Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:362
 
Θέμα:Ελληνικά κείμενα του Καποδίστρια
 
Κατάλογος Καποδιστριακού Αρχείου Κερκύρας
 
Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1811-1828
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 45.07 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 85-104 από: 362
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/85.gif&w=550&h=800

Ράμφου μετ’ ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου προς την Οικον. Επιτροπήν Μεσηνίας.

90-95) Ωσαύτως επιστολαί Ράμφου Οκτωβρίου 1830.

96) Σχέδιον συνθηκών 23ης Νοεμβρίου 1830.

97) Επιστολή Ράμφου προς Κυβερνήτην 26ης Νοεμβρίου 1830.

98) Ωσαύτως Ράμφου προς Κυβερνήτην 29ης Νοεμβρίου 1830. Επισυνάπτεται σημείωσις σχηματισμού Αγγλικού Υπουργείου.

99) Ωσαύτως 3ης Δεκεμβρίου 1830. Επισυνάπτεται άνταπόκρισιςTemps.

100) Ωσαύτως 13ης Δεκεμβρίου 1830.

101) Ωσαύτως 17ης Δεκεμβρίου 1830.

102) Ωσαύτως 24ης Δεκεμβρίου 1830.

103) Ωσαύτως 4ης Ιανουαρίου 1831.

104) Ωσαύτως 14ης Ιανουαρίου 1831. Επισυνάπτεται Λ/σμός Διοικητού Μεσηνιακού Φρουρίου.

105) Ωσαύτως 20ης Ιανουαρίου 1831.

106) Ωσαύτως 21ης Ιανουαρίου 1831. Επισυνάπτεται α) εξέτασις του πλοιάρχου Χέλμη β) Ειδήσεις εξωτερικού εκ Σύρου.

107) Επιστολή Ράμφου 18ης Φεβρουαρίου 1831 μετ’ ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου.

108-129) Επιστολαί Ράμφου από 28ης Φεβρουαρίου μέχρι 30 Ιουλίου 1831. Στην 112 σημειώνεται «μετ’ απαντήσεως», στην 120 επισυνάπτεται προκήρυξις προς τους Σπαρτιάτας.

130) Επιστολή 1ης Αυγούστου 1831. Επισυνάπτονται α) αναφορά συμβάντων Σταματελοπούλου β) Κατάστασις αφίξεως γ) Αναχωρήσεις πλοίων.

131) Επιστολή Ράμφου 4ης Αυγούστου 1831.

132) Ωσαύτως 4ης Αυγούστου 1831.

133) Ωσαύτως 7ης Αυγούστου 1831. Επισυνάπτεται αναφορά Γαλλιστί προς τους Διοικητάς Πόρου.

134) Ωσαύτως 12ης Αυγούστου 1831. Επισυνάπτεται έγγραφον εν αντιγράφω προς τους Διοικητάς Αρχηγούς και τον Διευθυντήν του Γαλλικού Βρικίου.

135) Ωσαύτως 17ης Αυγούστου 1831.

136) Ωσαύτως 31 Αυγούστου 1831.

137) Ωσαύτως 17 Σεπτεμβρίου 1831.

138) Ωσαύτως 17 Σεπτεμβρίου 1831. Επισυνάπτεται α) έγγραφον γαλλιστί περί της καταστάσεως και β) Αναφορά διαφόρων.

229. Φάκελλος

Περιέχει βιβλίον καταγραφής περιέχον εις διάφορα φύλλα αυτού καταγραφήν των εις διαφόρους πόλεις του εξωτερικού ευρισκομένων Ελλήνων.

Σελ. 85
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/86.gif&w=550&h=800

230. Φάκελλος επιστολών και αναφορών Garnot

1) Ιδιόγραφος σημείωσις των ονομάτων των αξιωματικών.

2) Επιστολή Μανιτάκη προς Garnot 19ης Ιουλίου 1829.

3) Επιστολή L. Isay προς Garnot 29ης Ιουλίου 1829.

4) Επιστολή Καλλέργη προς Garnot 22ας Ιουλίου 1829.

5) Επιστολή Σταυρίδη προς Garnot 16ης Ιουλίου 1829.

6) Επιστολή Θεοδώρου (επίθετον δυσανάγνωστον) προς τον ίδιον 13ης Ιουλίου 1829.

7) Επιστολή διαφόρων προς Garnot 22ας Ιουλίου 1829.

8) Επιστολή Vaub προς ίδιον 22ας Ιουλίου 1829.

9) Σχέδιον διοργανώσεως επιτελείου υπό Garnot 13ης Ιουλίου 1829.

10) Σχέδιον διοργανώσεως σώματος μηχανικού (υπογραφή δυσανάγνωστος).

11) Προσωριναί οδηγίαι υπηρεσίας μηχανικού άνευ υπογραφής.

12) Το ίδιον υπογεγραμμένον παρά Garnot.

13) Σχέδιον οργανισμού επιτελείου μηχανικού άνευ υπογραφής.

14) Επίσης άνευ υπογραφής.

231. Φάκελλος αλληλογραφίας Συνταγματάρχου Πιέρρη των ετών 1829, 1830, 1831

1) Επιστολή Πιέρρη 27ης Μαρτίου 1828.

2) Επιστολή Πιέρρη 23ης Οκτωβρίου 1828. Εσώκλειστα τρία αποσπάσματα.

3) Όρκος πίστεως των ανδρών του Βου λόχου 10ης Νοεμβρίου 1828.

4) Επιστολή Πιέρρη προς Κυβερνήτην 19ης Σεπτεμβρίου 1828. Εσώκλειστος αναφορά Chambell προς Πιέρρην 2ας Οκτωβρίου 1828. Επίσης αναφορά Lahil και σημειώσεις.

5) Επιστολή Μακέντου προς Κυβερνήτην 7ης Φεβρουαρίου 1829. Επιστολή Βότση ιδίας ημερομηνίας.

6) Επιστολή Πιέρρη προς Κυβερνήτην 7ης Φεβρουαρίου 1829. Εσώκλειστα επιστολή A. Latrister προς Πιέρρην 7ης Φεβρουαρίου 1829. Επιστολή Tregel 7ης Φεβρουαρίου 1829. Έγγραφον 26ης Φεβρουαρίου 1829. Απογραφή Στρατιωτικών αντικειμένων 7ης Φεβρουαρίου 1829. Κατάστασις πυρομαχικών των ευρισκομένων εις Μορηάν εκ δύο φύλλων. Ονομαστικός κατάλογος αξιωματικών Βου τάγματος Μηχανικού. Συνημμένα εν όλω 6.

7) Επιστολή Πιέρρη προς Κυβερνήτην 13ης Μαΐου 1829.

8) Το διπλούν του ανωτέρω εγγράφου.

9) Επίσης 24ης Μαΐου 1827 έγγραφον υπ’ αριθ. 229.

10) Επίσης έγγραφον υπ’ αριθ. 250 14ης Ιουνίου 1829. Εσώκλειστα έγγραφα Πιέρρη υπ’ αριθ. 242, 243 και 248.

Σελ. 86
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/87.gif&w=550&h=800

11) Έγγραφον αριθμός 248 Toublikata 14ης Ιουνίου 1829.

12) Έγγραφον αριθμός 227 29ης Ιουνίου 1829.

13) Έγγραφον Πιέρρη 307 8ης Ιουλίου 1829. Εσώκλειστον έγγραφον Pauzié. Έγγραφον 273 Πιέρρη προς Συνταγματάρχην Pauzié.

14) Έγγραφον Πιέρρη προς Κυβερνήτην 1828. Εσώκλειστον έγγραφον Πιέρρη προς Pauzié αριθμός 226.

15) Έγγραφον Πιέρρη προς Κυβερνήτην αριθμός 319 20ης Ιουλίου 1829.

16) Έγγραφον 7ης Σεπτεμβρίου 1829 αριθμός 379.

17) Έγγραφον 20ης Σεπτεμβρίου 1829 αριθμός 373.

18) Επίσης 20ης Σεπτεμβρίου αριθ. 394. Εσώκλειστα α) Έγγραφον Κυβερνήτου προς Πιέρρην 4ης Σεπτεμβρίου 1829. β) Ημερήσια διαταγή Πιέρρη 18ης Σεπτεμβρίου 1829. γ) Επιστολή Πιέρρη προς Περάκην αριθ. 291 δ) Έγγραφον Κυβερνήτου προς Πιέρρην 6ης Σεπτεμβρίου 1829.

19) Έγγραφον Πιέρρη προς Κυβερνήτην αριθ. 404 17ης Σεπτεμβρίου 1829.

20) Επίσης υπ’ αριθ. 407 29ης Σεπτεμβρίου 1829.

21) Επίσης υπ’ αριθ.4143ης Οκτωβρίου 1829. Εσώκλειστα έγγραφον Πιέρρη προς Tregel 405 3ης Οκτωβρίου 1829.

22) Επίσης αριθ. 420 18 Οκτωβρίου 1829.

23) Επίσης αριθ. 424 19ης Οκτωβρίου 1829.

24) Επίσης αριθ. 426 23 Οκτωβρίου 1829. Εσώκλειστα α) Επιστολή Πιέρρη προς Tregel αριθ. 425 β) Επιστολή Pauzie προς ίδιον αριθ. 174.

25) Επίσης Πιέρρη προς Κυβερνήτην αριθ. 453 15ης Νοεμβρίου 1825 Εσώκλειστον έγγραφον Πιέρρη υπ’ αριθ. 452.

26) Επίσης αριθ. 437 7ης Νοεμβρίου 1829.

27) Επίσης άνευ ημερομηνίας. Εσώκλειστον έγγραφον Πιέρρη προς Στρατηγόν Πίσσαν β) Επιστολή Πίσσα προς Πιέρρην. Αμφότερα αντίγραφα.

28) Επίσης αριθ. 661 12ης Μαΐου 1830.

29) Επίσης 2ας Μαΐου 1830.

30) Επίσης αριθ. 711 15ης Ιουνίου 1830.

31) Επίσης αριθ. 865 19ης Σεπτεμβρίου 1830.

32) Κατάστασις Στρατευμάτων 23ης Οκτωβρίου 1830 υπό Πιέρρη.

33) Κατάστασις Στρατοπέδου Ναυπάκτου.

34) Επιστολή Πιέρρη προς Κυβερνήτην αριθ. 1037 26.10.1830.

35) Επιστολή Πιέρρη προς Κυβερνήτην αριθ. 1155 8.1.1831.

36) Επιστολή Πιέρρη προς Κυβερνήτην αριθ. 1189 19ης Ιανουαρίου 1831.

37) Επιστολή 27ης Μαΐου 1831 αριθ. 1735. Εσώκλειστα α) υπ’ αριθ. 1353 αναφορά. β) υπ’ αριθ. 528 αναφορά και εν οπισθογράφω ιδιόγραφος απάντησις του Κυβερνήτου.

Σελ. 87
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/88.gif&w=550&h=800

38) Έγγραφον 1190 26ης Μαΐου 1831.

39) Έγγραφον 1279 9ης Ιουλίου 1831.

40) Έγγραφον 1306 25ης Ιουλίου 1831.

41) Έγγραφον 1422 22ας Σεπτεμβρίου 1831.

42) Αυτόγραφος απάντησις Κυβερνήτου άνευ ημερομηνίας.

43) Απάντησις 2ας Δεκεμβρίου 1829.

44) Αναφορά υπ’ αριθ. 133 20ης Φεβρουαρίου 1829. Επισυνάπτεται κατάστασις αξιωματικών Πυροβολικού. Επίσης η υπ’ αριθ. 140 σημείωσις των ζητουμένων υπό του Αυγουστίνου.

232. Φάκελλος Διπλωματικής αλληλογραφίας

Περιέχει Βιβλίον Διπλωματικής αλληλογραφίας φέρον φύλλα γεγραμμένα 35.

233. Φάκελλος αλληλογραφίας Πρίγκηπος Wrede, Διοικητού Πατρών 1

1-16) Επιστολαί προς Κυβερνήτην από 22ας Μαΐου 1831 μέχρι 19ης Σεπτεμβρίου 1832.

17) Επιστολή 19ης Μαΐου 1831. Εσώκλειστα έγγραφον Γραμματείας Στρατιωτικών προς τον ίδιον υπ’ αριθ. 1176 και έγγραφον απαντητικόν του ιδίου προς Ρόδιον, Υπουργόν Στρατιωτικών.

18-31) Επιστολαί από 12ης Νοεμβρίου 1829 μέχρι 30 Μαΐου 1831.

32) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου επιστολής προς τον Wrede 19 Ιανουαρίου άνευ έτους.

33-52) Αυτόγραφα Κυβερνήτου 1831 μέχρι και της 26ης Σεπτεμβρίου 1831.

53) Αντίγραφον εγγράφου Αγγλικού Προξενείου Πατρών προς Πρίγκηπα Wrede 7ης Απριλίου 1831.

54) Αντίγραφον εγγράφου Πρίγκηπος Wrede προς τον εν Πάτραις Άγγλον Πρόξενον.

55) Αντίγραφον εγγράφου Άγγλου Προξένου προς Πρίγκηπα Wrede 7ης Απριλίου 1831.

1. Πρίγκηπας Βαυαρός που κατέφυγε στην Ελλάδα το 1828 και χρησιμοποιήθηκε από τον Καποδίστρια σε διάφορες αποστολές, ιδίως προς τον πρίγκηπα Λεοπόλδο του Κοβούργου. Διοικητής του Φρουρίου Πατρών επί Καποδίστρια.

234. Φάκελλος με αποσπάσματα επιστολών, εφημερίδων και Σημειώσεις

1) Διοικητική διαίρεσις των Νήσων.

2) Έκκλησις περί συλλογής εράνων υπέρ των ορφανών.

Σελ. 88
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/89.gif&w=550&h=800

3) Αποσπάσματα αντιγράφων διαφόρων επιστολών.

4) Απόσπασμα επιστολής του Διοικητού της Αχαΐας.

5) Υπόμνημα περί της εσωτερικής καταστάσεως.

6) Οι λεγόμενοι εναντίοι Μιστρά.

7) Δρομολόγιον.

8) Διορισμός Προξένου Πατρών Άγγλου.

9) Ειδήσεις εκ Μεσολογγίου 26ης Σεπτεμβρίου 1830.

10) Ωσαύτως 17ης Σεπτεμβρίου 1830.

11) Απογραφή Άργους.

12) Σχέδιον Χρεολογιστικής πληρωμής των χρεών του Δημοσίου.

13) Επιτροπή προς ανασκευήν υπό του Συνταγματάρχου Φαβιέρου και των λεγομένων κατ’ αυτού.

14) Απαντήσεις εις άρθρα εφημερίδων.

15) Προς τον Συντάκτην τής Abeille.

16) Ωσαύτως.

17) Απόσπασμα Γενικής Εφημερίδος Γαλλιστί 18ης Ιανουαρίου 1828.

18) Ωσαύτως 17ης Ιανουαρίου 1828.

19) Ωσαύτως εις δύο φύλλα 26ης Ιανουαρίου 1828.

20) Κατάστασις Γερμανών στρατιωτών εις δύο φύλλα.

21) Απάντησις Κρατών είς τούς Συμμάχους.

22) Περί καταπαύσεως Πειρατείας.

23) Προσωρινός Στρατιωτικός Οργανισμός.

24) Ημερησία Διαταγή πορείας ιππικού.

25) Έκθεσις περί εκρήξεως πανώλους εν Μεθώνη.

26) Έκθεσις περί κατασχεθείσης αλληλογραφίας υπό... πλοίου.

27) Πρόχειρα Στρατιωτικού Κανονισμού εκ δύο φύλλων.

28) Απόσπασμα αναφοράς χιλιάρχου Υψηλάντου.

29) Ονόματα πειρατών.

30) Δελτίον Ειδήσεων Κυβερνήσεως.

31) Απάντησις εις αγγλικόν περιοδικόν.

32) Μισθολόγιον.

33) Παρατηρήσεις επί των Μοναστηρίων.

34) Εγκαίνια Ιερατικής Σχολής Πόρου.

35) Ειδήσεις περί τής καταστάσεως του Τουρκικού Στρατού εις διάφορα μέρη.

36) Επιστολή Κόχραν.

37) Ανάκρισις περί της στάσεως Αλβανών στρατιωτών εν Μεθώνη.

38) Κατάλογος αλληλογραφίας.

39) Κατάλογος συνεισφορών.

40) Περί Κανονισμού λειτουργίας Στρατού και Στόλου.

Σελ. 89
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/90.gif&w=550&h=800

41) Το υπ’ αριθ. 18 φύλλον της Abeille Greque.

42) Το υπ’ αριθ. 20 φύλλον της Abeille Greque.

43) Έντυπος επιστολή του Γραμματέως της Γαλλικής Πρεσβείας εν Κωνσταντινουπόλει.

44) Λόγος του Βασιλέως της Γαλλίας έντυπος.

45) Διάφορα έντυπα Παγκοσμίου Στατιστικής.

46) Έντυπον.

235. Φάκελλος αλληλογραφίας Heideck1

1-15) Επιστολαί Heideck από Μαΐου 1827 μέχρι Μαΐου 1828.

16) Επιστολή 8ης Απριλίου 1828. Εσώκλειστος έκθεσις περί αναγκαίων επισκευών των εν Ναυπλίω αερομύλων.

17-48) Επιστολαί 1828. Στην υπ’ αριθ. 37 εσωκλείεται κατάστασις του τακτικού στρατού.

49) Έγγραφον Heideck προς Κυβερνήτην υπ’ αριθ. 1648 24ης Φεβρουαρίου 1829 μετά δώδεκα συνημμένων εγγράφων σχετικών με την αγοράν ίππων και διαφόρων αντικειμένων του πυροβολικού και τον λογαριασμόν αυτών.

50) Επιστολή Heideck προς Κυβερνήτην 23ης Ιανουαρίου 1830.

51) Επιστολή Heideck προς Κυβερνήτην 31ης Ιουλίου 1830.

52) Επιστολή Heideck προς Κυβερνήτην άνευ ημερομηνίας.

53) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 5ης Ιανουαρίου 1828.

54) Επίσης 24ης Μαΐου 1831.

1. Βαυαρός συνταγματάρχης (1788-1861), ο οποίος έφθασε στο βαθμό του Στρατηγού, όταν γύρισε στην πατρίδα του. Κατά την επανάσταση ήλθε στην Ελλάδα, όπου διακρίθηκε σε διάφορες μάχες. Το 1828 ο Καποδίστριας τον διόρισε διοικητή Ναυπλίου και Αργους. Μετά την ανάρρηση του Όθωνος στο θρόνο της Ελλάδος διετέλεσε μέλος της Αντιβασιλείας. Υπήρξε και ποιητής.

236. Φάκελλος αλληλογραφίας Μάριου Φίλη

1-8) Επιστολαί Φίλη προς Κυβερνήτην ετών 1827 (1), 1830 (1), 1831 (4).

9) Σχέδιον ιδιόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Φίλην άνευ ημερομηνίας.

10) Επίσης 27ης Ιανουαρίου άνευ έτους.

11) Επίσης του 1830 άνευ ημερομηνίας.

237. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Κ. Χορμόβα

Περιέχει 2 επιστολάς του Χορμόβα προς τον Κυβερνήτην, την μίαν άνευ ημερομηνίας και την άλλην με ημερομηνίαν 18.5.1831.

Σελ. 90
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/91.gif&w=550&h=800

238. Φάκελλος

Περιέχει μίαν επιστολήν Α. Κιοσέ από 9ης Σεπτεμβρίου 1831.

239 Φάκελλος αλληλογραφίας Χρυσόγελου

1) Επιστολή Ν. Χρυσόγελου 9ης Ιουνίου 1831.

2) Επιστολή Ν. Χρυσόγελου προς Κυβερνήτην 1ης Οκτωβρίου 1831 υπ’ αριθ. 1344 μετ’ εσωκλείστου μεταφράσεως αυτής.

3) Αναφορά προς Κυβερνήτην Παρθενίου Αρχιερέως Κυρίνης.

240. Φάκελλος αλληλογραφίας Θεοδώρου Κωνσταντίνου και Κονδάχη

1) Επιστολή Κωνσταντίνου προς Κυβερνήτην 21ης Σεπτεμβρίου 1830.

2) Επίσης 27ης Ιουλίου 1830.

3) Επίσης 28ης Ιουλίου 1830 μετ’ εσωκλείστων: απόσπασμα γράμματος εκ Σμύρνης, ειδήσεις εκ Τριεστίνου, εκ Θεσσαλονίκης, το όλον εις φύλλα τέσσαρα.

4) Επίσης 25ης Ιουλίου 1830.

5) Επίσης 20ης Αυγούστου 1830.

6) Επίσης 28ης Μαΐου 1830.

7) Επιστολή Κονδάκη προς Κυβερνήτην 8ης Ιουνίου 1831.

8) Επιστολή Κονδάκη προς Κυβερνήτην 29ης Μαΐου 1831.

9) Επίσης 30 Αυγούστου 1831 μετ’ εσωκλείστου επιστολής Παρθενίου (δυσαναγνώστου επωνύμου). Και επί της ίδιας επιστολής σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 16ης Δεκεμβρίου 1831.

10-20) Επιστολαί Κονδάκη από 9ης Μαΐου μέχρι 1ης Σεπτεμβρίου 1831.

21) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 18ης Μαρτίου 1830.

22) Επίσης ιδιόγραφον άνευ ημερομηνίας.

23) Επίσης ιδιόγραφον 23ης Μαΐου 1831.

24) Επίσης ιδιόγραφον 27ης Αυγούστου 1831.

241. Φάκελλος αλληλογραφίας Καρόρη και Κάσπαρη

1) Επιστολή Καρόρη 8ης Ιουνίου 1831.

2) Επιστολή Καρόρη 14ης Ιουνίου 1831. Εσώκλειστον απόσπασμα επιστολής του αστυνόμου Λεονταρίου.

3-9) Επιστολαί από Μαΐου μέχρι Αυγούστου 1831.

10) Επιστολή 17ης Ιουλίου 1831 μετά ιδιογράφου σχεδίου απαντήσεως Κυβερνήτου.

11) Επιστολή 22ας Ιουλίου 1831 μετ’ εσωκλείστου επιστολής Ν. Μπούκουρα.

12) Επίσης 20ης Ιουνίου 1831.

Σελ. 91
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/92.gif&w=550&h=800

13) Επίσης 8ης Ιουνίου 1831 μετά ιδιογράφου σημειώσεως Κυβερνήτου.

14) Επίσης 20ης Ιουνίου μετά σχεδίου απαντήσεως Κυβερνήτου.

15) Επίσης 17ης Νοεμβρίου 1830.

16-26) Επιστολαί από 17ης Νοεμβρίου 1830 μέχρι 20ης Ιανουαρίου 1831.

27) Ιδιόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 14ης Αυγούστου 1830.

28) Επίσης ιδιόγραφον άνευ ημερομηνίας.

29) Επίσης ιδιόγραφον 25ης Αυγούστου.

30) Επίσης ιδιόγραφον 18ης Σεπτεμβρίου 1830.

31) Επίσης ιδιόγραφον 18ης Ιουνίου άνευ έτους.

32) Επίσης όχι αυτόγραφον 13ης Ιουνίου 1831.

33) Επίσης 12ης Μαΐου 1830.

34) Επίσης 14ης Φεβρουαρίου 1831.

35) Επίσης 20ης Αυγούστου 1831.

36) Επιστολή Κάσπαρη προς Κυβερνήτην 13ης Αυγούστου 1829.

37) Επιστολή Κάσπαρη 18ης Ιουνίου 1829.

242. Φάκελλος αλληλογραφίας Κορνηλίου

1) Επιστολή Κορνηλίου προς Κυβερνήτην 4ης Μαρτίου 1831. Εσώκλειστος επιστολή I. Κ. Μαυρομιχάλη 5ης Απριλίου 1831.

2-9) Επιστολαί Κορνηλίου Ιανουαρίου - Μαρτίου 1831.

10) Επιστολή 17ης Νοεμβρίου 1830. Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Κορνήλιον 24ης Νοεμβρίου 1830.

11) Επίσης 26ης Ιανουαρίου άνευ έτους.

12) Επίσης 9ης Φεβρουαρίου 1831.

13) Επίσης 9ης Φεβρουαρίου 1831.

14) Επίσης αυτόγραφον 12ης Μαΐου 1831.

15) Επίσης αυτόγραφον 2 Ιανουαρίου 1830.

16) Επίσης αυτόγραφον 20ης Ιουνίου 1831.

17) Επίσης αυτόγραφον 15 Φεβρουαρίου 1831.

18) Επιστολή Μαυράκη προς Κορνήλιον 22ας Φεβρουαρίου 1831.

19) Επίσης 20ης Φεβρουαρίου 1831 μετά συνημμένης σημειώσεως.

20) Επίσης 25ης Φεβρουαρίου 1831.

21-23) Έγγραφα τρία.

243. Φάκελλος

Περιέχει 1 επιστολήν Γεωργίου Κίτσου.

Σελ. 92
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/93.gif&w=550&h=800

244. Φάκελλος αλληλογραφίας Αριστομένους Κουβαρά

1) Επιστολή Α. Κουβαρά προς Κυβερνήτην 18ης Αυγούστου 1831.

2) Επίσης 18ης Αυγούστου 1831.

245. Φάκελλος αλληλογραφίας μετά Καπετανάκη

1) Επιστολή Καπετανάκη προς Καποδίστριαν 8ης Σεπτεμβρίου 1831.

2) Επίσης 4ης Αυγούστου 1831.

246. Φάκελλος αλληλογραφίας Κυριακοπούλου

1) Επιστολή Κυριακοπούλου προς Κυβερνήτην 6ης Αυγούστου 1831.

2) Ωσαύτως 4ης Αυγούστου 1831.

3) Ωσαύτως 8ης Σεπτεμβρίου 1831.

247. Φάκελλος αλληλογραφίας Regnand Carcas, Προξένου Ρωσσίας εν Μάλτα.

1) Επιστολή Carcas προς Κυβερνήτην 22ας Φεβρουαρίου 1831.

2) Επίσης 17ης Μαρτίου 1831 μετά εσωκλείστου λογαριασμού του ξυλουργού Σαρμπ.

3) Επίσης 5ης Μαΐου 1831.

4) Επίσης 13ης Φεβρουαρίου 1831.

5) Επίσης 13ης Φεβρουαρίου 1831.

6) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Carcas 1831 άνευ μηνός.

7) Επίσης 3ης Ιουνίου 1831.

248. Φάκελλος αλληλογραφίας Κόχραν

1) Επιστολή Κόχραν προς Κυβερνήτην 13ης Οκτωβρίου 1828.

2) Επίσης 1ης Ιανουαρίου 1828 εκ δύο φύλλων.

3) Μετάφρασις Γαλλιστί της ανωτέρω επιστολής.

249. Φάκελλος αλληλογραφίας Αυγουστίνου μετά Κυβερνήτου

1-103) Επιστολαί Αυγουστίνου προς Κυβερνήτην από Μαρτίου 1828 μέχρι Μαΐου 1830. Στην υπ’ αριθ. 21 επισυνάπτονται επιστολή Τσωρτς 14ης Μαρτίου 1829 και Στρατηγού Ντέσελ 21ης Μαρτίου. Στην 24 επισυνάπτεται εγκύκλιος Αυγουστίνου, στην 26 αναφορά Παπαρηγοπούλου, στην 34 επιστολή του Αυγουστίνου προς Spencer, στην 70 αναφορά Νάκου, στην 79 οργανισμός ατάκτων σωμάτων, στην 87 περί στρατιωτικών δυνάμεων έκθεσις.

104-130) Σχέδια επιστολών αυτόγραφα Κυβερνήτου προς Αυγουστίνον από Δεκεμβρίου 1828 μέχρι Μαΐου 1831.

Σελ. 93
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/94.gif&w=550&h=800

131) Στρατιωτική Διαταγή υπ’ αριθ. 1410. Επισυνάπτεται κατάστασις των Ταγμάτων.

132) Αντίγραφον συναλλαγματικής Στάμου Λογοθέτου.

133) Διοικητική διαίρεσις Πελοποννήσου.

134) Αυτόγραφον Κολοκοτρώνη. Υποβολή καταλόγου Γερουσιαστών Πελοποννήσου.

135) Αναφορά 5ης Μαΐου 1831.

136) Αναφορά Αυγουστίνου 28ης Φεβρουαρίου 1829.

137) Επιστολή Σπένσερ προς Αυγουστίνον.

138) Επιστολή Σπανιολάκη 13ης Μαρτίου 1829.

139) Αναφορά 10ης Οκτωβρίου 1829. Επισυνάπτονται οδηγίαι διά τον Ταμίαν.

140) Επιστολή εκ Σύρου 11ης τρέχοντος 1829.

141) Επιστολή εκ Σύρου 8ης Αυγούστου 1831.

142) Αντίγραφον επιστολής Μ. Κάρρουν.

143) Επιστολή Ανδρούτσου.

144) Επιστολή 15ης Ιουλίου 1831.

145) Επιστολή 10ης Ιουλίου 1831.

146) Επιστολή 18ης Ιουλίου 1831.

147) Επιστολή 5ης Σεπτεμβρίου 1831.

148) Επιστολή Γερμανιστί 2ας Απριλίου 1829.

250. Φάκελλος αλληλογραφίας Μαυρογένη

1-4) Περιέχει 4 επιστολάς του Μαυρογένη προς τον Κυβερνήτην εκ των οποίων 3 φέρουν χρονολογίας του 1828 και 1 του 1831.

251. Φάκελλος Αλληλογραφίας Ιωάννου και Γεωργίου Μελά

1) Επιστολή Γεωργίου Μελά 15ης Ιανουαρίου 1828.

2) Επιστολή Ιωάννου Μελά προς Κυβερνήτην 29ης Ιουλίου 1831.

3) Επίσης 25ης Μαΐου 1831.

4) Επίσης 25ης Ιουλίου 1831.

5) Επίσης 25ης Ιουλίου 1831. Εσώκλειστος αναφορά πολιτών Πατρών προς τον Κυβερνήτην και ετέρα των αυτών προς τον Διοικητήν Πατρών.

6) Επίσης 9ης Ιουλίου 1831.

7) Επίσης 8ης Ιουλίου 1831.

8) Επίσης 17ης Ιουνίου 1831.

9) Επίσης 15ης Ιουνίου 1831.

10) Επίσης 9ης Ιουνίου 1831.

11) Επίσης 8ης Ιουνίου 1831.

Σελ. 94
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/95.gif&w=550&h=800

12) Επίσης 5ης Αυγούστου 1831 μετά ιδιογράφου σχεδίου απαντήσεως Κυβερνήτου.

13) Επίσης 15ης Αυγούστου 1831.

14) Επίσης 8ης Αυγούστου 1831 μετά ιδιογράφου σχεδίου απαντήσεως Κυβερνήτου.

15) Επίσης 15ης Αυγούστου μετά ιδιογράφου Σχεδίου απαντήσεως Κυβερνήτου.

16) Επίσης 16ης Αυγούστου 1831.

17) Επίσης 22ας Αυγούστου. Μετά ιδιογράφου σχεδίου απαντήσεως Κυβερνήτου.

18) Επίσης 22ας Αυγούστου 1832 μετά ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου.

19) Επίσης 10ης Αυγούστου 1831 μετά σχεδίου απαντήσεως Κυβερνήτου όχι αυτογράφου.

20) Επίσης 2ας Σεπτεμβρίου 1831.

21) Επίσης 16ης Σεπτεμβρίου 1831 μετά ιδιογράφου σχεδίου απαντήσεως Κυβερνήτου.

22) Επίσης 20ης Σεπτεμβρίου 1831.

23) Ιδιόγραφον σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Μελάν 24ης Αυγούστου 1831.

24) Επίσης 13ης Ιουλίου άνευ έτους.

25) Επίσης 20ης Ιουλίου 1831.

26) Επίσης 22ας Ιουνίου 1831.

27) Επίσης 13ης Ιουνίου 1831

28) Σχέδιον απαντήσεως όχι αυτόγραφον 19ης Μαΐου 1831.

29) Επίσης 11ης Σεπτεμβρίου άνευ έτους, οχι αυτόγραφον.

30) Επιστολή Ιωάννου Μελά προς Κυβερνήτην εκ δύο φύλλων 18ης Ιουλίου 1831.

252. Φάκελλος αλληλογραφίας Μαροπούλου

1) Επιστολή Μαροπούλου 27ης Ιουνίου 1829.

2) Επίσης 27ης Ιουνίου 1829.

253. Φάκελλος αλληλογραφίας Marcand1

1) Επιστολή Higons προς Marchand 3ης Νοεμβρίου 1829.

2) Επιστολή Marcand προς Κυβερνήτην 7ης Απριλίου 1829.

3) Επίσης 18ης Απριλίου 1829.

1. Επίτροπος της ελληνικής κυβερνήσεως στο Γαλλικό στρατό της Πελοποννήσου.

Σελ. 95
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/96.gif&w=550&h=800

254. Φάκελλος αλληλογραφίας Martin

1) Επιστολή Martin προς Κυβερνήτην 5ης Ιουνίου 1829.

2) Κατάστασις εκ Ναυαρίνου φορτωθέντων ειδών στρατοπαιδεύσεως και παραδοθέντων εις τον Martin 16ης Μαΐου 1829.

3) Σχέδιον απαντήσεως προς Martin άνευ ημερομηνίας.

255. Φάκελλος αναφορών Γεωργίου Μαυρομάτη

1) Επιστολή Μαυρογένη 15ης Ιουλίου 1828.

2) Αναφορά Μαυρομάτη προς Κυβερνήτην υπ’ αριθ. 2040, 22ας Οκτωβρίου 1828.

3) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

4) Επίσης 1ης Ιανουαρίου 1828.

5) Επίσης 6ης Μαρτίου 1828.

6) Σημείωσις προς Καλλέργην και Μαυρομάτην άνευ ημερομηνίας και υπογραφής.

7) Αναφορά Μαυρομάτη προς Κυβερνήτην 2003 10ης Οκτωβρίου 1828.

8) Επίσης 28ης Ιουνίου 1828 μετ’ εσωκλείστου επιστολής (υπογραφή δυσανάγνωστος).

9) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

10-22) Αναφοραί Μαυρομάτη 1830 και 1831.

23) Αναφορά 26ης Δεκεμβρίου 1830 μετ’ εσωκλείστου αντιγράφου επιστολής προς Χίους.

24-28) Αναφοραί 1830.

29) Αναφορά 5ης Ιουνίου 1830 μετ’ εσωκλείστου αναφοράς εξ Ύδρας 31ης Μαΐου 1830.

30) Επίσης 1ης Ιουνίου 1830 μετ’ εσωκλείστου αναφοράς ανυπογράφου.

31) Επίσης 23ης Μαΐου 1830 μετ’ εσωκλείστου αναφοράς Γκίκα - Γκιώνη εξ Ύδρας 21ης Μαΐου 1830 και ένας κατάλογος.

32) Επίσης 15ης Μαΐου 1830.

33) Επίσης 10ης Μαΐου 1830.

34) Επίσης 1ης Μαΐου 1830.

35) Επίσης 20ης Δεκεμβρίου 1829.

36) Επίσης 6ης Ιουνίου 1823 μετ’ εσωκλείστου αναφοράς εκ Καλαβρύτων και πρακτικού εκλογής πληρεξουσίων Καλαβρύτων.

37) Επίσης 9ης Μαΐου 1829.

38) Επίσης 19ης Απριλίου 1829.

39) Επίσης 27ης Απριλίου 1829.

40) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Μαυρομάτην 15ης Μαΐου 1831.

41-54) Επίσης 1830 και 1831.

Σελ. 96
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/97.gif&w=550&h=800

55) Αυτόγραφον 19ης Ιουλίου 1831.

56) Επίσης αυτόγραφον άνευ ημερομηνίας.

57-73) Επίσης αυτόγραφα από Ιανουαρίου 1830 μέχρι Ιουλίου 1831.

74) Έγγραφον Κυβερνήτου προς τον Διοικητήν Ύδρας και Σπετσών ανυπόγραφον, 28ης Δεκεμβρίου 1830.

75) Επιστολή εξ Ύδρας 30ης Μαρτίου 1831 (υπογραφή δυσανάγνωστος).

256. Φάκελλος αλληλογραφίας Mays 1

1-11) Επιστολαί Mays προς Κυβερνήτην 10ης Οκτωβρίου 1827 μέχρι Ιουνίου 1831.

12) Επιστολή 22ας Αυγούστου 1831 μετ’ εσωκλείστου επιστολής Παναγή Χαραλάμπους προς Mays.

13) Επιστολή 13ης Αυγούστου 1831 μετ’ εσωκλείστου επιστολής (υπογραφή δυσανάγνωστος) προς Mays και υπ’ αριθ. 187 φύλλου εφημερίδος Feuille de Comerce.

14) Σχέδιον αυτόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Μέην 15ης Ιουνίου 1831.

1. Συνταγματάρχης, ελληνικής καταγωγής, κάτοικος Μασσαλίας. Το 1805 είχε προτείνει στην Επτάνησο Πολιτεία να έλθει στην Κέρκυρα για να οργανώσει τον Επτανησιακό Στρατό. Επί Καποδίστρια προσφέρθηκε να στρατολογήσει Βάσκους, να σχηματίσει σύνταγμα και να κατέβει στην Ελλάδα.

257. Φάκελλος αλληλογραφίας Μούρτζινου

1) Επιστολή Μούρτζινου προς Κυβερνήτην άνευ ημερομηνίας.

2) Επίσης 28ης Μαρτίου 1829.

3) Επίσης 3ης Μαρτίου 1829.

4) Επίσης 5ης Μαρτίου 1829.

5) Επίσης 3ης Απριλίου 1829 μετ’ εσωκλείστου σημειώσεως.

6) Αναφορά Μούρτζινου και άλλων εκ Μιστρά 30ης Μαΐου 1829.

258. Φάκελλος αλληλογραφίας Αριστείδου και Νικολάου Μωραϊτίνη

1-7) Επιστολαί Αριστείδου προς Κυβερνήτην από 28ης Μαΐου 1826 μέχρι Αυγούστου 1829.

8) Επιστολή Νικολάου Μωραϊτίνη μετ’ εσωκλείστου ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου.

9) Επίσης 27ης Μαρτίου 1828.

Σελ. 97
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/98.gif&w=550&h=800

259. Φάκελλος αλληλογραφίας Marnier και Muller

1) Επιστολή Marnier προς Κυβερνήτην 28ης Ιουλίου 1830.

2) Επιστολή Marnier 29ης Ιουλίου 1830.

3) Επιστολή Marnier 16ης Ιουλίου 1830.

4) Επιστολή Muller προς Κυβερνήτην 10ης Απριλίου 1828 μετ’ εσωκλείστου σημειώσεως.

5) Επίσης 1ης Φεβρουαρίου 1829.

6) Επίσης 10ης Φεβρουαρίου 1829.

260. Φάκελλος αλληλογραφίας Μόστρα Δ.

1) Επιστολή Μόστρα προς Κυβερνήτην 16ης Νοεμβρίου 1830 μετ’ εσωκλείστου αντιγράφου επιστολής ιδίου προς Κυβερνήτην.

2) Επίσης αντίγραφον 16ης Δεκεμβρίου 1828 εις διπλούν.

3) Επίσης 21ης Ιανουαρίου 1830.

4) Επίσης 14ης Ιουλίου 1824.

5) Επίσης 9ης Φεβρουαρίου 1826.

6) Επίσης 15ης Σεπτεμβρίου 1828.

7) Αυτόγραφον σχέδιον επιστολής Κυβερνήτου προς Μόστραν 19 Φεβρουάριου 1826.

8) Επίσης αυτόγραφον άνευ ημερομηνίας.

9) Επίσης αυτόγραφον 26ης Μαΐου 1830.

10) Επιστολή Μόστρα προς Ribeaupierre 30ης Σεπτεμβρίου 1828.

261. Φάκελλος αλληλογραφίας Μαυροκορδάτου

1) Επιστολή Μαυροκορδάτου προς Κυβερνήτην 21ης Αυγούστου 1829. Εσώκλειστος επιστολή Πλοιάρχου Αντωνίου Κριεζή 1ης Αυγούστου 1829 και ετέρα ιδίου 2ας Αυγούστου 1829.

2) Επιστολή 20ης Ιουλίου 1829.

3) Επίσης 20ης Ιουλίου 1829.

4) Επίσης 10ης Ιουλίου 1829.

5) Επίσης 2ας Μαρτίου 1829 μετ’ εσωκλείστου επιστολής ναυάρχου Μιαούλη 24ης Φεβρουαρίου 1829 και ετέρας 11ης Φεβρουαρίου 1829.

6) Επίσης 22ας Οκτωβρίου 1829 μετ’ εσωκλείστου αυτογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου 30ης Οκτωβρίου 1829.

7) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

8) Επίσης 24ης Ιουνίου 1829.

9) Επίσης 1ης Μαρτίου 1829 μετ’ εσωκλείστου αντιγράφου του υπ’ αριθ. 266 εγγράφου Καίριγγ.

Σελ. 98
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/99.gif&w=550&h=800

10) Επίσης 18ης Μαρτίου 1829.

11) Επίσης 18ης Μαρτίου 1829.

12) Επίσης 18ης Μαρτίου 1829. Εσώκλειστα αναφορά υπ’ αριθ. 267 Καίριγγ και υπ’ αριθ. 2313 της Επιτροπής Ναυτικών προς τον Καίριγγ.

13) Επίσης 11ης Δεκεμβρίου άνευ έτους.

14) Επίσης 24ης Μαρτίου 1829. Εσώκλειστα έγγραφα Επιτροπής Ναυτικών 2.407 και 2.449.

15) Επίσης 12ης Οκτωβρίου 1829.

16) Επίσης 8ης Μαρτίου 1829.

17) Επίσης 12ης Οκτωβρίου 1829.

18) Επίσης υπ’ αριθ. 1956 20ης Οκτωβρίου 1829.

19) Επίσης 14ης Μαρτίου 1832.

20) Σχέδιον εγγράφου Κυβερνήσεως προς Μαυροκορδάτον άνευ ημερομηνίας.

21) Επίσης σχέδιον εγγράφου άνευ ημερομηνίας.

262. Φάκελλος αλληλογραφίας Αγγέλου Μουστοξύδη, προξένου Θεσσαλονίκης

1) Επιστολή Μουστοξύδη 21ης Αυγούστου 1830.

2) Επίσης 23ης Δεκεμβρίου 1830.

3) Επίσης 31ης Δεκεμβρίου 1830. Επισυνάπτεται αντίγραφον διακοινώσεως προς τον Μέγαν Βεζύρην εις Γιάννεναν υπό των Προξένων Γαλλίας και Ρωσσίας.

4) Ιδιόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Μουστοξύδην.

5) Ωσαύτως από 13ης Ιουνίου 1831.

263. Φάκελλος αλληλογραφίας διαφόρων

1-39) Περιέχει 39 επιστολάς διαφόρων προσώπων μεταξύ των οποίων και κείμενα που ήτο δυνατόν να ενσωματωθούν στους επώνυμους φακέλλους. Στην επιστολή υπ’ αριθ. 21 επισυνάπτεται πίναξ εισπράξεως φόρων. Στην υπ’ αριθ. 34 επισυνάπτονται κατάλογος υπαλλήλων των νήσων του Αιγαίου και ένδειξις του κόμματος εις ο ανήκουν. Εις τα ίδια διάφορα περιλαμβάνονται και δύο επιστολαί της Δουκίσσης της Πλακεντίας.

264. Φάκελλος αλληλογραφίας Διαφόρων

Περιέχει κείμενα 28 εν συνόλω προσώπων. Εις την υπ’ αριθ. 20 επιστολήν του Boulecomte της 26ης Φεβρουαρίου 1830 επισυνάπτεται ιδιόγραφον σχέδιον απαντήσεως του Κυβερνήτου.

Σελ. 99
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/100.gif&w=550&h=800

265. Φάκελλος αλληλογραφίας Κοχόνη

1) Επιστολή Κοκόνη προς Κυβερνήτην 8ης Σεπτεμβρίου 1828.

2) Επίσης 15ης Μαΐου 1829.

3) Επίσης 3 Οκτωβρίου 1828.

266. Φάκελλος αναφορών Καλογεροπούλου

1-7) Αναφοραί Καλογεροπούλου από 15ης Δεκεμβρίου 1827 μέχρι 30ης Ιανουαρίου 1831.

267. Φάκελλος αλληλογραφίας Κοδρικά

1) Επιστολή Κοδρικά προς Κυβερνήτην 30ης Σεπτεμβρίου 1827.

2) Επίσης 1ης Σεπτεμβρίου 1827.

268. Φάκελλος αλληλογραφίας Καλαμογδάρτη

Περιέχει 1 επιστολή προς τον Κυβερνήτην 13ης Αυγούστου 1829.

269. Φάκελλος αλληλογραφίας Κριεζή

Περιέχει 1 επιστολή 7ης Σεπτεμβρίου 1829.

270. Φάκελλος αλληλογραφίας Κοτζιά

1) Επιστολή Κοτζιά προς Κυβερνήτην 18ης Δεκεμβρίου 1829.

2) Επιστολή Κοτζιά 12ης Σεπτεμβρίου 1829.

271. Φάκελλος αναφορών επιστατών Καλαβρύτων

Περιέχει τρεις αναφοράς από 29ης Μαΐου 1831, 10ης Ιουνίου 1831 και 16ης Ιουνίου 1831.

272. Φάκελλος αλληλογραφίας Μεταξά Α.

1) Επιστολή Μεταξά προς Κυβερνήτην 28ης Νοεμβρίου 1828.

2) Επίσης 28ης Νοεμβρίου 1828. Συνημμένη αναφορά έμπορων Σύρου και αναφορά Νικολάου Βαλσαμάκη.

3-59) Επιστολαί Μεταξά ετών 1828, 1829 και 1830.

60-85) Σχέδια ιδιόγραφα απαντήσεων Κυβερνήτου ετών 1830 και 1831.

Σελ. 100
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/101.gif&w=550&h=800

273. Φάκελλος αλληλογραφίας Μηνιάκη

Περιέχει 1 επιστολήν Μηνιάκη 10ης Απριλίου 1830.

274. Φάκελλος αλληλογραφίας Bunsen

1) Επιστολή Bunsen 15ης Νοεμβρίου 1829.

2) Επιστολή Bunsen 16ης Νοεμβρίου 1829.

275. Φάκελλος επιστολών Bautieff1

1) Επιστολή Boutineff προς Κυβερνήτην 3ης Ιουλίου 1828.

2) Επίσης 28ης Ιανουαρίου 1828.

3) Επίσης 14ης Νοεμβρίου 1829.

4) Σχέδιον ιδιόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου άνευ ημερομηνίας.

1. Αντιπρόσωπος της Ρωσσίας στην Κωνσταντινούπολη.

276. Φάκελλος αλληλογραφίας Broglie

1) Επιστολή Broglie προς Κυβερνήτην 9ης Ιουνίου 1828.

2) Επίσης 16ης Σεπτεμβρίου 1829.

1. Γάλλος πολιτικός, υπουργός των Εξωτερικών της Γαλλίας 1832-1834, 1835-1836. Πρωθυπουργός κατά την παλινόρθωση.

277. Φάκελλος αλληλογραφίας Bétant, Bezzo, Bignami

1-9) Επιστολαί Bétant προς Κυβερνήτην από Αυγούστου 1827 μέχρι Αυγούστου 1830.

10-18) Επιστολαί Bezzo προς Κυβερνήτην 1829, 1830.

19) Σχέδιον αυτόγραφον Κυβερνήτου προς Bezzo 2ας Δεκεμβρίου 1830.

20) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

21) Επίσης 25ης Μαΐου 1830.

22-27) Επιστολαί Bignami από 18ης Νοεμβρίου 1827 μέχρι 16ης Οκτωβρίου 1828.

278. Φάκελλος αλληλογραφίας Βάλβη και Βούλγαρη

1-13) Επιστολαί ανωτέρω 1828, 1829, 1830, 1831.

14) Σχέδιον απαντήσεως 2ας Μαρτίου 1831.

279. Φάκελλος αλληλογραφίας Μπούκουρα

1-20) Επιστολαί Μπούκουρα προς Κυβερνήτην 1830, 1831.

Σελ. 101
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/102.gif&w=550&h=800

21) Επιστολή Μπούκουρα 19ης Αυγούστου μετά ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου.

22) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου προς Μπούκουραν 1ης Απριλίου 1831.

23) Επίσης 9ης Μαρτίου 1831.

24) Επίσης 5ης Φεβρουαρίου 1831.

25) Επίσης 20ης Νοεμβρίου 1830.

280. Φάκελλος αλληλογραφίας ιερέως Βενεδίκτου

1-4) Επιστολαί Βενεδίκτου από Φεβρουαρίου μέχρι Μαΐου 1831.

5) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 27ης Φεβρουαρίου 1831.

281. Φάκελλος αλληλογραφίας Βυζαντίου

1) Επιστολή Βυζαντίου προς Κυβερνήτην 16ης Ιουνίου 1831 μετά ιδιογράφου σχεδίου απαντήσεως.

2-9) Επιστολαί Βυζαντίου 1831.

10) Επιστολή Βυζαντίου Ιουλίου 1831 μετά σχεδίου απαντήσεως.

11) Επιστολή 27ης Ιουλίου 1831.

12) Επιστολή 29ης Ιουλίου 1831.

13) Επιστολή 29ης Ιουλίου 1831 μετ’ εσωκλείστου αναφοράς και σχεδίου απαντήσεως.

14) Επιστολή 19 Αυγούστου 1831 μετά σχεδίου απαντήσεως.

15) Επιστολή 23 Αυγούστου 1831.

16) Επιστολή 23 Αυγούστου 1831 μετά σχεδίου απαντήσεως.

17) Επιστολή 26ης Αυγούστου 1831 μετ’ αντιγράφου δύο εκθέσεων Διοικητού Μεσηνιακών Φρουρίων 23ης Ιουλίου 1831 και 14ης Ιουλίου 1831 και αντίγραφον αποσπάσματος επιστολών Ιωάννου Μάσσον μετά οπισθογράφου ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου.

18) Επίσης 21ης Αυγούστου 1831 μετά οπισθογράφου ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου.

19) Επίσης 1ης Σεπτεμβρίου 1831 μετά εσωκλείστου αναφοράς Μ. Ζέζα και οπισθογράφου σχεδίου απαντήσεως.

20) Επίσης 2ας Σεπτεμβρίου 1831.

21) Επίσης 3ης Σεπτεμβρίου 1831.

22) Επίσης 4ης Σεπτεμβρίου 1831 μετ’ εσωκλείστου αναφοράς Ζέζα.

23) Επίσης 20ης Σεπτεμβρίου 1831. Μετά οπισθογράφου σχεδίου απαντήσεως.

24) Επίσης 11ης Σεπτεμβρίου 1831 μετ’ εσωκλείστου αναφοράς Ζέζα.

25) Επίσης 15ης Σεπτεμβρίου 1831.

Σελ. 102
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/103.gif&w=550&h=800

26) Επίσης 18ης Σεπτεμβρίου 1831.

27) Σχέδιον απαντήσεως Κυβερνήτου 13ης Ιουλίου 1831.

28) Σχέδιον αυτόγραφον απαντήσεως Κυβερνήτου 21ης Ιουλίου 1831.

29) Επίσης 13ης Ιουλίου 1831.

30) Επίσης άνευ ημερομηνίας.

282. Φάκελλος επιστολών Κ. Μπότσαρη, Δ. Μπότσαρη και Χρ. Ανδρές

1) Επιστολή Δ. Μπότσαρη προς Κυβερνήτην από 24ης Φεβρουαρίου 1828.

2) Επίσης 6ης Μαρτίου 1828. Επισυνάπτεται επίκλησις Δ. Μπότσαρη προς τους Έλληνας.

3) Επιστολή Δ. Μπότσαρη προς Κυβερνήτην από 31ης Οκτωβρίου 1827.

4) Επιστολή Δ. Μπότσαρη προς Κυβερνήτην 23ης Νοεμβρίου 1830.

5) Επίσης 10 Απριλίου 1830.

6) Επίσης 31ης Μαρτίου 1830.

7) Επίσης 18ης Μαρτίου 1829.

8) Επίσης 3ης Σεπτεμβρίου 1828.

9) Επίσης Κ. Μπότσαρη προς Κυβερνήτην 1ης Ιουλίου 1830.

10) Επίσης Νότη Μπότσαρη προς Κυβερνήτην από 1ης Απριλίου 1828.

11) Επίσης Νότη Μπότσαρη προς Κυβερνήτην 6ης Δεκεμβρίου 1829.

12) Επίσης Χρυσούλας Μπότσαρη προς Κυβερνήτην 8ης Φεβρουάριου 1828.

13) Επίσης Χρυσούλας Μπότσαρη προς Κυβερνήτην 31.10.1828.

14) Επίσης Χρυσούλας Μπότσαρη προς Κυβερνήτην 27.6.1830.

15) Επίσης Χρυσούλας Μπότσαρη προς Κυβερνήτην 2.8.1830.

16) Επιστολή X. Ανδρές προς Κυβερνήτην από 1ης Απριλίου 1830.

17) Επίσης από 1ης Οκτωβρίου 1829.

18) Επίσης από 15ης Απριλίου 1830 εκ δύο φύλλων.

19) Επίσης από 11ης Νοεμβρίου 1830.

283. Φάκελλος αλληλογραφίας Bory de Vincent1

1) Επιστολή αυτού προς Κυβερνήτην από 17ης Μαρτίου 1829.

2-9) Επιστολαί από 1ης Αυγούστου 1829 μέχρι 14 Νοεμβρίου 1830.

1. Γάλλος στρατιωτικός και φυσιοδίφης (1780-1846). Στην αποστολή του Μωρέως (1829) πήρε μέρος ως αρχηγός της. Δημοσίευσε πολλά επιστημονικά συγγράμματα.

Σελ. 103
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/5/gif/104.gif&w=550&h=800

284. Φάκελλος

Περιέχει 1 επιστολή Bertolloti από 28ης Ιουνίου 1830.

285. Φάκελλος αλληλογραφίας Bailli

1) Επιστολή αυτού προς Κυβερνήτην 22ας Σεπτεμβρίου 1828.

2) Επιστολή αυτού προς Κυβερνήτην 25ης Νοεμβρίου 1828.

3) Επιστολή ιδίου προς Κυβερνήτην 25ης Αυγούστου 1828. Επισυνάπτεται επιστολή του αυτού 22ας Φεβρουαρίου 1828 εις διπλούν φύλλον.

4) Επιστολή Bailli προς Κυβερνήτην 28ης Σεπτεμβρίου 1828.

286. Φάκελλος αλληλογραφίας Βουδούρη

1) Επιστολή προς Κυβερνήτην από 16 Φεβρουαρίου 1829.

2) Επιστολή προς Κυβερνήτην από 8ης Φεβρουαρίου 1829. Επισυνάπτεται σημειωτική επιστολή Δήμου.

287. Φάκελλος αλληλογραφίας Bronstand και Bazin

1) Επιστολή Bronstand από 11ης Ιανουαρίου 1829.

2) Επιστολή ιδίου 28ης Δεκεμβρίου 1830.

3) Επιστολή Βαζίν από 23ης Φεβρουαρίου 1830.

4) Επιστολή Βαζίν από 30ης Αυγούστου 1830.

288. Φάκελλος αλληλογραφίας Στρατηγού Πίζα

1) Αναφορά Πίζα προς Κυβερνήτην 8ης Φεβρουαρίου 1828 εκ 2 φύλλων.

2) Επίσης 3ης Ιουλίου 1829.

3) Επίσης 15ης Ιουλίου 1829 υπ’ αριθ. 32. Εσώκλειστος κατάλογος ορφανών Ναυπλίου.

4) Επίσης 22ας Ιουλίου 1829.

5) Επίσης 25ης Ιουλίου 1829.

6) Επίσης 30ης Ιουλίου 1829.

7) Επίσης 1ης Σεπτεμβρίου 1829. Εσώκλειστος κατάστασις ανδρών και υλικού Στρατού Ναυπλίου.

8) Επίσης 10ης Αυγούστου 1829.

9) Επίσης 10ης Αυγούστου 1829.

10) Επίσης 7ης Σεπτεμβρίου 1829. Εσώκλειστα, Λογ/σμός 20 καλυβών εν Ναυπλίω και λογ/σμός εξόδων καθαρισμού πόλεως Ναυπλίου και κατάστασις ορφανοπαίδων.

11) Επίσης 6ης Σεπτεμβρίου 1829.

12) Επίσης 22ας Σεπτεμβρίου 1829.

Σελ. 104
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ζ΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 85

  Ράμφου μετ’ ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου προς την Οικον. Επιτροπήν Μεσηνίας.

  90-95) Ωσαύτως επιστολαί Ράμφου Οκτωβρίου 1830.

  96) Σχέδιον συνθηκών 23ης Νοεμβρίου 1830.

  97) Επιστολή Ράμφου προς Κυβερνήτην 26ης Νοεμβρίου 1830.

  98) Ωσαύτως Ράμφου προς Κυβερνήτην 29ης Νοεμβρίου 1830. Επισυνάπτεται σημείωσις σχηματισμού Αγγλικού Υπουργείου.

  99) Ωσαύτως 3ης Δεκεμβρίου 1830. Επισυνάπτεται άνταπόκρισιςTemps.

  100) Ωσαύτως 13ης Δεκεμβρίου 1830.

  101) Ωσαύτως 17ης Δεκεμβρίου 1830.

  102) Ωσαύτως 24ης Δεκεμβρίου 1830.

  103) Ωσαύτως 4ης Ιανουαρίου 1831.

  104) Ωσαύτως 14ης Ιανουαρίου 1831. Επισυνάπτεται Λ/σμός Διοικητού Μεσηνιακού Φρουρίου.

  105) Ωσαύτως 20ης Ιανουαρίου 1831.

  106) Ωσαύτως 21ης Ιανουαρίου 1831. Επισυνάπτεται α) εξέτασις του πλοιάρχου Χέλμη β) Ειδήσεις εξωτερικού εκ Σύρου.

  107) Επιστολή Ράμφου 18ης Φεβρουαρίου 1831 μετ’ ιδιογράφου απαντήσεως Κυβερνήτου.

  108-129) Επιστολαί Ράμφου από 28ης Φεβρουαρίου μέχρι 30 Ιουλίου 1831. Στην 112 σημειώνεται «μετ’ απαντήσεως», στην 120 επισυνάπτεται προκήρυξις προς τους Σπαρτιάτας.

  130) Επιστολή 1ης Αυγούστου 1831. Επισυνάπτονται α) αναφορά συμβάντων Σταματελοπούλου β) Κατάστασις αφίξεως γ) Αναχωρήσεις πλοίων.

  131) Επιστολή Ράμφου 4ης Αυγούστου 1831.

  132) Ωσαύτως 4ης Αυγούστου 1831.

  133) Ωσαύτως 7ης Αυγούστου 1831. Επισυνάπτεται αναφορά Γαλλιστί προς τους Διοικητάς Πόρου.

  134) Ωσαύτως 12ης Αυγούστου 1831. Επισυνάπτεται έγγραφον εν αντιγράφω προς τους Διοικητάς Αρχηγούς και τον Διευθυντήν του Γαλλικού Βρικίου.

  135) Ωσαύτως 17ης Αυγούστου 1831.

  136) Ωσαύτως 31 Αυγούστου 1831.

  137) Ωσαύτως 17 Σεπτεμβρίου 1831.

  138) Ωσαύτως 17 Σεπτεμβρίου 1831. Επισυνάπτεται α) έγγραφον γαλλιστί περί της καταστάσεως και β) Αναφορά διαφόρων.

  229. Φάκελλος

  Περιέχει βιβλίον καταγραφής περιέχον εις διάφορα φύλλα αυτού καταγραφήν των εις διαφόρους πόλεις του εξωτερικού ευρισκομένων Ελλήνων.