Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:362
 
Θέμα:Ελληνικά κείμενα του Καποδίστρια
 
Κατάλογος Καποδιστριακού Αρχείου Κερκύρας
 
Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1811-1828
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 45.07 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 53-72 από: 362
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/53.gif&w=550&h=800

Β'

[Εν Κερκύρα τη πρώτη του μηνός Μαρτίου του έτους εικοστού εννεακοσιοστού χιλιοστού ογδόου εις το πρώην ανάκτορον και εν τω γραφείω των αρχείων της Ιονίου Πολιτείας ο κ. Γεώργιος Βλάικος, αντιπρόσωπος του Δήμου Κερκυραίων και τούτου ως δωρεοδόχου της οικογενείας Καποδίστρια, παρέδωκε προς τον κ. Σπυρίδωνα Θεοτόκην, διευθυντήν των αρχείων της Ιονίου Πολιτείας, το αρχείον του αειμνήστου Κυβερνήτου της Ελλάδος Ιωάννου Καποδίστρια, το περιεχόμενον του δευτέρου κιβωτίου ως εξής]:

144. Φάκελλος1

Περιέχων ιδιόγραφον περίληψιν της πολιτικής σταδιοδρομίας του Κυβερνήτου από του έτους 1798 μέχρι 1822. Εκ φύλλων 56 και ενός σχισμένου, μετά διαφόρων προσθηκών.

1. Στον κατάλογο υπάρχουν με μελάνι δύο προσθήκες. Η μία γράφει «μετά Φακ. 3», η άλλη «Όρα Φακ. 3». Υπάρχει και μία τρίτη με την παρατήρηση «λείπει». Ο Φάκελλος 3 περιείχε επιστολές του Αυτοκράτορα Νικολάου, ο οποίος και αυτός λείπει, όπως ήδη έχουμε σημειώσει. Το χειρόγραφο αυτό συμβουλεύθηκε, όπως αναφέρει στον πρόλογο της ελληνικής μεταφράσεως της Αυτοβιογραφίας του Κυβερνήτη ο Μιχαήλ Θ. Λάσκαρης πριν εκδόσει το έργο του.

145. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Ferronays1

1) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου άνευ ημερομηνίας μετά συνημμένης επιστολής Κυβερνήτου προς τον ανωτέρω από 24ης Ιουνίου 1828.

2) Επίσης σχέδιον επιστολής προς τον Ίδιον 24ης Ιουνίου 1828.

3) Επίσης από 24ης Ιουνίου 1828.

4) Επιστολή Ferronays προς Κυβερνήτην από 16ης Ιουνίου 1828.

5) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς τον Ίδιον 3ης Αυγούστου 1828.

6) Αντίγραφον τηλεγραφήματος του Ferronays προς τον Ledeny 25ης Απριλίου άνευ έτους.

7-12) Επίσης επιστολαί του ιδίου από 7ης Μαΐου 1828, 31ης Ιουλίου 1828, 11 Ιουλίου 1828 εκ δύο φύλλων, 11 Νοεμβρίου 1828 εκ δύο φύλλων, 18

Σελ. 53
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/54.gif&w=550&h=800

Νοεμβρίου 1828, 26ης Νοεμβρίου 1828.

1. La Ferronays, υπουργός των Εξωτερικών της Γαλλίας από 4ης Ιανουαρίου 1828 μέχρι 22 Απριλίου 1829. Συνετέλεσε σημαντικά στην επέμβαση της Γαλλίας στις ελληνικές υποθέσεις.

146. Φάκελλος. Ευρετήριον αλφαβητικόν της Γενικής αλληλογραφίας του Κυβερνήτου

147. Φάκελλος Αλληλογραφίας μετά Pozzo di Borgo1

1) Επιστολή ανωτέρω προς Κυβερνήτην 1 Αυγούστου 1828.

2) Ωσαύτως 28ης Νοεμβρίου 1828.

3) Ωσαύτως 24ης Αυγούστου 1829.

4) Ωσαύτως 11ης Μαΐου 1830.

5) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς τον ανωτέρω εκ 5 φύλλων Μαΐου 1829.

6) Επίσης 24ης Αυγούστου 1829.

7) Επίσης ιδιόγραφον 7ης Αυγούστου 1820.

8) Επίσης ιδιόγραφον 29ης Δεκεμβρίου 1830 εκ δύο φύλλων.

1. Πρεσβευτής της Ρωσσίας στο Παρίσι και προσωπικός φίλος του Καποδίστρια. Ωφέλησε θετικά την ελληνική υπόθεση.

148. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά πρίγκηπος Lieven 1

1) Επιστολή εκ 19 σελίδων από 10ης Οκτωβρίου 1827.

2) Επίσης από 14ης Οκτωβρίου 1827.

3) Επίσης εκ πέντε σελίδων 4ης Οκτωβρίου 1827.

4) Επίσης 19ης Οκτωβρίου 1827.

5) Επίσης 23ης Μαρτίου 1827.

1. Πρεσβευτής της Ρωσίας στο Λονδίνο (1812-1834), πληρεξούσιος της Ρωσίας στη Διάσκεψη του Λονδίνου.

149. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Nesselrode

1) Επιστολή ανωτέρω προς Κυβερνήτην.

2) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου 24ης Ιουνίου 1825.

3) Επίσης 2ας Νοεμβρίου 1825.

4) Επίσης 6ης Δεκεμβρίου 1828.

5) Επίσης αυτόγραφον 9ης Ιουλίου 1830.

6) Επίσης αυτόγραφον 31ης Μαΐου 1831.

7) Επίσης αυτόγραφον 24ης Ιουλίου 1831.

Σελ. 54
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/55.gif&w=550&h=800

150. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά βασιλέως Βαυαρίας

1) Αυτόγραφον Βασιλέως Βαυαρίας από 9ης Μαΐου 1828.

2) Ο φάκελλος ο περιέχων αυτήν.

3) Αντίγραφον της ανωτέρω επιστολής.

4) Ο φάκελλος αυτής.

5) Επιστολή Βασιλέως Βαυαρίας από 24ης Απριλίου 1829 αυτόγραφος.

6) Ο φάκελλος ο περιέχων αυτήν.

7) Επιστολή Βασιλέως Βαυαρίας από 3ης Δεκεμβρίου 1829.

8) Ο φάκελλος αυτής.

9) Επίσης από 16ης Αυγούστου 1831.

151. Φάκελλος επιστολών Κανάρη

1) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου αυτόγραφον προς Κανάρην 27ης Νοεμβρίου 1830.

2) Επιστολή Κανάρη προς Κυβερνήτην 27ης Απριλίου 1831.

3) Επιστολή Κανάρη προς Κυβερνήτην 3ης Αυγούστου 1831. Μετ’ εσωκλείστου επιστολής.

4) Επίσης από 1ης Αυγούστου 1831.

5) Επίσης 11ης Μαΐου 1831.

6) Αυτόγραφον Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Κανάρην 18ης Μαΐου 1831.

7) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

152. Φάκελλος

Περιέχει σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου από 24ης Αυγούστου 1828 προς τους Portalis, Pozzo di Borgo και Πρίγκηπα Lieven.

153. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Κόμητος Λοβέρδου Νικολάου1

1) Επιστολή Λοβέρδου προς Κυβερνήτην 31ης Οκτωβρίου 1827.

2) Επιστολή Λοβέρδου προς Κυβερνήτην 3ης Νοεμβρίου 1827.

3) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Λοβέρδον 24ης Ιουνίου 1828.

4) Επίσης 24ης Ιουνίου 1828 εκ δύο φύλλων.

5) Επιστολή Λοβέρδου προς Κυβερνήτην 18ης Απριλίου 1828.

6-10) Επιστολαί Λοβέρδου 20ης Μαΐου 1828, 20ης Μαρτίου 1828, 26

1. Στρατηγός στο Γαλλικό στρατό. Κεφαλληνιακής καταγωγής κατατάχθηκε στο Γαλλικό στρατό το 1793, όπου έφθασε το βαθμό του αντιστρατήγου. Φίλος του Καποδίστρια, του μιλεί στα γράμματά του με απόλυτη ειλικρίνεια. Φυσικό είναι τα γραφόμενά του να επηρεάζωνται από την κοινή γνώμη του Παρισιού περί Καποδίστρια.

Σελ. 55
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/56.gif&w=550&h=800

Φεβρουαρίου 1828, 20 Μαρτίου 1828, 8ης Μαΐου 1828.

11) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Λοβέρδον 3 Αυγούστου 1828.

12) Επίσης 22ας Ιουνίου 1828.

13) Επιστολή Λοβέρδου προς Κυβερνήτην 15ης Μαρτίου 1828.

14) Επίσης 22 Σεπτεμβρίου 1828.

15) Επίσης 8 Αυγούστου 1828.

16) Επίσης εμπιστευτική 12ης Νοεμβρίου 1828.

17) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Λοβέρδον 23ης Σεπτεμβρίου 1828.

18) Επίσης αυτόγραφον από 10ης Δεκεμβρίου 1828.

154. Φάκελλος Αλληλογραφίας μετά Ναυάρχου Codrigton

1) Μετάφρασις τηλεγραφήματος εμπιστευτικού Codrigton προς τον Parkor, Γραμματέα του Ναυάρχου από 20ης Δεκεμβρίου 1827.

2) Αντίγραφον επιστολής Codrigton προς Κυβερνήτην 19 Οκτωβρίου 1827.

3) Αντίγραφον διαταγής Ναυάρχου Codrigton προς τους πλοιάρχους από 14ης Φεβρουαρίου 1828 αγγλιστί.

4) Μετάφρασις της ανωτέρω διαταγής γαλλιστί.

5) Επιστολή Codrigton προς Κυβερνήτην αγγλιστί.

6) Μετάφρασις αυτής γαλλιστί.

7) Επιστολή Codrigton προς Κυβερνήτην από 3ης Μαρτίου 1828 αγγλιστί.

8) Μετάφρασις τηλεγραφήματος Codrigton προς Καποδίστριαν από 19ης Μαΐου 1828.

9) Πρωτότυπον ανωτέρω αγγλιστί.

10) Επιστολή Codrigton προς Κυβερνήτην. Από 16ης Μαΐου 1830.

11) Περί παρασήμου του Τάγματος του Σωτήρος άνευ ημερομηνίας.

12) Μετάφρασις ανακοινώσεως Codrigton προς Ιμπραήμ πασάν εκ δύο φύλλων από 24ης Μαΐου 1828.

13) Αντίγραφον επιστολής άνευ ημερομηνίας από 15ης Μαΐου 1828.

14) Αντίγραφον διαταγής Condrigton προς Άγγλους πλοιάρχους από 24 Μαΐου 1828.

15) Επιστολή προς Κυβερνήτην Λόρδου Parkor από 15ης Μαΐου 1828. Αγγλιστί.

16) Επιστολή Codrigton προς Κυβερνήτην 24 Μαΐου 1828 αγγλιστί.

17) Περίληψις επιστολής Codrigton προς Κυβερνήτην 11ης Ιουλίου 1828.

18) Επιστολή Codrigton προς Κυβερνήτην αγγλιστί 11ης Ιουλίου 1828.

19) Επίσης από 14ης Αυγούστου 1828 εκ δύο φύλλων.

20) Επίσης εκ δύο φύλλων άνευ ημερομηνίας.

21) Επιστολή Codrigton προς Κυβερνήτην 8ης Σεπτεμβρίου 1828 εκ δύο φύλλων.

Σελ. 56
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/57.gif&w=550&h=800

22) Σχέδιον επιστολής άνευ ημερομηνίας και υπογραφής Αγγλιστί.

23) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Codrigton από 28ης Αυγούστου 1828.

155. Φάκελλος αλληλογραφίας Πλοιάρχου Liyons

1) Αντίγραφον επιστολής πλοιάρχου προς ναύαρχον Ricord από 15 Ιουλίου 1831.

2) Επιστολή Ricord προς Liyons 16ης Ιουλίου 1831.

156. Φάκελλος Αλληλογραφίας Φρειδερίκου Γουλιέλμου Πρίγκηπος της Βαυαρίας

1) Επιστολή πρίγκηπος προς Κυβερνήτην 5ης Αυγούστου 1827.

2) Επίσης 4ης Ιουλίου 1828.

3) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Πρίγκηπα από 14ης Ιανουαρίου 1829.

157. Φάκελλος αλληλογραφίας Θεοδ. Κολοκοτρώνη

1-11) Επιστολαί Κολοκοτρώνη προς Κυβερνήτην των ετών 1828, 1829 και 1830.

12) Επιστολή Κων/νου Κολοκοτρώνη Γαλλιστί 10ης Σεπτεμβρίου 1830.

13) Επίσης Κων/νου Κολοκοτρώνη Ελληνιστί 15ης Μαΐου 1830.

14) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Θεόδωρον Κολοκοτρώνην 26ης Μαΐου 1828.

15) Επίσης αυτόγραφον 30ης Ιουνίου 1832.

158. Φάκελλος

Περιέχει επιστολήν του Πρίγκηπος Φιλίππου Orleans προς Κυβερνήτην από 26ης Οκτωβρίου 1829.

159. Φάκελλος Αλληλογραφίας μετά Μαυρομιχάλη ετών 1827-1828-1829-1830

1) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου από 24ης Οκτωβρίου 1826.

2) Επιστολή εκ Γενεύης προς Γεώργιον Μαυρομιχάλην εις Αγκώνα από 13ης Μαρτίου 1823.

3) Επιστολή Π. Μαυρομιχάλη προς Κυβερνήτην 23ης Αυγούστου 1826.

4) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου αυτόγραφον προς Π. Μαυρομιχάλην 24ης Οκτωβρίου άνευ έτους.

5) Προκήρυξις Π. Μαυρομιχάλη προς την Ελλάδα και Σπάρτην 24ης Ιουλίου 1824.

Σελ. 57
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/58.gif&w=550&h=800

6) Επιστολή Γεωργίου Μαυρομιχάλη προς Κυβερνήτην 1823.

7) Επιστολή Μαυρομιχάλη Π. προς Κυβερνήτην από 21ης Σεπτεμβρίου 1821.

8) Επίσης από 21ης Δεκεμβρίου 1825 Γεωργίου Μαυρομιχάλη.

9) Κατάλογος μελών οικογενείας Μαυρομιχάλη με υπογραφήν Κωνσταντίνος και Γεώργιος Μαυρομιχάλης.

10) Επιστολή Π. Μαυρομιχάλη προς Δημήτριον Μαυρομιχάλην εις Παρισίους 25ης Ιανουαρίου 1828.

11) Επιστολή Π. Μαυρομιχάλη προς Κυβερνήτην 10ης Ιουλίου 1829.

12) Επιστολή Ιωάννου Μαυρομιχάλη και Λίνας Μαυρομιχάλη προς αδελφόν 17ης Ιανουαρίου 1829.

13) Επιστολή Γ.Π. Μαυρομιχάλη και Παναγή Πικουλάκη προς Κυβερνήτην από 29ης Ιανουαρίου 1829.

14) Επιστολή ιδίων προς Κυβερνήτην 31ης Ιανουαρίου 1831.

15) Επίσης ιδίων προς Κυβερνήτην 2ας Φεβρουαρίου 1831.

16) Επίσης των ιδίων 7ης Φεβρουαρίου 1831.

17) Επιστολή Αντωνίου Μαυρομιχάλη προς Κυβερνήτην 16ης Αυγούστου 1831.

18) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Π. Μαυρομιχάλην 2ας Οκτωβρίου 1821.

19) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς I. Μαυρομιχάλην 23ης Αυγούστου 18...

160. Φάκελλος

Περιέχει μίαν επιστολήν του Canning προς Κυβερνήτην από 19ης Αυγούστου 1828.

161. Φάκελλος επιστολών αδελφών Κουντουριώτη

1) Επιστολή Γεωργίου Κουντουριώτη προς Κυβερνήτην 30ης Μαΐου 1828.

2) Επίσης 31ης Μαΐου 1828.

3) Επιστολή Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτη προς Κυβερνήτην 3ης Ιουνίου 1829.

162. Φάκελλος

Περιέχει αντίγραφον μιας επιστολής προς Κυβερνήτην του Λόρδου Aberdeen1 Σεπτεμβρίου 1828.

1. Υπουργός των Εξωτερικών της Αγγλίας, Μάιος 1828 - Νοέμβριος 1830. Πληρεξούσιος της Αγγλίας στη Διάσκεψη του Λονδίνου.

Σελ. 58
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/59.gif&w=550&h=800

163. Φάκελλος αλληλογραφίας Ribeaupierre1

1) Επιστολή ανωτέρω προς Κυβερνήτην 16ης Ιουλίου άνευ έτους.

2) Επίσης από 25ης Δεκεμβρίου 1827.

3) Επίσης 9ης Ιανουαρίου 1828.

4) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς τον ανωτέρω 7ης Ιανουαρίου 1829.

5) Επιστολή του ιδίου προς Κυβερνήτην 13ης Αυγούστου 1828 εκ δύο φύλλων.

6) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς τον ίδιον 16ης Αυγούστου 1828 εκ 13 σελίδων.

7) Επίσης από 26ης Αυγούστου 1828.

8) Επίσης ιδιόγραφον άνευ ημερομηνίας.

9) Επίσης 8ης Οκτωβρίου 1828.

10) Επίσης 2ας Νοεμβρίου 1828.

11) Επίσης 12ης Νοεμβρίου 1828.

12) Επίσης 3ης Σεπτεμβρίου 1829.

13) Επιστολή Ribeaupierre προς Κυβερνήτην 20ης Ιανουαρίου άνευ έτους.

14) Επίσης από 29ης Μαΐου άνευ έτους. Εις την 4ην σελίδα υπάρχει σημείωσις από 16ης Ιουνίου 1829.

15) Επίσης ιδίου από 19ης Σεπτεμβρίου άνευ έτους.

16) Επιστολή ιδίου προς Κυβερνήτην 26ης Οκτωβρίου 1829.

17) Επιστολή 23ης Δεκεμβρίου 1829.

18) Επίσης 23ης Ιουλίου 1830.

19) Επίσης 13ης Μαΐου 1830.

20) Επίσης 15ης Ιουνίου 1830.

21) Επίσης 22ης Ιουλίου 1830.

22) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς τον ανωτέρω 5ης Αυγούστου 1831.

23) Επίσης 6ης Ιουλίου 1830.

24) Επίσης σχέδιον 27ης Αυγούστου 1830.

25) Επίσης σχέδιον 11ης Ιουνίου 1830.

26) Επίσης σχέδιον 20ης Μαΐου 1830.

27) Επίσης σχέδιον 2ας Απριλίου 1830.

1. Πρεσβευτής της Ρωσσίας στην Κωνσταντινούπολη. Λόγω των διπλωματικών ικανοτήτων του, του ανατέθηκαν από την Ρωσική κυβέρνηση οϊ διαπραγματεύσεις οι σχετικές με την ανεξαρτησία της Ελλάδος. 1836-1839 διετέλεσε πρεσβευτής της Ρωσίας στο Βερολίνο. (1783-1865).

164. Φάκελλος αλληλογραφίας Εϋνάρδου έτους 1827

1) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην άνευ ημερομηνίας.

Σελ. 59
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/60.gif&w=550&h=800

2) Σχέδιον Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην από 25ης Φεβρουαρίου 1826.

3) Σχέδιον ιδιόγραφον Κυβερνήτου προς Εϋνάρδον 5ης Μαρτίου 1826.

4) Σχέδιον ιδιόγραφον Κυβερνήτου προς Εϋνάρδον 14ης Απριλίου 1826.

5) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην άνευ ημερομηνίας.

6-11) Σχέδια ιδιόγραφα του Κυβερνήτου προς Εϋνάρδον με ημερομηνίες Δεκεμβρίου 1826.

12) Επισυνάπτεται ιδιόγραφος σημείωσις.

13) Ωσαύτως 31ης Ιανουαρίου 1826.

14-16) Τρεις επιστολαί Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην.

17) Εγκύκλιος προς τα Φιλελληνικά Κομιτάτα 30 Σεπτεμβρίου 1827.

18) Απόσπασμα εφημερίδος περί Κυβερνήτου 17ης Σεπτεμβρίου 1827.

19) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην 5ης Σεπτεμβρίου 1827.

20) Πληροφορίαι περί Ελληνικών πραγμάτων 3ης Οκτωβρίου 1827.

21) Επιστολή Κου Μπωβάν Πωκ προς Κυβερνήτην 1ης Σεπτεμβρίου 1827.

22) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην 5ης Οκτωβρίου 1827.

23) Σχέδιον ιδιόγραφον επιστολής Κυβερνήτου προς Εϋνάρδον 16ης Οκτωβρίου 1827.

24) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην 12ης Οκτωβρίου 1827.

25) Σχέδιον επιστολής ιδιόγραφον Κυβερνήτου προς Εϋνάρδον 13ης Οκτωβρίου 1827.

26) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην 3ης Οκτωβρίου 1827.

27) Ωσαύτως 13ης Οκτωβρίου 1827.

28) Ωσαύτως άνευ ημερομηνίας.

29) Εγκύκλιος Εϋνάρδου προς τα Φ. Κομιτάτα 8ης Αυγούστου 1827.

29-32) Τέσσερις επιστολές Εϋνάρδου προς Καποδίστριαν Δεκεμβρίου 1827.

33) Επιστολή Pastinox προς Εϋνάρδον 2ας Δεκεμβρίου 1827.

34) Αντίγραφον επιστολής Lavauguyon προς Εϋνάρδον 2ας Δεκεμβρίου 1827.

35) Απόσπασμα σχεδίου Kalekreuth περί παροχής δανείου.

36) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην 1ης Δεκεμβρίου 1827.

37) Επιστολή Π. Πάλη προς Κυβερνήτην 1ης Δεκεμβρίου 1827.

38) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην 26ης Νοεμβρίου 1827.

39) Επιστολή Εϋνάρδου προς την Επιτροπήν Βοηθημάτων 24ης Νοεμβρίου 1827.

40-44) Πέντε επιστολαί προς Κυβερνήτην, εκ των οποίων η μία έχει αποδέκτην τον Βιάρον Καποδίστριαν.

45) Αντίγραφον επιστολής Girard προς Εϋνάρδον 16ης Νοεμβρίου 1827.

46) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην 14ης Νοεμβρίου 1827. Επι-

Σελ. 60
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/61.gif&w=550&h=800

συνάπτεται επιστολή Φέλλεμπεργκ 12ης Νοεμβρίου 1827.

47) Ωσαύτως από 6ης Νοεμβρίου 1827.

48) Επισυνάπτεται επιστολή Lavauguyon εκ δύο φύλλων.

49) Ωσαύτως 17ης Αυγούστου 1827.

50) Ωσαύτως 17ης Αυγούστου 1827.

51) Ωσαύτως 10ης Ιανουαρίου 1827.

52) Ωσαύτως 26ης Αυγούστου 1827.

53) Σημείωσις.

54) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην 26ης Αυγούστου 1827.

55) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην άνευ ημερομηνίας. Φύλλα δύο.

56) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην 28ης Αυγούστου 1827.

57) Περίληψις εργασιών διά τα αναγκαία κεφάλαια.

58) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην 10ης Νοεμβρίου 1827.

59) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην 19ης Νοεμβρίου 1827.

60) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην 9ης Νοεμβρίου. Επισυνάπτεται απόσπασμα επιστολής Βιάρου και απόσπασμα εφημερίδος 9ης Νοεμβρίου 1827.

61) Επιστολή Εϋνάρδου προς Κυβερνήτην 1ης Απριλίου 1828.

62) Μετάφρασις επιστολής Λόρδου Κόχραν 22ας Μαρτίου 1828.

63) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου ιδιόγραφον 15ης Δεκεμβρίου 1828.

165. Φάκελλος αλληλογραφίας Εϋνάρδου των ετών 1828, 1829, 1830, 1831

Περιέχει 114 επιστολάς του Εϋνάρδου προς τον Καποδίστριαν με αρκετά επισυναπτόμενα εις τας περισσοτέρας.

Στο τέλος της αριθμημένης καταγραφής των επιστολών υπάρχει στον Κατάλογο (Πρωτόκολλον παραδόσεως) η σημείωσις. «Εν τω φακέλλω τούτω σώζεται λεπτομερής κατάλογος των εγγράφων όστις ελεγχθείς υπεγράφη».

166. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Ναυάρχων Heiden και Ricord

1) Επιστολή Heiden προς Κυβερνήτην 12ης Δεκεμβρίου 1828.

2) Επίσης 5ης Μαρτίου 1828.

3) Επίσης 11ης Αυγούστου 1828.

4) Υπόμνημα περί της καταστάσεως άνευ υπογραφής εκ Παρισίων 31ης Μαρτίου 1828.

5) Επιστολή Heiden προς Κυβερνήτην 16ης Μαΐου 1828.

6) Επίσης 16ης Μαΐου 1828.

7) Αντίγραφον επιστολής Heiden προς Codrigton 18ης Μαΐου 1828.

8) Αντίγραφον επιστολής Κυβερνήτου Ρωσσικού πλοίου Egeequel άνευ ημερομηνίας.

Σελ. 61
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/62.gif&w=550&h=800

9) Αντίγραφον επιστολής Heiden προς Κυβερνήτην 7ης Ιουνίου 1828.

10) Επίσης 1ης Αυγούστου 1828.

11) Επίσης 3ης Αυγούστου 1828.

12) Αντίγραφον επιστολής Heiden προς Codrigton 28ης Μαΐου 1828.

13) Αντίγραφον πρωτοκόλλου συνδιασκέψεως των τριών Ναυάρχων εν Ζακύνθω 13 και 25 Ιουλίου 1828 εκ δύο φύλλων.

14) Αποσπάσματα διαφόρων επιστολών του Deyough, Προξένου της Δανίας εν Σμύρνη από 26,28 και 30 Ιουλίου 1828 εκ δύο φύλλων.

15-19) Πέντε επιστολαί Heiden προς Κυβερνήτην Αυγούστου 1828.

20) Αντίγραφον επιστολής Heiden προς Rigny.

21) Επιστολή Heiden προς Κυβερνήτην μετ’ αντιγράφου περί τρόπου επιβιβάσεως των Αραβικών Στρατευμάτων, 8ης Σεπτεμβρίου 1828.

22) Αντίγραφον του ιδίου Πρωτοκόλλου.

23) Έκθεσις των τριών Ναυάρχων άνευ ημερομηνίας.

24-30) Επτά επιστολαί του Heiden προς τον Κυβερνήτην.

31) Αντίγραφον μυστικής επιστολής του Πρίγκηπος Lieven προς τον Heiden από 20ης Σεπτεμβρίου 1828.

32) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Heiden 16ης Αυγούστου 1828.

33) Επίσης αυτόγραφον 26ης Αυγούστου 1827.

34) Επίσης 31ης Αυγούστου 1828.

35) Επίσης 12ης Σεπτεμβρίου 1828.

36) Επίσης 14ης Νοεμβρίου 1828.

37) Αντίγραφον εμπιστευτικής επιστολής Καποδίστρια προς Heiden 14ης Νοεμβρίου 1928.

38) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Heiden 7ης Ιανουαρίου 1828.

39) Επιστολή Catacagy μετά ιδιογράφου σημειώματος του Κυβερνήτου 16 Αυγούστου 1827.

40) Επίσης 29ης Ιουλίου άνευ έτους.

41) Επίσης 29ης Αυγούστου 1828.

42) Επίσης 29ης Αυγούστου 1828.

43) Επίσης 20ης Σεπτεμβρίου 1828 μετά συνημμένου αντιγράφου επιστολής από 20ης Αυγούστου 1828 και ετέρας μετά δυσαναγνώστου υπογραφής από 5ης Ιουνίου 1828.

44) Επίσης 16ης Νοεμβρίου 1828.

45) Επίσης από 26ης Ιουλίου 1828 εκ δύο φύλλων.

167. Φάκελλος επιστολών Bennet Stevenson

1) Επιστολή Stevenson προς Καποδίστριαν Ιουλίου 1828.

2) Επίσης από 13ης Ιουλίου 1828.

Σελ. 62
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/63.gif&w=550&h=800

3) Επίσης από 21ης Μαρτίου 1828 μετά χάρτου μέρους προς καλλιέργειαν γεωμήλων εν Αιγίνη 1825.

4) Επίσης 26ης Μαΐου 1828.

5) Επίσης 26ης Μαΐου 1828.

6-12) Επιστολαί Stevenson προς Καποδίστριαν Απριλίου-Μαΐου 1828.

168. Φάκελλος αλληλογραφίας Sakkarof Florence

Περιέχει 1 επιστολή Sakkarof προς τον Καποδίστριαν του 1826,5 του 1827,2 άνευ ημερομηνίας και 1 του 1830. Επίσης αυτόγραφον επιστολής Καποδίστρια 9ης Νοεμβρίου 1826.

169. Φάκελλος επιστολών Σπανιολάχη1

Περιέχει 4 επιστολάς του Σπανιολάκη προς τον Κυβερνήτην, εκ των οποίων η μία χρονολογείται εις το 1827 και αι άλλαι 3 το 1829. Η της 1ης Ιουλίου 1829 φέρει αυτόγραφη σημείωση του Κυβερνήτου.

1. Γενικός φροντιστής του Στρατοπέδου Δυτικής Ελλάδος.

170. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Σαχίνη

Τρεις αναφοραί του πλοιάρχου Σαχίνη προς τον Κυβερνήτην της 20 Ιουνίου και 3ης Ιουλίου 1929 και της 8 Απριλίου 1830.

171. Φάκελλος επιστολών Stackeiberg

1-12) Επιστολαί Stackeiberg προς Κυβερνήτην των ετών 1826, 1827, 1828 και 1831.

13) Σχέδιον αυτόγραφον επιστολής Κυβερνήτου προς Stackeiberg.

14) Περίληψις μιας επιστολής εκ Σύρου γεγραμμένης επί του εξωφύλλου του φακέλλου.

172. Φάκελλος Αλληλογραφίας μετά Σακελλαρίου

1-12) Επιστολαί του Σακελλαρίου (βαρώνου, διαμένοντος στο Βουκουρέστι) προς τον Κυβερνήτην των ετών 1827,1828,1829,1830 και 1831.

173. Φάκελλος επιστολών Σεραφήμ και Σπυρίδωνος

1-7) Επιστολαί Σεραφήμ προς Κυβερνήτην των ετών 1829 και 1831.

8) Διατριβή και παρατηρήσεις επί των γενομένων παρά των Οθωμανών Ευβοίας 25ης Φεβρουαρίου υπό Σπυρίδωνος.

9) Επιστολή Σπυρίδωνος προς Κυβερνήτην 25ης Φεβρουαρίου 1831.

Σελ. 63
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/64.gif&w=550&h=800

10) Επίσης 26ης Φεβρουαρίου 1831.

11) Επιστολή Σεραφήμ προς Κυβερνήτην 19ης Σεπτεμβρίου 1829.

174. Φάκελλος επιστολών Sanquet

1) Επιστολή Sanquet προς Κυβερνήτην 28ης Ιουνίου 1829.

2) Επίσης 27ης Οκτωβρίου 1829.

175. Φάκελλος Επιστολών Γ. Σταύρου

1) Επιστολή Σταύρου προς Κυβερνήτην 15ης Δεκεμβρίου 1827.

2) Επίσης 15ης Δεκεμβρίου 1827.

3) Επίσης 31ης Μαΐου 1829 μετά σημειώσεως των παρά της Κεντρικής Επιτροπής επί δημοπρασιών πωληθέντων προσόδων διαφόρων επαρχιών της Πελοποννήσου από 1ης μέχρι 28ης Μαΐου 1829 εκ σελίδων 5.

4) Επιστολή Σταύρου προς Κυβερνήτην 25ης Νοεμβρίου 1830.

5) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Σταύρον 26ης Νοεμβρίου 1830.

6) Επιστολή Σταύρου προς Κυβερνήτην 28ης Οκτωβρίου 1829.

7) Επιστολή Σταύρου προς Κυβερνήτην 14ης Νοεμβρίου 1830 μετά συνημμένης αναφοράς εκ 5 σελίδων.

8) Αναφορά Σταύρου προς Κυβερνήτην 2ας Οκτωβρίου 1828.

9) Επίσης 2ας Νοεμβρίου 1829.

10) Επίσης της 14ης Οκτωβρίου 1829.

11) Επίσης της 22ας Φεβρουαρίου 1829 μετά ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου από 8ης Μαΐου 1829.

12) Επίσης από 9ης Μαΐου 1829.

13) Επίσης από 9ης Μαΐου 1829.

14) Επίσης από 24ης Μαΐου 1829 μετά συνημμένης αναφοράς (δυσανάγνωστος υπογραφή) από 19ης Μαΐου 1829.

15) Επίσης από 9ης Μαΐου 1829.

16) Επίσης από 12ης Μαΐου 1829 εκ δύο φύλλων.

17) Αντίγραφον πράξεων Επαρχιακής Δημογεροντίας Τριπολιτσάς προς την Επαρχιακήν Δημογεροντίαν υπ’ αριθ. 1748 από 11ης Μαΐου 1829.

18) Αναφορά Επαρχιακής Δημογεροντίας Καρυταίνης προς την Δημογεροντίαν Τριπολιτσάς υπ’ αριθ. 2816 12ης Μαΐου 1829.

19) Αναφορά Σταύρου προς Κυβερνήτην 13ης Μαΐου 1829 μετά συνημμένης καταγραφής από 1ης μέχρι 23ης Μαΐου των διά δημοπρασίας πωληθεισών προσόδων διαφόρων επαρχιών το 1829.

20) Επίσης 13ης Μαΐου 1829.

21) Επίσης 18ης Ιουλίου 1829.

Σελ. 64
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/65.gif&w=550&h=800

22) Σημείωσις των δοθέντων νομισμάτων εις πληρωμήν των γροσσίων 1.500.000 διά το Στρατόπεδον.

176. Φάκελλος επιστολών Διαφόρων Ξένων

1) Σχέδιον επιστολής προς Schanchorst 17ης Μαΐου 1829.

2) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Gneisenau 11ης Φεβρουαρίου 1829.

3) Σχέδιον επιστολής προς τον Ίδιον 20 Φεβρουαρίου 1828.

4) Σχέδιον επιστολής άνευ υπογραφής εκ Μύτικα από 12 Ιουλίου 1828 προς τον βαρώνον Stein.

5) Σχέδιον επιστολής προς βαρώνον Stéin 11ης Φεβρουαρίου 1829.

6) Επιστολή Stein προς Κυβερνήτην εκ Μονάχου 7ης Αυγούστου 1831 εκ Μονάχου.

7) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς στρατηγόν Vitjteben 11ης Φεβρουαρίου 1829.

8) Επιστολή Vitjteben προς Κυβερνήτην 17ης Ιουλίου 1828.

9) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Bunsen 11ης Φεβρουαρίου 1829.

10) Επιστολή Bunsen προς Κυβερνήτην 17ης Δεκεμβρίου 1829.

11) Επίσης από 17ης Δεκεμβρίου 1828.

177. Φάκελλος επιστολών Μ. Σούτσου, Γ. Σούτσου και Μητροπολίτου Σούτσου

1) Επιστολή Μιχαήλ Σούτσου προς Βιάρον 3ης Δεκεμβρίου 1827.

2) Έκθεσις Μιχαήλ Σούτσου εκ 10 σελίδων από 27ης Δεκεμβρίου 1828.

3) Επιστολή Μ. Σούτσου προς Κυβερνήτην εκ δύο φύλλων 24ης Μαΐου 1829.

4) Αναφορά Μιχαήλ Σούτσου εξ 24 φύλλων από 17ης Μαΐου 1829.

5) Επιστολή Μιχ. Σούτσου προς Κυβερνήτην από 1ης Μαρτίου 1829.

6) Επίσης από 30 Μαΐου 1829 εκ δύο φύλλων.

7) Επίσης από 27 Οκτωβρίου 1830.

8) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς έκτακτον απεσταλμένον Νοτίων Κυκλάδων 13ης Ιουλίου 1830.

9) Επιστολή Μ. Σούτσου προς Κυβερνήτην 13ης Νοεμβρίου 1828.

10) Επιστολή Γρηγορίου Σούτσου προς Κυβερνήτην 9ης Ιουνίου 1829.

11) Επιστολή Μητροπολίτου Σούτσου προς Κυβερνήτην 30 Αυγούστου 1827.

178. Φάκελλος. Επιστολαί Γεωργίου Σπυρίδωνος

1) Επιστολή Σπυρίδωνος προς Κυβερνήτην 3ης Μαΐου 1831. Εσώκλειστα

Σελ. 65
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/66.gif&w=550&h=800

α) επιστολή πολιτών εκ Τρικάλων προς Σπυρίδωνα από 25ης Απριλίου 1831. β) Ομοία επιστολή από 25ης Απριλίου 1831 γ) Τετράδιον εκ φύλλων 11, αντίγραφον εξετάσεως μαρτύρων.

179. Φάκελλος επιστολών Streffi

1) Επιστολή Streffi προς Κυβερνήτην 14ης Οκτωβρίου 1826.

2) Σχέδιον αυτόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου άνευ ημερομηνίας.

3) Επιστολή Streffi προς Κυβερνήτην 1ης Ιουλίου 1826.

4) Επίσης 12ης Μαρτίου 1830.

5) Επίσης 13ης Μαρτίου 183Τ

6) Επίσης 21ης Σεπτεμβρίου 1827.

180. Φάκελλος επιστολών Sobolonski

1) Επιστολή ανωτέρω προς Κυβερνήτην 20ης Απριλίου 1828.

2) Επίσης από 14ης Νοεμβρίου 1827 μετ’ εσωκλείστου σχεδίου απαντήσεως Κυβερνήτου.

181. Φάκελλος επιστολών Γ. Σισίνη

1) Επιστολή Γ. Σισίνη προς Κυβερνήτην από 28 Φεβρουαρίου 1826.

2) Επιστολή 26ης Μαρτίου 1827.

3) Επιστολή από 8ης Ιουνίου 1831.

182. Φάκελλος επιστολών Sandrini

1) Επιστολή ανωτέρω προς Κυβερνήτην 20ης Φεβρουαρίου 1828.

2) Επιστολή 16ης Μαΐου 1828.

3) Επιστολή 16ης Μαρτίου 1829.

4) Επιστολή 20ης Φεβρουαρίου 1829.

183. Φάκελλος επιστολών Συνταγματάρχου Seal on

1) Επιστολή Scalon προς Κυβερνήτην 27ης Σεπτεμβρίου 1830.

2) Επιστολή 5ης Φεβρουαρίου 1831.

184. Φάκελλος επιστολών Σπυρίδωνος και Νικολάου Σκούφου

1) Επιστολή Σκούφου προς Κυβερνήτην 18ης Νοεμβρίου 1825.

2) Επιστολή Σ. Σκούφου εκ δύο φύλλων από 30ης Οκτωβρίου 1828.

3) Επιστολή Σπυρίδωνος Σκούφου 30ης Σεπτεμβρίου 1831.

Σελ. 66
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/67.gif&w=550&h=800

185. Φάκελλος επιστολών Stourdza και Studs

1) Επιστολή Stourdza προς Κυβερνήτην 19 Αυγούστου 1827.

2-18) Επιστολαί προς Κυβερνήτην 1830 και 1831.

19) Επιστολή 29ης Μαΐου 1831 μετ’ εσωκλείστου επιστολής των Γεωργίου, Μάρκου και Κοσμά Αδελφών Βαρβάκη.

20) Επίσης 30ης Μαΐου 1831.

21) Επίσης 17ης Ιουνίου 1831.

22) Επίσης 20ης Ιουνίου 1831.

23) Επιστολή Stubs προς Κυβερνήτην 6ης Δεκεμβρίου 1829.

24) Επίσης 14ης Μαΐου 1830.

25) Επιστολή Στούρτζα προς Κυβερνήτην 20ης Μαΐου 1828.

26) Επίσης 16ης Ιουνίου 1830.

27) Επίσης 3ης Μαρτίου 1828.

28) Επιστολή Μαρίας Στούρτζα προς Κυβερνήτην 31ης Μαΐου 1831.

29) Επίσης 23ης Ιανουαρίου 1830.

30) Επιστολή Stubs προς Κυβερνήτην 22ας Φεβρουαρίου 1830.

31) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Stubs 14 Ιανουαρίου 1829.

32) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Στούρτζαν 7ης Ιουλίου 1830.

33) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Στούρτζαν 29 Ιουλίου 1830.

34) Επίσης αυτόγραφος εκ δύο φύλλων 22ας Νοεμβρίου 1830.

35-40) Σχέδια αυτόγραφα επιστολών προς Στούρτζαν από 6ης Οκτωβρίου 1830 μέχρι 3ης Σεπτεμβρίου 1831.

186. Φάκελλος επιστολών Σπηλιά8η, Γραμματέως Επικρατείας των ετών 1829-1830-1831

1) Επιστολαί Σπηλιάδη προς Κυβερνήτην από 20 Φεβρουαρίου 1829 μέχρι 13ης Ιουνίου 1829.

10) Επιστολή 30ης Μαΐου 1829. Επισυνάπτεται αντίγραφον αποφάσεως ΛΘ' συνεδριάσεως της 3ης Μαΐου 1827 της εν Τροιζήνι συνελεύσεως.

11) Επίσης 20ης Ιουνίου 1829.

12) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Σπηλιάδην 6ης Δεκεμβρίου 1829.

13) Επίσης 18ης Δεκεμβρίου 1829.

14) Επιστολή Σπηλιάδη 19ης Δεκεμβρίου 1829.

15) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Σπηλιάδην 23ης Δεκεμβρίου 1829.

16) Επίσης αυτόγραφον 9ης Δεκεμβρίου 1829.

17) Επιστολή Σπηλιάδη προς Χιλίαρχον Χατζηπέτρον 11ης Οκτωβρίου 1829.

18) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Σπηλιάδην 14ης Δεκεμβρίου 1829.

19) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Σπηλιάδην 17ης Ιανουαρίου 1830.

Σελ. 67
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/68.gif&w=550&h=800

20) Επίσης 10ης Απριλίου 1830.

21-25) Σχέδια αυτόγραφα Κυβερνήτου 1830.

26) Σχέδιον Διαταγής προς την επί της οικονομίας επιτροπήν μετ’ αντιγράφου αυτής.

27) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς τον Γραμματέα επί των Εσωτερικών 14ης Σεπτεμβρίου 1830.

28) Αντίγραφον Ψηφίσματος υπ’ αριθ. 257 3ης Νοεμβρίου 1830.

29-33) Σχέδια αυτόγραφα Κυβερνήτου από 23 Δεκεμβρίου 1830 μέχρι 18ης Ιανουαρίου 1831.

34) Επιστολή Σπηλιάδη προς Κυβερνήτην 18ης Μαρτίου 1831.

35) Επίσης 15ης Απριλίου 1831.

36) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Σπηλιάδην άνευ ημερομηνίας.

37) Ωσαύτως.

187. Φάκελλος επιστολών Λεοπόλδου

1) Επιστολή ιδιόγραφος Πρίγκηπος Λεοπόλδου προς Κυβερνήτην 24ης Σεπτεμβρίου 1827.

2) Σημείωσις ιδιόγραφος Κυβερνήτου μετά 5 ημερομηνιών.

3) Εξώφυλλον μετά της επιγραφής «αποστολή εμπιστευθείσα εις τον Κόμητα Βούλγαρην» 6ης Ιουνίου 1829.

4) Επιστολή Πρίγκηπος Κοβούργου από 30 Αυγούστου άνευ έτους.

5) Σχέδιον απαντήσεως αυτόγραφον Κυβερνήτου από 31ης Αυγούστου άνευ έτους.

6) Επίσης αυτόγραφον 18 Αυγούστου 1827.

188. Περικάλυμμα αλληλογραφίας Πρίγκηπος Πολινιάκ1

Άνευ ουδενός εγγράφου.

1. Πρεσβευτής της Γαλλίας στο Λονδίνο 1823-1829, πληρεξούσιος της Γαλλίας στη Διάσκεψη του Λονδίνου, πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας 8 Αυγούστου 1828 - 28 Ιουλίου 1830.

189. Φάκελλος αλληλογραφίας Guilleminot

1) Επιστολή Guilleminot 27ης Μαρτίου 1828 εκ δύο φύλλων προς Κυβερνήτην.

2) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς τον ίδιον 9ης Σεπτεμβρίου 1828.

3) Επιστολή Guilleminot προς Κυβερνήτην 30ης Σεπτεμβρίου 1828.

4) Επιστολή Guilleminot 10ης Οκτωβρίου 1828.

5) Σημείωμα ιδίου προς Κυβερνήτην 29ης Οκτωβρίου 1828.

Σελ. 68
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/69.gif&w=550&h=800

6) Επιστολή ιδίου προς Κυβερνήτην 17ης Νοεμβρίου 1828.

190. Φάκελλος αλληλογραφίας Ponsonby1

1) Επιστολή Ponsonby προς Κυβερνήτην 14ης Ιανουαρίου 1828.

2) Επίσης 12ης Ιανουαρίου 1828 εκ δύο φύλλων.

1. Στρατηγός Διοικητής Μάλτας.

191. Φάκελλος επί του εξωφύλλου του οποίου γράφεται Lettres di conte Capodistria au Roi de France et au Dauphin - Pieces No 3

Ο φάκελλος ευρέθη κενός άνευ ουδενός εγγράφου.

192. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Rayneval1

1) 4 επιστολαί Ρενεβάλ προς Κυβερνήτην 28/9, 21/10 και 2/12 1828.

5) Σχέδιον επιστολής προς Ρενεβάλ 24ης Σεπτεμβρίου 1828.

1. Πρεσβευτής της Γαλλίας στη Βέρνη. Διηύθυνε το γαλλικό υπουργείο εξωτερικών τον Αύγουστο-Οκτώβριο 1828, κατά την απουσία του La Ferroneys.

193. Φάκελλος αλληλογραφίας Hyde de Muville

1) Έγγραφον Υπουργού Ναυτικών Γαλλίας προς Κυβερνήτην Hausser 19ης Μαΐου 1830.

2) Ωσαύτως 17ης Ιουλίου 1830.

194. Φάκελλος αλληλογραφίας με Minciaky και Matussevith

1-6) Επιστολαί Ματούσεβιτς προς Κυβερνήτην από 31ης Ιουλίου μέχρι 23ης Σεπτεμβρίου 1827.

7) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Ματούσεβιτς 29ης Αυγούστου 1830.

8) Ωσαύτως αυτόγραφον 27ης Αυγούστου 1830.

9) Ωσαύτως εις τρία ημίφυλλα 21ης Νοεμβρίου 1830.

10) Επιστολή Μινσιάκη προς Κυβερνήτην 29ης Οκτωβρίου 1829.

11) Σχέδιον επιστολής προς Μινσιάκην 14ης Ιανουαρίου 1830.

12) Ωσαύτως 24ης Μαρτίου 1830.

195. Αλληλογραφία Vicente de Caux

Ο φάκελλος ευρέθη κενός.

Σελ. 69
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/70.gif&w=550&h=800

196. Αλληλογραφία Bitern

1) Επιστολή Βιτέρν προς Καποδίστριαν από 18ης Αυγούστου 1829.

2) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Βιτέρν από 2ας Μαΐου 1829.

197. Φάκελλος αλληλογραφίας χ. Μαντολών1

Επιστολή Μαντολών προς Κυβερνήτην από 1ης Μαρτίου 1829.

1. Γάλλος Στρατηγός (1783-1853), στενός συνεργάτης του Ναπολέοντα. Πρόσφερε στον Καποδίστρια δάνειο 15 εκατ. φράγκων, το οποίον τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

198. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Στρατηγού Rouemont

1) Επιστολή Rouemont από 31ης Δεκεμβρίου 1829.

199. Φάκελλος επιστολών Λαφαγέτ

1) Επιστολαί Λαφαγέτ προς κυβερνήτην 2ας Απριλίου 1826, 22ας Νοεμβρίου 1827, 7ης Ιανουαρίου 1830.

200. Φάκελλος αλληλογραφίας Roy A.

1) Επιστολή Roy προς Κυβερνήτην 17ης Ιουνίου 1829.

1. Γάλλος πολιτικός και οικονομολόγος. Στην κυβέρνηση Μαρτινιάκ (1828 - 1829) διετέλεσε υπουργός Οικονομικών.

201. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Ναυάρχου Dandolo1

1) Επιστολή Καποδίστρια προς Δάνδολον 24ης Δεκεμβρίου 1828.

2) Σχέδιον εγκυκλίου Dandolo προς Ναύαρχον άνευ ημερομηνίας.

3) Κατάστασις φορτίων κατασχεθέντων υπό Ελληνικού Στόλου.

4) Λογαριασμός των Ναύλων, σταλιών κλπ. Γαλλιστί.

5) Ωσαύτως Ελληνιστί.

6) Ανάκρισις διά το κατασχεθέν βρίκιον εκ σελίδων 11.

7) Υπόμνημα περί ενεργειών του Dandolo άνευ ημερομηνίας εκ σελίδων 11.

1. Αντιναύαρχος, διοικητής του αυστριακού στόλου στη Μεσόγειο.

202. Φάκελλος αλληλογραφίας Στρατηγού Γιαννάκη Ράνκου

1) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Ράνκον 20ης Αυγούστου 1830.

Σελ. 70
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/71.gif&w=550&h=800

2) Ομοίως 4ης Μαρτίου άνευ έτους.

3) Επιστολή Ράνκου προς Κυβερνήτην 13 Μαΐου 1831.

4) Επιστολή 1ης Ιουλίου άνευ έτους.

5) Αυτόγραφον σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Ράνκον 15ης Ιουνίου 1831.

6) Ομοίως αυτόγραφον άνευ ημερομηνίας.

7) Επιστολή Ράνκου προς Κυβερνήτην 22ας Αυγούστου 1831.

8) Σχέδιον αυτόγραφον επιστολής Κυβερνήτου προς Ράνκον 29ης Αυγούστου 1831.

203. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Βαρώνου Schaumburg

1) Επιστολή του ανωτέρω προς Κυβερνήτην 9ης Σεπτεμβρίου 1829.

2) Επίσης 24ης Ιουνίου 1830 μετ’ εσωκλείστου εκθέσεως περί φυλακών

3) Επιστολή 26ης Ιουλίου 1830.

4) Επιστολή 1ης Αυγούστου 1830.

5) Επίσης 11ης Ιουλίου 1830 μετ’ εσωκλείστου παρατηρήσεων περί Πατρών.

6) Επίσης 19ης Νοεμβρίου 1830.

7) Επίσης 24ης Σεπτεμβρίου 1830.

8) Επίσης 22ας Αυγούστου 1831.

9) Σημείωσις περί οικοδομής 1ης Αυγούστου 1830.

10) Χάρτης περί φυλακών εν Πόρω.

11) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου αυτόγραφον άνευ ημερομηνίας.

12) Επίσης αυτόγραφον 11ης Οκτωβρίου 1830.

13) Επίσης αυτόγραφον 29ης Σεπτεμβρίου 1830.

204. Φάκελλος Διαφόρων Επιστολών προς Κυβερνήτην

Περιέχει 52 επιστολάς προς Κυβερνήτην και πέντε ιδιόγραφα σχέδια απαντήσεων του τελευταίου. Σύνολον 57 τεμάχια, με ημερομηνίας από 1827 μέχρι το 1831.

205. Φάκελλος επιστολών Πωζιέ

1) Επιστολή Πωζιέ προς Κυβερνήτην 17ης Δεκεμβρίου 1828.

2) Υπόμνημα περί οργανισμού του Πυροβολικού υπό Πωζιέ εκ σελίδων 10.

3) Επιστολή Πωζιέ 7ης Ιουνίου 1829.

4) Ωσαύτως 15ης Ιουνίου 1829.

5) Ωσαύτως 16ης Ιουνίου 1829.

Σελ. 71
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/72.gif&w=550&h=800

6) Ωσαύτως άνευ ημερομηνίας.

7) Ωσαύτως 24ης Ιουνίου 1829. Επισυνάπτεται το υπ’ αριθ. 153 έγγραφον του Διευθυντού του Ναυστάθμου.

8) Επιστολή Πωζιέ από 24ης Ιουνίου 1829.

9-21) Επιστολαί Πωζιέ προς Κυβερνήτην ετών 1829, 1830 και 1831.

22) Πληροφορίαι περί δαπάνης ιδρύσεως Στρατιωτικής Σχολής.

23) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου 30ης Οκτωβρίου 1827.

24-27) Σχέδια αυτόγραφα απαντήσεων Κυβερνήτου.

28) Κεντρική Στρατιωτική Σχολή εκ φύλλων δύο.

29) Σχέδιον επιστολής προς Πωζιέ 21ης Οκτωβρίου 1830.

30) Ωσαύτως 21ης Οκτωβρίου 1830.

206. Φάκελλος αλληλογραφίας Στρατηγού Σνάϊντερ

1) Επιστολαί Σνάϊντερ προς Κυβερνήτην των ετών 1828, 1829, 1830. Στην υπ’ αριθ. 20 της 7ης Αυγούστου 1829 επισυνάπτεται κατάλογος βιβλίων, στην υπ’ αριθ. 34 επισυνάπτεται κατάλογος Ιππων.

37) Προκήρυξις Σνάϊντερ 16ης Μαΐου 1830.

38-45) Επιστολαί Σνάϊντερ προς Κυβερνήτην έτους 1830.

46-52) Επιστολαί Κυβερνήτου προς Σνάϊντερ έτους 1829.

53) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Σνάϊντερ 16ης Ιουλίου 1829.

54-61) Σχέδια απαντήσεων 1829 και 1830 όχι ιδιόγραφα.

62) Αυτόγραφον Κυβερνήτου 13ης Ιουνίου 1830.

63) Αυτόγραφον 2ας Αυγούστου 1830.

64) Προϋπολογισμός δαπάνης προς επισκευήν φρουρίου Ναυαρίνου.

65) Επιστολή Ρασήν προς Κυβερνήτην 4ης Ιουνίου 1829. Επισυνάπτεται φύλλον υπηρεσιών του αυτού.

207. Φάκελλος αλληλογραφίας Ιακωβάκη Ρίζου

1) Επιστολή Ρίζου προς Κυβερνήτην 5ης Απριλίου 1827.

2) Ωσαύτως 13ης Ιουνίου 1828.

3) Ωσαύτως άνευ ημερομηνίας.

4) Ωσαύτως 21ης Αυγούστου 1828.

5) Επιστολή Μυλωνά προς Ρίζον 14ης Δεκεμβρίου 1829.

6) Επιστολή Ρίζου προς Κυβερνήτην 29ης Δεκεμβρίου 1830. Επισυνάπτεται επιστολή Μπεγή.

7-10) Επιστολαί Ρίζου προς Κυβερνήτην 1829, 1830 και 1831.

11) Επιστολή Κυβερνήτου προς Ρίζον 16ης Ιανουαρίου 1830.

Σελ. 72
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 53

  Β'

  [Εν Κερκύρα τη πρώτη του μηνός Μαρτίου του έτους εικοστού εννεακοσιοστού χιλιοστού ογδόου εις το πρώην ανάκτορον και εν τω γραφείω των αρχείων της Ιονίου Πολιτείας ο κ. Γεώργιος Βλάικος, αντιπρόσωπος του Δήμου Κερκυραίων και τούτου ως δωρεοδόχου της οικογενείας Καποδίστρια, παρέδωκε προς τον κ. Σπυρίδωνα Θεοτόκην, διευθυντήν των αρχείων της Ιονίου Πολιτείας, το αρχείον του αειμνήστου Κυβερνήτου της Ελλάδος Ιωάννου Καποδίστρια, το περιεχόμενον του δευτέρου κιβωτίου ως εξής]:

  144. Φάκελλος1

  Περιέχων ιδιόγραφον περίληψιν της πολιτικής σταδιοδρομίας του Κυβερνήτου από του έτους 1798 μέχρι 1822. Εκ φύλλων 56 και ενός σχισμένου, μετά διαφόρων προσθηκών.

  1. Στον κατάλογο υπάρχουν με μελάνι δύο προσθήκες. Η μία γράφει «μετά Φακ. 3», η άλλη «Όρα Φακ. 3». Υπάρχει και μία τρίτη με την παρατήρηση «λείπει». Ο Φάκελλος 3 περιείχε επιστολές του Αυτοκράτορα Νικολάου, ο οποίος και αυτός λείπει, όπως ήδη έχουμε σημειώσει. Το χειρόγραφο αυτό συμβουλεύθηκε, όπως αναφέρει στον πρόλογο της ελληνικής μεταφράσεως της Αυτοβιογραφίας του Κυβερνήτη ο Μιχαήλ Θ. Λάσκαρης πριν εκδόσει το έργο του.

  145. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Ferronays1

  1) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου άνευ ημερομηνίας μετά συνημμένης επιστολής Κυβερνήτου προς τον ανωτέρω από 24ης Ιουνίου 1828.

  2) Επίσης σχέδιον επιστολής προς τον Ίδιον 24ης Ιουνίου 1828.

  3) Επίσης από 24ης Ιουνίου 1828.

  4) Επιστολή Ferronays προς Κυβερνήτην από 16ης Ιουνίου 1828.

  5) Σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς τον Ίδιον 3ης Αυγούστου 1828.

  6) Αντίγραφον τηλεγραφήματος του Ferronays προς τον Ledeny 25ης Απριλίου άνευ έτους.

  7-12) Επίσης επιστολαί του ιδίου από 7ης Μαΐου 1828, 31ης Ιουλίου 1828, 11 Ιουλίου 1828 εκ δύο φύλλων, 11 Νοεμβρίου 1828 εκ δύο φύλλων, 18