Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Κώστας Κωστής
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:342
 
Θέμα:Αλληλογραφία Καποδίστρια (Επιστολές προς διαφόρους)
 
Στατιστικαί παρατηρήσεις (1828-1830)
 
Χρονική κάλυψη:1827-1831
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 39.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 168-187 από: 341
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/168.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

55. Ζερέτα

56. Δρουγούτενα

57. Μεταξάδα

58. Σούμπαλη

59. Σταβάρι

60. Αγακιοΐ

61. Νερουλά

62. Γεφύρι

63. Σισμάνι

64. Μπάτζου

65. Κιουρτομέρι

66. Καλαφάτη 15 — — — — — — — —

245 20 533 230 150 394 336 1 85 77

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24

1. 110 30 74 300 _ _ _

2. — 103 10 14 — 50 — 1800 — 1200 6 — 1500

3. 6 115 2 2 — 150 — 1800 - 500 100 — —

4. — - _ - — 3 — 15

5.- I — - - - — 50 — 500 - 1300 — — —

6..

7. _ 113 6 5 — 100 — 1300 — — 70 — 450

8. 10 _ _ _ — — — 300 — 200 70 — 100

9. 100 576 26 13 — 150 — 2700 - 3000 — — 20

10. — 43 4 2 70 150 — 500 — 2000 — — —

11. — — — — — — — — — — — — —

12. _ 10 2 _ — 15 — 350 - 800 — 20 —

13. _ — — _ — — — 200 — 2000 — — 10

14. — 294 16 12 — 100 — 400 — 700 — 2 300

15. 60 2010 32 27 80 260 — 300 — 400 — — 100

16. — 208 4 1 120 120 — 450 — 860 — — —

17. — 23 3 1 — 40 — 800 — 2000 — — 150

18. — 175 14 10 — — — 600 — 600 3 50 80

19. — — — — — 100 — 1800 — 500 — — —

20. — _ — — — 150 — 500 — 400 — — 100

21. — 110 3 5 — 30 — 500 — 600 — 50 100

22. — — _ _ — 30 — 300 — 1000 — 20 100

23. — — — — — — 300 — 1000 — 20 200

24. 25. — 105 20 7 1500 100 500 — 3500 30 800

26. — 550 4 8 — 100 — 600 — 1600 — — —

27.1 ! - 325 2 7 150 200 — 500 — 4000 — 5 Ο ο ο

28. J

29. — 8 2 1 80 — — 200 — 200 — 5 —

Σελ. 168
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/169.gif&w=550&h=800

 (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

30. 50 2015 20 20 400 380 — 1200 — 5000 100

31. 20 255 10 6 60 100 — 400 — 3000 — — 550

32. — — - - 30 80 - 500 - 700 — — —

33. _ 450 3 4 50 50 — 300 - 1500 — — —

34. _ — _ _ — 150 - 350 — 4000 — — —

35. — — - - — 50 - 600 — — — — —

36. _ _ - - — 20 — 1000 100 — — — —

37. _ _ - - — 50 — 1200 — 800 — — 100

38. — _ - - — — — 150 — 500 — — 30

39. — — - - — 100 — 200 - 500 — — 150

40. — — - - — — — 500 — 1000 — — —

41. — 6 - 1 — 20 — 400 — 2500 — — —

42. — 114 6 10 — 100 200 200 — 1300 — 30 250

43. — — - — 15 50 — 300 - 1000 — — 60

44. — 40 2 5 150 80 — 300 — 700 — 3 100

45. — — _ _ 50 820 — 850 — 2500 5 100 400

46. _ _ _ — 50 — — 300 — 2000 3 10 —

47. — — _ _ 120 20 — 500 - 1500 — — 50

48. — — — — 100 40 — 380 — 1500 — 50 20

49. — — _ _ — 60 — 480 — 800 — — 300

50. — _ _ _ 100 — — 1200 — 1500 — — 40

51. _ _ — — — — - 100 — 300 — — —

52. — — _ _ — — — 100 — 450 — — 50

53. — 50 — 1 — 100 — — — 300 — — 50

54. — - — — — 100 — 600 — 800 4 — —

55. — - — — — 4 — 150 — 60 3 — —

56. — - — — — — — 100 — — — — —

57. _ - — — — 50 150 — 300 — — —

58. — _ _ _ — 250 — 300 — — — — —

59. — _ _ _ — 100 — 50 — 50 — — —

60. _ - — — — 200 — 100 - 550 — — —

61. _ _ _ _ — — — 170 — 180 — — —

62. _ - — — — 250 — 120 — 200 — — —

63. — _ _ _ — 70 — 250 — 800 — — —

64. _ - — — — 60 — — — 300 — — —

65. — - — — — 150

66. — 15 4 10 — 100 — 60 — — — — —

246 7828 225 246 3125 5402 200 31175 100 68550 264 395 8260

(25) (26) (27) (28) (29)

1. 2. 9 1 — 2 — —

3. 1 — 8 — —

4. — — — — —

Σελ. 169
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/170.gif&w=550&h=800

 (25) (26) (27) (28) (29)

5.' I - 6 3

6. J

7. — — 20 — 20

8. — 20 8 — 8

9. — 11 — — 2

10. 1 20 7 — 30

11.

12. — 15 8 — 2

13. 1 20 — — 10

14. 1 10 6 — 1

15.

16. — 30 — — 30

17.

18. — 10 4 — —

19.

20. — 20 6 — —

21. — — 6 — —

22.

23. — — 1 — —

24.

25. — 200 16 — 7

26. — — 6 — 10

27.1 1 7 5 3 22

28. J

29. — 20 10 — 8

30. — — — — 100

31. — 20 10 — 50

32. — 3 — — 50

33. — 6 10 — 50

34. — - — — -

35. — 20 — — -

36. — 8 15 — -

37. — 15 15 3 -

38. — — 3 — -

39. — 3 — — -

40. 1 — — — -

41. 1 30 6 — 12

42. 2 12 3 4 5

43. — 6 — — —

44. — 12 4 — 9

45. 1 15 19 — 23

46. — 8 3 — —

47.

48. 1 20 3 — 8

49.

50.

51. — — 2 — —

52.

53.

Σελ. 170
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/171.gif&w=550&h=800

Αμφισβητούμενα ή κατακρατούμενα

Όλοι οι εις τον παρόντα πίνακα σημειούμενοι ως ιδιοκτήτοι αμπελώνες, εκτός μόνον των εις τα χωρία Βλαχοπούλου και Χατζή, είναι αφανισμένοι και η γη αυτών Εθνική.

Παρατηρήσεις

Αον. Παρεκτός των εις τον Πίνακα Εθνικών ευρίσκονται κατά τα διάφορα χωρία

2 πύργοι Εθνικοί αβλαβείς καί

63 κατεδαφισμένοι

4 νερόμυλοι αβλαβείς

14 όμοιοι κατεδαφισμένοι

18 ελαιοτριβεία

420 οικίαι κατεδαφισμέναι

80 όμοιαι εις την αυτήν κατάστασιν εις το προάστειον 30 μπαράκαι αβλαβείς αυτόθι, ως αναφέρει ο προσ. Διοικητής των Μεσσηνιακών φρουρίων.

Βον. Η πετρώδης γη παράγει ξυλικήν, το δε πλείστον μέρος αυτής είναι επιδεκτικόν καλλιεργείας.

Γον. Αι εις το χωρίον Ότζιμον και Σπαή κείμεναι έξ οικίαι Εθνικαί επεσκευάσθησαν παρά του Αρχιστράτηγου Σνεϊδέρου.

(25) (26) (27) (28) (29)

54. 1 — 12

55.

56.

57.

58.

59. — - 3 — —

60.

6t.

62.

63.

65.

66.

22 367 224 10 459

Σελ. 171
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/172.gif&w=550&h=800

17*

Πίναξ της Επαρχίας Νεοκάστρου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Νεόκαστρον 62 _ _ _ _ _ 115 5000

2. Πύλα 20 — — — 4 4 560 100 200

3. Ζαΐμογλου 15 — — 60 — t 416 290 900

4. Λέζαγα 9 — — - — 5 400 150 —

5. Γουβαλόγορος 8 — — 60 10 5 380 150 800

6. Σχοινόλακα Γιάλοβα 4 — — 100 6 2 350 30 900

7. Νίκλενα 17 — — 150 10 12 360 1000 1200

8. Κάτω Κρεμύδι 8 — — 50 — 2 450 100 500

9. 10. Κάτω Παπούλι Άνω Παπούλι 8 4 — — - 4 2 280 200 700

11. Πλάτανος 5 — — 100 5 4 140 300 800

12. Άνω Κρεμύδι 7 — — 150 6 5 440 100 600

13. Κουκουνάρα 3 — — 130 2 5 450 400 800

14. Αλή Χότζα 3

15. Σκάρμιγγα 28 — — 250 33 17 800 180 900

16. Μανιάκι 27 — — 200 22 11 100 — 1000

17. Στηλιανού 4 — — 150 4 4 75 30 800

18. Πισπίσια 12 — — 40 10 3 300 150 1100

19. Αγορέλιτζα 28 71 146 80 7 12 550 120 1100

20. Μουστούζα 27 — — — 6 16 600 800 4000

21. Πετροχώρι 15 — — 100 20 14 300 20 900

22. Πισάκι 9 — — 15 — 2 490 20 480

23. Σουμάναγα 7 — — — — 6 700 50 600

24. Χασάναγα 5 — — 70 — 3 140 50 130

25. Ρουστέμαγα 1 85 — 60

26. Μισδράς 250 350 —

27. Νάσσα — — — — 3 — 100 60 500

28. Κοντινού 110 40 1500

29. Ρωμανού 110 400 —

30. Χούρου 110 12 200

31. Λεύκο — — — — — — 460 — —

336 71 146 1705 152 141 9329 5182 25590

Σελ. 172
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/173.gif&w=550&h=800

 (11) (12) (13) (14) (15)

1.

2.

3.

4. — — — 30 6

5.

6.

7. — 183 — — —

8.

9.1 10. J 2 118 30 5 10

11. — 218 30 — 1

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. — 128 — 10 —

19. 3 307 81 — —

20. 30 86 44 — —

21. — — 400 — —

22. — — 530 21 —

23. — 270 500 30 —

24. — — 120 — —

25. — — 256 6 —

26.

27.

28.

29.

30. — — — 13 —

31.

35 1222 1991 115 17

Παρατηρήσεις

Αον. Εκ των 25590 στρεμμάτων Εθνικής πετρώδους γης μόνον αι 2000 ημπορούν να χρησιμεύσωσιν εις την φυτείαν αμπελώνων τα δε λοιπά είναι ανεπίδεκτα καλλιεργείας.

Βον. Εις την Επαρχίαν Νεοκάστρου, ως και εις τας γειτνιαζούσας της Κορώνης και Μοθώνης, διαχειμάζουν κατ’ έτος πολλαί χιλιάδες βοσκημάτων.

Ο Διοικητής των Μεσσηνιακών φρουρίων υπολογίζει τον αριθμόν αυτών υπέρ τας 150 χιλ.

Γον. Εις την Επαρχίαν Νεοκάστρου ευρίσκονται και μελίσσια 345 ιδιόκτητα.

Σελ. 173
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/174.gif&w=550&h=800

18*

Πίναξ της Επαρχίας Αρκαδίας

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Πόλις Αρκαδίας 360 91 138 94 97 43

2. Κωμόπ. Γαργαλιάνου 200 178 6 24 1/2 273 1 1/2 1458

3. Κωμόπ. Λυγούδιστα 96 96 40 352 269 — 400

4. Τζηφλίκι 46 25 12 40 45 — —

5. Μουζάκι 11 11 11 — — — —

6. Πύργος 28 — 28 — — — —

7. Φλώκα 14 — 14 — — — —

8. Πάνιτσα 11 — 11 — — — —

9. Βάλτα 15 — 15 — — — —

10. Καβαλλαρία 11 11 — 13 39 — 500

11. Κωμόπ. Φιλιατρών 310 310 5 — — 69 2268

12. Πισολούρια 7 — 7 — — — —

13. Χριστάνου 23 23 23 — — — —

14. Καναλουπού 17 10 17 — — — —

15. Ποδογορά 7 — 7 — — — —

16. Καλαζόνι 15 — 15 — — — —

17. Φαρακλάδα 6 — 6 — — — —

18. Αρμενοί 20 — 20 — — — —

19. Στασιό 12 — 12 — — — —

20. Άγ. Ιωάννης 8 — 8 — — — —

21. Μαλενίτι 15 — 15 — — — —

22. Ψάρι 105 — 105 — — — —

23. Πλατάνια 40 — 40 — — — —

24. Καλίτσαινα 7 — 7 — — — —

25. Καρά Μουσταφά 19 — 19 — — — —

26. Ρήπεσι 44 16 44 — 240 — 120

27. Λάπη 57 52 52 — 352 — —

28. Κλισούρα 61 — 61 — — — -Γ-

29. Μαυρομάτι 20 — 20 — — — —

30. Γκλιάτα 37 — 37 — — — —

31. Σουλιμά 125 — 91 — — — —

32. Καλονέρι 3 — 3 — — — —

33. Βανάδα 5 — 5 — — — —

34. Μάρμαρο 15 — 15 — — — —

35. Κάκαβα 22 — 22 — — — —

36. Κοπάνιτσα 28 — 28 — — — —

37. Αγλιανή 27 — 27 — — — —

38. Βλασάδα 10 — 10 — — — —

39. Σιδηρόκαστρον 41 — 41 — — — —

40. Ανδριόπουλου 38 — 38 — — — —

Σελ. 174
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/175.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

41. Κούβελα 41 41

42. Μουρτάτου 36 — 36 — — — —

43. Αγριλιάς 20 — 20 — — — —

44. Πετσά 34 — 34 — — — —

45. Βλάκα 42 — 42 — — — —

46. Κατσόρα 16 — 16 — — — —

47. Διμάνδρα 8 — 8 — — — —

48. Σύργκη 21 — 21 — — — —

49. Βηδίσοβα 26 — 26 — — . — —

50. Ραφτοπλού 45 — 45 — — — —

51. Μποτία 31 — 31 — — — —

52. Σεχά 23 — 23 — — — —

53. Σαρακιναδιά 34 — 34 — — — —

54. Σαπρική 14 — 14 — — — —

55. Βεριστιά 19 16 5 — — — —

56. Πεδιεμενού 13 1 13 — 25 — —

57. Πούμι 19 — 19 — — — —

58. Καλογαρεσί 15 — 15 — — — —

59. Λαμψουνάτου 9 — 9 — — — —

60. Λεσοβίτη 5 — 5 — — — —

61. Τρίπηχα 13 — 13 — — — —

62. Καρβούνι 5 — 5 21 45 — —

63. Μουργιατάδα 11 — 11 — — — —

64. Πλαμανιανου 8 — 8 . — — — —

65. Αητός 32 — 32 —. — — —

66. Βρύση 25 — 25 — — — __

67. Λεντακάδα 21 — 21 — — — —

68. Βουτανά 15 — 15 — — — —

69. Αληκοντούτη 5 — 5 — — — —

70. Ποταμιά 6 — 6 — — — —

71. Μακρενά 19 — 19 — — — —

72. Κλόνη 5 — 5 — — — —

73. Ασούναγα 6 — 6 — — — —

74. Λυκούδεσι 19 — 19 — — — —

75. Μαλή 15 — 15 — — — —

76. Ταρά 7 7 — 19 83 — —

77. Βαρμπέσι 41 — 41 — — — —

78. Μαλήκι 26 — 26 — — — —

79. Βρεστό 47 — 47 — ' — — —

80. Μπισχόνι και Κακοβάτου 34 — 57 — — — —

81. Γλάτσα μεγάλη 18 — 18 — — — —

82. Στροβίτσι 79 7 79 41/2 — —

83. Γλατσοπούλου 7 — 7 — — — ' —

84. Μορτίτσα 11 — 11 — — — —

85. Γολέμι 9 — 9 — — — —

86. Άγιος Ηλίας 52 8 — 52 4 — —.

87. Κωμόπ. Ζούρτζας 111 111 81 289 775 — —

88. Μονή Ζούρτζα — — — 25 10 — —

89. Σάραινα 46 — 46 — — — —

Σελ. 175
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/176.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

90. Άλβαινα 87 87 40 233 1/2

91. Μπάρτζελι 54 — 54 — — — —

92. Σμαρλένα 16 8 16 — — — —

93. Παύλιτσα 18 18 18 — — — —

94. Πρασιδάκι 15 — 15 — — — —

95. Γάρδιτσα 25 25 22 42 148 — —

96. Γκιούλου 12 12 — 31 83 — 100

97. Τριάντου 6 — 6 — — — —

98. Μουντρά 39 — 39 — — — —

3372 1123 2329 1046 1/2 2722 119 1/2 4846

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. 116 11596 1 _ — 884 128 1350 _

2. 1244 1/2 6110 — 604 — — 11 2506 —

3. 443 5616 — 901 — 737 6 — — —

4. 170 1797 — 130 — 26 50 123 — —

5. 28 — — — — 15 110 1725 — —

6. - - — — — 52 274 3100 — —

7. _ _ — — — 24 143 1500 — —

8. - - — — — 38 158 857 — —

9. - - — — — 73 200 3357 — —

10. 26 2210 — 78 — — — 17 — —

11. 2286 21699 — 162 — 12 117 3000 — —

12. — — — — — — 81 35 — —

13. 27 — — 78 73 300 — —

14. — 102 — 11 — — 203 — — —

15. — — — — — 33 21 150 — —

16. — — — — 94 107 250 — —

17. — — — —- — 30 39 150 — —

18. — — — — 91 143 350 — —

19. — — — — — — 68 30 — —

20. — — — — — — 97 50 — —

21. — — — — — — 72 160 — —

22. — — — — — — 1797 — — —

23. — — — — — 19 677 — — —

24. — — — — — 93 260 150 — —

25. — — — — — 434 1111 — — —

26. — — — — — — 1277 50 — —

27. — 40 — — — — 1198 350 — —

28. — — — — — 951 1019 3000 — —

29. ■ — — — — — .125 155 50 — —

30. — — — — — 558 279 — — —

31. — 20 — — — 644 937 300 — —

Σελ. 176
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/177.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

32. 35 13 200

33. — — — — — — 220 30 — —

34. — — — — — 41 42 100 — —

35. — — — — — 107 144 280 — —

36. — — — — — 176 116 — — —

37. — — — — — 38 579 200 — —

38. — — — — — 98 74 50 — —

39. — — — — — — 1017 — — —

40. — — — — — 211 206 40 — —

41. — — — — — 66 602 — — —

42. — — — — — 234 519 50 — —

43. — — — — 419 491 150 — —

44. — — — — — 146 924 200 — —

45. — — — — — — 854 250 — —

46. — — — — — 290 237 200 — —

47. — — — — — — 231 250 — —

48. — — — — — 80 225 — — —

49. — — — — — 257 324 — — —

50. — — — — — 259 486 180 — —

51. — — — — — 253 431 200 — —

52. — — — — — 162 379 150 — —

53. — — — — — 221 481 281 — —

54. — — — — — — 146 40 — —

55. 19 — — — — 7 34 80 — —

56. — 10 — — — 5 118 120 — —

57. — — — — — 82 249 210 — —

58. — — — — — 37 188 80 — —

59. — — — — — 34 124 — — —

60. — — — — — — 89 60 — —

61. — — — — — 55 147 120 — —

62. — 170 — 18 8 — — — — —

63. — — — — — 50 114 — — —

64. — — — — — 68 101 50 — —

65. — — — — — 235 228 120 — —

66. — 325 — 110 6 129 185 — — —

67. — — — — — 60 271 70 — —

68. — — — — — 37 99 65 — —

69. — — — — — 27 83 50 — —

70. — — — — — 28 70 50 — —

71. — — — — — 37 166 100 — —

72. — — — — — 25 69 30 — —

73. — — — — — — 58 50 — —

74. — — — — — 65 154 80 — —

75. — — — — — — 138 150 — —

76. — 10 — 10 — — — — — —

77. — 31 — 25 — 233 426 150 — —

78. — — — — — 89 211 60 — —

79. — — — — — 89 253 — — —

Σελ. 177
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/178.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

80. _ 1055 600

81. — — — — — 110 213 100 — —

82. — — — 11 — 1941/2 492 200 — 500

83. — — — — — — 125 480 — —

84. — — — — — — 231 150 — —

85. — — — — — — 81 220 — —

86. 7 — — — — 132 199 300 200 —

87. 25 320 — 155 77 228 279 — — —

88. — 100 — — 10 — — — — —

89. — — — — — 103 2181/2 800 — —

90. 106 1/2 — — — — — — — — 100

91. — — — 78 — 102 182 60 — —

92. 17 — — — — 23 202 120 — —

93. 16 89 — — — 35 223 150 — —

94. — — — — — 150 91 — — 100

95. — — — — — 7 147 — — —

96. — — — — —

97. — — — — — — 57 60 — —

98. — — — — — 212 94 — — —

4531 50245 1 2293 101 11018 25961/2 29876 800 700

(19) (20) (21) (22) (23) (24)

1. — 20231 - — - _

2. 26 180 - — - _

3. — 1809 92 — - -

4. 3 175 240 — - 7

5. — 100 32 — - 3

6. 16 235 77 — - 3

7. — 216 — — _ _

8. — 200 — — _ 1

9. 72 351 10 _ _ _

10. — 3180 6 — _ _

11. 236 5916 4 3 _ _

12. — 40 _ _ _ _

13. 29 98 22 _ _ 4

14. — 152 — - _ _

15. — 41 _ _ _ _

16. — 319 — _ _ _

17. 10 210 35 - _ _

18. 9 404 30 _ _ _

19. — _ _ _ _

20. —

21. —

Σελ. 178
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/179.gif&w=550&h=800

 (19) (20) (21) (22) (23) (24)

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 195 53 107 50 23 136 280 82 50 10 52 50 70 8 20 10 — — 16 — — —

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 62 52 25 12 80 12 — — — —

16 17 23 8 19 10 3 11 300 90 600 150 100 39 200 30 30 140 15 — — 30 — — 55 40 — — —

4 17 15 — — —

— 64 192 150 237 44 7 — — 60—8 20 — — 17 — — —

69. 70. ζ ζ ζ ζ ζ Ζ

Σελ. 179
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/180.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Aον. Εκ των εις τα Εθνικά σημειουμένων 2404 Συκαμιναίων του χωρίου Τζιφλίκι, αι 2004 είναι ιδιόκτητοι, πλην φυτευμέναι εις γην Εθνικήν. Το αυτό εννοείται διά τας 32 Συκαμιναίας του χωρίου Μουζάκι, διά τους 164 στρεμμάτων αμπελώνας και τα 51, εκ των 351, ελαιοδ. του χωρίου Βάλτα, διά τα 92 ελαιόδ. εκ των 152 του χωρίου Καναλουπού, διά τα 21 εκ των 41 του χωρίου Ποδογορά, διά τα 189 εκ των 319 του χωρίου Καλαζώνι, διά τα 90 εκ των 210, του χωρίου Φαρακλάδες, διά τα 174 εκ των 404 ελαιοδ. και των 9 στρεμ. αμπελώνας του χωρίου Αρμενοί, διά τα 70 ελαιοδ. εκ των 82 του χωρίου Πλατάνια, διά τα 10 ελαιοδ. και τας 16 Συκαμ. του χωρίου Καρά - Μουσταφα, διά τα 70 ελαιοδ. του χο^ρίου Κλεισούρας, διά τα 53 εκ των 80 του χωρίου Σιδερόκαστρον, διά τα 600 του χωρίου Βλάκα, διάτά 150 του χωρίου Κατσούρα, διά τα 100 του χωρίου Βεδίσοβα, διά τα 39 του χωρίου Ραφτόπλου, διά τα 100

(19) (20) (21) (22) (23) (24)

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 1 — — — — _

3 1 — — — 4 6 —

— 45 50 25 — — —

— 350 150 171 50 40 — — —

24 213 200 140 200 150 3 20 — — 87

— 8 — — — —

93. 94. 95. 96. 97. 98. — 110 — — — —

— 85 — — — —

1219 38863 971 3 18 105

Σελ. 180
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/181.gif&w=550&h=800

του χωρίου Μποτιά, διά τα 30 ελαιοδ. και τας 55 Συκαμ. του χωρίου Σαρακιναδιά, διά τους 10 στρεμ. αμπελώνας και τα 30 ελαιοδ. του χωρίου Σαπρική, διά τα 140 του χωρίου Λουμί, διά τους 4 στρεμ. αμπελώνας, τα 17 ελαιόδενδρα και τας 15 συκαμ. του χωρίου Τρίπτιχα, διά τα 64 ελαιοδ. και τας 7 Συκαμιναίας του χωρίου Μουργιστάδα, διά τα 25 εκ των 192 ελαιοδ. του χωρίου Πλαμανιανά, διά τα 150 ελαιοδ. και τας 20 Συκαμιναίας του χωρίου Αητού, διά τα 187 ελαιόδενδρα εκ των 237, του χωρίου Βρύσι, διά τα 44 του χωρίου Λεντακάδα, διά τον 1 στρέμ. αμπελώνα του χωρίου Ασούταγα, διά τους 3 στρεμμάτων αμπελώνας του χωρίου Λυκουδεσι, διά τον 1 στρέμ. αμπελώνα του χωρίου Μαλή, διά τα 45 ελαιοδ. του χωρίου Βαρμπόπη και διά τα 50 ελαιόδενδρα και τας 25 συκαμιναίας του χωρίου Μαλέκι.

Βον. Εκ της σημειουμένης γης εις την στήλην των Εθν. ξερικών ακαλλιεργήτων όλης της Επαρχίας Αρκαδίας, μέρος είναι δασώδες και μέρος πρόσφορον εις φυτείας αμπελώνων ως ακολούθως:

Γον. Εις το χωρίον Στροβίτσι ευρίσκονται μύλοι ιδιόκτητοι 3 και Νεροτριβεία 2.

Εις Ζούτζα 1

Εις Μπάρτζαλι 1

γη δασώδης γη δι’ αμπελώνας

Εις Μουζάκι 500 1225

Εις Πύργον 600 2500

Εις Φλώκα — 800

Εις Βάλτα — 2500

Εις Φιλιατρά 3000 —

Εις Λάπη — 150

Εις Μπισχόνι 600 —

Εις Στροβίτσι 200 —

Εις Σάραιναν 350 —

5250 7175

Σελ. 181
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/182.gif&w=550&h=800

19*

Πίναξ της Επαρχίας Φαναρίου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Ανδρίτσαινα 150 150 20 764 1/4

2. Μπουρμάζι 17 •·- 17 -- — —

3. Ψάθια 20 — 20 — — —

4. Λαδικάκι 24 — 24 — — —

5. Γκραίκα 29 — 29 — — —

6. Κουτσοχέρας και Σουνάτου 81 — 81 — — —

7. Μπιζιμπάδι 18 — 18 — — —

8. Πλατιάνα 26 — 26 — — —

9. Φτέλια 9 2 9 — 8 —

10. Νάβιτσα 4 2 4 — 11 —

11. Ράφτη 7 — 7 — — —

12. Κλήμα 40 2 40 — 14 —

13. Τσάχα καλέμι 37 1 37 — — —

14. Τσεμπερούλα 38 1 38 — 64 —

15. Κουτρούλι 11 1 11 — 5 —

16. Φτερόλακκα — 2 9 — 22 1/4 —

17. Καλέντζι — — 3 — — —

18. Δέρεσι — — 2 — — —

19. Σκαριάνη — — — — 63 1/2 —

20. Κούκι — 1 — 40 30 45

21. Μπάρτσι 16 2 16 12 1/2 15 1/2 —

22. Τσορβατσάκι 11 9 11 35 28 —

23. Σέκουλα 14 — 14 — — —

24. Δραΐνα 2 2 — — 127 1/2 —

25. Ρογανοζιό 4 4 4 31 14 —

26. Μάτεσι 46 — 46 — — —

27. Αγιάννη — — — . — 45 —

28. Λάκκες — — — — 40 —

29. Μαλκάσα — — — — 16 1/2 —

30. Σίμου Σερβοτά 20 3 — 47 31 —

31. Κάρμι 21 2 — 102 1/2 31 1/2 —-

32. Μπελούσι 28 12 ■ — — 227 1/2 —

33. Αμπάρια 10 1 — 32 46 1/4 —

34. Λάβδα 90 62 90 — 140 —

35. Ρόβια 34 17 17 — 35 1/2 —

36. Δραγουμάνου 65 — 65 —. — —

37. Παλάτου 10 — 10 — . — —■

38. Άγ. Σώστης 36 — 36 12 92 —

39. Μπέρεκλα 30 1 — 35 1/4 107 —

40. Κακαλέτρι 23 — 23 — ' —

Σελ. 182
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/183.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

41. Στάσιμι 17 17

42. Μαρίνα 35 — 35 — — —

43. Δέλτα 17 — 17 — — —

44. Μποϊκάς 16 1 — 34 1/4 32 1/4 —

45. Κρυόβρυσες — — 9 — 9 3/4 —

46. Τζιράνη Βρύση — 3 — — 6 —

47. Δραγώγη 24 2 24 3 1/2 68 —

48. Λυνήσταινα 25 23 25 47 1/2 55 1/4 —

49. Κοπάνιτσα 23 — 23 — — —

50. Κράνα 19 — 19 — — —

51. Τσελέχοβα 62 48 62 69 1/2 — —

52. Μαχαλάς 21 7 21 54 94 —

53. Δελή Ιμπραΐμη 13 — 13 — — —

54. Σκληρού 43 43 — — 158 1/4 —

55. Φανάρι — — — — — —

56. Αμπελιώνα — — — — 103 —

57. Λόγγος 6 .— 6 — 270 —

58. Μπαράκου 9 — 9 — — —

59. Κουμουτέκρα 11 — 11 — — —

60. Σκλίβα 16 — 16 — — —

61. Τρίτες 25 — 25 — — —

62. Τσορβατζή 88 — 88 — — —

63. Ξεροχώρι 31 — 31 — — —

64. Αλουποχώρι — 3 — — 74 —

65. Ανεμοχώρι 18 — 18 — 187 —

66. Λαδικού 28 — 28 — — —

67. Μπέχρου 9 — 9 — — —

68. Αλή Τζελεμπή 18 — 18 — — —

69. Κρέσταινα 51 — 51 — — —

70. Ρίσοβον 28 — 28 — — —

71. Βρίνα 30 — 30 — — —

72. Μουντρίζα 15 — 15 — — —

73. Μακρύσια 74 — 74 — — —

74. Καΐνια — — 46 — — —

75. Ράσα — — 49 — — —

76. Άνω Μακρύσια 23 — 23 — — —

77. Μάζι 9 — 9 — — —

78. Καλυβάκια καί Παλαιοφάναρον 21 — 21 — — —

79. Ανεμοχωράκι 14 — 14 — — —

80. Τόγια 18 — 18 — — —

81. Σμέρνα 13 — 13 — — —

82. Ίσαρι 51 30 46 30 35 —

1942 454 1674 606 31213/4 . 45

Σελ. 183
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/184.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (H) (12) (13) (14) (15) (16)

1. 500 900 20

2. 75 43 1/2 1620

3. 54 1/4 14 1850

4. 80 77 460

5. 30 81 1/4 1440

6. 130 162 3/4 5000

7. 77 1/2 190 350

8. 48 122 1/2 2060

9. 60 — — — — — 22 26 108

10. 73 — 24 60

11. — 59 1/2 250

12. 10 — 106 120

13. — 3 — — — — — 249 2410

14. — 98 1/2 655

15. 10 — 78 1/4 232

16. — — 3 — — — — 22 1/4 —

17. — 15 40

18. — 20 100

20. 625 _ 8 _ 10 _ _

21. 70 42 92 520

22. 105 27 3 1/2 140

23. 50 92 1/2 500

24. — — —

25. — 39 15

26. 80 213 950

27. 60 — — —

28. — — —

29. — 25 1/2 25

30. 48 - 4 — — — — — —

31. 70 24 15 — 30 9 — — —

32. 685 — 20 — 7 5 — _ _

33. 100 — 20 — — — — — _

34. 600 — 11 — 12 2 168 1/4 370 1/2 350

35. 70 — — — 3 3 48 3/4 11 3/4 415

36. 71 1/2 148 1/2 2560

37. 30 89 320

38. 280 — — — 5 48 26 1/2 186 560

39. 850 21 — — 22 3 — — —

40. — — — 10 — 10 39 135 620

41. 23 1/4 76 1/2 620

42. 16 163 920

43. — 53 1/2 250

44. 320 20 — — 2 — — — —

45. 17 1/2 — 9 3/4 17 1/2

46. — — _

47. 275 10 — — 10 — 3 1/2 68 275

Σελ. 184
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/185.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

48. 23 164 1/2 1550

49. — _ — 19 130 1/2 520

50. — 94 3/4 1000

51. — — — — — — 368 1/4 — 1010

52. 106 85 106 — 47 — 32 1/2 56 1/2 64

53. — 44 45

54. 800 — 12 6 — — _

55. — 12 10 — 25 6 109 1/2 140 3/4 600

56. 1020 60 — — 80 45 — _ _

57. 130 — 7 123

58. — 72 1/2 _

59. 13 48 _

60. 49 34 1/2 _

61. — 22 — — — — — 138 1/2 _

62. 50 — — — — — 1200 _

63. — 313 _

64. 410 — _ _

65. 750 30 — — — — _ _

66. — 292 _

67. — 59 _

68. — 215 _

69. 100 218 _

70. — 299 _

71. 40 354 _

72. — 82 -

73. 50 355 -

74. 18 42 1/4 -

75. 50 240 -

76. 60 160 1/2 -

77. — 136 3/4 -

78. 40 * 220 _

79.

80.

81.

82. — 115 — — — —

80341/2 1386 217 10 1765 237

* Σ. επιμ.: το έγγραφο είναι κατεστραμμένο στο σημείο αυτό.

(17) (18) (19) (20)

1.

2. — 15 5 —

3. - - - —

Σελ. 185
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/186.gif&w=550&h=800

 (17) (18) (19) (20)

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. — 20 16 120 1200 6 10 63 17 70 62 212 31 54 12 97 62 —

— 70 15 30 1 100 10 8

— — —

20. 21. 22. 23. 24. 20 10 — — —

25. 26. 27. 28. 22 53 60 4

29. 30. 31. — — — —

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 5 1/4 34 14 29 7 3 4 8

2 1/2 20 25 6 8 42 15 10 5 8

— — — —

10 — 10 —

22 5 64 14 7 28 12 4

Σελ. 186
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/187.gif&w=550&h=800

(17) (18) (19) (20)

53. 54. — — 55. 40 30 56. 57. 58. * 500 100

* Σ. Επιμ.: Το έγγραφο είναι κατεστραμμένο στο σημείο αυτό.

Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

Αον. Η Ειδική Επιτροπή και οι Δημογέροντες αναφέρουν ότι τα χωρία Γκραίκα, Κρέσταινα και Άνω Μακρύσια, ανήκουν εις το Έθνος· και ότι η Γραίκα και Κρέσταινα κατακρατούνται από τον Κ. Αναστάσιον Παπ’ Αλεξόπουλον και τα Άνω Μακρύσια από τους Κυρίους Δεληγιαννέους. ιδού αυτολεξεί ποίαν μαρτυρίαν επιφέρουν οι Δημογέροντες.

«Οι κάτοικοι της Κρέσταινας παρασταίνουν ότι αποθανόντος του Χωτομάνη, και μην έχοντες κληρονόμον τα χωρία Κρέσταινα, Γκραίκα και Άνω Μακρύσια, έγιναν μιρί και απέρασαν εις την μπεάν Σουλτάνα. Οι κάτοικοι των χωρίων έστειλαν εις Κωνσταντινούπολιν δύο Κρεσταινίτας, διά ν’ αγοράσουν τα χωρία τους· αλλ’ ο Παπά Αλέξις ώντας εκεί βεκίλης του Μωρέως καθώς και ο Δεληγιάννης τους εκυνήγησαν και τους εφυλάκωσαν, και διά της βίας τους έδιωξαν διόλου. Μετά παρέλευσιν καιρού οι Κοι Δεληγιαννέοι και Παπά Αλέξις, επαρουσιάσθησαν ως επίτροποι των ειρημένων χωρίων από μέρους της Σουλτάνας, έστειλεν από Καρύταιναν ο Βοϊβόνδας, όστις ήτον διορισμένος από την Σουλτάνα, και επήρεν από τα ειρημένα χωρία δύω ανθρώπους, και τους είπεν, παρόντων του Δεληγιάννη και Παπ’ Αλεξοπούλου, ότι τα χωρία είναι της Σουλτάνας, κι έχει βεκίλιδες τον Παπ’ Αλέξι και Δεληγιάννη και να τους γνωρίζετε ως Επιστάτας. Το ίδιον επαρουσιάσθησαν και εις την Επαρχίαν ως Επιστάτες, και η Επαρχία έκαμε σημαντικάς βοηθείας εις αυτά τα χωρία όντα της Σουλτάνας και ούτως ηξεύρωντας οι κάτοικοι έμειναν ήσυχοι έως να πουληθούν να τ’ αγοράσουν. ερχομένης της Επαναστάσεως αντιστάθησαν διά να τους δώσουν το εισόδημα ανήκον εις το Έθνος αλλ’ αυτοί διά της βίας με διαφόρους κατά καιρόν Οπλαρχηγούς, τους εβίασαν και έλαβον τα εισοδήματα, κάμνωντάς τους και αρκετάς ζημίας και έξοδα τα οποία θέλουν ζητήσει διά των κριτηρίων. Εκ τούτου λοιπόν τα αυτά χωρία, Κρέσταινα, Γραίκα και Άνω Μακρύσια, τα εννοούν όλως δι’ όλου ως Εθνικά και αν τυχόν ήθελαν παρουσιάσει έγγραφα αγοράς, τα εννοούν κακώς αγορασμένα, μην έχωντες διόλου είδησιν οι κάτοικοι.

Σελ. 187
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 168

   (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

  55. Ζερέτα

  56. Δρουγούτενα

  57. Μεταξάδα

  58. Σούμπαλη

  59. Σταβάρι

  60. Αγακιοΐ

  61. Νερουλά

  62. Γεφύρι

  63. Σισμάνι

  64. Μπάτζου

  65. Κιουρτομέρι

  66. Καλαφάτη 15 — — — — — — — —

  245 20 533 230 150 394 336 1 85 77

  (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24

  1. 110 30 74 300 _ _ _

  2. — 103 10 14 — 50 — 1800 — 1200 6 — 1500

  3. 6 115 2 2 — 150 — 1800 - 500 100 — —

  4. — - _ - — 3 — 15

  5.- I — - - - — 50 — 500 - 1300 — — —

  6..

  7. _ 113 6 5 — 100 — 1300 — — 70 — 450

  8. 10 _ _ _ — — — 300 — 200 70 — 100

  9. 100 576 26 13 — 150 — 2700 - 3000 — — 20

  10. — 43 4 2 70 150 — 500 — 2000 — — —

  11. — — — — — — — — — — — — —

  12. _ 10 2 _ — 15 — 350 - 800 — 20 —

  13. _ — — _ — — — 200 — 2000 — — 10

  14. — 294 16 12 — 100 — 400 — 700 — 2 300

  15. 60 2010 32 27 80 260 — 300 — 400 — — 100

  16. — 208 4 1 120 120 — 450 — 860 — — —

  17. — 23 3 1 — 40 — 800 — 2000 — — 150

  18. — 175 14 10 — — — 600 — 600 3 50 80

  19. — — — — — 100 — 1800 — 500 — — —

  20. — _ — — — 150 — 500 — 400 — — 100

  21. — 110 3 5 — 30 — 500 — 600 — 50 100

  22. — — _ _ — 30 — 300 — 1000 — 20 100

  23. — — — — — — 300 — 1000 — 20 200

  24. 25. — 105 20 7 1500 100 500 — 3500 30 800

  26. — 550 4 8 — 100 — 600 — 1600 — — —

  27.1 ! - 325 2 7 150 200 — 500 — 4000 — 5 Ο ο ο

  28. J

  29. — 8 2 1 80 — — 200 — 200 — 5 —