Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Β΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Β΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Αριστείδης Στεργέλλης
 
Έτος έκδοσης:1978
 
Σελίδες:416
 
Θέμα:Αποστολή εις Λευκάδα
 
Τοπική κάλυψη:Λευκάδα
 
Χρονική κάλυψη:1807
 
Περίληψη:Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ τόμος του Αρχείου Καποδίστρια περιλαμβάνει τα κείμενα του I. Καποδίστρια ως «Εκτάκτου Επιτρόπου» της Κυβερνήσεως της Επτανήσου Πολιτείας στη Λευκάδα, στην περίοδο Μαΐου - Αυγούστου 1807. Η αποστολή αυτή έδωσε για μια ακόμη φορά το μέτρο των διοικητικών και οργανωτικών ικανοτήτων του Καποδίστρια. Τα καθήκοντα, που του ανέθεσε η Γερουσία της Επτανήσου και ο πληρεξούσιος του Αυτοκράτορα της Ρωσίας Γεώργιος Μοτσενίγος σε μια δύσκολη καμπή της ευρωπαϊκής ιστορίας, όταν οι νικηφόροι αετοί του Ναπολέοντα είχαν σκιάσει ολόκληρη την Ευρώπη, δεν ήταν εύκολα. Έπρεπε να λάβει αποφασιστικά μέτρα για την οχύρωση και την πληρέστερη άμυνα της Λευκάδας, ώστε να εξουδετερωθεί εντελώς η απειλή του Αλή Πασά και των Γάλλων συμβούλων του εναντίον του νησιού. Συγχρόνως όμως έπρεπε να ισορροπήσει τις αρμοδιότητες και τις πρωτοβουλίες των τοπικών διοικητικών και στρατιωτικών παραγόντων.
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 55.18 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 374-393 από: 417
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/374.gif&w=550&h=800Σελ. 374
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/375.gif&w=550&h=800

ΣΗΜΕIΩΣΕΙΣ

[Οι σύντομες σημειώσεις, που ακολουθούν, δεν αναφέρονται στα Καποδιστριακά κείμενα και στα γεγονότα, που αφορούν. Αποσκοπούν απλώς στο να συνδέσουν την αποστολή του Καποδίστρια στη Λευκάδα με τα γεγονότα, που προηγήθηκαν, και που κατέστησαν απαραίτητο το διορισμό «Εκτάκτου Επιτρόπου». Η επιλογή του Καποδίστρια ήταν η μόνη, που μπορούσε να καλύψη, με το κύρος της προσωπικότητάς του, τις απαιτήσεις της ρωσικής πλευράς και την ευαισθησία της αυτοτέλειας της κυβερνήσεως της Επτανήσου Πολιτείας.

Τις σημειώσεις διαδέχεται, όπως στον Α΄ Τόμο του Αρχείου, επιλογή βιβλιογραφίας, που αναφέρεται, κατά κύριο λόγο, στην περίοδο της Αποστολής στη Λευκάδα και στα γενικά βιογραφικά του Καποδίστρια. Επαναλαμβάνεται, ότι είναι ενδεικτική και ότι πλήρης βιβλιογραφία θα δημοσιευθεί όταν θα ολοκληρωθεί η έκδοση του Αρχείου.

Το Β΄ Μέρος κλείνει με Ευρετήριο κυρίων ονομάτων και τόπων].

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της Γερουσίας (Κυβέρνησης) της Επτάνησου Πολιτείας, της 21ης Μαΐου 1807, ο Ιωάννης Καποδίστριας διορίσθη «Έκτακτος Επίτροπος της Κυβερνήσεως» στη Λευκάδα. Το παραθέτουμε ολόκληρο:

Εν Κερκύρα τη 21 Μαΐου 1801

Δοθέντος ότι το γόητρον της Επτανήσου Πολιτείας θα εμειούτο εις τας συνειδήσεις των άλλων Κρατών, αν εις τας γενναίας και ευγενείς προσπαθείας των αηττήτων Ρωσικών στρατευμάτων δεν προσετίθεντο και αι ιδικαί της, προς υπεράσπισιν μιας νήσου της Πολιτείας και απόκρουσιν πάσης εναντίον ταύτης εχθρικής επιδρομής.

Δοθέντος, ότι κατά τας παρούσας κρισίμους περιστάσεις είναι απαραίτητον, όπως εν Λευκάδι υπάρχη Αρχή τις, ήτις, εν τη εκτελέσει των καθηκόντων της, να μη περιορίζεται υπό διατάξεων του Συντάγματος και υπό τοιούτων των ισχυόντων νόμων.

Δοθέντος, ότι κατά τον νόμον της 18 παρελθόντος Φεβρουαρίου, λόγω εξαιρετικών πολιτικών περιστάσεων, η εξουσία της Κυβερνήσεως δύναται να διευρυνθή, αν ήθελε συμβουλεύσει τούτο η Γενική Τιμητεία.

Η Κυβέρνησις, συναινούσης και της Γενικής Τιμητείας, διατάσσει, όπως εις Έκτακτος Επίτροπός της μεταβή εις Λευκάδα, ίνα, λόγω των σημερινών

Σελ. 375
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/376.gif&w=550&h=800

περιστάσεων, προνοήση περί της αμύνης και της ασφαλείας της νήσου, χωρίς να δεσμεύηται υπό ουδεμιάς περιοριστικής διατάξεως, πηγαζούσης, τόσον εκ του Συντάγματος, όσον και εκ των κειμένων νόμων.

Η ως άνω σπουδαία εντολή ανατίθεται εις τον ευγενή κύριον κόμητα Ιωάννην Καποδίστριαν και τούτο διότι ο ευγενής κύριος Πρύτανις Λευκάδος, ως εκ του φόρτου της εργασίας του, δεν δύναται ν’ ανταποκριθή προς τας εν λόγω κρίσιμους περιστάσεις.

Το παρόν διάταγμα γνωστοποιηθήτω προς τον κύριον Πρύτανιν Λευκάδος επί τω τέλει όπως ούτος συνδράμη κατά δύναμιν τον ρηθέντα Εκτακτον Επίτροπον κατά την ενάσκησιν της εις τούτον ανατεθείσης εντολής.

Αντώνιος Λευκόκιλος, Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως

Κόμης Σορδίνας, Γραμματεύς της Επικρατείας

Κοινοποιώντας το ανωτέρω διάταγμα στον Πρύτανι της Λευκάδος ο Γραμματεύς της Επικρατείας επί των Οικονομικών και Στρατιωτικών, έγραφε στο συνοδευτικό έγγραφο:

«Η Κυβέρνησις, μη κρίνουσα σκόπιμον να επιβαρύνη τα εις τον ζήλον σας εμπεπιστευμένα καθήκοντα και δι’ άλλων, σχέσιν εχόντων προς την οργάνωσιν και την καθοδήγησιν των ενόπλων δυνάμεων, ως καί τινων σπουδαιοτέρων, αφορώντων εις την υπεράσπισιν της νήσου, εθεώρησε καλάν να διορίση τον ευγενή κύριον κόμητα Ιωάννην Καποδίστριαν, Έκτακτον Επίτροπόν της μετ’ απεριορίστου δικαιώματος. Συνεπώς εφεξής η Τ. Εξοχότης θα προβαίνη εις την εκτέλεσιν απασών των υπό του ρηθέντος Εκτάκτου Επιτρόπου διδομένων υμίν οδηγιών, ως και άλλων, αίτινες επί τη βάσει της εν λόγω εξουσίας ήθελον έχει σχέσιν προς εξαργύρωσιν εκ του Δημοσίου Ταμείου χρηματικών ενταλμάτων διά τας απαιτηθησομένας διά την οχύρωσιν δαπάνας. Το Διαμέρισμα επί των Εσωτερικών θα διαβιβάση υμίν και έτερον διάταγμα της Κυβερνήσεως διά του οποίου διευρύνεται και η ιδική σας εξουσία, λόγω των σημερινών κρισίμων περιστάσεων».

Το άλλο αυτό διάταγμα, που είχε, όπως και το έγγραφο, ημερομηνία 22 Μαΐου 1807, όριζε ότι: «Ο Πρύτανις Λευκάδος εξουσιοδοτείται να δρα και να ενεργή μετ’ απολύτου εξουσίας εφ’ όλων εκείνων των κλάδων της Διοικήσεως, οίτινες αφορούν τας προς τον Έκτακτον Επίτροπον δοθείσας εντολάς, απαλλασσόμενος της τηρήσεως των Συνταγματικών τύπων. Η ως άνω διεύρυνσις της Πρυτανικής εξουσίας θα λήξη ευθύς ως ήθελον εκλείψει οι σήμερον επαπειλούντες την νήσον κίνδυνοι και ήθελεν επανελθεί αύτη εις την προτέραν της ειρηνικήν κατάστασιν».

Από το περιεχόμενον του τελευταίου διατάγματος προκύπτει ότι η «διεύρυνσις» των εξουσιών του Πρυτάνεως Λευκάδος αφορούσε αποκλειστικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αρμοδιοτήτων του Εκτάκτου Επιτρόπου διά της παρακάμψεως των συνταγματικών τύπων.

Ο Καποδίστριας έφθασε στη Λευκάδα στις 27 Μαΐου και ανέλαβε αμέσως όλες τις εξουσίες του Εκτάκτου Επιτρόπου. Η δράσις του εκεί αντικατοπτρίζεται στα κείμενα που δημοσιεύονται στον παρόντα τόμο. Ποιοι όμως υπήρξαν οι λόγοι που υπαγόρευσαν στην Κυβέρνηση της Επτανήσου Πολιτείας την αποστολή Εκτάκτου Επιτρόπου στη Λευκάδα, εξοπλισμένου με έκτακτες εξουσίες; Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμη μια σύντομη αναδρομή.

Το ΡΩΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ειδύλλιο, το οποίον είχε φέρει ενωμένους τους δυο στό-

Σελ. 376
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/377.gif&w=550&h=800

λους στο Ιόνιο το 1799 και είχε οδηγήσει εν συνεχεία στο Βυζαντινό Σύνταγμα και την ίδρυση της Επτανήσου Πολιτείας το 1800, άρχισε σιγά-σιγά να υφίσταται διάβρωση από τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο. Επιρρεπής σε ξένες επιδράσεις η Οθωμανική Αυτοκρατορία, από θανάσιμος αντίπαλος του Ναπολέοντα, δεν αρνείται, με την πάροδο του χρόνου, τις «συμβουλές» και την «συμπαράστασή» του. Στόχος του Γάλλου Αυτοκράτορα ήταν να διασπάση τη ρωσοτουρκική συμμαχία, που εμπόδιζε τα σχέδιά του στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο. Η μόνιμη παρουσία των Ρώσων στα Επτάνησα, οι οποίοι είχαν επιτύχει να υποκαταστήσουν την Τουρκία ακόμα και στην «υψηλή επικυριαρχία» των νησιών με την τροποποίηση του Συντάγματος του 1803, που μεθόδευσε το 1806 ο Ρώσος πληρεξούσιος Γεώργ. Μοτσενίγος, ενοχλούσε ιδιαίτερα τον Ναπολέοντα. Και πράκτορές του υπεκίνησαν τον Αλή Πασά των Ιωαννίνων να στραφή εναντίον των Ρώσων, με πρώτο στόχο την κατάληψη της Λευκάδος, που γειτνίαζε άμεσα με τα εδάφη του πασαλικιού του. Η συνεχής εκτράχυνσις των σχέσεων Ρωσίας και Τουρκίας υποβοηθούσε τα σχέδια τόσο του Αλή Πασά όσο και του Ναπολέοντα.

Από τον Δεκέμβριο του 1806 ο Πρύτανης της Λευκάδος Στυλ. Βλασσόπουλος και ο Ρώσος στρατηγός Στάττερ, που είχε την ευθύνη για την άμυνά της, διαπίστωναν συγκεντρώσεις τουρκικών στρατευμάτων στις ακτές της Αιτωλοακαρνανίας, γεγονός που μαρτυρούσε ότι ο Αλή Πασάς ετοιμαζόταν για επίθεση εναντίον του νησιού. Τις κινήσεις αυτές των δυνάμεων του Αλή οι αρχές της Λευκάδος ανέφεραν στην Κυβέρνηση της Επτανήσου Πολιτείας, η οποία με τη σειρά της προέβη σε διάβημα προς τον Τούρκο πρόξενο της Κερκύρας. Εννοείται ότι ωρισμένες εχθρικές πράξεις του Αλή η διοίκηση της Λευκάδος τις αντιμετώπισε ανάλογα. Στο διάβημα αυτό της Κυβερνήσεως ετονίζετο ότι η δική της αντίδραση δεν έπρεπε να θεωρηθή εχθρική, αλλά ότι είχε καθαρά προληπτικό χαρακτήρα. Και ότι έτρεφε την ελπίδα ότι η Υψηλή Πύλη θα αποδοκίμαζε τις εχθρικές πράξεις του Αλή κατά κράτους, το οποίον συνεδέετο στενά με την Τουρκία.

Εν τω μεταξύ η εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στη Μολδαβία και τη Βλαχία, επροκάλεσε την κήρυξη πολέμου της Τουρκίας εναντίον της Ρωσίας. Στη σχετική διακοίνωση της Τουρκίας, της 5ης Ιανουαρίου 1807, μεταξύ των άλλων αιτιάσεων, που εδικαιολογούσαν την κήρυξη του πολέμου, περιλαμβανόταν και η παραβίασις των συνθηκών, σε ό,τι αφορούσε την ίδρυση και επικυριαρχία της Επτανήσου Πολιτείας, από τη Ρωσία.

Λίγες μέρες μετά την ανωτέρω διακοίνωση έφθασε στην Κέρκυρα ταχυδρόμος από την Κωνσταντινούπολι με επιστολή του Μεγάλου Βεζύρη προς τον Πρίγκηπα της Επτανήσου Πολιτείας και προς τον Πρόεδρο της Γερουσίας. Στην επιστολή του αυτή ο Βεζύρης ανήγγειλε ότι η Πύλη εκήρυξε τον πόλεμο κατά της Ρωσίας και υπενθυμίζει τα καθήκοντα της Επτανήσου Πολιτείας σύμφωνα με τα οποία «ώφειλε να θεωρή εχθρούς της τους εχθρούς της Υψηλής Πύλης, εις τους οποίους δεν έπρεπε να χορηγή ούτε ψυχίον άρτου, ούτε σταγόνα ύδατος, ούτε να βοηθή τούτους διά πλοίων ή δι’ ανδρών».

Την απάντηση στην επιστολή του Τούρκου αξιωματούχου την συνέταξε ο πληρεξούσιος της Ρωσίας Μοτσενίγος. Σ’ αυτήν ετονίζετο ότι «η μεγάλη και κραταιά Ρωσία δεν έχει ανάγκην της επικουρίας μικρού Κράτους, οφείλοντος την υπόστασίν του εις την κηδεμονίαν αυτής, άνευ της οποίας, ούτε από των εσωτερικών ανοιμαλιών ηδύνατο να σωθή, ούτε ν’ απαλλαγή από των βιαιοτήτων του Αλή Πασά, ο οποίος αφεύκτως θα συνέτριβε το Επτανησιακόν Κράτος, εάν δεν έβλεπε έναντι αυτού δύναμιν ισχυράν και ικανήν να περιστέλλη τας μηχανορραφίας του και εν ανάγκη να τιμωρή τας παραφοράς και μοχθηρίας του. Ο Ιόνιος λαός θα υποστή

Σελ. 377
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/378.gif&w=550&h=800

προθύμως πάσαν θυσίαν προς προστασίαν της πατρίδος του, απευθύνει δε μετά της Κυβερνήσεώς του τας θερμοτάτας ευχάς του, όπως επανέλθη τάχιον η ειρήνη μεταξύ της Πετρουπόλεως και της Υψηλής Πύλης και μετά της ειρήνης η ομόνοια και η φιλική συνεννόησις και ούτω δυνηθούν οι λαοί της Επτανήσου, άνευ ζημίας των συμφερόντων των και άνευ παραβιάσεως των καθηκόντων των και των αισθημάτων των να τηρήσουν τον προς την Πύλην οφειλόμενον σεβασμόν και καταστούν συνάμα έτι μάλλον άξιοι της εις τούτους χορηγούμενης υπό της Ρωσικής αυλής προστασίας».

Την κήρυξη του πολέμου μεταξύ Ρωσίας — Τουρκίας ακολούθησε η διακοπή των σχέσεων Μ. Βρεταννίας και Τουρκίας, γιατί η τελευταία αρνήθηκε να ικανοποιήση αξίωση της Αγγλίας περί απελάσεως εκ Κωνσταντινουπόλεως του Γάλλου πρεσβευτή στρατηγού Σεβαστιάνη. Αντίθετα προχώρησε στη σύναψη συμμαχίας με τη Γαλλία. Μιας συμμαχίας, την οποίαν ο Αλή πασάς προσπάθησε να αξιοποιήση για την πραγματοποίηση των δικών του σχεδίων.

Εζήτησε και επέτυχε από τον Ναπολέοντα βοήθεια σε πολεμικό υλικό, πυροβολητές και στρατιωτικούς συμβούλους, που του εστάλησαν από τον αδελφό του Αυτοκράτορα Ιωσήφ, βασιλέα της Νεαπόλεως. Συγχρόνως εκήρυξε πανστρατιά των Τουρκαλβανών και προετοίμαζε την επίθεση και την ολοκληρωτική καταστροφή της Λευκάδος, ώστε να εξουδετερωθή μια για πάντα η απειλή στα πλευρά της επικράτειάς του.

Η συνεχής απειλή του Αλή είχε δραστηριοποιήσει στο έπακρο τους υπεύθυνους για την άμυνα της Λευκάδας, τον Πρύτανη Βλασσόπουλο και τον Ρώσο στρατηγό Στάττερ. Ενισχύθηκαν οι παληές οχυρώσεις, ενώ κατασκευάσθηκαν νέα οχυρά για την κάλυψη ολόκληρης της ακτής της Λευκάδος προς την Αιτωλοακαρνανία. Μεταξύ των νέων κατασκευών ήτο και το οχυρό «Αλέξανδρος», παρά τις Άνω Αλυκές. Οι αναφορές του Βλασσόπουλου προς την Κυβέρνηση της Επτανήσου Πολιτείας συνθέτουν το χρονικό των ενεργειών της Διοικήσεως Λευκάδος κατά το πεντάμηνο Ιανουαρίου — Μαΐου για τη βελτίωση της αμυντικής ικανότητος του νησιού. Όπως επίσης μας πληροφορούν και για την κατασκευή αναλόγων οχυρώσεων στην αιτωλοακαρνανική ακτή εκ μέρους του Αλή Πασά, για επιθετικές και αμυντικές ενέργειες και από τις δύο πλευρές, για αψιμαχίες, για την σύγκρουση μεταξύ των αντιπάλων δυνάμεων της 22 Μαρτίου 1807, κατά την οποίαν και τα δύο μέρη εθρήνησαν αρκετούς νεκρούς και τραυματίες. Φαίνεται όμως ότι η μεταξύ Βλασσοπούλου και Στάττερ συνεργασία δεν ήταν αρμονική. Ο Βλασσόπουλος απέδιδε στο Ρώσο στρατηγό ευθύνες για ωρισμένα σφάλματα τακτικής κατά την επιχείρηση τής 22 Μαρτίου, που απέβλεπε στην καταστροφή των τουρκικών οχυρώσεων και την παρεμπόδιση της ανεγέρσεως νέων. Επίσης δεν ήταν ικανοποιημένος από την συμπαράσταση του Πρυτάνεως στα σχέδια και τις ενέργειές του. Αυτά, βέβαια, δεν προκύπτουν από τις επίσημες εκθέσεις και αναφορές. Υπάρχει όμως η μαρτυρία του ιδίου του Βλασσόπουλου στα ανέκδοτα «Απομνημονεύματά του», την οποίαν μνημονεύει ο Ερμ. Λούντζης στο έργο του «Επτάνησος Πολιτεία». Σ’ αυτά ο Πρύτανης κατηγορεί τον Στάττερ ότι δεν ενίσχυσε με πυρομαχικά τα σώματα των Ελλήνων πολεμιστών, που πήραν μέρος στην επιχείρηση εκείνη και ότι «εις απερισκεψίαν του Στάττερ ωφείλετο και η παράλειψις της καταστροφής των έναντι του οχυρού «Αλέξανδρος» οχυρώσεων του Αλή Πασά, ας οι Τούρκοι δραμόντες εις βοήθειαν των εν Τεκέ, άφησαν εντελώς αφρουρήτους». Η διάστασις απόψεων και η έλλειψις πνεύματος συνεργασίας μεταξύ της πολιτικής και στρατιωτικής διοικήσεως της Λευκάδος εξηγεί τον διορισμό του Ιωάννου Καποδίστρια ως Εκτάκτου

Σελ. 378
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/379.gif&w=550&h=800

Επιτρόπου με δικτατορικές σχεδόν εξουσίες σε όλα τα θέματα που σχετίζονταν με την άμυνα της Λευκάδος.

Προσθέτουμε ακόμα ότι στις 17 Ιουνίου 1807 η Κυβέρνησις της Επτανήσου Πολιτείας, έπειτα από υπόδειξη του Μοτσενίγου, εκήρυξε τον πόλεμο κατά του Ναπολέοντα. Και με προκήρυξή της, στην οποίαν προσπαθούσε να δικαιολογήση την έξοδο από την ουδετερότητα, καλούσε τους «Ιόνιους λαούς» να «αναστούν» και να φανούν αντάξιοι των προγόνων τους, οι οποίοι «διά των πολεμικών και των ειρηνικών των έργων είχαν ανυψωθεί υπεράνω πάντων των Εθνών».

Επίσης στις 14 Ιουνίου η Κυβέρνησις αποδεχόταν με διάταγμά της την παραίτηση του Στυλ. Βλασσόπουλου από το αξίωμα του Πρύτανη της Λευκάδος και τοποθετούσε αντικαταστάτη του «τον πρεσβύτερο των παρέδρων» μέχρις ότου διοριστεί νέος πρύτανης. Η αντίθεση Βλασσόπουλου — Στάττερ κατέληξε τελικά υπέρ του τελευταίου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αλβάνα, Φ.: Ιωάννου Καποδιστρίου βιογραφικόν ιχνογράφημα. Αττικόν Ημερολόγιον. Αθήναι 1888.

Aνδρεάδη, Ανδ.: Η Επτανησιακή δημοσία οικονομία κατά την περίοδον 1797 - 1814. Κέρκυρα 1936.

Arlioti, Dem.: La vita di Giovanni conte Capodistria scritta nel 1833 Corfú 1859.

Bainville, Jaques: Napoleon. Paris 1955.

Βαλαωρίτου, A.: Ανέκδοτα έγγραφα του κόμητος Ιωάν. Καποδιστρίου εν«Η Κυρά Φροσύνη» Κέρκυρα 1859 και «Μνημόσυνα Άσματα» Αθήναι 1861.

Βαλαωρίτου, I. Α.: Αριστοτέλους Βαλαωρίτου βίος και έργα. Εν Αθήναις 1907.

Βελέλη, Λ.: Ο Καποδίστριας ως θεμελιωτής της δημοτικής εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι. Αθήναι 1908.

Βλαντή, Σπ.: Η δράσις του Ιωάνν. Καποδιστρίου εν Λευκάδι (1807). Αθήναι 1911.

Βροκίνη, Λ.Σ.: Σύντομος αφήγησις του βίου του κόμητος Ιωάν. Καποδιστρίου. Κέρκυρα 1886.

Βροκίνη, Λ.Σ.: Έργα. Τόμ. 1-2. Κέρκυρα 1973.

Bulgari, St.: Notice sur le comte Jean Capodistrias, président de la Grèce. Paris 1832.

Camariano-Cioran Ariadna: Les îles Ioniennes de 1797 à 1807. Πρακτικά Γ΄ Πανιονίου Συνεδρίου, A΄ Τόμος Αθήναι 1967.

Capodistrias, J.A.: Aperçu de ma carrière publique depuis 1798 jusqu’à 1822. Sbornik 3 (1868) 163-293. Πρβλ. Λάσκαρι Μ. Αυτοβιογραφία Ιωάν. Καποδίστρια, Αθήναι 1940, Β΄ έκδοση, Αθήναι 1962. Αρχείον Καποδίστρια, Τόμ. Α΄ Κέρκυρα 1976.

Σελ. 379
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/380.gif&w=550&h=800

Casse, A du: Mémoires et correspondance politique et militaire du Roi Joseph. Tom. III Paris 1853.

Δασκαλάκη, Γ. Δ.: Το συνταγματικόν καθεστώς των Ιονίων Νήσων. Αθήναι 1964.

Δαφνή, Γρηγ.: Ιωάννης Α. Καποδίστριας. Η γένεσις του Ελληνικού Κράτους. Αθήναι 1976.

Ευαγγελίδου, Τρ.: Ιστορία του Ιωάννου Καποδιστρίου, Κυβερνήτου της Ελλάδος. Αθήναι 1894.

Γατοπούλου, Δ.: Ιωάν. Καποδίστριας, ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος, Αθήναι 1932 (Β΄ εκδ. 1973).

Gobineau: Deux études sur la Grèce moderne, Capodistrias, Le royaume des Hellènes. Paris 1905.

Iδρωμένου, A.M.: Ιωάννης Καποδίστριας, Κυβερνήτης της Ελλάδος. Αθήναι 1900.

Καιροφύλλα, Κώστα: Τα νεανικά χρόνια του Καποδίστρια, Αθήναι -Αλεξάνδρεια 1936.

Κούκκου, Ελ.: Ο Καποδίστριας και η Παιδεία, 1803-1822. Α΄ Η Φιλόμουσος Εταιρεία της Βιέννης. Αθήναι 1958.

Κορδάτου I.: Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας. Τ. 5. Αθήναι 1957-1958.

Lascaris, S. Th.: Capodistrias avant la révolution Grecque, sa carrière politique jusqu’en 1922. Lausanne 1918.

Λουκάτου, Σπ. Δ.: Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η Επτάνησος Πολιτεία. Αθήναι 1959.

Lunzi, Ε.: Della Repubblica Settinsulare, Bologna 1863.

Μαχαιρά, Κ. Γ.: Πολιτική και διπλωματική ιστορία της Λευκάδος (1797 - 1810). Τ. 2. Αθήναι 1954.

Μακρή, Θ.: Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η προκυβερνητική πατριωτική του δράσις. Κέρκυρα 1965.

Μαυρογιάννη, Γερ.: Η ιστορία των Ιονίων Νήσων (1797-1815). Τ. 2. Αθήναι 1889.

Mendelson-Bartholdy, Κ.: Graf Johann Kapodistrias, mit Benutzung handschriftlichen Materials, Berlin 1864.

Μένδελσον Βαρθόλδη: Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. Μετ. Ηλία I. Οικονομοπούλου. Τ. 2. Αθήναι 1894.

Παπάζογλου, Αβρ. Ν.: Η Επτανησιακή Πολιτεία στα αρχεία του Οθωμανικού Κράτους. Νέα Εστία, 25, 1939.

Papadopoulo-Vretos, A.: Mémoires biographiques-historiques sur le President de la Grèce comte J. Capodistrias, 2 v. Paris 1837.

Πρωτοψάλτη, Εμ.: Ιγνάτιος, μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας (1766-1828). Τ. 2. Αθήναι 1959-1961.

Ράδου, Κ.: Οι Σουλιώται και οι Αρματωλοί εν Επτανήσω. Επετηρίς Παρνασσού 12 (1916). Σελ. 31 - 108.

Regaldi, G.: Cenni storici. Il conte Giovanni Capodistria. Torino 1862

Στεφανίδου, Β.: Ο Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιος ο Λέσβιος. Αθήναι 1934.

Σελ. 380
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/381.gif&w=550&h=800

Θεοτόκη, Μ.: Ο Ιωάννης Καποδίστριας εν Κεφαλληνία και αι στάσεις αυτής εν έτεσι 1800, 1801 και 1802. Κέρκυρα 1889.

Θεοτόκη, Σπ.: Περί Καποδιστρίου. Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 3 (1928) 11-24.

Θεοτόκη, Σπ.: Καποδίστριας και Ιγνάτιος, εφημ. Εστία, 18 Ιουνίου 1930.

Θεοτόκη, Σπ.: Η εθνική συνείδησις του Καποδίστρια και η ελληνική γλώσσα. Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 7 (1932) 130 - 142.

Woodhouse, C.M.: Capodistria, the founder of Greek independence London-New York 1973.

Ξένου, Στ.: Ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ποικίλη Στοά (1886) 377 - 446.

Ζακυθηνού, Διον.: Ιωάννης Καποδίστριας. Τα προοίμια μιας μεγάλης πολιτικής σταδιοδρομίας. Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 51 (1976) 154-170.

Σελ. 381
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/382.gif&w=550&h=800Σελ. 382
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/383.gif&w=550&h=800

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΩΝ

[Με πλάγια στοιχεία σημειώνονται οι διάφορες μορφές των ονομάτων. Μέσα σε παρένθεση δηλώνεται ο αύξων αριθμός του εγγράφου].

ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ Santa Maura Λευκάδα Leucade passim

Άγιον Όρος Monte Santo 150, 152 (21α) 153, 154 (21β)

Άγιος Γεώργιος S. Georgio 75, 77 (7) 280, 282 (43α)

Άγιος Δημήτριος (μονή) S. Dimitri convento 76, 78 (7)

Άγιος Νικόλαος San Nicolò 182, 187 (26)

Άγιος Παντελεήμων (γέφυρα) S. Pantaleone ponte 126, 127, 129, 137, 139 (17α)

Άγραφα Agrafa 9, 11 (2β) 165, 168 (23α)

Αιτωλικόν Natalicò 153, 154 (21 β)

Ακαρνανία Acarnania 9, 10, 11 (2β) 148, 149 (21) 156, 160 (22) 165, 168 (23α) 220 222, 223, 224, 227 (35) 299, 300 (46)

Αλεξανδρής Alexandrin Αλεξάνδρου 220, 225 (35) 232, 234 (36) 237 (36α) 238, 239 (36β) 340, 342 (58) 354, 357 (60)

Αλέξανδρος Α; Alessandro I Αυτοκράτωρ 7, 8, 9 (2α) 25, 26 (4α) 75, 77 (7) 92 (12) 155, 159 (22) 200, 202, (28) 280, 282 (43α)

Αλή Πασάς Ali Pascià Αλή - πασιάς Βεζίρης Visire (di Giannina) Βεζίρης των Iωαννίνων 9, 10, 11 (2β) 16, 21 (4) 63, 70 (6) 75, 76, 77, 78 (7) 79, 80 (8) 80, 81, 82, 83 (8α) 153, 154 (21β) 165, 166, 167, 168, 169, 170 (23α) 200, 201, 202 (28) 211, 213 (32) 277, 278, 279 (43) 280, 282 (43α) 299, 300 (46) 315, 317 (50) 355, 358 (60)

Αμερικάνος, Πάνος Americano Pano 125, 135 (17α)

Αναλυτής, Νικόλαος Analiti, Nicolo 111, 112 (13η)

Ανατολή Levante 162, 164 (23)

Ανατολικόν Natolicò 148, 149 (21)

Άνινος, Νικόλαος Αναστάσιος Anino, Nicolò Anastasio 359, 361 (61) 362, 363 (61α) 364, 365 (61 β)

Αντιλήνης, Αλντίνης Adilini, Aldini 111, 112 (13η)

Αντύπας Antipa 83, 84, 85 (9)

Απέργης, Ιωάννης Apergi, Giovanni 118, 119 (16) 334, 335 (56) 335, 336 (56α)

Αρμένης, Αντώνιος Armeni, Antonio 296, 297 (45) 328, 329 (54) 363 (61α)

Αρσένης, Σάββας Arseni, Sava 253, 254, 255 (37β) 298, 299,

Σελ. 383
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/384.gif&w=550&h=800

300 (46) 300, 302, 303, 304 (46α) 324, 325 (53) 354, 357 (60)

Άρτα Arta 6, 7 (2) 9, 11 (2β) 148, 149 (21), 165, 168 (23α) 270, 271 (40) 292, 294 (44β)

ΒΑΓΕΝAΣ Vajenà 125, 135 (17α)

Βαλαωρίτης, Ευστάθιος Valaorili, Eustacchio 131, 142 (17α)

Βαλσαμάκης, Τζουάνες Balsamachi, Zuanne 110, 111 (13η)

Βάλτος Valto 9,11 (2β)

Βάρθης Varti 3, 4(1)

Βαρνακιώτης, Γεώργιος Varnachioti, Giorgio 81, 83 (8α) 280, 282 (43α)

Βαρότσης Μπαρότσης Barozzi 93, 96 (13) 182, 183, 187, 189 (26) 193, 194 (26α)

Βάσαρης, Άγος Vassiari, Ago 9, 11 (2β)

Βελή Πασάς Vili Pascià 9, 11 (2β)

Βενετία Venezia 338 (57α)

Βεντουρίνης, Ιωσήφ Venturini, Giuseppe 122, 128, 132, 138 (17α)

Βίτζιπης, Ελευθέριος Κυριάκου 312 (48α)

Βλασόπουλος, Στέλιος Vlassopulo, Stelio 339 (57β)

Βλάχος, Δήμος Vlaco, Dimo 130, 141 (17α)

Βλιξά Vlixà 9, 11 (2β)

Βλισμάς, Ιωάννης 150, 151, 152 (21α)

Βλυχού Vlicò 127, 129, 187, 139 (17α)

Βόνιτζα 319 (50α)

Βουκελάτος, Ιωάννης Vuchielato, Gianni 122, 132 (17α)

Βούλγαρης (κόμης) Bulgari (conte) 353 (59)

Βουλισμάς, Διονύσιος Vulismà, Dionisio 108, 109 (13ζ)

Βουλισμάς, Θωμάς Vulismà, Tommaso 108, 109 (13ζ)

Βουργαριά V ulcarià 80, 82 (8α)

Βούρος, Ιωάννης Buro, Giovanni 108, 109 (13ζ)

Βούστρι (Ξηρομέρου) Vustri 167, 171 (23α)

Βουτσινάς, Αναστάσιος Vucinà, Anastasio 111, 112 (13η)

Βουτσινάς, Βαγγέλης Vucinà, Vangeli 111, 112 (13η)

Βουτσινάς, Γιούρος Vucinà, Giuro 110, 111 (13η)

Βουτσινάς, Σπυρίδων Vucinà, Spiridon 110, 112 (13η)

Βουτσινάς, Τζουάνες Vucinà, Zuanne 111, 112 (13η)

Βουτσινάς, Τιμόθεος Βουτζινάς, Τιμόθεος Vucinà, Timoteo 104 (13e) 110, 111, 112 (13η) 181, 182, 185, 186, 187, 190 (26) 192, 193, 194 (26α)

Βραχώρι Vracori 280, 282 (43α)

Βρετός, Νικόλαος Vretò, Nicolò 66, 73, 74 (6) 81, 83 (8α)

Βρύσι του Πασά Sorgente delta del Pascià 168, 171 (23α)

BANAGLIA, S. 6, 7 (2) 60, 61 (5) 67, 75 (6 ) 77, 79 (7) 116, 118 (15) 146, 147 (20) 148, 150 (21) 158,161 (22) 163, 164 (23) 200, 202, (28) 278, 279 (43) 316, 318 (50)

Battaglia, Carlo Μπαττάλια 127, 137 (17α) 353 (59)

Σελ. 384
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/385.gif&w=550&h=800

Bidischia dall’ Oglio, Gio. Battista Μπιντίσκια ντάλλ’ Όλιο, Ιωάννης Βαπτιστής 319 (50α) 320 (50β) 339 (57β) Burgelies 313, 314 (49)

ΓΑΛΛΙΑ Francia 199, 201 (28) 253, 254 (37β) 279, 281 (43α) 315, 317 (50)

Γερακάρης, Αλεξανδρής Geracari, Alexandrin 296, 297 (45)

Γερμανία Germania 113, 114 (14)

Γιουσούφ Αράπης Iusuf Arapi Jussuf Agà Γιουσούφ Αγάς Issuf Arapi Jusuf Arapi Χαζνατάρ Γιουσούφαγας Χαζαουντάρ Ισούφης Χασνατάραγας Ισούφαγας 76, 78 (7) 167, 170 (23α) 277, 278 (43) 280, 281, 282, 283 (43α) 316, 318 (50) 319, (50α) 319 (50β)

Γκούστης Gusti 290 (44α) 292, 294 (44β)

Γκρίτσι, Παντής Grizzi, Pandin 356, 358 (60)

Γκρίτσι, Σπυρίδων Grizzi, Spiridon 356, 358 (60)

Γονέμης, Γιάννης Gonemi, Gianni 130, 141 (17α) 157, 160 (22)

Γουζέλης, Σπύρος Γουζέλης, Σπυρίδων Guseli, Spiro Guselli, Spiridion 156, 160 (22) 166, 170 (23α)

ΔΑΛΛΑ Δέτσιμα, Καμίλος

Dalla Decima, Camillo conte 354, 356 (60)

Δενδρινός, Χριστόδουλος Dendrino, Cristodulo 108, 109 (13ζ)

Δήμος, Διονύσιος Dimos, Dionisio 111, 112 (13η)

Δίπλας Dipla 165, 169 (23α)

Δρακούλης, Γεράσιμος Draculi, Gerasimo 66, 73, 74 (6) 81, 83 (8α)

ΕΓΚΛΟΥΒΗ Engilopea 24 (4)

Ευρώπη Europa 44, 47 (4η) 211, 213 (32)

ENGILOPEA 19, 24 (4)

ΖΑΒΕΡΔΑ Zaverda 76, 78 (7) 167, 168, 170, 171 (23α)

Ζαβός, Μάρκος Zavò, Marco 38, 39 (4στ) 66, 73, 74 (6) 81, 83 (8α)

Ζάγγελ βλέπε Zaghel

Ζάκυνθος Zante 19, 24 (4) 36, 37 (4στ) 50, 53 (4ι) 63, 66, 70, 73 (6) 153, 154 (21β) 155, 156, 157, 158, 160, 161 (22) 166, 170 (23α) 173, 176 (25) 182, 187 (26) 214, 216 (33) 217, 219 (34) 220, 221, 223, 225, 228 (35) 264, 265 (37ε) 266 267 (37στ) 283, 284 (43β) 286, 289 (44) 291, 292, 293, 294, 295 (44β) 310, 312 (48) 330, 331 (55) 332, 333 (55α) 340, 342 (58) 355, 357 (60) 366, 367, 368 (62)

Ζαμπέλης Ζαχαρίας Zambeli, Zaccaria Zambelli 233, 236 (36) 241, 242 (36γ) 296, 297 (45)

Ζανάγια Zanaia 356, 358 (60)

Ζήνος Zino 321, 322 (51)

Ζυγούρης Ziguri Siguri 8 (2α) 144, 145 (19) 181, 182, 185, 186, 187, 191 (26) 203, 204 (29) 223, 227 (35) 298, 300 (46)

ΘΗΝΙΑΤΗΣ, Σπύρος Thiniati, Spiro 108, 109 (13ζ)

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ignazio μητροπολίτης Άρτης σεβασμιώτατος Άρτης 6, 7 (2) 8 (2α) 13, 15 (3) 19, 25 (4) 75, 76, 77, 78 (7) 86, 88 (10) 93, 96 (13) 116, 118 (15) 148, 149 (21) 162, 163 (23) 185, 190,

Σελ. 385
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/386.gif&w=550&h=800

191 (26) 270, 271 (40) 292, 294 (44β)

Ιθάκη Itaca 19, 24 (4) 38, 39 (4 στ) 50, 53 (4ι) 66, 73, 74 (6) 147, 148, 149 (21) 150, 151 (21α) 155, 156, 157, 158, 160, 161 (22) 245, 247 (37) 253, 254 (37β) 283, 284 (43β) 298, 299 (46) 330, 331 (55)

Ίμβρος Nibro 150, 151 (21α)

Ισθμός Istmo 153, 154 (21α)

Ιωάννινα Giannina 75, 77 (7) 80, 82 (8α) 166, 169 (23α) 315, 317 (50) 355, 358 (60)

ΚΑΒΑΔΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Cavadà, Anastasio 127, 137 (17α)

Καβαδάς, Θεοδόσιος Cavada, Teodosio 126, 136 (17α) 307, 308 (47α)

Καβαδάς, Σπύρος Cavadà, Spiro 129, 139 (17α)

Καβαδίας, Ανδρέας 196 (26γ)

Καβάλας, κόλπος Cavola 150, 152 (21α)

Καβάσιλας, Σπυρίδων Cavasila, Spiridione Cavassila, Spiridon 3, 4 (1) 345, 347 (58α) 349, 352 (58β) 363 (61α)

Καβουδίστριας (βλέπε Καποδίστριας)

Καγκελάρης, Χαραλάμπης Cangellari, Caralambi 111, 112 (13η)

Κάλαμος Calamo 279, 281 (43α) 298, 300 (46)

Καλάνδρος, Γάσπαρος Calandro, Gasparo Callandro, Gasparo Caliandro, Gasparo Καλάντρος, Γάσπαρος Καλιάντρο, Γκάσπαρος 49, 50 (4θ) 124, 126, 130, 131, 134, 141 (17α) 344, 345 (58α)

Καλιγάς, Σπυρίδων Caligà, Spiridon 90 (11) 101, 102 (13α) 102 (13β) 183, 188 (26) 194, 195 (26β) 220, 221, 224, 225 (35) 246, 247 (37) 268, 269, 270 (39) 313, 314, (49)

Καλιγώνι (Λευκάδα) Caligoni 49, 50 (4θ)

Καλόγερος, Χρήστος Calogero, Cristo 91, 92 (12)

Καλούπας Δημήτρης Caluppa, Dimitri 207, 208 (31)

Κανδήλα Καντήλες Candita Candiles 279, 281 (43α) 298, 300 (46)

Καπαδοκάς (φρούραρχος) Capadoca 286, 289 (44)

Καποδίστριας, Αυγουστίνος Capodistria, Agostino 3.4 (1)

Καποδίστριας, Ιωάννης Capodistria Giovanni di Ant. passim

Καποδίστρικας (βλέπε Καποδίστριας)

Καπότης Γιωργάκης 319 (50α)

Καπότης, Τζίλη 319 (50α)

Καραβιάς Caravia Caravià 13, 14 (3) 90 (11)

Καραβιάς Λιανός Caravià Lianò 148, 149 (21)

Καραβιάς Χρήστος Caravia, Cristo 108, 109 (13ζ)

Καραΐσκος, Δημήτριος Caraisco, Demetrio 81, 83 (8α)

Καραντινός Carandinò 3.4 (1)

Καριώτες Carietli 65, 72 (6)

Καρμπούρης, Δημήτριος Carburi, Demetrio 131, 142 (17α)

Καρύδης, Νικολέτος Caridi, Nicoletto 126, 136 (17α)

Καστριώτης, Γεώργιος Castrioti, Giorgio 108, 109 (13ζ)

Κατούνα Catuna Cattuna 156, 160 (22) 321, 322 (51) 330, 331 (55) 340, 343 (58) 344, 345 (58α) 347, 348, 350, 351 (58β)

Σελ. 386
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/387.gif&w=550&h=800

Κατσαΐτης Cazzaiti 90 (11)

Κάτσαλος, Γιώργος Caciallo. Giorgo 108, 109 (13ζ)

Κατσαντώνης Κατζαντώνης Cazandoni Cazzandoni 9, 10, 11 (2β) 116, 117 (15) 162, 163 (23) 165, 167, 169, 170 (23α) Κατσαρός, Σπυρίδων

Cazzarò, Spiridione 285, 288 (44)

Κέρκυρα Corfù 101, 102 (13α) 115, 116 (15) 147, 149 (21) 150, 151 (21α) 155, 158 (22) 270, 271 (40) 272 (40α) 275, 276 (42) 279, 281 (43α) 296, 297 (45) 313, 314 (49) 324, 325 (53) 332, 333, 334 (55α)

Κεφαλληνία Cefalonia Ceffalonia 19, 24 (4) 38, 39 (4στ) 50, 53 (4ι) 66, 73 (6) 93, 96, 97 (13) 101, 102 (13α) 150, 151 (21α) 153, 154 (21β) 155, 156, 157, 158, 160, 161 (22) 173, 176 (25) 183, 189 (26) 194, 195 (26β) 220, 221, 223, 225, 228 (35) 256, 258 (37γ) 260, 261, 262, 263 (37δ) 264, 265, (37ε) 266 (37στ) 283, 284 (43β) 286, 287, 289 (44) 294 295 (44β) 313, 314 (49) 330, 331 (55) 340, 343 (58) 366, 368 (62) 332, 333 (55α)

Κεφαλάς, Στάθης Ckiefalà, Stalhi 110, 111 (13η)

Κέφαλος, Παναγής Ckiefalo, Panagin 108, 109 (13ζ)

Κόκκινος, Δημήτριος Cockino, Dimitri 198, 199 (27)

Κολοκοτρώνης, Θεόδωρος Colocotroni, Teodoro 89, 90 (11) 95, 99 (13) 146, 147 (20) 181, 182, 186, 187 (26) 220, 224 (35) 245, 247 (37) 296, 297 (45) 298, 299 (46) 310, 311 (48) 312, 313, (48α)

Κομητόπουλος, Παύλος Comitopulo, Paolo 341, 343 (58) 354, 355, 356, 357 (60)

Κομητόπουλος, Χριστόδουλος Comitopulo, Cristodulo Κομητώπουλος, Χριστώδουλος 122, 131 (17α) 168, 171 (23α) 270, 271 (40) 272 (40α)

Κομπίτσης, Πάνος Combici, Pano 344, 345, 346 (58α)

Κονάκης Conachi 337 (57)

Κονεμένος, Ανδρέας 197 (26δ)

Κονιδάρης, Σπύρος Conidari, Spiro 122, 131 (17α)

Κονταρής, Αθανάσιος Condari, Atanasio 337 (57)

Κοντογιάννης, Μήτσος Contojanni, Mizo 9, 11 (2β)

Κοντογούρης, Αποστόλης Condoguri Apostoli 123, 128, 130, 131, 133, 139, 140, 141 (17α) 196 (26γ)

Κοντογούρης, Θεοτόκης Condoguri, Teοtochi 128, 138 (17α)

Κοντουρής, Διονύσιος Conduri, Dionisio Condurti, Dionisio Cuduri, Dionisio Κουντουρής, Διονύσιος 90 (11) 101, 102, (13α) 103 (13γ) 183, 188 (26) 220, 224 (35) 256, 257, 258, 259 (37γ) 296, 297 (45) 354, 355, 357 (60) 367, 368 (62)

Κορνήλιος, Γεράσιμος Corneglio, Gerasimo 110, 112 (13η)

Κορνήλιος, Θεόδωρος Corneglio, Teodoro 110, 111 (13η)

Κορνήλιος, Τζουάνες Corneglio, Zuanne 110, 112 (13η)

Κοσκινίδης, Ιωάννης Coschinidi, Giovanni 108, 109 (13ζ)

Κοτζικόπουλος, Αντώνιος Cozicopulo, Antonio 107, 109 (13ζ)

Κοτρής, Γιάννης Cotri, Gianni 126, 129, 130, 136, 140 (17α)

Κουβαράς, Ανδρέας Cuvarà, Andrea 93, 96 (13) 340, 343 (58) 355, 357 (60) 366, 368 (62)

Κουμάνης Cumani 162, 164 (23) 185, 191 (26) 340, 342, (58)

Κουμπάρος Cumbaro 167, 170 (23α)

Σελ. 387
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/388.gif&w=550&h=800

Κούπας, Ιωάννης Cuppa, Giovanni 101, 102 (13α) 103, 104 (138) 146, 147 (20) 183, 188 (26) 340, 342 (58) 366, 367 (62)

Κουρουπάς, Γεράσιμος Curupà, Gerasimo 110, 112 (13η)

Κουρούπης, Ιωάννης Curupi, Giov. Gurupi, Gianni 10, 12 (2β) 285, 288 (44)

Κουτζάφτης, Γιάννης Cuzafti, Gianni 123, 133 (17α)

Κουτζούκας, Αντώνιος 107 (13στ) 108, 110 (13ζ)

Κροκιδάς, Ζήσιμος Crochidà Sissimo 110, 111 (13η)

Κύθηρα Cerigo 146, 147 (20) 183, 188 (26)

Κωνσταντινούπολις 166, 169 (23α)

ΛΑΗΣ, ΠΑΝΟΣ Lai, Pano 131, 142 (17α)

Λαμία Lamia 10, 12 (2β)

Λεβεντάκης, Απόστολος Levendachi, Apostoli 75, 77 (7) 80, 82 (8α)

Λέκας, Σπύρος Leca, Spiro 127, 137 (17α)

Λεκατσάς Lecazzà Lecazza 253, 254, 255 (37β) 298, 299 (46)

Λεονταράκης, Διονύσιος Leondarachi, Dionisio 105 (13ε) 110, 111 (13η)

Λευκάδα (βλέπε Αγία Μαύρα)

Λευκαδίτης, Πέτρος Lefkaditi, Pietro 108, 109 (13ζ)

Λιβάνης, Βαγγέλης Livani, Vangeli 108, 109 (13ζ)

Λογοθέτης Logotetti 277, 279 (43)

Λουκάς, Δήμος Luca, Dimo 108, 109 (13ζ)

Λυκούδης, Αναστάσιος Licudi, Anastasi 107, 109 (13ζ)

Λυκούδης, Κωσταντής Licudi, Costanlin 108, 110 (13ζ)

ΜΑΓΕΜΕΝΟ (Λευκάδα)

Majemeno 162, 163 (23)

Μαζαράκης, Ανδρέας, (βλέπε Κουβαράς, Ανδρέας)

Μάνη 237 (36α) 238, 239 (36β)

Μανιάς, Διονύσιος Magnà, Dionisio 108, 109 (13ζ)

Μαντζαβίνος, Δημήτριος Manzavino, Demetrio 111, 112 (13η)

Μάντζαρης, Ιωακείμ Manzari, Giacomo 108, 109 (13ζ)

Μαντρικάρδης Mandricardi 156, 160 (22)

Μαραβέγιας, Γεράσιμος Maraveja, Gerasimo 108, 109 (13ζ)

Μαρκάτος, Λουκάς Marcato, Luca 111, 112 (13η)

Μαρούλης. Φίλιππος Maruli, Filippo 108, 109 (13ζ)

Μαρούτσης, Χρήστος Maruzzi, Cristo 232, 235 (36)

Ματθαίος Mattei 286, 289 (44) 290 (44α) 292, 295 (44β)

Μαυραβίνος, Φραγκίσκος Mauravino, Francesco 108, 109 (13ζ)

Μαχαιράς, Γιώργος Machierà, Giorgio 129, 139, 140 (17α)

Μεγανήσι Meganissi 279, 281 (43α) 298, 300 (46)

Μέγκουλας, Αναστάσις Mengula, Anastasio 111, 112 (13η)

Μεσολόγγιον Messolongi 153, 154 (21β)

Μεταξάς, Ιωάννης Metaxa, Giovanni 40, 41, 42 (4ζ) 129, 139 (17α) 347, 350 (58β)

Μεταξάς, Μαρίνος Metaxa, Marino 313, 314 (49)

Σελ. 388
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/389.gif&w=550&h=800

Μέτζοβον Mezovo 167, 170 (23α)

Μικρός, Γιαλός Micro Gialò 127, 137 (17α)

Μοντεσάντος Montesanto 292, 294 (44β)

Μορέας Morea 153, 154 (21α)

Ματσενίγος, Γ. Mocenigo, G. υπουργός της Ρωσίας 5, 6 (2) 8, 9 (2α) 13, 14 (3) 185, 190, 191 (26) 223, 228 (35) 240, 241 (36γ) 340, 341, 342, 343 (58) 354, 357 (60)

Μουρμούρας, Σπύρος Murmura, Spiro 130, 140, 141 (17α)

Μουσούρης, Ανδρέας Mussuri, Andrea 110, 112 (13η)

Μουσούρης, Ανδρέας Mussuri, Andrea 110, 112 (13η)

Μουσούρης, Βασίλειος Mussuri, Basilio 110, 112 (13η)

Μουσούρης, Δημήτριος Mussuri, Demetrio 111, 112 (13η)

Μουσούρης, Δημήτριος Mussuri, Demetrio 111, 112 (13)

Μουσούρης, Κωνσταντής Mussuri, Costantin 110, 112 (13η)

Μουσταφάς (σουλτάνος) Mustafa (sultano) 80, 82 (8α)

Μουχουρδάρης, Μουαμέτμπεης Muxurdari Muamet bei 10, 11 (2β)

Μπαλντισέρας, Στεφανής Baldissera Stefani 130, 140 (17α)

Μπαρδέζης Bardese Bardessi, Μπαρντέσε 156, 159 (22) 166, 170 (23α)

Μπαρότσης (βλέπε Βαρότσης)

Μπελέτης, Μιχαήλ Beletti, Michiel Belletti, Michiel 156, 160 (22) 166, 170 (23α) Μπελλαμόρης, Τζανέτος Bellamori, Zanetto 108, 109 (13ζ)

Μπενάκης Benachi 270, 271 (40) 272 (40α)

Μπερέτας Beretta 156, 159 (22) 166, 170 (23α)

Μπιριρής (βλέπε Ποταμιάνος, Νικολής)

Μπόντος, Αποστόλης Bodo, Apostoli 285, 288 (44)

Μπότσαρης, Μήτσος Bozari, Mizo 9, 11 (2β)

Μπότζαρης, Κίτζος Μπότσαρης Bozari, Chizo Bozzari 115, 117 (15) 162, 163 (23) 165, 167, 169, 170 (23α)

Μπουλάκης, Άντζολος Bulacchi, Anzolo 107, 109 (13ζ)

Μώρος, Νικόλαος Moro, Nicolò 108, 109 (13ζ)

MICHAUD Μισώ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (4) 34, 35 (4δ) 41, 42 (4ζ) 43, 44, 46, 47 (4η) 62, 63, 65, 68, 69, 70, 72 (6) 75, 77 (7) 122, 132 (17α) 155, 157, 158, 161 (22) 214, 215, 216 (33) 330, 331 (55) 340, 341, 343 (58)

Michaud (figlio) Μισώ υιός 341, 343 (58)

Mratzcovschi Mratzcovsch 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139 (17α)

ΝΑΖΙΜΟΦ Nazimoff 355, 358 (60)

Ναύπακτος Lepanto 148, 149 (21)

Νέον, Κάστρον Forte Nuovo 332, 333 (55α)

Νταβής, Αναστάσιος Davi, Anastasio 108, 109 (13ζ)

Ντάλιας, Γεώργιος Dagla, Giorgio 123, 133 (17α)

Νταντάνας Dadana 93, 96 (13)

Σελ. 389
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/390.gif&w=550&h=800

ΞΗΡΟΜΕΡΟΝ Xeromero 167, 171 (23α) 283, 284 (43(3)

ΟΜΗΡΟΣ Omero 162, 163 (23)

Ονούφριος (βλέπε Ριτσαρδόπουλος, Ονούφριος)

Οντούλ Hodul 13,14 (3)

Όριος (βλέπε D’ Orio)

Ούγγαρος, Αντώνιος Ungaro, Antonio 122, 131 (17α)

Ούγγαρος Τιμόθεος Ungaro, Timoteo _ 322, 323 (52)

Ουζακόφ Usacoff 332, 333 (55α)

ORIO, D’ 49, 50 (40 ) 65, 72 (6) 222, 223, 226, 228 (35) 233, 235 (36) 241, 242 (36γ) 243, 244 (36S)

ΠΑΪΣΗΣ, ΦΩΚΑΣ Paisi, Foca 66, 73, 74 (6) 81, 83 (8α)

Παλούκης, Ανδρέας Paluchi, Andrea 111, 112 (13η)

Παντοβάν Padovan 356, 358 (60)

Παξοί Ραχο 157, 160 (22) 355, 357 (60)

Παπαδόπουλος Papadopuli 115, 116, 117 (15) 155, 156, 158, 159 (22) 162, 163 (23) 168, 171 (23α) 182, 186, 187, 191 (26) 210, 212 (32) 214, 215, 216, (33) 220, 223, 224, 227 (35) 311, 312, (48α) 312 (48α)

Πάργα Parga 198, 199 (27) 296, 297 (45) 355, 357, 358 (60)

Παροντσίν, Τζάνε Paroncin, Zuanne 272, 273, 274, 275 (41)

Παρτίδος, Διονύσιος Partido, Dionisio 111, 112 (13η)

Πατρατζίκι Patrazichi 9, 11 (2β)

Πεδεμόντης, Παύλος Pedemonti, Paolo 8,9 (2α) 26, 27 (4α) 28, 29 (4β) 31, 33 (4γ) 34, 35 (4δ) 36, 37 (4ε) 38, 39 (4στ) 41, 42 (4ζ) 45, 48 (4η) 49, 50 (4Θ) 57, 58 (4ια) 59, 60 (4ιβ) 101, 102 (13α) 102 (13β) 103 (13γ) 103, 104 (13δ) 105 (13ε) 107 (13στ) 108, 110 (13ζ) 111, 112 (13η) 151, 152 (21α) 153, 154 (21β) 179, 181 (25α) 193, 194 (26α) 194, 195 (26β) 196 (26γ) 197 (26δ) 229, 230 (35α) 230, 231 (35β) 237, 238 (36α) 239, 240 (36β) 241, 243 (36γ) 243, 244 (36δ) 250 253 (37α) 257, 259 (37γ) 261, 264 (37δ) 281, 283 (43α) 284 (43β) 302, 304 (46α) 307, 308 (47α)

Περαιβός, Χριστόφορος Perevò, Cristoforo 10, 12 (2β)

Περδικάρης, Άντζολος Perdicari, Anzolo 124, 134 (17α)

Πεταλάς, Τζουάννες Petalà, Zuanne 108, 110 (13ζ)

Πιασέντι, Γκαετάνο Piasenti, Gaetano 275, 276 (42)

Πιεράτος, Διονύσιος Pierato, Dionisio 111, 112 (13η)

Πιεράτος, Μαρίνος Pierato, Marin 111, 112 (13η)

Πιεράτος, Χριστόδουλος Pierato, Cristodulo 111, 112 (13η)

Πιέρης (κόμης) Pieri Πιέρρης 330, 331 (55) 333, 334 (55α)

Πιέρης (λοχαγός) Pieri 65, 72 (6)

Πλαγιά Plajà 10, 11, 12 (2β) 167, 170 (23α)

Πόρος (Κεφαλληνία) Poro 153, 154 J21ß)

Ποταμιάνος, Αναστάσιος Potamiano, Anastasio 108, 109 (13ζ)

Ποταμιάνος, Νικόλαος Μπιριρής Ποταμιάνος, Νικολής Potamiano Nicolò και Nicolin 106, 107 (13στ) 107, 109 (13ζ) 173, 176 (25) 185, 190 (26) 207, 208 (31) 220, 224 (35) 245, 247 (37) 340, 342 (58) 354, 357 (60)

Πούντα (Πρέβεζα) Punta 10, 11, 12 (2β)

Σελ. 390
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/391.gif&w=550&h=800

Πρέβεζα Prevesa Preveza 9, 10, 11, 12 (2β) 63, 70 (6) 75, 76, 77, 78 (7) 80, 82 (8α) 148, 149 (21) 165, 167, 168, 170 (23α) 315, 318 (50) 337 (57)

ΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ Ravandinò, Spiro 111, 112 (13η)

Ραϊμπέρτι, Λουίτζι Κ. Raiberti, Luigi Κ. 313, 314 (49)

Ραφτόπουλος, Σεβαστιανός Raftopulo Sebasti ano 336, 337 (57) 338 (57α) 339 (57β) Ριτσαρδόπουλος, Ονούφριος Rizzardopulo, Onofrio Riciardopulo Riziardopulo Ονούφριος Onofrio 89, 90 (11) 95, 99 (13) 153, 154 (21 β) 183, 188 (26) 246, 247 (37) 264, 265 (37ε) 266 (37στ)

Ρούμελη 166, 169 (23α)

Ρουμελιώτης Rumeliotti 355, 357 (60)

Ρωσία Russia 5,6 (2) 40, 42 (4ζ) 44, 47 (4η) 53, 56 (4ι) 79, 80 (8) 153, 154 (21β) 199, 201 (28) 223, 228 (35) 253, 254 (37β) 270, 271 (40) 279, 281 (43α) 340, 342 (58) 354, 357 (60)

ΣΑΜΗ (Κεφαλληνία) Samo 38, 39 (4στ)

Σάμος Samo 153, 154 (21 β)

Σαρακηνός Sarachin Sarachino 89, 90 (11) 296, 297 (45) 355, 357 (60)

Σάρλος, Παναγής Sarlo, Panagin 110, 112 (13η)

Σβορώνος, Ιωάννης Svorono, Giovanni Σβορόνος 260, 261, 262, 264 (37δ) 264, 265 (37ε) 266 (37στ) 340, 342 (58) 366, 367, 368 (62)

Σελήμ (Σουλτάνος) 166, 169 (23α)

Σέρβοι Serviani 165, 168 (23α)

Σέρβος Τούτζε Servo Tuze 10, 12 (2β)

Σερεμέτης, Δημήτρης _ Seremeti Dimitri, 125, 135 (17α)

Σιγούρος Siguri 340, 342 (58) 354, 355, 357 (60)

Σιδέρης, Φραγκούλης Sideri, Franguli 127, 137 (17α)

Σικελία Sicilia 113, 114 (14)

Σισιλιάνος, Μάρκος Cicilian, Marco Τσιτσιλιάν, Μάρκος Τσιτσιλιανος, Μάρκος Ciciliano, Marco 105 (13ε) 107 (13στ) 108 , 110 (13ζ) 111, 112 (13η) 131, 142 (17α) 196 (26γ) 197 (26δ) 232, 233, 235, 236 (36) 241, 242 (36γ) 325, 326, 327, 328 (53α) 328, 329 (54) 359, 360, 361, 362 (61) 362, 363 (61α) 364, 365 (61β) 365 (61γ)

Σκιαδάς, Άγγελος Schiadan, Angelo 150, 151, 152 (21α)

Σκιαδάς, Αθανάσιος Schiada, Attanasio 65, 72 (6)

Σκλήρης, Ιωάν. του Δημητρίου Scliri, Gio di Demetrio 147, 149 (21) 150, 151 (21α) Σκυλοδήμος

Schilodimo 9, 11 (2β) 167, 170 (23α)

Σορδίνας Sordina Σορντίνας 4,5 (1) 20, 25 (4) 84, 85 (9) 87, 89 (10) 90, 91 (11) 91, 92 (12) 96, 100 (13) 113, 114 (14) 118, 119 (16) 120, 121 (17) 143, 144 (18) 145 (19) 172 (24) 175, 178 (25) 186, 191 (26) 198, 199 (27) 203, 204 (29) 205, 206 (30) 208, 210 (31) 212, 213 (32) 215, 216 (33) 218, 219 (34) 224, 228 (35) 234, 236 (36) 246, 247 (37) 267, 268 (38) 269, 270 (39) 270 271 (40) 273, 275 (41) 276 (42) 287, 289 (44) 296, 297 (45) 299, 300 (46) 305, 307 (47) 311, 312 (48) 313, 314 (49) 321, 322 (51) 322, 323 (52) 324, 325 (53) 328, 329 (54) 330, 331 (55) 336, 337 (57) 339, 342 (58) 353 (59) 359, 361 (61) 366, 367 (62)

Σουρμπής Surbi 128, 139 (17α)

Σελ. 391
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/392.gif&w=550&h=800

Σταφυλάτος, Μαρίνος Stafilato, Marino 125, 135 (17α)

Στράλης, Αυγουστίνος Stralli, Agostin 111, 112 (13η)

Σύβοτα Sivota 127, 137 (17α)

Συναδηνός, Μπατιός Sinadino, Battio 267, 268 (38)

Σύντεκνος (Βάλτος) Sidic[n]o di Vallo 9, 11 (2β)

Σχίζας, Γρηγόρης Schizza, Gligoli 122, 131 (17α)

STETHER Stedter Stheder Στέδερ Στέτερ 6, 7 (2) 15, 16, 20, 21 (4) 63, 64, 65, 70, 71, 72 (6) 75, 76, 77, 78 (7) 86, 88 (10) 115, 117 (15) 128, 138 (17α) 168, 171 (23α) 173, 176 (25) 182, 187 (26) 214, 215 (33) 277, 278, 279, (43) 280, 282 (43α) 298, 300 (46) 307, 308 (47α) 310, 311, 312, (48) 336, 337 (57) 338 (57α) 340, 342, 343 (58) 347, 349, 350, 352, (58β)

ΤΑΗΡ ΑΜΠΑΖΗΣ Tair Ambasi 165, 168 (23α)

Τάνταρος, Χρήστος Tandaro, Cristo 128, 129, 130, 139, 140 (17α)

Τεκέ (στενόν) Techiè 280, 282 (43α)

Τεκή . . . Techi 10, 12 (2β)

Τένεδος Tenedo 150, 151, 152 (21α) 153, 154 (21β)

Τεπεκλής, Αμπάς Tepeclis, Ambas 9, 11 (2β)

Τζαγκάνης, Ιωσήφ Zancani, Giuseppe 123, 133 (17α)

Τζίνος Zino 65, 72 (6)

Τζορτίνας, Ανδρέας (βλέπε Σορδίνας)

Τράνακας, Κωσταντής Tranaca Costantin 83, 84, 85 (9) 144, 145 (19)

Τρέκας, Χαράλαμπος Trecca, Caralambo 128, 138, 139 (17α)

Τρίκαλα Tricala 167, 170 (23α)

Τρούπος, Στέλιος Trupo, Stelio 108, 109 (13ζ)

Τρύφων, Αθανάσιος Triffo, Atanasio Trifo, Attanasio 123, 132, 133 (17α) 309 (47β) 367, 368 (62)

Τσαγκαρόλ, Αντώνιος Zancarol, Antonio 129, 139 (17α)

Τσαμπίνης, Ζαχαρίας Zambini, Zaccaria 131, 142 (17α)

Τσαρλαμπάς, Σπυρίδων Zarlambà Spiridon 131, 142 (17α) 222, 226 (35)

Τσερούλλη Cerulli 356, 358 (60)

Τσίτης, Θωμάς Cittì, Toma 290 (44α) 292, 294 (44β)

Τσόντας, Αθανάσιος Zona, Attanasio 10, 12 (2β)

Τυπάλδος, Παναγής Tipaldo, Panagin 108, 109 (13ζ)

ΥΔΡΑ Idra 147, 149 (21) 150, 151, 152 (21α)

ΦΑΡΜΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Farmachi, Gerasimo 107, 109 (13ζ)

Φαρσινός, Διονύσιος Farsinò, Dionisio 148, 149 (21) 153, 154 (21 β)

Φερεντάτος, Σπύρος Ferendato, Spiro 108, 110 (13ζ)

Φερεντίνος, Βαγγέλης Ferendino, Vangeli 111, 112 (13η)

Φλάμπουρας, Σπύρος Φλαμπόρας Σπυρίδων Flambura, Spiro 156, 160 (22) 166, 170 (23α)

Φλαμπουριάρης, Ε. Flamburiati, Ε. 151, 152 (21α) 153, 154 (21β)

Φουμάρης, Μάρκος Fumari, Marco 108, 109 (13ζ)

Σελ. 392
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/7/gif/393.gif&w=550&h=800

Φύσας, Θοδωρής Φύσας, Θεοδωρής Fissa, Todorin 123, 128, 130, 131, 133, 139, 140, 141 (17α) 197 (268)

Φώτος, Γιάννος Foto Janno 10, 12 (2β)

ΧΟΡΜΟΒΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ Cormova, Costa 280, 282 (43α)

Χρήστος (λοχαγός) Cristo 285, 287, 288 (44)

Χωραφάς Corafà 156, 159 (22) 166, 170 (23α)

VORONZORTE 129, 140 (17α)

ZAGHEL Ζάγγελ 173, 175 (25) 220, 223, 224, 227, 228 (35)

Σελ. 393
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Β΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
    Σελίδα: 374