Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:362
 
Θέμα:Ελληνικά κείμενα του Καποδίστρια
 
Κατάλογος Καποδιστριακού Αρχείου Κερκύρας
 
Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1811-1828
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 45.07 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 142-161 από: 362
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/142.gif&w=550&h=800

φύλλων.

9) Επίσης εκ Ρώμης 1 Σεπτεμβρίου 1828. Επισυνάπτεται σημείωμα της II Οκτωβρίου 1828 και αντίτυπον εφημερίδος Diario di Roma, αριθ. 88, περιέχουσα πολεμικάς ειδήσεις εκ Βάρνας.

10) Απόσπασμα διαταγής σχετικόν με γενομένην νηοψίαν.

11) Σημείωμα Γκορτσακώφ προς Κυβερνήτην πληροφορούν περί εξευρεύσεως ξενοδοχείου εν Παρισίοις συναγομένης ημερομηνίας 1827.

12) Επίσης εκ Φλωρεντίας 23 Οκτωβρίου 1829.

13) Επίσης εκ Ρώμης 2 Απριλίου 1829.

14) Επίσης εκ Φλωρεντίας 13 Ιανουαρίου 1831.

423. Φάκελλος διορισμών διαφόρων υπαλλήλων, Διοικητών, Γερουσιαστών

1-39) Προτάσεις, υποδείξεις προσώπων.

40-41) Σχέδια Διαταγμάτων.

42) Προτάσεις.

424. Φάκελλος

Περιέχει σύγγραμμα φιλοσοφίας δικαίου, αποσπασματικόν, πιθανώς του Πατρός του Κυβερνήτου. Τετράδια 8.

425. Φάκελλος

Περιέχει διάφορα έγγραφα αφορώντα την περιουσίαν του Μοναχού Συμεώνος, αποθανόντος εν Κερκύρα εις την Αγίαν Μονήν Πλατυτέρας.

426. Φάκελλος

Περιέχει δικογραφίαν πειρατείας Γραμβούζης 1828. Έγγραφα 60.

427. Φάκελλος

Πρωτότυπον παραδόσεως Ναυπάκτου.

428. Φάκελλος

Υπομνήματα Καθηγητού Στρασβούργου Masuyer περί Ελληνικού Συντάγματος. 1828. Τεμάχια 2.

429. Φάκελλος Dutron

1) Υπόμνημα 6 Μαρτίου 1828. Περί εκπαιδεύσεως 1-9.

2) Υπόμνημα 2 Σεπτεμβρίου 1828. Περί της πολιτείας του Κυβερνήτου 1-4.

Σελ. 142
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/143.gif&w=550&h=800

3) Υπόμνημα 16 Φεβρουαρίου 1829. Περί διαπαιδαγωγήσεως του Έθνους.

430. Φάκελλος

Άγιον Όρος. Έγγραφα τρία 1828.

431. Φάκελλος

Κατάλογοι Ελλήνων του Εξωτερικού. Έγγραφα 9.

432. Φάκελλος

Ανάκρισις κατά Μπρατσάνου και Μαρκή Ψαριανών. 1828. Έγγραφα 11.

433. Φάκελλος

Αλληλογραφία Κομιτάτου Κυριών της Αμερικής. Βοηθήματα. Έγγραφα 7.

434. Φάκελλος

Χολέρα 1831.

435. Φάκελλος

Απόστολος Ιωάννης και Χριστόδουλος Κόμης.

436. Φάκελλος

Σχέδιον συστάσεως Νομισματοκοπείου υπό του ιππότου Μορόζη. 1828. Έγγραφα 11.

437. Φάκελλος

Καταγραφή αντικειμένων Κυβερνήτου. 1831. Φύλλα 6.

438. Φάκελλος

Στρατηγός Tresel. Έγγραφα 9.

439. Φάκελλος αλληλογραφίας Βιάρου Καποδίστρια

1-9) Επιστολαί Βιάρου προς Κυβερνήτην Δεκεμβρίου 1829.

10-16) Επιστολαί Κυβερνήτου προς Βιάρον από Μαρτίου 1829 μέχρι Μαρτίου 1830.

Σελ. 143
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/144.gif&w=550&h=800

440. Φάκελλος με επιστολάς διαφόρων

Περιέχει 21 επιστολάς διαφόρων χωρίς να αναγράφεται ημερομηνία και έτος. Αποστολείς Έλληνες.

441. Φάκελλος με επιστολάς διαφόρων

Περιλαμβάνει δύο Δεσμίδια. Στο πρώτο περιέχονται 27 επιστολαί διαφόρων και στο δεύτερο 31. Δεν αναγράφονται ημερομηνίαι.

442. Φάκελλος

Υπόθεσις Ευβοίας εις φύλλα 4. Στατιστικαί πληροφορίαι.

443. Φάκελλος υποθέσεως Ύδρας

1) Έκθεσις 14ης Ιουλίου 1831.

2) Πληροφορίαι περί ναυάρχου Ρίκορδ.

3) Υπόμνημα Εμπιστευτικόν Πυλαρινού εκ Σύρου.

4) Υπόμνημα του αυτού εκ Τήνου.

5) Υπόμνημα Γερασίμου Κρασά.

444. Φάκελλος υποθέσεως Σπάρτης του 1831

1) Επιστολή Επισκόπου Σπάρτης.

2) Εγκύκλιος Συνταγματικής Επιτροπής Σπάρτης υπ’ αριθ. 1.

3) Ωσαύτως υπ’ αριθ. 14.

445. Φάκελλος

Υπόμνημα επαναστατικής ενεργείας Πόρου.

446. Φάκελλος Υπομνημάτων και Σημειωμάτων των νήσων

1) Αναφορά Ναυτικών εν μεταφράσει εκδηλούντων την πίστιν των εις τον Κυβερνήτην.

2) Σχέδιον επιστολής προς Βαρώνον Ρούκμαν.

3) Σχέδιον αναφοράς διά τους Εκτάκτους Διοικητάς και Πολιτικούς Διοικητάς του Κράτους.

4) Υπόμνημα Σικελιανού περί Ύδρας.

5) Μετάφρασις αναφοράς Δημογεροντίας Πόρου 24 Ιουλίου 1831.

6) Αναφορά του Τοποτηρητού του Διοικητού Σαλαμίνος 20.8.1831.

7) Σχέδιον εγγράφου Καποδίστρια.

8) Μετάφρασις αναφοράς των κατοίκων Ύδρας προς τον Κυβερνήτην.

Σελ. 144
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/145.gif&w=550&h=800

9) Επίσης των Ψαριανών των κατοικούντων εις Σύρον.

10) Επίσης των κατοίκων Ύδρας.

11) Επίσης των κατοίκων Πόρου.

12) Σημειώσεις επί της αναφοράς των κατοίκων Ύδρας.

13) Απόσπασμα υπομνήματος υπ’ αριθ. 1682 του Διοικητού Τήνου και Θερμών.

14) Περίληψις των επιστολών αίτινες αποβλέπουσι την Κοινότητα Ύδρας.

15) Ανακοινωθέν 24 Αυγούστου 1831.

16) Έντυπον Αντιπρέσβεων Δυνάμεων αποδοκιμαζόντων το Επαναστατικόν κίνημα.

17) Αριθ. 58 της Γενικής Εφημερίδος 1ης Αυγούστου 1831.

18) Ο I. Καποδίστριας απολογούμενος εις την Εθνικήν Συνέλευσιν. Έντυπον.

19) Προκήρυξις Ναυάρχου Ρίκορδ 15 Αυγούστου 1831. Έντυπον.

20) Περί του Βισμουθίου ως ιατρικού εναντίον της Χολορροίας. Έντυπον.

447. Φάκελλος

Εργασία των μαθητών των Σχολείων της Ελλάδος. 19 εν όλω δοκίμια.

448. Φάκελλος αλληλογραφίας και αναφορών Ναυάρχου Μιαούλη

1) Προκήρυξις 15ης Ιανουαρίου 1828.

2) Αναφορά 15ης Ιανουαρίου 1828.

3) Σχέδιον απαντήσεως Καποδίστρια 1 Φεβρουαρίου 1828.

4) Επιστολή προς ναύαρχον 3 Φεβρουαρίου 1828.

5) Επιστολή προς Μιαούλην 1ης Φεβρουαρίου 1828.

6) Σχέδιον επιστολής προς Μιαούλην 25η Ιανουαρίου 1828.

7) Επιστολή Μιαούλη 1 Φεβρουαρίου 1828.

8) Έγγραφον Μιαούλη υπ’ αριθ. 298.

9) Επιστολή Έϊδεκ προς Μιαούλην 15 Μαΐου 1829.

10) Επιστολή Μιαούλη 17 Μαΐου 1829.

11) Επιστολή Μιαούλη 27 Μαΐου 1829.

12) Επιστολή Μιαούλη 29 Ιουνίου 1829.

13) Επιστολή Μιαούλη 14 Ιουλίου 1829.

14) Έγγραφον Μιαούλη υπ’ αριθ. 1038.

15) Έγγραφον Μιαούλη 28ης Σεπτεμβρίου 1829.

16) Έγγραφον Μιαούλη υπ’ αριθ. 1042.

17) Έγγραφον Μιαούλη 24 Μαρτίου 1830.

18) Έγγραφον Μιαούλη 8 Μαρτίου 1830.

19) Έγγραφον Μιαούλη 3 Ιουλίου 1830.

Σελ. 145
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/146.gif&w=550&h=800

449. Φάκελλος αλληλογραφίας Γκακάριν, Ρώσου Πρεσβευτού

1) Επιστολή Γκακάριν 14/26 Δεκεμβρίου 1825.

2) Επιστολή Γκακάριν 7 Ιανουαρίου 1826.

3) Επιστολή Γκακάριν 20 Οκτωβρίου 1827.

4) Επιστολή Γκακάριν 13/25 Νοεμβρίου 1827. Επισυνάπτεται αντίγραφον εκθέσεως του αυτού προς τον κόμητα Νεσσελρόδ 12/24 Νοεμβρίου 1827.

5) Ωσαύτως 27 Δεκεμβρίου 1827. Επισυνάπτεται επιστολή Ναρίνσκιν εκ Ρώμης 15/27 Δεκεμβρίου 1827.

6) Ωσαύτως 8/20 Μαΐου 1828. Επισυνάπτεται επιστολή της Πριγκιπίσσης Λουκιανού Βοναπάρτη, Πριγκιπίσσης Κανίνο, ζητούσης πληροφορίας περί του φονευθέντος υιού της Παύλου Βοναπάρτη, της 18ης Μαΐου 1828.

7) Επιστολή Γκακάριν 14 Ιουνίου.

450. Φάκελλος επιστολών Γκιντρεκούρ

1) Επιστολή 7ης Οκτωβρίου 1828.

2) Έκθεσις περί Γεωργίας.

3) Έκθεσις περί Γεωργίας.

451. Φάκελλος αλληλογραφίας Γεωργίου Γεναδίου

1) Επιστολή 9 Νοεμβρίου 1830.

2) Σχέδιον αυτόγραφον Καποδίστρια εις απάντησιν.

452. Φάκελλος αλληλογραφίας Καπετάν Νικολάκη Γκίκα

1) Επιστολή αυτού 13 Δεκεμβρίου 1828.

2) Επιστολή Παναγιώτου Ζωντανού 2 Ιουλίου 1828.

3) Επιστολή Γεωργίου Κλεοβούλου.

453. Φάκελλος αλληλογραφίας Σνελλ Γκριόν, Προξένου εν Τεργέστη της Βαυαρίας

1) Επιστολή αυτού 10 Μαΐου 1830.

2) Επιστολή αυτού 14 Οκτωβρίου 1830. Επισυνάπτονται α) Αυτόγραφος απάντησις Καποδίστρια β) Παράγραφος επιστολής εκ Κων/πόλεως περί της πειρατίας 13 Σεπτεμβρίου 1830.

454. Φάκελλος

Επιστολή του Γκέσλερ εκ Κώδικος.

Σελ. 146
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/147.gif&w=550&h=800

455. Φάκελλος αλληλογραφίας Θοδωράκη Γρίβα

1) Επιστολή 30 Νοεμβρίου 1828.

2) Επιστολή 14 Οκτωβρίου 1829.

3) Επιστολή 12 Μαΐου 1830.

4) Επιστολή Αναστ. Παπάζογλου 6 Νοεμβρίου 1829.

5) Επιστολή Γρίβα 23 Νοεμβρίου 1829.

6) Επιστολή Γρίβα 4 Νοεμβρίου 1829.

7) Επιστολή Γρίβα 11 Ιουνίου 1829.

8) Επιστολή Γρίβα 24 Ιουλίου 1829.

456. Φάκελλος Πριγκιπίσσης Αλεξάνδρας Γαλίτσιν

1 επιστολή της.

457. Φάκελλος αλληλογραφίας Γρόπιους

1) Επιστολή αυτού 11 Ιουνίου 1829.

2) Υπηρεσιακή απάντησις 9 Δεκεμβρίου 1829.

458. Φάκελλος Γκάρλανδ, πρώην Κυβερνήτου του Γουωρσπάιτ

1) Επιστολή αυτού 1 Φεβρουαρίου 1829.

459. Φάκελλος εγγράφων σχετικών προς την εν Πόροι Συνδιάσκεψιν

1) Αντίγραφον επιστολής των Ναυάρχων των τριών Συμμάχων Δυνάμεων προς τους πληρεξουσίους εκ Ναυαρίνου τη 7η Οκτωβρίου 1828.

2) Πρωτόκολλον της Συνεδριάσεως της 19ης Οκτωβρίου 1828.

3) Απάντησις εις την εμπιστευτικήν ρηματικήν διακοίνωσιν των αντιπροσώπων των Δυνάμεων εκ φύλλων 6.

4) Αντίγραφον επιστολής του Κυβερνήτου προς τον βαρώνον Τασσερέ ντε Σεν Ντενίς.

5) Σχέδιον επιστολής προς τον αυτόν βαρώνον 2/14 Οκτωβρίου 1828.

6) Εμπιστευτικόν υπόμνημα προς τους Αντιπροσώπους των Δυνάμεων 11 Νοεμβρίου 1828 εκ φύλλων δύο.

7) Υπόμνημα 11 Νοεμβρίου 1828.

8) Επιστολή εμπιστευτική προς τον κ. Κάνιγκ, 11 Νοεμβρίου 1828.

9) Σημείωσις των υπομνημάτων και αναφορών.

10) Σημείωσις εξ Άρτης περί κινήσεων των Αλβανών 12-18 Νοεμβρίου 1828.

11) 3η ερώτησις, ποία είναι η κυριοτέρα επαγγελματική ενασχόλησις του Λαού εις εκάστην των διαιρέσεων τούτων.

Σελ. 147
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/148.gif&w=550&h=800

12) 4η ερώτησις. Εις ποίας αναλογίας ήτο διηρημένη η κτηματική περιουσία μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων προ του 1821.

13) Κατάλογος εγγράφων των υποβληθέντων εις την Συνδιάσκεψιν.

14) Κατάλογος των μεταφερθέντων εγγράφων των υποβληθέντων εις την Α. Εξοχότητα.

15) Σχέδιον εγγράφου του Πανελληνίου προς τον Κυβερνήτην εκ φύλλων δύο.

16) Σχέδιον επιστολής προς τον Ριμποπιέρ.

17) Κατάλογος εγγράφων υποβληθέντων εις την Συνδιάσκεψιν εις φύλλα δύο.

460. Φάκελλος Πανούτσου Νοταρά

5 επιστολαί, εκ των οποίων μία του 1828 και 4 του 1829.

461. Φάκελλος επιστολών διαφόρων

1-14) Στην υπ’ αριθ. 5 επισυνάπτεται αντίγραφον επιστολής Καποδίστρια από 30 Σεπτεμβρίου 1830 και στην υπ’ αριθ. 13 επισυνάπτεται αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Καποδίστρια.

Επίσης στην υπ’ αριθ. 7 επιστολήν προς Νοϊχάουστ επισυνάπτεται σχέδιον περί αποικισμού Ελβετογερμανών εν Ελλάδι.

462. Φάκελλος αλληλογραφίας Π. και Α. Νικολαΐδη

4 επιστολαί. Μία του 1827 και 3 του 1828.

463. Φάκελλος αλληλογραφίας Δ. Νικολοπούλου

1-13) Επιστολαί Νικολοπούλου 1830 και 1831.

14) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 30 Απριλίου 1831.

15) Επίσης αυτόγραφον 23 Ιουλίου 1831.

464. Φάκελλος αλληλογραφίας Ορφανού

1-8) Επιστολαί Ορφανού 1829 και 1830.

9) Σχέδιον απαντήσεως αυτόγραφον Κυβερνήτου 3/15.5.1831.

465. Φάκελλος

1-15) Διάφοραι αναφοραί προς τον Κυβερνήτην.

Σελ. 148
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/149.gif&w=550&h=800

466. Φάκελλος

Υπόμνημα περί πειρατίας του Σ. Μπισιέρ. Επισυνάπτεται επιστολή του αυτού.

467. Φάκελλος

Λογαριασμοί εσόδων και εξόδων της Επιτροπής του Στόλου υπό τας διαταγάς του Λόρδου Κόχραν εκ φύλλων 5. Επισυνάπτονται:

α) Βιβλίον διαταγών δικαιολογουσών τα έξοδα εκ φύλλων 5.

β) Κατάστασις πυρίτιδος και πολεμοφοδίων,

γ) Κατάστασις ωσαύτως εξόδων και πολεμοφοδίων.

δ) Γενική κατάστασις εσόδων και εξόδων της Επιτροπής των Φιλελλήνων διά τον κατά ξηράν στρατόν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1827 εκ φύλλων 9.

ε) Λογαριασμός του Συνταγματάρχου Εϊδέκ εκ φύλλων 3.

στ) Αντίγραφον των διαταγών των εξόδων του Στόλου εκ φύλλων 3.

ζ) Κατάλογος των Φιλελλήνων, οίτινες έλαβον το επίδομα των 20 ταλλήρων των δοθέντων αυτοίς παρά της Επιτροπής των Φιλελλήνων.

468. Φάκελλος αλληλογραφίας Γεωργίου Παπάζογλου

Επιστολή αυτού 9 Απριλίου 1829. Επισυνάπτεται έκθεσις των διατρεχόντων εις την υπόθεσιν της Σχολής Σκαμιελιτών.

469. Φάκελλος Ν. Πονηροπούλου

Επιστολή αυτού 29 Ιουλίου 1831. Επισυνάπτονται 4 επιστολαί διαφόρων.

470. Φάκελλος αλληλογραφίας Γ. Ψύλα

1-3) Μία επιστολή του 1826 και δύο του 1829.

471. Φάκελλος αλληλογραφίας Κ. Πελοπίδα

1) Επιστολή εκ Καλαβρύτων 11 Φεβρουαρίου 1831.

2) Αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου, 20 Φεβρουαρίου 1831. Φύλλα δύο.

3) Επιστολή Πελοπίδα 7 Οκτωβρίου 1830.

4) Επιστολή Πελοπίδα 25 Αυγούστου 1830. Επισυνάπτεται ανάκρισις Κων/νου Δημητρακοπούλου.

5) Επιστολή 26 Απριλίου 1830. Επισυνάπτεται αντίγραφον αναφοράς 24 Απριλίου 1830.

6) Επιστολή 1 Νοεμβρίου 1829.

Σελ. 149
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/150.gif&w=550&h=800

7) Επιστολή 28 Οκτωβρίου 1829.

8) Επιστολή 23 Σεπτεμβρίου 1829.

9) Επιστολή άνευ ημερομηνίας. Επισυνάπτεται επιστολή Ασημάκη Φωτήλα.

472. Φάκελλος αλληλογραφίας Γεωργίου Πραΐδη

1) Επιστολή αυτού 27 Μαΐου 1829.

2) Επιστολή αυτού 8 Ιουνίου 1829.

473. Φάκελλος Προξένου Πετσώνη - Λαβισόν

1) Επιστολή Πετσώνη 14 Φεβρουαρίου 1828.

2) Επιστολή Πετσώνη 24 Δεκεμβρίου 1828. Επισυνάπτεται έγγραφον προς Πετσώνην του Γενικού Προξένου Νορβηγίας και Σουηδίας εν Αλεξανδρεία της 13 Δεκεμβρίου 1828.

3) Έγγραφον 8/20 Ιανουαρίου 1829. Επισυνάπτεται εγκύκλιος αυτού ως Προξένου Αλεξάνδρειάς.

4) Επιστολή Λαβισόν, Γραμματέως του Προξενείου, δι’ ης αποστέλλει Σοννέτον διά τον Κυβερνήτην.

5) Επιστολή Πετσώνη 2 Οκτωβρίου 1829.

6) Επιστολή Πετσώνη 10 Οκτωβρίου 1830.

474. Φάκελλος αλληλογραφίας Α. Αξιώτη, Διοικητού Πατρών

1-86) Επιστολαί Αξιώτη ετών 1829, 1830 και 1831.

87-113) Απαντήσεις Κυβερνήτου των ετών 1830-1831, εκ των οποίων αι 13 αυτόγραφοι.

475. Φάκελλος αλληλογραφίας Νικολάου Γερακάρη, Διοικητού Ναυπλίου, Άργους και Κάτω Ναχαγιά

1-7) Έγγραφα Γερακάρη 1830-1831.

8) Καταγραφή διαφόρων υπαλλήλων. Φύλλον ποιότητος.

9) Σχέδιον απαντήσεως 19 Μαρτίου 1830.

476. Φάκελλος Στρατάρχου Υψηλάντου και Νικ. Υφηλάντη

1-5) Εκ των οποίων 1 του Νικολάου Υψηλάντη και 4 του Δημητρίου των ετών 1828-1829.

477. Φάκελλος περί Μονών Αγίου Όρους

1) Έγγραφον 9ης Αυγούστου 1827 εκ φύλλων 3.

Σελ. 150
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/151.gif&w=550&h=800

2) Εξήγησις της επιστολής του Πατριάρχου Γρηγορίου εις την οποίαν επιθεμελιώνεται η αποξένωσις της Κυπριανής εκ φύλλων 2.

3) Έγγραφον εκ Κυσινοβίου 10 Φεβρουαρίου 1825. Επισυνάπτονται δικαιώματα του Άθωνος Κοινοβίου του Αγίου Γεωργίου.

478. Φάκελλος. Αρχιτεκτονική Ακαδημία Ρώμης

1) Έγγραφον 12 Δεκεμβρίου 1829 περί Λυσάνδρου Καυτανζόγλου.

479. Φάκελλος αλληλογραφίας Λυττερότ

1-6) Επιστολαί 1829, εκ των οποίων μία έχει προέλευση τη Μεθώνη, μία άλλη το Ναυαρίνο και 4 το Παρίσι.

480. Φάκελλος

1-41) Διάφοροι επιστολαί με Έλληνες αποστολείς. Δεν σημειώνονται ημερομηνίαι.

481. Φάκελλος

1-2) Έγγραφα του Πανιερωτάτου Ταλαντίου περί Εκκλησιαστικών αντικειμένων.

482. Φάκελλος

Υπόμνημα του Κυβερνήτου προς την Συνδιάσκεψιν του Λονδίνου περί Ελλάδος. (24 Αυγούστου - 15 Σεπτεμβρίου 1831).

483. Φάκελλος Παπαμανώλη

1-7) 6 επιστολαί του Παπαμανώλη και ένα σχέδιον επιστολής αυτόγραφον του Κυβερνήτου της 26 Φεβρουαρίου 1831.

484. Φάκελλος Γ. Παπαλέξη

1-4) Επιστολαί 1831.

485. Φάκελλος αλληλογραφίας Δημητρίου Περούκα

1-15) Επιστολαί των ετών 1825, 1828, 1829, 1830, 1831. Στην υπ’ αριθ. 3 επισυνάπτεται κατάλογος Δικαστών. Στην υπ’ αριθ. 4 επισυνάπτεται αντίγραφον πρακτικών συνεδριάσεων Υπουργικού Συμβουλίου. Η υπ’ αριθ. 7 είναι απάντησις του Κυβερνήτου περί εκκενώσεως Αθηνών, της 25 Σεπτεμβρίου 1830 (μονογραφημένη).

Σελ. 151
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/152.gif&w=550&h=800

486. Φάκελλος αλληλογραφίας Πινόν εκ Γενεύης

1-6) Επιστολαί των ετών 1827, 1828, 1830.

487. Φάκελλος αλληλογραφίας Ανδρέου Πίνη

1) Επιστολή 16 Φεβρουαρίου 1826. Επισυνάπτεται αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου.

2) Επιστολή 26 Δεκεμβρίου 1826. Επισυνάπτεται σχέδιον απαντήσεως αυτόγραφον Καποδίστρια.

3) Επιστολή 17 Νοεμβρίου 1829.

4) Επιστολή 4 Δεκεμβρίου 1829.

5) Επιστολή 8 Μαρτίου 1830. Επισυνάπτεται σχέδιον απαντήσεως αυτόγραφον.

6) Επιστολή 5 Ιουνίου 1830.

488. Φάκελλος

Περιέχει επιστολήν του Αλεξάνδρου Υψηλάντη της 19 Αυγούστου 1827.

489. Φάκελλος Παπαφωτονύμου και Παπαθανασοπούλου

1-5) Επιστολαί εκ των οποίων η μία του Παπαφωτόνυμου και αι 4 του Παπαθανασόπουλου.

490. Φάκελλος αλληλογραφίας Σ. Παλαιολόγου εξ Αμστελοδάμου και Γ. Παλαιολόγου, αγρονόμου

1-26) Επιστολαί, εκ των οποίων 18 του Στεφ. Παλαιολόγου, 4 του Γρηγορίου Παλαιολόγου των ετών 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 2 αυτόγραφοι απαντήσεις του Κυβερνήτου του 1831 και 1 έκθεσις περί Αγροτικής Εγκαταστάσεως.

491. Φάκελλος αλληλογραφίας διαφόρων

1-16) Επιστολαί των ετών 1828, 1830 διαφόρων. Τρεις απαντήσεις του Κυβερνήτου εκ των οποίων η μία αυτόγραφος.

492. Φάκελλος επιστολών διαφόρων

1-8) Στην πρώτη επιστολή του Ιούσεκ επισυνάπτεται ποιητική συλλογή εκ φύλλων 4. Στην υπ’ αριθ. 5 του Ιούλιεν, Εγκυκλοπαιδική επιθεώρησις.

Σελ. 152
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/153.gif&w=550&h=800

493. Φάκελλος Διαφόρων

1-11) Επιστολαί διαφόρων. Αναφέρονται ελλιπή τα ονόματα και δεν σημειώνονται ημερομηνίες.

494. Φάκελλος Διαφόρων

1-14) Στην υπ’ αριθ. 7 επιστολή Κέρρινγ επισυνάπτεται υπόμνημα περί του εισακτέου εις την Ελλάδα συστήματος προσόδων. Η υπ’ αριθ. 14 αναφέρεται στο Κληροδότημα Βαρβάκη. Στην ίδια επιστολή επισυνάπτονται δύο αυτόγραφοι επιστολαί του Καποδίστρια, κατά πάσαν πιθανότητα του 1825.

495. Φάκελλος Διαφόρων

1-16) Η υπ’ αριθ. 8 επιστολή αυτόγραφος Καποδίστρια προς Λάνδομυ της 17/29 Μαρτίου 1826. Επίσης του Καποδίστρια είναι η υπ’ αριθ. 15 προς Λαμπίσκυ της 4/16 Δεκεμβρίου 1825. Επισυνάπτονται κατάλογος βιβλίων και δύο επιστολαί.

496. Φάκελλος Διαφόρων

1-12) Στην επιστολή υπ’ αριθ. 6 του Αρχιμανδρίτου Ολυμπίου επισυνάπτεται αυτόγραφος απάντησις του Κυβερνήτου. Στο No 10 υπάρχουν τρεις επιστολαί Ορλάνδου και τρεις αυτόγραφοι απαντήσεις του Κυβερνήτου.

497. Φάκελλος Διαφόρων

1-48) Στο No 25 αναφέρονται 6 επιστολαί της πριγκιπίσσης Πραγατίου και τρία σχέδια αυτογράφων απαντήσεων Κυβερνήτου. Επίσης στο No 46 αναφέρεται επιστολή Πιτσιπιού και αυτόγραφος απάντησις Κυβερνήτου.

498. Φάκελλος επιστολών Λαδοπούλου και Λουκοπούλου

1-7) Επτά επιστολαί, εκ των οποίων 1 του Λουκόπουλου, 5 του Λαδόπουλου και ένα σχέδιο απαντήσεως. Ετών 1828, 1830 και 1831.

499. Φάκελλος Α. Αντωνοπούλου

1) Επιστολή Αντωνοπούλου εκ Τεργέστης 14 Μαΐου 1828.

2) Επιστολή Αντωνοπούλου εκ Τεργέστης 16 Απριλίου 1831.

3) Επιστολή Αντωνοπούλου άνευ ημερομηνίας. Επισυνάπτεται σημείωσις προτάσεων Ισμαήλ Πηγή περί πωλήσεως κτήματος εις Εύβοιαν.

Σελ. 153
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/154.gif&w=550&h=800

500. Φάκελλος

1) 1 επιστολή του Αξελού της 17ης Αυγούστου 1831.

501. Φάκελλος επιστολών Αλιμπράντη εκ Σύρου

1-7) Επιστολαί Αλιμπράντη του 1831.

502. Φάκελλος Αγγελάτου εκ Κύπρου

1-13) Αι πρώται δέκα Αγγελάτου εκ Κύπρου των ετών 1828, 1829, 1830 και 1831. Στην πρώτη επισυνάπτεται περίληψις περί της αξιοθρηνήτου καταστάσεως της νήσου.

Τα τρία τελευταία κείμενα είναι σχέδια απαντήσεων του Κυβερνήτου εκ των οποίων τα δύο αυτόγραφα.

503. Φάκελλος Ανδρούτσου εκ Σπετσών

1) Επιστολή Ανδρούτσου 2 Σεπτεμβρίου 1831.

2) Επιστολή Ανδρούτσου 2 Σεπτεμβρίου 1831. Επισυνάπτεται σημείωσις των κακοβούλων.

3) Επιστολή Ανδρούτσου 6 Σεπτεμβρίου 1831.

4) Σχέδιον απαντήσεως 16 Σεπτεμβρίου 1831.

504. Φάκελλος Π. Αργέντη εκ Σύρας

1) Επιστολή του Αργέντη 9ης Ιανουαρίου 1830. Επισυνάπτονται α) Επιστολή Μαυροκορδάτου εκ Μασσαλίας 22 Δεκεμβρίου 1829 β) Επιστολή αυτόγραφος Κοραή προς την Κυβέρνησιν δι’ ης αποστέλλει βιβλία, της 22 Νοεμβρίου 1829.

505. Υπομνήματα διάφορα διά στρατιωτικά ζητήματα

1-44) Κείμενα του 1827, 1828, 1830 αφορώντα την οργάνωσιν, τον εξοπλισμόν και τον εφοδιασμόν των στρατιωτικών μονάδων.

506. Φάκελλος Ανδρέου Παπαδοπούλου

1-3) Επιστολαί 1829 και 1830.

507. Φάκελλος Συνταγματάρχου Παρασκευά

1-10) 8 επιστολαί Παρασκευά, μία του 1830 και έξη του 1831 και δύο αυτόγραφα σχέδια απαντήσεως του Κυβερνήτου. Επίσης στην 1η, 2η και 4η

Σελ. 154
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/155.gif&w=550&h=800

επιστολή του Παρασκευά επισυνάπτονται αυτόγραφα σχέδια απαντήσεων του Κυβερνήτου.

508. Φάκελλος

1-23) Περιέχει 10 επιστολάς του Κ. Ρώμα και διαφόρων άλλων. Επίσης πληροφορίες πολιτικού περιεχομένου.

509. Φάκελλος επιστολών και αναφορών Κων/νου Αξιώτη, Διοικητού Πόρου και Ναυπλίου

1-47) Εκτός της πρώτης επιστολής, που απευθύνεται στο Βιάρο Καποδίστρια, με ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 1827, όλαι αι άλλαι απευθύνονται στον Κυβερνήτη. Στο No 44 επισυνάπτεται αυτόγραφος απάντησις του Κυβερνήτου και στο No 47 υπάρχουν 14 σχέδια απαντήσεων προς Αξιώτην εκ των οποίων δύο αυτόγραφα Κυβερνήτου.

510. Φάκελλος επιστολών Σκαρλάτου, Παπαρηγοπούλου και οικογενείας

1-4) Επιστολαί 1828, 1830, 1831.

511. Φάκελλος αλληλογραφίας Τζούνη, Μαυρομάτη, Μαύρου και άλλων.

1-44) Επιστολαί των ετών 1828, 1829, εκ των οποίων οι 19 απαντήσεις του Κυβερνήτου.

512. Φάκελλος επιστολών Λήβς

1-3) Μία επιστολή του 1829 και 2 του 1830.

513. Φάκελλος επιστολών I. Περσιάνη

1-3) Επιστολαί του έτους 1827.

514. Φάκελλος επιστολών Παναγ. Πάλλη

1-11) Επιστολαί των ετών 1827, 1828, 1829.

515. Φάκελλος

Περιέχει μία επιστολή του Δ. Πλαπούτα της 16ης Μαΐου 1831.

516. Φάκελλος

Περιέχει μία επιστολή του Πινιατέλη της 18 Απριλίου 1829.

Σελ. 155
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/156.gif&w=550&h=800

517. Φάκελλος επιστολών Πρασακάκη

1-8) Επιστολαί των ετών 1827,1828,1831. Στο No 2 της 4ης Νοεμβρίου 1828 επισυνάπτεται απάντησις του Κυβερνήτου.

518. Φάκελλος

1) Αναφορά Ζησιμοπούλου.

2) Έγγραφον Εκτάκτου Διοικητού Μεσσηνίας προς Ναύαρχον Σαχτούρην. Γαλλική μετάφρασις.

3) Έκθεσις εντυπώσεων Ντυτρόν. Επισυνάπτονται 11.

4) Επιστολή Αποστόλου Δούμα. Επισυνάπτονται δύο σημειώματα συνεισφορέων.

5) Σημείωσις περί Οργανισμού Συμβουλίου Επικρατείας εκ φύλλων 3.

6) Περί απαλλοτριώσεως Τουρκικών Κτημάτων Ευβοίας εκ φύλλων 6.

519. Φάκελλος αλληλογραφίας Ν. Χρυσόγελου, Γραμματέως Επικρατείας

1) Περί Τύπου.

2) Επιστολή του αυτού περί Αγίου Όρους. Αριθ. 116, 10 Δεκεμβρίου 1829.

3) Απάντησις Κυβερνήτου. Σχέδιον αυτόγραφον.

4) Απάντησις Κυβερνήτου 31 Οκτωβρίου 1829.

520. Φάκελλος. Ορφανοτροφείον και πτωχοί

1) Έρανος.

2) Έρανος των εν Λιβόρνω Ελλήνων. Επισυνάπτεται σημείωσις συνδρομητών.

3) Έρανος των εν Αγκώνι Ελλήνων.

4) Επιστολή των εν Τεργέστη Ελλήνων εις φύλλα δύο. Επισυνάπτεται σημείωσις των συνεισφορέων.

5) Έρανος των εν Τεργέστη.

6) Έγγραφον Φιλανθρωπικής Εταιρείας αριθ. 70. Επισυνάπτεται διοργανισμός της Εταιρείας ιδρυθείσης εν Ναυπλίω το 1824.

7) Σχέδιον επιστολών προς Ν. Γκίκαν 20 Απριλίου 1828.

8) Έρανος Ελλήνων Αγγλίας.

9) Έρανος των εν Αγκώνι Ελλήνων.

10) Κατάλογοι μαθητών εις φύλλα 3.

Σελ. 156
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/157.gif&w=550&h=800

521. Φάκελλος Επιστολών και αναφορών Δ. Χρηστίδη

1-12) Επιστολαί των ετών 1828, 1829, 1830.

522. Φάκελλος αλληλογραφίας Σπόρου Χαραλάμπη

1-14) Επιστολαί των ετών 1827, 1830, 1831. Εξ αυτών δύο - της 10ης Απριλίου και 20ης Μαΐου 1830 - απαντήσεις του Κυβερνήτου.

523. Φάκελλος πατρός Βενεδίκτου

1) Επιστολή Αυγουστίνου 17ης Ιουλίου 1831.

2) Επιστολή Βενεδίκτου προς Αυγουστίνον 14ης Μαΐου 1829.

524. Φάκελλος αλληλογραφίας Χρυσοβελόνη

1) Έγγραφον 11ης Νοεμβρίου 1829. Επισυνάπτονται 4.

2) Έγγραφον 1ης Δεκεμβρίου 1829.

3) Έγγραφον 26ης Φεβρουαρίου 1831. Επισυνάπτεται κατάλογος κατοίκων Σαντορίνης.

525. Φάκελλος Σύνορα και Στατιστικοί πίνακες

1) Πιθαναί εισπράξεις Νήσων Αιγαίου εκ φύλλων δύο.

2) Διαίρεσις της Ελλάδος.

3) Περιγραφή Μεγαρίδος.

4) Περιγραφή Κρήτης.

5) Απόσπασμα του έργου του Πουκεβίλ εκ φύλλων 4.

6) Ομοίως εκ φύλλων 3.

7) Ομοίως

8) Ομοίως

9) Περί συνόρων 4 εκδοχαί.

526. Φάκελλος. Ορφανοτροφείον και Υγιεινή

1) Επιθεώρησις Ορφανοτροφείου υπό Καποδίστρια.

2) Κανονισμός υγιεινής εκ φύλλων 4.

3) Κατάλογος υπαλλήλων Ορφανοτροφείου.

4) Σημείωμα.

5) Οδηγίαι υγιεινής εκ φύλλων 2.

527. Φάκελλος αναφορών Αμβροσιάδου εξ Αρκαδίας

1-85) Αναφοραί Αμβροσιάδη ετών 1829, 1830 και 1831.

Σελ. 157
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/158.gif&w=550&h=800

86-108) Απαντήσεις του Κυβερνήτου εκ των οποίων 15 αυτόγραφοι.

528. Αναφοραί των Σχολείων Αγκώνος και Γενεύης

1) Απόσπασμα ιστορίας της Σαρδηνίας εκ φύλλων 3.

2) Κατάλογος μαθητών.

3) Έκθεσις Επιτρόπων Αγκώνος 17ης Μαΐου 1828. Επισυνάπτονται δύο.

529. Φάκελλος λογ/σμών Ναυτικού Γκος και Άστιγγος Μάρτιος 1828

1) Περιληπτική αναφορά εσόδων και δασμών των νήσων του Αιγαίου εκ φύλλων 2.

1-5) Σημειώσεις με διάφορα στοιχεία.

6) Σημείωσις των πολεμοφοδίων και τροφών τα οποία ελήφθησαν εκ της Καρτερίας του πλοιάρχου Άστιγγος.

7-11) Σημειώσεις.

12) Αντίγραφον επιστολής πλοιάρχου Καρτερίας.

13) Αντίγραφα επιστολών Άστιγγος εκ φύλλων τριών.

530. Φάκελλος διαφόρων αναφορών

1-40) Αναφοραί διαφόρων μεταξύ των οποίων του Κολοκοτρώνη, του Μιαούλη, των Μποτσαραίων, της Μαντώ Μαυρογένους, Γρηγορίου Κωνσταντά. Επίσης Σημείωμα περί ξένων έμπορων.

531. Φάκελλος λογ/σμών Οικονομικής Επιτροπής

1) Λογ/σμός 29ης Μαρτίου 1828 εκ φύλλων 4.

2) Λογ/σμός εξόδων Κυβερνήτου μέχρι 16 Μαΐου 1829 εκ φύλλων 8.

3) Λογ/σμός πληρωμών Κυβερνήτου εκ φύλλων 3 μέχρι 31 Αυγούστου 1829.

4) Λογ/σμός πληρωμών εξόδων Κυβερνήτου 1-27 Φεβρ/ου 1830.

5) Λογ/σμός πληρωμών εξ ιδίων Κυβερνήτου εκ φύλλων 3.

6) Λογ/σμός πληρωμών εξ ιδίων Κυβερνήτου 15 Αυγούστου 1828.

7) Έξοδα Γενικής Επικρατείας εκ φύλλων 4.

8) Λογ/σμός μέχρι 16 Μαΐου 1829.

9) Λογ/σμός μέχρι 16 Σεπτεμβρίου 1829.

10) Λογ/σμός μέχρι 1 Μαΐου 1830.

11) Σύνταξις Μπέτσου.

12) Σύνταξις πλοιάρχου Κουλκών.

13) Παράδοσις Παπαρηγοπούλου.

Σελ. 158
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/159.gif&w=550&h=800

14) Έγγραφον υπ’ αριθ. 2790 Οικονομικής Επιτροπής.

15) Έγγραφον υπ’ αριθ. 15832 Οικονομικής Επιτροπής.

16) Λογ/σμός των όσων έχει να λάβη ο Κυβερνήτης.

17) Λογ/σμός Κυβερνήτου μετά της Οικονομικής Επιτροπής.

18) Πληρωμαί όσας ενήργησεν ο Κυβερνήτης εκ φύλλων 4.

19) Έγγραφον Οικονομικής Επιτροπής υπ’ αριθ. 121. Επισυνάπτεται λογ/σμός εκ φύλλων 3.

532. Φάκελλος αναφορών Γιαννίτση και Γενατά

1) Επιστολή Γιαννίτση 29 Δεκεμβρίου 1827.

2) Επιστολή Γιαννίτση 4 Μαρτίου 1830.

3) Επιστολή Γιαννίτση 9 Μαΐου 1831.

4) Επιστολή Γιαννίτση 1 Μαΐου 1831.

5) Επιστολή Γιαννίτση 10 Φεβρουαρίου. Επισυνάπτεται σχέδιον απαντήσεως αυτόγραφον.

6) Επιστολή Γιαννίτση 14 Ιουνίου 1831.

7) Επιστολή Γιαννίτση 19 Οκτωβρίου 1830.

8) Επιστολή Γιαννίτση 14 Φεβρουαρίου 1831. Επισυνάπτεται αναφορά κατοίκων Αιγίνης.

9) Επιστολή Γιαννίτση 17 Φεβρουαρίου 1831. Επισυνάπτεται αναφορά κατοίκων Αιγίνης.

10) Επιστολή Γιανίτση 14 Φεβρουαρίου 1831.

11) Απάντησις 6 Μαρτίου 1831.

12) Απάντησις 22 Φεβρουαρίου 1831.

13) Αναφορά κατοίκων Σύρου.

14) Αναφορά Ψαριανών Σύρου.

15) Επιστολή Γιανίτση 23 Φεβρουαρίου 1831.

16) Επιστολή Γιανίτση 27 Φεβρουαρίου 1831.

17) Επιστολή Γιανίτση 14 Μαρτίου 1830.

18) Επιστολή Γιανίτση 31 Μαρτίου 1831.

19) Σχέδιον επιστολής προς την Δημογεροντίαν Σύρου.

20) Απάντησις προς Γιανίτσην και Γλαράκην 14 Απριλίου 1831.

21) Αναφορά Ψαριανών Σύρου.

22) Αναφορά Ψαριανών Σύρου.

23) Απάντησις αυτόγραφος 13 Απριλίου 1831.

24) Επιστολή Γιανίτση 14 Ιουλίου 1831.

25) Επιστολή Γιανίτση 16 Ιουλίου 1831.

26) Επιστολή Γιανίτση 14 Αυγούστου 1831. Επισυνάπτονται αντίγραφα δύο επιστολών εξ Αιγίνης.

Σελ. 159
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/160.gif&w=550&h=800

27) Ωσαύτως 10 Αυγούστου 1831. Επισυνάπτεται προκήρυξις Γιανίτση, Κανάρη.

28) Ωσαύτως 11 Αυγούστου 1831.

29) Ωσαύτως 21 Αυγούστου 1831.

30) Ωσαύτως 22 Αυγούστου 1831.

31) Ωσαύτως 21 Ιουνίου 1827.

32) Σχέδιον αυτόγραφον 19 Ιουλίου άνευ έτους.

33) Σχέδιον αυτόγραφον 18 Αυγούστου 1831.

34) Σχέδιον αυτόγραφον 17 Ιουλίου 1831.

35) Σχέδιον αυτόγραφον 11 Μαΐου εκ φύλλων δύο.

36) Αντίγραφα εγγράφου και αποφάσεως εκ φύλλων τριών.

37) Αντίγραφα Διατάγματος υπ’ αριθ. 97. Επισυνάπτεται 1.

38) Σχέδιον αυτόγραφον 22 Απριλίου 1828.

39) Επιστολή Γενατά 17 Μαρτίου 1828.

40) Επιστολή Γενατά 30 Μαΐου 1828.

41) Επιστολή Γενατά 20 Απριλίου 1828.

42) Επιστολή Γενατά 18 Απριλίου 1828.

43) Απάντησις 19 Σεπτεμβρίου 1828.

533. Φάκελλος. Λόγοι εκκλησιαστικοί

1) Λόγος πανηγυρικός κατά την εορτήν του Κυβερνήτου εκ φύλλων 4.

2) Ιωάννου Ιεροσολύμων Στηλιτευτικός.

3) Λόγος εις τας περιόδους και πράξεις του Ευαγγελιστού Ιωάννου εκ φύλλων 8.

534. Φάκελλος Έϊδεκ εκ Γενούης

1) Επιστολή αυτού 16 Νοεμβρίου 1827.

2) Επιστολή αυτού 7 Μαΐου 1828.

3) Επιστολή αυτού 29ης Μαΐου 1830 εις διπλούν.

4) Ομοίως.

535. Φάκελλος Κοντοσταύλου

1) Επιστολή αυτού 28 Αυγούστου 1828.

2) Επιστολή αυτού 28 Αυγούστου 1828.

3) Επιστολή αυτού 21 Ιουνίου 1828 εις δύο φύλλα.

4) Σημείωσις.

5) Επιστολή αυτού 7 Ιουλίου 1828.

6) Σημείωσις.

Σελ. 160
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/161.gif&w=550&h=800

7) Επιστολή αυτού 5 Ιουλίου 1828.

8) Επιστολή αυτού 22 Αυγούστου 1828.

9) Επιστολή αυτού 21 Ιουλίου 1828.

10) Επιστολή αυτού 18 Ιουλίου εκ δύο φύλλων.

11) Επιστολή αυτού 29 Ιουλίου 1828 εκ δύο φύλλων.

12) Επιστολή αυτού 7 Ιουλίου 1828.

536. Φάκελλος Κυριακοπούλου

1) Επιστολή αυτού 8 Ιουλίου 1830. Επισυνάπτονται δύο.

537. Φάκελλος Λυκούργου Λογοθέτη

1) Επιστολή αυτού 11 Σεπτεμβρίου 1828.

2-4) Σχέδια απαντήσεων έτους 1830, εκ των οποίων τα δύο αυτόγραφα.

538. Φάκελλος Γ. Κισελέ

1) Επιστολή αυτού Μαρτίου 1831.

2) Επιστολή αυτού 24 Ιουνίου 1830.

3-5) Σχέδια απαντήσεων 1830 και 1831, εκ των οποίων τα δύο αυτόγραφα.

539. Φάκελλος Γ. Γιατράκου

1) Επιστολή αυτού 20 Φεβρουαρίου 1831.

2) Σχέδιον απαντήσεως 14 Μαρτίου 1831.

540. Φάκελλος Θ. Κόρχ

1-8) Επιστολαί ετών 1828, 1829, 1830.

541. Φάκελλος Ροδίου, υπουργού Στρατιωτικών

1) Δύναμις του εν ενεργεία Στρατού 1 Ιανουαρίου 1831.

2) Ιματισμός του Στρατού. Επισυνάπτεται 1.

3) Δύναμις του εν Στερεά Ελλάδι στρατού. Επισυνάπτονται 2.

4) Μηνιαία δαπάνη του Στρατού.

5) Αίτησις Ροδίου 14 Μαΐου 1830.

6) Ανάγκαι Ναυστάθμου.

7) Ισοζύγιον του Στρατού Ιανουαρίου 1831. Επισυνάπτεται πίναξ.

8) Έγγραφον Ροδίου 19 Μαρτίου 1831.

9) Σχέδιον απαντήσεως προς αυτόν 6 Απριλίου 1831.

10) Σχέδιον απαντήσεως αυτόγραφον άνευ ημερομηνίας.

Σελ. 161
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 142

  φύλλων.

  9) Επίσης εκ Ρώμης 1 Σεπτεμβρίου 1828. Επισυνάπτεται σημείωμα της II Οκτωβρίου 1828 και αντίτυπον εφημερίδος Diario di Roma, αριθ. 88, περιέχουσα πολεμικάς ειδήσεις εκ Βάρνας.

  10) Απόσπασμα διαταγής σχετικόν με γενομένην νηοψίαν.

  11) Σημείωμα Γκορτσακώφ προς Κυβερνήτην πληροφορούν περί εξευρεύσεως ξενοδοχείου εν Παρισίοις συναγομένης ημερομηνίας 1827.

  12) Επίσης εκ Φλωρεντίας 23 Οκτωβρίου 1829.

  13) Επίσης εκ Ρώμης 2 Απριλίου 1829.

  14) Επίσης εκ Φλωρεντίας 13 Ιανουαρίου 1831.

  423. Φάκελλος διορισμών διαφόρων υπαλλήλων, Διοικητών, Γερουσιαστών

  1-39) Προτάσεις, υποδείξεις προσώπων.

  40-41) Σχέδια Διαταγμάτων.

  42) Προτάσεις.

  424. Φάκελλος

  Περιέχει σύγγραμμα φιλοσοφίας δικαίου, αποσπασματικόν, πιθανώς του Πατρός του Κυβερνήτου. Τετράδια 8.

  425. Φάκελλος

  Περιέχει διάφορα έγγραφα αφορώντα την περιουσίαν του Μοναχού Συμεώνος, αποθανόντος εν Κερκύρα εις την Αγίαν Μονήν Πλατυτέρας.

  426. Φάκελλος

  Περιέχει δικογραφίαν πειρατείας Γραμβούζης 1828. Έγγραφα 60.

  427. Φάκελλος

  Πρωτότυπον παραδόσεως Ναυπάκτου.

  428. Φάκελλος

  Υπομνήματα Καθηγητού Στρασβούργου Masuyer περί Ελληνικού Συντάγματος. 1828. Τεμάχια 2.

  429. Φάκελλος Dutron

  1) Υπόμνημα 6 Μαρτίου 1828. Περί εκπαιδεύσεως 1-9.

  2) Υπόμνημα 2 Σεπτεμβρίου 1828. Περί της πολιτείας του Κυβερνήτου 1-4.