Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Κώστας Κωστής
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:342
 
Θέμα:Αλληλογραφία Καποδίστρια (Επιστολές προς διαφόρους)
 
Στατιστικαί παρατηρήσεις (1828-1830)
 
Χρονική κάλυψη:1827-1831
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 39.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 256-275 από: 341
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/256.gif&w=550&h=800

Εις Θελερόν ιδιοκτ. στρ. 4 Εθν. στρ. 20

Εις Λαχιότη ιδιοκτ. στρ. 3 1/4 Εθν. στρ. 35 3/4

Εις Βάλτσαν μικρήν ιδιοκτ. στρ. 10 Εθν. στρ. 15 1/4

Εις Θεοφαρί ιδιοκτ. στρ. 4 Εθν. στρ. —

Εις Βάλτζαν μεγάλην ιδιοκτ. στρ. 7 1/4 Εθν. στρ. —

Εις Σούλι ιδιοκτ. στρ. 9 Εθν. στρ. 8

Εις Μάτζανι ιδιοκτ. στρ. 8 1/2 Εθν. στρ. 15 1/2

ιδιοκτ. στρ. 2842 3/8 Εθν. στρ. 1081 1/4

Οι Σταφιδαμπελώνες ούτοι εμπεριέχονται εις τους αμπελώνας όσοι είναι σημειωμένοι εις τον παρόντα Πίνακα δι’ έν έκαστον των ανωτέρω χωρίων.

Γον. Εκ των 1010 στρεμ. των ξερικών ακαλλιεργήτων σημειουμένων διά το χωρίον Πουλίτσας, τα 754 είναι γης δασώδους· ομοίως και εκ των 558 των διά το χωρίον Κιάτου, τα 200 είναι δασώδη.

Δον. Οι ως Εθνικοί σημειούμενοι αμπελώνες διά τα χωρία Περιγιάλι, Μπόσνα, Χάου, Αζίζι, Τρανό Ζευγολατιό, Βραχάτι, Μπολάτι, Σαγίρ - Χασάναγα, Βαρέλα Μπολίτσα, Χατζή Μουσταφα, Ιμπραΐμπεη, Κοκόνι, Νεράντζα, Κυπαρίσι, Βέλου, Μούλκι και Μάτζανι είναι με νόβελον προς 2 1/2 γρ. το στρέμμα κατ’ έτος. Ομοίως είναι με νόβελον και οι διά τα χωρία Βασιλικόν, Ράχιαις και Χαλκί σημειούμενοι, αλλά δεν είναι γνωστόν πόσα κατά στρέμμα πληρώνουν.

Εκ των 723 ελαιοδένδρων του χωρίου Θεοφαρί, τα 600 ανήκουν εξ ημισείας εις το Έθνος και εις τους κατοίκους του χωρίου Θεοφαρί. Επειδή ούτοι τας ημέρωσαν με συμφωνίαν τοιαύτην. την οποίαν απεδέχθη, ως λέγουν, ο ποτέ κύριος του αυτού χωρίου Κοκονέζης. Λέγουν δε ότι ακόμη δεν δίδουν καρπόν.

Εον. Η Ειδική Επιτροπή [η] κατά το τμήμα της Μητροπόλεως της Κορίνθου φανερόνει, ότι οι Ματζακιώτες αγόρασαν από τους κατοίκους του χωρίου Μύπεσι ένα ζευγάρι περίπου γης Εθνικής και την οικειοποιούνται σήμερον ως ιδιοκτησίαν των.

Στον. Το χωρίον Βαλαριό είναι και ιδιοκτησία των Κυρίων Βλάσι και Μοίρ[α]. ομοίως και τα χωρία Μαζώματα και Κοκκινιά του Κ. Τζαμαδού όστις τα ηγόρασεν επί των προλαβουσών Διοικήσεων. Εις το χωρίον Κοκκινιά δεν εσημειώθη αριθμός κατοίκων επειδή οι γεωργούντες είναι ξένοι και δεν έχουν σταθερήν κατοικίαν εις αυτό.

Ζον. Είναι άξιον περιεργείας ότι εις το χωρίον Μπερμπάτι οι υπογράψαντες τον κατάλογον Δημογέροντες καλλιεργούν άλλος 224 στρεμ. γης, άλλος 198 και άλλος 148 και ότι εκ των ιδίων 100 στρ. των εις τον Πίνακα σημειουμένων ως Εθνικών, τα 50 μόνον ομολογούν ως Εθνικά. Το αυτό παρατηρείται και

Σελ. 256
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/257.gif&w=550&h=800

εις πολλά άλλα χωρία της Επαρχίας ταύτης.

Ηον. Εις το χωρίον Ντούσα εκτίσθη από τους κατοίκους μετά την Επανάστασιν είς νερόμυλος επάνω εις γην Εθνικήν.

Θον. Αι διά το χωρίον Καλύβια ως Εθνικαί σημειούμεναι 1500 συκαμιναίαι δεν σαφηνίζεται αν είναι Εθνικαί η ιδιόκτητοι.

Ιον. Εις την πεδιάδα του Φονιά ανέβρυσε μεγάλη ποσότης υδάτων, και εσκεπάσθησαν 2055 στρέμματα γης.

ΙΑον. Εκ των 75 καλλιεργούντων Εθνικά εις το Εξαμίλλιον, οι 61 είναι κάτοικοι του Σοφικού, οι οποίοι από τα 449 στρέμ. της Εθνικής γης, καλλιεργούν τα 410 και από τα 104 στρέμματα των Εθνικών αμπελώνων, τα 64.

ΙΒον. Το Καμάρι είναι ακατοίκητον, η δε γη καλλιεργείται από τους κατοίκους των Τρικάλων, Μάζανι και Λουτρού.

ΙΓον. Εκ των 531 Εθνικών ποτιστικών καλλιεργημένων στρεμμάτων του χωρίου Βλαντούσας, τα 500 είναι γης δασώδους, εις το αυτό χωρίον ευρίσκεται ένας Εθνικός νερόμυλος.

ΙΔον. Εκ των εις το χωρίον Τεμενού 549 στρεμ. ξερικών ακαλλιεργήτων Εθνικών, τα 150 στρέμ. είναι γης δασώδους. Εις το αυτό χωρίον ευρίσκονται μία αποθήκη Εθνική αβλαβής και εν ερείπιον Εθνικής οικίας.

ΙΕον. Εις το χωρίον Λουτρόν ευρίσκεται είς πύργος Εθνικός κατεδαφισμένος.

ΙΣΤον. Εκ της εις το χωρίον Τσιριγούνι Εθνικής ακαλλιεργήτου γης 900 στρέμ. τα 300 είναι γης δασώδους.

ΙΖον. Εις το χωρίον Βελίνα δύο ερείπια Εθνικών οικιών.

Εις το Μπούζι ευρίσκεται εν ερείπιον Εθνικής οικίας.

Η εις Κλημέντι ακαλλιέργητος γη 1000 στρεμμάτων είναι δασώδης. Εις το αυτό χωρίον ευρίσκονται 7 ερείπια Εθν. οικιών, 1 πύργος και 1 σταύλος. Τα δύο ταύτα κτίρια αναφέρονται ως πωληθέντα.

ΙΗον. Η μονή της Κορυφής έχει ιδιοκτησίαν της 90 Μελισσώνας.

ΙΘον. Εις το Τριτό, τοποθεσίαν πλησίον του χωρίου Κουτζομάδι, ευρίσκεται ένας μύλος Εθνικός κατεδαφισμένος.

Κον. Αι εις το χωρίον Κούκι 14 οικίαι, καθώς και αι εις το χωρίον Μαλανδρένι

34, ήσαν ερείπια και οι κάτοικοι των αυτών χωρίων τας επεσκεύασαν.

ΚΑον. Εκ των 850 στρεμ. της Εθνικής ακαλλιεργήτου γης του χωρίου Μαλανδρένι, τα 300 είναι γης δασώδους.

ΚΒον. Εις το χωρίον Μπέτσικα 800 στρεμ. γης Εθνικής κατήντησαν άχρηστα από πλημμύραν υδάτων. διά την αυτήν αιτίαν μένουν ακαλλιέργητα 250 στρέμ. γης Εθνικής εις το χωρίον Γαλατά, και άλλα 300 εις το Πετρί· αλλ’ η δημογεροντία αναφέρει ότι πλησίον του Γαλατά ευρίσκονται χάνδακες, οι οποίοι αν καθαρισθώσιν δύνανται να χρησιμεύσωσι εις το να στρέψωσιν τα νερά, και να καταστήσωσι επιδεκτικήν καλλιεργείας την 250 στρεμ. γην του Γαλατά.

Σελ. 257
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/258.gif&w=550&h=800

28*

Πίναξ της Επαρχίας Κάτω Ναχαγέ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Κρανίδι 2 851 1985 1785 853 4813- 891

2. Ερμιόνη 2 255 444 407 — 224 1157 301

3. Δαμαλάς — 66 77 92 205 99 372 79

4. Δίδημα 1 129 281 242 — 128 536 149

5. Φούρνοι — 40 83 72 — 42 156 59

6. Μονή Αγ. Αναργύρων 29 —

7. Μονή του Αγ. Δημητρίου εις Δαμαλά 18 _

8. Μονή της Κοιμήσεως εις την κοιλάδα

9. Μονή του Αγ. Ιωάννου

10. Μετόχιον Ύδρας 26 -

5 1341 2870 2598 205 1346 7107 1479

(10) (11) (12) (13)· (14) (15) (16) (17) (18)

1. 6548 8968 2786 11723 301 584

2. 1907 1963 904 14106 171 497 995 17 —

3. 169 1/2 112 171 597 90 26 309 615 1/2 —

4. — 387 122 1/4 3710 — — 341 701 777

5. 426 570 20 3/4 1743 59 168 541 — —

6. 460 550 30 340 — — — - —

7. — 197 1/2 18 3/4 1600 6 — 299 — —

8. 335 355 10 500 3 — — — —

9. 85 1/2 56 — 260 — — 6 — —

10. — — — — - — — — —

9931 13159 4062 3/4 34579 630 691 3075 1333 1/2 777

(19) (20)

1.

2.

Σελ. 258
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/259.gif&w=550&h=800

Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

Αον. Εξ αναφοράς του κατά την Αργολίδα Εκτ. Επιτρόπου από 17 Δεκεμβρίου 1829, γίνεται δήλον ότι εις την πόλιν Κρανιδίου επωλήθησαν παρά της κοινότητος δύο αποθήκαι και δύο οικίαι Εθνικαί. Προς τούτοις και εκ διαφόρων χωραφίων κειμένων εις την περιοχήν της αυτής πόλεως, άλλα μεν επωλήθησαν, άλλα δε κατακρατούνται ως ιδιόκτητα.

Βον. Εκ των εις την Ερμιόνην δύο Εθνικών οικιών, την μίαν, η οποία αξίζει υπέρ τας 7/χ'' γρόσια την ιδιοποιείται η κοινότης.

Γον. Εκτός των 125 Εθν. ελαιοδένδρων υπάρχουν εις την περιοχήν της Ερμιόνης και άλλα 139 καθώς και 20 στρέμματα αμπελώνων, τα οποία επωλήθησαν κατά το 1826 έτος από την τότε Διοίκησιν.

Παρατηρήσεις

Αον. Εις το όλον των ατόμων του Κρανιδίου και της Ερμιόνης περιλαμβάνονται μεν όλοι οι κάτοικοι, και οι πάροικοι αλλ’ αι υποδιαιρέσεις του πληθυσμού εις οικογενείας, εις άνδρας, γυναίκας και παιδιά αναφέρονται εις μόνον τον αριθμόν των κατοίκων.

Εκ των 853 οικογενειών της πόλεως Κρανιδίου εις τας οποίας ως είρηται δεν εμπεριέχονται αι των παροίκων 433 είναι ναυτών 187 είναι εργατών 36 είναι έμπορων 13 είναι ποιμένων 56 είναι χηρών γυναικών

Βον. Τα δάση όλων των βουνών του Κάτω Ναχαγέ συνίστανται κατά μέγα μέρος εις πρινάρια, κουμαριάς και αγριοελαίας. την ξυλικήν των δένδρων τούτων

(19) (20)

3. 4. 5. 6. 7. 6 367

8. 9. 10. — —

6 367

Σελ. 259
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/260.gif&w=550&h=800

την εμπορεύονται κάτοικοι και ξένοι, μεταποιούντες πολύ μέρος αυτής και εις κάρβουνα χωρίς να πληρόνωσι κανέν δόσιμον εις το Εθνικόν Ταμείον.

Γον. Εκτός των παρά της Ειδικής Επιτροπής πληροφοριών, κατά τας οποίας κατεστρώθη ο παρών Πίναξ υπάρχουν και άλλαι δοθείσαι παρά των Επαρχ. Δημογερόντων και του Αστυνόμου του Κάτω Ναχαγέ· και κατά μεν τους Δημογέροντας τα ιδιόκτητα εν γένει είναι πολύ ολιγώτερα των ενταύθα σημειωθέντων ιδιοκτήτων κατά δε τον Αστυνόμον τα δύο τρίτα της γης της Ερμιόνης είναι Εθνικά, και το άλλον τρίτον της κοινότητος. Δεν φαίνεται όμως αν τα εις τον Πίνακα ως ιδιόκτητα σημειούμενα συμπληρώσι όλην την έκτασιν της γης της Ερμιόνης ή το εν τρίτον αυτής. Κατά τον ίδιον Αστυνόμον, η γη όλου του Κρανιδίου (εκτός 14 ζευγαρίων) καθώς και η των τοποθεσιών Περιβολιού, Παρασποριού, Φλαμπούρων και Μελίνδρας, είναι Εθνική, εκτός της Βερβερώνδας ήτις είναι νόβελλον. Αλλά κατά τους δημογέροντας η ιδιόκτητος γη είναι 9894 στρεμμάτων και περί Εθνικής δεν αναφέρεται σχεδόν τίποτε.

Κατ’ αναφοράν του ιδίου η γη του Δαμαλά ήτις συμποσούται 60 ζευγάρια είναι Εθνική εκτός ολίγης ιδιοκτήτου και των ελαιώνων. Αλλ’ οι δημογέροντες δεν αναφέρουν ειμή 2000 στρέμματα γης και εξ αυτής τα 600 είναι κατ’ αυτούς ιδιόκτητα. Τελευταίον εκ της αυτής αναφοράς φαίνεται ότι η γη όλων των φούρνων είναι Εθνική εκτός των κήπων. Οι δε Δημογέροντες παριστώσιν όλα τα Εθνικά ως ιδιόκτητα εκτός μόνον 21 στρεμμάτων και των περιβολίων.

Δον. Εις την πόλιν Κρανιδίου ευρίσκονται 8 εκκλησίαι εκ των οποίων αι τρεις είναι ιδιοκτησίαι ιερέων, 27 ανεμόμυλοι ιδιόκτητοι 10 ελαιοτριβεία και 2 αλικαί Εθνικαί. Εις την Ερμιόνην 2 εκκλησίαι, 8 ιδιόκτητοι ανεμόμυλοι και 5 ελαιοτριβεία. Εις τον Δαμαλάν 2 εκκλησίαι, 3 νερόμυλοι ιδιόκτητοι και 2 κατεδαφισμένοι Εθνικοί. Εις την Μονήν του Αγ. Δημητρίου εις νερόμυλος ιδιόκτητος. Εις τα Δίδημα μία εκκλησία. και εις τους Φούρνους μία εκκλησία. Οι ιδιόκτητοι αμπελώνες του Δαμαλά είναι φυτευμένοι εις Εθνικήν γην το αυτό εννοείται και περί των ιδιοκτήτων ελαιών και αμπελώνων του Διδήμου.

Εις τον Δαμαλά ευρίσκονται 2 κήποι εξ ων ο μεγαλήτερος περιέχει 250 λεμονιάς, 13 κυτριάς, 3 αμυγδαλέας, 6 συκαίς και ο άλλος 100 λεμονιάς και 4 κυτριάς. Αυτοί οι δύο κήποι καθώς και όλη η Εθνική γη και ο Βάλτος λεγόμενος Βενετιά, επωλήθησαν παρά των παρελθουσών Διοικήσεων εις τους κ. Κ. Κ. Κυριάκον Σκούρτην και Λάζαρον Μπρούσκον.

Σελ. 260
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/261.gif&w=550&h=800

29*

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Πίναξ Γενικός της Στερεάς Ελλάδος περιέχων στατιστικάς γνώσεις ερανισθείσας από αναφοράς προς την Κυβέρνησιν παρά των Τοπικών Αρχών και ειδικών Επιτροπών κατά τα 1828, 1829 και 1830.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Μεγαρίς 1 12 1322 1295 630 228 3/4 33369

2. Αττική 1 150 — — — — — — —

3. Θηβαΐς 1 150 — — — — — — —

4. Λεβάδεια 1 72 — — — — — — —

5. Αταλάντη 1 41 — — 420 157 367 8 1490 1/2

6. Μενδενίτσα 1 32 — — 341 269 98 — 776

7. Ζητούνι 1 29 — — 244 244 124 379 1/4 2726 1/2

8. Νέαι Πάτραι 1 66 — — 574 625 — — —

9. Σάλωνα 1 32 — — 2402 2380 673 442 1/2 20405 1/2

10. Μαλανδρίνον 1 16 — — 377 345 157 259 1313 1/2

11. Λιδωρίκι 1 60 — — 1716 1527 343 3334 1/4 5791

12. Κράβαρι 1 55 — — — — — — —

13. Καρπενήσι 1 66 — — — — — — —

14. Αποκούρου 1 26 — — — — — — —

15. Ναύπακτος — — 257 224 59 157 788

IB. Βενέτικον 1 20 — — 257 224 59 157 788

17. Μεσολόγγι 1 2 — — 501 501 20 — 228

18. Ανατολικόν 1 2 — — 396 396 4 46

19. Ζυγός 1 37 — — 607 607 339 104 1372

20. Βλοχός 1 31 70 343 500 500 45 417 716 1/2

21. Βάλτος 1 43 — — 681 672 9 — 9353

22. Ξηρόμερον 1 38 — — 258 244 44 — 4400

23. Βόνιτζα 1 15 — — 305 283 22 1010 1102

23 995 70 343 10900 10629 2904 6340 3/4 83872 1/2

1. 2. 3. (11) - 187 (12) 69 .3/4 97 (13) 7 1/2 9< (14) ?7 73 (15 (16) (17) (18) (19) — 1902 3563

Σελ. 261
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/262.gif&w=550&h=800

 (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18 (19)

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. — 10627 50 12238 1/2 300 150 5184 6850' 400 — 2342 1/4 588 1/2 2596 3/4 980 4089 1/2 968 3/4 904 4418 1/4 360 1/4 824 1225 31334 1763 83 4 1/2 3 227 1/4 11 80 172 3860 631 903 6 — 36 '4 141 51 1463

2809 1097 1 2809 1097 — 12637 — 13619 2091 1/2 37523 1/2 2048 11268 1/2 - 19936 - 67030 7289 21883 25 25 1164 3164 1551 3439 1/2 19 423 25 25 30195 1927 880 125 300 100 10 518 55 — 6598 276

20360 238168 23309 3/4 167730 244 3/4 6175 97 1906 12092

(20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)

1. 2. 86 1/2 9751 — — — 180 _ —

Ο. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 624 6608 1138 4090 10257 1/2 774 14570 1/2 77 1/2 1059 466 3/4 876 1/4 165 2850 17852 16000 25 1219 1/2 52897 106400 9699 11050 3231 1/2 4141 10123 400 — 85 1/2 — 30 284 33 — 1501 20 1/2 — 8 20 6 551 1/2 15 86

] 387 213 433 413 19 354 2558 1092 1368 12404 4387 16209 9825 4344 6326 29428 50784 4805 12900 2000 300 16 56 18 787 1/2 6 171

Σελ. 262
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/263.gif&w=550&h=800

 (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)

22. 23. — 700 105 — 9214 — 7246 — — — —

71513/4 508751/4 717111/2 319514 15300 480 2839 1/2 855 1/2

(28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 210 691 15 207 3 70 500 202 152 81 19 514 651 2734 137 20 13 76 79 36 22 28 262 — 192 19 69 97

] - 60

173 83 111 410 240 8 14 17 — 837 20 1699 143

1493 980 552 4091 230 67 3299

’ Ανακεφαλαίωσις τής έκτάσεως όλης τής γής Ποτιστική στρέμμ. Ξερική ’Ιδιόκτητα ’Αμπελώνες Κήποι 26700 1/4 322040 1/2 23309 3/4 244 3/4 372295 1/4

’Εθνικά Ποτιστική Ξερική Βαλτώδης Πετρώδης ’Αμπελώνες Κήποι 78863 1/4 390389 1/4 15300 480 3696 552 841574 3/4 469279 1/2

Σελ. 263
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/264.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον. Καθ’ όλην την Στερεάν Ελλάδα ευρίσκονται 57 μοναστήρια και μετόχια, τα οποία εμπεριέχονται εις τον αριθμόν των κωμοπόλεων, χωρίων, κλπ., συμπεριελήφθησαν δε εις μίαν και την αυτήν κατηγορίαν αι κωμοπόλεις, τα χωρία και αι τοποθεσίαι, διότι παντού σχεδόν υπό την γενικήν ονομασίαν χωρία εύρομεν αναφερομένας και τας κωμοπόλεις και τας τοποθεσίας.

Βον. Εις τα ανά χείρας μας έγγραφα των τοπικών Αρχών και Ειδικών Επιτροπών δεν ευρέθη ουδεμία πληροφορία περί της Αττικής, Θηβαΐδος και Λεβαδείας, εσημειώθη δε ο αριθμός των χωρίων τούτων κατά τινα πίνακα στατιστικόν, παρουσιασθέντα εις την Κυβέρνησιν κατά τον Αύγουστον του 1828 έτους παρά του Κυρίου Βιάρου Καποδίστρια.

Γον. Το όρον της αναλογίας του σημειωθέντος εις τον παρόντα πίνακα αριθμού των οικογενειών προς τα χωρία δέκα επτά Επαρχιών της Στερεάς Ελλάδος λαβόντες βάσιν εις τον υπολογισμόν του πληθυσμού και των λοιπών μερών του αυτού Τμήματος, ευρίσκομεν ότι εξ Επαρχίαι, διά τας οποίας μόνον τον αριθμόν των χωρίων γνωρίζομεν, έχουν 11886 οικογενείας, άρα όλοι οι κάτοικοι της Στερεάς Ελλάδος αποτελούν κατά τον υπολογισμόν 22787 οικογενείας.

Επειδή δε ο αριθμός των ατόμων ουδεμιάς Επαρχίας της Στερεάς Ελλάδος δεν είναι γνωστός ώστε να χρησιμεύη ως όρος αναλογίας των οικογενειών προς τα άτομα, κατά τούτο το Τμήμα του Κράτους, εβιάσθημεν να λάβωμεν ως βάσιν τον μέσον όρον της αναλογίας ταύτης, όπως την εύρομεν εις την Πελοπόννησον, ο μέσος όρος ούτος είναι άτομα 4 1/3 κατ’ οικογένειαν, άρα αι 22787 οικογένειαι της Στερεάς Ελλάδος σύγκειται από άτομα 98744.

Δον. Εκτός ότι διά τας πλειοτέρας Επαρχίας δεν υπάρχει ουδεμία πληροφορία περί του αριθμού των εχόντων ιδιοκτησίας και καλλιεργούντων Εθνικά, ουδ’ αφ’ όσας έχομεν ειδήσεις διά τας λοιπάς επαρχίας προκύπτει κανέν δεδομένον χρήσιμον εις το να γνωρισθή η ποσότης αυτών κατά την προσδοκίαν της Κυβερνήσεως. Επειδή πρώτον πολλοί πολίται έχοντες ιδιοκτησίας ή καλλιεργούντες εθνικά εις διάφορα χωρία, ενίοτε και εις διαφόρους επαρχίας, ευρίσκονται καταγεγραμμένοι εις τον κατάλογον εκάστου χωρίου, όπου κείται μέρος της ιδιοκτησίας των, ή μέρος εθνικής γης, την οποίαν καλλιεργούν, ώστε είς και ο αυτός αριθμός ενίοτε δις ή τρις· και δεύτερον επειδή οι ίδιοι κτηματίαι είναι, ως επί το πλείστον, οι καλλιεργούντες εθνικά.

Εον. Όλαι αι περί της Στερεάς Ελλάδος πληροφορίαι είναι ατελέσταται, διότι οι εις τας διαφόρους Επαρχίας διορισθέντες να συλλέξωσι στατιστικάς γνώσεις δεν εννόησαν ότι έπρεπε ν’ αναφέρουν περί εκτάσεως όλης της επιφανείας της γης, εθνικής και ιδιοκτήτου, αλλά κατέγραψαν μόνον την καλλιεργούμενην εκείνο το έτος γην, ή την μέλλουσαν να καλλιεργηθή το ερχόμενον αλλά και

Σελ. 264
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/265.gif&w=550&h=800

τοιαύτης γενομένης της καταγραφής οι κάτοικοι των χωρίων έκρυψαν το περισσότερον μέρος και της Εθνικής και της ιδιοκτήτου γης, κατά την μαρτυρίαν πολλών Διοικητών καί τινων εκ των Ειδικών Επιτροπών. Σημαντική δε ατέλεια προκύπτει ακόμη εις την καταμέτρησιν της γης και από την ασυμφωνίαν των κατοίκων εις τον υπολογισμόν του στρέμματος.

Στον. Από δύο στατιστικούς πίνακας, τον μεν της Ανατολικής Ελλάδος, τον δε της Δυτικής, δοθέντος εις το Πανελλήνιον κατά το 1828, εξάγονται αι εφεξείς γνώσεις περί εκτάσεως της επιφανείας της ιδιοκτήτου και εθνικής γης των εις τον παρόντα πίνακα σημειωμένων επαρχιών

Γη στρέμμ. 1085250

Ιδιόκτητα Αμπελώνες 79180 1666410

Περιβόλια 1980 1886170

Ανατολικής Γη 716250

Ελλάδος Εθνικά Αμπελώνες 1830 719760

Περιβόλια 1680 2883100

Γη 749600

Ιδιόκτητα Αμπελώνες 64560 817660

Σταφιδαμπελ. 3500

Δυτικής 996930

Ελλάδος Γη 179120

Εθνικά Σταφιδαμπελ. 150 179270

Ζον. Εις τας επαρχίας Σαλώνων και Μαλανδρίνου ευρίσκονται αμπελώνες ιδιόκτητοι φυτευμένοι εις γην εθνικήν στρεμμάτων 519 1/4, οίτινες και εσημειώθησαν ομού με τους ιδιόκτητους.

Ηον. Εις τας επαρχίας Λιδωρικίου, Ναυπάκτου, Μεσολογγίου, Ανατολικού, Ζυγού και Βλοχού ευρίσκονται σταφιδαμπελώνες εθνικοί 241 στρεμμάτων και ιδιόκτητοι 1785 συμπεριλαμβανόμενοι με τας αμπέλους εις την στήλην των αμπελώνων, ως φαίνονται εις τας παρατηρήσεις των Επαρχιακών Πινάκων.

Θον. Εις τας επαρχίας Μεγαρίδος, Μενδενίτσης, Ζυγού και Βάλτου ευρίσκονται δάση εθνικά μεν στρεμμάτων 19785, ιδιόκτητα δε 4145.

Ιον. Περί εθνικών και ιδιοκτήτων φθαρτών κτημάτων δεν περιέχουν ουδεμίαν σχεδόν πληροφορίαν τα ανά χείρας μας έγγραφα όσας δε ατελεστάτας γνώσεις περί τούτων ευρέθησαν εσημειώθησαν εις τους ανήκοντας Επαρχιακούς Πίνακας.

Σελ. 265
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/266.gif&w=550&h=800

30*

Πίναξ της Επαρχίας Μεγαρίδος

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Μέγαρα Κωμόπολη

2. Μάζι 403 403 — — 18783 1/2 —

3. Κνέτα

4. Πέρα Χώρα Κωμόπ. 289 289 — — 936 2874 1/2

5. Εξαμίλια 27 — 27 — — —

6. Κούνδουρα 288 288 288 24 10577 5983

7. Ελευσίς — — — — — —

8. Πίσσα 93 93 93 44 459 1/2 1251 1/2

9. Σουσάκι — — — — — —

10. Βίλια 222 222 222 160 3/4 385 7511

11. Μονή φανερωμ. — — — — 800 —

12. Μονή Άγ. Ιωάννης

Πρόδρομος — — — — 228 50

13. Μονή Οσίου Μελετίου — — — 1200 1100

1322 1295 630 228 3/4 33369 18769

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1·1 2. 3. 437 1/2 .30178 108 1271

4. 311 1/2 31431 1746 1854

b. 6. 11 21916 — 140 86 1/2 101 — — —

1. 8. 36 1/2 3143 28 272 — 7600 — — —

y. 10. 11. 12. 158 4335 3800 — 10 — 150 1900 180 210 70

13. 8 15 168 800 20 16 - — — — —

977 1/2 95773 1902 3563 86 1/2 9751 180 210 70

Σελ. 266
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/267.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον. Καθ’ όλην την Μεγαρίδα ευρίσκονται 247440 πεύκαι από τας οποίας συνάγουν οι κάτοικοι σημαντικήν ποσότητα ρυτίνης.

Βον. Ευρίσκονται προσέτι και δάση εις μεν την πέρα χώρα στρέμματα

5471/2

εις δε την Πίσσαν 447

όλα στρέμματα 994 1/2

συμπεριλαμβανομένων εις την ενταύθα σημειουμένην ποσότητα των ακαλλιεργήτων ξερικών εκάστου των ειρημένων χωρίων.

Γον. Η Εθνική γη της Ελευσίνος στρέμματα 7600 καλλιεργούνται κατ’ έτος από τους κατοίκους των Κουνδούρων· η του Σουσακίου στρεμμ. 330 από τους Πισσιώτας, και η της Βίλιας στρέμματα 1900 από τους ίδιους Βιλιώτας.

31*

Πίναξ της Επαρχίας Ταλαντίου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Ταλάντι 76 31 73 72 30 746

2. Σκεντέρ αγά 16 7 16 — 28 29 20 1/2

3. Λιβανάταις 39 — 39 — — 60 —

4. Μούλκι 22 — 22 — — - _

5. Κυπαρίσσι 9 — 9 — — - —

6. Γαρδινίτσα 9 — 9 — — - —

7. Προσκυνά 13 — 13 — — - —

8. Μαλεσίνα 47 38 41 — — - 46 1/2

9. Μάζι 10 7 10 — 14 - 10 1/2

10. Καλύβια Πύργου 2 — 2 — — - —

11. Ράδου 7 6 5 — 74 102 4

12. Λούτσι 6 6 6 — — 30 —

13. Κολάκα 9 9 0 — 65 258 3 1/2

14. Παύλου 26 26 7 — 96 1453 17 1/2

15. Καλαπόδι 13 — 13 — 14 140 103

10. Ζέλι 13 1 12 — — — 4

17. Βάλτεσι 6 — 6 — — 8 —

18. Δριόμπεϊ 6 — 6 — — — —

19. Μπέλεσι 1 — 1 — — — _

20. Μπογδάνου 3 — 3 — 5 — —

21. Αρκουδάρεια 3 — 3 — — — —

Σελ. 267
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/268.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

22. Δόριζα 2 2

23. Τζάρεσι 1 — 1 — — — -

24. Γολέμι 10 4 8 — 16 97 -

25. Κουβούλιανα 1 — 1 — — — -

26. Σιφάκα 10 — 10 — 34 — -

27. Καμαλάκι 4 — 4 — — — -

28. Αγνάντι 7 2 5 — 9 135 -

29. Ταλακλί 5 — 5 — — 5 -

30. Ανεμόρευμα 1 — 1 — — — —

31. Βορλοβός 11 11 11 — — 66 -

32. Λογγός 9 1 8 — 70 400 -

33. Μελιδόνο 10 — 10 — — — -

34. Δημητράκη 5 — 5 — — 75 —

35. Αρκίστα 8 8 — 8 165 1/2 1120 -

36. Μονή Αγ. Αναργύρου — — — — 228 1317 3

37. Μονή Αγ. Γεωργίου — — — — 145 1250 8

38. Μονή Αγ. Τριάδος — — — — 220 1600 -

39. Μονή του Προφ . Ηλίου — — — — 92 1084 13 1/2

40. Μονή Βίλιβο — — — — 93 1365 -

41. Μονή Αγία — — — — 50 — -

42. Μονή Κληνή — — — — — 3 -

420 157 367 8 14901/210627 980

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1. 1259 1/2 7000 133

2. — — 8 657 — 2850 — _ 15 _ 17

3. — — 83 1212 1/2 — 8850 — _ _ _

4. — — — 480 — 3000 — _ _ _ _

5. — — — 55 — 1100 — _ _ _ _

6. — — — 109 — 1347 — _ _ _ ^_

7. — — 265 128 100 1600 — _ 200 _ _

8. 108 — — 412 — 1000 — _ 476 _ _

9. 63 — 73 40 400 — _ _ _ _

10. — — — 155 — 400 — _ _ _ _

11. — — — 39 — 950 — _ _ _ _

12. — — — 131 — 600 — _ _ _ _

13. — — — — — 200 _ _

14. 24 — — 34 — 550 — _ _ _

15. 5 — 386 25 3000 — 58 1/2 _ _ _

16. — — — 215 1/2 — 2400 — 27 _ _ _

17. — — — 161 — 1700 — _ _ _ _

18. — — 15 82 — 700 — _ _ _ _

19. — — — 50 — 2700 — _ _ _ _

20. — — 20 65 — 2650 — _ _ _ _

21. — — 35 — — 450 — _ _ - _

Σελ. 268
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/269.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

22. 12 500 200

23. — — — 10 — 950 — _ _ _ _

24. — — — 63 1/2 — 1800 — _ _ _ _

25. — — — 23 — 400 — — _ _ _

26. — — — 130 — 600 200 _ _ _ _

27. — — — 91 — 700 — _ _ _ _

28. — — — 66 — 100 — _ _ _ _

29. — — 18 73 — 1400 — _ _ _ _

30. — — 10 5 — 300 — _ _ _ _

31. — — 100 69 — 200 — _ _ _ _

32. — — 20 105 — 1300 — — _ _ _

33. — — 50 220 — 650 — _ _ _ _

34. — — — 42 — 350 — — — _ _

35. — — — — — — — 2

36. — — — — — — — _ _ _ _

37. 1000 — — — — — . — 500 —

38. 30 — — — — — — _ _ _ _

39. 40. — 6 — — — — — — — — —

41. — — — — — — —

42. — — — — — — — — — — —

1225 11 624 6608 165 52898 400 85 1/2 691 500 152

(20) (21) (22) (23)

1. 2. 3. 4 234 68 21 256

5. 6. 7. ο 229 - — —

σ. 9.

10. 11. — — — —

12. 13. 1 Λ - - — —

1 Lk . 15. 19 2 Ζ

16. 34 5 2 —

17. — — — —

lo. 19.

20

21. _ _ _

Σελ. 269
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/270.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον. Οι κάτοικοι της πόλεως Ταλαντίου έχουν και ιδιόκτητον γην, υπολογιζομένην ίσην με το όγδοον της Εθνικής, καθά αναφέρει η κατ’ εκείνην την Επαρχίαν Ειδική Επιτροπή δεν εσημειώθησαν εις τους παρ’ αυτής συνταχθέντας καταλόγους, επειδή δεν έτυχον παρόντες οι πλειότεροι κάτοικοι, και έμενεν άγνωστος η ποσότης της ιδιοκτησίας εκάστου.

Βον. Τα ιδιόκτητα όσα είναι σημειωμένα εις χωρία, των οποίων οι κάτοικοι δεν έχουν ιδιοκτησίας, ως επί παραδείγματι τα εις Λιβανάταις και Καλαπόδι, ανήκουν εις τας εκκλησίας των αυτών χωρίων.

Γον. Οι κάτοικοι της Γαρδινίτζας διϊσχυρίζονται ότι η Γη του χωρίου των είναι ιδιόκτητος αλλ’ η Ειδική Επιτροπή πληροφορηθείσα άλλοθεν περί αυτής την εσημείωσεν ως εθνικήν.

Δον. Οι κάτοικοι του χωρίου Μαλεσίνα απαιτούν ως ιδιοκτησίαν των μέρος της Εθνικής Γης του χωρίου των την οποίαν εκχερσομένην ούσαν εκαλλιέργησαν.

Εον. Κατά τας πληροφορίας τας οποίας λέγει ότι έλαβεν η Ειδική Επιτροπή το έν πέμπτον μόνον του χωρίου Αρκίτσαις είναι ιδιόκτητα, τα δε τέσσερα πέμπτα εθνικά.

(20) (21) (22) (23)

22. 23. 24. 25. 26. — — — —

Δ J. 28. 29. 30. 31. — - - —

όΔ. 33. 34. — — — —

35. — 3 3 6

36. — — — —

à J . 38. 39. — — — —

40. 41. 42. — — — —

514 76 28 262

Σελ. 270
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/271.gif&w=550&h=800

32*

Πίναξ της Επαρχίας Μενδενίτσης

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Μενδενίτσα 300 200

2. Καραβίδια — 30

3. Ριτσέρι — — — — 50 350 35

4. Εργίνη 11 11 1 — — 410 200

5. Κατιμάταις 1 — 1 — — — —

6. Χάρμα 2 — 2 — — — —

7. Κόμνινα 10 10 5 — — 75 50

8. Πικράκι 6 — 6 — — — —

9. Μουζήκα 1 — 1 — — — 50

10. Καρυαί 3 3 — 50 — 1200 100

11. Νεοχώρι 3 — 3 — — — —

12. Ανίβιτσα — — — — — — —

13. Καθάραις 5 — 5 — — — —

14. Πασάταις 4 — 4 — — — 50

15. Καινούριον 28 10 21 — — 487 600

16. Δερβισάταις 17 4 13 — — 46 —

17. Άνταρρα 7 7 7 — — 15 300

18. Μώλος 4 4 — 14 — 370 2000

19. Ξυλική 21 21 — 144 — 1266 18 1/2

20. Βερνίτσα 21 21 — 20 — 995 29

21. Παλαιοχώρι 4 4 — — — — 7 1/2

22. Μπαχούμι 4 4 — — — 230 4

2,3. Τλούνιστα 14 14 — — — 365 32 1/2

24. Τουρκοχώρι 4 4 — — — 2318 200

25. Λεύτα — — — — — — —

26. Σλέμπεσι 10 — 10 — — — —

27. Δρυχμάνι 12 9 12 — — 27 105 1/2

28. Καρβασαράς 4 — 4 — — — —

29. Αλισιάχου 2 — 2 — — — —

30. Σουβάλα 143 143 — 543 — 1369 1/2 27 1/2

31. Μονή Άγ. Ιωάννης 50 —

32. Μονή Αγ. Μεταμορφώσεως 930 10

33. Μονή Άγ. Γεώργιος 341 269 98 771 50 ' 1400 12238 1/2 40 4089 1/2

Σελ. 271
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/272.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1. 6000

2. 30 — 200 2500 — —

3. — — 150 1800 — —

4. 50 15 250 2500 — —

5. — 3 — 2000 — —

6. — 15 1/2 — 1300 — —

7. — 25 150 3000 — —

8. — 29 — 1500 — —

9. — 4 — 600 — 10

10. — — — 1500 — —

11. — 22 — 300 — —

12. — — — 1500 — —

13. — 27 — 3100 — —

14. — 48 — 2500 — 10

15. —

16. — 46 — 4000 — —

17. — 142 — 3000 — —

18. — — — 32000 — —

19. — — — 180 — —

20. —

21. — 30 60 4400 30 —

22. — — — 40 — —

23. — 20 40 380 — —

24. — 293 — 10000 — —

25. — — — 3000 — —

26. — 64 — 6000 — —

27. — 145 — 6000 — —

28. — 37 — 3000 — —

29. — 11 1/2 — 800 — —

30. —

31. —

32. — 159 2000 3500 — —

33. —

80 1138 2850 106100 30 20

Παρατηρήσεις

Αον. Εις την περιοχήν του παλαιού χωρίου ευρίσκεται δάσος εκτάσεως περίπου τριών χιλιάδων στρεμμάτων εμπεριλαμβάνεται δε η έκτασις αυτή εις τα στρέμματα 4400 τα εις την στήλην της ξερικής ακαλλιεργήτου σημειωθέντα.

Βον. Η Ειδική Επιτροπή παρατηρεί σύμφωνα με την Δημογεροντίαν της Μενδενίτσης ότι το χωρίον Σουβάλα οικειοποιήθη ως κτήμα του ο Αλή πασάς εις τα 1819, ότι δεν έλαβεν ούτος καρπόν τινα διά τον συμβάντα κατα-

Σελ. 272
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/273.gif&w=550&h=800

κατατρεγμόν του, ότι μετ’ αυτόν έμεινεν πάλιν η ιδιοκτησία εις τους ιδίους κατοίκους, αναγνωρισθείσα τοιαύτη από την τότε Οθωμανικήν Διοίκησιν, και ότι απεδεκατίσθη ως ιδιόκτητος εις τα 1830.

η γη του χωρίου τούτου είναι πολλά λεπτή αλλά ποτίζεται εις το περισσότερον μέρος του 1/3.

Γον. Οι περισσότεροι των κατοίκων της Επαρχίας Μενδενίτσης έλλειπον εις άλλα μέρη, ότε εγένετο η καταγραφή της εθνικής και ιδιοκτήτου γης της.

33*

Πίναξ της Επαρχίας Ζητουνίου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Παύλιανη και Κούβελος 94 94 28 129 1/4 227 1/2 — 150

2. Σκλιθράκι — — — — — — —

3. Λιθαρόστρογγα — — — — — — —

4. Καταβόθρα — — — — — — —

5. Τσιπράκο — — — — — — —

6. Βελούχι — — — — — — —

7. Σέμπι — — — — — — τ—

8. Κουμαρίτσι — — — — — — —

9. Δύο Βουνά — — — — 498 — —

10. Δέλφινος — — — — — — —

11. Βαρδάταις — — — — — — —

12. Αλπόσπητα — — — — — — —

13. Φραντζί — — — — — — —

14. Κωσταλέξη — — — — — — —

15. Κομποτάδες 4 4 4 38 39

16. Δρακοσπηλιά 25 25 — — 217

17. Γνευρόπολις — — — — — — —

18. Εμνιαλός — — — — 149

19. Λευτεροχώρι 54 54 — — 543 1/2 — —

20. Μουσταφάμπεϊ — — — — — — —

21. Μοσχοχώρι 12 12 12 — 19 1/2 — —

22. Προκοβινίκου 5 5 — — 96 — —

Σελ. 273
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/274.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

23. Δαμάστα 27 27 57

24. Γαρδικάκι 23 23 23 — — — —

25. Μονή της Παναγ. — — — — 73

26. Μονή της μεταμόρφ. — — — 6 87

27. Μονή Προφ. Ηλιού — — — 99 330 300 —

28. Μονή Ταξιάρχου — — — 60 420

29. Αγ. Παρασκευής — — — 10 20

30. Μονή Δαμάστης — — — 37 7

244 244 124 : 379 1/4 , 2726 1/2 : 300 150

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. 2. 3. 4. CL 161 1/4 — 18 — — — 439 1/2 332 400 200 180 180 150 55 2630 975 1500 6310 5272 — —

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 10 570 27 9 41 1/2 5 1/2 36 1/2 42 8 35 3 20 4 1/2 150 4 6 59 20 4 1300 450 1840 500 498 752 330 285 260 1050 1992 1600 121 2495 103 4000 5200 499 4 80 200

968 3/4 4 1/2 172 6 141 4090 102571/217852 9699 284

Σελ. 274
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/275.gif&w=550&h=800

 (19) (20) (21) (22)

1. 2. 3. 4. — — — —

5. 6. 7. 8. — — — —

9. 10. 11. 12. — 18 45 35 3 19 6 6

13. 14. 15. 16. 17. 18. 6 — — —

— 33 4 28

19. 20. 21. — 100 410 10 22 138

22. 23. — 10 15 20

24. 25. 26. — — — —

27. 28. 29. 30. — — — —

6 651 79 192

Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

Αον. Εις το χωρίον Δρακοσπηλιά ευρίσκονται εθνικά δύο μύλοι και μία Νεροτριβή τα οποία θέλει να σφετερισθή είς εκ των κατοίκων του χωρίου αυτού ονόματι Γεραντώνης.

Παρατηρήσεις

Αον. Εις το χωρίον Φραντζί ευρίσκονται ερείπια δύο εθνικών μύλων και μιας νεροτριβής.

Βον. Εις το χωρίον Δρακοσπηλιά ευρίσκεται ένας μύλος εθνικός, ομοίως και εις το χωρίον Μουσταφάμπεϊ άλλος ένας.

Σελ. 275
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 256

  Εις Θελερόν ιδιοκτ. στρ. 4 Εθν. στρ. 20

  Εις Λαχιότη ιδιοκτ. στρ. 3 1/4 Εθν. στρ. 35 3/4

  Εις Βάλτσαν μικρήν ιδιοκτ. στρ. 10 Εθν. στρ. 15 1/4

  Εις Θεοφαρί ιδιοκτ. στρ. 4 Εθν. στρ. —

  Εις Βάλτζαν μεγάλην ιδιοκτ. στρ. 7 1/4 Εθν. στρ. —

  Εις Σούλι ιδιοκτ. στρ. 9 Εθν. στρ. 8

  Εις Μάτζανι ιδιοκτ. στρ. 8 1/2 Εθν. στρ. 15 1/2

  ιδιοκτ. στρ. 2842 3/8 Εθν. στρ. 1081 1/4

  Οι Σταφιδαμπελώνες ούτοι εμπεριέχονται εις τους αμπελώνας όσοι είναι σημειωμένοι εις τον παρόντα Πίνακα δι’ έν έκαστον των ανωτέρω χωρίων.

  Γον. Εκ των 1010 στρεμ. των ξερικών ακαλλιεργήτων σημειουμένων διά το χωρίον Πουλίτσας, τα 754 είναι γης δασώδους· ομοίως και εκ των 558 των διά το χωρίον Κιάτου, τα 200 είναι δασώδη.

  Δον. Οι ως Εθνικοί σημειούμενοι αμπελώνες διά τα χωρία Περιγιάλι, Μπόσνα, Χάου, Αζίζι, Τρανό Ζευγολατιό, Βραχάτι, Μπολάτι, Σαγίρ - Χασάναγα, Βαρέλα Μπολίτσα, Χατζή Μουσταφα, Ιμπραΐμπεη, Κοκόνι, Νεράντζα, Κυπαρίσι, Βέλου, Μούλκι και Μάτζανι είναι με νόβελον προς 2 1/2 γρ. το στρέμμα κατ’ έτος. Ομοίως είναι με νόβελον και οι διά τα χωρία Βασιλικόν, Ράχιαις και Χαλκί σημειούμενοι, αλλά δεν είναι γνωστόν πόσα κατά στρέμμα πληρώνουν.

  Εκ των 723 ελαιοδένδρων του χωρίου Θεοφαρί, τα 600 ανήκουν εξ ημισείας εις το Έθνος και εις τους κατοίκους του χωρίου Θεοφαρί. Επειδή ούτοι τας ημέρωσαν με συμφωνίαν τοιαύτην. την οποίαν απεδέχθη, ως λέγουν, ο ποτέ κύριος του αυτού χωρίου Κοκονέζης. Λέγουν δε ότι ακόμη δεν δίδουν καρπόν.

  Εον. Η Ειδική Επιτροπή [η] κατά το τμήμα της Μητροπόλεως της Κορίνθου φανερόνει, ότι οι Ματζακιώτες αγόρασαν από τους κατοίκους του χωρίου Μύπεσι ένα ζευγάρι περίπου γης Εθνικής και την οικειοποιούνται σήμερον ως ιδιοκτησίαν των.

  Στον. Το χωρίον Βαλαριό είναι και ιδιοκτησία των Κυρίων Βλάσι και Μοίρ[α]. ομοίως και τα χωρία Μαζώματα και Κοκκινιά του Κ. Τζαμαδού όστις τα ηγόρασεν επί των προλαβουσών Διοικήσεων. Εις το χωρίον Κοκκινιά δεν εσημειώθη αριθμός κατοίκων επειδή οι γεωργούντες είναι ξένοι και δεν έχουν σταθερήν κατοικίαν εις αυτό.

  Ζον. Είναι άξιον περιεργείας ότι εις το χωρίον Μπερμπάτι οι υπογράψαντες τον κατάλογον Δημογέροντες καλλιεργούν άλλος 224 στρεμ. γης, άλλος 198 και άλλος 148 και ότι εκ των ιδίων 100 στρ. των εις τον Πίνακα σημειουμένων ως Εθνικών, τα 50 μόνον ομολογούν ως Εθνικά. Το αυτό παρατηρείται και