Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Κώστας Κωστής
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:342
 
Θέμα:Αλληλογραφία Καποδίστρια (Επιστολές προς διαφόρους)
 
Στατιστικαί παρατηρήσεις (1828-1830)
 
Χρονική κάλυψη:1827-1831
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 39.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 230-249 από: 341
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/230.gif&w=550&h=800

 (18) (19) (20) (21) (22) (23)

75.

76. — 13 — — — —

77. — 37 — — — —

78.

79.

80. - 315 42 — — 13

81.

82. 6 — 2 — —

83. 9 — — — —

84. 15 18 — — — —

85.

86.

87. •

88.

89.

90.

91. 8

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101. 110 — — — —

102. 100 — — — —

103. — 219 3 5 3 —

104. — — — — — —

105. 60 — — — —

106. 75 — — 15 —

107.

108.

109. 8 188 13 2 30 —

110.

111.

112.

113. — 15 — — — —

114.

115.

116. 100

117.

118.

119.

120. — 25 — — — —

121.

122.

123.

Σελ. 230
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/231.gif&w=550&h=800

 (18) (19) (20) (21) (22) (23)

124.

125.

126.

127.

123 1295 79 26 48 40

Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

Αον. Το ήμισυ του χωρίου Τόσκεσι είναι ιδιοκτησία του κ. Χριστοδούλου Λόνδου όστις οικειοποιείται και το άλλο ήμισυ επί λόγω ότι το αγόρασεν ο αδελφός του από τον Αλή Εφένδη Τζάμη.

Βον. Το χωρίον Μιντίζογλι μέχρι των 1821 ήτον ιδιοκτησία του Γιουσούφ Χαματζή, σήμερον όμως το οικειοποιούνται οι Βλαχοπαπαδαίοι.

Παρατηρήσεις

Αον. Εκ των 2780 στρεμ. των σημειουμένων εις την στήλην των ιδιοκτήτων αμπελώνων της Πόλεως Παλ. Πατρών, τα 1232 είναι σταφιδαμπελώνες.

Βον. Εις το χωρίον Μπεντρόνι ευρίσκονται δύο ερείπια μύλων, εις την Καμινίτσαν άλλο εν, εις το Χαντσούρι, είς μύλος και μία νεροτριβή αβλαβείς και εις [τας] Βελίτζας είς μύλος, όλα Εθνικά.

Γον. Το χωρίον όλον Αλή - Τζελεμπή είναι ιδιοκτησία του Μεγασπηλαίου, καθώς και το χωρίον Καραβοστάσι είναι της Παναγίας των Νεζερών.

Δον. Εις το χωρίον Άρλα ευρίσκονται δύο οικίαι Εθνικαί, και εις το Γιρτόκα ήτον κείμενος εντός της περιοχής της Άρλας εις μύλος Εθνικός.

Εον. Πλησίον του χωρίου Τσουκαλά εις την τοποθεσίαν Δεσπότη ευρίσκεται εν ερείπιον Εθνικού μύλου.

Στον. Τα 100 στρέμματα σημειούμενα εις την στήλην των αμπελώνων του χωρίου Δρεστενά είναι σταφιδαμπελώνες.

Σελ. 231
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/232.gif&w=550&h=800

25*

Πίναξ της Επαρχίας Καλαβρύτων

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ΤΜΗΜΑ ΝΕΖΕΡΩΝ 1. Καλάβρυτα 295 270 182 4145 2810 1/2 -

2. Κούταλη 78 77 21 342 2081 1/2 —

3. Ασάνι 18 15 18 _ _ —

4. Κομπηγάδι 26 26 — 203 166 —

5. Δουμενά 67 67 — 257 609 —

6. Πλάτανος 28 28 — — 180 —

7. Λακώματα 58 — — 225 304 —

8. Λόπεσι 34 34 — 103 343 —

9. Δίγαλα 26 26 — 207 234 —

10. Κλαπατσούνα 78 78 — 397 1/2 277 1/2 —

11. Κάτω Γουμένιτσα 56 56 51 108 544 —

12. Βάλτσα 31 31 — 227 1/2 394 1/2 —

13. Βελιβίνα 38 38 — 67 427 —

14. Λαπαναγή 81 81 — 326 1/2 353 1/2 —

15. Μάνεσι 13 1 12 _ 3 _

16. Ζαχλορού 46 45 2 206 187 —

17. Κερπινή 179 179 10 2491 6233 —

18. Κάλανος 40 46 — 59 665 —

19. Άνω Αγιοβλάση 86 86 — 788 321 —

20. Κέρπεσι και Κώμη — — — — 360 —

21, Πετζάκι 94 81 94 207 1/2 235 1/2 —

22. Καρούσι 18 2 18 _ - —

23. Σποδιάνα 27 27 — 65 95 _

24. Φλάμπουρα και Τζάνου 18 10 18 — — —

25. Καλάνιστρα 33 33 — 30 1/2 100 —

26. Άγιος Δημήτριος 9 9 — 20 97 —

27. Δενδρά 15 15 —- 22 64 —

28. Κυρίτσοβα 19 19 — 5 1/2 129 —:--

29. Λαπάτα 11 9 11 _ _ _

30. Νεοχώρι 6 — 6 — - -

31. Τρικλήστερα 24 20 24 2 7 -

32. Ρογοί " 103 103 2 422 845 -

33. Άνω Γουμένιτσα 37 37 29 76 1/2 139 -

34. Βίσοκα 87 85 82 210 994 -

35. Κάτω Αγιοβλάση 73 73 72 148 353 -

36. Πούμπουκα 21 21 — — — -

37. Μονή Αγ. Γεωργίου — — — 188 369 -

38. Μονή Μακαλαρίας — — — 21 1/2 18 1/2 -

39. Μονή Αγ. Νικολάου — — — 56 155 —

Σελ. 232
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/233.gif&w=550&h=800

(1)_(2) (3) (4) (5) (6) (7)

40. Μονή Παναγίας Νεζερών — — — 87 378

41. Μονή Ευαγγελίστριας ΤΜΗΜΑ ΛΙΒΑΡΤΖΙΟΥ 12 54

42. Σοποτό Παναγία 87 87 — 498 635

43. Σοποτό Αγ. Γεώργιος 92 92 — 215 1/2 520 1/2

44. Αγρίδι 41 41 — 220 120

45. Καστέλι 14 14 13 80 61 —

46. Μαμαλούκα 15 — 15 — — —

47. Μοστίτσι 49 48 48 102 1/2 123 1/2 —

48. Κραστικοί 13 6 12 31 44

49. Λαγωβούνι 31 10 31 40 53

50. Σερμπάνι 63 53 55 192 1/2 245 1/2

51. Κάνταλος 10 — 10 — — —

52. Σαβανάς 40 40 38 169 137

53. Δεσινός 42 42 — 53 1/2 161 1/2

54. Δρογολοβός 10 10 — 49 133 —

55. Καμενιάνοι 16 16 — 47 1/2 46 1/2 —

56. Κερέσοβα 15 15 — 53 1/2 68 1/2

57. Λαχούρι 95 95 — 300 1/2 285 1/2

58. Κάτω Λιβάρτζι 69 69 — 335 1/2 302 1/2 —

59. Άνω Λιβάρτζι 137 137 — 371 1/2 458 1/2

60. Βασίνι 32 32 30 23 1/2 109 1/2

61. Στρέζοβα 125 117 117 47 1/2 227 1/2 —

62. Νάσια 35 35 32 5 1/2 37 1/2

63. Χόζοβα 13 13 — 15 30 —

64. Βερσίκι 59 59 8 159 231

65. Διαχούνι 21 — 21 — — —

66. Νουσιά 63 63 — 125 1/2 168 1/2 —

67. Μαρόχοβα 21 21 — 46 1/2 86 1/2

68. Σκούπι 56 56 56 150 1/2 238 1/2 —

69. Δίβριτσα 58 55 58 — 36 —

70. Τσαρούλι 13 13 — 52 138 —

71. Κέρτεζι 126 125 44 498 482 371

72. Αλέσταινα 24 24 — 53 90 —

73. Αναστάσοβα 33 33 — 104 135 —

74. Μονή Αγ. Θεοδώρου — — — 104 1/2 91 —

75. Μονή Αγ. Λαύρας — — — 508 210 —

76. Μονή Παναγιάς Στρέζοβα — — — 87 35 40

77. Μονή Φανερωμένης — — — 36 55

78. Μονή Αγ. Τριάδας ΤΜΗΜΑ ΚΑΖΖΑΝΑΣ και ΧΑΜ[ΑΚΟΥ] 7J 1/2 -

79. Πλενιτόρος 20 20 — 50 157

80. Χαμάκου 21 21 — 11 215 14

81. Καστριά 11 11 — 30 262

82. Βρόστενα 12 12 — 30 173

83. Πέρα Σουδενά Αγ. Βασίλειος 96 96 96 — 1417 —

84. Εδώθεν Σουδενά 87 87 48 — 24 838

Σελ. 233
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/234.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

85. Κόκοβα 63 10 63

86. Μάζη 91 91 51 — 171 1/2 278 1/2

87. Άρμπουνα 26 26 — 55 189 —

88. Κρινόφυτα 41 41 — 41 201 —

89. Λυκούρια 101 101 — 124 617 —

90. Παγκράτι 61 61 60 145 794 —

91. Γρανίτσα 85 85 — 16 473 —

92. Φίλια 98 98 — 130 1/2 484 1/2 _

93. Τοπόριστα 41 41 40 216 275 —

94. Χαλκιάνικα 92 92 — 94 685 _

95. Αγ. Βαρβάρα 93 93 — — 131 —

96. Ζαρούχλα Αράχοβα 94 94 — 69 372 —

97. 70 70 — 191 249 _

98. Περιθώρι 66 66 — 143 199 _

99. Γεμάνα 86 86 — 194 236 _

100. Βεργοβίτσα 53 53 —. 155 201 _

101. Βλογοκά 63 63 — 130 348 —

102. Συνεβρός 37 37 — 153 51 _

103. Σβιρούς 22 22 — 55 126 _

104. Τζιλαρδή 5 5 — 24 31 —

105. Βαλάς 45 45 — 107 326 —

106. Βάρσοβα 55 55 — 218 302 _

107. Αρφαρά 61 61 — 72 342 _

108. Βαλημή 69 69 — 63 497 _

109. Άνω Ποταμιά 50 50 — 86 393 —

110. Κάτω Ποταμιά 79 79 — 150 1/2 554 1/2 29 1/2

111. Τζεροτάς 37 37 31 — 190 _

112. Ντούνιτσα 10 2 10 8 _ _

113. Καρνέσι 49 49 49 262 353 _

114. Αγρίδι 46 46 — 43 118 —

115. Βουνάκι 33 33 — 20 36 _

116. Βραχνί 108 108 — 93 386 _

117. Τσιβλός 47 47 — 29 145 —

118. Σουβάρδο 25 25 25 31 282 _

119. Περιστέρα 129 129 — 2 1/2 41 1/2 _

120. Μεσορούγι 99 99 — 31 85 _

121. Σόλος 96 96 — — — _

122. Σιλίβαινα 34 34 — 49 141 _

123. Μονή Αγ. Αποστόλου και Μαρέντι 14 48

124. Μονή Αγ. Αθανασίου 6004 5 965 r 795 200 20108 110 38754 1571

Σελ. 234
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/235.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1. 769 1/2 439 415

2. — 116 — 220 — 163 1/2 — — -

3. — 15 — — — 342 51 — -

4. — 21 — 182 — — — — -

5. — 152 — 351 2 — — — -

6. — 12 1/2 — 67 — — — — -

7. Ο — 92 222 — — — — —

ö. 9. _ 40 1/2 lo 311 _ Ζ Ζ Ζ

10. — 222 — 767 6 — — — —

11. — 87 — 116 — 244 196 — —

12. — 114 1/2 — 308 — — — — —

13. — 58 — 282 — — — — —

14. — 84 1/2 — 202 — — — — —

15. — 4 — — — 156 143 — —

16. — 55 — 465 — 3 — — —

17. — 508 1/2 — 531 — 29 5 — —

18. — 28 1/2 — 204 — — — — —

19. ΟΛ — 113 — 428 — — 9 — —

ZU. 21. _ 87 — 10 — 435 834 1/2 _ _

22. — 3 — — — 98 127 — —

23. — 26 — 53 — — — — —

24. — 10 1/2 — — — 255 186 — —

25. — 5 — 110 — — — — —

26. — 26 1/2 — 101 — — — — —

27. — — — 70 — — — — —

28. — 27 — 8 — — — — —

29. — 10 1/2 — . — — 172 97 — —

30. — — — — — · 72 77 — —

31. — 23 1/2 • — — — — — — —

32. — 195 — 582 — 29 144 — —

33. — 58 1/2 — 85 — 440 1/2 588 — —

34. — 181 1/2 — 237 — 206 1010 — —

35. — 162 — 302 — 285 47 1/2 — —

36. — — — — — 10 — — —

37. — 45 — — — — — — —

38. — 31 — — — — — — —

39. — 15 — — — — — — —

40. — 11 19 39 — — — — —

41. — 4 — 10 — — — — —

42. 142 243

43. — 126 — 218 — — — — —

44. — 45 — 75 — 52 50 — —

45. — 15 — — — 66 193 — —

Σελ. 235
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/236.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) .(15) (16)

46. 140 1/2 40 1/2

47. — 39 — — — 69 1/2 24 1/2 — —

48. — 4 1/2 — 11 — 226 137 — , —

49. — — — — — 147 1/2 47 1/2 — —.

50. — 41 1/2 — — — — 106 — —

51. — — — — — 181 76 — '—

52. — 32 — 47 — — — — —

53. — 36 — 85 — — — — —

54. — 22 — 47 — — • — — —

55. — 17 — 59 — — — — —

56. — 12 — 78 — — — — —

57. — 84 — 423 — — — — —

58. — 132 — 297 — — — — —

59. — 156 — 844 — — — — —

60. — 30 — 52 — 70 137 — —

61. — 245 — — — 294 1/2 936 1/2 — —

62. _— 51 1/2 — — — 39 1/2 64 1/2 — —

63. — 1 — 34 — — — · — —

64. — 38 — 127 — 7 — — —

65. — — — — — 116 179 — —

66. — 28 1/2 — 3 — — — — —

67. — 14 — 49 — — — — —

68. — 43 1/2 — 42 — 158 1/2 135 1/2 — —

69. 7 Λ — 64 15 206 39 — 101 46 — —

AU. 71. _ 210 1/2 _ 777 19 743 227 1/2 21 3

72. — 14 1/2 — 95 — — — — —

73. 7/. — 22 9Q — 51 — — — — —

75. 60 Δό 65 _ 10 4 Ζ Ζ Ζ ζ

76. 125 10 22 — — — — — —

77. 20 7 — 8 — — — — —

78. 60 156 1/2 — — — — — — —

79. 25 6 56 3

80. Q1 15 — — — — — — — —

Ol . 82. — _ _ 76 _ ζ ζ

83. — 97 1/2 — 50 — 154 206 — 100

84. — 03 — 445 — — 154 — 50

85. — 20 — — — 59 553 — 100

86. — 63 — — — 69 1/2 — — 70

87. QQ — 12 1/2 — — — — — — —

OO. 89. _ η 19 1/2 _ Ζ ζ

90. — 141 — — — 80 196 — —

91. — 75 — — — — — — _

92. — 125 1/2 — — — 124 280 — —

Σελ. 236
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/237.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. — 102 — 246 1/2 — 57 — 4 1/2 — 80 53 1/2 — 107 1/2 — 111 — 160 1/2 — 42 1/2 — 50 5 — 100 1/2 — 123 1/2 — 117 — 42 — 184 1/4 400 150 — 30 2 — 22 — 12 3/4 — 19 — 104 1/2 66 1/4 — 34 100 45 — 79 100 61 — 41 1/2 — 23 482 51 17 68 200 65 53 17 162 190 287 190 374 57 26 190 924 336 419 120 256 583 297 286 230 218 240 549 481 480 579 1119 8 192 165 1136 466 324 297 406 716 276 14 — 378 84 18 40 493 93 53 41 — 60 210

124. 25 — — — — — — —

865 8272 3/4 2695 21669 34 7093 1/2 8504 1/2 81 533

(17) (18) (19)

1. 29 _

2. 3. 4. 5 3 —

6. 7. — — —

Σελ. 237
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/238.gif&w=550&h=800

(17) (18) (19)

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. — — —

5 — — 11/2 — — 4 — — 249 1/2 880 — — 6 — — — 7 — — 4 10 — — 7 1/2 — — 5 — — 2 1/2 — — 2

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 17 — 12 — 40 9

Σελ. 238
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/239.gif&w=550&h=800

 (17) (18) (19)

55. _ _ —

56. - — —

57. - — —

58. — — —

59. - — —

60. - — —

61. - — —

62. - — —

63. - — —

64. — — —

65. - — —

66. - — —

67. - — —

68. - — —

69. - — —

70. — — —

71. - — 5

72. - — —

73. - — —

74. - — —

75. - — —

76. - — —

77. - — —

78. — — —

79. _ — —

80. - — —

81. - — —.

82. - — —

83. - — —

84. - — —

85. - — —

86. - — —

87. - — —

88. - — —

89. - — —

90. - — —

91. - — —

92. - — —

93. - — —

94. - — —

95. - — —

96. - — —

97. - — —

98. - — —

99. - — —

100. - — —

101. - — —

102. - — —

103. - — —

Σελ. 239
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/240.gif&w=550&h=800

Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

Αον. Τα διά το χωρίον Πετσάκι σημειούμενα Εθνικά λογίζονται από τους κατοίκους ως ιδιόκτητα. Οι κάτοικοι όμως όλων των πέριξ χωρίων καταμαρτυρούν.

Βον. Τα διά το χωρίον Κόκοβα ως Εθνικά σημειούμενα 100 στρέμματα ξερικής ακαλλιεργήτου γης, και 350 στρέμ. εκ των 553, ξερικών καλλιεργημένων οι κάτοικοι Κόκοβας τα οικειοποιούνται ως ιδιοκτησίαν των.

Παρατηρήσεις

Καθ’ όλην την Επαρχίαν Καλαβρύτων ευρίσκονται στρέμματα σταφιδαμπελώνων ιδιοκτήτων.

Εις Αράχωβαν στρέμ. 24

Εις Ζαρούχλαν στρέμ. 3

Εις Αγ. Βαρβάραν στρέμ. 8

Εις Χαλκιάνικα στρέμ. 115 1/2

Εις Περιθώρι στρέμ. 2 1/2

Εις Σπλιάνα στρέμ. 26

(17) (18) (19)

104.

105. — —

106. — —

107. — —

108. — —

109. — —

110. — —

111. — — —

112. — —

113. — —

114. — — —

115. — — —

116. — — —

117. — — —

118. — — —

119. — —

120. — — —

121. — — —

122. — — —

123. — — —

124. — — —

379 898 16

Σελ. 240
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/241.gif&w=550&h=800

Εις Βεργουβίτσαν στρέμ. 49

Εις Βλογοκά στρέμ. 79 1/2

Εις Συνεκρού στρέμ. 11 1/2

Εις Σβιρού και Τσιλαρδή στρέμ. 11

Εις Βαλά στρέμ. 50

Εις Βάρσοβα στρέμ. 30

Εις Αρφαρά στρέμ. 47

Εις Βαλημή στρέμ. 6 1/2

Εις Άνω Ποταμιά στρέμ. 48 1/3

Εις Αγρίδι στρέμ. 7 1/2

Εις Τσιβλό στρέμ. 49 3/4

Εις Περιστέραν στρέμ. 5 1/2

Εις Μεσορούγι στρέμ. 8

Εις Σιλήβαινα στρέμ. 20 1/2

Εις Άγ. Αποστόλη στρέμ. 14

617 1/2

τα οποία εμπεριέχονται εις την ενταύθα σημειουμένην ποσότητα των ιδιοκτήτων αμπελώνων.

26*

Πίναξ της Επαρχίας Βοστίτσης

(1) (2) (3) (4)

1. Βοστίτσα 206 1/2 364 67

Παρατηρήσεις

Αον. Περί της Επαρχίας Βοστίτσης δεν έχομεν άλλας πληροφορίας παρά τας περί σταφιδαμπελώνων, τους οποίους κατετάξαμεν εις την στήλην των αμπελώνων.

Βον. Οι ως ιδιόκτητοι σημειούμενοι σημειούμενοι σταφιδαμπελώνες στρεμμάτων 206 1/2 είναι φυτευμένοι ς εις γην Εθνικήν.

Γον. Εκ των 364 στρεμμάτων των Εθνικών σταφιδαμπελώνων, τα 256 δίδουν σταφίδα πρώτης ποιότητος.

Σελ. 241
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/242.gif&w=550&h=800

27*

Πίναξ της Επαρχίας Κορίνθου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Τμήμα της Μητροπόλεως Κορίνθου 1. Κόρινθος 154 66 140 780 2796 1/2

2. Περιγιάλι — 40 2 40 22 18

3. Μπόσνα — 16 2 16 — 8

4. Χάσου — 22 8 22 — 80

5. Αζίζι — 15 — 15 — —

6. Τρανό Ζευγολατιό — 39 36 38 — 987

7. Βραχάτι — 28 20 28 — 459

8. Μπολάτι — 15 5 15 — 34

9. Σαγίλ Χασάναγα — 17 11 17 — 94

10. Βαρέλα — 2 — 2 — —

11. Πουλίτσα — 13 10 11 — 25

12. Χατζή Μουσταφά — 8 2 8 — —

13. Ιμπραΐμπεη — 27 15 27 — —

14. Κοκόνι — 16 8 16 — 25

15. Νεράντζα — 8 2 8 — —

16. Κυπαρίσσι — 13 — 13 — —

17. Βέλου — 28 19 28 — 418

18. Μούλκι — 48 25 48 — 45

19. Βασιλικόν — 58 10 58 — 72

20. Κιάτου — 15 3 15 — —

21. Δημηνιό — 28 27 4 — 63

22. Θελερό — 36 14 36 — —

23. Λαλιότη — 27 13 27 — 132

24. Βάλτσα μικρή — 26 18 26 10 126 1/2

25. Θεοφαρί — 10 8 10 10 63

26. Βάλτσα μεγάλη — 36 36 32 274 1/4 448 1/4

27. Ραψομμάτι — 3 ' 2 3 — 14

28. Σούλι — 32 31 5 318 1/4 33

29. Μάτζανι — 54 53 49 320 1/2 949

30. Ράχιανη — 3 — 3 — —

31. Χαλκί [31] — 4 — 4 — —

Τμήμα Κάτω Ναχαγέ 32. Μέθαινα 78 78 1101

33. Βρωμολίμνη — 35 35 — — 543

34. Κάτω Μούσκα — 39 39 — — 554

35. Άνω Μούσκα — 16 16 — — 189

36. Κωνοπίτσα — 43 43 — — 572

37. Άγ. Θεόδωρος — 32 32 — — 306

38. Ποτάμι — 25 24 16 — 351

Σελ. 242
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/243.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

39. Καρατζά 24 15 9 104

40. Ρήτο — 7 — 7 — —

41. Βαλαριό — 46 1 — 178 184 1/2

42. Πασά — 6 — 6 — —

43. Μαζώματα — 11 1 — 18 68

44. Κοκκινιά — — — — 96 180

45. Φανάρι — 70 70 — 1/2 1784

46. Μπετένι — 13 10 11 — 88

47. Τραχιά — —

48. Χατζή - Μέτου — — — — — —

49. Κολάκι — —

50. Νέα Επίδαυρος — 121 121 118 19 3/4 1366 1/2

51. Ρητό — 53 53 36 — 772

52. Σοφικό — 291 291 — — 5450

53. Αγ. Ιωάννης — 48 48 35 12 1493

54. Αγγελόκαστρον — 77 77 61 — 1184

55. Χέλι — 144 144 7 — 851 1/2

56. Λίμναις — 121 121 — — 1914

57. Κλένια — 25 18 7 2 330 1/2

58. Αϊνόρι — 107 106 56 2 2901 1/2

59. Μπερμπάτι — 70 70 70 — 3951

60. Στεφάνι — 80 73 54 — 1232

61. Αγ. Βασίλειος Μουκατάς — — — — — 1500

62. Μπουτσουμπά[ρδι] ] — —

63. Κοντοσταύλου — — — — — —

64. Κατάστημα του Αμερικ. Χάου — 24 — 24 — —

65. Εξαμίλλια — 14 3 75 6 —

66. Μονή του Αγνώτος — — — — — 750

67. Μονή των Ταξιαρχών — — — — — 1053

68. Μονή Σοφικού — — — — — 520

69. Μονή της Φανερωμένης — — — — — 2080

70. Μονή Ταλαντίου — — — — — 990

71. Μονή Στεφανίου [40] — — — — 50 1300

Τμήμα Τρικάλων

72. Κωμόπολις Τρικάλων — 420 418 130 676 2902

73. Καμάρι — — — — — —

74. Μάρκεσι 11 37 34 37 — 18 1/2

75. Βλαντούσα 6 24 21 22 93 299

76. Ζεμενόν 9 24 22 24 — 169

77. Καίσαρι — 49 49 46 2 539

78. Παναρίτι 13 36 35 33 182 338

79. Μονή. Αγ. Βλάσι — — — — 8 37

80. Μονή Καίσαρι [9] — — — — — 50

Τμήμα Ζάχολης

81. Ζάχολη — 357 356 101 802 1953 3/4

82. Σκούπα — 31 31 24 49 1/4 347 1/2

83. Λούζη — 17 17 14 — 333

Σελ. 243
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/244.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

84. Πετζά 45 45 32 468 3/4

85. Λουτρόν — 9 5 9 1 15

86. Κούκη — 6 6 3 3 135

87. Τσιριγούνι — 8 2 8 1 5

88. Μάζι — 12 12 9 — 13

89. Κάρυά — 187 185 94 — 2877

90. Βελίνα 7 37 37 34 250 435

91. Ψάρι — 37 12 37 — 10

92. Ασπρόκαμπος — 18 7 18 3 42

93. Καλιάνη — 35 2 35 — 7

94. Ζαρακά — 14 11 14 87 1/2 188

95. Μπούζε — 31 25 18 347 589

96. Καστανιά — 53 51 28 58 1/2 105

97. Λεύκα — 53 53 — 382 616

98. Ταρσός — 75 75 — 325 954

99. Γκούρα — 116 116 116 673 1572

100. Σιβίστα — 78 78 78 420 1/2 1102

101. Στενόν — 41 41 39 93 487 1/2

102. Φονιά — 42 42 5 3 181

103. Ντούσα — 58 57 58 22 1/2 609 1/2

104. Κλημέντι 11 73 73 66 20 1815

105. Μωσά — 41 4 4-1 — 19

106. Μεσινού — 35 5 35 — —

107. Βίλια — 23 23 23 — —

108. Γκιόζα — 23 23 — — 158

109. Καλύβια — 77 76 2 100 767

110. Σαραντάπηχον — 65 65 55 — 957

111. Μονή Αγ. Γεωργίου Φονιά — — — — 130 275

112. Μονή του Προφήτου Ηλία — — — — 27 350

113. Μονή της Κορυφής Τμήμα Αγ. Γεωργίου 200 85

114. Κουτζομάδι — 34 32 33 4 260

115. Κούκι 14 16 10 16 — 49

116. Μαλανδρένι 39 35 12 35 — 79

117. Γυμνό — 69 69 61 43 1383

118. Λιόντι — 45 34 45 35 636

119. Μπότσικα — 17 11 17 22 68

120. Γαλατάς — 8 2 8 — —

121. Πετρί — 11 4 11 4 3

122. Μάζι — 10 2 10 8 14

123. Λιόπεσι 13 28 16 27 166 305

124. Παραδείσι — 12 12 9 83 238

125. Άγ. Νικόλαος — 12 13 9 8 181

126. Σκοτεινή — 45 20 45 42 41

127. Φρυσίνα — 28 28 25 335 772

128. Βοϊβοδά 6 10 8 10 24 405

129. Μποζικά 1 31 31 21 177 708

130. Άγ. Γεώργιος — 144 143 109 1109 1358

Σελ. 244
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/245.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

131. 132. 133. Μονή Λέχοβας Μονή του Αγ. Γεωργίου Βράχου Μονή του Αγ. Γεωργίου κατά του Φωνεού — — — — ι:>η 60 21 250 100

130 5316 4496 3147 93691/2 722281/4

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1. 2. 3. 4. 814 2877 1/2 718 1/4 2 1 7180 139 150 435 3 86 — — 6

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. — 182 142 187 20 1/2 31 1/2 3 3/4 34 166 227 345 24 1 1 13 — —

291 60 21 1/4 2 1/2 14 1/4 12 1/2 160 1 — — — —

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31 — — — 8 . — — — — —

— 5 6 26 3/4 68 18 3/4 17 3/4 101 29 18 1/2 40 1/4 13 66 1/2 40 10 — 6 — 2

— 7 52 16 25 • — 4 14 8 21 — 3 15

39 209 43 1/2 86 159 — 23 22 — 93

32. 33. 34. — 176 61 1/2 72 74 1/2 19 1/2 44 1/2 3711 1665 1797 — — 60 37 50 111 78 205 489 108 361

Σελ. 245
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/246.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

35. 32 1/2 24 3/4 541 8 34 101

36. — 133 36 1/2 2645 — — 34 83 223

37. — 64 22 1/4 650 — — 26 26 141

38. — 13 28 2406 9 1/2 — 6 — 48

39. /. ί\ — — — 432

4U. 41. — _ 20 ' _

42. — — — -

43. — 500 40 400 21 — — — 20

44. 300 300 — 300 10 — 15 — 10

45. — — 61 1/4 2578 13 — 5 20 326

46. — — — 346

47. — — — —

48. — — — —

49. — — — —

50. — 179 1/2 283 1/2 6877 83 1/2 — 14 8 169

51. — 61 55 1/4 533 — — — 8 33

52. — 2298 293 1/2 6262 — — 71 3 —

53. — 474 59 1/2 706 — — 14 31 161

54. — 56 44 1/4 152

55. — 722 1/2 12 1/2 607

56. — 226 23 1/8 —

57. 1/4 110 9 283 1 — — 49 26

58. — 941 118 871 12 — — — —

59. — 295 56 1/2 25 — — — 51 175

60. — 462 1/2 58 — 2 — — — —

61. — 8400 — —

62. — — — —

63. — — — —

64. — — — —

65. — 40 4 104

66. — — 37 1160

67. — 298 37 2995 10 — 3 — 1

68. — 30 23 500 1 1/2 — — — —

69. 15 — 100 2310 3 — 6 10 14

70. — — 14 300 — — — — 40

71. — 100 25 180 1 — — 5 15

72. 946 1323 3482 — 1251 — — —

73. — — — —

74. — — 45 3/4 90 — 5 — — -

75. — 298 55 3/4 373 — 100 — — -

76. — — 67 159 — — — — -

77. — — 119 1/4 —

78. — 55 41 3/4 37 — 18 — — -

79. — — 13 50 — 2 — — -

80. — 30 55 — — — — — -

Σελ. 246
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/247.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

81. 1034 3/4 1697 1/2 3528 2870 8

82. — — 86 1/2 168 — 180 — — —

83. — 67 25 1/2 15 — 20 — — —

84. — 4 33 1/2 356 — 32 — — —

85. — — 1/2 13

86. — — 5 3/4 — — 24 — — —

87. — — 6 1/2 15 — 2 — — —

88. — — 19 1/2 1 — 3 — — —

89. 3 74 457 3/4 82

90. — 566 69 1 — 17 — — —

91. — — 17 —

92. — — 9 —

93. — 5 1 1/2 —

94. — — 3 1/4 —

95. — — 4 1/2 —

96. — 10 117 3/4 —

97. — — 119 1/2 — — 170 — — —

98. — — 70 1/8 — — 181 — — —

99. — — 223 1/4 20

100. — — 98 1/4 — — 42 — — —

101. — — 93 — — 36 — — —

102. — — 38 3/8 — — 41 — — —

103. — — 80 3/4 —

104. — 236 1/2 299 1/4 276

105. —- — — —

106. — — 5 1/2 —

107. — — 46 1/2 —

108. — — —- —

109. — — 65 —

110. — 137 119 1/8 —

111. — 100 61 500

112. — 260 33 215 — 37 — — —

113. — — 38 280 — - — — —

114. _ 262 1/2 155 147 3 - 19 — 27

115. — 9 18 —

116. — 119 8 3/4 10 — - — — 2

117. — 49 14 63 20 — — — 33

118. — 608 28 3/4 — — - — 2 20

119. — 49 21 1/4 — 11 - 5 — —

120. — 13 4 1/2 2 — - 7 — —

121. _ — 3 1/4 — 10 10 10 ■ — 7

122. _ 8 3 — 1/2 6 9 — 10

123. — 58 41 1/2 108 12 1/2 35 29 — 159

124. — 12 16 1/4 29 8 17 28 — 67

125. — 133 10 — 11 1/2 10 12 4 15

126. — — 14 1/4 — 16 4 13 — 15

127. — 128 20 — 24 10 1 — 103

Σελ. 247
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/248.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (H) (12) (13) (14) (15) (16)

128. — 56 4 1 1/4 7 8 7

129. 10 267 42 41 10 1/4 133 39 — 185

130. 16 1251 821 3/4 452 33 149 32 — 62

131. — — 34 250 — — 3 — 13

132. — 350 64 200 — — — — 30

133. — — 35 150

11971/4 272073/4 100673/4 61542 366 1/2 5540 635 728 3343

(17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

1. 2414 8539 174 1/2 _

2. — 1200 — 900 150 42 3/4 — —

3. 35 160 — 605 — 8 1/4 100 —

4. 65 259 — 1026 — 28 1/2 — —

5. 40 254 — 706 — 17 — —

6. 689 — 2071 — 176 1/2 — —

7. — 329 — — —. 72 1/2 — —

8. — 209 — 985 — 43 — —

9. — 309 — 1271 — 6 1/2 — —

10. — 30 — 170 — 2 — —

11. — 190 — 1010 — 20 3/4 — —

12. — 116 — 684 — 11 1/2 — —

13. — 388 — — — 84 1/4 — —

14. 72 172 — 956 400 21 1/4 — —

15. 53 73 — 474 400 20 1/4 — —

16. 72 95 — 683 — 10 3/4 — —

17. 240 357 — 1753 — 44 1/2 — —

18. 310 1077 — 4413 200 109 — —

19. 347 564 — 2089 — 167 — —

20. 8 142 558 — 12 1/2 — —

21. — 18 — 62 — 1/2 — —

22. 191 365 — 1544 — 36 115 —

23. 159 201 — 1100 — 64 1/4 — —

24. 169 251 — 350 — 47 — —

25. 25 192 — 163 — ' 15 1/2 723 —

26. — 145 1/4 — 20 — 1 — —

27. — 121 — — — — — —

28. — — — — — 9 3/4 — •—

29. 87 3/4 175 6 50 1/2 — 39 — —

30. 4 20 — 1200 — 5 — —

31. 9 20 — 220 — 2 12 —

32. _

33. —

Σελ. 248
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/249.gif&w=550&h=800

 (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

34.

35. —

36. —

37. —

38. — 320 — 80 — _ _ _

39. — 104 1/2 — 1400 — - 120 —

40. — 182 — 350 — _ 90 —

41. —

42. 12 1/2 135 — 200 — _ 60 —

43. —

44. —

45. —

46. — 178 — 1800 — _ _ _

47.1 48. 51 3000 550 —

49.. 50. 175 2902 387 1/2

51. 26 282 — — — _ _ _

52. —

53. 17 628 1/2 — — — - _ _

54. 125 492 — — — _ _ _

55. — 154 1/2 — — — _ _ _

56. —

57. — 34 — — — _ _ _

58. 10 281 — — — 1 _ _

59. — 100 — — — _ _ _

60. 105 1/2 842 1/2 — — — 5 1/2 - -

61. — — — — — — _ _

62.] 63. J 27 218 1255

64. 43 673 — 1284 — — _ _

65. 66. 4 449 — 6547 104 — —

67. —

68. — 30 — — — _ _ _

69. —

70. —

71. — - — — — — - -

72. 246 591 1/2 223 1/2 21 —

73. — 385 — 1415 — _ _ _

74. 220 183 — 18 — 23 _ '_

75. 163 149 — 531 — 7 1/4 31 —

76. 12 655 — 549 — 29 1/2 234 —

77. — 1428 — — — 36 _ _

78. 523 191 — — _ 5 1/2 _ _

79. — — — _ _ _

80. —

Σελ. 249
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 230

   (18) (19) (20) (21) (22) (23)

  75.

  76. — 13 — — — —

  77. — 37 — — — —

  78.

  79.

  80. - 315 42 — — 13

  81.

  82. 6 — 2 — —

  83. 9 — — — —

  84. 15 18 — — — —

  85.

  86.

  87. •

  88.

  89.

  90.

  91. 8

  92.

  93.

  94.

  95.

  96.

  97.

  98.

  99.

  100.

  101. 110 — — — —

  102. 100 — — — —

  103. — 219 3 5 3 —

  104. — — — — — —

  105. 60 — — — —

  106. 75 — — 15 —

  107.

  108.

  109. 8 188 13 2 30 —

  110.

  111.

  112.

  113. — 15 — — — —

  114.

  115.

  116. 100

  117.

  118.

  119.

  120. — 25 — — — —

  121.

  122.

  123.