Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Κώστας Κωστής
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:342
 
Θέμα:Αλληλογραφία Καποδίστρια (Επιστολές προς διαφόρους)
 
Στατιστικαί παρατηρήσεις (1828-1830)
 
Χρονική κάλυψη:1827-1831
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 39.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 162-181 από: 341
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/162.gif&w=550&h=800

 (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1. 20 40 26 36 _ 400 _ - _

2. 3 _ _ 40 10 7 — 1000 1000 - —

3. _ _ _ _ 4 _ — 1000 2000 - —

4. 25 _ _ 50 8 15 — 1000 2000 — 6

5. — 750 750 - —

6. _ _ _ _ 4 _- — 600 — — —

7. — 500 1000 - —

8. _ _ _ 40 _ _ — 150 1150 - —

9. _ _ _ 60 2 2 — 275 275 — 4

10. _ 2 _ 20 6 9 50 2000 2000 - —

11. — 1000 3500 — —

12. 5 3 _ 20 6 10 — 200 400 — —

13.] — — - 400 30 10 — 600 50 2500 —

14. J 15. 100 800 _ _

16. _ _ _ 50 12 14 20 400 500 3080 —

17. _ _ _ 220 6 12 20 1000 500 1000 —

18. _ _ _ 158 4 2 40 800 200 800 —

19. _ _ _ 15 4 2 — 600 600 — —

20. _ _ _ _ 2 _ 6 500 400 594 —

21. _ _ _ 30 _ 3 150 500 800 800 —

22. 15— _ _ 70 6 30 — 300 1700 — —

23. — 200 800 — —

24. 15 2 3 — 300 900 — —

25. 8 _ 2 48 11 76 1100 2400 1024 31

26. — 600 1400 — —

27. — — — — —

28. _ _ _ 40 6 9 5 1000 1000 — —

29. 5 300 300 — —

30. — 1000 1000 _ 10

31. 30 _ _ 70 36 23 1300 805 400 _ —

32. — 200 200 _ 16

33. — 100 300 _ —

34. 10 _ _ 80 26 26 — 1000 300 _ —

35. — - - 150 — 2 — 700 800 — —

36. _ _ _ 190 8 12 — 600 1000 — —

37. 60 60 — _ 2

38. _ _ _ 360 4 2 15 500 900 1085 —

39. _ _ _ 170 2 6 10 200 240 200 —

40. 12 7 18 200 36 30 1200 1000 1200 — —

41. _ _ _ 10 _ 1 50 500 450 _ —

42. 40 _ 94 60 16 14 — 608 700 — 42

43. — - — 416 22 14 150 2000 800 1000 —

44. — - — 90 4 6 — 600 400 200 —

45. _ - — 76 22 10 600 700 700 — —

46. _ _ _ 300 44 11 1200 1200 1000 — —

47. — - — 275 40 22 800 1200 800 — —

Σελ. 162
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/163.gif&w=550&h=800

 (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

48. — 200 8 5 400 400 700

49. - — — 102 12 1 10 500 1000 _ —

50. 200 500 700 _ —

51. _ —- — 35 10 17 200 800 1600 800 —

52. - — — 80 16 4 800 400 1800 —- —

53. 290 — — 130 18 23 1000 1000 1000 — 10

54. — — 55 6 2 — 300 300 — —

55. — — — 18 10 3 20 780 100 — —

56. — — — 50 10 4 300 800 400 — —

57. — — — 170 8 15 300 600 1000 — —

58. — — — 150 8 7 500 1000 2000 — —

59. — — 180 8 4 40 1000 200 — —

60. — — — 60 6 4 — 400 800 — —

61. — — — 300 22 14 200 3300 100 — —

62. — — 540 28 18 1000 3000 500 — —

63. — — — 430 12 23 — 150 — 500 —

64. 300 164 — — —

65. 10 — 50 260 4 3 — 100 — —

66. 4 — 1 123 4 1 — 100 150 — —

67. 30 — 100 400 8 7 — 150 — — —

68. 30 — 20 250 4 5 — 200 — — —

69. 20 — 10 30 4 2 — 100 — — —

70. — — — 20 4 2 — 350 350 — —

71. — — — 400 2 9 50 450 300 — —

72. — — 5 2 1 3 800 — — —

73. — — — 30 4 2 — 500 — — —

74. — — — 150 6 5 — 600 — — 8

75. 5 — 5 260 6 7 — 150 — — —

76. — — — — — — — — — — —

77. _ — __ _ — — — — — — —

78. — — — — — — 700 — — — —

79. — 1000 1300 — —

80. — —

81. —

557 12 300 8191 628 543 11780 49742 51915 13983 129

(23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

1. 2. 1500 4500 4 — 50 4 4 8

3. 2000 7000 — 50 5 — —

4. 2000 7000 2 150 — — 50

5. 3000 4200 2 80 10 — —

6. 500 500 1 20 6 — 6

Σελ. 163
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/164.gif&w=550&h=800

 (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

7. 150 3950 10 6

8. 300 1700 — — 6 — 4

9. — 400 — 20 6 6 —

10. 730 12550 — 358 6 21 3

11. 1000 3500 — 60 6 6 2

12. 506 1006 1 265 5 3 23

13.1 14.J — 400 2 — 1 — —

15. 1000 4000 — 30 — — —

16. — 12685 1 — 4 20 —

17. —

18. —

19. — 10

20. —

21. 10 — — 100 — — 20

22. 450 2008 1 140 15 4 9

23. 150 2350 — 8 6 — 9

24. 280 1120 2 — — — —

25. 1450 18250 1 215 16 3 —

26. 100 7900

27. 350

28. 100 9900 1 100 15 — 3

29. 20 1980 1 15 3 — 6

30. — 6000

31. 52 3490 1 100 6 — —

32. — 2000 — 40 — — —

33. — — 1 30 — — —

34. — 5000 1 290 6 — —

35. — 4480 2 250 — — —

36. 250 6500 1 20 6 — —

37. — — — 70 — — —

38. — — — 40 2 20 —

39. — — — — 2 2 17

40. — 10530 12 406 30 39 240

41. 3 — 1 — 4 4 15

42. 161 250 — 360 84 6 105

43. 400 — — 10 15 — 150

44. 200 — — 40 — — 60

45. 25 — — 40 — — 15

46. 4 — — 300 4 — —

47. 4 — — 150 10 — 15

48. — — — — 3 — 50

49. 80 — — — 3 — 10

50. 3 — — — 3 — 50

51. 50 — — 50 — 15 —

52. . — — — 30 — — —

53. 150 — — 130 15 2 30

54. 5 — — — — 3 8

Σελ. 164
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/165.gif&w=550&h=800

 (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

55. 56. — — — 70 — — —

57. 40 — — 60 10 — 5

58. 200 — — 10 — — 80

59. 10 — — 8 4 — 30

60. 30 — — 2 15 — —

61. 5 — — 60 12 — 60

62. — — 1 8 2 — 40

63. — — — 15 20 — 31

64. —

65. — — — 3 2 — 1

66. 40 — — 20 4 — —

67. 2 — 40 — 4 — —

68. — — — 10 4 — 3

69. — — — 20 — .— —

70. — — — 5 — -— 15

71. — — — 20 4 — 80

72. — — — 6 — — 10

73. — — — — 3 -— 8

74. — — — 5 5 — 10

75. — — — 7 4 — 7

76. —

77. 70

/ο. 79. Ζ 8000

80. —

81. —

14610 153349 79 4356 406 168 1298

Παρατηρήσεις

Αον. Καθ’ όλην την Επαρχίαν της Κορώνης ευρίσκονται ερείπια οικιών 554 Εθνικών και 476 ιδιοκτήτων· νερόμυλοι Εθνικοί επισκευασμένοι μεν 11 χαλασμένοι δε 13· ερείπια ελαιοτριβείων 55, Εθνικών και 22 ιδιοκτήτων· νεροτριβεία Εθνικά 7 χαλασμένα και 1 επισκευασμένον ξενοδοχεία επισκευασμένα 4 και χαλασμένον 1, πύργοι Εθνικοί αβλαβείς 5 και χαλασμένοι

17, μελίσσια ιδιόκτητα 821. Εις τα Βουνάρια 1 αποθήκη Εθνική και εις το Χαροκοπιόν εργαστήρια Εθνικά 6.

Βον. Εκ των επισκευασμένων οικιών αι περισσότεραι είναι καλύβαι.

Γον. Ο πυρπολημένος ελαιών ημπορεί να καρποφορήσει μετά τρεις έως έξ χρόνους αι δε αμπελοι μετά δύο.

Δον. Τα περιβόλια όλα [......] ρων ειδών κάρπιμα δένδρα.

Εον. Παρεκτός των σημειουμένων εις τον Πίνακα γεωργικών ζώων εργά-

Σελ. 165
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/166.gif&w=550&h=800

εργάζονται εις την Επαρχίαν της Κορώνης και άλλα 300 περίπου ζευγάρια βοών από άλλας Επαρχίας.

Στον. Από τινα ειδικήν καταγραφήν διευθυνθείσαν παρά του Προσωρινού Διοικητού κατά τον Αύγουστον [1830] συνάγεται ότι καθ’ όλην την Επαρχίαν της Κορώνης ευρίσκονται περιβόλια Εθνικά 39 έχοντα περιοχήν γης 131 στρεμμάτων και δένδρα διάφορα 1452 εκ των οποίων τα 436 είναι συκαμιναίαι και τα 334 πορτοκαλέαι.

Ζον. Εκτός των εις τον Αον άρθρον σημειωθέντων νερομύλων, υπάρχει και άλλος 1 επισκευασμένος Εθνικός εις το χωρίον Μάνεσι, διαφιλονικείται όμως ότι ανήκει εις την Επαρχίαν Λεονταρίου.

Ηον. Εκ των κατά την Κορώνην Εθνικών ανήκουν εις διαφόρους Εκκλησίας των χωρίων 11 ερείπια οικιών, 13 στρέμματα γης, 87 ελαιόδενδρα αβλαβή και 310 πυρπολημένα, 53 συκαμιναίαι, 4 αμυγδαλέαι, 4 συκαί και 5 διάφορα δένδρα.

Θον. Το χωρίον Αραποχώρι κατοικείται από Σπαρτιάτας.

Ιον. 24 στρέμματα γης εις το χωρίον Μορολέντι, 200 εις Ζαΐμογλου, 100 εις Μίσκαν, 500 εις Πανυπέρια, 400 εις Τρυπάνι, και 150 εις Λεύκαν όλα στρέμματα 1374, παράγουν ξυλικήν.

ΙΑον. Ο εις το χωρίον Πελεκανάδα ευρισκόμενος αμπελών στρεμ. 30 είναι φυτευμένος εις γην Εθνικήν.

ΙΒον. Ο κατά τα Μεσσηνιακά φρούρια Προσωρ. Διοικητής δι’ αναφοράς του από 15 Μαρτίου 1830 πέμπει περίληψιν της καταγραφής την οποίαν έκαμεν η διορισθείσα Ειδική Επιτροπή των Εθνικών και Ιδιοκτήτων κτημάτων, κατά την περίληψιν ταύτην εκαλλιεργήθησαν καθ’ όλην την Επαρχίαν 12932 στρέμ. Εθν. γης, και 1342 ιδιοκτήτου εις πρώιμα και όψιμα.

16*

Πίναξ της Επαρχίας Μοθώνης

(1)' (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1. 11 z'j άστειον 32 — 150

2. Μισοχώρι 6 — 42 — — 140 — — —

4. Χότζογλου 4 — 9

4. Βρύσι — — 5 — — — — — — —

5. "Οψιμου καί 1 6 — 5

6. Σπαη J

Σελ. 166
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/167.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

7. Ρίπενα 5 90

8. Λεντίνα — — 4 — — 70 — — — —

9. Σουλινάρι 25 — 35 150 — — 6 1 15 25

10. Χαλαμπρίτσα 5 — 10 —

11. Διαβολίτσι — — 6 — — — — — — —

12. Καμπάσι 1 — 5

13. Καγκάδι — — 4 — — — — — — —

14. Μηλιώτι 16 — 3 — — — — — — —

15. Βλαχόπουλον — 20 60 80 150 79 — — 70 30

16. Βελή — — 10 — — — — — — —

17. Κυνηγού 3 — 14

18. Μεμερεΐζη 10 — 10

19. Πέρα Κυνηγού — — 10 — — — — — — —

20. Χαντζαλή — — 7 — — — — — — —

21. Δαούτι 6 — 5

22. Αλησπαή — — 5

23. Βελή 4 — 5

24. Κατ. Χαντζαλή — - 6 — — — — — — —

25. Χαλανδρινού 21 — 22

26. Φρουτζή 15 — 20

27. Κατιλισκέρι και 10 — 10

28. Ναβαρινίτσα

29. Μπαρμπαλή — — 6 — — — — — — —

30. Χαντζή 20 — 25 — — 14 20 — — 10

31 Κρούστεσι 4 — 17 — — 1 — — 8

32. Σαπάνι — — 10 — — — — — — —

33. Αρναούταλη 10 — 8 — — — — — — —

34. Χίλια χωριά

35. Κολοβελώνη — —

36. Λαγομίνι

37. Χωματάδα

38. Αβαρλή

39. Άμμου

40. Κρυβιτσά Οσμάν Τσελεπή

41. Άνω Μινάγα 2

42. Κάτω Μινάγα 15 4

43. Τσάκαλι Χουσεΐν

44. Τσάκαλι Αλικούτη 4

45. Λαχανάδες

46. Κιαπαπή Οσμάν Τσελεπή

47. Κιαπαπή Αγά Χουσεΐν

48. Γρίζι

49. Καμάρι Κιρκιλέων 60

50. Αγατζίκι

51. Τελικλίκι 150

52. Κρίκοι 100

53. Νεοχώρι 4

54. Διαβατινή

Σελ. 167
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/168.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

55. Ζερέτα

56. Δρουγούτενα

57. Μεταξάδα

58. Σούμπαλη

59. Σταβάρι

60. Αγακιοΐ

61. Νερουλά

62. Γεφύρι

63. Σισμάνι

64. Μπάτζου

65. Κιουρτομέρι

66. Καλαφάτη 15 — — — — — — — —

245 20 533 230 150 394 336 1 85 77

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24

1. 110 30 74 300 _ _ _

2. — 103 10 14 — 50 — 1800 — 1200 6 — 1500

3. 6 115 2 2 — 150 — 1800 - 500 100 — —

4. — - _ - — 3 — 15

5.- I — - - - — 50 — 500 - 1300 — — —

6..

7. _ 113 6 5 — 100 — 1300 — — 70 — 450

8. 10 _ _ _ — — — 300 — 200 70 — 100

9. 100 576 26 13 — 150 — 2700 - 3000 — — 20

10. — 43 4 2 70 150 — 500 — 2000 — — —

11. — — — — — — — — — — — — —

12. _ 10 2 _ — 15 — 350 - 800 — 20 —

13. _ — — _ — — — 200 — 2000 — — 10

14. — 294 16 12 — 100 — 400 — 700 — 2 300

15. 60 2010 32 27 80 260 — 300 — 400 — — 100

16. — 208 4 1 120 120 — 450 — 860 — — —

17. — 23 3 1 — 40 — 800 — 2000 — — 150

18. — 175 14 10 — — — 600 — 600 3 50 80

19. — — — — — 100 — 1800 — 500 — — —

20. — _ — — — 150 — 500 — 400 — — 100

21. — 110 3 5 — 30 — 500 — 600 — 50 100

22. — — _ _ — 30 — 300 — 1000 — 20 100

23. — — — — — — 300 — 1000 — 20 200

24. 25. — 105 20 7 1500 100 500 — 3500 30 800

26. — 550 4 8 — 100 — 600 — 1600 — — —

27.1 ! - 325 2 7 150 200 — 500 — 4000 — 5 Ο ο ο

28. J

29. — 8 2 1 80 — — 200 — 200 — 5 —

Σελ. 168
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/169.gif&w=550&h=800

 (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

30. 50 2015 20 20 400 380 — 1200 — 5000 100

31. 20 255 10 6 60 100 — 400 — 3000 — — 550

32. — — - - 30 80 - 500 - 700 — — —

33. _ 450 3 4 50 50 — 300 - 1500 — — —

34. _ — _ _ — 150 - 350 — 4000 — — —

35. — — - - — 50 - 600 — — — — —

36. _ _ - - — 20 — 1000 100 — — — —

37. _ _ - - — 50 — 1200 — 800 — — 100

38. — _ - - — — — 150 — 500 — — 30

39. — — - - — 100 — 200 - 500 — — 150

40. — — - - — — — 500 — 1000 — — —

41. — 6 - 1 — 20 — 400 — 2500 — — —

42. — 114 6 10 — 100 200 200 — 1300 — 30 250

43. — — - — 15 50 — 300 - 1000 — — 60

44. — 40 2 5 150 80 — 300 — 700 — 3 100

45. — — _ _ 50 820 — 850 — 2500 5 100 400

46. _ _ _ — 50 — — 300 — 2000 3 10 —

47. — — _ _ 120 20 — 500 - 1500 — — 50

48. — — — — 100 40 — 380 — 1500 — 50 20

49. — — _ _ — 60 — 480 — 800 — — 300

50. — _ _ _ 100 — — 1200 — 1500 — — 40

51. _ _ — — — — - 100 — 300 — — —

52. — — _ _ — — — 100 — 450 — — 50

53. — 50 — 1 — 100 — — — 300 — — 50

54. — - — — — 100 — 600 — 800 4 — —

55. — - — — — 4 — 150 — 60 3 — —

56. — - — — — — — 100 — — — — —

57. _ - — — — 50 150 — 300 — — —

58. — _ _ _ — 250 — 300 — — — — —

59. — _ _ _ — 100 — 50 — 50 — — —

60. _ - — — — 200 — 100 - 550 — — —

61. _ _ _ _ — — — 170 — 180 — — —

62. _ - — — — 250 — 120 — 200 — — —

63. — _ _ _ — 70 — 250 — 800 — — —

64. _ - — — — 60 — — — 300 — — —

65. — - — — — 150

66. — 15 4 10 — 100 — 60 — — — — —

246 7828 225 246 3125 5402 200 31175 100 68550 264 395 8260

(25) (26) (27) (28) (29)

1. 2. 9 1 — 2 — —

3. 1 — 8 — —

4. — — — — —

Σελ. 169
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/170.gif&w=550&h=800

 (25) (26) (27) (28) (29)

5.' I - 6 3

6. J

7. — — 20 — 20

8. — 20 8 — 8

9. — 11 — — 2

10. 1 20 7 — 30

11.

12. — 15 8 — 2

13. 1 20 — — 10

14. 1 10 6 — 1

15.

16. — 30 — — 30

17.

18. — 10 4 — —

19.

20. — 20 6 — —

21. — — 6 — —

22.

23. — — 1 — —

24.

25. — 200 16 — 7

26. — — 6 — 10

27.1 1 7 5 3 22

28. J

29. — 20 10 — 8

30. — — — — 100

31. — 20 10 — 50

32. — 3 — — 50

33. — 6 10 — 50

34. — - — — -

35. — 20 — — -

36. — 8 15 — -

37. — 15 15 3 -

38. — — 3 — -

39. — 3 — — -

40. 1 — — — -

41. 1 30 6 — 12

42. 2 12 3 4 5

43. — 6 — — —

44. — 12 4 — 9

45. 1 15 19 — 23

46. — 8 3 — —

47.

48. 1 20 3 — 8

49.

50.

51. — — 2 — —

52.

53.

Σελ. 170
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/171.gif&w=550&h=800

Αμφισβητούμενα ή κατακρατούμενα

Όλοι οι εις τον παρόντα πίνακα σημειούμενοι ως ιδιοκτήτοι αμπελώνες, εκτός μόνον των εις τα χωρία Βλαχοπούλου και Χατζή, είναι αφανισμένοι και η γη αυτών Εθνική.

Παρατηρήσεις

Αον. Παρεκτός των εις τον Πίνακα Εθνικών ευρίσκονται κατά τα διάφορα χωρία

2 πύργοι Εθνικοί αβλαβείς καί

63 κατεδαφισμένοι

4 νερόμυλοι αβλαβείς

14 όμοιοι κατεδαφισμένοι

18 ελαιοτριβεία

420 οικίαι κατεδαφισμέναι

80 όμοιαι εις την αυτήν κατάστασιν εις το προάστειον 30 μπαράκαι αβλαβείς αυτόθι, ως αναφέρει ο προσ. Διοικητής των Μεσσηνιακών φρουρίων.

Βον. Η πετρώδης γη παράγει ξυλικήν, το δε πλείστον μέρος αυτής είναι επιδεκτικόν καλλιεργείας.

Γον. Αι εις το χωρίον Ότζιμον και Σπαή κείμεναι έξ οικίαι Εθνικαί επεσκευάσθησαν παρά του Αρχιστράτηγου Σνεϊδέρου.

(25) (26) (27) (28) (29)

54. 1 — 12

55.

56.

57.

58.

59. — - 3 — —

60.

6t.

62.

63.

65.

66.

22 367 224 10 459

Σελ. 171
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/172.gif&w=550&h=800

17*

Πίναξ της Επαρχίας Νεοκάστρου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Νεόκαστρον 62 _ _ _ _ _ 115 5000

2. Πύλα 20 — — — 4 4 560 100 200

3. Ζαΐμογλου 15 — — 60 — t 416 290 900

4. Λέζαγα 9 — — - — 5 400 150 —

5. Γουβαλόγορος 8 — — 60 10 5 380 150 800

6. Σχοινόλακα Γιάλοβα 4 — — 100 6 2 350 30 900

7. Νίκλενα 17 — — 150 10 12 360 1000 1200

8. Κάτω Κρεμύδι 8 — — 50 — 2 450 100 500

9. 10. Κάτω Παπούλι Άνω Παπούλι 8 4 — — - 4 2 280 200 700

11. Πλάτανος 5 — — 100 5 4 140 300 800

12. Άνω Κρεμύδι 7 — — 150 6 5 440 100 600

13. Κουκουνάρα 3 — — 130 2 5 450 400 800

14. Αλή Χότζα 3

15. Σκάρμιγγα 28 — — 250 33 17 800 180 900

16. Μανιάκι 27 — — 200 22 11 100 — 1000

17. Στηλιανού 4 — — 150 4 4 75 30 800

18. Πισπίσια 12 — — 40 10 3 300 150 1100

19. Αγορέλιτζα 28 71 146 80 7 12 550 120 1100

20. Μουστούζα 27 — — — 6 16 600 800 4000

21. Πετροχώρι 15 — — 100 20 14 300 20 900

22. Πισάκι 9 — — 15 — 2 490 20 480

23. Σουμάναγα 7 — — — — 6 700 50 600

24. Χασάναγα 5 — — 70 — 3 140 50 130

25. Ρουστέμαγα 1 85 — 60

26. Μισδράς 250 350 —

27. Νάσσα — — — — 3 — 100 60 500

28. Κοντινού 110 40 1500

29. Ρωμανού 110 400 —

30. Χούρου 110 12 200

31. Λεύκο — — — — — — 460 — —

336 71 146 1705 152 141 9329 5182 25590

Σελ. 172
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/173.gif&w=550&h=800

 (11) (12) (13) (14) (15)

1.

2.

3.

4. — — — 30 6

5.

6.

7. — 183 — — —

8.

9.1 10. J 2 118 30 5 10

11. — 218 30 — 1

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. — 128 — 10 —

19. 3 307 81 — —

20. 30 86 44 — —

21. — — 400 — —

22. — — 530 21 —

23. — 270 500 30 —

24. — — 120 — —

25. — — 256 6 —

26.

27.

28.

29.

30. — — — 13 —

31.

35 1222 1991 115 17

Παρατηρήσεις

Αον. Εκ των 25590 στρεμμάτων Εθνικής πετρώδους γης μόνον αι 2000 ημπορούν να χρησιμεύσωσιν εις την φυτείαν αμπελώνων τα δε λοιπά είναι ανεπίδεκτα καλλιεργείας.

Βον. Εις την Επαρχίαν Νεοκάστρου, ως και εις τας γειτνιαζούσας της Κορώνης και Μοθώνης, διαχειμάζουν κατ’ έτος πολλαί χιλιάδες βοσκημάτων.

Ο Διοικητής των Μεσσηνιακών φρουρίων υπολογίζει τον αριθμόν αυτών υπέρ τας 150 χιλ.

Γον. Εις την Επαρχίαν Νεοκάστρου ευρίσκονται και μελίσσια 345 ιδιόκτητα.

Σελ. 173
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/174.gif&w=550&h=800

18*

Πίναξ της Επαρχίας Αρκαδίας

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Πόλις Αρκαδίας 360 91 138 94 97 43

2. Κωμόπ. Γαργαλιάνου 200 178 6 24 1/2 273 1 1/2 1458

3. Κωμόπ. Λυγούδιστα 96 96 40 352 269 — 400

4. Τζηφλίκι 46 25 12 40 45 — —

5. Μουζάκι 11 11 11 — — — —

6. Πύργος 28 — 28 — — — —

7. Φλώκα 14 — 14 — — — —

8. Πάνιτσα 11 — 11 — — — —

9. Βάλτα 15 — 15 — — — —

10. Καβαλλαρία 11 11 — 13 39 — 500

11. Κωμόπ. Φιλιατρών 310 310 5 — — 69 2268

12. Πισολούρια 7 — 7 — — — —

13. Χριστάνου 23 23 23 — — — —

14. Καναλουπού 17 10 17 — — — —

15. Ποδογορά 7 — 7 — — — —

16. Καλαζόνι 15 — 15 — — — —

17. Φαρακλάδα 6 — 6 — — — —

18. Αρμενοί 20 — 20 — — — —

19. Στασιό 12 — 12 — — — —

20. Άγ. Ιωάννης 8 — 8 — — — —

21. Μαλενίτι 15 — 15 — — — —

22. Ψάρι 105 — 105 — — — —

23. Πλατάνια 40 — 40 — — — —

24. Καλίτσαινα 7 — 7 — — — —

25. Καρά Μουσταφά 19 — 19 — — — —

26. Ρήπεσι 44 16 44 — 240 — 120

27. Λάπη 57 52 52 — 352 — —

28. Κλισούρα 61 — 61 — — — -Γ-

29. Μαυρομάτι 20 — 20 — — — —

30. Γκλιάτα 37 — 37 — — — —

31. Σουλιμά 125 — 91 — — — —

32. Καλονέρι 3 — 3 — — — —

33. Βανάδα 5 — 5 — — — —

34. Μάρμαρο 15 — 15 — — — —

35. Κάκαβα 22 — 22 — — — —

36. Κοπάνιτσα 28 — 28 — — — —

37. Αγλιανή 27 — 27 — — — —

38. Βλασάδα 10 — 10 — — — —

39. Σιδηρόκαστρον 41 — 41 — — — —

40. Ανδριόπουλου 38 — 38 — — — —

Σελ. 174
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/175.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

41. Κούβελα 41 41

42. Μουρτάτου 36 — 36 — — — —

43. Αγριλιάς 20 — 20 — — — —

44. Πετσά 34 — 34 — — — —

45. Βλάκα 42 — 42 — — — —

46. Κατσόρα 16 — 16 — — — —

47. Διμάνδρα 8 — 8 — — — —

48. Σύργκη 21 — 21 — — — —

49. Βηδίσοβα 26 — 26 — — . — —

50. Ραφτοπλού 45 — 45 — — — —

51. Μποτία 31 — 31 — — — —

52. Σεχά 23 — 23 — — — —

53. Σαρακιναδιά 34 — 34 — — — —

54. Σαπρική 14 — 14 — — — —

55. Βεριστιά 19 16 5 — — — —

56. Πεδιεμενού 13 1 13 — 25 — —

57. Πούμι 19 — 19 — — — —

58. Καλογαρεσί 15 — 15 — — — —

59. Λαμψουνάτου 9 — 9 — — — —

60. Λεσοβίτη 5 — 5 — — — —

61. Τρίπηχα 13 — 13 — — — —

62. Καρβούνι 5 — 5 21 45 — —

63. Μουργιατάδα 11 — 11 — — — —

64. Πλαμανιανου 8 — 8 . — — — —

65. Αητός 32 — 32 —. — — —

66. Βρύση 25 — 25 — — — __

67. Λεντακάδα 21 — 21 — — — —

68. Βουτανά 15 — 15 — — — —

69. Αληκοντούτη 5 — 5 — — — —

70. Ποταμιά 6 — 6 — — — —

71. Μακρενά 19 — 19 — — — —

72. Κλόνη 5 — 5 — — — —

73. Ασούναγα 6 — 6 — — — —

74. Λυκούδεσι 19 — 19 — — — —

75. Μαλή 15 — 15 — — — —

76. Ταρά 7 7 — 19 83 — —

77. Βαρμπέσι 41 — 41 — — — —

78. Μαλήκι 26 — 26 — — — —

79. Βρεστό 47 — 47 — ' — — —

80. Μπισχόνι και Κακοβάτου 34 — 57 — — — —

81. Γλάτσα μεγάλη 18 — 18 — — — —

82. Στροβίτσι 79 7 79 41/2 — —

83. Γλατσοπούλου 7 — 7 — — — ' —

84. Μορτίτσα 11 — 11 — — — —

85. Γολέμι 9 — 9 — — — —

86. Άγιος Ηλίας 52 8 — 52 4 — —.

87. Κωμόπ. Ζούρτζας 111 111 81 289 775 — —

88. Μονή Ζούρτζα — — — 25 10 — —

89. Σάραινα 46 — 46 — — — —

Σελ. 175
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/176.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

90. Άλβαινα 87 87 40 233 1/2

91. Μπάρτζελι 54 — 54 — — — —

92. Σμαρλένα 16 8 16 — — — —

93. Παύλιτσα 18 18 18 — — — —

94. Πρασιδάκι 15 — 15 — — — —

95. Γάρδιτσα 25 25 22 42 148 — —

96. Γκιούλου 12 12 — 31 83 — 100

97. Τριάντου 6 — 6 — — — —

98. Μουντρά 39 — 39 — — — —

3372 1123 2329 1046 1/2 2722 119 1/2 4846

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. 116 11596 1 _ — 884 128 1350 _

2. 1244 1/2 6110 — 604 — — 11 2506 —

3. 443 5616 — 901 — 737 6 — — —

4. 170 1797 — 130 — 26 50 123 — —

5. 28 — — — — 15 110 1725 — —

6. - - — — — 52 274 3100 — —

7. _ _ — — — 24 143 1500 — —

8. - - — — — 38 158 857 — —

9. - - — — — 73 200 3357 — —

10. 26 2210 — 78 — — — 17 — —

11. 2286 21699 — 162 — 12 117 3000 — —

12. — — — — — — 81 35 — —

13. 27 — — 78 73 300 — —

14. — 102 — 11 — — 203 — — —

15. — — — — — 33 21 150 — —

16. — — — — 94 107 250 — —

17. — — — —- — 30 39 150 — —

18. — — — — 91 143 350 — —

19. — — — — — — 68 30 — —

20. — — — — — — 97 50 — —

21. — — — — — — 72 160 — —

22. — — — — — — 1797 — — —

23. — — — — — 19 677 — — —

24. — — — — — 93 260 150 — —

25. — — — — — 434 1111 — — —

26. — — — — — — 1277 50 — —

27. — 40 — — — — 1198 350 — —

28. — — — — — 951 1019 3000 — —

29. ■ — — — — — .125 155 50 — —

30. — — — — — 558 279 — — —

31. — 20 — — — 644 937 300 — —

Σελ. 176
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/177.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

32. 35 13 200

33. — — — — — — 220 30 — —

34. — — — — — 41 42 100 — —

35. — — — — — 107 144 280 — —

36. — — — — — 176 116 — — —

37. — — — — — 38 579 200 — —

38. — — — — — 98 74 50 — —

39. — — — — — — 1017 — — —

40. — — — — — 211 206 40 — —

41. — — — — — 66 602 — — —

42. — — — — — 234 519 50 — —

43. — — — — 419 491 150 — —

44. — — — — — 146 924 200 — —

45. — — — — — — 854 250 — —

46. — — — — — 290 237 200 — —

47. — — — — — — 231 250 — —

48. — — — — — 80 225 — — —

49. — — — — — 257 324 — — —

50. — — — — — 259 486 180 — —

51. — — — — — 253 431 200 — —

52. — — — — — 162 379 150 — —

53. — — — — — 221 481 281 — —

54. — — — — — — 146 40 — —

55. 19 — — — — 7 34 80 — —

56. — 10 — — — 5 118 120 — —

57. — — — — — 82 249 210 — —

58. — — — — — 37 188 80 — —

59. — — — — — 34 124 — — —

60. — — — — — — 89 60 — —

61. — — — — — 55 147 120 — —

62. — 170 — 18 8 — — — — —

63. — — — — — 50 114 — — —

64. — — — — — 68 101 50 — —

65. — — — — — 235 228 120 — —

66. — 325 — 110 6 129 185 — — —

67. — — — — — 60 271 70 — —

68. — — — — — 37 99 65 — —

69. — — — — — 27 83 50 — —

70. — — — — — 28 70 50 — —

71. — — — — — 37 166 100 — —

72. — — — — — 25 69 30 — —

73. — — — — — — 58 50 — —

74. — — — — — 65 154 80 — —

75. — — — — — — 138 150 — —

76. — 10 — 10 — — — — — —

77. — 31 — 25 — 233 426 150 — —

78. — — — — — 89 211 60 — —

79. — — — — — 89 253 — — —

Σελ. 177
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/178.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

80. _ 1055 600

81. — — — — — 110 213 100 — —

82. — — — 11 — 1941/2 492 200 — 500

83. — — — — — — 125 480 — —

84. — — — — — — 231 150 — —

85. — — — — — — 81 220 — —

86. 7 — — — — 132 199 300 200 —

87. 25 320 — 155 77 228 279 — — —

88. — 100 — — 10 — — — — —

89. — — — — — 103 2181/2 800 — —

90. 106 1/2 — — — — — — — — 100

91. — — — 78 — 102 182 60 — —

92. 17 — — — — 23 202 120 — —

93. 16 89 — — — 35 223 150 — —

94. — — — — — 150 91 — — 100

95. — — — — — 7 147 — — —

96. — — — — —

97. — — — — — — 57 60 — —

98. — — — — — 212 94 — — —

4531 50245 1 2293 101 11018 25961/2 29876 800 700

(19) (20) (21) (22) (23) (24)

1. — 20231 - — - _

2. 26 180 - — - _

3. — 1809 92 — - -

4. 3 175 240 — - 7

5. — 100 32 — - 3

6. 16 235 77 — - 3

7. — 216 — — _ _

8. — 200 — — _ 1

9. 72 351 10 _ _ _

10. — 3180 6 — _ _

11. 236 5916 4 3 _ _

12. — 40 _ _ _ _

13. 29 98 22 _ _ 4

14. — 152 — - _ _

15. — 41 _ _ _ _

16. — 319 — _ _ _

17. 10 210 35 - _ _

18. 9 404 30 _ _ _

19. — _ _ _ _

20. —

21. —

Σελ. 178
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/179.gif&w=550&h=800

 (19) (20) (21) (22) (23) (24)

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 195 53 107 50 23 136 280 82 50 10 52 50 70 8 20 10 — — 16 — — —

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 62 52 25 12 80 12 — — — —

16 17 23 8 19 10 3 11 300 90 600 150 100 39 200 30 30 140 15 — — 30 — — 55 40 — — —

4 17 15 — — —

— 64 192 150 237 44 7 — — 60—8 20 — — 17 — — —

69. 70. ζ ζ ζ ζ ζ Ζ

Σελ. 179
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/180.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Aον. Εκ των εις τα Εθνικά σημειουμένων 2404 Συκαμιναίων του χωρίου Τζιφλίκι, αι 2004 είναι ιδιόκτητοι, πλην φυτευμέναι εις γην Εθνικήν. Το αυτό εννοείται διά τας 32 Συκαμιναίας του χωρίου Μουζάκι, διά τους 164 στρεμμάτων αμπελώνας και τα 51, εκ των 351, ελαιοδ. του χωρίου Βάλτα, διά τα 92 ελαιόδ. εκ των 152 του χωρίου Καναλουπού, διά τα 21 εκ των 41 του χωρίου Ποδογορά, διά τα 189 εκ των 319 του χωρίου Καλαζώνι, διά τα 90 εκ των 210, του χωρίου Φαρακλάδες, διά τα 174 εκ των 404 ελαιοδ. και των 9 στρεμ. αμπελώνας του χωρίου Αρμενοί, διά τα 70 ελαιοδ. εκ των 82 του χωρίου Πλατάνια, διά τα 10 ελαιοδ. και τας 16 Συκαμ. του χωρίου Καρά - Μουσταφα, διά τα 70 ελαιοδ. του χο^ρίου Κλεισούρας, διά τα 53 εκ των 80 του χωρίου Σιδερόκαστρον, διά τα 600 του χωρίου Βλάκα, διάτά 150 του χωρίου Κατσούρα, διά τα 100 του χωρίου Βεδίσοβα, διά τα 39 του χωρίου Ραφτόπλου, διά τα 100

(19) (20) (21) (22) (23) (24)

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 1 — — — — _

3 1 — — — 4 6 —

— 45 50 25 — — —

— 350 150 171 50 40 — — —

24 213 200 140 200 150 3 20 — — 87

— 8 — — — —

93. 94. 95. 96. 97. 98. — 110 — — — —

— 85 — — — —

1219 38863 971 3 18 105

Σελ. 180
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/181.gif&w=550&h=800

του χωρίου Μποτιά, διά τα 30 ελαιοδ. και τας 55 Συκαμ. του χωρίου Σαρακιναδιά, διά τους 10 στρεμ. αμπελώνας και τα 30 ελαιοδ. του χωρίου Σαπρική, διά τα 140 του χωρίου Λουμί, διά τους 4 στρεμ. αμπελώνας, τα 17 ελαιόδενδρα και τας 15 συκαμ. του χωρίου Τρίπτιχα, διά τα 64 ελαιοδ. και τας 7 Συκαμιναίας του χωρίου Μουργιστάδα, διά τα 25 εκ των 192 ελαιοδ. του χωρίου Πλαμανιανά, διά τα 150 ελαιοδ. και τας 20 Συκαμιναίας του χωρίου Αητού, διά τα 187 ελαιόδενδρα εκ των 237, του χωρίου Βρύσι, διά τα 44 του χωρίου Λεντακάδα, διά τον 1 στρέμ. αμπελώνα του χωρίου Ασούταγα, διά τους 3 στρεμμάτων αμπελώνας του χωρίου Λυκουδεσι, διά τον 1 στρέμ. αμπελώνα του χωρίου Μαλή, διά τα 45 ελαιοδ. του χωρίου Βαρμπόπη και διά τα 50 ελαιόδενδρα και τας 25 συκαμιναίας του χωρίου Μαλέκι.

Βον. Εκ της σημειουμένης γης εις την στήλην των Εθν. ξερικών ακαλλιεργήτων όλης της Επαρχίας Αρκαδίας, μέρος είναι δασώδες και μέρος πρόσφορον εις φυτείας αμπελώνων ως ακολούθως:

Γον. Εις το χωρίον Στροβίτσι ευρίσκονται μύλοι ιδιόκτητοι 3 και Νεροτριβεία 2.

Εις Ζούτζα 1

Εις Μπάρτζαλι 1

γη δασώδης γη δι’ αμπελώνας

Εις Μουζάκι 500 1225

Εις Πύργον 600 2500

Εις Φλώκα — 800

Εις Βάλτα — 2500

Εις Φιλιατρά 3000 —

Εις Λάπη — 150

Εις Μπισχόνι 600 —

Εις Στροβίτσι 200 —

Εις Σάραιναν 350 —

5250 7175

Σελ. 181
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 162

   (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

  1. 20 40 26 36 _ 400 _ - _

  2. 3 _ _ 40 10 7 — 1000 1000 - —

  3. _ _ _ _ 4 _ — 1000 2000 - —

  4. 25 _ _ 50 8 15 — 1000 2000 — 6

  5. — 750 750 - —

  6. _ _ _ _ 4 _- — 600 — — —

  7. — 500 1000 - —

  8. _ _ _ 40 _ _ — 150 1150 - —

  9. _ _ _ 60 2 2 — 275 275 — 4

  10. _ 2 _ 20 6 9 50 2000 2000 - —

  11. — 1000 3500 — —

  12. 5 3 _ 20 6 10 — 200 400 — —

  13.] — — - 400 30 10 — 600 50 2500 —

  14. J 15. 100 800 _ _

  16. _ _ _ 50 12 14 20 400 500 3080 —

  17. _ _ _ 220 6 12 20 1000 500 1000 —

  18. _ _ _ 158 4 2 40 800 200 800 —

  19. _ _ _ 15 4 2 — 600 600 — —

  20. _ _ _ _ 2 _ 6 500 400 594 —

  21. _ _ _ 30 _ 3 150 500 800 800 —

  22. 15— _ _ 70 6 30 — 300 1700 — —

  23. — 200 800 — —

  24. 15 2 3 — 300 900 — —

  25. 8 _ 2 48 11 76 1100 2400 1024 31

  26. — 600 1400 — —

  27. — — — — —

  28. _ _ _ 40 6 9 5 1000 1000 — —

  29. 5 300 300 — —

  30. — 1000 1000 _ 10

  31. 30 _ _ 70 36 23 1300 805 400 _ —

  32. — 200 200 _ 16

  33. — 100 300 _ —

  34. 10 _ _ 80 26 26 — 1000 300 _ —

  35. — - - 150 — 2 — 700 800 — —

  36. _ _ _ 190 8 12 — 600 1000 — —

  37. 60 60 — _ 2

  38. _ _ _ 360 4 2 15 500 900 1085 —

  39. _ _ _ 170 2 6 10 200 240 200 —

  40. 12 7 18 200 36 30 1200 1000 1200 — —

  41. _ _ _ 10 _ 1 50 500 450 _ —

  42. 40 _ 94 60 16 14 — 608 700 — 42

  43. — - — 416 22 14 150 2000 800 1000 —

  44. — - — 90 4 6 — 600 400 200 —

  45. _ - — 76 22 10 600 700 700 — —

  46. _ _ _ 300 44 11 1200 1200 1000 — —

  47. — - — 275 40 22 800 1200 800 — —