Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:362
 
Θέμα:Ελληνικά κείμενα του Καποδίστρια
 
Κατάλογος Καποδιστριακού Αρχείου Κερκύρας
 
Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1811-1828
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 45.07 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 148-167 από: 362
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/148.gif&w=550&h=800

12) 4η ερώτησις. Εις ποίας αναλογίας ήτο διηρημένη η κτηματική περιουσία μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων προ του 1821.

13) Κατάλογος εγγράφων των υποβληθέντων εις την Συνδιάσκεψιν.

14) Κατάλογος των μεταφερθέντων εγγράφων των υποβληθέντων εις την Α. Εξοχότητα.

15) Σχέδιον εγγράφου του Πανελληνίου προς τον Κυβερνήτην εκ φύλλων δύο.

16) Σχέδιον επιστολής προς τον Ριμποπιέρ.

17) Κατάλογος εγγράφων υποβληθέντων εις την Συνδιάσκεψιν εις φύλλα δύο.

460. Φάκελλος Πανούτσου Νοταρά

5 επιστολαί, εκ των οποίων μία του 1828 και 4 του 1829.

461. Φάκελλος επιστολών διαφόρων

1-14) Στην υπ’ αριθ. 5 επισυνάπτεται αντίγραφον επιστολής Καποδίστρια από 30 Σεπτεμβρίου 1830 και στην υπ’ αριθ. 13 επισυνάπτεται αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Καποδίστρια.

Επίσης στην υπ’ αριθ. 7 επιστολήν προς Νοϊχάουστ επισυνάπτεται σχέδιον περί αποικισμού Ελβετογερμανών εν Ελλάδι.

462. Φάκελλος αλληλογραφίας Π. και Α. Νικολαΐδη

4 επιστολαί. Μία του 1827 και 3 του 1828.

463. Φάκελλος αλληλογραφίας Δ. Νικολοπούλου

1-13) Επιστολαί Νικολοπούλου 1830 και 1831.

14) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 30 Απριλίου 1831.

15) Επίσης αυτόγραφον 23 Ιουλίου 1831.

464. Φάκελλος αλληλογραφίας Ορφανού

1-8) Επιστολαί Ορφανού 1829 και 1830.

9) Σχέδιον απαντήσεως αυτόγραφον Κυβερνήτου 3/15.5.1831.

465. Φάκελλος

1-15) Διάφοραι αναφοραί προς τον Κυβερνήτην.

Σελ. 148
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/149.gif&w=550&h=800

466. Φάκελλος

Υπόμνημα περί πειρατίας του Σ. Μπισιέρ. Επισυνάπτεται επιστολή του αυτού.

467. Φάκελλος

Λογαριασμοί εσόδων και εξόδων της Επιτροπής του Στόλου υπό τας διαταγάς του Λόρδου Κόχραν εκ φύλλων 5. Επισυνάπτονται:

α) Βιβλίον διαταγών δικαιολογουσών τα έξοδα εκ φύλλων 5.

β) Κατάστασις πυρίτιδος και πολεμοφοδίων,

γ) Κατάστασις ωσαύτως εξόδων και πολεμοφοδίων.

δ) Γενική κατάστασις εσόδων και εξόδων της Επιτροπής των Φιλελλήνων διά τον κατά ξηράν στρατόν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1827 εκ φύλλων 9.

ε) Λογαριασμός του Συνταγματάρχου Εϊδέκ εκ φύλλων 3.

στ) Αντίγραφον των διαταγών των εξόδων του Στόλου εκ φύλλων 3.

ζ) Κατάλογος των Φιλελλήνων, οίτινες έλαβον το επίδομα των 20 ταλλήρων των δοθέντων αυτοίς παρά της Επιτροπής των Φιλελλήνων.

468. Φάκελλος αλληλογραφίας Γεωργίου Παπάζογλου

Επιστολή αυτού 9 Απριλίου 1829. Επισυνάπτεται έκθεσις των διατρεχόντων εις την υπόθεσιν της Σχολής Σκαμιελιτών.

469. Φάκελλος Ν. Πονηροπούλου

Επιστολή αυτού 29 Ιουλίου 1831. Επισυνάπτονται 4 επιστολαί διαφόρων.

470. Φάκελλος αλληλογραφίας Γ. Ψύλα

1-3) Μία επιστολή του 1826 και δύο του 1829.

471. Φάκελλος αλληλογραφίας Κ. Πελοπίδα

1) Επιστολή εκ Καλαβρύτων 11 Φεβρουαρίου 1831.

2) Αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου, 20 Φεβρουαρίου 1831. Φύλλα δύο.

3) Επιστολή Πελοπίδα 7 Οκτωβρίου 1830.

4) Επιστολή Πελοπίδα 25 Αυγούστου 1830. Επισυνάπτεται ανάκρισις Κων/νου Δημητρακοπούλου.

5) Επιστολή 26 Απριλίου 1830. Επισυνάπτεται αντίγραφον αναφοράς 24 Απριλίου 1830.

6) Επιστολή 1 Νοεμβρίου 1829.

Σελ. 149
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/150.gif&w=550&h=800

7) Επιστολή 28 Οκτωβρίου 1829.

8) Επιστολή 23 Σεπτεμβρίου 1829.

9) Επιστολή άνευ ημερομηνίας. Επισυνάπτεται επιστολή Ασημάκη Φωτήλα.

472. Φάκελλος αλληλογραφίας Γεωργίου Πραΐδη

1) Επιστολή αυτού 27 Μαΐου 1829.

2) Επιστολή αυτού 8 Ιουνίου 1829.

473. Φάκελλος Προξένου Πετσώνη - Λαβισόν

1) Επιστολή Πετσώνη 14 Φεβρουαρίου 1828.

2) Επιστολή Πετσώνη 24 Δεκεμβρίου 1828. Επισυνάπτεται έγγραφον προς Πετσώνην του Γενικού Προξένου Νορβηγίας και Σουηδίας εν Αλεξανδρεία της 13 Δεκεμβρίου 1828.

3) Έγγραφον 8/20 Ιανουαρίου 1829. Επισυνάπτεται εγκύκλιος αυτού ως Προξένου Αλεξάνδρειάς.

4) Επιστολή Λαβισόν, Γραμματέως του Προξενείου, δι’ ης αποστέλλει Σοννέτον διά τον Κυβερνήτην.

5) Επιστολή Πετσώνη 2 Οκτωβρίου 1829.

6) Επιστολή Πετσώνη 10 Οκτωβρίου 1830.

474. Φάκελλος αλληλογραφίας Α. Αξιώτη, Διοικητού Πατρών

1-86) Επιστολαί Αξιώτη ετών 1829, 1830 και 1831.

87-113) Απαντήσεις Κυβερνήτου των ετών 1830-1831, εκ των οποίων αι 13 αυτόγραφοι.

475. Φάκελλος αλληλογραφίας Νικολάου Γερακάρη, Διοικητού Ναυπλίου, Άργους και Κάτω Ναχαγιά

1-7) Έγγραφα Γερακάρη 1830-1831.

8) Καταγραφή διαφόρων υπαλλήλων. Φύλλον ποιότητος.

9) Σχέδιον απαντήσεως 19 Μαρτίου 1830.

476. Φάκελλος Στρατάρχου Υψηλάντου και Νικ. Υφηλάντη

1-5) Εκ των οποίων 1 του Νικολάου Υψηλάντη και 4 του Δημητρίου των ετών 1828-1829.

477. Φάκελλος περί Μονών Αγίου Όρους

1) Έγγραφον 9ης Αυγούστου 1827 εκ φύλλων 3.

Σελ. 150
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/151.gif&w=550&h=800

2) Εξήγησις της επιστολής του Πατριάρχου Γρηγορίου εις την οποίαν επιθεμελιώνεται η αποξένωσις της Κυπριανής εκ φύλλων 2.

3) Έγγραφον εκ Κυσινοβίου 10 Φεβρουαρίου 1825. Επισυνάπτονται δικαιώματα του Άθωνος Κοινοβίου του Αγίου Γεωργίου.

478. Φάκελλος. Αρχιτεκτονική Ακαδημία Ρώμης

1) Έγγραφον 12 Δεκεμβρίου 1829 περί Λυσάνδρου Καυτανζόγλου.

479. Φάκελλος αλληλογραφίας Λυττερότ

1-6) Επιστολαί 1829, εκ των οποίων μία έχει προέλευση τη Μεθώνη, μία άλλη το Ναυαρίνο και 4 το Παρίσι.

480. Φάκελλος

1-41) Διάφοροι επιστολαί με Έλληνες αποστολείς. Δεν σημειώνονται ημερομηνίαι.

481. Φάκελλος

1-2) Έγγραφα του Πανιερωτάτου Ταλαντίου περί Εκκλησιαστικών αντικειμένων.

482. Φάκελλος

Υπόμνημα του Κυβερνήτου προς την Συνδιάσκεψιν του Λονδίνου περί Ελλάδος. (24 Αυγούστου - 15 Σεπτεμβρίου 1831).

483. Φάκελλος Παπαμανώλη

1-7) 6 επιστολαί του Παπαμανώλη και ένα σχέδιον επιστολής αυτόγραφον του Κυβερνήτου της 26 Φεβρουαρίου 1831.

484. Φάκελλος Γ. Παπαλέξη

1-4) Επιστολαί 1831.

485. Φάκελλος αλληλογραφίας Δημητρίου Περούκα

1-15) Επιστολαί των ετών 1825, 1828, 1829, 1830, 1831. Στην υπ’ αριθ. 3 επισυνάπτεται κατάλογος Δικαστών. Στην υπ’ αριθ. 4 επισυνάπτεται αντίγραφον πρακτικών συνεδριάσεων Υπουργικού Συμβουλίου. Η υπ’ αριθ. 7 είναι απάντησις του Κυβερνήτου περί εκκενώσεως Αθηνών, της 25 Σεπτεμβρίου 1830 (μονογραφημένη).

Σελ. 151
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/152.gif&w=550&h=800

486. Φάκελλος αλληλογραφίας Πινόν εκ Γενεύης

1-6) Επιστολαί των ετών 1827, 1828, 1830.

487. Φάκελλος αλληλογραφίας Ανδρέου Πίνη

1) Επιστολή 16 Φεβρουαρίου 1826. Επισυνάπτεται αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου.

2) Επιστολή 26 Δεκεμβρίου 1826. Επισυνάπτεται σχέδιον απαντήσεως αυτόγραφον Καποδίστρια.

3) Επιστολή 17 Νοεμβρίου 1829.

4) Επιστολή 4 Δεκεμβρίου 1829.

5) Επιστολή 8 Μαρτίου 1830. Επισυνάπτεται σχέδιον απαντήσεως αυτόγραφον.

6) Επιστολή 5 Ιουνίου 1830.

488. Φάκελλος

Περιέχει επιστολήν του Αλεξάνδρου Υψηλάντη της 19 Αυγούστου 1827.

489. Φάκελλος Παπαφωτονύμου και Παπαθανασοπούλου

1-5) Επιστολαί εκ των οποίων η μία του Παπαφωτόνυμου και αι 4 του Παπαθανασόπουλου.

490. Φάκελλος αλληλογραφίας Σ. Παλαιολόγου εξ Αμστελοδάμου και Γ. Παλαιολόγου, αγρονόμου

1-26) Επιστολαί, εκ των οποίων 18 του Στεφ. Παλαιολόγου, 4 του Γρηγορίου Παλαιολόγου των ετών 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 2 αυτόγραφοι απαντήσεις του Κυβερνήτου του 1831 και 1 έκθεσις περί Αγροτικής Εγκαταστάσεως.

491. Φάκελλος αλληλογραφίας διαφόρων

1-16) Επιστολαί των ετών 1828, 1830 διαφόρων. Τρεις απαντήσεις του Κυβερνήτου εκ των οποίων η μία αυτόγραφος.

492. Φάκελλος επιστολών διαφόρων

1-8) Στην πρώτη επιστολή του Ιούσεκ επισυνάπτεται ποιητική συλλογή εκ φύλλων 4. Στην υπ’ αριθ. 5 του Ιούλιεν, Εγκυκλοπαιδική επιθεώρησις.

Σελ. 152
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/153.gif&w=550&h=800

493. Φάκελλος Διαφόρων

1-11) Επιστολαί διαφόρων. Αναφέρονται ελλιπή τα ονόματα και δεν σημειώνονται ημερομηνίες.

494. Φάκελλος Διαφόρων

1-14) Στην υπ’ αριθ. 7 επιστολή Κέρρινγ επισυνάπτεται υπόμνημα περί του εισακτέου εις την Ελλάδα συστήματος προσόδων. Η υπ’ αριθ. 14 αναφέρεται στο Κληροδότημα Βαρβάκη. Στην ίδια επιστολή επισυνάπτονται δύο αυτόγραφοι επιστολαί του Καποδίστρια, κατά πάσαν πιθανότητα του 1825.

495. Φάκελλος Διαφόρων

1-16) Η υπ’ αριθ. 8 επιστολή αυτόγραφος Καποδίστρια προς Λάνδομυ της 17/29 Μαρτίου 1826. Επίσης του Καποδίστρια είναι η υπ’ αριθ. 15 προς Λαμπίσκυ της 4/16 Δεκεμβρίου 1825. Επισυνάπτονται κατάλογος βιβλίων και δύο επιστολαί.

496. Φάκελλος Διαφόρων

1-12) Στην επιστολή υπ’ αριθ. 6 του Αρχιμανδρίτου Ολυμπίου επισυνάπτεται αυτόγραφος απάντησις του Κυβερνήτου. Στο No 10 υπάρχουν τρεις επιστολαί Ορλάνδου και τρεις αυτόγραφοι απαντήσεις του Κυβερνήτου.

497. Φάκελλος Διαφόρων

1-48) Στο No 25 αναφέρονται 6 επιστολαί της πριγκιπίσσης Πραγατίου και τρία σχέδια αυτογράφων απαντήσεων Κυβερνήτου. Επίσης στο No 46 αναφέρεται επιστολή Πιτσιπιού και αυτόγραφος απάντησις Κυβερνήτου.

498. Φάκελλος επιστολών Λαδοπούλου και Λουκοπούλου

1-7) Επτά επιστολαί, εκ των οποίων 1 του Λουκόπουλου, 5 του Λαδόπουλου και ένα σχέδιο απαντήσεως. Ετών 1828, 1830 και 1831.

499. Φάκελλος Α. Αντωνοπούλου

1) Επιστολή Αντωνοπούλου εκ Τεργέστης 14 Μαΐου 1828.

2) Επιστολή Αντωνοπούλου εκ Τεργέστης 16 Απριλίου 1831.

3) Επιστολή Αντωνοπούλου άνευ ημερομηνίας. Επισυνάπτεται σημείωσις προτάσεων Ισμαήλ Πηγή περί πωλήσεως κτήματος εις Εύβοιαν.

Σελ. 153
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/154.gif&w=550&h=800

500. Φάκελλος

1) 1 επιστολή του Αξελού της 17ης Αυγούστου 1831.

501. Φάκελλος επιστολών Αλιμπράντη εκ Σύρου

1-7) Επιστολαί Αλιμπράντη του 1831.

502. Φάκελλος Αγγελάτου εκ Κύπρου

1-13) Αι πρώται δέκα Αγγελάτου εκ Κύπρου των ετών 1828, 1829, 1830 και 1831. Στην πρώτη επισυνάπτεται περίληψις περί της αξιοθρηνήτου καταστάσεως της νήσου.

Τα τρία τελευταία κείμενα είναι σχέδια απαντήσεων του Κυβερνήτου εκ των οποίων τα δύο αυτόγραφα.

503. Φάκελλος Ανδρούτσου εκ Σπετσών

1) Επιστολή Ανδρούτσου 2 Σεπτεμβρίου 1831.

2) Επιστολή Ανδρούτσου 2 Σεπτεμβρίου 1831. Επισυνάπτεται σημείωσις των κακοβούλων.

3) Επιστολή Ανδρούτσου 6 Σεπτεμβρίου 1831.

4) Σχέδιον απαντήσεως 16 Σεπτεμβρίου 1831.

504. Φάκελλος Π. Αργέντη εκ Σύρας

1) Επιστολή του Αργέντη 9ης Ιανουαρίου 1830. Επισυνάπτονται α) Επιστολή Μαυροκορδάτου εκ Μασσαλίας 22 Δεκεμβρίου 1829 β) Επιστολή αυτόγραφος Κοραή προς την Κυβέρνησιν δι’ ης αποστέλλει βιβλία, της 22 Νοεμβρίου 1829.

505. Υπομνήματα διάφορα διά στρατιωτικά ζητήματα

1-44) Κείμενα του 1827, 1828, 1830 αφορώντα την οργάνωσιν, τον εξοπλισμόν και τον εφοδιασμόν των στρατιωτικών μονάδων.

506. Φάκελλος Ανδρέου Παπαδοπούλου

1-3) Επιστολαί 1829 και 1830.

507. Φάκελλος Συνταγματάρχου Παρασκευά

1-10) 8 επιστολαί Παρασκευά, μία του 1830 και έξη του 1831 και δύο αυτόγραφα σχέδια απαντήσεως του Κυβερνήτου. Επίσης στην 1η, 2η και 4η

Σελ. 154
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/155.gif&w=550&h=800

επιστολή του Παρασκευά επισυνάπτονται αυτόγραφα σχέδια απαντήσεων του Κυβερνήτου.

508. Φάκελλος

1-23) Περιέχει 10 επιστολάς του Κ. Ρώμα και διαφόρων άλλων. Επίσης πληροφορίες πολιτικού περιεχομένου.

509. Φάκελλος επιστολών και αναφορών Κων/νου Αξιώτη, Διοικητού Πόρου και Ναυπλίου

1-47) Εκτός της πρώτης επιστολής, που απευθύνεται στο Βιάρο Καποδίστρια, με ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 1827, όλαι αι άλλαι απευθύνονται στον Κυβερνήτη. Στο No 44 επισυνάπτεται αυτόγραφος απάντησις του Κυβερνήτου και στο No 47 υπάρχουν 14 σχέδια απαντήσεων προς Αξιώτην εκ των οποίων δύο αυτόγραφα Κυβερνήτου.

510. Φάκελλος επιστολών Σκαρλάτου, Παπαρηγοπούλου και οικογενείας

1-4) Επιστολαί 1828, 1830, 1831.

511. Φάκελλος αλληλογραφίας Τζούνη, Μαυρομάτη, Μαύρου και άλλων.

1-44) Επιστολαί των ετών 1828, 1829, εκ των οποίων οι 19 απαντήσεις του Κυβερνήτου.

512. Φάκελλος επιστολών Λήβς

1-3) Μία επιστολή του 1829 και 2 του 1830.

513. Φάκελλος επιστολών I. Περσιάνη

1-3) Επιστολαί του έτους 1827.

514. Φάκελλος επιστολών Παναγ. Πάλλη

1-11) Επιστολαί των ετών 1827, 1828, 1829.

515. Φάκελλος

Περιέχει μία επιστολή του Δ. Πλαπούτα της 16ης Μαΐου 1831.

516. Φάκελλος

Περιέχει μία επιστολή του Πινιατέλη της 18 Απριλίου 1829.

Σελ. 155
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/156.gif&w=550&h=800

517. Φάκελλος επιστολών Πρασακάκη

1-8) Επιστολαί των ετών 1827,1828,1831. Στο No 2 της 4ης Νοεμβρίου 1828 επισυνάπτεται απάντησις του Κυβερνήτου.

518. Φάκελλος

1) Αναφορά Ζησιμοπούλου.

2) Έγγραφον Εκτάκτου Διοικητού Μεσσηνίας προς Ναύαρχον Σαχτούρην. Γαλλική μετάφρασις.

3) Έκθεσις εντυπώσεων Ντυτρόν. Επισυνάπτονται 11.

4) Επιστολή Αποστόλου Δούμα. Επισυνάπτονται δύο σημειώματα συνεισφορέων.

5) Σημείωσις περί Οργανισμού Συμβουλίου Επικρατείας εκ φύλλων 3.

6) Περί απαλλοτριώσεως Τουρκικών Κτημάτων Ευβοίας εκ φύλλων 6.

519. Φάκελλος αλληλογραφίας Ν. Χρυσόγελου, Γραμματέως Επικρατείας

1) Περί Τύπου.

2) Επιστολή του αυτού περί Αγίου Όρους. Αριθ. 116, 10 Δεκεμβρίου 1829.

3) Απάντησις Κυβερνήτου. Σχέδιον αυτόγραφον.

4) Απάντησις Κυβερνήτου 31 Οκτωβρίου 1829.

520. Φάκελλος. Ορφανοτροφείον και πτωχοί

1) Έρανος.

2) Έρανος των εν Λιβόρνω Ελλήνων. Επισυνάπτεται σημείωσις συνδρομητών.

3) Έρανος των εν Αγκώνι Ελλήνων.

4) Επιστολή των εν Τεργέστη Ελλήνων εις φύλλα δύο. Επισυνάπτεται σημείωσις των συνεισφορέων.

5) Έρανος των εν Τεργέστη.

6) Έγγραφον Φιλανθρωπικής Εταιρείας αριθ. 70. Επισυνάπτεται διοργανισμός της Εταιρείας ιδρυθείσης εν Ναυπλίω το 1824.

7) Σχέδιον επιστολών προς Ν. Γκίκαν 20 Απριλίου 1828.

8) Έρανος Ελλήνων Αγγλίας.

9) Έρανος των εν Αγκώνι Ελλήνων.

10) Κατάλογοι μαθητών εις φύλλα 3.

Σελ. 156
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/157.gif&w=550&h=800

521. Φάκελλος Επιστολών και αναφορών Δ. Χρηστίδη

1-12) Επιστολαί των ετών 1828, 1829, 1830.

522. Φάκελλος αλληλογραφίας Σπόρου Χαραλάμπη

1-14) Επιστολαί των ετών 1827, 1830, 1831. Εξ αυτών δύο - της 10ης Απριλίου και 20ης Μαΐου 1830 - απαντήσεις του Κυβερνήτου.

523. Φάκελλος πατρός Βενεδίκτου

1) Επιστολή Αυγουστίνου 17ης Ιουλίου 1831.

2) Επιστολή Βενεδίκτου προς Αυγουστίνον 14ης Μαΐου 1829.

524. Φάκελλος αλληλογραφίας Χρυσοβελόνη

1) Έγγραφον 11ης Νοεμβρίου 1829. Επισυνάπτονται 4.

2) Έγγραφον 1ης Δεκεμβρίου 1829.

3) Έγγραφον 26ης Φεβρουαρίου 1831. Επισυνάπτεται κατάλογος κατοίκων Σαντορίνης.

525. Φάκελλος Σύνορα και Στατιστικοί πίνακες

1) Πιθαναί εισπράξεις Νήσων Αιγαίου εκ φύλλων δύο.

2) Διαίρεσις της Ελλάδος.

3) Περιγραφή Μεγαρίδος.

4) Περιγραφή Κρήτης.

5) Απόσπασμα του έργου του Πουκεβίλ εκ φύλλων 4.

6) Ομοίως εκ φύλλων 3.

7) Ομοίως

8) Ομοίως

9) Περί συνόρων 4 εκδοχαί.

526. Φάκελλος. Ορφανοτροφείον και Υγιεινή

1) Επιθεώρησις Ορφανοτροφείου υπό Καποδίστρια.

2) Κανονισμός υγιεινής εκ φύλλων 4.

3) Κατάλογος υπαλλήλων Ορφανοτροφείου.

4) Σημείωμα.

5) Οδηγίαι υγιεινής εκ φύλλων 2.

527. Φάκελλος αναφορών Αμβροσιάδου εξ Αρκαδίας

1-85) Αναφοραί Αμβροσιάδη ετών 1829, 1830 και 1831.

Σελ. 157
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/158.gif&w=550&h=800

86-108) Απαντήσεις του Κυβερνήτου εκ των οποίων 15 αυτόγραφοι.

528. Αναφοραί των Σχολείων Αγκώνος και Γενεύης

1) Απόσπασμα ιστορίας της Σαρδηνίας εκ φύλλων 3.

2) Κατάλογος μαθητών.

3) Έκθεσις Επιτρόπων Αγκώνος 17ης Μαΐου 1828. Επισυνάπτονται δύο.

529. Φάκελλος λογ/σμών Ναυτικού Γκος και Άστιγγος Μάρτιος 1828

1) Περιληπτική αναφορά εσόδων και δασμών των νήσων του Αιγαίου εκ φύλλων 2.

1-5) Σημειώσεις με διάφορα στοιχεία.

6) Σημείωσις των πολεμοφοδίων και τροφών τα οποία ελήφθησαν εκ της Καρτερίας του πλοιάρχου Άστιγγος.

7-11) Σημειώσεις.

12) Αντίγραφον επιστολής πλοιάρχου Καρτερίας.

13) Αντίγραφα επιστολών Άστιγγος εκ φύλλων τριών.

530. Φάκελλος διαφόρων αναφορών

1-40) Αναφοραί διαφόρων μεταξύ των οποίων του Κολοκοτρώνη, του Μιαούλη, των Μποτσαραίων, της Μαντώ Μαυρογένους, Γρηγορίου Κωνσταντά. Επίσης Σημείωμα περί ξένων έμπορων.

531. Φάκελλος λογ/σμών Οικονομικής Επιτροπής

1) Λογ/σμός 29ης Μαρτίου 1828 εκ φύλλων 4.

2) Λογ/σμός εξόδων Κυβερνήτου μέχρι 16 Μαΐου 1829 εκ φύλλων 8.

3) Λογ/σμός πληρωμών Κυβερνήτου εκ φύλλων 3 μέχρι 31 Αυγούστου 1829.

4) Λογ/σμός πληρωμών εξόδων Κυβερνήτου 1-27 Φεβρ/ου 1830.

5) Λογ/σμός πληρωμών εξ ιδίων Κυβερνήτου εκ φύλλων 3.

6) Λογ/σμός πληρωμών εξ ιδίων Κυβερνήτου 15 Αυγούστου 1828.

7) Έξοδα Γενικής Επικρατείας εκ φύλλων 4.

8) Λογ/σμός μέχρι 16 Μαΐου 1829.

9) Λογ/σμός μέχρι 16 Σεπτεμβρίου 1829.

10) Λογ/σμός μέχρι 1 Μαΐου 1830.

11) Σύνταξις Μπέτσου.

12) Σύνταξις πλοιάρχου Κουλκών.

13) Παράδοσις Παπαρηγοπούλου.

Σελ. 158
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/159.gif&w=550&h=800

14) Έγγραφον υπ’ αριθ. 2790 Οικονομικής Επιτροπής.

15) Έγγραφον υπ’ αριθ. 15832 Οικονομικής Επιτροπής.

16) Λογ/σμός των όσων έχει να λάβη ο Κυβερνήτης.

17) Λογ/σμός Κυβερνήτου μετά της Οικονομικής Επιτροπής.

18) Πληρωμαί όσας ενήργησεν ο Κυβερνήτης εκ φύλλων 4.

19) Έγγραφον Οικονομικής Επιτροπής υπ’ αριθ. 121. Επισυνάπτεται λογ/σμός εκ φύλλων 3.

532. Φάκελλος αναφορών Γιαννίτση και Γενατά

1) Επιστολή Γιαννίτση 29 Δεκεμβρίου 1827.

2) Επιστολή Γιαννίτση 4 Μαρτίου 1830.

3) Επιστολή Γιαννίτση 9 Μαΐου 1831.

4) Επιστολή Γιαννίτση 1 Μαΐου 1831.

5) Επιστολή Γιαννίτση 10 Φεβρουαρίου. Επισυνάπτεται σχέδιον απαντήσεως αυτόγραφον.

6) Επιστολή Γιαννίτση 14 Ιουνίου 1831.

7) Επιστολή Γιαννίτση 19 Οκτωβρίου 1830.

8) Επιστολή Γιαννίτση 14 Φεβρουαρίου 1831. Επισυνάπτεται αναφορά κατοίκων Αιγίνης.

9) Επιστολή Γιαννίτση 17 Φεβρουαρίου 1831. Επισυνάπτεται αναφορά κατοίκων Αιγίνης.

10) Επιστολή Γιανίτση 14 Φεβρουαρίου 1831.

11) Απάντησις 6 Μαρτίου 1831.

12) Απάντησις 22 Φεβρουαρίου 1831.

13) Αναφορά κατοίκων Σύρου.

14) Αναφορά Ψαριανών Σύρου.

15) Επιστολή Γιανίτση 23 Φεβρουαρίου 1831.

16) Επιστολή Γιανίτση 27 Φεβρουαρίου 1831.

17) Επιστολή Γιανίτση 14 Μαρτίου 1830.

18) Επιστολή Γιανίτση 31 Μαρτίου 1831.

19) Σχέδιον επιστολής προς την Δημογεροντίαν Σύρου.

20) Απάντησις προς Γιανίτσην και Γλαράκην 14 Απριλίου 1831.

21) Αναφορά Ψαριανών Σύρου.

22) Αναφορά Ψαριανών Σύρου.

23) Απάντησις αυτόγραφος 13 Απριλίου 1831.

24) Επιστολή Γιανίτση 14 Ιουλίου 1831.

25) Επιστολή Γιανίτση 16 Ιουλίου 1831.

26) Επιστολή Γιανίτση 14 Αυγούστου 1831. Επισυνάπτονται αντίγραφα δύο επιστολών εξ Αιγίνης.

Σελ. 159
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/160.gif&w=550&h=800

27) Ωσαύτως 10 Αυγούστου 1831. Επισυνάπτεται προκήρυξις Γιανίτση, Κανάρη.

28) Ωσαύτως 11 Αυγούστου 1831.

29) Ωσαύτως 21 Αυγούστου 1831.

30) Ωσαύτως 22 Αυγούστου 1831.

31) Ωσαύτως 21 Ιουνίου 1827.

32) Σχέδιον αυτόγραφον 19 Ιουλίου άνευ έτους.

33) Σχέδιον αυτόγραφον 18 Αυγούστου 1831.

34) Σχέδιον αυτόγραφον 17 Ιουλίου 1831.

35) Σχέδιον αυτόγραφον 11 Μαΐου εκ φύλλων δύο.

36) Αντίγραφα εγγράφου και αποφάσεως εκ φύλλων τριών.

37) Αντίγραφα Διατάγματος υπ’ αριθ. 97. Επισυνάπτεται 1.

38) Σχέδιον αυτόγραφον 22 Απριλίου 1828.

39) Επιστολή Γενατά 17 Μαρτίου 1828.

40) Επιστολή Γενατά 30 Μαΐου 1828.

41) Επιστολή Γενατά 20 Απριλίου 1828.

42) Επιστολή Γενατά 18 Απριλίου 1828.

43) Απάντησις 19 Σεπτεμβρίου 1828.

533. Φάκελλος. Λόγοι εκκλησιαστικοί

1) Λόγος πανηγυρικός κατά την εορτήν του Κυβερνήτου εκ φύλλων 4.

2) Ιωάννου Ιεροσολύμων Στηλιτευτικός.

3) Λόγος εις τας περιόδους και πράξεις του Ευαγγελιστού Ιωάννου εκ φύλλων 8.

534. Φάκελλος Έϊδεκ εκ Γενούης

1) Επιστολή αυτού 16 Νοεμβρίου 1827.

2) Επιστολή αυτού 7 Μαΐου 1828.

3) Επιστολή αυτού 29ης Μαΐου 1830 εις διπλούν.

4) Ομοίως.

535. Φάκελλος Κοντοσταύλου

1) Επιστολή αυτού 28 Αυγούστου 1828.

2) Επιστολή αυτού 28 Αυγούστου 1828.

3) Επιστολή αυτού 21 Ιουνίου 1828 εις δύο φύλλα.

4) Σημείωσις.

5) Επιστολή αυτού 7 Ιουλίου 1828.

6) Σημείωσις.

Σελ. 160
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/161.gif&w=550&h=800

7) Επιστολή αυτού 5 Ιουλίου 1828.

8) Επιστολή αυτού 22 Αυγούστου 1828.

9) Επιστολή αυτού 21 Ιουλίου 1828.

10) Επιστολή αυτού 18 Ιουλίου εκ δύο φύλλων.

11) Επιστολή αυτού 29 Ιουλίου 1828 εκ δύο φύλλων.

12) Επιστολή αυτού 7 Ιουλίου 1828.

536. Φάκελλος Κυριακοπούλου

1) Επιστολή αυτού 8 Ιουλίου 1830. Επισυνάπτονται δύο.

537. Φάκελλος Λυκούργου Λογοθέτη

1) Επιστολή αυτού 11 Σεπτεμβρίου 1828.

2-4) Σχέδια απαντήσεων έτους 1830, εκ των οποίων τα δύο αυτόγραφα.

538. Φάκελλος Γ. Κισελέ

1) Επιστολή αυτού Μαρτίου 1831.

2) Επιστολή αυτού 24 Ιουνίου 1830.

3-5) Σχέδια απαντήσεων 1830 και 1831, εκ των οποίων τα δύο αυτόγραφα.

539. Φάκελλος Γ. Γιατράκου

1) Επιστολή αυτού 20 Φεβρουαρίου 1831.

2) Σχέδιον απαντήσεως 14 Μαρτίου 1831.

540. Φάκελλος Θ. Κόρχ

1-8) Επιστολαί ετών 1828, 1829, 1830.

541. Φάκελλος Ροδίου, υπουργού Στρατιωτικών

1) Δύναμις του εν ενεργεία Στρατού 1 Ιανουαρίου 1831.

2) Ιματισμός του Στρατού. Επισυνάπτεται 1.

3) Δύναμις του εν Στερεά Ελλάδι στρατού. Επισυνάπτονται 2.

4) Μηνιαία δαπάνη του Στρατού.

5) Αίτησις Ροδίου 14 Μαΐου 1830.

6) Ανάγκαι Ναυστάθμου.

7) Ισοζύγιον του Στρατού Ιανουαρίου 1831. Επισυνάπτεται πίναξ.

8) Έγγραφον Ροδίου 19 Μαρτίου 1831.

9) Σχέδιον απαντήσεως προς αυτόν 6 Απριλίου 1831.

10) Σχέδιον απαντήσεως αυτόγραφον άνευ ημερομηνίας.

Σελ. 161
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/162.gif&w=550&h=800

11) Επιστολή Ροδίου 16 Μαρτίου 1831.

12) Σχέδιον απαντήσεως 10 Μαρτίου 1831.

13) Σχέδιον απαντήσεως 20 Μαρτίου 1831.

14) Επιστολή Ροδίου 14 Απριλίου 1831.

15) Έγγραφον αυτού υπ’ αριθ. 2991. Επισυνάπτεται μετάφρασις αυτού γαλλιστί.

16) Σχέδιον απαντήσεως 31 Αυγούστου 1830.

17) Σχέδιον απαντήσεως αυτόγραφον 24 Αυγούστου 1830.

18) Σχέδιον απαντήσεως αυτόγραφον άνευ ημερομηνίας.

19) Σχέδιον απαντήσεως αυτόγραφον 2 Ιανουαρίου 1831.

20) Επιστολή Ροδίου 22 Ιουλίου 1830.

542. Φάκελλος I. Λάτρη

1-16) Επιστολαί Λάτρη ετών 1828, 1830, 1831.

17-19) Απαντήσεις αυτόγραφοι του Κυβερνήτου του 1831.

543. Φάκελλος Παπαθανασοπούλου και Γ. Αθανασιάδη

1-12) Επιστολαί Παπαθανασοπούλου 1829 και 1830.

13-14) Επιστολαί Γ. Αθανασιάδη 19 Απριλίου και 1.11.1829.

544. Φάκελλος Άλλεν και Άντερσον

1) Επιστολή Άλλεν 6 Ιουνίου 1829.

2) Επιστολή Άλλεν 17 Νοεμβρίου 1828.

3) Επιστολή Άντερσον 4 Ιανουαρίου 1831.

545. Φάκελλος Εκθέσεων και Αναφορών διαφόρων Κοινοτήτων

1) Επιστολή των Κυριών Άλτορδ της Κονεκτικούτης Αμερικής 12 Μαρτίου 1828.

2) Επιστολή Φιλελληνίδων του Δοριεστάρ 21 Απριλίου 1828.

3) Ιστορική και κριτική σύνοψις των εν Κρήτη διατρεξάντων κτλ. υπό Π. Νικολαΐδου. Μεσολόγγιον. Εκ της Τυπογραφίας Δημ. Μεσθενέως 1824. Σπανιώτατον έντυπον.

4) Χειρόγραφον εκ φύλλων 4. Τα περιεχόμενα συγγράμματα.

5) Ονόματα Υπουργών.

6) Σημείωμα περί συνόρων εις φύλλα 2.

7) Αναφορά Σαλαμίνος.

8) Αναφορά Αιγίνης 1828 εις φύλλα δύο.

9) Επιστολή Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη Ιουνίου 1828.

Σελ. 162
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/163.gif&w=550&h=800

10) Περί της Σπάρτης. 23 Ιανουαρίου 1828.

11) Αναφορά Στρατοπέδου Παρνασσού.

12) Επιστολή Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη 3 Απριλίου 1827.

13) Αναφορά Χίων.

14) Αναφορά Αγορανόμου.

15) Αναφορά Πετρόμπεη 21 Μαρτίου 1828. Επισυνάπτεται σημείωμα.

16) Αναφορά Δημητρίου Κολοβού 7 Απριλίου 1828.

17) Αναφορά Χειμάρας 3 Φεβρουαρίου 1828.

18) Σχέδιον επιστολής προς Σισίνην 5 Φεβρουαρίου 1828.

19) Σχέδιον περί Διοικήσεως Κ. Μεταξά. Επισυνάπτονται 6.

20) Σχέδιον Διατάγματος.

21) Διοικηταί διά τα θέματα Πελοποννήσου.

22) Σχέδιον Διατάγματος διά την σύστασιν των Συμβουλίων.

23) Παρατηρήσεις περί των θεμάτων Πελοποννήσου.

24) Αναφορά Δημογεροντίας Κορώνης.

25) Αναφορά κατοίκων Λακεδαίμονος 10 Μαρτίου 1828.

26) Σημείωμα προς τον Διοικητήν Αιγίνης.

27) Αναφορά Άργους 7 Ιανουαρίου 1828.

28) Έγγραφον Δημογεροντίας Ναυπλίου.

29) Αναφορά Ναυπλιέων 7 Ιανουαρίου 1828.

30) Αναφορά Κορίνθου 14 Ιανουαρίου 1828.

31) Αναφορά Κορίνθου 14 Ιανουαρίου 1828.

32) Αντίγραφον αναφοράς Δίβρης.

33) Κατάλογος Αιγαιοπελαγιτών.

34) Αναφορά Ναυπλιέων 8 Ιανουαρίου 1828.

546. Φάκελλος αλληλογραφίας Δημ. Βυζαντίου προς Αυγουστίνον

1-27) Έγγραφα Βυζαντίου από 27 Ιανουαρίου 1831 μέχρι 12 Μαρτίου 1832.

Εις το τελευταίον επισυνάπτονται: α) Πίναξ των κατά την επαρχίαν Τριπολιτσάς 80 χωρίων των καλλιεργούντων ανά στρέμματα 80. β) Κατάλογος άξιων και τιμών υποκειμένων διά την επιστασίαν της συνάξεως των προσόδων εις καρπούς.

547. Φάκελλος Σ. Τομπακάκη προς Αυγουστίνον

1-20) Επιστολαί Τομπακάκη από 1ης Ιουλίου 1831 μέχρι 19 Μαρτίου 1832.

Σελ. 163
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/164.gif&w=550&h=800

548. Φάκελλος Εκκλησιαστικών υποθέσεων

1) Επιστολή συγχαρητήριος Πάνου Σακελλαροπούλου, Αρχιμανδρίτου Αρκαδίας.

2) Επιστολή Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Μαρούλη εξ Άργους 30 Ιανουαρίου 1832.

3) Έγγραφον Αυγουστίνου προς τους Μοναχούς και Ηγούμενον Προφήτου Ηλιού περί κτημάτων Πλατυτέρας εν Κέρκυρα.

4) Έγγραφον Αγίου Όρους 24 Ιουνίου 1830.

5) Έγγραφον Αγίου Όρους Μονή Ιβήρων προς Κυβερνήτην 18 Ιουνίου 1830.

6) Έγγραφον Αγίου Όρους Μονής Αγίου Παύλου 18.6.1830.

7) Έγγραφον Αγίου Όρους Μονής Αγίου Παύλου 1 Μαρτίου 1829.

8) Περί Ιερών Τόπων και Ερειπίων Ναών Ν. Χρυσογέλου και γαλλική μετάφρασις.

9) Έγγραφον Αρχιεπισκόπου Κυρήνης Παρθενίου 24 Ιουνίου 1829.

10) Έγγραφον Αρχιεπισκόπου Κυρήνης Παρθενίου 19.9.1829.

11) Έγγραφον Αρχιεπισκόπου Κυρήνης Παρθενίου 23.9.1829. Επισυνάπτεται έκθεσις περί των εν Σμύρνη πραγμάτων και των όσων εκεί χρεωστεί.

12) Έγγραφον Αρχιεπισκόπου Κυρήνης Παρθενίου 19.9.1829.

13) Έγγραφον Αρχιεπισκόπου Κυρήνης Παρθενίου 4.5.1829.

14) Έγγραφον Καθηγουμένου Ευθυμίου 1 Αυγούστου 1823.

15) Έγγραφον Κυρίλλου εκ Πύργου 5 Απριλίου 1829.

16) Έγγραφον διαφόρων Μοναχών Αγίου Όρους 1 Μαΐου 1829.

17) Έγγραφον εκ Καλαβρύτων 30 Μαρτίου 1829.

18) Έγγραφον Αγίου Όρους 9 Μαρτίου 1829.

19) Έγγραφον Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αλμυρού 25.3.1829.

549. Φάκελλος επιστολών Δ. Ορφανού προς Αυγουστίνον

1) Επιστολή Ορφανού 20 Νοεμβρίου 1831.

2) Επιστολή Ορφανού 30 Ιανουαρίου 1832.

3) Επιστολή Ορφανού 4 Φεβρουαρίου 1832.

550. Φάκελλος

Αναφορά Χιλιάρχου Στρατού προς Αυγουστίνον 11 Ιανουαρίου 1831.

551. Φάκελλος

Δύο αναφοραί υπ’ αριθ. 313, 314 Βασιλείου Αποστολάρα προς Αυγουστίνον.

Σελ. 164
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/165.gif&w=550&h=800

552. Φάκελλος

Αναφορά Χιλιάρχου Γ. Βαρνακιώτη προς Αυγουστίνον 27.12.1831.

553. Φάκελλος αναφορών Στρατηγού Κίτσου Τζαβέλα

4 Αναφοραί προς Αυγουστίνον Φεβρουαρίου - Μαρτίου 1832.

554. Φάκελλος Α. Καντιώτη

1) Αναφορά προς Αυγουστίνον 5 Δεκεμβρίου 1831.

2) Αναφορά προς Αυγουστίνον 24 Φεβρουαρίου 1832.

3) Αναφορά προς Αυγουστίνον 24 Φεβρουαρίου 1832.

555. Φάκελλος

Δύο αναφοραί προς Αυγουστίνον Πανταχρούλας Μπενάκη.

556. Φάκελλος

Μία επιστολή προς Αυγουστίνον Ευθυμίας Βανούση.

557. Φάκελλος Αριστείδη Μωραϊτίνη

Τρεις επιστολαί προς Αυγουστίνον.

558. Φάκελλος

Μία επιστολή προς Αυγουστίνον Βασιλείου Βουδούρη.

559. Φάκελλος Γεωργάκη Βελή, Διοικητού

14 αναφοραί προς Αυγουστίνον.

560. Φάκελλος Διοικητού Βέρη

11 αναφοραί προς Αυγουστίνον.

561. Φάκελλος Κιον/νου Πέταλά, Διοικητού Αρκαδίας

46 αναφοραί προς Κυβερνήτην των ετών 1829, 1830, 1831 εκ των οποίων αι δύο Ρωσσιστί. 1 αναφορά της Δημογεροντίας της Τριπολιτσάς προς τον Κυβερνήτην.

5 αυτόγραφοι απαντήσεις του Κυβερνήτου.

Σελ. 165
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/166.gif&w=550&h=800

562. Φάκελλος Κ. Βλαχοπούλου

3 αναφοραί προς Αυγουστίνον.

563. Φάκελλος Π. Ροδίου

4 αναφοραί προς Αυγουστίνον.

564. Φάκελλος Παναγ. Τριανταφύλλη

3 αναφοραί προς Αυγουστίνον.

565. Φάκελλος I. Φέστα

2 αναφοραί προς Αυγουστίνον.

566. Φάκελλος I. Φέστα

1 αναφορά προς Αυγουστίνον.

567. Φάκελλος Στράτφορδ Κάνιγκ

1) Επιστολή προς Αυγουστίνον 2 Δεκεμβρίου 1831.

2) Απάντησις Αυγουστίνου.

3) Επιστολή Αυγουστίνου δι’ ης υποβάλλει υπόμνημα.

4) Επιστολή Κάνιγκ 13 Ιανουαρίου 1830.

5) Αντίγραφον του πρωτοκόλλου υπ’ αριθ. 49 της Συνδιασκέψεως Λονδίνου 7 Μαρτίου 1832 εκ φύλλων 2.

6) Διακοίνωσις Στράτφορδ Κάνιγκ προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν 18/30 Δεκεμβρίου 1831.

7) Συγχαρητήρια προς τον βασιλέα της Βαυαρίας διά την εκλογήν του Όθωνος Βασιλέως της Ελλάδος.

568. Φάκελλος Σταματίου Βούλγαρη

Επιστολή αυτού από 2 Μαΐου 1831 προς Αυγουστίνον δι’ ης αποστέλλει έκθεσιν του περί της πολιορκίας της Ναυπάκτου.

569. Φάκελλος Ρόχου Μπινιάμη

Επιστολή αυτού προς Αυγουστίνον 20 Οκτωβρίου 1831. Επισυναπτόμενα 1

570. Φάκελλος Χρύσανθου Κονοφάου, ιερέως

Δύο επιστολαί προς Αυγουστίνον, 10ης Μαρτίου και 31ης Μαΐου 1831.

Σελ. 166
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/167.gif&w=550&h=800

571. Φάκελλος Γεωργίου Επισκόπου Σαλώνων και Λιδωρικίου

Μία επιστολή προς Αυγουστίνον της 29ης Ιουνίου 1831.

572. Φάκελλος Γερασίμου, Επισκόπου Αιγίνης

Μία επιστολή προς Αυγουστίνον 21ης Δεκεμβρίου 1831.

573. Φάκελλος Π. Μπούα, Διοικητού Καλαμάτας και Νησιού

Πέντε αναφοραί προς Αυγουστίνον.

574. Φάκελλος Κοντάκη, Διοικητού Καρπενησιού

Δύο αναφοραί προς Αυγουστίνον. Συνημμένα δύο.

575. Φάκελλος Π Καλαμαριώτη

Μία επιστολή προς Αυγουστίνον της 24 Δεκεμβρίου 1831.

576. Φάκελλος Ανδρέου Κοντογούρη

Μία επιστολή προς Αυγουστίνον 7ης Νοεμβρίου 1831.

577. Μπλαν-Κολέν και Σία

Δύο επιστολαί προς Αυγουστίνον 27 Οκτωβρίου και 21 Δεκεμβρίου 1831.

578. Φάκελλος I. Κορνηλίου, Διοικητού Σπάρτης

Τρεις αναφοραί προς Αυγουστίνον 4ης Σεπτ/ου 1831, 13 Ιανουαρίου και 31 Ιανουαρίου 1831.

579. Φάκελλος Καρόρη, Διοικητού Τριπόλεως

Τρεις αναφοραί προς Αυγουστίνον.

580. Φάκελλος Παρόγλου

Μία επιστολή προς Αυγουστίνον 6ης Φεβρουαρίου 1832.

581. Φάκελλος Παγκαλάκη

Επιστολαί προς Αυγουστίνον.

582. Φάκελλος Parontzi

Μία επιστολή της 6 Ιανουαρίου 1832.

Σελ. 167
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 148

  12) 4η ερώτησις. Εις ποίας αναλογίας ήτο διηρημένη η κτηματική περιουσία μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων προ του 1821.

  13) Κατάλογος εγγράφων των υποβληθέντων εις την Συνδιάσκεψιν.

  14) Κατάλογος των μεταφερθέντων εγγράφων των υποβληθέντων εις την Α. Εξοχότητα.

  15) Σχέδιον εγγράφου του Πανελληνίου προς τον Κυβερνήτην εκ φύλλων δύο.

  16) Σχέδιον επιστολής προς τον Ριμποπιέρ.

  17) Κατάλογος εγγράφων υποβληθέντων εις την Συνδιάσκεψιν εις φύλλα δύο.

  460. Φάκελλος Πανούτσου Νοταρά

  5 επιστολαί, εκ των οποίων μία του 1828 και 4 του 1829.

  461. Φάκελλος επιστολών διαφόρων

  1-14) Στην υπ’ αριθ. 5 επισυνάπτεται αντίγραφον επιστολής Καποδίστρια από 30 Σεπτεμβρίου 1830 και στην υπ’ αριθ. 13 επισυνάπτεται αυτόγραφον σχέδιον απαντήσεως Καποδίστρια.

  Επίσης στην υπ’ αριθ. 7 επιστολήν προς Νοϊχάουστ επισυνάπτεται σχέδιον περί αποικισμού Ελβετογερμανών εν Ελλάδι.

  462. Φάκελλος αλληλογραφίας Π. και Α. Νικολαΐδη

  4 επιστολαί. Μία του 1827 και 3 του 1828.

  463. Φάκελλος αλληλογραφίας Δ. Νικολοπούλου

  1-13) Επιστολαί Νικολοπούλου 1830 και 1831.

  14) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 30 Απριλίου 1831.

  15) Επίσης αυτόγραφον 23 Ιουλίου 1831.

  464. Φάκελλος αλληλογραφίας Ορφανού

  1-8) Επιστολαί Ορφανού 1829 και 1830.

  9) Σχέδιον απαντήσεως αυτόγραφον Κυβερνήτου 3/15.5.1831.

  465. Φάκελλος

  1-15) Διάφοραι αναφοραί προς τον Κυβερνήτην.