 23 στρεμ. αμπελώνας του χωρίου Μαλήκι, διά τους 14 στρεμ. αμπελώνας και τα 25 ελαιόδ. του χωρίου Κάτω Ξενιάς και διά τους 19 στρέμ. αμπελώνας και τα 338 ελαιόδ. του χωρίου Σπάθα.

Ηον. Οικίαι και Πύργοι Μύλοι Εθνικοί Μύλοι Εθνικοί Μύλοι ιδιόκτητοι Οικίαι και Εθνικοί [αβλαβείς] αβλαβείς κατηδαφισμένοι αβλαβείς Πύργοι Εθνικοί κατεδαφισμένοι

24*

Πίναξ της Επαρχίας Παλαιών Πατρών

Εις Λάλα 8 — — — 8

Εις Λαύτην 1 — — — 1

Εις Καράτουλα — 1 — — —

Εις Αγραπιδοχώρι — — 1 — —

Εις Κάλφα — — 1 — —

Εις Μουζάκι — — 1 — —

Εις Ρένεσι — — 1 — —

Εις Σκιαδά — — 1 2 —

Εις Σκούρα — — 1 — —

Εις Ριόλον — — — 1 —

Εις Καγγάδι — — — 1 —

Εις Ματαράγγα — 1 — — —

Εις Μαλέκι — — 1 —

Εις Κάτω Ξενιάν — — — ! —

Εις Τραγανόν — — 1 4 —

Εις Βατούνη — 1 — — —

Εις Σλάτικα — 1 — — —

(D (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Παλαιαί Πάτραι 437 424 68 1924 965 3151

2. Κάτω Σχενά 10 1 10 9 1/2 — —

Σελ. 222
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/223.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3. Άνω Σχενά 13 1 12

4. Βούντελε 16 8 11 14 60 —

5. Μπάλα 5 — 5 — — —

6. Βελβίτσι 14 — 14 — — —

7. Μπολαΐτι 4 — 4 — — —

8. Καστρίτσι 91 88 70 660 — —

9. Πλατάνι 12 1 11 — 10 —

10. Δράπανος 22 — 22 — — —

11. Άβερνα 21 — 21 — — —

12. Σελά 16 — 16 — — —

13. Πιτίτσα 14 1 14 — 16 —

14. Χρούτσα 3 1 3 — — —

15. Βωτένι 3 1 1 — — —

16. Ζήρια 47 42 27 148 — —

17. Σαλμενίκος 42 35 33 — — —

18. Δαμακίνι 26 26 — — 102 —-

19. Αραβονίτσα 14 10 4 79 — —

20. Σινανιά 6 4 2 — 44 —

21. Δοκανέικα 20 20 10 — 2 —

22. Μάγερα 19 19 9 — 7 —

23. Αρεγόζενα 75 74 22 — 64 —

24. Βρόπα 19 20 15 — 27 —

25. Μυρόβρυση 38 38 15 — 14 —

26. Βερίνου 33 33 22 — 34 —

27. Μαζαράκι 32 18 30 — — —

28. Γουζούμπισα 50 4 49 — 24 —

29. Φράτι 11 11 — — 74 —

30. Μυράλι 25 24 9 — 91 —

31. Χαλανδρίτσα 65 28 58 38 — 20

32. Ίσαρι 44 20 44 — 41 —

33. Λαλικόστα 11 11 — — 24 —

34. Πρέβετος 32 — 32 — — —

35. Άγιος Νικόλαος 5 — 5 — — —

36. Καλούσι 11 11 — — 173 —

37. Τρούσα 6 4 6 — — —

38. Λάλουσι 5 — 5 — — —

39. Κώγα 6 — 6 — — —

40. Τρουσάκι 5 — 5 — — —

41. Τόσκεσι 7 7 7 64 — —

42. Αστέρι 7 — 7 — — —

43. Χιόνα 3 — 3 — — —

44. Τουρκοχώρι 18 — 18 — — —

45. Κυπαρίσι 5 — 5 — — —

46. Προυστοβίτσα 43 39 42 — — —

47. Κούμπερι 18 16 18 — — —

48. Καλέντζι 21 — 21 — — —

49. Λαζαριό 6 — 6 — — —

50. Βελιμάχι 13 — 13 — 231 —

51. Γρεβενό 28 28 — — 168 —

Σελ. 223
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/224.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

52. Αλποχώρι 38 38 _ 202 _ _

53. Βουντούσα 3 — 3 — — -

54. Σκούρα 2 — 2 — — —

55. Γαϊδουριάρι 7 3 7 — — -

56. Ψαράδες 2 2 2 — — —

57. Βελίζι 8 — 8 — — —

58. Μουσταφά Εφένδη 10 — 10 — — —

59. Σαραβάλι 23 15 21 — 164 —

60. Λεκίστρα 14 7 14 3 — —

61. Παλαιόπυργος 24 — 24 — — —

62. Βεριβόλα 4 4 —- 153 — -

63. Μπαρδικόστα 12 12 — — 186 -

64. Βαλατούνα 6 6 — — 142 —

65. Τοπόλωβα 10 1 10 — — —

66. Μοίρα 24 24 — 63 63 78

67. Πουρναρόκαστρον 13 13 13 — 21 —

68. Κούμανη και Μπούνδη 9 9 — 51 — —

69. Μπεντρόνι 19 11 19 — 10 1/2 —

70. Καμινίτσα 20 19 16 — 44 —

71. Σούλι 35 35 — 63 242 100

72. Ζουμπάτα 51 51 — 82 330 400

73. Λουμπίστα 8 8 — — 117 —

74. Κασνέσι 12 2 12 — — —

75. Μέντσενα 29 27 24 — 9 —

76. Λυσαριά 9 6 8 — — —

77. Μπρακουμάδι 16 15 16 — 3 —

78. Περιστέρα 25 11 24 — — —

79. Χαϊκάλι 17 12 16 — — —

80. Μητόπολι 15 — 15 — — —

81. Φλόκα 10 10 4 — — —

82. Κόμη 7 — 7 — — —

83. Γολέμι 13 9 13 — — —

84. Αγιαμαρίνα 24 1 24 — — —

85. Μάνεσι 12 12 11 — — —

86. Γάλαρος 13 13 6 — — —

87. Χαντσούρι 22 22 16 3 3 1/2 —

88. Μπράτι 9 9 5 — — —

89. Σανταμέρι 42 41 15 — 2 1/2 —

90. Πόρτες 62 61 31 — 13 —

91. Καλυβάκια 7 6 4 — — —

92. Βελίτζαις 17 17 8 — — —

93. Κασνεσάκι 11 11 4 — ' — —

94. Κομποτέκρα 9 9 5 — — —

95. Μυχός 31 31 11 — — —

96. Πέτα 34 34 15 — — —

97. Αλή Τζελεμπή 25 25 — 192 1/2 155 —

98. Καραβοστάσι 45 45 — — 222 —

99. Αποστόλι 21 14 17 — — —

100. Δομοστό 52 6 48 — — —

Σελ. 224
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/225.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

101. Μπούκουρα 17 5 16

102. Μπεχράμι 6 5 5 — 4 —

103. Αλποχωράκι 12 — 12 — — —

104. Μέρτεζα 9 9 5 — — —

105. Πουρνάρι 26 26 8 — — —

106. Δραγάνου 13 13 13 — — —

107. Μπετούλκα 7 7 3 — — —

108. Κάτω Αχαΐα 31 20 30 — — —

109. Άνω Αχαΐα 38 38 32 — 35 —

110. Αλή Σούμπασι 8 8 4 — 4 1/2 —

111. Φόσταινα 23 18 23 — 9 —

112. Κράλη 18 11 18 — 5 1/2 —

113. Άρλα 21 19 20 — 46 —

114. Τσουκαλά 13 12 9 — 25 —

115. Θεριανού 18 11 18 — 68 1/2 —

116. Δρεστενά 23 23 9 — 95 —

117. Παυλόκαστρον 24 18 7 — 39 -

118. Μιντιλόγλι — 1 1 — 35 -

119. Νιοχώρι 1 — — 1 -

120. Βώλα 5 5 5 — — -

121. Οβριά 18 14 18 — — -

122. Μονή Ομπλίς — — — 32 27 -

123. Μονή Γηροκομείου — — — 57 117 -

124. Μονή Μπαμπιόλισσα — — — 15 40 -

125. Μονή Μαρίτσα — — — 31 13 -

126. Μονή Φιλοκάλη — — — — 42 -

127. Μονή Σωτήρος 2 40

2759 2051 1583 3886 4505 3749

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1. 3825 2780 1266 457

2. 304 —

3. 402 —

4. 212 —

5. 120 —

6. 186 —

/. 8. _ 125 1/2 47 — 276 55 — 18 356 _

9. 212 —

10. 397 —

11. 213 —

12. 137 —

13. - 6 94 —

14. - — — — 4 1 — — 39 —

Σελ. 225
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/226.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) » (15) (16) (17)

15. 2 12 62 —

16. _ 39 1/2 344 — 21 23 — — 227 —

17. - 67 18 — 1 8 — — 338 —

18. _ 12 1/2 — —

19 _ _ 9 _ - _ — — 26 —

20. - 6 28 _ - 1 — — — 51

21. - 39 22 10 15 5 — — — 124

22. - 28 1/2 25 — 29 5 — — 75 —

23. - 57 129 — 355 2 — — — 81

24. - 29 1/2 63 — 86 4 — — — 72

25. - 61 10 — 135 — — — — 181

26. - 57 1/2 — — 16 — — — — 181

27. - 9 400 —

28. - 2 1/2 720 —

29. — —

30. - — 16 — — — — — — 30

31. - 44 549 1 12 9 — — 1362 —

32. - — 23 — 12 5 — — 716 —

33. 150 — —

34. 477 —

35. 63 —

36. 200 — — — 1 1 — 1 — —

37. _ _ _ _ _ 4 _ _ — 6

38. — 18

39. — 28

40. — 31

41. — — 4 — - — — — 64 —

42. 80 —

43. 42 —

44. — 395

45. 69 —

46. — 27 50 19 1/2 63 36 — 4 596 —

47. — 3 21 7 1/2 31 27 — 31 141 —

48. 233 —

49. — 97

50. — — 53 — — 3 1 1 — —

51. — — — — 25 — — 1 — —

52. — — 32 8 — — — — — —

53. — 48

54. — 25

55. — — — 7 —' — — — — 59

56. — — — 1 — — — — 64 —

57. 87 —

58. 176 —

59. — — — 8 2 9 — — 523 —

60. _ — _ 4 1/2 _ — — — 112 1/2 86

61. 346 —

62. — —

63. 400 — —

Σελ. 226
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/227.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

64. 350

65. 10 — 93

66. 77 — —

67. — — — 6 10 3 — 3 — 91

68. — 5 1 — — 2 — 3 — —

69. — 22 17 — 4 19 — 6 304 1/2 —

70. — 30 1/2 38 — 2 20 — 1 — 440

71. 100 3 — —

72. 400 — —

73. 3000 — —

74. 2 — 58

75. — 26 1/2 209 8 59 32 9 13 244 225 1/2

76. — — — 2 1/2 9 7 — — 90 79 1/2

77. — — 7 11 — — — — 196 1/2 140

78. — 14 1/2 13 5 4 16 10 1 224 71 1/2

?9. — 27 18 4 8 14 18 10 184 1/2 146 1/2

80. — — 20 — — — — — 48 111 1/2

81. — — 26 3 1/2 — 6 — — — 39 1/2

82. — — 8

83. — — 23 4 1/2 17 — 1 24 — 160 1/2

84. — — 2 — — — — — — 345

85. — 9 87 3 — 16 7 13 — 198 1/2

86. — 12 41 41/2 1 8 2 13 21 104

87. — 17 151 10 1/2 1 22 12 43 65 1/2 83

88. — 2 1/2 37 4 2 8 — 8 — 53

89. — 69 217 23 1/2 1 10 13 13 5 172

90. — 60 486 25 1/2 67 54 78 52 61 1/2 246

91. — 4 19 3 1/2 2 5 8 6 23 23

92. — — 163 8 1/2 — 8 19 41 — 87

93. — 12 22 4 8 5 — 27 — 40 1/2

94. — 12 1/2 30 7 1/2 13 14 5 — — 78

95. — 14 1/2 221 9 1/2 7 7 27 20 — 77 1/2

96. — 57 1/2 516 23 37 7 19 25 — 215 1/2

97. — 34 1/2 — 10 1/2 6 13 3 — — —

98. — —

99. — 12 1/2 — 12 1 11 4 — — 183

100. — — — 2 1/2 2 45 5 — — 273

101. — — — 5 2 5 9 2 — 160

102. — — 8 4 1/2 7 5 1 5 — 34

103. — 137

104. — 93 3 1/2 15 15 21 13 — 49

105. — — 202 — 11 7 65 1 — 108

106. — — — 7 1/2 8 10 9 7 — 171

107. — — 42 2 1/2 4 1 5 6 29

108. — — 2 14 1/2 5 17 29 — 262 347

109. — 95 1/2 52 — 16 38 50 38 — 406

110. — — 33 — 3 4 7 25 — 69

111. — 14 1/2 — — 9 12 2 16 — 399

112. — — 1 — 6 10 1 9 — 240

Σελ. 227
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/228.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

113. 87 1/2 94 52 74 41 45 363

114. 126 - — — — 2 2 24 — 203

115. - 13 1/2 70 — 11 9 6 1 — 352

116. 340 - 173 _ — 12 30 25 — 195

117. 229 - 9 5 1/2 1 — 1 2 — 68 1/2

118. 500 '- — 1 — 2 — — — — ·

119. — —

120. _ - 5 2 1/2 — — — 6 30 98

121. _ _ _ 7 _ 3 — — 193 1/2 58

122. - 8 18 _ 4 — — — — —

123. — —

124. - 21 35 — —

125. - 12 132 — —

126. - - 168 — — — — — — —

127. —

9707 4089 4940 316 1/2 1511 775 520 608 132781/2 9300

(18) (19) (20) (21) (22) (23)

1.

2.

3.

4.

5.

6. — 2 20 — — —

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Σελ. 228
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/229.gif&w=550&h=800

 (18) (19) (20) (21) (22) (23)

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

ο4. 35.

36.

37.

38.

39.

40. — 5 — 3 — —

42.

43. — 3 — — —

45. _ 25 _ 2 _ 13

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54. - — 1 1 — —

55.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74. - — — — ■ — —

Σελ. 229
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/230.gif&w=550&h=800

 (18) (19) (20) (21) (22) (23)

75.

76. — 13 — — — —

77. — 37 — — — —

78.

79.

80. - 315 42 — — 13

81.

82. 6 — 2 — —

83. 9 — — — —

84. 15 18 — — — —

85.

86.

87. •

88.

89.

90.

91. 8

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101. 110 — — — —

102. 100 — — — —

103. — 219 3 5 3 —

104. — — — — — —

105. 60 — — — —

106. 75 — — 15 —

107.

108.

109. 8 188 13 2 30 —

110.

111.

112.

113. — 15 — — — —

114.

115.

116. 100

117.

118.

119.

120. — 25 — — — —

121.

122.

123.

Σελ. 230
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/231.gif&w=550&h=800

 (18) (19) (20) (21) (22) (23)

124.

125.

126.

127.

123 1295 79 26 48 40

Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

Αον. Το ήμισυ του χωρίου Τόσκεσι είναι ιδιοκτησία του κ. Χριστοδούλου Λόνδου όστις οικειοποιείται και το άλλο ήμισυ επί λόγω ότι το αγόρασεν ο αδελφός του από τον Αλή Εφένδη Τζάμη.

Βον. Το χωρίον Μιντίζογλι μέχρι των 1821 ήτον ιδιοκτησία του Γιουσούφ Χαματζή, σήμερον όμως το οικειοποιούνται οι Βλαχοπαπαδαίοι.

Παρατηρήσεις

Αον. Εκ των 2780 στρεμ. των σημειουμένων εις την στήλην των ιδιοκτήτων αμπελώνων της Πόλεως Παλ. Πατρών, τα 1232 είναι σταφιδαμπελώνες.

Βον. Εις το χωρίον Μπεντρόνι ευρίσκονται δύο ερείπια μύλων, εις την Καμινίτσαν άλλο εν, εις το Χαντσούρι, είς μύλος και μία νεροτριβή αβλαβείς και εις [τας] Βελίτζας είς μύλος, όλα Εθνικά.

Γον. Το χωρίον όλον Αλή - Τζελεμπή είναι ιδιοκτησία του Μεγασπηλαίου, καθώς και το χωρίον Καραβοστάσι είναι της Παναγίας των Νεζερών.

Δον. Εις το χωρίον Άρλα ευρίσκονται δύο οικίαι Εθνικαί, και εις το Γιρτόκα ήτον κείμενος εντός της περιοχής της Άρλας εις μύλος Εθνικός.

Εον. Πλησίον του χωρίου Τσουκαλά εις την τοποθεσίαν Δεσπότη ευρίσκεται εν ερείπιον Εθνικού μύλου.

Στον. Τα 100 στρέμματα σημειούμενα εις την στήλην των αμπελώνων του χωρίου Δρεστενά είναι σταφιδαμπελώνες.

Σελ. 231
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/232.gif&w=550&h=800

25*

Πίναξ της Επαρχίας Καλαβρύτων

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ΤΜΗΜΑ ΝΕΖΕΡΩΝ 1. Καλάβρυτα 295 270 182 4145 2810 1/2 -

2. Κούταλη 78 77 21 342 2081 1/2 —

3. Ασάνι 18 15 18 _ _ —

4. Κομπηγάδι 26 26 — 203 166 —

5. Δουμενά 67 67 — 257 609 —

6. Πλάτανος 28 28 — — 180 —

7. Λακώματα 58 — — 225 304 —

8. Λόπεσι 34 34 — 103 343 —

9. Δίγαλα 26 26 — 207 234 —

10. Κλαπατσούνα 78 78 — 397 1/2 277 1/2 —

11. Κάτω Γουμένιτσα 56 56 51 108 544 —

12. Βάλτσα 31 31 — 227 1/2 394 1/2 —

13. Βελιβίνα 38 38 — 67 427 —

14. Λαπαναγή 81 81 — 326 1/2 353 1/2 —

15. Μάνεσι 13 1 12 _ 3 _

16. Ζαχλορού 46 45 2 206 187 —

17. Κερπινή 179 179 10 2491 6233 —

18. Κάλανος 40 46 — 59 665 —

19. Άνω Αγιοβλάση 86 86 — 788 321 —

20. Κέρπεσι και Κώμη — — — — 360 —

21, Πετζάκι 94 81 94 207 1/2 235 1/2 —

22. Καρούσι 18 2 18 _ - —

23. Σποδιάνα 27 27 — 65 95 _

24. Φλάμπουρα και Τζάνου 18 10 18 — — —

25. Καλάνιστρα 33 33 — 30 1/2 100 —

26. Άγιος Δημήτριος 9 9 — 20 97 —

27. Δενδρά 15 15 —- 22 64 —

28. Κυρίτσοβα 19 19 — 5 1/2 129 —:--

29. Λαπάτα 11 9 11 _ _ _

30. Νεοχώρι 6 — 6 — - -

31. Τρικλήστερα 24 20 24 2 7 -

32. Ρογοί " 103 103 2 422 845 -

33. Άνω Γουμένιτσα 37 37 29 76 1/2 139 -

34. Βίσοκα 87 85 82 210 994 -

35. Κάτω Αγιοβλάση 73 73 72 148 353 -

36. Πούμπουκα 21 21 — — — -

37. Μονή Αγ. Γεωργίου — — — 188 369 -

38. Μονή Μακαλαρίας — — — 21 1/2 18 1/2 -

39. Μονή Αγ. Νικολάου — — — 56 155 —

Σελ. 232
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/233.gif&w=550&h=800

(1)_(2) (3) (4) (5) (6) (7)

40. Μονή Παναγίας Νεζερών — — — 87 378

41. Μονή Ευαγγελίστριας ΤΜΗΜΑ ΛΙΒΑΡΤΖΙΟΥ 12 54

42. Σοποτό Παναγία 87 87 — 498 635

43. Σοποτό Αγ. Γεώργιος 92 92 — 215 1/2 520 1/2

44. Αγρίδι 41 41 — 220 120

45. Καστέλι 14 14 13 80 61 —

46. Μαμαλούκα 15 — 15 — — —

47. Μοστίτσι 49 48 48 102 1/2 123 1/2 —

48. Κραστικοί 13 6 12 31 44

49. Λαγωβούνι 31 10 31 40 53

50. Σερμπάνι 63 53 55 192 1/2 245 1/2

51. Κάνταλος 10 — 10 — — —

52. Σαβανάς 40 40 38 169 137

53. Δεσινός 42 42 — 53 1/2 161 1/2

54. Δρογολοβός 10 10 — 49 133 —

55. Καμενιάνοι 16 16 — 47 1/2 46 1/2 —

56. Κερέσοβα 15 15 — 53 1/2 68 1/2

57. Λαχούρι 95 95 — 300 1/2 285 1/2

58. Κάτω Λιβάρτζι 69 69 — 335 1/2 302 1/2 —

59. Άνω Λιβάρτζι 137 137 — 371 1/2 458 1/2

60. Βασίνι 32 32 30 23 1/2 109 1/2

61. Στρέζοβα 125 117 117 47 1/2 227 1/2 —

62. Νάσια 35 35 32 5 1/2 37 1/2

63. Χόζοβα 13 13 — 15 30 —

64. Βερσίκι 59 59 8 159 231

65. Διαχούνι 21 — 21 — — —

66. Νουσιά 63 63 — 125 1/2 168 1/2 —

67. Μαρόχοβα 21 21 — 46 1/2 86 1/2

68. Σκούπι 56 56 56 150 1/2 238 1/2 —

69. Δίβριτσα 58 55 58 — 36 —

70. Τσαρούλι 13 13 — 52 138 —

71. Κέρτεζι 126 125 44 498 482 371

72. Αλέσταινα 24 24 — 53 90 —

73. Αναστάσοβα 33 33 — 104 135 —

74. Μονή Αγ. Θεοδώρου — — — 104 1/2 91 —

75. Μονή Αγ. Λαύρας — — — 508 210 —

76. Μονή Παναγιάς Στρέζοβα — — — 87 35 40

77. Μονή Φανερωμένης — — — 36 55

78. Μονή Αγ. Τριάδας ΤΜΗΜΑ ΚΑΖΖΑΝΑΣ και ΧΑΜ[ΑΚΟΥ] 7J 1/2 -

79. Πλενιτόρος 20 20 — 50 157

80. Χαμάκου 21 21 — 11 215 14

81. Καστριά 11 11 — 30 262

82. Βρόστενα 12 12 — 30 173

83. Πέρα Σουδενά Αγ. Βασίλειος 96 96 96 — 1417 —

84. Εδώθεν Σουδενά 87 87 48 — 24 838

Σελ. 233
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/234.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

85. Κόκοβα 63 10 63

86. Μάζη 91 91 51 — 171 1/2 278 1/2

87. Άρμπουνα 26 26 — 55 189 —

88. Κρινόφυτα 41 41 — 41 201 —

89. Λυκούρια 101 101 — 124 617 —

90. Παγκράτι 61 61 60 145 794 —

91. Γρανίτσα 85 85 — 16 473 —

92. Φίλια 98 98 — 130 1/2 484 1/2 _

93. Τοπόριστα 41 41 40 216 275 —

94. Χαλκιάνικα 92 92 — 94 685 _

95. Αγ. Βαρβάρα 93 93 — — 131 —

96. Ζαρούχλα Αράχοβα 94 94 — 69 372 —

97. 70 70 — 191 249 _

98. Περιθώρι 66 66 — 143 199 _

99. Γεμάνα 86 86 — 194 236 _

100. Βεργοβίτσα 53 53 —. 155 201 _

101. Βλογοκά 63 63 — 130 348 —

102. Συνεβρός 37 37 — 153 51 _

103. Σβιρούς 22 22 — 55 126 _

104. Τζιλαρδή 5 5 — 24 31 —

105. Βαλάς 45 45 — 107 326 —

106. Βάρσοβα 55 55 — 218 302 _

107. Αρφαρά 61 61 — 72 342 _

108. Βαλημή 69 69 — 63 497 _

109. Άνω Ποταμιά 50 50 — 86 393 —

110. Κάτω Ποταμιά 79 79 — 150 1/2 554 1/2 29 1/2

111. Τζεροτάς 37 37 31 — 190 _

112. Ντούνιτσα 10 2 10 8 _ _

113. Καρνέσι 49 49 49 262 353 _

114. Αγρίδι 46 46 — 43 118 —

115. Βουνάκι 33 33 — 20 36 _

116. Βραχνί 108 108 — 93 386 _

117. Τσιβλός 47 47 — 29 145 —

118. Σουβάρδο 25 25 25 31 282 _

119. Περιστέρα 129 129 — 2 1/2 41 1/2 _

120. Μεσορούγι 99 99 — 31 85 _

121. Σόλος 96 96 — — — _

122. Σιλίβαινα 34 34 — 49 141 _

123. Μονή Αγ. Αποστόλου και Μαρέντι 14 48

124. Μονή Αγ. Αθανασίου 6004 5 965 r 795 200 20108 110 38754 1571

Σελ. 234
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/235.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1. 769 1/2 439 415

2. — 116 — 220 — 163 1/2 — — -

3. — 15 — — — 342 51 — -

4. — 21 — 182 — — — — -

5. — 152 — 351 2 — — — -

6. — 12 1/2 — 67 — — — — -

7. Ο — 92 222 — — — — —

ö. 9. _ 40 1/2 lo 311 _ Ζ Ζ Ζ

10. — 222 — 767 6 — — — —

11. — 87 — 116 — 244 196 — —

12. — 114 1/2 — 308 — — — — —

13. — 58 — 282 — — — — —

14. — 84 1/2 — 202 — — — — —

15. — 4 — — — 156 143 — —

16. — 55 — 465 — 3 — — —

17. — 508 1/2 — 531 — 29 5 — —

18. — 28 1/2 — 204 — — — — —

19. ΟΛ — 113 — 428 — — 9 — —

ZU. 21. _ 87 — 10 — 435 834 1/2 _ _

22. — 3 — — — 98 127 — —

23. — 26 — 53 — — — — —

24. — 10 1/2 — — — 255 186 — —

25. — 5 — 110 — — — — —

26. — 26 1/2 — 101 — — — — —

27. — — — 70 — — — — —

28. — 27 — 8 — — — — —

29. — 10 1/2 — . — — 172 97 — —

30. — — — — — · 72 77 — —

31. — 23 1/2 • — — — — — — —

32. — 195 — 582 — 29 144 — —

33. — 58 1/2 — 85 — 440 1/2 588 — —

34. — 181 1/2 — 237 — 206 1010 — —

35. — 162 — 302 — 285 47 1/2 — —

36. — — — — — 10 — — —

37. — 45 — — — — — — —

38. — 31 — — — — — — —

39. — 15 — — — — — — —

40. — 11 19 39 — — — — —

41. — 4 — 10 — — — — —

42. 142 243

43. — 126 — 218 — — — — —

44. — 45 — 75 — 52 50 — —

45. — 15 — — — 66 193 — —

Σελ. 235
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/236.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) .(15) (16)

46. 140 1/2 40 1/2

47. — 39 — — — 69 1/2 24 1/2 — —

48. — 4 1/2 — 11 — 226 137 — , —

49. — — — — — 147 1/2 47 1/2 — —.

50. — 41 1/2 — — — — 106 — —

51. — — — — — 181 76 — '—

52. — 32 — 47 — — — — —

53. — 36 — 85 — — — — —

54. — 22 — 47 — — • — — —

55. — 17 — 59 — — — — —

56. — 12 — 78 — — — — —

57. — 84 — 423 — — — — —

58. — 132 — 297 — — — — —

59. — 156 — 844 — — — — —

60. — 30 — 52 — 70 137 — —

61. — 245 — — — 294 1/2 936 1/2 — —

62. _— 51 1/2 — — — 39 1/2 64 1/2 — —

63. — 1 — 34 — — — · — —

64. — 38 — 127 — 7 — — —

65. — — — — — 116 179 — —

66. — 28 1/2 — 3 — — — — —

67. — 14 — 49 — — — — —

68. — 43 1/2 — 42 — 158 1/2 135 1/2 — —

69. 7 Λ — 64 15 206 39 — 101 46 — —

AU. 71. _ 210 1/2 _ 777 19 743 227 1/2 21 3

72. — 14 1/2 — 95 — — — — —

73. 7/. — 22 9Q — 51 — — — — —

75. 60 Δό 65 _ 10 4 Ζ Ζ Ζ ζ

76. 125 10 22 — — — — — —

77. 20 7 — 8 — — — — —

78. 60 156 1/2 — — — — — — —

79. 25 6 56 3

80. Q1 15 — — — — — — — —

Ol . 82. — _ _ 76 _ ζ ζ

83. — 97 1/2 — 50 — 154 206 — 100

84. — 03 — 445 — — 154 — 50

85. — 20 — — — 59 553 — 100

86. — 63 — — — 69 1/2 — — 70

87. QQ — 12 1/2 — — — — — — —

OO. 89. _ η 19 1/2 _ Ζ ζ

90. — 141 — — — 80 196 — —

91. — 75 — — — — — — _

92. — 125 1/2 — — — 124 280 — —

Σελ. 236
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/237.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. — 102 — 246 1/2 — 57 — 4 1/2 — 80 53 1/2 — 107 1/2 — 111 — 160 1/2 — 42 1/2 — 50 5 — 100 1/2 — 123 1/2 — 117 — 42 — 184 1/4 400 150 — 30 2 — 22 — 12 3/4 — 19 — 104 1/2 66 1/4 — 34 100 45 — 79 100 61 — 41 1/2 — 23 482 51 17 68 200 65 53 17 162 190 287 190 374 57 26 190 924 336 419 120 256 583 297 286 230 218 240 549 481 480 579 1119 8 192 165 1136 466 324 297 406 716 276 14 — 378 84 18 40 493 93 53 41 — 60 210

124. 25 — — — — — — —

865 8272 3/4 2695 21669 34 7093 1/2 8504 1/2 81 533

(17) (18) (19)

1. 29 _

2. 3. 4. 5 3 —

6. 7. — — —

Σελ. 237
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/238.gif&w=550&h=800

(17) (18) (19)

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. — — —

5 — — 11/2 — — 4 — — 249 1/2 880 — — 6 — — — 7 — — 4 10 — — 7 1/2 — — 5 — — 2 1/2 — — 2

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 17 — 12 — 40 9

Σελ. 238
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 219

   (25) (26) (27) (28) (29)

  109.

  110.

  111.

  112.

  113.

  114.

  115.

  116.

  117.

  118.

  119.

  120. — — — — —

  121.

  122.

  123.

  124.

  125.

  126.

  127.

  128.

  129.

  130.

  131.

  132.

  133. 1 _ _ _ 174

  134.

  135.

  136.

  137.

  138.

  139. — 5 - - 12

  140. — — - - —

  141. 6 — - - —

  142. 15 35 8 - 4

  143. 7 4 4 - 2

  144.

  145.

  146.

  147. 6 _ — - —

  148.

  149. 12 4 2 - —

  150. 3 2 5 - —

  151. 6 — — - —

  152.

  153. — — — — —

  155. 3 17 _ _ 4

  156.