Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Κώστας Κωστής
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:342
 
Θέμα:Αλληλογραφία Καποδίστρια (Επιστολές προς διαφόρους)
 
Στατιστικαί παρατηρήσεις (1828-1830)
 
Χρονική κάλυψη:1827-1831
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 39.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 287-306 από: 341
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/287.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

49. 43 1/2 52

50. 14 — — — — — — — — 10 1/2

51. - — 30 — — 6 — 10 — —

52. 35 70 29

53. 30 24 1/2

54. — — 38

55. 79 1/2 — 5 1/2

56. 10 — — 8 —

57. 58. 234 1/2 22 25 1/2 — 5 4 24 — —

59. — 2 1/2 — 1/2 — — — — — —

60. 18 1/2 9 — — 8 — — 40 — —

61 — 2 1/2 — 1/2 6 — — 6 —

2596 3/4 824 83 227 1/4 903 36 4 1463 466 3/4 867 1/4

(18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (26) (26)

1. 44 255 3

2. — 7 1/2

3. 4 1/2 12

4. _ 55 1/2

5. —

6. 7. 8. 9. — —

10.

11. _ _

12. 22 _ - - _ - - - -

13.

14. _

15. _

16. _

17. _

18. _ 69

19. _

20. _

21.

22.

23. 1/2 1/2

24. _

25.

26.

Σελ. 287
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/288.gif&w=550&h=800

 (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (26) (26)

27.

28. 9Q —

30.

31. 9 1/2 3 3

32. _

33. _ 22

34.

35. — 12

36. — 486 2 — — 4 3 8 87

37. _ 1205

38. _ 105

39. _ 50

40. _

41. _ 1050

42. 54 136

43. _ 800

44. _

45. 226 80 _ _ 3 _ - _ _

46. — 1075

47. 493 104 _ 80 — 15 - 5 10

48. _

49. _ 33

50. _ 1215

51. _

52. _ 465

53. — 190

54. — 1205

55. — 1187 — 6 — — 10 4 —

56. 388 279 5

57. — _

58. — —

59. —

60. —

61. —

1219 1/2 101231/2 8 86 3 19 13 22 97

Παρατηρήσεις

Αον. Τα εις την στήλην των εθνικών ακαλλιεργήτων αμπελώνων σημειούμενα διά το χωρίον Λόγγον 80 στρέμματα είναι σταφιδαμπελώνων.

Σελ. 288
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/289.gif&w=550&h=800

38*

Πίναξ της Επαρχίας Ναυπάκτου και Βενέτικου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Γαλατάς 44 44 6 61 1474

2. Γαβρολίμνη 22 13 13 — 375 — — — _

3. Καλαβρούζα — — — — — — — — _

4. Αγραπηδόκαμπος — — — — — — — — _

5. Καρβουνοχώρι — — — — — — — — _

6. Μάζι — — — — — — — — _

7. Μαμάκου — — — — — — — _ _

8. Κατυλλόκαμπος — — — — — — — — _

9. Βομβοκός 18 18 — — 56 — 116 4 _

10. Αφροξυλιά 9 9 — — 38 17 6 4 _

11. Μαμουλάδα 15 15 — — 50 42 67 4 _

12. Ευρώστιανη 18 18 — — 71 69 19 — _

13. Φαμήλα 16 16 — — 66 46 20 3 __

14. Νεόκαστον 18 18 2 — 40 17 25 5 _

15. Σκάλα 17 17 — — 80 24 45 5

16. Παλαιοχωράκι 4 4 — — 12 6 43 — _

17. Ναύπακτος 66 42 28 — 10 282 _ _

18. Μάρθ. Ναυπάκτου 10 10 10 — — 162 — _

19. Μονή προδρόμου — — — 54 — 796 154 -, _

20. Μονή Αγ. Γεωργίου Κονταρά — — — — — 100 100 - _

21. Μονή Παναγ. Φιλοθέου — — — 42 — 46 220 — 25-

257 222 59 157 788 2809 1097 25 25

(11) (12) (13) (14) (15) (16)

t. 82 4718

2. — 114 460 2266 — —

3. — — — 50 —

4. — 15 100 85 —

5. — — 30 170 —

6. — — — 30 —

7. — — 30 300 —

8. Q 218 — 62 4590 — —

y. 10.

11.

Σελ. 289
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/290.gif&w=550&h=800

 (11) (12) (13) (14) (15) (16)

12.

13.

14. — 15 — — — —

15. —

16.

17. — 269 60 1265 16 60

18. 87 — 6944 1069 — —

19.

20.

21.

387 413 12404 9825 16 60

Παρατηρήσεις

Αον. Επειδή εις τα ανά χείρας μας έγγραφα δεν σαφηνίζεται ποία εκ των σημειουμένων εις τον παρόντα πίνακα χωρίων ανήκουν εις την επαρχίαν Ναυπάκτου, και ποία εις την του Βενετικού συνετέθη εξ ανάγκης ένας κοινός πίναξ και των δύο επαρχιών.

Βον. Κατά τας δύο επαρχίας ευρίσκονται μύλοι ιδιόκτητοι αβλαβείς

Εις την Μονήν Προδρόμου 2

Εις την της Παναγίας Φιλοθέου 2

Εις την του Αγίου Γεωργίου Κονταρά 1

Εις την Μαμουλάδα 1

Εις την Ευρώστιανην 2

Όλοι 8 Γον. Ευρίσκονται προσέτι και Εθνικών μύλων ερείπια

Εις Γαλατάν 1

Εις Γαβρολίμνην 1

Εις Χαλίλαγα 1

Εις Παϊραμλή 1

Εις Ναύπακτον 2

Εις Καμαρούλαις 1

Όλοι 7

Δον. Οι εις Ναύπακτον σημειούμενοι ως εθνικοί αμπελώνες στρεμμ. 16 είναι σταφιδαμπελώνες. Εκαλλιεργήθησαν δε κατά το 1829 έτος παρά του Κυρίου Πάνου Αλεξίου, ως αναφέρει ο κατά την Δυτικήν Ελλάδα έκτακτος Επίτροπος δι’ εγγράφου του υπ’ αριθ. 818 της 7ης Ιουνίου 1830 προς την επί της Οικονομίας Επιτροπήν.

Σελ. 290
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/291.gif&w=550&h=800

39*

Πίναξ της Επαρχίας Μεσολογγίου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Μεσολόγγι 501 501 20 12234 1158 19 4344

2. Μονή Άγιος Συμεών — — — 6 186 6 — —

3. Μονή Αγίου Δημητρίου - - - — 217 —- — —

501 501 20 228 12637 1164 19 4344

Παρατηρήσεις

Εκ των στρεμμάτων 1158 των σημειουμένων εις την στήλην των ιδιοκτήτων αμπελώνων, εις τα 239 στρέμματα είναι φυτευμένοι σταφιδαμπελώνες ιδιόκτητοι, ομοίως και εκ των στρεμμάτων 56 των εις την στήλην των εθνικών αμπελώνων, εις τα 45 είναι φυτευμένοι σταφιδαμπελώνες εθνικοί.

40*

Πίναξ της Επαρχίας Ανατολικού

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Ανατολικόν 351 351 46 11188 3135 30195 80 3276

2. 3. Νεοχώρι Μαγούλα 45 45 4 — 2431 131 — 274 3050

396 396 4 46 13619 3166 30195 354 6326

Σελ. 291
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/292.gif&w=550&h=800

 (11) (12) (13) (14) (15)

1. 173 410 240 837

18 — — — —

18 173 410 240 837

Παρατηρήσεις

Αον. Εκ των στρεμμάτων 3035 των σημειουμένων εις την στήλην των ιδιοκτήτων αμπελώνων εις τα 1236 είναι φυτευμένοι σταφιδαμπελώνες.

Βον. Εκ των ελαιοδένδρων 30195 των σημειουμένων εις την στήλην των ιδιοκτήτων, αι 23028 είναι, άλλα πυρπολημένα και άλλα κεκαμμένα.

Γον. Εκ των αμπελώνων 131 στρεμ. των εις την στήλην των ιδιοκτήτων των χωρίων Νεοχώρι και Μαγούλας, τα 20 είναι σταφιδαμπελοι.

41*

Πίναξ της Επαρχίας Ζυγού

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Επισκοπή 4 4 70

2. Μάστρους 15 15 15 — 217

3. Γουργιάς 29 29 29 — 133

4. Σταμνάς 53 53 — — 398

5. Άγιος Ηλίας μυγδαλιάς 12 12 — — 34

6. Δόριζα 16 16 — — 191

7. Μπελούση 12. 12 — — —

8. Αγγελόκαστρον 39 39 39 104 104

9. Άγιος Ηλίας μπέμαιτας — — — — —

10. Καλύβια — — — — —

11. Πρεσάκου 5 5 5 — 31

12. Ζευγαράκι 5 5 5 — —

13. Μόσορα 5 5 — — —

14. Κρεμνοσυβίστα 11 11 — — —

15. Συβίστα 22 22 — — 19

16. Κεράσοβον 47 47 — — 100

Σελ. 292
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/293.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

17. Παπαδάταις 35 35 35

18. Ματαράγκα — — — — —

19. Σαντί — — — — —

20. Χασάναγα — — — — —

21. Γραμματικού — — — — —

22. Βαρούσι — — — — —

23. Καλφοινίκιον 24 24 24 — —

24. Γαβαλού 58 58 — —

25. Μπουρλέσα 33 33 33 — —

26. Μποτίνου 43 43 43 50

27. Μεσάριστα 32 32 32 — —

28. Κατζοράχης 6 6 6 — —

29. Μεταξά 1 1 — — —

30. Μακρυνούς — — — — —

31. Ράϊκα 2 2 2 25

32. Δεσποίνα 4 4 - — — —

33. Μπερμετίτι 6 6 — — —

34. Μποχώρι 71 71 71 — —

35. Κωδούνι. 3 3 — — —

36. Μακρυβούνι 1 1 _ — —

37. Χρυσοβέρι 3 3 — — —

38. Άνερα Μετόχιον της Μονής Κατερίνης — — — — —

607 607 339 104 1372

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 651

? — 1803 4 — — — — — — 58 —

3 — 2168 20 — — — — — — 206 —

4. — 4769 118 43 10 — — — — — —

5. fi _ 1434

7 - 592 — 10

8 2091 1/2 2091 t/2 60 330 23 —

9 — 20 —

10 — 213 — 4989

11 — 933 93 —

1? — 57 16 10 — 5 — 6 — 248 —

13 — 56 4 — — — — 55 — — —

14 — 14 27 — — — — 482 — — —

15 — 431 44 — — — — — — — —

1« — 1 599 81 67 — 326 12 6036 — — —

17. — 594 133 158 — — — — — 400 —

18 — — — — — — — — 160 —

19. — — — 232 —

Σελ. 293
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/294.gif&w=550&h=800

 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

20. 140

21. — 38 —

22 — - - - - — — — — — —

23. — 421 83 86 - — 43 — — 190 —

24. — 4811 294 776 - — — — _ — _

25. — 1095 74 120 - 53 — — _ 180 _

26. — 388 83 252 - 109 — — — 150 —

27. — 1339 29 19

28. — 697 2 10 - — — 3 — — —

29. — 520

30. — — 120 —

31. — 989 19 48 - 10 — 11 — — —

32. — 530 — _ - — — — — — —

33. — 152 — _ - 14 — 5 — — —

34. — 6369 410 — - — — — — 300 —

35. — 980

36. — 70 — — —

37. — 200

38. — 850

2091 1/2 37523 1/2 1551 1927 10 518 55 6598 213 2558 4987

(18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

1.

2. 835

3. 1914

4. 34 — — 2 — — — — —

5. 80

6. 93 — —

7. 400

8. 85

9. 1180

10. — 7000 — 30

11. 1907 2400

12. 500 500 — 31

13.

14. - 1515

15.

10. 160

17. 1600 1000 — 4 13 — 12 — —

18. 1400 — — — — — 10 — 10

19. 1128 — — — — — — 20 6

20. 700 — 10

21. 1262 — — — 30 4 — — 10

22. 1300 — — — 10 4 — — —

Σελ. 294
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/295.gif&w=550&h=800

 (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

23. 1000 5

24.

25. — 5

26. 55

27. 184

28. 150

29.

30. 980 — 67

31. 20 — —

32.

33.

34. 12236 2000

35.

36. 225

37. — — 300 — 30 — — — 15

38.

29428 12900 300 6 83 8 17 20 1699

Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

Το ήμισυ της ιδιοκτήτου γης του μποχωρίου διαφιλονικείται ως εθνικόν διαιρείται δε η γη τούτου εις τρία, καλλιεργήσιμον, λογκώδη και βαλτώδη.

Παρατηρήσεις

Αον. Εκ των 1803 στρεμμάτων της ξερικής ακαλλιεργήτου γης της σημειουμένης εις τα ιδιόκτητα του χωρίου Μάστρους υπάρχουσι φυτευμένα ελαιόδενδρα εις στρέμματα 71.

Βον. Εκ των στρεμμάτων 118 των ιδιοκτήτων αμπελώνων του χωρίου Σαμνάς εις τα στρέμματα 14 είναι φυτευμένοι σταφιδαμπελοι.

Γον. Εκ των εθνικών ακαλλιεργήτων των χωρίων Καλύβια, Πρεσσάκονα, Ζευγαράκι, Παπαδάταις και Χρυσοβέρι μέρος είναι λόγκος, ομοίως και εκ των 1400 στρεμμάτων του χωρίου Ματαράγκα τα 1000 εκ των 700 του χωρίου Χασάναγα τα 200' εκ των 1262 του χωρίου Γραμματικού τα 700 εκ των 1300 του χωρίου βαρούσι τα 300· εκ των 1000 του χωρίου Καλφονικίου τα 200, τα 55 του χωρίου μεσρτίνα, εκ των 980 του χωρίου Μακρυνούς τα 750 εκ των 12236 του χωρίου Μεσοχώρι αι 6880, μέρος εκ των 2000 του αυτού χωρίου και εκ των 225 τα 200.

Δον. Εκ των... στρεμμάτων των ξερικών ιδιοκτήτων ακαλλιεργήτων του χωρίου [Μρασάκου] τα στρέμματα 200 είναι λόγκος. Εκ των 1559 του χωρίου

Σελ. 295
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/296.gif&w=550&h=800

Κεράσοβον τα 600 εκ των 520 του χωρίου Μεταξά τα 500. Εκ των 530 του χωρίου Δέσποινα τα 500. Εκ των 980 του χωρίου Κωδούνι τα 700. Εκ των 70 του χωρίου Μακρυβούνι τα 50 εκ των 850 του Μετοχιού άνερα τα 600.

42*

Πίναξ της Επαρχίας Βλοχού

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Πόλις Βραχωρίου 6 249 249 3 _ 19 _

2. Πλάτανος 15 — 8 — 8 — 49 -

3. Τζάϊκας — — — — — — — -

4. Τζέλου — — 2 — 2 — — --

5. Κοκίστα και Μιλεσία 7 — 5 — 5 — — -

6. Δοκίμι, μαλάματα, Λαγκάδι — — —

και Πίτζοβος 5 — 5 — 5

7. Άγιος Νικόλαος και — — --

πλατυνέρια — — 4 — 4

8. Μαυρίακας — — 3 — 3 —- — -

9. Μπουζί 6

10. Ερμίτζα — — 2 — 2 — — —

11. Χαλίκι και Μουσταφοϋλι — — 8 — 8 — — -

12. Σκέντου 3

13. Βροχολή και Γαύρος 9

14. Καινούριο 11 — 5 — 5 — — -

15. Κούβελος 8

16. Μαστάνιτζα

17. Σφήνα

18. Ζαπάντι — — — — — — — -

19. Ζακόνια — 53 20 20 — 22 111 —

20. Κερασιά — 14 21 21 — — 75 —

21. Θεοτόκου — 3 6 6 — — — -

22. Σκοτεισάδα — 1 8 8 — — 21 1/2 --

23. Λυγόστιανη — — 13 13 — 40 18 -

24. Τζοκαλάδα — — 4 4 — — 8 --

25. Πλικοπάρι — — 12 12 — — — 7

26. Σιτόμαινα — 19 19 19 — — 151 —

27. Λυκοχώρι — 9 21 21 — — 184

28. Μπαλαύστα — 94 24 24 — — 1670

29. Σπολάστι — 45 28 28 248 159 —

30. Ζελίχοβον — 5 20 20 — 105 —

31. Βλοχός — 82 13 13 107 - 58

32. Μονή Λυκούρισης 70 18 343 500 500 45 417 716 1/2 129 2048

Σελ. 296
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/297.gif&w=550&h=800

 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. 1449 3051 780 46 96 2917

2. - — — — — 246 — 5164 —

3. - — — — — — 1800 6400 —

4. - — — — 184 — 2916 — —

5. - — — — — 322 — 7578 —

6. — — — — — 104 — 11896 —

7. — — — — — 149 300 551 —

8. _ _ — _ 50 __ 2250 _

9. - — — — — — 100 4260 —

10. - — — — 115 — 185 100 —

11. - — — — 88 — 6912 3000 —

12. - — — — — — 1500 — —

13. - — — — — — 3000 — 2000

14. - — — — — 121 — 3472 —

15. - — '— — — 106 — 1494 —

16. - — — — — — — 500 —

17. - — — — — — — 1202 —

18. :- — — — — — — — —

19. 978 34 — 93 — — — — —

20. 88 22 1/2 — 3

21. 114 2 — — — — — — —

22. 60 1/2 — — — — — — — —

23. 552 — — — — — — — —

24. 96 — — — — — — — —

25. 151 1/2 — — —

26. 131 21 — —

27. 381 1/2 45 — —

28. 3070 40 — 135 β — — — — —

29. 1743 85 100 —

30. 193 59 — 35

31. 1793 — — — — — — — —

32. 486 80 — 10

11268 1/2 3439 1/2 880 276 433 1098 16209 50784 2000

(19) (20) (21) (22) (23)

1. 564 171 111 20

2. — — — 14 —

3. — — — — 60

4. — — — — —

5. — — — — —

Σελ. 297
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/298.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον. Εκ των 564 στρεμμάτων εθνικών αμπελώνων της Πόλεως Βραχωρίου, τα 106 είναι σταφιδαμπελοι.

Βον. Εις την περιοχήν της πόλεως Βραχωρίου υπάρχουν δέκα τρεις μύλοι εθνικοί.

Γον. Εκ των στρεμμάτων 3051 των ιδιοκτήτων αμπελώνων της πόλεως Βραχωρίου είναι σταφιδαμπελοι τα στρέμματα 276.

Δον. Εκ των ξερικών στρεμμάτων της εθνικής ακαλλιεργήτου γης είναι δάσος.

του μεν χωρίου Πλατάνου στρέμματα 900

του χωρίου Μαυρίακας στρέμματα 300

(19) (20) (21) (22) (23)

6.

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. — — — — 19 17 12 15

225 1/2 — — — —

31. 32. — — — — —

789 1/2 171 Ill 14 143

Σελ. 298
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/299.gif&w=550&h=800

του χωρίου Χαλίλος και μουσταφούλι, όλα δηλονότι και αι 3000

του χωρίου Καινούριο στρέμματα 2000

του χωρίου Μαστάνιτζα στρέμματα 300

Εον. Εις το χωρίον Ζακώνια υπάρχει είς μύλος ιδιόκτητος, ομοίως και εις το χωρίον Σιτόμαινα είς ιδιόκτητος.

Στον. Εργαστήρια εθνικά είκοσιν ένα ευρίσκονται επισκευασμένα εις την επαρχίαν Βλοχού.

43*

Πίναξ της Επαρχίας Βάλτου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Σακαρέτζι 95 95 _ 1002 185 _ _ - —

2. Χαλκιόπουλους 38 38 — 783 516 - - - —

3. Ιουνίστα 16 16 — 196 60 — - — —

4. Θερεκίο 19 19 — 327 — — — — —

5. Βαλμάδα 14 14 — 154 63 - - - —

6. Δρομίστα 7 7 — 190 112 — — — ' —

7. Κάμινου 21 21 — 268

8. Αγρίδι 18 18 — 267 — - - - —

9. Ζηλεμί 6 6 — 130 85 - -- - —

10. Σύντεκνον 90 90 — 984 127 - - - —

11. Νεοχωράκι 1000 5000

12. Κρυκούμι 9 9 — — — — — 85 90

13. Πονίκεβος 27 27 — 218 27 - - — —

14. Ξερακιά 29 29 — 1705 3001 - — — —

15. Αργιάδα 23 23 — 305 1280 — — — —

16. Σερδίναινα 21 21 — 189 401 - - — —

17. Βαρετάδα 16 16 — 181 290 — - — —

18. Αλευράδι 5 5 — 95 115 - - — —

19. Μαλεσάδα 26 26 — 301 89 - - — —

20. Κεχρινιά 70 70 — 309 2657 - - — —

21. Κομποθέκνα 14 14 — 40 205 — — — —

22. Αμαριανούς 10 10 — 176 150 -- — — —

23. Μαλατέϊκον 7 7 — 73 60 - - — —

24. Σπάρτον 19 19 — 73 1042 - __ — —

25. Αμβρακιά 42 42 — 211 2746 — - — —

26. 27. Στάνου Αλπίτσα τοποθεσία 29 29 — 85 2058 - -- —

του άνω χωρίου — — — 30 603 - - — —

28. Καρπή 10 10 — 502 163 - - — —

29. Συβίστα — — — 100 1300 - - — —

30. Βλίχα — — — — — - - 275 3975

31. Ληστής — — — — — - — — 30

Σελ. 299
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/300.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

32. Βουτύριας 30

33. Πλατάνι — η— — — - — — — 50

34. Μπέλεσι — — — _ - — — 8 50

35. Μακρυάδα — — — — - — — — 30

36. Αλπίτσα — — — — - — — — 50

37. 38. Μονή βαρετάδας Μονή Αγίας Παρασκευής — — — 230 1410 — — — -

39. εις Σαρδίναγα Μονή Αγ. Νικολάου — — 116 346 —

40. εις Σπάρτον Μονή αγρίλου εις στάνου I — _ 120 10 25

41. 42. Μονή Αρέθα Μονή Αγ. Θωμά —"" “ I 543 144 6 40 — -

43. εις Σακαρέτζι Μονή Αγ. Νικολάου — 83 6 3

εις Χαλικιόπουλους — — — 30 32 — — -

681 672 9 935319936 19 125 1368 4805

Παρατηρήσεις

Αον. Τα εθνικά των χωρίων Νεοχωράκι και Κρυκούκι σημειούνται εις τον κατάλογον της ειδικής Επιτροπής ως ιδιόκτητα· καλλιεργούνται δε τα μεν του Νεοχωράκι από τους Συντεκνιώτας, Ζελιμινιώτας, Δρομιστιάνους και τον Κον. Ανδρέαν Ίσθου, τα δε του Κρυκούκι από τους ίδιους κατοίκους του.

Βον. Η κατά την Επαρχίαν Βάλτου ειδική Επιτροπή αναφέρει, ότι εις το χωρίον λεσενόν ευρίσκονται και εθνικά κτήματα αρκετά και ιδιόκτητα όχι ολίγα αναλόγως μετά των λοιπών χωρίων αλλ’ ότι οι κάτοικοι αυτού δεν ηθέλησαν να δεχθώσι την επιτροπήν ότι δε αύτη ανέφερε, την υπόθεσιν προς τον Προσωρινόν Διοικητήν Μάρκον Δαμιράλην και διετάχθη παρ’ αυτού να μη φέρη βίαν εις τα χωρία όπου και αν απαντήση αντίστασιν.

Γον. Η ιδία επιτροπή αναφέρει ότι διά τους ανωτέρω εκτεθέντας λόγους, δεν ηδυνήθη να καταγράψη ούτε των χωρίων Σαλαώρας και Γιαννόπλων τα ιδιόκτητα κτήματα.

Δον. Η Συβίστα είναι παλαιοχώρι ακατοίκητον, η δε γη αυτού καλλιεργείται από τους κατοίκους του χωρίου Καρής· μάλιστα 1000 στρεμμάτων χωράφια διαφιλονικούνται· μεταξύ αυτών και των κατοίκων των χωρίων Σαρακέτσι και Σαλαώρας.

Εον. Τα τελευταία σημειούμενα χωρία Ληστής, Βουτύρια, Πλατάνι, μπέλεσι, μακρυάδα και αλπίτσα, έτι δε και δύο άλλα, το Λειβαδάκι και Αγαρενέλια είναι παλιοχώρια ακατοίκητα.

Σελ. 300
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/301.gif&w=550&h=800

44*

Πίναξ της Επαρχίας Ξηρομέρου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)' (9) (10)

1. Χρυσοβίτσι 150 3350

2. Π αλαιοκατούνα - — — — 3500 — — — 1000

3. Βλυζενά - — — 150 900 — — — —

4. Μήλα 600

5. Ζάβιτσα - — — 100 1900 — — — —

6. Κατοχή - — — — 12000 — — 500 314

7. Σκορτί - — — 80 520 — — — —

8. Μπαμπίνι - — — 100 500 250 — — —

9. Δραγαμέστη - — — 500 7500 — — — —

10. Μοδολιβίτσα 100 4900

11. Βάρνακας — — — — 564 — — — —

12. Μιρδινίτιον - — — 200 1800 — — — —

13. Ρούστ ας 7 7 — — 480 — — — —

14. Μαχαλάς 58 58 — 250 5217 — — — —

15. Ζιχερά 7 7 — 50 428 — — — —

16. Κανδήλα — — — 500 4000 — — — —

17. Κατούνα 68 68 — 1200 3877 46 — — —

18. Ρίγανη 14 — 14 — — — — 100 2400

19. Μαχαίρας 16 16 — 100 1810 30 — — —

20. Τ ρύφου 39 39 — 100 1211 — — — —

21. Βούστρι 7 7 — 50 184 — — — —

22. Μανελόπλου 6 6 — — 1298 — — — —.

23. Κωνωπίνα 24 24 — 100 1921 — — — —

24. Αλευράς 6 6 — 80 720 — — — —

25. Κομπότι Άετός 6 6 — 30 286 — — — —

26. — — — 100 3400 — — —

27. Προδρόμου — — — 100 900 — — — —

28. Μονή λεσίνη — — — 100 333 14 200 — —

29. Μονή Ζαπατίνα — — — — 405 — — — —

30. Μονή Π αναγούλας — — — — 252 14 — — —

31. Μονή Ξυλοκεράτιου — — — — 515 14 — — —

32. 33. Μονή Άγ. Γεωργίου Μονή Προφ. Ήλιου — — — — 1760 15 -

πόρτας — — — 100 220 — — — —

34. Μονή Άγ. Δημητρίου — — — 60 148 — — — —

35. Μονή ρόμπου — — — 100 677 — — — —

36. Μονή Άχερά — — — — 116 — — — —

37. Μονή Λιγοβίστι — — — 100 3440 40 100 — —

38. Μονή Άγ. Νικολάου — — — — 1000 — — — —

258 244 14 4400 67030 423 300 700 9214

Σελ. 301
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/302.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον. Η έκτασις της ιδιοκτήτου και εθνικής γης των χωρίων της Επαρχίας Ξηρομέρου εσημειώθη εις τον παρόντα πίνακα καθώς υπελογίσθη ως έγγιστα από την ειδική επιτροπήν, διότι όλων σχεδόν των χωρίων οι κάτοικοι δεν ηθέλησαν να ομολογήσουν εις αυτήν τίποτα ούτε περί ιδιοκτήτων, ούτε περί εθνικών δι’ αυτόν τον λόγον εις τα πλειότερα χωρία δεν φαίνεται σημειωμένος ούτε αριθμός κατοίκων.

45*

Πίναξ της Επαρχίας Βονίτσης

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Βόνιτσα 131 131 451 5946 7993 50

2. Πλαγιά 16 16 — — 217 — 1144 —

3. Ζαβέρδα 37 37 — — 533 — 7786 —

4. Πωγωνιά 9 9 — — 33 — 639 —

5. Μοναστηράκη 30 30 — 145 — 691 352 —

6. Παλαιάμπελα 18 18 — — 181 — 446 —

7. Άγιος Βασίλειος 17 17 — 92 — 502 345 —

8. Τσιγιριά 14 14 — 67 43 — 250 —

9. Κονιδάρι 11 11 — 160 — 140 217 —

10. Μπαλίμπεϊ — — — 30 — 10 560 —

11. Πούτα, Κόκκινος Χελοβίβαρον 22 — 22 — — — — —

12. Νησί — — — — — — — —

13. Μονή Πλαγιάς — — — — 45 — 190 50

14. Μονή Αγ. Δημητρίου — — — — 50 — 383 —

15. Μονή Βροχότινου — — — 35 — — 458 —

16. Μονή της Κοιμήσεως — — — 30 — — 320

305 283 22 1010 1102 728921023 100

(10) (11)

1. 2. 3. — —

Σελ. 302
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/303.gif&w=550&h=800

 (10) (11)

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. — —

45 60 6656 590

105 7246

Παρατηρήσεις

Αον. Το χωρίον Μπαλήμπεϊ είναι της μητροπόλεως Άρτης ως αναφέρει η ειδική επιτροπή.

Βον. Εις την Πούντανι, Κόκκινους και Χελοβίβαρον ευρίσκονται δύο αλικαί καί τρία ιχθυοτροφεία εθνικά.

Σελ. 303
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/304.gif&w=550&h=800

46*

ΝΗΣΙΑ TOT ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

Πίναξ Γενικός των Νήσων του Αιγαίου Πελάγους περιέχων στατιστικάς γνώσεις ερανισθείσας από αναφοράς προς την Κυβέρνησιν παρά των Τοπικών Αρχών και Ειδικών Επιτροπών κατά τα 1828, 1829 και 1830.

(1) (2)

1. Τμήμα Δυτικών Σποράδων ι. Ίος 1

α. Ύδρα 1 ια Αμοργός 1

ß- Σπέτσαι 1 4. Τμήμα Νοτίων Κυκλάδων

Υ· Πόρος 1 α. Σαντορίνη 1

δ. Αίγινα 1 β- Ανάφη 1

ε. Αγκίστρι γ· Αστυπάλαια 1

στ Σαλαμίς 1 δ. Κάσος 1

2. Τμήμα Βορείων Κυκλάδων ε. Κάρπαθος 1

α. Σύρος 1 5. Τμήμα Βορείων Σποράδων

β- Τήνος 1 α. Σκόπελος 1

γ- Μύκονος 1 β· Ηλιοδρόμια 1

δ. Άνδρος 1 γ· Σκιάθος 1

ε. Κέα 1 δ. Σκόρος 1

στ Θερμιά 1 ε. Ψαρά 1

3. Τμήμα Κεντρικών Κυκλάδων 6. Τμήμα Ανατολικών Σποράδων

α. Νάξος' 1 α. Σάμος 1

β- Πάρος 1 β. Ικαρία 1

γ· Αντίπαρος 1 γ. Πάτμος 1

δ. Σίφνος 1 δ. Λέρος 1

ε. Σέριφος 1 ε. Κάλυμνος 1

στ Κίμωλος 1

ζ. Μήλος 1

η. Πολύκανδρος 1 37

θ. Σίκινος 1

Σελ. 304
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/305.gif&w=550&h=800

 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

α.

β. _ — — — — — — —

γ. — — 1781 1988 3695 — 7464 —

S. 1 — 2406 3035 5572 — 11013 1105

ε. 1 — — — — 38 — 38

στ. 3 — — — — 281 — 279

α. — — — — — — — —

β- _ — — — — — — —

γ· — — — — — 1003 — 1003

δ. — — — — — — — —

ε. — — — — — 778 — 778

στ. — — — — — — — —

α. — — — — — — — —

β- 6 — 1421 2277 832 1330 4530 —

γ· — — 58 106 57 62 221 —

δ. 10 — 930 1120 2377 956 4431 —

ε. — — — — — — — —

στ. — — — — — 105 — —

ζ- 7 — — — — 364 — —

η- — — — — — — —

0. _ — — — — — — —

ι. — — 588 509 1080 554 2177 —

ια. — — 376 473 1218 485 2067 —

α. 13 3060 3598 3674 3877 2424 9656 1852

β- — 165 206 212 225 153 643 172

γ· — 225 — — — 243 951 —

δ. 4 731 616 646 1244 658 2500 —

ε. 7 864 998 1304 2056 1047 4358 —

α. 14 945 3198 3317 — 1504 6515 964

β- 2 55 125 115 — 158 240 54

γ· — 425 812 720 — 414 1532 314

δ. 2 379 720 858 — 460 1578 391

ε. — — 198 170 — 86 368 —

6.

α. 48 6552 14029 13426 — — 27455 —

β- 1 636 1655 1463 — — 3118 480

γ· 5 630 1454 1542 — — 2896 295

δ. — 469 920 1140 — — 2160 434

ε. 4 850 1853 2000 — — 3853 454

122 16116 37942 40089 22233 13103 99726 8613

Σελ. 305
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/306.gif&w=550&h=800

 (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.

OL.

β· —

Υ· δ. 10370 13568 _

ε. 1692 14 17 1994 — — — — —

στ 9844 1/4 320 — — — — 53 144 58

2.

α.

β·

Υ· δ.

ε.

στ — — — — 532 — — — —

3.

α.

β·

Υ· δ.

ε.

στ

C

η· θ.

ι.

ια

4.

α. 11640 — — — — — — — —

β·

Υ· δ.

ε.

5.

α. — — 1568 1/4 46605 — 854 7585 — 11659

β· — — 50 3/4 481 — 10 152 — 98

Υ· δ. _ _ 561 1/2 5433 _ 853 2341 42 1806

ε.

6.

α.

β· 1160 — 860 3/4 205

Υ· δ. _ _ _ _ 42 680 _ 223

ε. — — — 2039 — — — — —

στ. - — - — - — 1502 - —

34706 1/4 13902 3058 1/4 56757 532 1759 12313 186 13844

Σελ. 306
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 287

   (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

  49. 43 1/2 52

  50. 14 — — — — — — — — 10 1/2

  51. - — 30 — — 6 — 10 — —

  52. 35 70 29

  53. 30 24 1/2

  54. — — 38

  55. 79 1/2 — 5 1/2

  56. 10 — — 8 —

  57. 58. 234 1/2 22 25 1/2 — 5 4 24 — —

  59. — 2 1/2 — 1/2 — — — — — —

  60. 18 1/2 9 — — 8 — — 40 — —

  61 — 2 1/2 — 1/2 6 — — 6 —

  2596 3/4 824 83 227 1/4 903 36 4 1463 466 3/4 867 1/4

  (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (26) (26)

  1. 44 255 3

  2. — 7 1/2

  3. 4 1/2 12

  4. _ 55 1/2

  5. —

  6. 7. 8. 9. — —

  10.

  11. _ _

  12. 22 _ - - _ - - - -

  13.

  14. _

  15. _

  16. _

  17. _

  18. _ 69

  19. _

  20. _

  21.

  22.

  23. 1/2 1/2

  24. _

  25.

  26.