Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Κώστας Κωστής
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:342
 
Θέμα:Αλληλογραφία Καποδίστρια (Επιστολές προς διαφόρους)
 
Στατιστικαί παρατηρήσεις (1828-1830)
 
Χρονική κάλυψη:1827-1831
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 39.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 271-290 από: 341
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/271.gif&w=550&h=800

32*

Πίναξ της Επαρχίας Μενδενίτσης

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Μενδενίτσα 300 200

2. Καραβίδια — 30

3. Ριτσέρι — — — — 50 350 35

4. Εργίνη 11 11 1 — — 410 200

5. Κατιμάταις 1 — 1 — — — —

6. Χάρμα 2 — 2 — — — —

7. Κόμνινα 10 10 5 — — 75 50

8. Πικράκι 6 — 6 — — — —

9. Μουζήκα 1 — 1 — — — 50

10. Καρυαί 3 3 — 50 — 1200 100

11. Νεοχώρι 3 — 3 — — — —

12. Ανίβιτσα — — — — — — —

13. Καθάραις 5 — 5 — — — —

14. Πασάταις 4 — 4 — — — 50

15. Καινούριον 28 10 21 — — 487 600

16. Δερβισάταις 17 4 13 — — 46 —

17. Άνταρρα 7 7 7 — — 15 300

18. Μώλος 4 4 — 14 — 370 2000

19. Ξυλική 21 21 — 144 — 1266 18 1/2

20. Βερνίτσα 21 21 — 20 — 995 29

21. Παλαιοχώρι 4 4 — — — — 7 1/2

22. Μπαχούμι 4 4 — — — 230 4

2,3. Τλούνιστα 14 14 — — — 365 32 1/2

24. Τουρκοχώρι 4 4 — — — 2318 200

25. Λεύτα — — — — — — —

26. Σλέμπεσι 10 — 10 — — — —

27. Δρυχμάνι 12 9 12 — — 27 105 1/2

28. Καρβασαράς 4 — 4 — — — —

29. Αλισιάχου 2 — 2 — — — —

30. Σουβάλα 143 143 — 543 — 1369 1/2 27 1/2

31. Μονή Άγ. Ιωάννης 50 —

32. Μονή Αγ. Μεταμορφώσεως 930 10

33. Μονή Άγ. Γεώργιος 341 269 98 771 50 ' 1400 12238 1/2 40 4089 1/2

Σελ. 271
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/272.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1. 6000

2. 30 — 200 2500 — —

3. — — 150 1800 — —

4. 50 15 250 2500 — —

5. — 3 — 2000 — —

6. — 15 1/2 — 1300 — —

7. — 25 150 3000 — —

8. — 29 — 1500 — —

9. — 4 — 600 — 10

10. — — — 1500 — —

11. — 22 — 300 — —

12. — — — 1500 — —

13. — 27 — 3100 — —

14. — 48 — 2500 — 10

15. —

16. — 46 — 4000 — —

17. — 142 — 3000 — —

18. — — — 32000 — —

19. — — — 180 — —

20. —

21. — 30 60 4400 30 —

22. — — — 40 — —

23. — 20 40 380 — —

24. — 293 — 10000 — —

25. — — — 3000 — —

26. — 64 — 6000 — —

27. — 145 — 6000 — —

28. — 37 — 3000 — —

29. — 11 1/2 — 800 — —

30. —

31. —

32. — 159 2000 3500 — —

33. —

80 1138 2850 106100 30 20

Παρατηρήσεις

Αον. Εις την περιοχήν του παλαιού χωρίου ευρίσκεται δάσος εκτάσεως περίπου τριών χιλιάδων στρεμμάτων εμπεριλαμβάνεται δε η έκτασις αυτή εις τα στρέμματα 4400 τα εις την στήλην της ξερικής ακαλλιεργήτου σημειωθέντα.

Βον. Η Ειδική Επιτροπή παρατηρεί σύμφωνα με την Δημογεροντίαν της Μενδενίτσης ότι το χωρίον Σουβάλα οικειοποιήθη ως κτήμα του ο Αλή πασάς εις τα 1819, ότι δεν έλαβεν ούτος καρπόν τινα διά τον συμβάντα κατα-

Σελ. 272
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/273.gif&w=550&h=800

κατατρεγμόν του, ότι μετ’ αυτόν έμεινεν πάλιν η ιδιοκτησία εις τους ιδίους κατοίκους, αναγνωρισθείσα τοιαύτη από την τότε Οθωμανικήν Διοίκησιν, και ότι απεδεκατίσθη ως ιδιόκτητος εις τα 1830.

η γη του χωρίου τούτου είναι πολλά λεπτή αλλά ποτίζεται εις το περισσότερον μέρος του 1/3.

Γον. Οι περισσότεροι των κατοίκων της Επαρχίας Μενδενίτσης έλλειπον εις άλλα μέρη, ότε εγένετο η καταγραφή της εθνικής και ιδιοκτήτου γης της.

33*

Πίναξ της Επαρχίας Ζητουνίου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Παύλιανη και Κούβελος 94 94 28 129 1/4 227 1/2 — 150

2. Σκλιθράκι — — — — — — —

3. Λιθαρόστρογγα — — — — — — —

4. Καταβόθρα — — — — — — —

5. Τσιπράκο — — — — — — —

6. Βελούχι — — — — — — —

7. Σέμπι — — — — — — τ—

8. Κουμαρίτσι — — — — — — —

9. Δύο Βουνά — — — — 498 — —

10. Δέλφινος — — — — — — —

11. Βαρδάταις — — — — — — —

12. Αλπόσπητα — — — — — — —

13. Φραντζί — — — — — — —

14. Κωσταλέξη — — — — — — —

15. Κομποτάδες 4 4 4 38 39

16. Δρακοσπηλιά 25 25 — — 217

17. Γνευρόπολις — — — — — — —

18. Εμνιαλός — — — — 149

19. Λευτεροχώρι 54 54 — — 543 1/2 — —

20. Μουσταφάμπεϊ — — — — — — —

21. Μοσχοχώρι 12 12 12 — 19 1/2 — —

22. Προκοβινίκου 5 5 — — 96 — —

Σελ. 273
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/274.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

23. Δαμάστα 27 27 57

24. Γαρδικάκι 23 23 23 — — — —

25. Μονή της Παναγ. — — — — 73

26. Μονή της μεταμόρφ. — — — 6 87

27. Μονή Προφ. Ηλιού — — — 99 330 300 —

28. Μονή Ταξιάρχου — — — 60 420

29. Αγ. Παρασκευής — — — 10 20

30. Μονή Δαμάστης — — — 37 7

244 244 124 : 379 1/4 , 2726 1/2 : 300 150

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. 2. 3. 4. CL 161 1/4 — 18 — — — 439 1/2 332 400 200 180 180 150 55 2630 975 1500 6310 5272 — —

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 10 570 27 9 41 1/2 5 1/2 36 1/2 42 8 35 3 20 4 1/2 150 4 6 59 20 4 1300 450 1840 500 498 752 330 285 260 1050 1992 1600 121 2495 103 4000 5200 499 4 80 200

968 3/4 4 1/2 172 6 141 4090 102571/217852 9699 284

Σελ. 274
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/275.gif&w=550&h=800

 (19) (20) (21) (22)

1. 2. 3. 4. — — — —

5. 6. 7. 8. — — — —

9. 10. 11. 12. — 18 45 35 3 19 6 6

13. 14. 15. 16. 17. 18. 6 — — —

— 33 4 28

19. 20. 21. — 100 410 10 22 138

22. 23. — 10 15 20

24. 25. 26. — — — —

27. 28. 29. 30. — — — —

6 651 79 192

Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

Αον. Εις το χωρίον Δρακοσπηλιά ευρίσκονται εθνικά δύο μύλοι και μία Νεροτριβή τα οποία θέλει να σφετερισθή είς εκ των κατοίκων του χωρίου αυτού ονόματι Γεραντώνης.

Παρατηρήσεις

Αον. Εις το χωρίον Φραντζί ευρίσκονται ερείπια δύο εθνικών μύλων και μιας νεροτριβής.

Βον. Εις το χωρίον Δρακοσπηλιά ευρίσκεται ένας μύλος εθνικός, ομοίως και εις το χωρίον Μουσταφάμπεϊ άλλος ένας.

Σελ. 275
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/276.gif&w=550&h=800

34*

Πίναξ της Επαρχίας Νέων Πατρών

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Αμούρι 1200

2. Στίρφακα 300

3. Καλαμάκι 200

4. Παλιούρι 200

5. Ζέλι 800

6. Πλατύστομον — — — — 50 — 1500

7. Βαρμπόπι — — — — 50 — 500

8. Νέλι και Σοφού 400

9. Xαλήλη 3000

10. Γδαρμένη ράχη — 1 146 294 — — 400

11. Αρχάνι — 1 600 700 — — 600

12. Μάκρυσι — — — — — — 2500

13. Κούρνοβον — 1 40 100 — — 200

14. Βίτουλη — 1 200 100 3 — 200

15. Νεοχωράκι — — ■ — — — — 200

16. Καστρί — 1 30 20 — — 100

17. Ισώματα 50

18. Αγά — — — — — — 1900

19. Αγιοσώστη — 2 500 — — 100 1150

20. Μάντιτα — — — — — — 100

21. Παλαιοβράχα — 29 67 31 140 115 500

22. Βασιλικά — — 200 ■ — — 20 —

23. Συκά — — 200 — — — —

24. Ασβέστης — 1 130 100 — — —

25. Χιλιμόδι — 1 100 200 — 200 —

26. Γάβρος — 1 60 60 — 100 —

27. Άγιος Ιωάννης — 2 150 50 3 15 —

28. Λευκάδες — 2 400 200 3 — —

29. Πίτσου — 1 15 15 — 10 —

30. Κουκκιά — 1 250 — 15 50 —

31. Μουτζουράκι — 1 60 40 — 45 —

32. Κρανιά — 1 30 70 2 — —

33. Χαμζάς — 1 100 20 — — —

34. Μούσδροβον — — — 150 - 100 —

35. 36. Λιάσκοβον Μπίρλια ,— — 150 50 20 100 —

Σελ. 276
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/277.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

37. Καμπιά 150 15 150

38. Λεύκα — 1 — 60 — — —

39. Καστανιά 22 22 37 392 22 177 —

40. Δερβενοχώρι 31 31 177 106 — — —

41. Καστριώτισσα 15 15 44 162 — — —

42. Χομίριανι 16 16 — 242 — — —

43. Σμόκοβον 18 18 72 149 — 53 —

44. Σέλενη 33 33 47 304 52 38 —

45. Κολοκυθιά 10 10 50 56 3 — —

46. Αργέρια 11 11 57 65 2 52 —

47. Κυριακοχώρι 20 20 126 139 8 160 —

48. Στόγια 8 8 52 73 — — —

49. Γαρδίκι 55 55 137 169 4 177 —

50. Πουγγάκια 66 66 161 231 — 351 —

51. Ζώσπι 18 18 32 160 20 192 —

52. Λιτόπουλον και Σκόρλια 7 7 14 120 7 130 —

53. Ροβολιάρι. 23 23 2 193 20 499 —

54. Ζομνιανή 12 12 32 117 — 217 —

55. Περίλφι και Μπιλοτα 28 28 66 124 — 92 —

56. Μαυρίλου 22 22 85 72 — — —

57. Κάτζι 51 51 110 185 43 110 —

58. Μιρκάδα 16 16 38 50 8 30 —

59. Τσούκα 27 27 45 234 37 184 _

60. Προύφλιανη 20 20 — 173 127 66 —

61. Κλωνίον — — 10 50 40 100 —

62. Κουτζόφλιανη 6 6 — 25 135 30 —

63. Φτέρι 39 39 97 104 52 42 —

64. Δερβέν καρυά — — 600 — — —

65. Γυφτοχώρι και Αγόριανη — 2 100 100 20 140 —

66. Μονή Ρούστινη — — 70 30 3 15 —

67. Μονή Προφ. Ηλιού — — 15 15 — — —

574 625 5184 6850 904 3860 16000

(9) (10) (11)

1. 300 — —

2. 300 — —

3. 300 — —

4. 200 — —

5. 400 — —

6. 1500 — 200

7. 1500 50

8. 1600 40

9. — — 1200

Σελ. 277
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/278.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11)

10. 1000

11. 800 — —

12. 500 — 30

13. 1300 — —

14. 100 — —

15. 50 — —

16. 50 — —

17. 50 — —

18. 600 — 150

19. 100 — 150

20. 100 — 214

21. 300 30 700

22. — — —

23. — — —

24. — — —

25. — — —

26. — — —

27. — — —

28. — — —

29. — — —

30. — — —

31. — — —

32. — — —

33. — — —

34. 35.1 — — —

36. J — — —

37. — — —

38. — — —

39. — — —

40. — — —

41. — — —

42. — — —

43. — — —

44. — — —

45. — — —

46. — — —

47. — — —

48. — — —

49. — — —

50. — — —

51. — — —

52. — — —

53. — — —

54. — — —

55. — — —

56. — — —

57. — — —

58. — — —

Σελ. 278
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/279.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11)

59.

60. — — —

61. — — —

62. — — —

63. — — —

64. — — —

65. — — —

66. — — —

67. — — —

11050 33 2734

Παρατηρήσεις

Αον. Παρεκτός των εις τον παρόντα πίνακα σημειωθέντων εθνικών της επαρχίας Νέων Πατρών, ευρίσκονται και άλλα (κατά τα εις χείρας μας έγγραφα) τα οποία μένουν εισέτι υπό τους Τούρκους εις τα κάτωθι χωρία

ποτιστική ξερική αμπελ. Συκαμ. Μύλοι

εις Λιανοκλάδι 3000 1000 — — 1

Μεξάταις 1500 500 30 — 2

Λάλα 2000 — — — 1

Καρυά 2000 — — — —

Βασιλικά 1800 — — 50 —

Συκά 1800 — — 100 1

εις την πρωτεύουσαν 5000 — 30 — 9

17100 1500 60 150 14

Βον. Τα σημειωθέντα ιδιόκτητα των χωρίων Βασιλικά, Συκά, Μούσδροβον, Σμόκοβον και Μπούρλια ανήκουν εις την Μονήν Αγάθο.

Γον. Καθ’ όλην την επαρχίαν ταύτην ευρίσκονται οκτώ ερείπια μύλων εθνικών.

Σελ. 279
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/280.gif&w=550&h=800

35*

Πίναξ της Επαρχίας Σαλώνων

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Σάλωνα 277 277 126 485 3/4 1235 3/4

2. Χρυσόν 185 185 65 — 1337 — 333 3/4

3. Καστρί 129 129 20 — 1466 — 240 3/4

4. Ξηροπήγαδον 24 24 24 — 154 — 9

5. Γαλαξείδι 342 342 5 — 7073 1/4 — 684 1/4

6. Αγιαευθυμία 86 86 17 — 713 3/4 — 181 1/2

7. Μαυρολιθάρι 107 107 — — 981 1/2 — 83

8. Δελφίνα (Δεσφίνος) 181 181 — — 2918 1/2 400 357 1/2

9. Τοπόλια 143 143 13 — 625 — 290 3/4

10. Βυνοχώρα 32 32 — — 324 1/2 — 29 1/2

11. Καλοπετηνίτζα 42 20 42 — 52 1/2 — 44 1/4

12. Πεντόρνεα 42 42 — — 318 1/2 — 58 3/4

13. Σεγδίτζα 69 69 39 — 331 3/4 — 135 3/4

14. Στερνικάκι 39 39 39 — 179 1/2 — 68 1/4

15. Σεργούνι 20 20 20 — 164 1/2 — 37 1/2

16. Άγιος Γεώργιος 31 31 31 — 216 — 59 1/2

17. Κούσκι 23 23 — — 131 — 66 1/2

18. Καρούλης 27 27 27 — 225 1/2 — 42

19. Καστέλι 70 70 25 178 200 1/4 — 40 1/2

20. Κολοβάτη 54 54 6 — 217 1/2 — 45 1/2

21. Χλωμόν 33 33 7 — 124 1/2 — 29 1/4

22. Δράμισσα 29 29 — — 321 — —

23. Κάνιανι 29 29 11 — 255 1/2 — 20 1/2

24. Βάριανη 88 88 8 — 349 1/2 — 49

25. Βράλος — — — — — — —

26. Γουρίτσα — — — — — — —

27. Μόδι 41 41 41 — — — 91

28. Σκλίθρος 16 16 16 — 163 — 16

29. Καμάρα — — — — — — —

30. Μαριολάταις 22 22 — — 43 — 15 1/4

31. Αγόριανη 91 91 91 112 — — 76 1/2

32. Στρώμη 55 55 — — 498 1/2 — 36 1/4

33. Κουκοβίτζα 75 2402 75 2380 673 152 1/2 442 1/2 534 1/4 20405 1/2 400 34 4418 1/4

Σελ. 280
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/281.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1. 8619 2 962 1/2 641 1/2

2. 7417 — — — — 2764 1/2 — 70 1/2 —

3. 3681 — — — — 174 3/4 — 102 1/2 —

4. 501 — — — — 1561 — — —

5. 4335 — — — — 493 — — —

6. 7 — — — — — 208 3/4 — 100 1/2 —

/. 8. 1940 _ — _ _ _ _ _ —

9. 1 π 3385 — 326 — — 83 — 49 —

ιυ. 11. 262 1/2 — 5 1/2 —

12. 21 — — — — — — — —

13. — — — — — 237 1/2 — 71 —

14. 476 — — — — 762 — — —

15. 235 — — — — 310 1/2 — — —

16. 294 3 — — — 629 1/2 — — —

17. 301 — — — — — — — —

18. — — — — — — 291 1/2 129 1/2 —

19. — — — — 194 266 1/2 1500 — —

20. 128 — 72 5 — 142 1/2 — — —

21. — — — — — 47 1/2 — — —

22. — — — 22 — — — — —

23. — — — — — 36 1/2 — — —

24. — — — — 206 1/2 — — —

25. — — — — 326 — — 10

26. — — 33 8 — 208 — — —

27. — — — — 300 3000 — — —

28. — — — ' — 280 500 1000 10 —

29. — — — — — 1310 300 — —

oU. 31. _ _ _ 150 1040 140 _ _

32. — — 45 16 — — — — —

33. — — 153 — — — — — —

31334 3 631 51 774 14570 1/2 3231 1501 551 1/2

(18) (19) (20) (21) (22) (23)

1. 20 20 12 4 40

2. — 35 — — — —

3.

4.

5.

6.

Σελ. 281
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/282.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον. Μέρος των εις ιδιοκτήτων σημειωθέντων αμπελώνων της επαρχίας Σαλώνων είναι φυτευμένοι εις εθνικήν γην ως έπεται

Εις Σάλωνα (την πόλιν) στρέμ. 101 1/2

Εις Χρυσόν στρέμ. 64 1/2

Εις Καστρί στρέμ. 75 1/2

Εις Αγιαθύμια στρέμ. 98

Εις Τοπόλια στρέμ. 4 1/2

Εις Πεντόρνια στρέμ. 25

Εις Σεγδήτζα στρέμ. 65 1/4

Εις Καλοπετηνίτζα στρέμ. 24 1/2

Βον. Εκ της εθνικής καλλιεργημένης γης του χωρίου Αγόριανης πεντακόσια εβδομήντα (570) στρέμ. γη αμφισβητείται ως ιδιόκτητος.

(18) (19) (20) (21) (22) (23)

7.

8.

9. — — 80 — — —

10.

11.

12.

13.

14. — 11 16 8 — 17

15. 11 7 10 10 15 12

16. 4 8 11 6 — —

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

15 81 137 36 19 69

Σελ. 282
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/283.gif&w=550&h=800

36*

Πίναξ της Επαρχίας Μαλανδρίνου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Μαλανδρίνον 27 11 26 15 47 1/2

2. Βιτρινίτσα 67 67 38 — 370 1/4 617

3. Βίδαβη 26 15 26 — 2 1/2 64 1/2

4. Σάταινα 6 6 5 2 16 34

5. Ξυλογαδάρα 40 40 — 6 175 282

6. Μηλέαι 14 14 — 15 1/2 60 106 1/2

7. Μάκρυσι 13 13 6 13 1/2 59 50

8. Πλέσα 37 37 22 — 129 1/2 197 1/2

9. Μαραζιά 28 28 74 1/2 122 3/4 94

10. Κίσαλη 29 27 24 — 95 205 1/2

11. Παλαιοχώρι 17 17 1 29 71 73 1/2

12. Καρούτια 17 17 — 29 10 1/2 34

13. Σουργούλα 28 28 7 82 1/2 59 1/2 54

14. Βελινικος 28 28 2 — 79 251 1/2

15. Μονή Ελεούσα — — — 4 2 1/2 22

16. Μονή Αγ. Γεωργίου — — — — 15 30

17. Μονή Κουτζουρός — — — 3 31 179

377 345 157 259 1313 1/2 2342 1/2

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1. 10 1/2 3 15 1/2 224 1/2 600 18 1/2

2. 123 3/4 206 — 315 — 1225 2 15 80 —

3. 43 1/2 31 — 271 — 450 — — — —

4. 7 4 — 11 1/2 — 18 — — — —

5. 354 498 — — 25 500 — — — 20

6. 6 1 9 η

/. 8. 26 _ _ 38 1/2 _ 612 _ _ _ _

9. 26 1/2 6 16

10. 27 3/4 98 4 118 — 710 — — — —

11. 1 3/4 78 1/2 1

12. 1 3/4 74 —

13. 10 365 38 4 — — — — 127 —

14. 7 1/4 156 3 1/2

15. 1 68 —

Σελ. 283
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/284.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

16. 3 50 8 1/2 26

17. 17 126 —

360 1/4 1763 77 1/2 1059 25 4141 20 1/2 15 207 20

Παρατηρήσεις

Εκ των ιδιοκτήτων αμπελώνων του χωρίου Βιτρινίτζας (στρέμ. 123 3/4) είναι φυτευμένοι εις γην εθνικήν μετά την επανάστασιν 14 1/2 στρεμμάτων αμπελώνες οι οποίοι και εισέτι δεν έδωκαν καρπούς.

Ομοίως και εκ του χωρίου Βίδαβης (στρεμ. 43 1/2) οι των 43 στρεμμάτων είναι φυτευμένοι εις γην Εθνικήν από τους κατοίκους προ της επαναστάσεως, επί συμφωνία να μοιράζωνται τον καρπόν εξ ημισείας με το έθνος.

37*

Πίναξ της Επαρχίας Λιδωρικίου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Λιδωρίκι 74 74 53 141 1/2 171 1/2 35 1/2

2. Κλήμα 34 34 2 93 1/2 58 3/4 4

3. Λευκαδίτη 44 37 15 153 1/2 191 3/4 39 3/4

4. Αβορίτη και Μπεσιά 12 12 5 58 1/2 37 1/2 4

5. Κάτω Μουσουνίτσα 33 33 — 77 1/2 115 27 1/4

6. Καριά 23 23 1 — 9 22

7. Κριάτσι 19 19 — 23 82 1/2 —

8. Γρανίτσα 121 121 — 548 1/2 349 1/2 86

9. Κάμπος 15 15 — 22 10 1/2 23 1/2

10. Αλουποχώρι 18 18 — 118 168 38

11. Κονιάκου 19 19 — 27 3/4 93 12 3,4

12. Σκάλα 22 22 — — 73 —

13. Παλαιοκάτουνον 45 45 — 138 210 1/2 5

14. Πενταγίους 78 78 — 171 321 1/2 —

15. Σουρούστι 20 20 — — 73 1/2 —

16. Νούτσομβρον 34 34 — 1 209 1/2 —

17. Στήλια 24 24 — 66 56 32 1/2

Σελ. 284
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/285.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

18. Σεβεδίκον 54 36 32 36 1/2 198 1/2

19. Στρούζα 26 24 4 9 1/2 222 1/2 —

20. Παλαιοξάρι 73 73 — 129 1/2 120 3

21. Κάτω παλαιοξάρι 51 51 — 78 1/2 68 1/2 1/2

22. Κωστάρτσα 95 95 — 167 260 —

23. Μπερεθιώτισσα 26 26 3 98 67 1/2 12 1/2

24. Άνω Μουσουνίτσα 79 79 — 240 1/2 320 25 3/4

25. Ζουριάνου 32 32 — 83 1/2 128 1/2 3 1/2

26. Συκέα 18 18 — 85 3/4 115 3/4 6 1/2

27. Άβορον 24 24 18 23 1/2 78 1/2 —

28. Ντρεστενά 31 31 — 116 94 1/2 —

29. Γκουμνή 20 20 — 17 12 1/2 4 1/2

30. Βοστινίτσα 64 64 — 193 3/4 447 3/4 48

31. Λυκοχώρι 20 20 11 110 1/2 10 26

32. Αρτοτήνα 134 134 — 43 693 1 1/2

33. Λούτσοβον 11 11 2 45 97 1/2 —

34. Κουπάκι 23 23 — 69 1/2 127 1/2 —

35. Αγλαβίτσα 11 11 8 29 1/2 133 1/2 —

36. Μαραθία 12 1 12 — — 5

37. Μπραΐλα 33 4 30 — 14 —

38. Τρυβίδι 5 1 5 — 3 —

39. Καρδάρα 12 12 3 7 1/2 — 42 1/2

40. Κερασία 2 2 — 23 4 —

41. Χινδίρ τσαούς 34 1 34 — 2 —

42. Καραμπάσι — — — — — —

43. Αλή Εφέντη 7 3 4 — 1 —

44. Κάτω κλήμα 39 39 — 2 — 36 1/2

45. Σουλές 2 2 — — — —

46. Αλατσάς και αμπέλια 8 1 8 — 3 —

47. Λόγγος 3 — 3 — — —

48. Μαραβέλι 3 3 — 17 1/2 16 —

49. Βλαχοκάτουνον 13 13 13 — 119 —

50. Κακούρι και Πασάκου 7 3 5 4 — 5

51. Σεριβέλι 3 3 — 19 84 —

52. Παραδείσι 23 5 19 4 1/2 — —

53. Εδώθεν Xάρμενα 23 13 15 — 11 1/2 —

54. Μέρος Χάρμενα και τσόφλια : 22 1 22 — 4 1/2 —

55. Λεύκα, τραγουδάκι και Καλανάκι 26 24 4 _ 1 1/2 _

56. Βλαχοβούνι 10 1 — 20 37 —

57. Άγιος Νικόλαος — — 2 — — —

58. Μονή Βαρνάκοβα — — — — — 26

59. Μετόχ. Αγ. Μαρίνας — — — — 43 3/4 —

60. Μονή προδρόμου εις Αρτοτήνα _ _ _ 20 10 1/2 11 1/2

61. Μετόχιον Αγ. Παντελεήμ. - — — 11 9 1/2 —

1716 1527 343 3334 3/4 5791 588 1/2

Σελ. 285
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/286.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1. 199 1/2 109 1/2 91 1/2 124 1/2

2. 131 1/4 74 1/4 — — — - - - 30 3

3. 198 3/4 — — — 11 - - - 64 _

4. 26 — — 2 1/2 5 3 - 20 33 1/2 5 1/2

5. 94 — — — 7 — - 6 -— —

6. 57 27 — 11 ___

7. 4 8 1/2 — 6 1/2 1 — - 10 — —

8. 139 1/2 92 1/4 — 10 1/4 76 — - 22 — _

9. 73 1/2 7 — — 12 — - - _ _

10. 57 7 — 11 1/2 28 — - 154 — _

11. 77 1/4 — — 6 — — - 9 — _

12. 70 4 1/2 — 14 1/2 —

13. 16 1/2 17 1/2 — 17 1/2 43 — - 75 — —

14. — 31 — 24 77 — - 122 — —

15. 19 1/2 — — 10 10 — - 28 — —

16. 48 1/2 1/2 — 12 1/2 1 — - 188 — —

17. 91 1/2 11 1/2 — 1 82 — - 11 — —

18. 4 8 1/2 — — 14 — - — 17 39 1/2

19. — — — — 3 — - — 8 17 1/2

20. 28 1/2 53 — 7 1/2 100 6 - 10 — —

21. 2 1/2 27 — 1 37 12 - 3 —

22. 60 17 — 7 3/4 39 1 - 178 — —

23. 14 1/2 12 — 4 1/2 43 1 - 1 2 —

24. 70 — — — 35 — - 32 — —

25. 33 24 — 12 1/2 62 — - 154 — —

26. 28 1 — 3 1/4 32 — - 3 — —

27. 6 21 — 5 1/2 4 — - 16 74 —

28. 14 20 — 12 96 — - 28 — —

29. 92 1/2 3 — - - — - — — _.

30. 97 1/2 41 — - 8 — - 12 — —

31. 14 1/2 7 1/2 — 3 4 — - 7 3 2 1/2

32. 25 1/2 59 1/2 — 49 1/2 21 — - 108 — —

33. 13 1/2 3 — 3 1/2 9 — - 39 8 8

34. 22 2 — 11 1/2 20 2 - 64 — —

35. — 3 1/2 — _ 9 — - — 47 —

36. 6 10 — 158

37. — — 126 1/2

38. — — 133 3/4

39. 17 1/2 16 1/2 — — _ — - — — -

40. 22 — — 1 1/2 _ _ _ 9 _ _

41. — _ 61

42. —

43. 85 _ 10

44. 206 44 1/2 28 _ _ _ _ _ _ _

45. — _ 40

46. — _ 15 1/2

47. —

48. 9 — — 1 - — - 12 — -

Σελ. 286
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/287.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

49. 43 1/2 52

50. 14 — — — — — — — — 10 1/2

51. - — 30 — — 6 — 10 — —

52. 35 70 29

53. 30 24 1/2

54. — — 38

55. 79 1/2 — 5 1/2

56. 10 — — 8 —

57. 58. 234 1/2 22 25 1/2 — 5 4 24 — —

59. — 2 1/2 — 1/2 — — — — — —

60. 18 1/2 9 — — 8 — — 40 — —

61 — 2 1/2 — 1/2 6 — — 6 —

2596 3/4 824 83 227 1/4 903 36 4 1463 466 3/4 867 1/4

(18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (26) (26)

1. 44 255 3

2. — 7 1/2

3. 4 1/2 12

4. _ 55 1/2

5. —

6. 7. 8. 9. — —

10.

11. _ _

12. 22 _ - - _ - - - -

13.

14. _

15. _

16. _

17. _

18. _ 69

19. _

20. _

21.

22.

23. 1/2 1/2

24. _

25.

26.

Σελ. 287
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/288.gif&w=550&h=800

 (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (26) (26)

27.

28. 9Q —

30.

31. 9 1/2 3 3

32. _

33. _ 22

34.

35. — 12

36. — 486 2 — — 4 3 8 87

37. _ 1205

38. _ 105

39. _ 50

40. _

41. _ 1050

42. 54 136

43. _ 800

44. _

45. 226 80 _ _ 3 _ - _ _

46. — 1075

47. 493 104 _ 80 — 15 - 5 10

48. _

49. _ 33

50. _ 1215

51. _

52. _ 465

53. — 190

54. — 1205

55. — 1187 — 6 — — 10 4 —

56. 388 279 5

57. — _

58. — —

59. —

60. —

61. —

1219 1/2 101231/2 8 86 3 19 13 22 97

Παρατηρήσεις

Αον. Τα εις την στήλην των εθνικών ακαλλιεργήτων αμπελώνων σημειούμενα διά το χωρίον Λόγγον 80 στρέμματα είναι σταφιδαμπελώνων.

Σελ. 288
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/289.gif&w=550&h=800

38*

Πίναξ της Επαρχίας Ναυπάκτου και Βενέτικου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Γαλατάς 44 44 6 61 1474

2. Γαβρολίμνη 22 13 13 — 375 — — — _

3. Καλαβρούζα — — — — — — — — _

4. Αγραπηδόκαμπος — — — — — — — — _

5. Καρβουνοχώρι — — — — — — — — _

6. Μάζι — — — — — — — — _

7. Μαμάκου — — — — — — — _ _

8. Κατυλλόκαμπος — — — — — — — — _

9. Βομβοκός 18 18 — — 56 — 116 4 _

10. Αφροξυλιά 9 9 — — 38 17 6 4 _

11. Μαμουλάδα 15 15 — — 50 42 67 4 _

12. Ευρώστιανη 18 18 — — 71 69 19 — _

13. Φαμήλα 16 16 — — 66 46 20 3 __

14. Νεόκαστον 18 18 2 — 40 17 25 5 _

15. Σκάλα 17 17 — — 80 24 45 5

16. Παλαιοχωράκι 4 4 — — 12 6 43 — _

17. Ναύπακτος 66 42 28 — 10 282 _ _

18. Μάρθ. Ναυπάκτου 10 10 10 — — 162 — _

19. Μονή προδρόμου — — — 54 — 796 154 -, _

20. Μονή Αγ. Γεωργίου Κονταρά — — — — — 100 100 - _

21. Μονή Παναγ. Φιλοθέου — — — 42 — 46 220 — 25-

257 222 59 157 788 2809 1097 25 25

(11) (12) (13) (14) (15) (16)

t. 82 4718

2. — 114 460 2266 — —

3. — — — 50 —

4. — 15 100 85 —

5. — — 30 170 —

6. — — — 30 —

7. — — 30 300 —

8. Q 218 — 62 4590 — —

y. 10.

11.

Σελ. 289
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/290.gif&w=550&h=800

 (11) (12) (13) (14) (15) (16)

12.

13.

14. — 15 — — — —

15. —

16.

17. — 269 60 1265 16 60

18. 87 — 6944 1069 — —

19.

20.

21.

387 413 12404 9825 16 60

Παρατηρήσεις

Αον. Επειδή εις τα ανά χείρας μας έγγραφα δεν σαφηνίζεται ποία εκ των σημειουμένων εις τον παρόντα πίνακα χωρίων ανήκουν εις την επαρχίαν Ναυπάκτου, και ποία εις την του Βενετικού συνετέθη εξ ανάγκης ένας κοινός πίναξ και των δύο επαρχιών.

Βον. Κατά τας δύο επαρχίας ευρίσκονται μύλοι ιδιόκτητοι αβλαβείς

Εις την Μονήν Προδρόμου 2

Εις την της Παναγίας Φιλοθέου 2

Εις την του Αγίου Γεωργίου Κονταρά 1

Εις την Μαμουλάδα 1

Εις την Ευρώστιανην 2

Όλοι 8 Γον. Ευρίσκονται προσέτι και Εθνικών μύλων ερείπια

Εις Γαλατάν 1

Εις Γαβρολίμνην 1

Εις Χαλίλαγα 1

Εις Παϊραμλή 1

Εις Ναύπακτον 2

Εις Καμαρούλαις 1

Όλοι 7

Δον. Οι εις Ναύπακτον σημειούμενοι ως εθνικοί αμπελώνες στρεμμ. 16 είναι σταφιδαμπελώνες. Εκαλλιεργήθησαν δε κατά το 1829 έτος παρά του Κυρίου Πάνου Αλεξίου, ως αναφέρει ο κατά την Δυτικήν Ελλάδα έκτακτος Επίτροπος δι’ εγγράφου του υπ’ αριθ. 818 της 7ης Ιουνίου 1830 προς την επί της Οικονομίας Επιτροπήν.

Σελ. 290
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 271

  32*

  Πίναξ της Επαρχίας Μενδενίτσης

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

  1. Μενδενίτσα 300 200

  2. Καραβίδια — 30

  3. Ριτσέρι — — — — 50 350 35

  4. Εργίνη 11 11 1 — — 410 200

  5. Κατιμάταις 1 — 1 — — — —

  6. Χάρμα 2 — 2 — — — —

  7. Κόμνινα 10 10 5 — — 75 50

  8. Πικράκι 6 — 6 — — — —

  9. Μουζήκα 1 — 1 — — — 50

  10. Καρυαί 3 3 — 50 — 1200 100

  11. Νεοχώρι 3 — 3 — — — —

  12. Ανίβιτσα — — — — — — —

  13. Καθάραις 5 — 5 — — — —

  14. Πασάταις 4 — 4 — — — 50

  15. Καινούριον 28 10 21 — — 487 600

  16. Δερβισάταις 17 4 13 — — 46 —

  17. Άνταρρα 7 7 7 — — 15 300

  18. Μώλος 4 4 — 14 — 370 2000

  19. Ξυλική 21 21 — 144 — 1266 18 1/2

  20. Βερνίτσα 21 21 — 20 — 995 29

  21. Παλαιοχώρι 4 4 — — — — 7 1/2

  22. Μπαχούμι 4 4 — — — 230 4

  2,3. Τλούνιστα 14 14 — — — 365 32 1/2

  24. Τουρκοχώρι 4 4 — — — 2318 200

  25. Λεύτα — — — — — — —

  26. Σλέμπεσι 10 — 10 — — — —

  27. Δρυχμάνι 12 9 12 — — 27 105 1/2

  28. Καρβασαράς 4 — 4 — — — —

  29. Αλισιάχου 2 — 2 — — — —

  30. Σουβάλα 143 143 — 543 — 1369 1/2 27 1/2

  31. Μονή Άγ. Ιωάννης 50 —

  32. Μονή Αγ. Μεταμορφώσεως 930 10

  33. Μονή Άγ. Γεώργιος 341 269 98 771 50 ' 1400 12238 1/2 40 4089 1/2