Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Κώστας Κωστής
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:342
 
Θέμα:Αλληλογραφία Καποδίστρια (Επιστολές προς διαφόρους)
 
Στατιστικαί παρατηρήσεις (1828-1830)
 
Χρονική κάλυψη:1827-1831
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 39.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 262-281 από: 341
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/262.gif&w=550&h=800

 (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18 (19)

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. — 10627 50 12238 1/2 300 150 5184 6850' 400 — 2342 1/4 588 1/2 2596 3/4 980 4089 1/2 968 3/4 904 4418 1/4 360 1/4 824 1225 31334 1763 83 4 1/2 3 227 1/4 11 80 172 3860 631 903 6 — 36 '4 141 51 1463

2809 1097 1 2809 1097 — 12637 — 13619 2091 1/2 37523 1/2 2048 11268 1/2 - 19936 - 67030 7289 21883 25 25 1164 3164 1551 3439 1/2 19 423 25 25 30195 1927 880 125 300 100 10 518 55 — 6598 276

20360 238168 23309 3/4 167730 244 3/4 6175 97 1906 12092

(20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)

1. 2. 86 1/2 9751 — — — 180 _ —

Ο. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 624 6608 1138 4090 10257 1/2 774 14570 1/2 77 1/2 1059 466 3/4 876 1/4 165 2850 17852 16000 25 1219 1/2 52897 106400 9699 11050 3231 1/2 4141 10123 400 — 85 1/2 — 30 284 33 — 1501 20 1/2 — 8 20 6 551 1/2 15 86

] 387 213 433 413 19 354 2558 1092 1368 12404 4387 16209 9825 4344 6326 29428 50784 4805 12900 2000 300 16 56 18 787 1/2 6 171

Σελ. 262
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/263.gif&w=550&h=800

 (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)

22. 23. — 700 105 — 9214 — 7246 — — — —

71513/4 508751/4 717111/2 319514 15300 480 2839 1/2 855 1/2

(28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 210 691 15 207 3 70 500 202 152 81 19 514 651 2734 137 20 13 76 79 36 22 28 262 — 192 19 69 97

] - 60

173 83 111 410 240 8 14 17 — 837 20 1699 143

1493 980 552 4091 230 67 3299

’ Ανακεφαλαίωσις τής έκτάσεως όλης τής γής Ποτιστική στρέμμ. Ξερική ’Ιδιόκτητα ’Αμπελώνες Κήποι 26700 1/4 322040 1/2 23309 3/4 244 3/4 372295 1/4

’Εθνικά Ποτιστική Ξερική Βαλτώδης Πετρώδης ’Αμπελώνες Κήποι 78863 1/4 390389 1/4 15300 480 3696 552 841574 3/4 469279 1/2

Σελ. 263
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/264.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον. Καθ’ όλην την Στερεάν Ελλάδα ευρίσκονται 57 μοναστήρια και μετόχια, τα οποία εμπεριέχονται εις τον αριθμόν των κωμοπόλεων, χωρίων, κλπ., συμπεριελήφθησαν δε εις μίαν και την αυτήν κατηγορίαν αι κωμοπόλεις, τα χωρία και αι τοποθεσίαι, διότι παντού σχεδόν υπό την γενικήν ονομασίαν χωρία εύρομεν αναφερομένας και τας κωμοπόλεις και τας τοποθεσίας.

Βον. Εις τα ανά χείρας μας έγγραφα των τοπικών Αρχών και Ειδικών Επιτροπών δεν ευρέθη ουδεμία πληροφορία περί της Αττικής, Θηβαΐδος και Λεβαδείας, εσημειώθη δε ο αριθμός των χωρίων τούτων κατά τινα πίνακα στατιστικόν, παρουσιασθέντα εις την Κυβέρνησιν κατά τον Αύγουστον του 1828 έτους παρά του Κυρίου Βιάρου Καποδίστρια.

Γον. Το όρον της αναλογίας του σημειωθέντος εις τον παρόντα πίνακα αριθμού των οικογενειών προς τα χωρία δέκα επτά Επαρχιών της Στερεάς Ελλάδος λαβόντες βάσιν εις τον υπολογισμόν του πληθυσμού και των λοιπών μερών του αυτού Τμήματος, ευρίσκομεν ότι εξ Επαρχίαι, διά τας οποίας μόνον τον αριθμόν των χωρίων γνωρίζομεν, έχουν 11886 οικογενείας, άρα όλοι οι κάτοικοι της Στερεάς Ελλάδος αποτελούν κατά τον υπολογισμόν 22787 οικογενείας.

Επειδή δε ο αριθμός των ατόμων ουδεμιάς Επαρχίας της Στερεάς Ελλάδος δεν είναι γνωστός ώστε να χρησιμεύη ως όρος αναλογίας των οικογενειών προς τα άτομα, κατά τούτο το Τμήμα του Κράτους, εβιάσθημεν να λάβωμεν ως βάσιν τον μέσον όρον της αναλογίας ταύτης, όπως την εύρομεν εις την Πελοπόννησον, ο μέσος όρος ούτος είναι άτομα 4 1/3 κατ’ οικογένειαν, άρα αι 22787 οικογένειαι της Στερεάς Ελλάδος σύγκειται από άτομα 98744.

Δον. Εκτός ότι διά τας πλειοτέρας Επαρχίας δεν υπάρχει ουδεμία πληροφορία περί του αριθμού των εχόντων ιδιοκτησίας και καλλιεργούντων Εθνικά, ουδ’ αφ’ όσας έχομεν ειδήσεις διά τας λοιπάς επαρχίας προκύπτει κανέν δεδομένον χρήσιμον εις το να γνωρισθή η ποσότης αυτών κατά την προσδοκίαν της Κυβερνήσεως. Επειδή πρώτον πολλοί πολίται έχοντες ιδιοκτησίας ή καλλιεργούντες εθνικά εις διάφορα χωρία, ενίοτε και εις διαφόρους επαρχίας, ευρίσκονται καταγεγραμμένοι εις τον κατάλογον εκάστου χωρίου, όπου κείται μέρος της ιδιοκτησίας των, ή μέρος εθνικής γης, την οποίαν καλλιεργούν, ώστε είς και ο αυτός αριθμός ενίοτε δις ή τρις· και δεύτερον επειδή οι ίδιοι κτηματίαι είναι, ως επί το πλείστον, οι καλλιεργούντες εθνικά.

Εον. Όλαι αι περί της Στερεάς Ελλάδος πληροφορίαι είναι ατελέσταται, διότι οι εις τας διαφόρους Επαρχίας διορισθέντες να συλλέξωσι στατιστικάς γνώσεις δεν εννόησαν ότι έπρεπε ν’ αναφέρουν περί εκτάσεως όλης της επιφανείας της γης, εθνικής και ιδιοκτήτου, αλλά κατέγραψαν μόνον την καλλιεργούμενην εκείνο το έτος γην, ή την μέλλουσαν να καλλιεργηθή το ερχόμενον αλλά και

Σελ. 264
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/265.gif&w=550&h=800

τοιαύτης γενομένης της καταγραφής οι κάτοικοι των χωρίων έκρυψαν το περισσότερον μέρος και της Εθνικής και της ιδιοκτήτου γης, κατά την μαρτυρίαν πολλών Διοικητών καί τινων εκ των Ειδικών Επιτροπών. Σημαντική δε ατέλεια προκύπτει ακόμη εις την καταμέτρησιν της γης και από την ασυμφωνίαν των κατοίκων εις τον υπολογισμόν του στρέμματος.

Στον. Από δύο στατιστικούς πίνακας, τον μεν της Ανατολικής Ελλάδος, τον δε της Δυτικής, δοθέντος εις το Πανελλήνιον κατά το 1828, εξάγονται αι εφεξείς γνώσεις περί εκτάσεως της επιφανείας της ιδιοκτήτου και εθνικής γης των εις τον παρόντα πίνακα σημειωμένων επαρχιών

Γη στρέμμ. 1085250

Ιδιόκτητα Αμπελώνες 79180 1666410

Περιβόλια 1980 1886170

Ανατολικής Γη 716250

Ελλάδος Εθνικά Αμπελώνες 1830 719760

Περιβόλια 1680 2883100

Γη 749600

Ιδιόκτητα Αμπελώνες 64560 817660

Σταφιδαμπελ. 3500

Δυτικής 996930

Ελλάδος Γη 179120

Εθνικά Σταφιδαμπελ. 150 179270

Ζον. Εις τας επαρχίας Σαλώνων και Μαλανδρίνου ευρίσκονται αμπελώνες ιδιόκτητοι φυτευμένοι εις γην εθνικήν στρεμμάτων 519 1/4, οίτινες και εσημειώθησαν ομού με τους ιδιόκτητους.

Ηον. Εις τας επαρχίας Λιδωρικίου, Ναυπάκτου, Μεσολογγίου, Ανατολικού, Ζυγού και Βλοχού ευρίσκονται σταφιδαμπελώνες εθνικοί 241 στρεμμάτων και ιδιόκτητοι 1785 συμπεριλαμβανόμενοι με τας αμπέλους εις την στήλην των αμπελώνων, ως φαίνονται εις τας παρατηρήσεις των Επαρχιακών Πινάκων.

Θον. Εις τας επαρχίας Μεγαρίδος, Μενδενίτσης, Ζυγού και Βάλτου ευρίσκονται δάση εθνικά μεν στρεμμάτων 19785, ιδιόκτητα δε 4145.

Ιον. Περί εθνικών και ιδιοκτήτων φθαρτών κτημάτων δεν περιέχουν ουδεμίαν σχεδόν πληροφορίαν τα ανά χείρας μας έγγραφα όσας δε ατελεστάτας γνώσεις περί τούτων ευρέθησαν εσημειώθησαν εις τους ανήκοντας Επαρχιακούς Πίνακας.

Σελ. 265
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/266.gif&w=550&h=800

30*

Πίναξ της Επαρχίας Μεγαρίδος

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Μέγαρα Κωμόπολη

2. Μάζι 403 403 — — 18783 1/2 —

3. Κνέτα

4. Πέρα Χώρα Κωμόπ. 289 289 — — 936 2874 1/2

5. Εξαμίλια 27 — 27 — — —

6. Κούνδουρα 288 288 288 24 10577 5983

7. Ελευσίς — — — — — —

8. Πίσσα 93 93 93 44 459 1/2 1251 1/2

9. Σουσάκι — — — — — —

10. Βίλια 222 222 222 160 3/4 385 7511

11. Μονή φανερωμ. — — — — 800 —

12. Μονή Άγ. Ιωάννης

Πρόδρομος — — — — 228 50

13. Μονή Οσίου Μελετίου — — — 1200 1100

1322 1295 630 228 3/4 33369 18769

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1·1 2. 3. 437 1/2 .30178 108 1271

4. 311 1/2 31431 1746 1854

b. 6. 11 21916 — 140 86 1/2 101 — — —

1. 8. 36 1/2 3143 28 272 — 7600 — — —

y. 10. 11. 12. 158 4335 3800 — 10 — 150 1900 180 210 70

13. 8 15 168 800 20 16 - — — — —

977 1/2 95773 1902 3563 86 1/2 9751 180 210 70

Σελ. 266
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/267.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον. Καθ’ όλην την Μεγαρίδα ευρίσκονται 247440 πεύκαι από τας οποίας συνάγουν οι κάτοικοι σημαντικήν ποσότητα ρυτίνης.

Βον. Ευρίσκονται προσέτι και δάση εις μεν την πέρα χώρα στρέμματα

5471/2

εις δε την Πίσσαν 447

όλα στρέμματα 994 1/2

συμπεριλαμβανομένων εις την ενταύθα σημειουμένην ποσότητα των ακαλλιεργήτων ξερικών εκάστου των ειρημένων χωρίων.

Γον. Η Εθνική γη της Ελευσίνος στρέμματα 7600 καλλιεργούνται κατ’ έτος από τους κατοίκους των Κουνδούρων· η του Σουσακίου στρεμμ. 330 από τους Πισσιώτας, και η της Βίλιας στρέμματα 1900 από τους ίδιους Βιλιώτας.

31*

Πίναξ της Επαρχίας Ταλαντίου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Ταλάντι 76 31 73 72 30 746

2. Σκεντέρ αγά 16 7 16 — 28 29 20 1/2

3. Λιβανάταις 39 — 39 — — 60 —

4. Μούλκι 22 — 22 — — - _

5. Κυπαρίσσι 9 — 9 — — - —

6. Γαρδινίτσα 9 — 9 — — - —

7. Προσκυνά 13 — 13 — — - —

8. Μαλεσίνα 47 38 41 — — - 46 1/2

9. Μάζι 10 7 10 — 14 - 10 1/2

10. Καλύβια Πύργου 2 — 2 — — - —

11. Ράδου 7 6 5 — 74 102 4

12. Λούτσι 6 6 6 — — 30 —

13. Κολάκα 9 9 0 — 65 258 3 1/2

14. Παύλου 26 26 7 — 96 1453 17 1/2

15. Καλαπόδι 13 — 13 — 14 140 103

10. Ζέλι 13 1 12 — — — 4

17. Βάλτεσι 6 — 6 — — 8 —

18. Δριόμπεϊ 6 — 6 — — — —

19. Μπέλεσι 1 — 1 — — — _

20. Μπογδάνου 3 — 3 — 5 — —

21. Αρκουδάρεια 3 — 3 — — — —

Σελ. 267
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/268.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

22. Δόριζα 2 2

23. Τζάρεσι 1 — 1 — — — -

24. Γολέμι 10 4 8 — 16 97 -

25. Κουβούλιανα 1 — 1 — — — -

26. Σιφάκα 10 — 10 — 34 — -

27. Καμαλάκι 4 — 4 — — — -

28. Αγνάντι 7 2 5 — 9 135 -

29. Ταλακλί 5 — 5 — — 5 -

30. Ανεμόρευμα 1 — 1 — — — —

31. Βορλοβός 11 11 11 — — 66 -

32. Λογγός 9 1 8 — 70 400 -

33. Μελιδόνο 10 — 10 — — — -

34. Δημητράκη 5 — 5 — — 75 —

35. Αρκίστα 8 8 — 8 165 1/2 1120 -

36. Μονή Αγ. Αναργύρου — — — — 228 1317 3

37. Μονή Αγ. Γεωργίου — — — — 145 1250 8

38. Μονή Αγ. Τριάδος — — — — 220 1600 -

39. Μονή του Προφ . Ηλίου — — — — 92 1084 13 1/2

40. Μονή Βίλιβο — — — — 93 1365 -

41. Μονή Αγία — — — — 50 — -

42. Μονή Κληνή — — — — — 3 -

420 157 367 8 14901/210627 980

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1. 1259 1/2 7000 133

2. — — 8 657 — 2850 — _ 15 _ 17

3. — — 83 1212 1/2 — 8850 — _ _ _

4. — — — 480 — 3000 — _ _ _ _

5. — — — 55 — 1100 — _ _ _ _

6. — — — 109 — 1347 — _ _ _ ^_

7. — — 265 128 100 1600 — _ 200 _ _

8. 108 — — 412 — 1000 — _ 476 _ _

9. 63 — 73 40 400 — _ _ _ _

10. — — — 155 — 400 — _ _ _ _

11. — — — 39 — 950 — _ _ _ _

12. — — — 131 — 600 — _ _ _ _

13. — — — — — 200 _ _

14. 24 — — 34 — 550 — _ _ _

15. 5 — 386 25 3000 — 58 1/2 _ _ _

16. — — — 215 1/2 — 2400 — 27 _ _ _

17. — — — 161 — 1700 — _ _ _ _

18. — — 15 82 — 700 — _ _ _ _

19. — — — 50 — 2700 — _ _ _ _

20. — — 20 65 — 2650 — _ _ _ _

21. — — 35 — — 450 — _ _ - _

Σελ. 268
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/269.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

22. 12 500 200

23. — — — 10 — 950 — _ _ _ _

24. — — — 63 1/2 — 1800 — _ _ _ _

25. — — — 23 — 400 — — _ _ _

26. — — — 130 — 600 200 _ _ _ _

27. — — — 91 — 700 — _ _ _ _

28. — — — 66 — 100 — _ _ _ _

29. — — 18 73 — 1400 — _ _ _ _

30. — — 10 5 — 300 — _ _ _ _

31. — — 100 69 — 200 — _ _ _ _

32. — — 20 105 — 1300 — — _ _ _

33. — — 50 220 — 650 — _ _ _ _

34. — — — 42 — 350 — — — _ _

35. — — — — — — — 2

36. — — — — — — — _ _ _ _

37. 1000 — — — — — . — 500 —

38. 30 — — — — — — _ _ _ _

39. 40. — 6 — — — — — — — — —

41. — — — — — — —

42. — — — — — — — — — — —

1225 11 624 6608 165 52898 400 85 1/2 691 500 152

(20) (21) (22) (23)

1. 2. 3. 4 234 68 21 256

5. 6. 7. ο 229 - — —

σ. 9.

10. 11. — — — —

12. 13. 1 Λ - - — —

1 Lk . 15. 19 2 Ζ

16. 34 5 2 —

17. — — — —

lo. 19.

20

21. _ _ _

Σελ. 269
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/270.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον. Οι κάτοικοι της πόλεως Ταλαντίου έχουν και ιδιόκτητον γην, υπολογιζομένην ίσην με το όγδοον της Εθνικής, καθά αναφέρει η κατ’ εκείνην την Επαρχίαν Ειδική Επιτροπή δεν εσημειώθησαν εις τους παρ’ αυτής συνταχθέντας καταλόγους, επειδή δεν έτυχον παρόντες οι πλειότεροι κάτοικοι, και έμενεν άγνωστος η ποσότης της ιδιοκτησίας εκάστου.

Βον. Τα ιδιόκτητα όσα είναι σημειωμένα εις χωρία, των οποίων οι κάτοικοι δεν έχουν ιδιοκτησίας, ως επί παραδείγματι τα εις Λιβανάταις και Καλαπόδι, ανήκουν εις τας εκκλησίας των αυτών χωρίων.

Γον. Οι κάτοικοι της Γαρδινίτζας διϊσχυρίζονται ότι η Γη του χωρίου των είναι ιδιόκτητος αλλ’ η Ειδική Επιτροπή πληροφορηθείσα άλλοθεν περί αυτής την εσημείωσεν ως εθνικήν.

Δον. Οι κάτοικοι του χωρίου Μαλεσίνα απαιτούν ως ιδιοκτησίαν των μέρος της Εθνικής Γης του χωρίου των την οποίαν εκχερσομένην ούσαν εκαλλιέργησαν.

Εον. Κατά τας πληροφορίας τας οποίας λέγει ότι έλαβεν η Ειδική Επιτροπή το έν πέμπτον μόνον του χωρίου Αρκίτσαις είναι ιδιόκτητα, τα δε τέσσερα πέμπτα εθνικά.

(20) (21) (22) (23)

22. 23. 24. 25. 26. — — — —

Δ J. 28. 29. 30. 31. — - - —

όΔ. 33. 34. — — — —

35. — 3 3 6

36. — — — —

à J . 38. 39. — — — —

40. 41. 42. — — — —

514 76 28 262

Σελ. 270
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/271.gif&w=550&h=800

32*

Πίναξ της Επαρχίας Μενδενίτσης

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Μενδενίτσα 300 200

2. Καραβίδια — 30

3. Ριτσέρι — — — — 50 350 35

4. Εργίνη 11 11 1 — — 410 200

5. Κατιμάταις 1 — 1 — — — —

6. Χάρμα 2 — 2 — — — —

7. Κόμνινα 10 10 5 — — 75 50

8. Πικράκι 6 — 6 — — — —

9. Μουζήκα 1 — 1 — — — 50

10. Καρυαί 3 3 — 50 — 1200 100

11. Νεοχώρι 3 — 3 — — — —

12. Ανίβιτσα — — — — — — —

13. Καθάραις 5 — 5 — — — —

14. Πασάταις 4 — 4 — — — 50

15. Καινούριον 28 10 21 — — 487 600

16. Δερβισάταις 17 4 13 — — 46 —

17. Άνταρρα 7 7 7 — — 15 300

18. Μώλος 4 4 — 14 — 370 2000

19. Ξυλική 21 21 — 144 — 1266 18 1/2

20. Βερνίτσα 21 21 — 20 — 995 29

21. Παλαιοχώρι 4 4 — — — — 7 1/2

22. Μπαχούμι 4 4 — — — 230 4

2,3. Τλούνιστα 14 14 — — — 365 32 1/2

24. Τουρκοχώρι 4 4 — — — 2318 200

25. Λεύτα — — — — — — —

26. Σλέμπεσι 10 — 10 — — — —

27. Δρυχμάνι 12 9 12 — — 27 105 1/2

28. Καρβασαράς 4 — 4 — — — —

29. Αλισιάχου 2 — 2 — — — —

30. Σουβάλα 143 143 — 543 — 1369 1/2 27 1/2

31. Μονή Άγ. Ιωάννης 50 —

32. Μονή Αγ. Μεταμορφώσεως 930 10

33. Μονή Άγ. Γεώργιος 341 269 98 771 50 ' 1400 12238 1/2 40 4089 1/2

Σελ. 271
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/272.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1. 6000

2. 30 — 200 2500 — —

3. — — 150 1800 — —

4. 50 15 250 2500 — —

5. — 3 — 2000 — —

6. — 15 1/2 — 1300 — —

7. — 25 150 3000 — —

8. — 29 — 1500 — —

9. — 4 — 600 — 10

10. — — — 1500 — —

11. — 22 — 300 — —

12. — — — 1500 — —

13. — 27 — 3100 — —

14. — 48 — 2500 — 10

15. —

16. — 46 — 4000 — —

17. — 142 — 3000 — —

18. — — — 32000 — —

19. — — — 180 — —

20. —

21. — 30 60 4400 30 —

22. — — — 40 — —

23. — 20 40 380 — —

24. — 293 — 10000 — —

25. — — — 3000 — —

26. — 64 — 6000 — —

27. — 145 — 6000 — —

28. — 37 — 3000 — —

29. — 11 1/2 — 800 — —

30. —

31. —

32. — 159 2000 3500 — —

33. —

80 1138 2850 106100 30 20

Παρατηρήσεις

Αον. Εις την περιοχήν του παλαιού χωρίου ευρίσκεται δάσος εκτάσεως περίπου τριών χιλιάδων στρεμμάτων εμπεριλαμβάνεται δε η έκτασις αυτή εις τα στρέμματα 4400 τα εις την στήλην της ξερικής ακαλλιεργήτου σημειωθέντα.

Βον. Η Ειδική Επιτροπή παρατηρεί σύμφωνα με την Δημογεροντίαν της Μενδενίτσης ότι το χωρίον Σουβάλα οικειοποιήθη ως κτήμα του ο Αλή πασάς εις τα 1819, ότι δεν έλαβεν ούτος καρπόν τινα διά τον συμβάντα κατα-

Σελ. 272
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/273.gif&w=550&h=800

κατατρεγμόν του, ότι μετ’ αυτόν έμεινεν πάλιν η ιδιοκτησία εις τους ιδίους κατοίκους, αναγνωρισθείσα τοιαύτη από την τότε Οθωμανικήν Διοίκησιν, και ότι απεδεκατίσθη ως ιδιόκτητος εις τα 1830.

η γη του χωρίου τούτου είναι πολλά λεπτή αλλά ποτίζεται εις το περισσότερον μέρος του 1/3.

Γον. Οι περισσότεροι των κατοίκων της Επαρχίας Μενδενίτσης έλλειπον εις άλλα μέρη, ότε εγένετο η καταγραφή της εθνικής και ιδιοκτήτου γης της.

33*

Πίναξ της Επαρχίας Ζητουνίου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Παύλιανη και Κούβελος 94 94 28 129 1/4 227 1/2 — 150

2. Σκλιθράκι — — — — — — —

3. Λιθαρόστρογγα — — — — — — —

4. Καταβόθρα — — — — — — —

5. Τσιπράκο — — — — — — —

6. Βελούχι — — — — — — —

7. Σέμπι — — — — — — τ—

8. Κουμαρίτσι — — — — — — —

9. Δύο Βουνά — — — — 498 — —

10. Δέλφινος — — — — — — —

11. Βαρδάταις — — — — — — —

12. Αλπόσπητα — — — — — — —

13. Φραντζί — — — — — — —

14. Κωσταλέξη — — — — — — —

15. Κομποτάδες 4 4 4 38 39

16. Δρακοσπηλιά 25 25 — — 217

17. Γνευρόπολις — — — — — — —

18. Εμνιαλός — — — — 149

19. Λευτεροχώρι 54 54 — — 543 1/2 — —

20. Μουσταφάμπεϊ — — — — — — —

21. Μοσχοχώρι 12 12 12 — 19 1/2 — —

22. Προκοβινίκου 5 5 — — 96 — —

Σελ. 273
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/274.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

23. Δαμάστα 27 27 57

24. Γαρδικάκι 23 23 23 — — — —

25. Μονή της Παναγ. — — — — 73

26. Μονή της μεταμόρφ. — — — 6 87

27. Μονή Προφ. Ηλιού — — — 99 330 300 —

28. Μονή Ταξιάρχου — — — 60 420

29. Αγ. Παρασκευής — — — 10 20

30. Μονή Δαμάστης — — — 37 7

244 244 124 : 379 1/4 , 2726 1/2 : 300 150

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. 2. 3. 4. CL 161 1/4 — 18 — — — 439 1/2 332 400 200 180 180 150 55 2630 975 1500 6310 5272 — —

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 10 570 27 9 41 1/2 5 1/2 36 1/2 42 8 35 3 20 4 1/2 150 4 6 59 20 4 1300 450 1840 500 498 752 330 285 260 1050 1992 1600 121 2495 103 4000 5200 499 4 80 200

968 3/4 4 1/2 172 6 141 4090 102571/217852 9699 284

Σελ. 274
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/275.gif&w=550&h=800

 (19) (20) (21) (22)

1. 2. 3. 4. — — — —

5. 6. 7. 8. — — — —

9. 10. 11. 12. — 18 45 35 3 19 6 6

13. 14. 15. 16. 17. 18. 6 — — —

— 33 4 28

19. 20. 21. — 100 410 10 22 138

22. 23. — 10 15 20

24. 25. 26. — — — —

27. 28. 29. 30. — — — —

6 651 79 192

Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

Αον. Εις το χωρίον Δρακοσπηλιά ευρίσκονται εθνικά δύο μύλοι και μία Νεροτριβή τα οποία θέλει να σφετερισθή είς εκ των κατοίκων του χωρίου αυτού ονόματι Γεραντώνης.

Παρατηρήσεις

Αον. Εις το χωρίον Φραντζί ευρίσκονται ερείπια δύο εθνικών μύλων και μιας νεροτριβής.

Βον. Εις το χωρίον Δρακοσπηλιά ευρίσκεται ένας μύλος εθνικός, ομοίως και εις το χωρίον Μουσταφάμπεϊ άλλος ένας.

Σελ. 275
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/276.gif&w=550&h=800

34*

Πίναξ της Επαρχίας Νέων Πατρών

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Αμούρι 1200

2. Στίρφακα 300

3. Καλαμάκι 200

4. Παλιούρι 200

5. Ζέλι 800

6. Πλατύστομον — — — — 50 — 1500

7. Βαρμπόπι — — — — 50 — 500

8. Νέλι και Σοφού 400

9. Xαλήλη 3000

10. Γδαρμένη ράχη — 1 146 294 — — 400

11. Αρχάνι — 1 600 700 — — 600

12. Μάκρυσι — — — — — — 2500

13. Κούρνοβον — 1 40 100 — — 200

14. Βίτουλη — 1 200 100 3 — 200

15. Νεοχωράκι — — ■ — — — — 200

16. Καστρί — 1 30 20 — — 100

17. Ισώματα 50

18. Αγά — — — — — — 1900

19. Αγιοσώστη — 2 500 — — 100 1150

20. Μάντιτα — — — — — — 100

21. Παλαιοβράχα — 29 67 31 140 115 500

22. Βασιλικά — — 200 ■ — — 20 —

23. Συκά — — 200 — — — —

24. Ασβέστης — 1 130 100 — — —

25. Χιλιμόδι — 1 100 200 — 200 —

26. Γάβρος — 1 60 60 — 100 —

27. Άγιος Ιωάννης — 2 150 50 3 15 —

28. Λευκάδες — 2 400 200 3 — —

29. Πίτσου — 1 15 15 — 10 —

30. Κουκκιά — 1 250 — 15 50 —

31. Μουτζουράκι — 1 60 40 — 45 —

32. Κρανιά — 1 30 70 2 — —

33. Χαμζάς — 1 100 20 — — —

34. Μούσδροβον — — — 150 - 100 —

35. 36. Λιάσκοβον Μπίρλια ,— — 150 50 20 100 —

Σελ. 276
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/277.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

37. Καμπιά 150 15 150

38. Λεύκα — 1 — 60 — — —

39. Καστανιά 22 22 37 392 22 177 —

40. Δερβενοχώρι 31 31 177 106 — — —

41. Καστριώτισσα 15 15 44 162 — — —

42. Χομίριανι 16 16 — 242 — — —

43. Σμόκοβον 18 18 72 149 — 53 —

44. Σέλενη 33 33 47 304 52 38 —

45. Κολοκυθιά 10 10 50 56 3 — —

46. Αργέρια 11 11 57 65 2 52 —

47. Κυριακοχώρι 20 20 126 139 8 160 —

48. Στόγια 8 8 52 73 — — —

49. Γαρδίκι 55 55 137 169 4 177 —

50. Πουγγάκια 66 66 161 231 — 351 —

51. Ζώσπι 18 18 32 160 20 192 —

52. Λιτόπουλον και Σκόρλια 7 7 14 120 7 130 —

53. Ροβολιάρι. 23 23 2 193 20 499 —

54. Ζομνιανή 12 12 32 117 — 217 —

55. Περίλφι και Μπιλοτα 28 28 66 124 — 92 —

56. Μαυρίλου 22 22 85 72 — — —

57. Κάτζι 51 51 110 185 43 110 —

58. Μιρκάδα 16 16 38 50 8 30 —

59. Τσούκα 27 27 45 234 37 184 _

60. Προύφλιανη 20 20 — 173 127 66 —

61. Κλωνίον — — 10 50 40 100 —

62. Κουτζόφλιανη 6 6 — 25 135 30 —

63. Φτέρι 39 39 97 104 52 42 —

64. Δερβέν καρυά — — 600 — — —

65. Γυφτοχώρι και Αγόριανη — 2 100 100 20 140 —

66. Μονή Ρούστινη — — 70 30 3 15 —

67. Μονή Προφ. Ηλιού — — 15 15 — — —

574 625 5184 6850 904 3860 16000

(9) (10) (11)

1. 300 — —

2. 300 — —

3. 300 — —

4. 200 — —

5. 400 — —

6. 1500 — 200

7. 1500 50

8. 1600 40

9. — — 1200

Σελ. 277
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/278.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11)

10. 1000

11. 800 — —

12. 500 — 30

13. 1300 — —

14. 100 — —

15. 50 — —

16. 50 — —

17. 50 — —

18. 600 — 150

19. 100 — 150

20. 100 — 214

21. 300 30 700

22. — — —

23. — — —

24. — — —

25. — — —

26. — — —

27. — — —

28. — — —

29. — — —

30. — — —

31. — — —

32. — — —

33. — — —

34. 35.1 — — —

36. J — — —

37. — — —

38. — — —

39. — — —

40. — — —

41. — — —

42. — — —

43. — — —

44. — — —

45. — — —

46. — — —

47. — — —

48. — — —

49. — — —

50. — — —

51. — — —

52. — — —

53. — — —

54. — — —

55. — — —

56. — — —

57. — — —

58. — — —

Σελ. 278
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/279.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11)

59.

60. — — —

61. — — —

62. — — —

63. — — —

64. — — —

65. — — —

66. — — —

67. — — —

11050 33 2734

Παρατηρήσεις

Αον. Παρεκτός των εις τον παρόντα πίνακα σημειωθέντων εθνικών της επαρχίας Νέων Πατρών, ευρίσκονται και άλλα (κατά τα εις χείρας μας έγγραφα) τα οποία μένουν εισέτι υπό τους Τούρκους εις τα κάτωθι χωρία

ποτιστική ξερική αμπελ. Συκαμ. Μύλοι

εις Λιανοκλάδι 3000 1000 — — 1

Μεξάταις 1500 500 30 — 2

Λάλα 2000 — — — 1

Καρυά 2000 — — — —

Βασιλικά 1800 — — 50 —

Συκά 1800 — — 100 1

εις την πρωτεύουσαν 5000 — 30 — 9

17100 1500 60 150 14

Βον. Τα σημειωθέντα ιδιόκτητα των χωρίων Βασιλικά, Συκά, Μούσδροβον, Σμόκοβον και Μπούρλια ανήκουν εις την Μονήν Αγάθο.

Γον. Καθ’ όλην την επαρχίαν ταύτην ευρίσκονται οκτώ ερείπια μύλων εθνικών.

Σελ. 279
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/280.gif&w=550&h=800

35*

Πίναξ της Επαρχίας Σαλώνων

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Σάλωνα 277 277 126 485 3/4 1235 3/4

2. Χρυσόν 185 185 65 — 1337 — 333 3/4

3. Καστρί 129 129 20 — 1466 — 240 3/4

4. Ξηροπήγαδον 24 24 24 — 154 — 9

5. Γαλαξείδι 342 342 5 — 7073 1/4 — 684 1/4

6. Αγιαευθυμία 86 86 17 — 713 3/4 — 181 1/2

7. Μαυρολιθάρι 107 107 — — 981 1/2 — 83

8. Δελφίνα (Δεσφίνος) 181 181 — — 2918 1/2 400 357 1/2

9. Τοπόλια 143 143 13 — 625 — 290 3/4

10. Βυνοχώρα 32 32 — — 324 1/2 — 29 1/2

11. Καλοπετηνίτζα 42 20 42 — 52 1/2 — 44 1/4

12. Πεντόρνεα 42 42 — — 318 1/2 — 58 3/4

13. Σεγδίτζα 69 69 39 — 331 3/4 — 135 3/4

14. Στερνικάκι 39 39 39 — 179 1/2 — 68 1/4

15. Σεργούνι 20 20 20 — 164 1/2 — 37 1/2

16. Άγιος Γεώργιος 31 31 31 — 216 — 59 1/2

17. Κούσκι 23 23 — — 131 — 66 1/2

18. Καρούλης 27 27 27 — 225 1/2 — 42

19. Καστέλι 70 70 25 178 200 1/4 — 40 1/2

20. Κολοβάτη 54 54 6 — 217 1/2 — 45 1/2

21. Χλωμόν 33 33 7 — 124 1/2 — 29 1/4

22. Δράμισσα 29 29 — — 321 — —

23. Κάνιανι 29 29 11 — 255 1/2 — 20 1/2

24. Βάριανη 88 88 8 — 349 1/2 — 49

25. Βράλος — — — — — — —

26. Γουρίτσα — — — — — — —

27. Μόδι 41 41 41 — — — 91

28. Σκλίθρος 16 16 16 — 163 — 16

29. Καμάρα — — — — — — —

30. Μαριολάταις 22 22 — — 43 — 15 1/4

31. Αγόριανη 91 91 91 112 — — 76 1/2

32. Στρώμη 55 55 — — 498 1/2 — 36 1/4

33. Κουκοβίτζα 75 2402 75 2380 673 152 1/2 442 1/2 534 1/4 20405 1/2 400 34 4418 1/4

Σελ. 280
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/281.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1. 8619 2 962 1/2 641 1/2

2. 7417 — — — — 2764 1/2 — 70 1/2 —

3. 3681 — — — — 174 3/4 — 102 1/2 —

4. 501 — — — — 1561 — — —

5. 4335 — — — — 493 — — —

6. 7 — — — — — 208 3/4 — 100 1/2 —

/. 8. 1940 _ — _ _ _ _ _ —

9. 1 π 3385 — 326 — — 83 — 49 —

ιυ. 11. 262 1/2 — 5 1/2 —

12. 21 — — — — — — — —

13. — — — — — 237 1/2 — 71 —

14. 476 — — — — 762 — — —

15. 235 — — — — 310 1/2 — — —

16. 294 3 — — — 629 1/2 — — —

17. 301 — — — — — — — —

18. — — — — — — 291 1/2 129 1/2 —

19. — — — — 194 266 1/2 1500 — —

20. 128 — 72 5 — 142 1/2 — — —

21. — — — — — 47 1/2 — — —

22. — — — 22 — — — — —

23. — — — — — 36 1/2 — — —

24. — — — — 206 1/2 — — —

25. — — — — 326 — — 10

26. — — 33 8 — 208 — — —

27. — — — — 300 3000 — — —

28. — — — ' — 280 500 1000 10 —

29. — — — — — 1310 300 — —

oU. 31. _ _ _ 150 1040 140 _ _

32. — — 45 16 — — — — —

33. — — 153 — — — — — —

31334 3 631 51 774 14570 1/2 3231 1501 551 1/2

(18) (19) (20) (21) (22) (23)

1. 20 20 12 4 40

2. — 35 — — — —

3.

4.

5.

6.

Σελ. 281
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 262

   (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18 (19)

  4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. — 10627 50 12238 1/2 300 150 5184 6850' 400 — 2342 1/4 588 1/2 2596 3/4 980 4089 1/2 968 3/4 904 4418 1/4 360 1/4 824 1225 31334 1763 83 4 1/2 3 227 1/4 11 80 172 3860 631 903 6 — 36 '4 141 51 1463

  2809 1097 1 2809 1097 — 12637 — 13619 2091 1/2 37523 1/2 2048 11268 1/2 - 19936 - 67030 7289 21883 25 25 1164 3164 1551 3439 1/2 19 423 25 25 30195 1927 880 125 300 100 10 518 55 — 6598 276

  20360 238168 23309 3/4 167730 244 3/4 6175 97 1906 12092

  (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)

  1. 2. 86 1/2 9751 — — — 180 _ —

  Ο. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 624 6608 1138 4090 10257 1/2 774 14570 1/2 77 1/2 1059 466 3/4 876 1/4 165 2850 17852 16000 25 1219 1/2 52897 106400 9699 11050 3231 1/2 4141 10123 400 — 85 1/2 — 30 284 33 — 1501 20 1/2 — 8 20 6 551 1/2 15 86

  ] 387 213 433 413 19 354 2558 1092 1368 12404 4387 16209 9825 4344 6326 29428 50784 4805 12900 2000 300 16 56 18 787 1/2 6 171