Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Κώστας Κωστής
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:342
 
Θέμα:Αλληλογραφία Καποδίστρια (Επιστολές προς διαφόρους)
 
Στατιστικαί παρατηρήσεις (1828-1830)
 
Χρονική κάλυψη:1827-1831
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 39.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 303-322 από: 341
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/303.gif&w=550&h=800

 (10) (11)

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. — —

45 60 6656 590

105 7246

Παρατηρήσεις

Αον. Το χωρίον Μπαλήμπεϊ είναι της μητροπόλεως Άρτης ως αναφέρει η ειδική επιτροπή.

Βον. Εις την Πούντανι, Κόκκινους και Χελοβίβαρον ευρίσκονται δύο αλικαί καί τρία ιχθυοτροφεία εθνικά.

Σελ. 303
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/304.gif&w=550&h=800

46*

ΝΗΣΙΑ TOT ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

Πίναξ Γενικός των Νήσων του Αιγαίου Πελάγους περιέχων στατιστικάς γνώσεις ερανισθείσας από αναφοράς προς την Κυβέρνησιν παρά των Τοπικών Αρχών και Ειδικών Επιτροπών κατά τα 1828, 1829 και 1830.

(1) (2)

1. Τμήμα Δυτικών Σποράδων ι. Ίος 1

α. Ύδρα 1 ια Αμοργός 1

ß- Σπέτσαι 1 4. Τμήμα Νοτίων Κυκλάδων

Υ· Πόρος 1 α. Σαντορίνη 1

δ. Αίγινα 1 β- Ανάφη 1

ε. Αγκίστρι γ· Αστυπάλαια 1

στ Σαλαμίς 1 δ. Κάσος 1

2. Τμήμα Βορείων Κυκλάδων ε. Κάρπαθος 1

α. Σύρος 1 5. Τμήμα Βορείων Σποράδων

β- Τήνος 1 α. Σκόπελος 1

γ- Μύκονος 1 β· Ηλιοδρόμια 1

δ. Άνδρος 1 γ· Σκιάθος 1

ε. Κέα 1 δ. Σκόρος 1

στ Θερμιά 1 ε. Ψαρά 1

3. Τμήμα Κεντρικών Κυκλάδων 6. Τμήμα Ανατολικών Σποράδων

α. Νάξος' 1 α. Σάμος 1

β- Πάρος 1 β. Ικαρία 1

γ· Αντίπαρος 1 γ. Πάτμος 1

δ. Σίφνος 1 δ. Λέρος 1

ε. Σέριφος 1 ε. Κάλυμνος 1

στ Κίμωλος 1

ζ. Μήλος 1

η. Πολύκανδρος 1 37

θ. Σίκινος 1

Σελ. 304
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/305.gif&w=550&h=800

 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

α.

β. _ — — — — — — —

γ. — — 1781 1988 3695 — 7464 —

S. 1 — 2406 3035 5572 — 11013 1105

ε. 1 — — — — 38 — 38

στ. 3 — — — — 281 — 279

α. — — — — — — — —

β- _ — — — — — — —

γ· — — — — — 1003 — 1003

δ. — — — — — — — —

ε. — — — — — 778 — 778

στ. — — — — — — — —

α. — — — — — — — —

β- 6 — 1421 2277 832 1330 4530 —

γ· — — 58 106 57 62 221 —

δ. 10 — 930 1120 2377 956 4431 —

ε. — — — — — — — —

στ. — — — — — 105 — —

ζ- 7 — — — — 364 — —

η- — — — — — — —

0. _ — — — — — — —

ι. — — 588 509 1080 554 2177 —

ια. — — 376 473 1218 485 2067 —

α. 13 3060 3598 3674 3877 2424 9656 1852

β- — 165 206 212 225 153 643 172

γ· — 225 — — — 243 951 —

δ. 4 731 616 646 1244 658 2500 —

ε. 7 864 998 1304 2056 1047 4358 —

α. 14 945 3198 3317 — 1504 6515 964

β- 2 55 125 115 — 158 240 54

γ· — 425 812 720 — 414 1532 314

δ. 2 379 720 858 — 460 1578 391

ε. — — 198 170 — 86 368 —

6.

α. 48 6552 14029 13426 — — 27455 —

β- 1 636 1655 1463 — — 3118 480

γ· 5 630 1454 1542 — — 2896 295

δ. — 469 920 1140 — — 2160 434

ε. 4 850 1853 2000 — — 3853 454

122 16116 37942 40089 22233 13103 99726 8613

Σελ. 305
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/306.gif&w=550&h=800

 (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.

OL.

β· —

Υ· δ. 10370 13568 _

ε. 1692 14 17 1994 — — — — —

στ 9844 1/4 320 — — — — 53 144 58

2.

α.

β·

Υ· δ.

ε.

στ — — — — 532 — — — —

3.

α.

β·

Υ· δ.

ε.

στ

C

η· θ.

ι.

ια

4.

α. 11640 — — — — — — — —

β·

Υ· δ.

ε.

5.

α. — — 1568 1/4 46605 — 854 7585 — 11659

β· — — 50 3/4 481 — 10 152 — 98

Υ· δ. _ _ 561 1/2 5433 _ 853 2341 42 1806

ε.

6.

α.

β· 1160 — 860 3/4 205

Υ· δ. _ _ _ _ 42 680 _ 223

ε. — — — 2039 — — — — —

στ. - — - — - — 1502 - —

34706 1/4 13902 3058 1/4 56757 532 1759 12313 186 13844

Σελ. 306
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/307.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον. Περί των νήσων Ύδρας, Σπετσών, Σύρας, Τήνου, Άνδρου, Θερμιών, Νάξου, Σερίφου, Πολυκάνδρου, Σίκινου δεν ευρέθη ουδεμία πληροφορία.

Βον. Κατά τας ανά χείρας μας έγγραφα εις όλας τας νήσους ευρίσκονται 29 μοναί, αι οποίαι εμπεριέχονται εις τον αριθμόν των κωμοπόλεων, χωρίων, κλπ.

Γον. Εις όσα έχομεν έγγραφα περί πληθυσμού του Αιγαίου Πέλαγους, διά 22 νήσους μόνον εύρομεν γνώσεις περί του αριθμού των κατοικούντων εις αυτάς ατόμων, άτινα και συμποσούνται, ως φαίνεται εις τον παρόντα πίνακα, 99726

Προσπαθούντες δε ν’ αναπληρώσωμεν δι’ υπολογισμών τας ελλείψεις των γνώσεων τούτων, εζητήσαμεν τον όρον της αναλογίας του αριθμού των ατόμων προς τον των οικογενειών ο· όρος ούτος είναι ως έγγιστα 4 άτομα κατά οικογένειαν άρα

αι 38 οικογένειαι των κατοίκων Αγγιστρίου

αι 281 Σαλαμίνος

αι 1003 Μυκόνου

αι 778 Κέας

αι 105 Κιμώλου καί

αι 364 Μήλου, όλαι

2569 κατά τον ρηθέντα αποτελούν άτομα 10276

110002

Ευρομεν προσέτι και εις αναφοράς του κυρίου Βιάρου Α. Καποδίστρια από 31 Αυγούστου 1828 ότι οι κάτοικοι των Δυτικών Σποράδων συμποσούνται 36000 Αλλ’ ήδη εσημειώθησαν εις τον παρόντα πίνακα

οι κάτοικοι του Πόρου εις τον παρόντα πίνακα 7464

οι κάτοικοι της Αιγίνης εις τον παρόντα πίνακα 11013 17753

Υπελογίσθησαν δε και αι 38 οικογένειαι των κατοίκων Αγγιστρίου, έτι δε και αι 281 Σαλαμίνος, ότι κατά τον ως ανωτέρω ευρεθέντα μέσον όρον αποτελούν άτομα 1276

Άρα εμπεριλαμβάνοντας εις την ανωτέρω ποσότητα των 110002 ατόμων, τούτων δε αφαιρεθέντων μένουν διά τας νήσους Ύδραν και Σπέτσας 16247

126249

Ακολουθούντες δε το αυτό σύστημα των υπολογισμών ευρίσκομεν ότι εάν αι 22 νήσοι έχουν 99726 κατοίκους, αι εις την αην παρατήρησιν σημειωθείσαι οκτώ διά τας οποίας μένει να ζητήσωμεν τον αριθμόν των κατοίκων, έπεται ότι κατοικούνται από

άτομα 36264

Σελ. 307
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/308.gif&w=550&h=800

Άρα οι κάτοικοι των νήσων του Αιγαίου Πελάγους συμποσούνται κατά τον υπολογισμόν άτομα 162513

Σημειωτέον όμως ότι περί όλων των σημαντικωτέρων νήσων δεν υπήρχον πληροφορίαι, και ότι οι περί πληθυσμού αυτών υπολογισμοί έγιναν καθ’ ας είχομεν γνώσεις περί των μικροτέρων, έπεται άρα ότι οι κάτοικοι των νήσων τούτων είναι πιθανώς πολύ περισσότεροι παρ’ όσους εσημειώσαμεν.

Δον. Εις καμμίαν των νήσων του Αιγαίου πελάγους δεν υπάρχει γη εθνική.

Εον. Περί εκτάσεως της ιδιοκτήτου γης των νήσων δεν ηδυνήθημεν να λάβωμεν ουδ’ αμυδράς γνώσεις, διότι μόνον εις την Σαλαμίνα, Αίγιναν και Αγγίστρι είναι γνωστόν το στρέμμα. Εις δε τας λοιπάς νήσους η έκτασις συμπεραίνεται ως εκ της ποσότητας του σπόρου τον οποίον δέχονται, η δε ποσότης αύτη διαφέρει από 1 έως 4 πινακίων κατά το είδος του σπόρου, και την ποιότητα της γης των χωραφίων ήτον άρα αδύνατον να γίνη περι τούτου υπολογισμός.

47*

Πίναξ του Τμήματος των Δυτικών Σποράδων

Νήσος Σαλαμίνος

(f) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Σαλαμίν (Κούλουρη) 209 207 2 7813 3/4 1356 46

2. Αμπελάκια 72 72 — 1526 1/2 — — 432 7

3. Μούλας (τοποθεσία) — — — — 320 — 140 _

4. Μονή Φανερωμένης — — — 504 — 17 66 —

281 279 2 9844 1/2 320 17 1994 53

(10) (11) (12) (13)

1. 36 58 400 140

2. 108 — — —

Σελ. 308
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/309.gif&w=550&h=800

 (10) (11) (12) (13)

3. 4. _ _ —

144 58 400 140

Νήσος Αίγινα

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Αίγινα 2406 3035 5572 11013 1105 10149 1/2 12066

2. Νήσος Μετώπη — 150

3. Μονή σταυροπηγιακή 220 \/2 1352

2406 3035 5572 11013 1105 10370 13568

Νήσος ’Αγκύστρι

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Αγκύστρι 38 38 1692 14

38 38 1692 14

Νήσος Πόρος

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Πόρος 1781 1988 3695 7464

1781 1988 3695 7464

Παρατηρήσεις

Αον. Εις την νήσον της Σαλαμίνος ευρίσκονται 39200 πεύκαι ιδιόκτητοι παράγουσαι ρυτίνην.

Βον. Τα εις την τοποθεσίαν Μούλης 320 στρέμματα γης ακαλλιεργήτου και 140 ελαιόδενδρα ήσαν προ της Επαναστάσεως ιδιοκτησία της Μητροπόλεως Αθηνών, μετά ταύτα δε έμειναν εις την κυριότητα του κοινού της Σαλαμίνος. Γον. Επί της νήσου Σαλαμίνος εις τοποθεσίαν Αβρακήν και άντικρυ της

Σελ. 309
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/310.gif&w=550&h=800

πόλεως ευρίσκονται τρεις αλικαί, από τας οποίας συνάγεται κατ’ έτος περί τας οκτώ χιλιάδας οκάδας άλατος.

Αον. Εκ του σημειωμένου πληθυσμού 11013 της Αιγίνης οι 8532 είναι πάροικοι.

Σημειωτέον δε ότι η απογραφή ολόκληρου του άνω πληθυσμού ενεργήθη εις τα 1829.

Βον. Τα σημειούμενα στρέμματα 150 της νήσου Μετώπης ανήκουν εις την ιδιοκτησίαν της σταυροπηγιακής Μονής.

Γον. Εκ των καλλιεργημένων ξερικών 10370 υπάρχουσι εις μίαν ποσότητα στρεμμάτων φυτευμέναι αμπελοι, αλλ’ αι περί αυτής της νήσου πληροφορίαι δεν κάμνουν διάκρισιν τινα του ποσού τούτων, συγχέουσι εν γένει τα στρέμματα των καρπών, αμπελώνων και λοιπών.

48*

Πίναξ του Τμήματος των Βορείων Κυκλάδων Νήσος Μύκονος

(1) (2) (3)

1. Μύκονος 1003 1003

1003 1003

Νήσος Κέας

(1) (2) (3) (4)

1. Κέα 778 778 532

778 778 532

Σελ. 310
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/311.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον. Η κατά την νήσον Μύκονον διορισθείσα ειδική Επιτροπή κατέγραψε μεν τα ονόματα των κατοίκων και εσημείωσε τας θέσεις εις τας οποίας κείνται τα ιδιόκτητα εκάστου αυτών αμπέλια, χωράφια, λειβάδια, περιβόλια κτλ. δεν εφανέρωσε δε την έκτασιν των ιδιοκτήτων τούτων εις στρέμματα, όθεν δεν ηδυνήθημεν να εξάξωμεν καμμίαν άλλην πληροφορίαν, ειμή ότι τα ιδιόκτητα ταύτα κατά το 1829 έτος έδωκαν ετήσιον καρπόν.

σίτον κοιλά 337

κριθήν 6306

σμιγάδι 834

φασόλια 1043

σύκα 572

και κρασί βαρέλαις 81598

Περί της νήσου Κέας δεν υπάρχει ουδεμία άλλη πληροφορία, ειμή τα ατελέστατα κατάστιχα των ενοικιαστών των προσόδων αυτής εκ των οποίων και εξήχθη ο αριθμός των εχόντων ιδιοκτησίαν. Εξ αυτών τούτων προκύπτει, ότι κατά το 1829 έτος εσυνάχθη δέκατον

σίτος κοιλά 58 1/ 8

Κριθάρι 2935 1/ 4

Σμιγάδι 19 3/ 4

Αρακάς 106 3/ 4

Μαχαιρίδα 9 3/ 4

κρασί οκάδ. 24820

Μετάξι 28 1/10

Σύκα 1350

Βαμβάκι 863

Βελανίδια καντάρια 426

Σελ. 311
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/312.gif&w=550&h=800

49*

Πίναξ του Τμήματος των Κεντρικών Κυκλάδων

Νήσος Πάρου

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Παροικία 395 649 249 372 1293

2. Νάουσα 285 454 165 262 904

3. Μάρμαρα 111 147 46 103 304

4. Τσιπίδι 174 287 82 191 543

5. Δραγουλας 55 75 24 69 154

6. Λεύκαι 319 534 219 257 1072

7. Κώστου 82 131 47 76 260

1421 2277 832 1330 4530

Νήσος Αντιπάρου

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Αντίπαρος 58 106 57 62 221

58 106 57 62 221

Νήσος Σ ίφνου

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Κωμόπολις Κάστρον 132 149 338 157 623

2. Πετέλι 31 33 99 37 163

3. Εξαμπελα 125 149 301 48 575

4. Καταιβατή 118 124 287 131 529

5. Σταυρί 180 222 525 234 927

6. Αρτεμώνας 313 343 827 349 1483

7. Μονή της Βρύσης 18 — — — 18

8. Μονή του Προφήτου Ηλία 7 — — — 7

9. Μονή Αγίου Αρτεμίου 6 — — — 6

Σελ. 312
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/313.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

10. Μονή του Μουγκού 70 — 70

11. Μονή της φωτείας — 30 — — 30

930 1120 2377 956 4431

Νήσος Μήλου

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Μήλος 307

2. Παλιά Χώρα 57

364

Νήσος Κιμήλου

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Κίμηλος 105

105

Νήσος "Ιος

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Ίος 588 509 1080 554 2177

588 509 1080 554 2177

Νήσος ’Αμοργού

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Αμουργός 259 277 648 294 1188

2. Ποταμός και άλλα χωριά 117 196 570 191 883

376 473 1218 485 2067

Σελ. 313
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/314.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον. Μετά των γυναικών συναριθμήθησαν και τα θηλυκά παιδία, επειδή δεν ήτον δυνατόν να χωρισθώσιν ως μη σημειωθείσης της ηλικίας αυτών εις τον συνταχθέντα ονομαστικόν κατάλογον των κατοίκων.

Βον. Εις την νήσον Πάρου ευρίσκονται και πάροικοι ως έπεται, οίτινες συναριθμήθησαν με τον αριθμόν των κατοίκων,

οικογ. άτομα

1. Εις παροικίαν 49 133

2. Εις Νάουσαν 83 251

3. Εις Μάρμαρα 16 28

4. Εις Τσιπίδι 15 27

5. Εις Δραγουλά 5 16

6. Εις Λεύκα 9 28

7. Εις Κώστα 10 31

Τό όλον 187 514

Γ ον.

Εκ των κατοίκων και παροίκων της πόλεως παροικίας είναι κτηματίαι 33

Έμποροι 20

Γεωργοί 48

Εργάται 112

μετέρχονται δε διάφορα άλλα επαγγέλματα 117

Εκ των της Ναούσης είναι κτηματίαι 17

Έμποροι 14

Γεωργοί 50

Εργάται 28

μετέρχονται δε διάφορα άλλα επαγγέλματα 106

Εκ των των Μαρμάρων είναι κτηματίαι 13

Έμποροι 2

Γεωργοί 25

Εργάται 16

μετέρχονται δε διάφορα επαγγέλματα 30

Εκ των του Τζιπιδίου είναι κτηματίαι 19

Έμποροι 4

Γεωργοί 50

Εργάται 15

μετέρχονται δε διάφορα επαγγέλματα 58

Εκ των του Δραγουλά είναι κτηματίαι 2

Σελ. 314
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/315.gif&w=550&h=800

Έμποροι 1

Γεωργοί 16

Εργάται 22

μετέρχονται δε διάφορα επαγγέλματα 6

Εκ των των λευκών είναι κτηματίαι 7

Γεωργοί 113

Εργάται 58

μετέρχονται δε διάφορα επαγγέλματα 50

Εκ των του Κώστου είναι κτηματίαι 1

Έμποροι 4

Γεωργοί 44

μετέρχονται δε διάφορα επαγγέλματα 12

Αον. Εις την νήσον Αντίπαρον ευρίσκονται πάροικοι οικογένειαι έξ, άτομα δέκα τέσσαρα.

Βον.

Εκ των κατοίκων και παροίκων της νήσου ταύτης είναι κτηματίαι 5

Έμποροι 2

Γεωργοί 11

Εργάται 17

μετέρχονται δε διάφορα επαγγέλματα 16

Αον.

Εκ των κατοίκων της Κωμοπόλεως Κάστρου της νήσου Σίφνου είναι κτηματίαι 16

Έμποροι 9

Γεωργοί 7

Ναύται 33

και διαφόρων επαγγελμάτων 98

Εκ των του πετελίου είναι γεωργοί 7

διαφόρων επαγγελμάτων 31

Εκ των των εξαμπέλων είναι κτηματίαι 2

Έμποροι 3

Γεωργοί 21

διαφόρων επαγγελμάτων 132

Εκ των της Καταιβατής είναι κτηματίαι 2

Έμποροι 4

Γεωργοί 31

Ναύται 16

διαφόρων επαγγελμάτων 79

Εκ των του Σταυρίου είναι πρόκριτοι 7

Έμποροι 16

Σελ. 315
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/316.gif&w=550&h=800

Γεωργοί 26

Ναύται 15

διαφόρων επαγγελμάτων 176

Εκ των του Άρτεμώνος είναι κτηματίαι 4

Έμποροι 17

Γεωργοί 35

Ναύται 34

διαφόρων επαγγελμάτων 259

Βον. Εις την νήσον ταύτην ευρίσκονται πάροικοι τριάκοντα πέντε, οίτινες και εμπεριλαμβάνονται εις τον σημειωθέντα αριθμόν των κατοίκων του Κάστρου.

Αον. Εις την νήσον Μήλον ευρίσκονται εξήντα οικογένειαι παροίκων.

Βον.

Εκ των κατοίκων και παροίκων της νήσου ταύτης είναι πρόκριτοι 12

Έμποροι 25

Γεωργοί 65

Ναύται 49

διαφόρων επαγγελμάτων 156

Γ ον.

Εκ των κατοίκων της Παλαιάς Χώρας είναι έμποροι 4

Γεωργοί 8

διαφόρων επαγγελμάτων 45

Εκ των κατοίκων της νήσου Κιμήλου είναι πρόκριτοι 2

Έμποροι 7

Γεωργοί 35

Ναύται 29

διαφόρων επαγγελμάτων 32

Αον. Εις την νήσον Ίον ευρίσκονται 83 οικογένειαι παροίκων συνιστάμεναι από άτομα 318.

Βον.

Εκ των κατοίκων και παροίκων της Ίου είναι πρόκριτοι 37

Έμποροι 36

Γεωργοί 199

Ναύται 103

και διαφόρων επαγγελμάτων 149

Αον. Εις την Αμουργόν ευρίσκονται 25 οικογένειαι παροίκων συνιστάμεναι από άτομα 98

Βον.

Εκ των κατοίκων και παροίκων της Αμοργού είναι πρόκριτοι 17

Σελ. 316
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/317.gif&w=550&h=800

Έμποροι 1

Γεωργοί 141

Ναύται 35

και διαφόρων επαγγελμάτων 65

Γον. Οι κάτοικοι των χωρίων της Αμουργού είναι όλοι σχεδόν Γεωργοί, πλην των ιερέων και ολίγων τινών εργατών και ποιμένων.

50*

Πίναξ του Τμήματος των Νοτίων Κυκλάδων

Νήσος Σαντορίνη

(1) (2) (3) (4) '(5) (6) (7) (8) (9)

1. Θήρα

Κάτω Θήρα 79 103 108 116 82 3271

Επάνω Θήρα 55 72 115 45 52 282 163

Φιροστεφάνι 129 149 158 157 1114 464.

Επάνω μεριά 401 443 657 548 349 — —

2. Φοινικιά συνοικία της επάνω

μεριάς 215 207 54 35 20 296

3. Θηρασία 90 134 129 103 85 366. 349

4. Μεροβίγλιον 232 342 357 284 196 983- 152

5. Βουρβούλος συνοικέσια του

μεροβιγλίου 47 59 52 76 46 187

6. Κοντοχώρι 157 211 144 267 157 722 102 11640

7. Καρτεράτο 196 264 228 324 190 816 108

8. Μεσαρία 174 192 188 268 145 648 78

9. Βόθων 120 161 145 207 123 515 94

10. Γωνία 177 216 245 267 160 728 168

11. Πύργος 303 347 368 364 209 1079 165

12. Εμπορείον Κωμόπολις 291 318 327 401 237 1046 232

13. Μεγαλοχώρι 218 243 262 292 163 797 152

14. Ακρωτήριον 146 137 137 121 96 395 89

3060 3598 3674 3877 2424 9656 1852 11640

Σελ. 317
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/318.gif&w=550&h=800

Νήσος Ανάφη

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Ανάφη 165 206 212 225 153 643 172

165 206 212 225 153 643 172

Νήσος Αστυπαλαία

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Αστυπαλαία 255 243 951

255 243 951

Νήσος Κάρπαθος

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Αμέρη Κωμόπολις 167 272 496 640 350 1408

2. Βολίς 73 79 108 125 73 312

3. Όθως 63 64 79 155 63 298

4. Πύλαι 83 85 90 154 83 329

5. Μενεταί 193 201 212 369 193 782

6. Μεσοχώρι 69 75 109 92 69 276

7. Σπόα 29 30 29 70 29 129

8. Όλυμπος 187 192 181 451 187 824

864 998 1304 2056 1047 4358

Νήσος Κάσσος

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Αγία Μαρίνα πρωτεύουσα 375 297 351 619 333 1267

2. Φρι 48 87 55 124 71 266

3. Αρβανιτοχώρι 135 107 126 246 130 479

4. Θεοτόκος 85 74 66 168 70 303

5. Πόλι 68 51 42 87 54 180

731 616 640 1244 658 2500

Σελ. 318
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/319.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον. Ο κατά τας Νοτείους Κυκλάδας έκτακτος επίτροπος εις αναφοράν του προς την Κυβέρνησιν από 29 Ιουνίου 1828 υπολογίζει το όλον της ευφόρου και καλλιεργημένης Γης της Σαντορίνης εις 11600 στρέμματα το πέμπτον περίπου μέρους των οποίων στρέμματα 1179 ανήκουν εις Μοναστήριον.

Βον. Περί δε του στρέμματος της Σαντορίνης εις την ιδίαν αναφοράν ο ειρημένος Έκτακτος Επίτροπος λέγει αυτολεξεί: «το στρέμμα της Σαντορίνης δεν είναι γεωμετρικόν, αλλ’ όρος τις κατ’ εποίνοιαν προσδιορισθείς προ πολλού εν καιρώ της Οθωμανικής δυναστείας, κατά την ευφορίαν εκάστου αμπελώνος ή χωραφιού, διά να αναλογίζεται εις αυτό η είσπραξις των τότε επιβαλλομένων φόρων, το στρέμμα τούτο κατά την σημερινήν τιμήν της γης κατήντησε να πωλείται από 800 έως 1500 γρόσια.

Γον. Οι Σαντοριναίοι έχουν 340 βρίκια, 5 Γολέτας, 2 Μαρτίγους και 39 πλοία δευτέρας κλάσεως. τα μεγάλα πλοία των φέρουν όλα σχεδόν ρωσσικήν σημαίαν, πλήν τινών πολλά ολίγων ταξιδευόντων υπό σημαίαν Ιονικήν.

Δον. Η Νήσος της Σαντορίνης εξάγει ετησίως 700 χιλιάδων γροσίων περίπου κρασί, το οποίον εξοδεύεται όλον εις την ρωσσίαν, και αντ’ αυτού εισάγεται εκείθεν και αλλαχόθεν εις επιστροφήν σίτος, άλλα προϊόντα και χειροτεχνήματα, έως ενός εκατομμυρίου γροσίων περίπου.

Εον. Εκ των κατοίκων και παροίκων της Σαντορίνης υπάρχουν

κτηματίαι 194

γεωργοί 686

ναύται 851

έμποροι 73

και διαφόρων επαγγελμάτων 953

Στον. Εις το χωρίον μεροβίγλιον ευρίσκονται και 11 οικογένειαι παροίκων, αι οποίαι συμποσούν 43 άτομα. Συναριθμούνται δε και αυταί εις την στήλην των οικογενειών και ατόμων του χωρίου τούτου.

Ζον. Ομοίως εις το χωρίον Βόθων ευρίσκονται 9 οικογένειαι παροίκων συνιστώσαι άτομα 31 και συναριθμούμεναι επίσης εις το όλον των οικογενειών και ατόμων του χωρίου.

Αον. Εκ των κατοίκων της Ανάφης υπάρχουσι

κτηματίαι 38

γεωργοί 63

ναύται 11

και διαφόρων επαγγελμάτων 43

Σελ. 319
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/320.gif&w=550&h=800

Αον. Η καταγραφή της νήσου Αστυπαλαίας δεν κάμνει διάκρισιν του πληθυσμού, εις άνδρας, Γυναίκας και παιδία, συγχέουσα όλους· επί αυτό τούτο εσημειώθη μόνον το ποσόν των οικογενειών και των ατόμων.

Βον. Εκ των κατοίκων και παροίκων συγχεομένων και τούτων υπάρχουσι

Κτηματίαι 4

Γεωργοί 32

Ναύται 20

Έμποροι 5

και διαφόρων επαγγελμάτων 176

Αον. Εις τον πληθυσμόν της Κωμοπόλεως Αμέρη της Νήσου Καρπάθου συμπεριελήφθησαν και οι σημειούμενοι εις τας καταγραφάς ευδεείς της νήσου όλης συνιστώντες οικογενείας ογδοήκοντα εννέα και άτομα τριακόσια τριάκοντα δύο.

Βον. Επίσης και οι πάροικοι όλης της νήσου κατετάχθησαν εις τον πληθυσμόν της ιδίας Κωμοπόλεως Αμέρη, ενώ δεν τους διαχωρίζει η καταγραφή κατά χωρία και καθεξής, σχηματίζουσι δε και ούτοι οικογενείας εννενήκοντα τέσσερας και άτομα τριακόσια ογδοήκοντα πέντε.

Γον. Εκ των κατοίκων και παροίκων της νήσου όλης αριθμούνται

Κτηματίαι 49

Γεωργοί 375

Έμποροι 6

Ναύται 6

και διαφόρων επαγγελμάτων 393

Αον. Εις την πρωτεύουσαν της νήσου Κάσσου Αγίαν Μαρίναν υπάρχουσιν οικογένειαι παροίκων είκοσι μία, συνιστώσαι άτομα πεντήκοντα τρία, συμπεριελήφθησαν δε εις τον πληθυσμόν των κατοίκων.

Βον. Ομοίως υπάχουσιν εις το Φρι οικογένειαι παροίκων πεντήκοντα, συνιστώσαι άτομα εκατόν είκοσι δύο.

Γον. Εκ των κατοίκων και παροίκων της Νήσου ταύτης υπάρχουσιν

κτηματίαι 46

Γεωργοί 14

Έμποροι 8

Ναύται 396

και διαφόρων επαγγελμάτων 139

Σελ. 320
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/321.gif&w=550&h=800

51*

Πίναξ του Τμήματος των Βορείων Σποράδων Νήσος Σκόπελος

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Σκόπελος 772 2770 2923 1293 5693 780 1146 1/2

2. Γλώσσα 173 428 394 211 822 184 407 3/4

3. Μονή Προδρόμου 6 1/2

4. Μονή Ζωοδόχου Πηγής (του Σινά) 1

5. Μονή Ευαγγελισμού —

β. Μονή Αγίας Μονής —

7. Μονή Μεταμορφώσεως —

8. Μονή Αγίων Αναργύρων — — — —

y. Μονή Αγίου Νικολάου —

10. Μονή Επισκοπής 1/4

11. Μονή Προδρόμου εις Κουτρονάκι 1/4

12. Μονή Επισκοπής Σκοπέλου — — — —

13. Μονή Αγίου Ευσταθίου 1/3

14. Μονή Ταξιαρχών 3

15. Μονή Αγίων Αποστόλων — — — 2 1/2

945 3198 3317 1504 6515 964 1568 1/4

(9) (10) (11) (12)

1. 41801 456 4744 9310

2. 3257 355 2745 2157

3. 307 40 40 119

4. 180 — 17 8

5. 300 — — —

6. 250 — 15 —

7. 270 — — —

8. 9 — — —

9. 45 — — —

10. 10 — 9 —

11. 21 — 10 82

12. 28 — — _

13. 8 — — —

Σελ. 321
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/322.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11) (12)

14. 15. 104 15 3 1 19 4 24

46605 854 7585 11659

Νήσος Σκιάθος

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (V) (8)

1. Σκιάθος 425 812 720 414 1532 314

425 812 720 414 1532 314

Νήσος Σκύρος

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (V) (8)

1. 2. 3. Σκύρος Μονή Αγιου Μονή Αγίου 379 720 Γ εωργίου Δημητρίου 858 460 1578 391 555 1/2 6

379 720 858 460 1578 391 561 1/2

(9) (10) (11) (12) (13)

1. 2. 3. 5370 848 3 5 60 2491 10 40 22 1572 10 232 10 2

5433 853 2341 42 1806

Νήσος Ηλιοδρομίων

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. 2. Ηλιοδρόμια Μονή Αγίου 55 125 Αναργύρου — — 115 158 240 54 50 1/4

Σελ. 322
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 303

   (10) (11)

  4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. — —

  45 60 6656 590

  105 7246

  Παρατηρήσεις

  Αον. Το χωρίον Μπαλήμπεϊ είναι της μητροπόλεως Άρτης ως αναφέρει η ειδική επιτροπή.

  Βον. Εις την Πούντανι, Κόκκινους και Χελοβίβαρον ευρίσκονται δύο αλικαί καί τρία ιχθυοτροφεία εθνικά.