Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Κώστας Κωστής
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:342
 
Θέμα:Αλληλογραφία Καποδίστρια (Επιστολές προς διαφόρους)
 
Στατιστικαί παρατηρήσεις (1828-1830)
 
Χρονική κάλυψη:1827-1831
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 39.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 297-316 από: 341
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/297.gif&w=550&h=800

 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. 1449 3051 780 46 96 2917

2. - — — — — 246 — 5164 —

3. - — — — — — 1800 6400 —

4. - — — — 184 — 2916 — —

5. - — — — — 322 — 7578 —

6. — — — — — 104 — 11896 —

7. — — — — — 149 300 551 —

8. _ _ — _ 50 __ 2250 _

9. - — — — — — 100 4260 —

10. - — — — 115 — 185 100 —

11. - — — — 88 — 6912 3000 —

12. - — — — — — 1500 — —

13. - — — — — — 3000 — 2000

14. - — — — — 121 — 3472 —

15. - — '— — — 106 — 1494 —

16. - — — — — — — 500 —

17. - — — — — — — 1202 —

18. :- — — — — — — — —

19. 978 34 — 93 — — — — —

20. 88 22 1/2 — 3

21. 114 2 — — — — — — —

22. 60 1/2 — — — — — — — —

23. 552 — — — — — — — —

24. 96 — — — — — — — —

25. 151 1/2 — — —

26. 131 21 — —

27. 381 1/2 45 — —

28. 3070 40 — 135 β — — — — —

29. 1743 85 100 —

30. 193 59 — 35

31. 1793 — — — — — — — —

32. 486 80 — 10

11268 1/2 3439 1/2 880 276 433 1098 16209 50784 2000

(19) (20) (21) (22) (23)

1. 564 171 111 20

2. — — — 14 —

3. — — — — 60

4. — — — — —

5. — — — — —

Σελ. 297
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/298.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον. Εκ των 564 στρεμμάτων εθνικών αμπελώνων της Πόλεως Βραχωρίου, τα 106 είναι σταφιδαμπελοι.

Βον. Εις την περιοχήν της πόλεως Βραχωρίου υπάρχουν δέκα τρεις μύλοι εθνικοί.

Γον. Εκ των στρεμμάτων 3051 των ιδιοκτήτων αμπελώνων της πόλεως Βραχωρίου είναι σταφιδαμπελοι τα στρέμματα 276.

Δον. Εκ των ξερικών στρεμμάτων της εθνικής ακαλλιεργήτου γης είναι δάσος.

του μεν χωρίου Πλατάνου στρέμματα 900

του χωρίου Μαυρίακας στρέμματα 300

(19) (20) (21) (22) (23)

6.

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. — — — — 19 17 12 15

225 1/2 — — — —

31. 32. — — — — —

789 1/2 171 Ill 14 143

Σελ. 298
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/299.gif&w=550&h=800

του χωρίου Χαλίλος και μουσταφούλι, όλα δηλονότι και αι 3000

του χωρίου Καινούριο στρέμματα 2000

του χωρίου Μαστάνιτζα στρέμματα 300

Εον. Εις το χωρίον Ζακώνια υπάρχει είς μύλος ιδιόκτητος, ομοίως και εις το χωρίον Σιτόμαινα είς ιδιόκτητος.

Στον. Εργαστήρια εθνικά είκοσιν ένα ευρίσκονται επισκευασμένα εις την επαρχίαν Βλοχού.

43*

Πίναξ της Επαρχίας Βάλτου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Σακαρέτζι 95 95 _ 1002 185 _ _ - —

2. Χαλκιόπουλους 38 38 — 783 516 - - - —

3. Ιουνίστα 16 16 — 196 60 — - — —

4. Θερεκίο 19 19 — 327 — — — — —

5. Βαλμάδα 14 14 — 154 63 - - - —

6. Δρομίστα 7 7 — 190 112 — — — ' —

7. Κάμινου 21 21 — 268

8. Αγρίδι 18 18 — 267 — - - - —

9. Ζηλεμί 6 6 — 130 85 - -- - —

10. Σύντεκνον 90 90 — 984 127 - - - —

11. Νεοχωράκι 1000 5000

12. Κρυκούμι 9 9 — — — — — 85 90

13. Πονίκεβος 27 27 — 218 27 - - — —

14. Ξερακιά 29 29 — 1705 3001 - — — —

15. Αργιάδα 23 23 — 305 1280 — — — —

16. Σερδίναινα 21 21 — 189 401 - - — —

17. Βαρετάδα 16 16 — 181 290 — - — —

18. Αλευράδι 5 5 — 95 115 - - — —

19. Μαλεσάδα 26 26 — 301 89 - - — —

20. Κεχρινιά 70 70 — 309 2657 - - — —

21. Κομποθέκνα 14 14 — 40 205 — — — —

22. Αμαριανούς 10 10 — 176 150 -- — — —

23. Μαλατέϊκον 7 7 — 73 60 - - — —

24. Σπάρτον 19 19 — 73 1042 - __ — —

25. Αμβρακιά 42 42 — 211 2746 — - — —

26. 27. Στάνου Αλπίτσα τοποθεσία 29 29 — 85 2058 - -- —

του άνω χωρίου — — — 30 603 - - — —

28. Καρπή 10 10 — 502 163 - - — —

29. Συβίστα — — — 100 1300 - - — —

30. Βλίχα — — — — — - - 275 3975

31. Ληστής — — — — — - — — 30

Σελ. 299
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/300.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

32. Βουτύριας 30

33. Πλατάνι — η— — — - — — — 50

34. Μπέλεσι — — — _ - — — 8 50

35. Μακρυάδα — — — — - — — — 30

36. Αλπίτσα — — — — - — — — 50

37. 38. Μονή βαρετάδας Μονή Αγίας Παρασκευής — — — 230 1410 — — — -

39. εις Σαρδίναγα Μονή Αγ. Νικολάου — — 116 346 —

40. εις Σπάρτον Μονή αγρίλου εις στάνου I — _ 120 10 25

41. 42. Μονή Αρέθα Μονή Αγ. Θωμά —"" “ I 543 144 6 40 — -

43. εις Σακαρέτζι Μονή Αγ. Νικολάου — 83 6 3

εις Χαλικιόπουλους — — — 30 32 — — -

681 672 9 935319936 19 125 1368 4805

Παρατηρήσεις

Αον. Τα εθνικά των χωρίων Νεοχωράκι και Κρυκούκι σημειούνται εις τον κατάλογον της ειδικής Επιτροπής ως ιδιόκτητα· καλλιεργούνται δε τα μεν του Νεοχωράκι από τους Συντεκνιώτας, Ζελιμινιώτας, Δρομιστιάνους και τον Κον. Ανδρέαν Ίσθου, τα δε του Κρυκούκι από τους ίδιους κατοίκους του.

Βον. Η κατά την Επαρχίαν Βάλτου ειδική Επιτροπή αναφέρει, ότι εις το χωρίον λεσενόν ευρίσκονται και εθνικά κτήματα αρκετά και ιδιόκτητα όχι ολίγα αναλόγως μετά των λοιπών χωρίων αλλ’ ότι οι κάτοικοι αυτού δεν ηθέλησαν να δεχθώσι την επιτροπήν ότι δε αύτη ανέφερε, την υπόθεσιν προς τον Προσωρινόν Διοικητήν Μάρκον Δαμιράλην και διετάχθη παρ’ αυτού να μη φέρη βίαν εις τα χωρία όπου και αν απαντήση αντίστασιν.

Γον. Η ιδία επιτροπή αναφέρει ότι διά τους ανωτέρω εκτεθέντας λόγους, δεν ηδυνήθη να καταγράψη ούτε των χωρίων Σαλαώρας και Γιαννόπλων τα ιδιόκτητα κτήματα.

Δον. Η Συβίστα είναι παλαιοχώρι ακατοίκητον, η δε γη αυτού καλλιεργείται από τους κατοίκους του χωρίου Καρής· μάλιστα 1000 στρεμμάτων χωράφια διαφιλονικούνται· μεταξύ αυτών και των κατοίκων των χωρίων Σαρακέτσι και Σαλαώρας.

Εον. Τα τελευταία σημειούμενα χωρία Ληστής, Βουτύρια, Πλατάνι, μπέλεσι, μακρυάδα και αλπίτσα, έτι δε και δύο άλλα, το Λειβαδάκι και Αγαρενέλια είναι παλιοχώρια ακατοίκητα.

Σελ. 300
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/301.gif&w=550&h=800

44*

Πίναξ της Επαρχίας Ξηρομέρου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)' (9) (10)

1. Χρυσοβίτσι 150 3350

2. Π αλαιοκατούνα - — — — 3500 — — — 1000

3. Βλυζενά - — — 150 900 — — — —

4. Μήλα 600

5. Ζάβιτσα - — — 100 1900 — — — —

6. Κατοχή - — — — 12000 — — 500 314

7. Σκορτί - — — 80 520 — — — —

8. Μπαμπίνι - — — 100 500 250 — — —

9. Δραγαμέστη - — — 500 7500 — — — —

10. Μοδολιβίτσα 100 4900

11. Βάρνακας — — — — 564 — — — —

12. Μιρδινίτιον - — — 200 1800 — — — —

13. Ρούστ ας 7 7 — — 480 — — — —

14. Μαχαλάς 58 58 — 250 5217 — — — —

15. Ζιχερά 7 7 — 50 428 — — — —

16. Κανδήλα — — — 500 4000 — — — —

17. Κατούνα 68 68 — 1200 3877 46 — — —

18. Ρίγανη 14 — 14 — — — — 100 2400

19. Μαχαίρας 16 16 — 100 1810 30 — — —

20. Τ ρύφου 39 39 — 100 1211 — — — —

21. Βούστρι 7 7 — 50 184 — — — —

22. Μανελόπλου 6 6 — — 1298 — — — —.

23. Κωνωπίνα 24 24 — 100 1921 — — — —

24. Αλευράς 6 6 — 80 720 — — — —

25. Κομπότι Άετός 6 6 — 30 286 — — — —

26. — — — 100 3400 — — —

27. Προδρόμου — — — 100 900 — — — —

28. Μονή λεσίνη — — — 100 333 14 200 — —

29. Μονή Ζαπατίνα — — — — 405 — — — —

30. Μονή Π αναγούλας — — — — 252 14 — — —

31. Μονή Ξυλοκεράτιου — — — — 515 14 — — —

32. 33. Μονή Άγ. Γεωργίου Μονή Προφ. Ήλιου — — — — 1760 15 -

πόρτας — — — 100 220 — — — —

34. Μονή Άγ. Δημητρίου — — — 60 148 — — — —

35. Μονή ρόμπου — — — 100 677 — — — —

36. Μονή Άχερά — — — — 116 — — — —

37. Μονή Λιγοβίστι — — — 100 3440 40 100 — —

38. Μονή Άγ. Νικολάου — — — — 1000 — — — —

258 244 14 4400 67030 423 300 700 9214

Σελ. 301
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/302.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον. Η έκτασις της ιδιοκτήτου και εθνικής γης των χωρίων της Επαρχίας Ξηρομέρου εσημειώθη εις τον παρόντα πίνακα καθώς υπελογίσθη ως έγγιστα από την ειδική επιτροπήν, διότι όλων σχεδόν των χωρίων οι κάτοικοι δεν ηθέλησαν να ομολογήσουν εις αυτήν τίποτα ούτε περί ιδιοκτήτων, ούτε περί εθνικών δι’ αυτόν τον λόγον εις τα πλειότερα χωρία δεν φαίνεται σημειωμένος ούτε αριθμός κατοίκων.

45*

Πίναξ της Επαρχίας Βονίτσης

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Βόνιτσα 131 131 451 5946 7993 50

2. Πλαγιά 16 16 — — 217 — 1144 —

3. Ζαβέρδα 37 37 — — 533 — 7786 —

4. Πωγωνιά 9 9 — — 33 — 639 —

5. Μοναστηράκη 30 30 — 145 — 691 352 —

6. Παλαιάμπελα 18 18 — — 181 — 446 —

7. Άγιος Βασίλειος 17 17 — 92 — 502 345 —

8. Τσιγιριά 14 14 — 67 43 — 250 —

9. Κονιδάρι 11 11 — 160 — 140 217 —

10. Μπαλίμπεϊ — — — 30 — 10 560 —

11. Πούτα, Κόκκινος Χελοβίβαρον 22 — 22 — — — — —

12. Νησί — — — — — — — —

13. Μονή Πλαγιάς — — — — 45 — 190 50

14. Μονή Αγ. Δημητρίου — — — — 50 — 383 —

15. Μονή Βροχότινου — — — 35 — — 458 —

16. Μονή της Κοιμήσεως — — — 30 — — 320

305 283 22 1010 1102 728921023 100

(10) (11)

1. 2. 3. — —

Σελ. 302
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/303.gif&w=550&h=800

 (10) (11)

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. — —

45 60 6656 590

105 7246

Παρατηρήσεις

Αον. Το χωρίον Μπαλήμπεϊ είναι της μητροπόλεως Άρτης ως αναφέρει η ειδική επιτροπή.

Βον. Εις την Πούντανι, Κόκκινους και Χελοβίβαρον ευρίσκονται δύο αλικαί καί τρία ιχθυοτροφεία εθνικά.

Σελ. 303
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/304.gif&w=550&h=800

46*

ΝΗΣΙΑ TOT ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

Πίναξ Γενικός των Νήσων του Αιγαίου Πελάγους περιέχων στατιστικάς γνώσεις ερανισθείσας από αναφοράς προς την Κυβέρνησιν παρά των Τοπικών Αρχών και Ειδικών Επιτροπών κατά τα 1828, 1829 και 1830.

(1) (2)

1. Τμήμα Δυτικών Σποράδων ι. Ίος 1

α. Ύδρα 1 ια Αμοργός 1

ß- Σπέτσαι 1 4. Τμήμα Νοτίων Κυκλάδων

Υ· Πόρος 1 α. Σαντορίνη 1

δ. Αίγινα 1 β- Ανάφη 1

ε. Αγκίστρι γ· Αστυπάλαια 1

στ Σαλαμίς 1 δ. Κάσος 1

2. Τμήμα Βορείων Κυκλάδων ε. Κάρπαθος 1

α. Σύρος 1 5. Τμήμα Βορείων Σποράδων

β- Τήνος 1 α. Σκόπελος 1

γ- Μύκονος 1 β· Ηλιοδρόμια 1

δ. Άνδρος 1 γ· Σκιάθος 1

ε. Κέα 1 δ. Σκόρος 1

στ Θερμιά 1 ε. Ψαρά 1

3. Τμήμα Κεντρικών Κυκλάδων 6. Τμήμα Ανατολικών Σποράδων

α. Νάξος' 1 α. Σάμος 1

β- Πάρος 1 β. Ικαρία 1

γ· Αντίπαρος 1 γ. Πάτμος 1

δ. Σίφνος 1 δ. Λέρος 1

ε. Σέριφος 1 ε. Κάλυμνος 1

στ Κίμωλος 1

ζ. Μήλος 1

η. Πολύκανδρος 1 37

θ. Σίκινος 1

Σελ. 304
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/305.gif&w=550&h=800

 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

α.

β. _ — — — — — — —

γ. — — 1781 1988 3695 — 7464 —

S. 1 — 2406 3035 5572 — 11013 1105

ε. 1 — — — — 38 — 38

στ. 3 — — — — 281 — 279

α. — — — — — — — —

β- _ — — — — — — —

γ· — — — — — 1003 — 1003

δ. — — — — — — — —

ε. — — — — — 778 — 778

στ. — — — — — — — —

α. — — — — — — — —

β- 6 — 1421 2277 832 1330 4530 —

γ· — — 58 106 57 62 221 —

δ. 10 — 930 1120 2377 956 4431 —

ε. — — — — — — — —

στ. — — — — — 105 — —

ζ- 7 — — — — 364 — —

η- — — — — — — —

0. _ — — — — — — —

ι. — — 588 509 1080 554 2177 —

ια. — — 376 473 1218 485 2067 —

α. 13 3060 3598 3674 3877 2424 9656 1852

β- — 165 206 212 225 153 643 172

γ· — 225 — — — 243 951 —

δ. 4 731 616 646 1244 658 2500 —

ε. 7 864 998 1304 2056 1047 4358 —

α. 14 945 3198 3317 — 1504 6515 964

β- 2 55 125 115 — 158 240 54

γ· — 425 812 720 — 414 1532 314

δ. 2 379 720 858 — 460 1578 391

ε. — — 198 170 — 86 368 —

6.

α. 48 6552 14029 13426 — — 27455 —

β- 1 636 1655 1463 — — 3118 480

γ· 5 630 1454 1542 — — 2896 295

δ. — 469 920 1140 — — 2160 434

ε. 4 850 1853 2000 — — 3853 454

122 16116 37942 40089 22233 13103 99726 8613

Σελ. 305
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/306.gif&w=550&h=800

 (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.

OL.

β· —

Υ· δ. 10370 13568 _

ε. 1692 14 17 1994 — — — — —

στ 9844 1/4 320 — — — — 53 144 58

2.

α.

β·

Υ· δ.

ε.

στ — — — — 532 — — — —

3.

α.

β·

Υ· δ.

ε.

στ

C

η· θ.

ι.

ια

4.

α. 11640 — — — — — — — —

β·

Υ· δ.

ε.

5.

α. — — 1568 1/4 46605 — 854 7585 — 11659

β· — — 50 3/4 481 — 10 152 — 98

Υ· δ. _ _ 561 1/2 5433 _ 853 2341 42 1806

ε.

6.

α.

β· 1160 — 860 3/4 205

Υ· δ. _ _ _ _ 42 680 _ 223

ε. — — — 2039 — — — — —

στ. - — - — - — 1502 - —

34706 1/4 13902 3058 1/4 56757 532 1759 12313 186 13844

Σελ. 306
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/307.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον. Περί των νήσων Ύδρας, Σπετσών, Σύρας, Τήνου, Άνδρου, Θερμιών, Νάξου, Σερίφου, Πολυκάνδρου, Σίκινου δεν ευρέθη ουδεμία πληροφορία.

Βον. Κατά τας ανά χείρας μας έγγραφα εις όλας τας νήσους ευρίσκονται 29 μοναί, αι οποίαι εμπεριέχονται εις τον αριθμόν των κωμοπόλεων, χωρίων, κλπ.

Γον. Εις όσα έχομεν έγγραφα περί πληθυσμού του Αιγαίου Πέλαγους, διά 22 νήσους μόνον εύρομεν γνώσεις περί του αριθμού των κατοικούντων εις αυτάς ατόμων, άτινα και συμποσούνται, ως φαίνεται εις τον παρόντα πίνακα, 99726

Προσπαθούντες δε ν’ αναπληρώσωμεν δι’ υπολογισμών τας ελλείψεις των γνώσεων τούτων, εζητήσαμεν τον όρον της αναλογίας του αριθμού των ατόμων προς τον των οικογενειών ο· όρος ούτος είναι ως έγγιστα 4 άτομα κατά οικογένειαν άρα

αι 38 οικογένειαι των κατοίκων Αγγιστρίου

αι 281 Σαλαμίνος

αι 1003 Μυκόνου

αι 778 Κέας

αι 105 Κιμώλου καί

αι 364 Μήλου, όλαι

2569 κατά τον ρηθέντα αποτελούν άτομα 10276

110002

Ευρομεν προσέτι και εις αναφοράς του κυρίου Βιάρου Α. Καποδίστρια από 31 Αυγούστου 1828 ότι οι κάτοικοι των Δυτικών Σποράδων συμποσούνται 36000 Αλλ’ ήδη εσημειώθησαν εις τον παρόντα πίνακα

οι κάτοικοι του Πόρου εις τον παρόντα πίνακα 7464

οι κάτοικοι της Αιγίνης εις τον παρόντα πίνακα 11013 17753

Υπελογίσθησαν δε και αι 38 οικογένειαι των κατοίκων Αγγιστρίου, έτι δε και αι 281 Σαλαμίνος, ότι κατά τον ως ανωτέρω ευρεθέντα μέσον όρον αποτελούν άτομα 1276

Άρα εμπεριλαμβάνοντας εις την ανωτέρω ποσότητα των 110002 ατόμων, τούτων δε αφαιρεθέντων μένουν διά τας νήσους Ύδραν και Σπέτσας 16247

126249

Ακολουθούντες δε το αυτό σύστημα των υπολογισμών ευρίσκομεν ότι εάν αι 22 νήσοι έχουν 99726 κατοίκους, αι εις την αην παρατήρησιν σημειωθείσαι οκτώ διά τας οποίας μένει να ζητήσωμεν τον αριθμόν των κατοίκων, έπεται ότι κατοικούνται από

άτομα 36264

Σελ. 307
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/308.gif&w=550&h=800

Άρα οι κάτοικοι των νήσων του Αιγαίου Πελάγους συμποσούνται κατά τον υπολογισμόν άτομα 162513

Σημειωτέον όμως ότι περί όλων των σημαντικωτέρων νήσων δεν υπήρχον πληροφορίαι, και ότι οι περί πληθυσμού αυτών υπολογισμοί έγιναν καθ’ ας είχομεν γνώσεις περί των μικροτέρων, έπεται άρα ότι οι κάτοικοι των νήσων τούτων είναι πιθανώς πολύ περισσότεροι παρ’ όσους εσημειώσαμεν.

Δον. Εις καμμίαν των νήσων του Αιγαίου πελάγους δεν υπάρχει γη εθνική.

Εον. Περί εκτάσεως της ιδιοκτήτου γης των νήσων δεν ηδυνήθημεν να λάβωμεν ουδ’ αμυδράς γνώσεις, διότι μόνον εις την Σαλαμίνα, Αίγιναν και Αγγίστρι είναι γνωστόν το στρέμμα. Εις δε τας λοιπάς νήσους η έκτασις συμπεραίνεται ως εκ της ποσότητας του σπόρου τον οποίον δέχονται, η δε ποσότης αύτη διαφέρει από 1 έως 4 πινακίων κατά το είδος του σπόρου, και την ποιότητα της γης των χωραφίων ήτον άρα αδύνατον να γίνη περι τούτου υπολογισμός.

47*

Πίναξ του Τμήματος των Δυτικών Σποράδων

Νήσος Σαλαμίνος

(f) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Σαλαμίν (Κούλουρη) 209 207 2 7813 3/4 1356 46

2. Αμπελάκια 72 72 — 1526 1/2 — — 432 7

3. Μούλας (τοποθεσία) — — — — 320 — 140 _

4. Μονή Φανερωμένης — — — 504 — 17 66 —

281 279 2 9844 1/2 320 17 1994 53

(10) (11) (12) (13)

1. 36 58 400 140

2. 108 — — —

Σελ. 308
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/309.gif&w=550&h=800

 (10) (11) (12) (13)

3. 4. _ _ —

144 58 400 140

Νήσος Αίγινα

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Αίγινα 2406 3035 5572 11013 1105 10149 1/2 12066

2. Νήσος Μετώπη — 150

3. Μονή σταυροπηγιακή 220 \/2 1352

2406 3035 5572 11013 1105 10370 13568

Νήσος ’Αγκύστρι

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Αγκύστρι 38 38 1692 14

38 38 1692 14

Νήσος Πόρος

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Πόρος 1781 1988 3695 7464

1781 1988 3695 7464

Παρατηρήσεις

Αον. Εις την νήσον της Σαλαμίνος ευρίσκονται 39200 πεύκαι ιδιόκτητοι παράγουσαι ρυτίνην.

Βον. Τα εις την τοποθεσίαν Μούλης 320 στρέμματα γης ακαλλιεργήτου και 140 ελαιόδενδρα ήσαν προ της Επαναστάσεως ιδιοκτησία της Μητροπόλεως Αθηνών, μετά ταύτα δε έμειναν εις την κυριότητα του κοινού της Σαλαμίνος. Γον. Επί της νήσου Σαλαμίνος εις τοποθεσίαν Αβρακήν και άντικρυ της

Σελ. 309
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/310.gif&w=550&h=800

πόλεως ευρίσκονται τρεις αλικαί, από τας οποίας συνάγεται κατ’ έτος περί τας οκτώ χιλιάδας οκάδας άλατος.

Αον. Εκ του σημειωμένου πληθυσμού 11013 της Αιγίνης οι 8532 είναι πάροικοι.

Σημειωτέον δε ότι η απογραφή ολόκληρου του άνω πληθυσμού ενεργήθη εις τα 1829.

Βον. Τα σημειούμενα στρέμματα 150 της νήσου Μετώπης ανήκουν εις την ιδιοκτησίαν της σταυροπηγιακής Μονής.

Γον. Εκ των καλλιεργημένων ξερικών 10370 υπάρχουσι εις μίαν ποσότητα στρεμμάτων φυτευμέναι αμπελοι, αλλ’ αι περί αυτής της νήσου πληροφορίαι δεν κάμνουν διάκρισιν τινα του ποσού τούτων, συγχέουσι εν γένει τα στρέμματα των καρπών, αμπελώνων και λοιπών.

48*

Πίναξ του Τμήματος των Βορείων Κυκλάδων Νήσος Μύκονος

(1) (2) (3)

1. Μύκονος 1003 1003

1003 1003

Νήσος Κέας

(1) (2) (3) (4)

1. Κέα 778 778 532

778 778 532

Σελ. 310
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/311.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον. Η κατά την νήσον Μύκονον διορισθείσα ειδική Επιτροπή κατέγραψε μεν τα ονόματα των κατοίκων και εσημείωσε τας θέσεις εις τας οποίας κείνται τα ιδιόκτητα εκάστου αυτών αμπέλια, χωράφια, λειβάδια, περιβόλια κτλ. δεν εφανέρωσε δε την έκτασιν των ιδιοκτήτων τούτων εις στρέμματα, όθεν δεν ηδυνήθημεν να εξάξωμεν καμμίαν άλλην πληροφορίαν, ειμή ότι τα ιδιόκτητα ταύτα κατά το 1829 έτος έδωκαν ετήσιον καρπόν.

σίτον κοιλά 337

κριθήν 6306

σμιγάδι 834

φασόλια 1043

σύκα 572

και κρασί βαρέλαις 81598

Περί της νήσου Κέας δεν υπάρχει ουδεμία άλλη πληροφορία, ειμή τα ατελέστατα κατάστιχα των ενοικιαστών των προσόδων αυτής εκ των οποίων και εξήχθη ο αριθμός των εχόντων ιδιοκτησίαν. Εξ αυτών τούτων προκύπτει, ότι κατά το 1829 έτος εσυνάχθη δέκατον

σίτος κοιλά 58 1/ 8

Κριθάρι 2935 1/ 4

Σμιγάδι 19 3/ 4

Αρακάς 106 3/ 4

Μαχαιρίδα 9 3/ 4

κρασί οκάδ. 24820

Μετάξι 28 1/10

Σύκα 1350

Βαμβάκι 863

Βελανίδια καντάρια 426

Σελ. 311
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/312.gif&w=550&h=800

49*

Πίναξ του Τμήματος των Κεντρικών Κυκλάδων

Νήσος Πάρου

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Παροικία 395 649 249 372 1293

2. Νάουσα 285 454 165 262 904

3. Μάρμαρα 111 147 46 103 304

4. Τσιπίδι 174 287 82 191 543

5. Δραγουλας 55 75 24 69 154

6. Λεύκαι 319 534 219 257 1072

7. Κώστου 82 131 47 76 260

1421 2277 832 1330 4530

Νήσος Αντιπάρου

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Αντίπαρος 58 106 57 62 221

58 106 57 62 221

Νήσος Σ ίφνου

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Κωμόπολις Κάστρον 132 149 338 157 623

2. Πετέλι 31 33 99 37 163

3. Εξαμπελα 125 149 301 48 575

4. Καταιβατή 118 124 287 131 529

5. Σταυρί 180 222 525 234 927

6. Αρτεμώνας 313 343 827 349 1483

7. Μονή της Βρύσης 18 — — — 18

8. Μονή του Προφήτου Ηλία 7 — — — 7

9. Μονή Αγίου Αρτεμίου 6 — — — 6

Σελ. 312
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/313.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

10. Μονή του Μουγκού 70 — 70

11. Μονή της φωτείας — 30 — — 30

930 1120 2377 956 4431

Νήσος Μήλου

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Μήλος 307

2. Παλιά Χώρα 57

364

Νήσος Κιμήλου

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Κίμηλος 105

105

Νήσος "Ιος

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Ίος 588 509 1080 554 2177

588 509 1080 554 2177

Νήσος ’Αμοργού

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Αμουργός 259 277 648 294 1188

2. Ποταμός και άλλα χωριά 117 196 570 191 883

376 473 1218 485 2067

Σελ. 313
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/314.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον. Μετά των γυναικών συναριθμήθησαν και τα θηλυκά παιδία, επειδή δεν ήτον δυνατόν να χωρισθώσιν ως μη σημειωθείσης της ηλικίας αυτών εις τον συνταχθέντα ονομαστικόν κατάλογον των κατοίκων.

Βον. Εις την νήσον Πάρου ευρίσκονται και πάροικοι ως έπεται, οίτινες συναριθμήθησαν με τον αριθμόν των κατοίκων,

οικογ. άτομα

1. Εις παροικίαν 49 133

2. Εις Νάουσαν 83 251

3. Εις Μάρμαρα 16 28

4. Εις Τσιπίδι 15 27

5. Εις Δραγουλά 5 16

6. Εις Λεύκα 9 28

7. Εις Κώστα 10 31

Τό όλον 187 514

Γ ον.

Εκ των κατοίκων και παροίκων της πόλεως παροικίας είναι κτηματίαι 33

Έμποροι 20

Γεωργοί 48

Εργάται 112

μετέρχονται δε διάφορα άλλα επαγγέλματα 117

Εκ των της Ναούσης είναι κτηματίαι 17

Έμποροι 14

Γεωργοί 50

Εργάται 28

μετέρχονται δε διάφορα άλλα επαγγέλματα 106

Εκ των των Μαρμάρων είναι κτηματίαι 13

Έμποροι 2

Γεωργοί 25

Εργάται 16

μετέρχονται δε διάφορα επαγγέλματα 30

Εκ των του Τζιπιδίου είναι κτηματίαι 19

Έμποροι 4

Γεωργοί 50

Εργάται 15

μετέρχονται δε διάφορα επαγγέλματα 58

Εκ των του Δραγουλά είναι κτηματίαι 2

Σελ. 314
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/315.gif&w=550&h=800

Έμποροι 1

Γεωργοί 16

Εργάται 22

μετέρχονται δε διάφορα επαγγέλματα 6

Εκ των των λευκών είναι κτηματίαι 7

Γεωργοί 113

Εργάται 58

μετέρχονται δε διάφορα επαγγέλματα 50

Εκ των του Κώστου είναι κτηματίαι 1

Έμποροι 4

Γεωργοί 44

μετέρχονται δε διάφορα επαγγέλματα 12

Αον. Εις την νήσον Αντίπαρον ευρίσκονται πάροικοι οικογένειαι έξ, άτομα δέκα τέσσαρα.

Βον.

Εκ των κατοίκων και παροίκων της νήσου ταύτης είναι κτηματίαι 5

Έμποροι 2

Γεωργοί 11

Εργάται 17

μετέρχονται δε διάφορα επαγγέλματα 16

Αον.

Εκ των κατοίκων της Κωμοπόλεως Κάστρου της νήσου Σίφνου είναι κτηματίαι 16

Έμποροι 9

Γεωργοί 7

Ναύται 33

και διαφόρων επαγγελμάτων 98

Εκ των του πετελίου είναι γεωργοί 7

διαφόρων επαγγελμάτων 31

Εκ των των εξαμπέλων είναι κτηματίαι 2

Έμποροι 3

Γεωργοί 21

διαφόρων επαγγελμάτων 132

Εκ των της Καταιβατής είναι κτηματίαι 2

Έμποροι 4

Γεωργοί 31

Ναύται 16

διαφόρων επαγγελμάτων 79

Εκ των του Σταυρίου είναι πρόκριτοι 7

Έμποροι 16

Σελ. 315
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/316.gif&w=550&h=800

Γεωργοί 26

Ναύται 15

διαφόρων επαγγελμάτων 176

Εκ των του Άρτεμώνος είναι κτηματίαι 4

Έμποροι 17

Γεωργοί 35

Ναύται 34

διαφόρων επαγγελμάτων 259

Βον. Εις την νήσον ταύτην ευρίσκονται πάροικοι τριάκοντα πέντε, οίτινες και εμπεριλαμβάνονται εις τον σημειωθέντα αριθμόν των κατοίκων του Κάστρου.

Αον. Εις την νήσον Μήλον ευρίσκονται εξήντα οικογένειαι παροίκων.

Βον.

Εκ των κατοίκων και παροίκων της νήσου ταύτης είναι πρόκριτοι 12

Έμποροι 25

Γεωργοί 65

Ναύται 49

διαφόρων επαγγελμάτων 156

Γ ον.

Εκ των κατοίκων της Παλαιάς Χώρας είναι έμποροι 4

Γεωργοί 8

διαφόρων επαγγελμάτων 45

Εκ των κατοίκων της νήσου Κιμήλου είναι πρόκριτοι 2

Έμποροι 7

Γεωργοί 35

Ναύται 29

διαφόρων επαγγελμάτων 32

Αον. Εις την νήσον Ίον ευρίσκονται 83 οικογένειαι παροίκων συνιστάμεναι από άτομα 318.

Βον.

Εκ των κατοίκων και παροίκων της Ίου είναι πρόκριτοι 37

Έμποροι 36

Γεωργοί 199

Ναύται 103

και διαφόρων επαγγελμάτων 149

Αον. Εις την Αμουργόν ευρίσκονται 25 οικογένειαι παροίκων συνιστάμεναι από άτομα 98

Βον.

Εκ των κατοίκων και παροίκων της Αμοργού είναι πρόκριτοι 17

Σελ. 316
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 297

   (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

  1. 1449 3051 780 46 96 2917

  2. - — — — — 246 — 5164 —

  3. - — — — — — 1800 6400 —

  4. - — — — 184 — 2916 — —

  5. - — — — — 322 — 7578 —

  6. — — — — — 104 — 11896 —

  7. — — — — — 149 300 551 —

  8. _ _ — _ 50 __ 2250 _

  9. - — — — — — 100 4260 —

  10. - — — — 115 — 185 100 —

  11. - — — — 88 — 6912 3000 —

  12. - — — — — — 1500 — —

  13. - — — — — — 3000 — 2000

  14. - — — — — 121 — 3472 —

  15. - — '— — — 106 — 1494 —

  16. - — — — — — — 500 —

  17. - — — — — — — 1202 —

  18. :- — — — — — — — —

  19. 978 34 — 93 — — — — —

  20. 88 22 1/2 — 3

  21. 114 2 — — — — — — —

  22. 60 1/2 — — — — — — — —

  23. 552 — — — — — — — —

  24. 96 — — — — — — — —

  25. 151 1/2 — — —

  26. 131 21 — —

  27. 381 1/2 45 — —

  28. 3070 40 — 135 β — — — — —

  29. 1743 85 100 —

  30. 193 59 — 35

  31. 1793 — — — — — — — —

  32. 486 80 — 10

  11268 1/2 3439 1/2 880 276 433 1098 16209 50784 2000

  (19) (20) (21) (22) (23)

  1. 564 171 111 20

  2. — — — 14 —

  3. — — — — 60

  4. — — — — —

  5. — — — — —