Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Κώστας Κωστής
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:342
 
Θέμα:Αλληλογραφία Καποδίστρια (Επιστολές προς διαφόρους)
 
Στατιστικαί παρατηρήσεις (1828-1830)
 
Χρονική κάλυψη:1827-1831
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 39.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 151-170 από: 341
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/151.gif&w=550&h=800

 (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

1. 36 585 38 416 258 173

2. 3. 1

4. — — — — — — — — — —

5. 44 1/2 — 217 1/2 — 64 3 — — 3 —

6. • — — — 225 1122 205 3 791 5203 —

7. 159 — — — 17 — 6 15 — —

8. 322 1/2 — 60 — — — 133 629 — —

9. 59 — — — 32 — — — — —

10. — — — — — — — — — —

11. 20 1/2 100 200 27 190 — — 189 36 —

12. 68 3/4 — 80 2 1/2 — — — — — —

13. 83 — — 35 86 — 45 1/2 904 500 —

14.] 156 3/4 15.J 172 1/4 78 245 205 280 — 17 64 1/2 671 1374 409 597 —

950 272 1/3 557 1/2 612 1/2 2581 208 277 4989 7006 173

Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

Δύο στρέμματα αμπελώνων κείμενα εις το χωρίον Βραχάταγα και ανήκοντα ποτέ εις τον Χασάναγα Ανδρουσιανόν τα οικειοποιείται σήμερον ο Νικηταράς Σταματελόπουλος.

Παρατηρήσεις

Αον. Εκ των 1491 1/4 στρεμμάτων της ιδιοκτήτου καλλιεργημένης γης της Καλαμάτας εις τα 1457 1/4 είναι φυτευμένα όσα ιδιόκτητα δένδρα σημειούνται δι’ αυτήν την πόλιν.

Διά τα 410 στρέμματα αμπελώνων πληρόνουν οι Καλαματιανοί εις το Μοναστήριον του Προφήτου Ηλία ανά έν γρόσιον το στρέμμα.

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

14.1 286 1/4 216 58 46 600

15. J 9 695 1/2 91 1/2 6495 — 3033 2232 — —

72 4963 1/2 2244 77145 33 39425 25445 1246 3552 1/4

Σελ. 151
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/152.gif&w=550&h=800

Εκ των 41199 ελαιών της αυτής πόλεως, αι 13041 ομοίως και εκ των 4771 συκών αι 383 είναι πυρπολημέναι και κομμέναι αλλά μετά έξ ή δέκα χρόνια θέλουν δώσει και αυταί καρπόν.

Ευρίσκονται εις την Καλαμάτα και 12 ερείπια Εθνικών οικιών.

Βον. Εκ των ιδιοκτήτων αμπελώνων του χωρίου Ασπρόχωμα, οι 153 1/4 στρέμ. αμπελώνες είναι φυτευμένοι εις γην εθνικήν. ομοίως εις το αυτό χωρίον εκ των 1106 ελαιών αι 1601, εκ των 4196 συκών αι 2364 και εκ των 1754 συκαμιναίων αι 191 είναι φυτευμέναι εις γην Εθνικήν.

Γον. Τα ιδιόκτητα αμπέλια τα κείμενα εις το χωρίον Φαρμίσι (στρέμ. 173 1/4) είναι φυτευμένα εις γην Εθνικήν. ομοίως και τα ιδιόκτητα δένδρα του αυτού χωρίου είναι εις Εθνικήν γην στρέμ. 137 τα οποία και συμπεριλαμβάνονται εις τα σημειωμένα διά το αυτό χωρίον 159 στρέμ. ακαλλιεργήτου Εθνικής γης. Ευρίσκονται εις το αυτό χωρίον Φαρμίσι ένας πύργος, εν ελαιοτριβείον και ένας κήπος Εθνικά.

Δον. Εκ των ιδιοκτήτων αμπελώνων του χωρίου Ασλάναγα, οι 660 1/2 στρέμ. αμπελώνες είναι φυτευμένοι εις Εθνικήν γην. ομοίως εις το αυτό χωρίον εκ των 2001 ελαιών αι 764 και εκ των 5874 συκαμιναιών αι 4716 είναι φυτευμέναι εις γην Εθνικήν.

Εον. Οι εις το χωρίον παλαιόκαστρον αμπελώνες στρεμ. 64 είναι φυτευμένοι εις γην Εθνικήν ως και εκ των 295 ελαιών αι 283 και εκ των 1458 συκών αι 1372 είναι παρομοίως φυτευμέναι εις γην Εθνικήν στρεμμάτων 56.

Στον. Τα 46 στρέμματα των ιδιοκτήτων αμπελώνων του χωρίου Βραχάταγα είναι Εθνικά, όλα τα ιδιόκτητα δένδρα του αυτού χωρίου είναι φυτευμένα εις γην Εθνικήν στρεμ. 28 3/4 συμπεριλαμβανομένων εις τα σημειούμενα διά το αυτό χωρίον 68 3/4.

Ζον. Εκ των 245 στρεμμάτων των Εθν. Αμπελώνων του χωρίου Μπάστα,

6 αφιέρωσαν οι κάτοικοι εις το Μοναστήριον της Βολιάνης και άλλα 6 εις την Εκκλησίαν του Άγ. Γεωργίου.

Τα εις τα χωριά Μπάστα και Γκλιάτα σημειούμενα ως ιδιόκτητα αμπέλια και δένδρα είναι φυτευμένα εις γην Εθνικήν.

Ο παρών Πίναξ κατεστρώθη κατά τας πληροφορίας τας δοθείσας από την Επιτροπήν εις τας 28 Μαρτίου 1830 αλλ’ εκ της αναφοράς του Προσ. Διοικητού

11 Ιανουαρίου 1830 φαίνεται ότι όλη η γη του χωριού Ασπρόχωμα είναι Εθνική και ότι εν γένει όλων των χωρίων της Επαρχίας η Εθνική γη είναι πολύ περισσοτέρα παρ’ όσο λέγει η Επιτροπή.

Σελ. 152
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/153.gif&w=550&h=800

Πίναξ της Επαρχίας Νησίου

(1) (2) (3)

Νησίον 468 1992

Μπαλιάγα 29 158

Τζιτζώρι 37 139

534 2289

Πίναξ τής 12* Επαρχίας Μικρομάνης

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1. Μικρομάνη 32 700 320 600 60 110 1000 _

2. Καλάμι 57 50 100 800 60 145 — 57 — — — -

3. Καμάρι 57 — 400 — 50 263 100 — 375 — — 650

4. Αΐζαγα 83 66 300 1032 306 253 — — — — 5 —

5. Τζεφέρεμη 123 952 150 40 1100 110 100

6. Κωνσταντίνους 82 — — — 1050 -—

7. Σανδάνι 23 — — — 325 — — — — — — —

8. Σπανοχώρι — 23 — 54 315 26

9. Κεραστάρι — — — — 400 400

10. Μοναστηράκι — — — — 100 — — — — — — —

11. Φίλια — 20 160 121 9

457 1111 950 2626 4186 1918 200 66 435 110 1005 650

Παρατηρήσεις

Αον. Αι εις τον Πίνακα σημειούμεναι ως ιδιόκτητοι 700 συκαί, καθώς και όλα τα Εθνικά δένδρα της κωμοπόλεως Μικρομάνης είναι φυτευμένα εις τα 600 στρέμματα της Εθνικής ακαλλιεργήτου γης της αυτής κωμοπόλεως.

Σελ. 153
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/154.gif&w=550&h=800

Βον. Εκ των 145 στρεμμάτων της Εθνικής γης του Καλαμιού, εις τα 115 ευρίσκονται όλα τα ιδιόκτητα δένδρα του αυτού χωρίου.

Γον. Εις την Εθνικήν γην των 263 στρεμμάτων του Καμαρίου κείνται όλα τα Εθνικά και ιδιόκτητα δένδρα του αυτού χωρίου όπου ευρίσκεται και ένα ερείπιον μύλος αμφισβητούμενος.

Δον. Από τα 253 στρέμματα της Εθνικής γης του Αΐζαγα εις τα 203 εμπεριέχονται όλα τα Εθνικά και ιδιόκτητα δένδρα του αυτού χωρίου.

Εον. Εις τα 110 στρέμματα της Εθνικής ακαλλιεργήτου γης του Τζαφερεμίνη είναι φυτευμένα τα ως ιδιόκτητα σημειούμενα δένδρα του αυτού χωρίου. Ευρίσκεται δε εις το χωρίον τούτο και εις μύλος Εθνικός αβλαβής.

Στον. Εις τους Κωνσταντίνους ευρίσκονται ερείπια μιας οικίας και ενός μύλου Εθνικών.

Ζον. Εκ των 26 στρεμμάτων της Εθνικής ακαλλιεργήτου γης του Σπανοχωρίου τα 6 εμπεριέχουν όλα τα ιδιόκτητα δένδρα του αυτού χωρίου.

Ηον. Εις το Κεραστάρι ευρίσκονται δύο ερείπια Εθνικών οικιών.

Θον. Τα 20 ιδιόκτητα ελαιόδενδρα του χωρίου Φίλια είναι φυτευμένα εις εν στρέμμα εκ των 121 της Εθνικής γης του αυτού χωρίου. Ευρίσκεται εκεί και εις νερόμυλος αβλαβής.

13*

Πίναξ της Επαρχίας Ανδρούσης

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Ανδρούσα 33 38 146 _ _ _ _'

2. Σπητάλι — — 11 54 — 27 1/2 — 5 -

3. Κουκουράχι — — 9 38 — - — 8 -

4. Βασιλάδα — — 7 28 — - — 4 -

5. Άνω Δαλακλή — — 5 18 — - — 4 —

6. Μελιώτη — — 14 59 — - — 6 5

7. Λογί — — 19 71 — - — 10 —

8. Στρέφι — — 11 32 — - 50 — —

9. Δάρα — — 7 22 — - — — —

10. Δρογγάρι — — 2 11 — — — — —

11. Πολένα — — 23 112 — - — 5 2

12. Ζαπάντι — — 7 31 — - — 3 2

13. Γουλικάδα — — 3 19 — - — 10 —

14. Χαλβάτσο — — 25 150 — - — ' 11 —

15. Μαργέλι — — 7 43 — — — 6 —

Σελ. 154
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/155.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

16. Βλάσι 19 90 10

17. Κοντογόνι — — 18 79 — — — — —

18. Ζαγάρινα — — 18 87 — — — 10 —

19. Κυνηγού — — 16 84 — — — 5 —

20. Δραΐνα — — 17 81 — — — 6 —

21. Κεφαλινού — — 28 128 — — — 7 —

22. Μαγγανιάκι — — 16 76 — — — 10 —

23. Άνω Μαυρομάτι — — 30 143 — — — 15 —

24. Ζερπίσια — — 8 40 — — — 4 —

25. Σιάμαρι — — 7 33 — — — 6 —

26. Σιμίζα — — 15 74 — — — 13 —

27. Ανδρομονάστρι — — 2 9 — — — — —

28. Μπέτσι — — 12 65 — — — 7 —

29. Γολέμι — — 8 38 — — — 4 —

30. Μπούγα — — 32 144 — — — 13 —

31. Γαράντσα — — 115 578 20 — — 20 —

32. Αγρυλόβουνο — — 31 124 — — — 15 —

33. Τζοροτά — — 27 145 — — — 6 —

34. Παραπούγκι — — 21 96 — — — 10 —

35. Λουκούρεσι — — 13 83 — — — 5 —

36. Μάλτα 1 — 19 81 — — — 8 4

37. Ματζάρι 11 — 16 68 — — — 10 —

38. Μύλα 9 — 39 221 — — — 10 —

39. Ζύζα 6 6 13 60 — — — 10 —

40. Λέζι — — 24 97 — — — 7 8

41. Μπουρνάζι — — 12 54 — — — 8 —

42. Κάτω Δαλακλή — — 3 13 — — — 5 —

43. Πιπερίτσα — — 22 102 — — — 10 —

44. Κάτω Μαυρομάτι — — 29 143 — — — 18 —

45. Αλή Τζελεμπή — — 8 31 — 7 — 7 —

46. Καλαμαρά . — — 19 74 — 48 — 12 —

47. Μουσταφά Πασά — — 20 89 — — — — —

48. Τρουμούσι — — 6 31 — — — — —

49. Τουλκάρι 1 5

50. Σπητάκια 3 2

60 7 871 4094 20 82 1/2 50 347 28

(11) (12) (13) (14) (15) (16)

1. — — _ 131 _ _

2.

3. /. Q

5. _ __ _ Ο 40 5

6.

Σελ. 155
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/156.gif&w=550&h=800

 (11) (12) (13) (14) (15) (16)

7.

8.

9.

10.

11.

12. — 15 — — — —

13.

14.

15.

16.

17.

18. 2

19.

20.

21.

22.

23.

24. —

25. — 13 — — — —

26.

27.

28.

29. — 100 — — — —

30.

31.

32. — — — 1 — —

33.

34. — — — — 10 —

35.

36.

37.

38.

39. 40. 6 70 5 2 _ _

41.

42.

43.

44.

45. —

46.

47.

48.

49. — 20 — — — —

50.

8 218 5 137 50 5

Σελ. 156
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/157.gif&w=550&h=800

Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

Το χωρίον Λουκούρεσι ήτον κατ’ αρχάς ιδιοκτησία του Μπενάκη, έπειτα το ενέμετο εις διάστημα 16 χρόνων ο εκ Τριπολιτσάς Κουτζομπίμπασης και τελευταίως μετά την Επανάστασιν μετέβη εις χείρας του εγγόνου του Μπενάκη.

Παρατηρήσεις

Αον. Εις τα χωρία Κάτω Μαυρομάτι και Δραΐναν δύο οικίαι Εθνικαί μετεσκευάσθησαν εις Εκκλησίας.

Βον. Εις το χωρίον Ζέζα αι εξ ιδιόκτητοι οικίαι εκτίσθησαν επί ερειπίων Εθνικών.

Γον. Οι 48 στρεμμάτων ιδιόκτητοι αμπελώνες του χωρίου Καλαμαρά είναι φυτευμένοι εις γην Εθνικήν.

Δον. Καθ’ όλην την επαρχίαν Ανδρούσης ευρίσκονται 151 ερείπια Εθν. οικιών εξ ων τα 132 κείνται εις την πόλιν της Ανδρούσης, 20 μύλοι αβλαβείς, 9 χαλασμένοι, και 4 ελαιοτριβεία κατεδαφισμένα.

14*

Πίναξ της Επαρχίας Εμπλακίκων

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1. Κουρτζαούσι 141 605 250 1300 500 800 100 60

2. Λικίτραφον 11 49 40 20 — - 180 120 _ —

3. Κούρταλι 15 71 — — — 30 340 — — 12

4. Βρωμόβρυση 34 161 100 300 300 1500 500 — 180 32

5. Καρτερόλι 33 126 80 — 150 50 750 750 — —

6. Γαδουροχώρι 12 34 60 — 200 500 600 420 _ —

7. Αλεποχώρι 15 65 — — — - — — _ —

8. Ναζίρι 45 189 150 50 150 100 195 100 _ —

9. Κοντοβούνια 25 133 _ _ _ _ _ _ _ _

10. Κουτούφαρη 15 64 — 70 - — 120 240 — —

11. Ξεροκάμπι 21 102 — — - — 210 — — —

12 Κλήμα 8 39 4 40 - _ 100 50 _ —

13. Σιαμπάκαλφα 7 42 — 25 - — 120 120 _ —

14. Ράδου 10 61 — _ _ _ 150 _ _ _

15. Πουλίτσι 9 50 — — - — 120 120 — —

Σελ. 157
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/158.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

16. Σκάλα 40 242 180 1440 600 300 500 300 300

17. Κατζαρού 52 241 55 675 8 270 340 220 — —

18. Σιάμου 10 43 — — — — — — — —

19. Διαβολίτζι 30 140 15 100 — — 600 600 — —

20. Νιουσίλα 16 97 13 150 — — 400 360 — —

21. Τρύφα 11 54 —

22. Κούρταγα 12 57 9 10 — — 200 400 — —

23. Ζευγολατείον 22 107 20 — — — 1500 1500 — —

24. Μαγούλα 9 37 10 — — — 400 1100 — —

25. Μούστα 12 46 6 7 20 20 600 150 — —

26. 27. Σουλάκι Τζαφέραγα 23 105 20 — 5 40 400 180 — —

28. 29. Μαρμαριάς Ραψομάτι 10 27 51 124 — — — — 840 1560 —

30. Δουράχη 78 363 — — 500 — 500 — — -

31. Δελίμεμη 56 234 90 40 200 400 80 — — 13

32. Βεΐζαγα 25 105 180 400 300 1500 120 — — —

33. 34. Γαδουροχώρι 28 Πήδημα 98 49 150 500 300 1700 350 — 400 —

35. Χάρμα — — — — — — 500 200 — —

36. Γιδόβρυση — — — — — — 30 30 — —

37. Πουτειά — — — 200 — — 320 320 — —

872 3984 1432 5327 3233 7210 11165 8900 880 57

(12) (13) (14) (15)

1. 2 — 16

3. - 20

4. 1 2 2 5

5. 1 2 — 7

8.

9. — — — —

10. —

11. —

12. — — — —

13. — — — —

14. — — — —

15. —

16. — —

17. — — —

18. — — —

19. — —

Σελ. 158
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/159.gif&w=550&h=800

 (12) (13) (14) (15)

20.

21. — — — —

22. — — — —

23. — — — —

24. — — — —

25. — — — —

26. 27. — — —

28. 29.

30. - — — —

31. - — — —

32. - — — —

33.' 34.. 1 — — —

35. — — — —

36. — — — —

37. — — — —

4 24 18 12

Παρατηρήσεις

Αον. Ο Προσωρινός Διοικητής Νησίου, Ανδρούσης κτλ. διευθύνων προς την Κυβέρνησιν κατά την 18ην Δεκεμβρίου 1829 κατάλογον των Εθνικών κτημάτων της Επαρχίας Εμπλακίκων δίδει τας εξής αξιοσημειώτους πληροφορίας.

«Με όλας τας δυνατάς προσπαθήσεις μου, λέγει, δεν εδυνήθημεν να συντάξωμεν εντελώς τον κατάλογον τούτον, καθώς και των άλλων Επαρχιών, διότι οι κάτοικοι δεν καταγίνονται εις άλλο τι ειμή να οικοιοποιηθούν τα Εθνικά και κατά τούτο φαίνονται τόσον σύμφωνοι όσον ασύμφωνοι φαίνονται εις κάθε άλλο πράγμα».

«Ο καιρός, η φροντίς της Διοικήσεως και αι προσπίπτουσαι φιλονικήσεις των κατοίκων διά να οικοιοποιηθούν πολλοί έν και το αυτό κτήμα όλα αυτά ημπορούν να εξακριβώσουν και να φέρουν εις εντέλειαν τους τοιούτους καταλόγους.

Βον. Τα ως ιδιόκτητα σημειούμενα δένδρα και αμπελώνες είναι φυτευμένα εις γην Εθνικήν.

Ευρίσκονται Εθνικά εις το Κούρταλι 1 ελαιοτριβείον και 1 σπήτι ερείπιον. Εις Γαδουροχώρι και Πήδημα 5 νερόμυλοι και 1 νεροτριβείον. Εις Καρτερόλι 1 ερείπιον οσπητίου με περιοχήν.

Σελ. 159
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/160.gif&w=550&h=800

15*

Πίναξ της Επαρχίας Κορώνης

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(11)

1. Κορώνη 5 40 360 _ 18 _ 9 — 3 —

2. Αγ. Δημήτριος 8 6 — - — — — 200 1 130

3. Γερακάδα — — 14

4. Τζαφέρογλου 14 — 31 300 — — — — — 1000

5. Τελάλι — — 8 — — — — — — —

6. Παπάρα — — 5 — — — — 70 — —

7. Φανάρι — — 6

8. Μουσουλί — — 8 — —

9. Αϊδίνι — — 8 — — — — — — —

10. Αγιανδριάδος 6 — 36 — 200 299 — 2268 — 20

11. Αρμενί — — 11 — — — — 28 — —

12. Κατινάδες 10 9 22 — ' — — — — — 15

13. Σαρατζά 17 — 34 — 600 — — 125 — —

14. Αγ. Δημήτριος 17 — 33 12

15. Κόρτσογλου — — 12 — — — 20 — —

16. Βασιλίτσι 20 — 18 — 4 — — — —

17. Ζαΐζι 4 — 9 — —

18. Καπλάνι 7 — 11 — —

19. Ζιζάνι 3 — — — —

20. Βάλτουκα — — 8 — —

21. Κλισούρα 5 — — — — — — — — 340

22. Χαροκοπιός 15 18 54 — 40 — 40 280 —

23. Πάσαγα — — 5 230 — —

24. Κατήρογλι 3 — 6 — — — — — —

25. Πετριάδες 8 5 — — — — — 800 — 1294

26. Πουρσούκογλι — — 7 — — — — — — —

27. Τόσταγα — — — — 200 200 — 850 — 585

28. Κόμποι 10 — — — — 200 — 950 — —

29. Τσαρκόγλι — — 10 — —

30. Χοτζάκαλι — — — — — — — — — —

31. Βουνάρια 5 25 53 400 — — 150 2000 — 500

32. Γόνα — — 3 — —

33. Δερβίσαλη — — 4 — — — — — — —

34. Καστέλια 3 33 56 — — — 60 50 — 200

35. Αραποχώρι 3 — 6 — —

36. Πασαλίνα 8 — — — —

37. Καφού — — — — —

38. Κακόρευμα 5 — 8 — —

39. Μορολέντι 4 — 5 — — — — — — —

40. Λογγά 14 17 55 — 200 — 140 1048 — 1066

Σελ. 160
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/161.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

41. Παστρέμογλι 3 5 100 — —

42. Xαϊκάλι 29 35 38 — 300 — — — 100

43. Μπαλή 1 — 25 8 15 — — 20 — —

44. Καστάνια 8 — 3 — —

45. Πολυστάρι 11 4 16 3 5 — — 36 — —

46. Καρακασίλι 10 — 12 — — — — — — —

47. Φιλιππάκι 22 — 20 — — — 36 — — —

48. Νεοχωράκι 6 — 3 — —

49. Μουράτι 3 — 6 — —

50. Βίγλα — — — — —

51. Μάνεσι 8 — 5 — —

52. Χαστέμι 12 — 15 — — — 45 — — —

53. Αβραμιό 3 35 26 — — — 164 150 — 110

54. Χατζαλή 4 — 6 — 50 — 6 — — —

55. Μάδενα 2 — 10 — — — 228 — — —

56. Σμαΐλου 2 — 8 — —

57. Ταρακλή 3 — — — — — — — — —

58. Πελεκανάδα 8 — 28 —' — — 30 — — —

59. Ζαΐμογλου 9 — 17 — —

60. Κουρτάκι 8 — 9 —

61. Μίσκα 27 — 26

62. Πανυπέρια 22 — 10 800 — —

63. Ρομίρι — 30 27 — — — — — —

64. Πέρα — — 12 — 4 — — — — —

65. Τρυπάνι 1 10 15 — 400 800 — — — 10

66. Λεύκα 4 — 7 — 700 — — 12 — 6

67. Δράγκα — 12 15 — 700 — — — — 100

68. Γαμπριά — 5 28 — 800 — — — — 30

69. Λυκίσσα — 5 10 600 — — — — — —

70. Σούμπαλι 2 — 6

71. Κόκκινου 6 — 9 — —

72. Ανάζογλι 1 — — — — — — — — —

73. Νεοχώρι 1 — 9

74. Ρομούσταφα 5 — 8 500

75. Κουτσουμάδι — 2 10 — — — — — 3

76. Μάνδρες — — 16

77. Καινούργιο Χωριό — — 5

78. 79. Ποταμιά Τα των Μπέϊδων — — — _ _ _ _ _ _ _

και Γιουσούφαγα — — — 5 103 — 24 617 — 22

80. 81. Μονή Χρυσοκελαριάς Μονή Κρυβιτσανής 6 20 100 15

401 291 1371 1322 5671 1400 932 9947 4 5546

Σελ. 161
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/162.gif&w=550&h=800

 (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1. 20 40 26 36 _ 400 _ - _

2. 3 _ _ 40 10 7 — 1000 1000 - —

3. _ _ _ _ 4 _ — 1000 2000 - —

4. 25 _ _ 50 8 15 — 1000 2000 — 6

5. — 750 750 - —

6. _ _ _ _ 4 _- — 600 — — —

7. — 500 1000 - —

8. _ _ _ 40 _ _ — 150 1150 - —

9. _ _ _ 60 2 2 — 275 275 — 4

10. _ 2 _ 20 6 9 50 2000 2000 - —

11. — 1000 3500 — —

12. 5 3 _ 20 6 10 — 200 400 — —

13.] — — - 400 30 10 — 600 50 2500 —

14. J 15. 100 800 _ _

16. _ _ _ 50 12 14 20 400 500 3080 —

17. _ _ _ 220 6 12 20 1000 500 1000 —

18. _ _ _ 158 4 2 40 800 200 800 —

19. _ _ _ 15 4 2 — 600 600 — —

20. _ _ _ _ 2 _ 6 500 400 594 —

21. _ _ _ 30 _ 3 150 500 800 800 —

22. 15— _ _ 70 6 30 — 300 1700 — —

23. — 200 800 — —

24. 15 2 3 — 300 900 — —

25. 8 _ 2 48 11 76 1100 2400 1024 31

26. — 600 1400 — —

27. — — — — —

28. _ _ _ 40 6 9 5 1000 1000 — —

29. 5 300 300 — —

30. — 1000 1000 _ 10

31. 30 _ _ 70 36 23 1300 805 400 _ —

32. — 200 200 _ 16

33. — 100 300 _ —

34. 10 _ _ 80 26 26 — 1000 300 _ —

35. — - - 150 — 2 — 700 800 — —

36. _ _ _ 190 8 12 — 600 1000 — —

37. 60 60 — _ 2

38. _ _ _ 360 4 2 15 500 900 1085 —

39. _ _ _ 170 2 6 10 200 240 200 —

40. 12 7 18 200 36 30 1200 1000 1200 — —

41. _ _ _ 10 _ 1 50 500 450 _ —

42. 40 _ 94 60 16 14 — 608 700 — 42

43. — - — 416 22 14 150 2000 800 1000 —

44. — - — 90 4 6 — 600 400 200 —

45. _ - — 76 22 10 600 700 700 — —

46. _ _ _ 300 44 11 1200 1200 1000 — —

47. — - — 275 40 22 800 1200 800 — —

Σελ. 162
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/163.gif&w=550&h=800

 (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

48. — 200 8 5 400 400 700

49. - — — 102 12 1 10 500 1000 _ —

50. 200 500 700 _ —

51. _ —- — 35 10 17 200 800 1600 800 —

52. - — — 80 16 4 800 400 1800 —- —

53. 290 — — 130 18 23 1000 1000 1000 — 10

54. — — 55 6 2 — 300 300 — —

55. — — — 18 10 3 20 780 100 — —

56. — — — 50 10 4 300 800 400 — —

57. — — — 170 8 15 300 600 1000 — —

58. — — — 150 8 7 500 1000 2000 — —

59. — — 180 8 4 40 1000 200 — —

60. — — — 60 6 4 — 400 800 — —

61. — — — 300 22 14 200 3300 100 — —

62. — — 540 28 18 1000 3000 500 — —

63. — — — 430 12 23 — 150 — 500 —

64. 300 164 — — —

65. 10 — 50 260 4 3 — 100 — —

66. 4 — 1 123 4 1 — 100 150 — —

67. 30 — 100 400 8 7 — 150 — — —

68. 30 — 20 250 4 5 — 200 — — —

69. 20 — 10 30 4 2 — 100 — — —

70. — — — 20 4 2 — 350 350 — —

71. — — — 400 2 9 50 450 300 — —

72. — — 5 2 1 3 800 — — —

73. — — — 30 4 2 — 500 — — —

74. — — — 150 6 5 — 600 — — 8

75. 5 — 5 260 6 7 — 150 — — —

76. — — — — — — — — — — —

77. _ — __ _ — — — — — — —

78. — — — — — — 700 — — — —

79. — 1000 1300 — —

80. — —

81. —

557 12 300 8191 628 543 11780 49742 51915 13983 129

(23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

1. 2. 1500 4500 4 — 50 4 4 8

3. 2000 7000 — 50 5 — —

4. 2000 7000 2 150 — — 50

5. 3000 4200 2 80 10 — —

6. 500 500 1 20 6 — 6

Σελ. 163
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/164.gif&w=550&h=800

 (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

7. 150 3950 10 6

8. 300 1700 — — 6 — 4

9. — 400 — 20 6 6 —

10. 730 12550 — 358 6 21 3

11. 1000 3500 — 60 6 6 2

12. 506 1006 1 265 5 3 23

13.1 14.J — 400 2 — 1 — —

15. 1000 4000 — 30 — — —

16. — 12685 1 — 4 20 —

17. —

18. —

19. — 10

20. —

21. 10 — — 100 — — 20

22. 450 2008 1 140 15 4 9

23. 150 2350 — 8 6 — 9

24. 280 1120 2 — — — —

25. 1450 18250 1 215 16 3 —

26. 100 7900

27. 350

28. 100 9900 1 100 15 — 3

29. 20 1980 1 15 3 — 6

30. — 6000

31. 52 3490 1 100 6 — —

32. — 2000 — 40 — — —

33. — — 1 30 — — —

34. — 5000 1 290 6 — —

35. — 4480 2 250 — — —

36. 250 6500 1 20 6 — —

37. — — — 70 — — —

38. — — — 40 2 20 —

39. — — — — 2 2 17

40. — 10530 12 406 30 39 240

41. 3 — 1 — 4 4 15

42. 161 250 — 360 84 6 105

43. 400 — — 10 15 — 150

44. 200 — — 40 — — 60

45. 25 — — 40 — — 15

46. 4 — — 300 4 — —

47. 4 — — 150 10 — 15

48. — — — — 3 — 50

49. 80 — — — 3 — 10

50. 3 — — — 3 — 50

51. 50 — — 50 — 15 —

52. . — — — 30 — — —

53. 150 — — 130 15 2 30

54. 5 — — — — 3 8

Σελ. 164
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/165.gif&w=550&h=800

 (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

55. 56. — — — 70 — — —

57. 40 — — 60 10 — 5

58. 200 — — 10 — — 80

59. 10 — — 8 4 — 30

60. 30 — — 2 15 — —

61. 5 — — 60 12 — 60

62. — — 1 8 2 — 40

63. — — — 15 20 — 31

64. —

65. — — — 3 2 — 1

66. 40 — — 20 4 — —

67. 2 — 40 — 4 — —

68. — — — 10 4 — 3

69. — — — 20 — .— —

70. — — — 5 — -— 15

71. — — — 20 4 — 80

72. — — — 6 — — 10

73. — — — — 3 -— 8

74. — — — 5 5 — 10

75. — — — 7 4 — 7

76. —

77. 70

/ο. 79. Ζ 8000

80. —

81. —

14610 153349 79 4356 406 168 1298

Παρατηρήσεις

Αον. Καθ’ όλην την Επαρχίαν της Κορώνης ευρίσκονται ερείπια οικιών 554 Εθνικών και 476 ιδιοκτήτων· νερόμυλοι Εθνικοί επισκευασμένοι μεν 11 χαλασμένοι δε 13· ερείπια ελαιοτριβείων 55, Εθνικών και 22 ιδιοκτήτων· νεροτριβεία Εθνικά 7 χαλασμένα και 1 επισκευασμένον ξενοδοχεία επισκευασμένα 4 και χαλασμένον 1, πύργοι Εθνικοί αβλαβείς 5 και χαλασμένοι

17, μελίσσια ιδιόκτητα 821. Εις τα Βουνάρια 1 αποθήκη Εθνική και εις το Χαροκοπιόν εργαστήρια Εθνικά 6.

Βον. Εκ των επισκευασμένων οικιών αι περισσότεραι είναι καλύβαι.

Γον. Ο πυρπολημένος ελαιών ημπορεί να καρποφορήσει μετά τρεις έως έξ χρόνους αι δε αμπελοι μετά δύο.

Δον. Τα περιβόλια όλα [......] ρων ειδών κάρπιμα δένδρα.

Εον. Παρεκτός των σημειουμένων εις τον Πίνακα γεωργικών ζώων εργά-

Σελ. 165
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/166.gif&w=550&h=800

εργάζονται εις την Επαρχίαν της Κορώνης και άλλα 300 περίπου ζευγάρια βοών από άλλας Επαρχίας.

Στον. Από τινα ειδικήν καταγραφήν διευθυνθείσαν παρά του Προσωρινού Διοικητού κατά τον Αύγουστον [1830] συνάγεται ότι καθ’ όλην την Επαρχίαν της Κορώνης ευρίσκονται περιβόλια Εθνικά 39 έχοντα περιοχήν γης 131 στρεμμάτων και δένδρα διάφορα 1452 εκ των οποίων τα 436 είναι συκαμιναίαι και τα 334 πορτοκαλέαι.

Ζον. Εκτός των εις τον Αον άρθρον σημειωθέντων νερομύλων, υπάρχει και άλλος 1 επισκευασμένος Εθνικός εις το χωρίον Μάνεσι, διαφιλονικείται όμως ότι ανήκει εις την Επαρχίαν Λεονταρίου.

Ηον. Εκ των κατά την Κορώνην Εθνικών ανήκουν εις διαφόρους Εκκλησίας των χωρίων 11 ερείπια οικιών, 13 στρέμματα γης, 87 ελαιόδενδρα αβλαβή και 310 πυρπολημένα, 53 συκαμιναίαι, 4 αμυγδαλέαι, 4 συκαί και 5 διάφορα δένδρα.

Θον. Το χωρίον Αραποχώρι κατοικείται από Σπαρτιάτας.

Ιον. 24 στρέμματα γης εις το χωρίον Μορολέντι, 200 εις Ζαΐμογλου, 100 εις Μίσκαν, 500 εις Πανυπέρια, 400 εις Τρυπάνι, και 150 εις Λεύκαν όλα στρέμματα 1374, παράγουν ξυλικήν.

ΙΑον. Ο εις το χωρίον Πελεκανάδα ευρισκόμενος αμπελών στρεμ. 30 είναι φυτευμένος εις γην Εθνικήν.

ΙΒον. Ο κατά τα Μεσσηνιακά φρούρια Προσωρ. Διοικητής δι’ αναφοράς του από 15 Μαρτίου 1830 πέμπει περίληψιν της καταγραφής την οποίαν έκαμεν η διορισθείσα Ειδική Επιτροπή των Εθνικών και Ιδιοκτήτων κτημάτων, κατά την περίληψιν ταύτην εκαλλιεργήθησαν καθ’ όλην την Επαρχίαν 12932 στρέμ. Εθν. γης, και 1342 ιδιοκτήτου εις πρώιμα και όψιμα.

16*

Πίναξ της Επαρχίας Μοθώνης

(1)' (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1. 11 z'j άστειον 32 — 150

2. Μισοχώρι 6 — 42 — — 140 — — —

4. Χότζογλου 4 — 9

4. Βρύσι — — 5 — — — — — — —

5. "Οψιμου καί 1 6 — 5

6. Σπαη J

Σελ. 166
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/167.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

7. Ρίπενα 5 90

8. Λεντίνα — — 4 — — 70 — — — —

9. Σουλινάρι 25 — 35 150 — — 6 1 15 25

10. Χαλαμπρίτσα 5 — 10 —

11. Διαβολίτσι — — 6 — — — — — — —

12. Καμπάσι 1 — 5

13. Καγκάδι — — 4 — — — — — — —

14. Μηλιώτι 16 — 3 — — — — — — —

15. Βλαχόπουλον — 20 60 80 150 79 — — 70 30

16. Βελή — — 10 — — — — — — —

17. Κυνηγού 3 — 14

18. Μεμερεΐζη 10 — 10

19. Πέρα Κυνηγού — — 10 — — — — — — —

20. Χαντζαλή — — 7 — — — — — — —

21. Δαούτι 6 — 5

22. Αλησπαή — — 5

23. Βελή 4 — 5

24. Κατ. Χαντζαλή — - 6 — — — — — — —

25. Χαλανδρινού 21 — 22

26. Φρουτζή 15 — 20

27. Κατιλισκέρι και 10 — 10

28. Ναβαρινίτσα

29. Μπαρμπαλή — — 6 — — — — — — —

30. Χαντζή 20 — 25 — — 14 20 — — 10

31 Κρούστεσι 4 — 17 — — 1 — — 8

32. Σαπάνι — — 10 — — — — — — —

33. Αρναούταλη 10 — 8 — — — — — — —

34. Χίλια χωριά

35. Κολοβελώνη — —

36. Λαγομίνι

37. Χωματάδα

38. Αβαρλή

39. Άμμου

40. Κρυβιτσά Οσμάν Τσελεπή

41. Άνω Μινάγα 2

42. Κάτω Μινάγα 15 4

43. Τσάκαλι Χουσεΐν

44. Τσάκαλι Αλικούτη 4

45. Λαχανάδες

46. Κιαπαπή Οσμάν Τσελεπή

47. Κιαπαπή Αγά Χουσεΐν

48. Γρίζι

49. Καμάρι Κιρκιλέων 60

50. Αγατζίκι

51. Τελικλίκι 150

52. Κρίκοι 100

53. Νεοχώρι 4

54. Διαβατινή

Σελ. 167
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/168.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

55. Ζερέτα

56. Δρουγούτενα

57. Μεταξάδα

58. Σούμπαλη

59. Σταβάρι

60. Αγακιοΐ

61. Νερουλά

62. Γεφύρι

63. Σισμάνι

64. Μπάτζου

65. Κιουρτομέρι

66. Καλαφάτη 15 — — — — — — — —

245 20 533 230 150 394 336 1 85 77

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24

1. 110 30 74 300 _ _ _

2. — 103 10 14 — 50 — 1800 — 1200 6 — 1500

3. 6 115 2 2 — 150 — 1800 - 500 100 — —

4. — - _ - — 3 — 15

5.- I — - - - — 50 — 500 - 1300 — — —

6..

7. _ 113 6 5 — 100 — 1300 — — 70 — 450

8. 10 _ _ _ — — — 300 — 200 70 — 100

9. 100 576 26 13 — 150 — 2700 - 3000 — — 20

10. — 43 4 2 70 150 — 500 — 2000 — — —

11. — — — — — — — — — — — — —

12. _ 10 2 _ — 15 — 350 - 800 — 20 —

13. _ — — _ — — — 200 — 2000 — — 10

14. — 294 16 12 — 100 — 400 — 700 — 2 300

15. 60 2010 32 27 80 260 — 300 — 400 — — 100

16. — 208 4 1 120 120 — 450 — 860 — — —

17. — 23 3 1 — 40 — 800 — 2000 — — 150

18. — 175 14 10 — — — 600 — 600 3 50 80

19. — — — — — 100 — 1800 — 500 — — —

20. — _ — — — 150 — 500 — 400 — — 100

21. — 110 3 5 — 30 — 500 — 600 — 50 100

22. — — _ _ — 30 — 300 — 1000 — 20 100

23. — — — — — — 300 — 1000 — 20 200

24. 25. — 105 20 7 1500 100 500 — 3500 30 800

26. — 550 4 8 — 100 — 600 — 1600 — — —

27.1 ! - 325 2 7 150 200 — 500 — 4000 — 5 Ο ο ο

28. J

29. — 8 2 1 80 — — 200 — 200 — 5 —

Σελ. 168
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/169.gif&w=550&h=800

 (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

30. 50 2015 20 20 400 380 — 1200 — 5000 100

31. 20 255 10 6 60 100 — 400 — 3000 — — 550

32. — — - - 30 80 - 500 - 700 — — —

33. _ 450 3 4 50 50 — 300 - 1500 — — —

34. _ — _ _ — 150 - 350 — 4000 — — —

35. — — - - — 50 - 600 — — — — —

36. _ _ - - — 20 — 1000 100 — — — —

37. _ _ - - — 50 — 1200 — 800 — — 100

38. — _ - - — — — 150 — 500 — — 30

39. — — - - — 100 — 200 - 500 — — 150

40. — — - - — — — 500 — 1000 — — —

41. — 6 - 1 — 20 — 400 — 2500 — — —

42. — 114 6 10 — 100 200 200 — 1300 — 30 250

43. — — - — 15 50 — 300 - 1000 — — 60

44. — 40 2 5 150 80 — 300 — 700 — 3 100

45. — — _ _ 50 820 — 850 — 2500 5 100 400

46. _ _ _ — 50 — — 300 — 2000 3 10 —

47. — — _ _ 120 20 — 500 - 1500 — — 50

48. — — — — 100 40 — 380 — 1500 — 50 20

49. — — _ _ — 60 — 480 — 800 — — 300

50. — _ _ _ 100 — — 1200 — 1500 — — 40

51. _ _ — — — — - 100 — 300 — — —

52. — — _ _ — — — 100 — 450 — — 50

53. — 50 — 1 — 100 — — — 300 — — 50

54. — - — — — 100 — 600 — 800 4 — —

55. — - — — — 4 — 150 — 60 3 — —

56. — - — — — — — 100 — — — — —

57. _ - — — — 50 150 — 300 — — —

58. — _ _ _ — 250 — 300 — — — — —

59. — _ _ _ — 100 — 50 — 50 — — —

60. _ - — — — 200 — 100 - 550 — — —

61. _ _ _ _ — — — 170 — 180 — — —

62. _ - — — — 250 — 120 — 200 — — —

63. — _ _ _ — 70 — 250 — 800 — — —

64. _ - — — — 60 — — — 300 — — —

65. — - — — — 150

66. — 15 4 10 — 100 — 60 — — — — —

246 7828 225 246 3125 5402 200 31175 100 68550 264 395 8260

(25) (26) (27) (28) (29)

1. 2. 9 1 — 2 — —

3. 1 — 8 — —

4. — — — — —

Σελ. 169
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/170.gif&w=550&h=800

 (25) (26) (27) (28) (29)

5.' I - 6 3

6. J

7. — — 20 — 20

8. — 20 8 — 8

9. — 11 — — 2

10. 1 20 7 — 30

11.

12. — 15 8 — 2

13. 1 20 — — 10

14. 1 10 6 — 1

15.

16. — 30 — — 30

17.

18. — 10 4 — —

19.

20. — 20 6 — —

21. — — 6 — —

22.

23. — — 1 — —

24.

25. — 200 16 — 7

26. — — 6 — 10

27.1 1 7 5 3 22

28. J

29. — 20 10 — 8

30. — — — — 100

31. — 20 10 — 50

32. — 3 — — 50

33. — 6 10 — 50

34. — - — — -

35. — 20 — — -

36. — 8 15 — -

37. — 15 15 3 -

38. — — 3 — -

39. — 3 — — -

40. 1 — — — -

41. 1 30 6 — 12

42. 2 12 3 4 5

43. — 6 — — —

44. — 12 4 — 9

45. 1 15 19 — 23

46. — 8 3 — —

47.

48. 1 20 3 — 8

49.

50.

51. — — 2 — —

52.

53.

Σελ. 170
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 151

   (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

  1. 36 585 38 416 258 173

  2. 3. 1

  4. — — — — — — — — — —

  5. 44 1/2 — 217 1/2 — 64 3 — — 3 —

  6. • — — — 225 1122 205 3 791 5203 —

  7. 159 — — — 17 — 6 15 — —

  8. 322 1/2 — 60 — — — 133 629 — —

  9. 59 — — — 32 — — — — —

  10. — — — — — — — — — —

  11. 20 1/2 100 200 27 190 — — 189 36 —

  12. 68 3/4 — 80 2 1/2 — — — — — —

  13. 83 — — 35 86 — 45 1/2 904 500 —

  14.] 156 3/4 15.J 172 1/4 78 245 205 280 — 17 64 1/2 671 1374 409 597 —

  950 272 1/3 557 1/2 612 1/2 2581 208 277 4989 7006 173

  Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

  Δύο στρέμματα αμπελώνων κείμενα εις το χωρίον Βραχάταγα και ανήκοντα ποτέ εις τον Χασάναγα Ανδρουσιανόν τα οικειοποιείται σήμερον ο Νικηταράς Σταματελόπουλος.

  Παρατηρήσεις

  Αον. Εκ των 1491 1/4 στρεμμάτων της ιδιοκτήτου καλλιεργημένης γης της Καλαμάτας εις τα 1457 1/4 είναι φυτευμένα όσα ιδιόκτητα δένδρα σημειούνται δι’ αυτήν την πόλιν.

  Διά τα 410 στρέμματα αμπελώνων πληρόνουν οι Καλαματιανοί εις το Μοναστήριον του Προφήτου Ηλία ανά έν γρόσιον το στρέμμα.

  (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

  14.1 286 1/4 216 58 46 600

  15. J 9 695 1/2 91 1/2 6495 — 3033 2232 — —

  72 4963 1/2 2244 77145 33 39425 25445 1246 3552 1/4