Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Κώστας Κωστής
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:342
 
Θέμα:Αλληλογραφία Καποδίστρια (Επιστολές προς διαφόρους)
 
Στατιστικαί παρατηρήσεις (1828-1830)
 
Χρονική κάλυψη:1827-1831
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 39.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 281-300 από: 341
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/281.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1. 8619 2 962 1/2 641 1/2

2. 7417 — — — — 2764 1/2 — 70 1/2 —

3. 3681 — — — — 174 3/4 — 102 1/2 —

4. 501 — — — — 1561 — — —

5. 4335 — — — — 493 — — —

6. 7 — — — — — 208 3/4 — 100 1/2 —

/. 8. 1940 _ — _ _ _ _ _ —

9. 1 π 3385 — 326 — — 83 — 49 —

ιυ. 11. 262 1/2 — 5 1/2 —

12. 21 — — — — — — — —

13. — — — — — 237 1/2 — 71 —

14. 476 — — — — 762 — — —

15. 235 — — — — 310 1/2 — — —

16. 294 3 — — — 629 1/2 — — —

17. 301 — — — — — — — —

18. — — — — — — 291 1/2 129 1/2 —

19. — — — — 194 266 1/2 1500 — —

20. 128 — 72 5 — 142 1/2 — — —

21. — — — — — 47 1/2 — — —

22. — — — 22 — — — — —

23. — — — — — 36 1/2 — — —

24. — — — — 206 1/2 — — —

25. — — — — 326 — — 10

26. — — 33 8 — 208 — — —

27. — — — — 300 3000 — — —

28. — — — ' — 280 500 1000 10 —

29. — — — — — 1310 300 — —

oU. 31. _ _ _ 150 1040 140 _ _

32. — — 45 16 — — — — —

33. — — 153 — — — — — —

31334 3 631 51 774 14570 1/2 3231 1501 551 1/2

(18) (19) (20) (21) (22) (23)

1. 20 20 12 4 40

2. — 35 — — — —

3.

4.

5.

6.

Σελ. 281
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/282.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον. Μέρος των εις ιδιοκτήτων σημειωθέντων αμπελώνων της επαρχίας Σαλώνων είναι φυτευμένοι εις εθνικήν γην ως έπεται

Εις Σάλωνα (την πόλιν) στρέμ. 101 1/2

Εις Χρυσόν στρέμ. 64 1/2

Εις Καστρί στρέμ. 75 1/2

Εις Αγιαθύμια στρέμ. 98

Εις Τοπόλια στρέμ. 4 1/2

Εις Πεντόρνια στρέμ. 25

Εις Σεγδήτζα στρέμ. 65 1/4

Εις Καλοπετηνίτζα στρέμ. 24 1/2

Βον. Εκ της εθνικής καλλιεργημένης γης του χωρίου Αγόριανης πεντακόσια εβδομήντα (570) στρέμ. γη αμφισβητείται ως ιδιόκτητος.

(18) (19) (20) (21) (22) (23)

7.

8.

9. — — 80 — — —

10.

11.

12.

13.

14. — 11 16 8 — 17

15. 11 7 10 10 15 12

16. 4 8 11 6 — —

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

15 81 137 36 19 69

Σελ. 282
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/283.gif&w=550&h=800

36*

Πίναξ της Επαρχίας Μαλανδρίνου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Μαλανδρίνον 27 11 26 15 47 1/2

2. Βιτρινίτσα 67 67 38 — 370 1/4 617

3. Βίδαβη 26 15 26 — 2 1/2 64 1/2

4. Σάταινα 6 6 5 2 16 34

5. Ξυλογαδάρα 40 40 — 6 175 282

6. Μηλέαι 14 14 — 15 1/2 60 106 1/2

7. Μάκρυσι 13 13 6 13 1/2 59 50

8. Πλέσα 37 37 22 — 129 1/2 197 1/2

9. Μαραζιά 28 28 74 1/2 122 3/4 94

10. Κίσαλη 29 27 24 — 95 205 1/2

11. Παλαιοχώρι 17 17 1 29 71 73 1/2

12. Καρούτια 17 17 — 29 10 1/2 34

13. Σουργούλα 28 28 7 82 1/2 59 1/2 54

14. Βελινικος 28 28 2 — 79 251 1/2

15. Μονή Ελεούσα — — — 4 2 1/2 22

16. Μονή Αγ. Γεωργίου — — — — 15 30

17. Μονή Κουτζουρός — — — 3 31 179

377 345 157 259 1313 1/2 2342 1/2

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1. 10 1/2 3 15 1/2 224 1/2 600 18 1/2

2. 123 3/4 206 — 315 — 1225 2 15 80 —

3. 43 1/2 31 — 271 — 450 — — — —

4. 7 4 — 11 1/2 — 18 — — — —

5. 354 498 — — 25 500 — — — 20

6. 6 1 9 η

/. 8. 26 _ _ 38 1/2 _ 612 _ _ _ _

9. 26 1/2 6 16

10. 27 3/4 98 4 118 — 710 — — — —

11. 1 3/4 78 1/2 1

12. 1 3/4 74 —

13. 10 365 38 4 — — — — 127 —

14. 7 1/4 156 3 1/2

15. 1 68 —

Σελ. 283
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/284.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

16. 3 50 8 1/2 26

17. 17 126 —

360 1/4 1763 77 1/2 1059 25 4141 20 1/2 15 207 20

Παρατηρήσεις

Εκ των ιδιοκτήτων αμπελώνων του χωρίου Βιτρινίτζας (στρέμ. 123 3/4) είναι φυτευμένοι εις γην εθνικήν μετά την επανάστασιν 14 1/2 στρεμμάτων αμπελώνες οι οποίοι και εισέτι δεν έδωκαν καρπούς.

Ομοίως και εκ του χωρίου Βίδαβης (στρεμ. 43 1/2) οι των 43 στρεμμάτων είναι φυτευμένοι εις γην Εθνικήν από τους κατοίκους προ της επαναστάσεως, επί συμφωνία να μοιράζωνται τον καρπόν εξ ημισείας με το έθνος.

37*

Πίναξ της Επαρχίας Λιδωρικίου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Λιδωρίκι 74 74 53 141 1/2 171 1/2 35 1/2

2. Κλήμα 34 34 2 93 1/2 58 3/4 4

3. Λευκαδίτη 44 37 15 153 1/2 191 3/4 39 3/4

4. Αβορίτη και Μπεσιά 12 12 5 58 1/2 37 1/2 4

5. Κάτω Μουσουνίτσα 33 33 — 77 1/2 115 27 1/4

6. Καριά 23 23 1 — 9 22

7. Κριάτσι 19 19 — 23 82 1/2 —

8. Γρανίτσα 121 121 — 548 1/2 349 1/2 86

9. Κάμπος 15 15 — 22 10 1/2 23 1/2

10. Αλουποχώρι 18 18 — 118 168 38

11. Κονιάκου 19 19 — 27 3/4 93 12 3,4

12. Σκάλα 22 22 — — 73 —

13. Παλαιοκάτουνον 45 45 — 138 210 1/2 5

14. Πενταγίους 78 78 — 171 321 1/2 —

15. Σουρούστι 20 20 — — 73 1/2 —

16. Νούτσομβρον 34 34 — 1 209 1/2 —

17. Στήλια 24 24 — 66 56 32 1/2

Σελ. 284
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/285.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

18. Σεβεδίκον 54 36 32 36 1/2 198 1/2

19. Στρούζα 26 24 4 9 1/2 222 1/2 —

20. Παλαιοξάρι 73 73 — 129 1/2 120 3

21. Κάτω παλαιοξάρι 51 51 — 78 1/2 68 1/2 1/2

22. Κωστάρτσα 95 95 — 167 260 —

23. Μπερεθιώτισσα 26 26 3 98 67 1/2 12 1/2

24. Άνω Μουσουνίτσα 79 79 — 240 1/2 320 25 3/4

25. Ζουριάνου 32 32 — 83 1/2 128 1/2 3 1/2

26. Συκέα 18 18 — 85 3/4 115 3/4 6 1/2

27. Άβορον 24 24 18 23 1/2 78 1/2 —

28. Ντρεστενά 31 31 — 116 94 1/2 —

29. Γκουμνή 20 20 — 17 12 1/2 4 1/2

30. Βοστινίτσα 64 64 — 193 3/4 447 3/4 48

31. Λυκοχώρι 20 20 11 110 1/2 10 26

32. Αρτοτήνα 134 134 — 43 693 1 1/2

33. Λούτσοβον 11 11 2 45 97 1/2 —

34. Κουπάκι 23 23 — 69 1/2 127 1/2 —

35. Αγλαβίτσα 11 11 8 29 1/2 133 1/2 —

36. Μαραθία 12 1 12 — — 5

37. Μπραΐλα 33 4 30 — 14 —

38. Τρυβίδι 5 1 5 — 3 —

39. Καρδάρα 12 12 3 7 1/2 — 42 1/2

40. Κερασία 2 2 — 23 4 —

41. Χινδίρ τσαούς 34 1 34 — 2 —

42. Καραμπάσι — — — — — —

43. Αλή Εφέντη 7 3 4 — 1 —

44. Κάτω κλήμα 39 39 — 2 — 36 1/2

45. Σουλές 2 2 — — — —

46. Αλατσάς και αμπέλια 8 1 8 — 3 —

47. Λόγγος 3 — 3 — — —

48. Μαραβέλι 3 3 — 17 1/2 16 —

49. Βλαχοκάτουνον 13 13 13 — 119 —

50. Κακούρι και Πασάκου 7 3 5 4 — 5

51. Σεριβέλι 3 3 — 19 84 —

52. Παραδείσι 23 5 19 4 1/2 — —

53. Εδώθεν Xάρμενα 23 13 15 — 11 1/2 —

54. Μέρος Χάρμενα και τσόφλια : 22 1 22 — 4 1/2 —

55. Λεύκα, τραγουδάκι και Καλανάκι 26 24 4 _ 1 1/2 _

56. Βλαχοβούνι 10 1 — 20 37 —

57. Άγιος Νικόλαος — — 2 — — —

58. Μονή Βαρνάκοβα — — — — — 26

59. Μετόχ. Αγ. Μαρίνας — — — — 43 3/4 —

60. Μονή προδρόμου εις Αρτοτήνα _ _ _ 20 10 1/2 11 1/2

61. Μετόχιον Αγ. Παντελεήμ. - — — 11 9 1/2 —

1716 1527 343 3334 3/4 5791 588 1/2

Σελ. 285
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/286.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1. 199 1/2 109 1/2 91 1/2 124 1/2

2. 131 1/4 74 1/4 — — — - - - 30 3

3. 198 3/4 — — — 11 - - - 64 _

4. 26 — — 2 1/2 5 3 - 20 33 1/2 5 1/2

5. 94 — — — 7 — - 6 -— —

6. 57 27 — 11 ___

7. 4 8 1/2 — 6 1/2 1 — - 10 — —

8. 139 1/2 92 1/4 — 10 1/4 76 — - 22 — _

9. 73 1/2 7 — — 12 — - - _ _

10. 57 7 — 11 1/2 28 — - 154 — _

11. 77 1/4 — — 6 — — - 9 — _

12. 70 4 1/2 — 14 1/2 —

13. 16 1/2 17 1/2 — 17 1/2 43 — - 75 — —

14. — 31 — 24 77 — - 122 — —

15. 19 1/2 — — 10 10 — - 28 — —

16. 48 1/2 1/2 — 12 1/2 1 — - 188 — —

17. 91 1/2 11 1/2 — 1 82 — - 11 — —

18. 4 8 1/2 — — 14 — - — 17 39 1/2

19. — — — — 3 — - — 8 17 1/2

20. 28 1/2 53 — 7 1/2 100 6 - 10 — —

21. 2 1/2 27 — 1 37 12 - 3 —

22. 60 17 — 7 3/4 39 1 - 178 — —

23. 14 1/2 12 — 4 1/2 43 1 - 1 2 —

24. 70 — — — 35 — - 32 — —

25. 33 24 — 12 1/2 62 — - 154 — —

26. 28 1 — 3 1/4 32 — - 3 — —

27. 6 21 — 5 1/2 4 — - 16 74 —

28. 14 20 — 12 96 — - 28 — —

29. 92 1/2 3 — - - — - — — _.

30. 97 1/2 41 — - 8 — - 12 — —

31. 14 1/2 7 1/2 — 3 4 — - 7 3 2 1/2

32. 25 1/2 59 1/2 — 49 1/2 21 — - 108 — —

33. 13 1/2 3 — 3 1/2 9 — - 39 8 8

34. 22 2 — 11 1/2 20 2 - 64 — —

35. — 3 1/2 — _ 9 — - — 47 —

36. 6 10 — 158

37. — — 126 1/2

38. — — 133 3/4

39. 17 1/2 16 1/2 — — _ — - — — -

40. 22 — — 1 1/2 _ _ _ 9 _ _

41. — _ 61

42. —

43. 85 _ 10

44. 206 44 1/2 28 _ _ _ _ _ _ _

45. — _ 40

46. — _ 15 1/2

47. —

48. 9 — — 1 - — - 12 — -

Σελ. 286
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/287.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

49. 43 1/2 52

50. 14 — — — — — — — — 10 1/2

51. - — 30 — — 6 — 10 — —

52. 35 70 29

53. 30 24 1/2

54. — — 38

55. 79 1/2 — 5 1/2

56. 10 — — 8 —

57. 58. 234 1/2 22 25 1/2 — 5 4 24 — —

59. — 2 1/2 — 1/2 — — — — — —

60. 18 1/2 9 — — 8 — — 40 — —

61 — 2 1/2 — 1/2 6 — — 6 —

2596 3/4 824 83 227 1/4 903 36 4 1463 466 3/4 867 1/4

(18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (26) (26)

1. 44 255 3

2. — 7 1/2

3. 4 1/2 12

4. _ 55 1/2

5. —

6. 7. 8. 9. — —

10.

11. _ _

12. 22 _ - - _ - - - -

13.

14. _

15. _

16. _

17. _

18. _ 69

19. _

20. _

21.

22.

23. 1/2 1/2

24. _

25.

26.

Σελ. 287
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/288.gif&w=550&h=800

 (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (26) (26)

27.

28. 9Q —

30.

31. 9 1/2 3 3

32. _

33. _ 22

34.

35. — 12

36. — 486 2 — — 4 3 8 87

37. _ 1205

38. _ 105

39. _ 50

40. _

41. _ 1050

42. 54 136

43. _ 800

44. _

45. 226 80 _ _ 3 _ - _ _

46. — 1075

47. 493 104 _ 80 — 15 - 5 10

48. _

49. _ 33

50. _ 1215

51. _

52. _ 465

53. — 190

54. — 1205

55. — 1187 — 6 — — 10 4 —

56. 388 279 5

57. — _

58. — —

59. —

60. —

61. —

1219 1/2 101231/2 8 86 3 19 13 22 97

Παρατηρήσεις

Αον. Τα εις την στήλην των εθνικών ακαλλιεργήτων αμπελώνων σημειούμενα διά το χωρίον Λόγγον 80 στρέμματα είναι σταφιδαμπελώνων.

Σελ. 288
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/289.gif&w=550&h=800

38*

Πίναξ της Επαρχίας Ναυπάκτου και Βενέτικου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Γαλατάς 44 44 6 61 1474

2. Γαβρολίμνη 22 13 13 — 375 — — — _

3. Καλαβρούζα — — — — — — — — _

4. Αγραπηδόκαμπος — — — — — — — — _

5. Καρβουνοχώρι — — — — — — — — _

6. Μάζι — — — — — — — — _

7. Μαμάκου — — — — — — — _ _

8. Κατυλλόκαμπος — — — — — — — — _

9. Βομβοκός 18 18 — — 56 — 116 4 _

10. Αφροξυλιά 9 9 — — 38 17 6 4 _

11. Μαμουλάδα 15 15 — — 50 42 67 4 _

12. Ευρώστιανη 18 18 — — 71 69 19 — _

13. Φαμήλα 16 16 — — 66 46 20 3 __

14. Νεόκαστον 18 18 2 — 40 17 25 5 _

15. Σκάλα 17 17 — — 80 24 45 5

16. Παλαιοχωράκι 4 4 — — 12 6 43 — _

17. Ναύπακτος 66 42 28 — 10 282 _ _

18. Μάρθ. Ναυπάκτου 10 10 10 — — 162 — _

19. Μονή προδρόμου — — — 54 — 796 154 -, _

20. Μονή Αγ. Γεωργίου Κονταρά — — — — — 100 100 - _

21. Μονή Παναγ. Φιλοθέου — — — 42 — 46 220 — 25-

257 222 59 157 788 2809 1097 25 25

(11) (12) (13) (14) (15) (16)

t. 82 4718

2. — 114 460 2266 — —

3. — — — 50 —

4. — 15 100 85 —

5. — — 30 170 —

6. — — — 30 —

7. — — 30 300 —

8. Q 218 — 62 4590 — —

y. 10.

11.

Σελ. 289
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/290.gif&w=550&h=800

 (11) (12) (13) (14) (15) (16)

12.

13.

14. — 15 — — — —

15. —

16.

17. — 269 60 1265 16 60

18. 87 — 6944 1069 — —

19.

20.

21.

387 413 12404 9825 16 60

Παρατηρήσεις

Αον. Επειδή εις τα ανά χείρας μας έγγραφα δεν σαφηνίζεται ποία εκ των σημειουμένων εις τον παρόντα πίνακα χωρίων ανήκουν εις την επαρχίαν Ναυπάκτου, και ποία εις την του Βενετικού συνετέθη εξ ανάγκης ένας κοινός πίναξ και των δύο επαρχιών.

Βον. Κατά τας δύο επαρχίας ευρίσκονται μύλοι ιδιόκτητοι αβλαβείς

Εις την Μονήν Προδρόμου 2

Εις την της Παναγίας Φιλοθέου 2

Εις την του Αγίου Γεωργίου Κονταρά 1

Εις την Μαμουλάδα 1

Εις την Ευρώστιανην 2

Όλοι 8 Γον. Ευρίσκονται προσέτι και Εθνικών μύλων ερείπια

Εις Γαλατάν 1

Εις Γαβρολίμνην 1

Εις Χαλίλαγα 1

Εις Παϊραμλή 1

Εις Ναύπακτον 2

Εις Καμαρούλαις 1

Όλοι 7

Δον. Οι εις Ναύπακτον σημειούμενοι ως εθνικοί αμπελώνες στρεμμ. 16 είναι σταφιδαμπελώνες. Εκαλλιεργήθησαν δε κατά το 1829 έτος παρά του Κυρίου Πάνου Αλεξίου, ως αναφέρει ο κατά την Δυτικήν Ελλάδα έκτακτος Επίτροπος δι’ εγγράφου του υπ’ αριθ. 818 της 7ης Ιουνίου 1830 προς την επί της Οικονομίας Επιτροπήν.

Σελ. 290
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/291.gif&w=550&h=800

39*

Πίναξ της Επαρχίας Μεσολογγίου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Μεσολόγγι 501 501 20 12234 1158 19 4344

2. Μονή Άγιος Συμεών — — — 6 186 6 — —

3. Μονή Αγίου Δημητρίου - - - — 217 —- — —

501 501 20 228 12637 1164 19 4344

Παρατηρήσεις

Εκ των στρεμμάτων 1158 των σημειουμένων εις την στήλην των ιδιοκτήτων αμπελώνων, εις τα 239 στρέμματα είναι φυτευμένοι σταφιδαμπελώνες ιδιόκτητοι, ομοίως και εκ των στρεμμάτων 56 των εις την στήλην των εθνικών αμπελώνων, εις τα 45 είναι φυτευμένοι σταφιδαμπελώνες εθνικοί.

40*

Πίναξ της Επαρχίας Ανατολικού

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Ανατολικόν 351 351 46 11188 3135 30195 80 3276

2. 3. Νεοχώρι Μαγούλα 45 45 4 — 2431 131 — 274 3050

396 396 4 46 13619 3166 30195 354 6326

Σελ. 291
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/292.gif&w=550&h=800

 (11) (12) (13) (14) (15)

1. 173 410 240 837

18 — — — —

18 173 410 240 837

Παρατηρήσεις

Αον. Εκ των στρεμμάτων 3035 των σημειουμένων εις την στήλην των ιδιοκτήτων αμπελώνων εις τα 1236 είναι φυτευμένοι σταφιδαμπελώνες.

Βον. Εκ των ελαιοδένδρων 30195 των σημειουμένων εις την στήλην των ιδιοκτήτων, αι 23028 είναι, άλλα πυρπολημένα και άλλα κεκαμμένα.

Γον. Εκ των αμπελώνων 131 στρεμ. των εις την στήλην των ιδιοκτήτων των χωρίων Νεοχώρι και Μαγούλας, τα 20 είναι σταφιδαμπελοι.

41*

Πίναξ της Επαρχίας Ζυγού

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Επισκοπή 4 4 70

2. Μάστρους 15 15 15 — 217

3. Γουργιάς 29 29 29 — 133

4. Σταμνάς 53 53 — — 398

5. Άγιος Ηλίας μυγδαλιάς 12 12 — — 34

6. Δόριζα 16 16 — — 191

7. Μπελούση 12. 12 — — —

8. Αγγελόκαστρον 39 39 39 104 104

9. Άγιος Ηλίας μπέμαιτας — — — — —

10. Καλύβια — — — — —

11. Πρεσάκου 5 5 5 — 31

12. Ζευγαράκι 5 5 5 — —

13. Μόσορα 5 5 — — —

14. Κρεμνοσυβίστα 11 11 — — —

15. Συβίστα 22 22 — — 19

16. Κεράσοβον 47 47 — — 100

Σελ. 292
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/293.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

17. Παπαδάταις 35 35 35

18. Ματαράγκα — — — — —

19. Σαντί — — — — —

20. Χασάναγα — — — — —

21. Γραμματικού — — — — —

22. Βαρούσι — — — — —

23. Καλφοινίκιον 24 24 24 — —

24. Γαβαλού 58 58 — —

25. Μπουρλέσα 33 33 33 — —

26. Μποτίνου 43 43 43 50

27. Μεσάριστα 32 32 32 — —

28. Κατζοράχης 6 6 6 — —

29. Μεταξά 1 1 — — —

30. Μακρυνούς — — — — —

31. Ράϊκα 2 2 2 25

32. Δεσποίνα 4 4 - — — —

33. Μπερμετίτι 6 6 — — —

34. Μποχώρι 71 71 71 — —

35. Κωδούνι. 3 3 — — —

36. Μακρυβούνι 1 1 _ — —

37. Χρυσοβέρι 3 3 — — —

38. Άνερα Μετόχιον της Μονής Κατερίνης — — — — —

607 607 339 104 1372

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 651

? — 1803 4 — — — — — — 58 —

3 — 2168 20 — — — — — — 206 —

4. — 4769 118 43 10 — — — — — —

5. fi _ 1434

7 - 592 — 10

8 2091 1/2 2091 t/2 60 330 23 —

9 — 20 —

10 — 213 — 4989

11 — 933 93 —

1? — 57 16 10 — 5 — 6 — 248 —

13 — 56 4 — — — — 55 — — —

14 — 14 27 — — — — 482 — — —

15 — 431 44 — — — — — — — —

1« — 1 599 81 67 — 326 12 6036 — — —

17. — 594 133 158 — — — — — 400 —

18 — — — — — — — — 160 —

19. — — — 232 —

Σελ. 293
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/294.gif&w=550&h=800

 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

20. 140

21. — 38 —

22 — - - - - — — — — — —

23. — 421 83 86 - — 43 — — 190 —

24. — 4811 294 776 - — — — _ — _

25. — 1095 74 120 - 53 — — _ 180 _

26. — 388 83 252 - 109 — — — 150 —

27. — 1339 29 19

28. — 697 2 10 - — — 3 — — —

29. — 520

30. — — 120 —

31. — 989 19 48 - 10 — 11 — — —

32. — 530 — _ - — — — — — —

33. — 152 — _ - 14 — 5 — — —

34. — 6369 410 — - — — — — 300 —

35. — 980

36. — 70 — — —

37. — 200

38. — 850

2091 1/2 37523 1/2 1551 1927 10 518 55 6598 213 2558 4987

(18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

1.

2. 835

3. 1914

4. 34 — — 2 — — — — —

5. 80

6. 93 — —

7. 400

8. 85

9. 1180

10. — 7000 — 30

11. 1907 2400

12. 500 500 — 31

13.

14. - 1515

15.

10. 160

17. 1600 1000 — 4 13 — 12 — —

18. 1400 — — — — — 10 — 10

19. 1128 — — — — — — 20 6

20. 700 — 10

21. 1262 — — — 30 4 — — 10

22. 1300 — — — 10 4 — — —

Σελ. 294
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/295.gif&w=550&h=800

 (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

23. 1000 5

24.

25. — 5

26. 55

27. 184

28. 150

29.

30. 980 — 67

31. 20 — —

32.

33.

34. 12236 2000

35.

36. 225

37. — — 300 — 30 — — — 15

38.

29428 12900 300 6 83 8 17 20 1699

Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

Το ήμισυ της ιδιοκτήτου γης του μποχωρίου διαφιλονικείται ως εθνικόν διαιρείται δε η γη τούτου εις τρία, καλλιεργήσιμον, λογκώδη και βαλτώδη.

Παρατηρήσεις

Αον. Εκ των 1803 στρεμμάτων της ξερικής ακαλλιεργήτου γης της σημειουμένης εις τα ιδιόκτητα του χωρίου Μάστρους υπάρχουσι φυτευμένα ελαιόδενδρα εις στρέμματα 71.

Βον. Εκ των στρεμμάτων 118 των ιδιοκτήτων αμπελώνων του χωρίου Σαμνάς εις τα στρέμματα 14 είναι φυτευμένοι σταφιδαμπελοι.

Γον. Εκ των εθνικών ακαλλιεργήτων των χωρίων Καλύβια, Πρεσσάκονα, Ζευγαράκι, Παπαδάταις και Χρυσοβέρι μέρος είναι λόγκος, ομοίως και εκ των 1400 στρεμμάτων του χωρίου Ματαράγκα τα 1000 εκ των 700 του χωρίου Χασάναγα τα 200' εκ των 1262 του χωρίου Γραμματικού τα 700 εκ των 1300 του χωρίου βαρούσι τα 300· εκ των 1000 του χωρίου Καλφονικίου τα 200, τα 55 του χωρίου μεσρτίνα, εκ των 980 του χωρίου Μακρυνούς τα 750 εκ των 12236 του χωρίου Μεσοχώρι αι 6880, μέρος εκ των 2000 του αυτού χωρίου και εκ των 225 τα 200.

Δον. Εκ των... στρεμμάτων των ξερικών ιδιοκτήτων ακαλλιεργήτων του χωρίου [Μρασάκου] τα στρέμματα 200 είναι λόγκος. Εκ των 1559 του χωρίου

Σελ. 295
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/296.gif&w=550&h=800

Κεράσοβον τα 600 εκ των 520 του χωρίου Μεταξά τα 500. Εκ των 530 του χωρίου Δέσποινα τα 500. Εκ των 980 του χωρίου Κωδούνι τα 700. Εκ των 70 του χωρίου Μακρυβούνι τα 50 εκ των 850 του Μετοχιού άνερα τα 600.

42*

Πίναξ της Επαρχίας Βλοχού

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Πόλις Βραχωρίου 6 249 249 3 _ 19 _

2. Πλάτανος 15 — 8 — 8 — 49 -

3. Τζάϊκας — — — — — — — -

4. Τζέλου — — 2 — 2 — — --

5. Κοκίστα και Μιλεσία 7 — 5 — 5 — — -

6. Δοκίμι, μαλάματα, Λαγκάδι — — —

και Πίτζοβος 5 — 5 — 5

7. Άγιος Νικόλαος και — — --

πλατυνέρια — — 4 — 4

8. Μαυρίακας — — 3 — 3 —- — -

9. Μπουζί 6

10. Ερμίτζα — — 2 — 2 — — —

11. Χαλίκι και Μουσταφοϋλι — — 8 — 8 — — -

12. Σκέντου 3

13. Βροχολή και Γαύρος 9

14. Καινούριο 11 — 5 — 5 — — -

15. Κούβελος 8

16. Μαστάνιτζα

17. Σφήνα

18. Ζαπάντι — — — — — — — -

19. Ζακόνια — 53 20 20 — 22 111 —

20. Κερασιά — 14 21 21 — — 75 —

21. Θεοτόκου — 3 6 6 — — — -

22. Σκοτεισάδα — 1 8 8 — — 21 1/2 --

23. Λυγόστιανη — — 13 13 — 40 18 -

24. Τζοκαλάδα — — 4 4 — — 8 --

25. Πλικοπάρι — — 12 12 — — — 7

26. Σιτόμαινα — 19 19 19 — — 151 —

27. Λυκοχώρι — 9 21 21 — — 184

28. Μπαλαύστα — 94 24 24 — — 1670

29. Σπολάστι — 45 28 28 248 159 —

30. Ζελίχοβον — 5 20 20 — 105 —

31. Βλοχός — 82 13 13 107 - 58

32. Μονή Λυκούρισης 70 18 343 500 500 45 417 716 1/2 129 2048

Σελ. 296
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/297.gif&w=550&h=800

 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. 1449 3051 780 46 96 2917

2. - — — — — 246 — 5164 —

3. - — — — — — 1800 6400 —

4. - — — — 184 — 2916 — —

5. - — — — — 322 — 7578 —

6. — — — — — 104 — 11896 —

7. — — — — — 149 300 551 —

8. _ _ — _ 50 __ 2250 _

9. - — — — — — 100 4260 —

10. - — — — 115 — 185 100 —

11. - — — — 88 — 6912 3000 —

12. - — — — — — 1500 — —

13. - — — — — — 3000 — 2000

14. - — — — — 121 — 3472 —

15. - — '— — — 106 — 1494 —

16. - — — — — — — 500 —

17. - — — — — — — 1202 —

18. :- — — — — — — — —

19. 978 34 — 93 — — — — —

20. 88 22 1/2 — 3

21. 114 2 — — — — — — —

22. 60 1/2 — — — — — — — —

23. 552 — — — — — — — —

24. 96 — — — — — — — —

25. 151 1/2 — — —

26. 131 21 — —

27. 381 1/2 45 — —

28. 3070 40 — 135 β — — — — —

29. 1743 85 100 —

30. 193 59 — 35

31. 1793 — — — — — — — —

32. 486 80 — 10

11268 1/2 3439 1/2 880 276 433 1098 16209 50784 2000

(19) (20) (21) (22) (23)

1. 564 171 111 20

2. — — — 14 —

3. — — — — 60

4. — — — — —

5. — — — — —

Σελ. 297
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/298.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον. Εκ των 564 στρεμμάτων εθνικών αμπελώνων της Πόλεως Βραχωρίου, τα 106 είναι σταφιδαμπελοι.

Βον. Εις την περιοχήν της πόλεως Βραχωρίου υπάρχουν δέκα τρεις μύλοι εθνικοί.

Γον. Εκ των στρεμμάτων 3051 των ιδιοκτήτων αμπελώνων της πόλεως Βραχωρίου είναι σταφιδαμπελοι τα στρέμματα 276.

Δον. Εκ των ξερικών στρεμμάτων της εθνικής ακαλλιεργήτου γης είναι δάσος.

του μεν χωρίου Πλατάνου στρέμματα 900

του χωρίου Μαυρίακας στρέμματα 300

(19) (20) (21) (22) (23)

6.

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. — — — — 19 17 12 15

225 1/2 — — — —

31. 32. — — — — —

789 1/2 171 Ill 14 143

Σελ. 298
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/299.gif&w=550&h=800

του χωρίου Χαλίλος και μουσταφούλι, όλα δηλονότι και αι 3000

του χωρίου Καινούριο στρέμματα 2000

του χωρίου Μαστάνιτζα στρέμματα 300

Εον. Εις το χωρίον Ζακώνια υπάρχει είς μύλος ιδιόκτητος, ομοίως και εις το χωρίον Σιτόμαινα είς ιδιόκτητος.

Στον. Εργαστήρια εθνικά είκοσιν ένα ευρίσκονται επισκευασμένα εις την επαρχίαν Βλοχού.

43*

Πίναξ της Επαρχίας Βάλτου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Σακαρέτζι 95 95 _ 1002 185 _ _ - —

2. Χαλκιόπουλους 38 38 — 783 516 - - - —

3. Ιουνίστα 16 16 — 196 60 — - — —

4. Θερεκίο 19 19 — 327 — — — — —

5. Βαλμάδα 14 14 — 154 63 - - - —

6. Δρομίστα 7 7 — 190 112 — — — ' —

7. Κάμινου 21 21 — 268

8. Αγρίδι 18 18 — 267 — - - - —

9. Ζηλεμί 6 6 — 130 85 - -- - —

10. Σύντεκνον 90 90 — 984 127 - - - —

11. Νεοχωράκι 1000 5000

12. Κρυκούμι 9 9 — — — — — 85 90

13. Πονίκεβος 27 27 — 218 27 - - — —

14. Ξερακιά 29 29 — 1705 3001 - — — —

15. Αργιάδα 23 23 — 305 1280 — — — —

16. Σερδίναινα 21 21 — 189 401 - - — —

17. Βαρετάδα 16 16 — 181 290 — - — —

18. Αλευράδι 5 5 — 95 115 - - — —

19. Μαλεσάδα 26 26 — 301 89 - - — —

20. Κεχρινιά 70 70 — 309 2657 - - — —

21. Κομποθέκνα 14 14 — 40 205 — — — —

22. Αμαριανούς 10 10 — 176 150 -- — — —

23. Μαλατέϊκον 7 7 — 73 60 - - — —

24. Σπάρτον 19 19 — 73 1042 - __ — —

25. Αμβρακιά 42 42 — 211 2746 — - — —

26. 27. Στάνου Αλπίτσα τοποθεσία 29 29 — 85 2058 - -- —

του άνω χωρίου — — — 30 603 - - — —

28. Καρπή 10 10 — 502 163 - - — —

29. Συβίστα — — — 100 1300 - - — —

30. Βλίχα — — — — — - - 275 3975

31. Ληστής — — — — — - — — 30

Σελ. 299
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/300.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

32. Βουτύριας 30

33. Πλατάνι — η— — — - — — — 50

34. Μπέλεσι — — — _ - — — 8 50

35. Μακρυάδα — — — — - — — — 30

36. Αλπίτσα — — — — - — — — 50

37. 38. Μονή βαρετάδας Μονή Αγίας Παρασκευής — — — 230 1410 — — — -

39. εις Σαρδίναγα Μονή Αγ. Νικολάου — — 116 346 —

40. εις Σπάρτον Μονή αγρίλου εις στάνου I — _ 120 10 25

41. 42. Μονή Αρέθα Μονή Αγ. Θωμά —"" “ I 543 144 6 40 — -

43. εις Σακαρέτζι Μονή Αγ. Νικολάου — 83 6 3

εις Χαλικιόπουλους — — — 30 32 — — -

681 672 9 935319936 19 125 1368 4805

Παρατηρήσεις

Αον. Τα εθνικά των χωρίων Νεοχωράκι και Κρυκούκι σημειούνται εις τον κατάλογον της ειδικής Επιτροπής ως ιδιόκτητα· καλλιεργούνται δε τα μεν του Νεοχωράκι από τους Συντεκνιώτας, Ζελιμινιώτας, Δρομιστιάνους και τον Κον. Ανδρέαν Ίσθου, τα δε του Κρυκούκι από τους ίδιους κατοίκους του.

Βον. Η κατά την Επαρχίαν Βάλτου ειδική Επιτροπή αναφέρει, ότι εις το χωρίον λεσενόν ευρίσκονται και εθνικά κτήματα αρκετά και ιδιόκτητα όχι ολίγα αναλόγως μετά των λοιπών χωρίων αλλ’ ότι οι κάτοικοι αυτού δεν ηθέλησαν να δεχθώσι την επιτροπήν ότι δε αύτη ανέφερε, την υπόθεσιν προς τον Προσωρινόν Διοικητήν Μάρκον Δαμιράλην και διετάχθη παρ’ αυτού να μη φέρη βίαν εις τα χωρία όπου και αν απαντήση αντίστασιν.

Γον. Η ιδία επιτροπή αναφέρει ότι διά τους ανωτέρω εκτεθέντας λόγους, δεν ηδυνήθη να καταγράψη ούτε των χωρίων Σαλαώρας και Γιαννόπλων τα ιδιόκτητα κτήματα.

Δον. Η Συβίστα είναι παλαιοχώρι ακατοίκητον, η δε γη αυτού καλλιεργείται από τους κατοίκους του χωρίου Καρής· μάλιστα 1000 στρεμμάτων χωράφια διαφιλονικούνται· μεταξύ αυτών και των κατοίκων των χωρίων Σαρακέτσι και Σαλαώρας.

Εον. Τα τελευταία σημειούμενα χωρία Ληστής, Βουτύρια, Πλατάνι, μπέλεσι, μακρυάδα και αλπίτσα, έτι δε και δύο άλλα, το Λειβαδάκι και Αγαρενέλια είναι παλιοχώρια ακατοίκητα.

Σελ. 300
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 281

   (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

  1. 8619 2 962 1/2 641 1/2

  2. 7417 — — — — 2764 1/2 — 70 1/2 —

  3. 3681 — — — — 174 3/4 — 102 1/2 —

  4. 501 — — — — 1561 — — —

  5. 4335 — — — — 493 — — —

  6. 7 — — — — — 208 3/4 — 100 1/2 —

  /. 8. 1940 _ — _ _ _ _ _ —

  9. 1 π 3385 — 326 — — 83 — 49 —

  ιυ. 11. 262 1/2 — 5 1/2 —

  12. 21 — — — — — — — —

  13. — — — — — 237 1/2 — 71 —

  14. 476 — — — — 762 — — —

  15. 235 — — — — 310 1/2 — — —

  16. 294 3 — — — 629 1/2 — — —

  17. 301 — — — — — — — —

  18. — — — — — — 291 1/2 129 1/2 —

  19. — — — — 194 266 1/2 1500 — —

  20. 128 — 72 5 — 142 1/2 — — —

  21. — — — — — 47 1/2 — — —

  22. — — — 22 — — — — —

  23. — — — — — 36 1/2 — — —

  24. — — — — 206 1/2 — — —

  25. — — — — 326 — — 10

  26. — — 33 8 — 208 — — —

  27. — — — — 300 3000 — — —

  28. — — — ' — 280 500 1000 10 —

  29. — — — — — 1310 300 — —

  oU. 31. _ _ _ 150 1040 140 _ _

  32. — — 45 16 — — — — —

  33. — — 153 — — — — — —

  31334 3 631 51 774 14570 1/2 3231 1501 551 1/2

  (18) (19) (20) (21) (22) (23)

  1. 20 20 12 4 40

  2. — 35 — — — —

  3.

  4.

  5.

  6.