Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Κώστας Δαφνής, Κώστας Κωστής
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:342
 
Θέμα:Αλληλογραφία Καποδίστρια (Επιστολές προς διαφόρους)
 
Στατιστικαί παρατηρήσεις (1828-1830)
 
Χρονική κάλυψη:1827-1831
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 39.59 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 278-297 από: 341
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/278.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11)

10. 1000

11. 800 — —

12. 500 — 30

13. 1300 — —

14. 100 — —

15. 50 — —

16. 50 — —

17. 50 — —

18. 600 — 150

19. 100 — 150

20. 100 — 214

21. 300 30 700

22. — — —

23. — — —

24. — — —

25. — — —

26. — — —

27. — — —

28. — — —

29. — — —

30. — — —

31. — — —

32. — — —

33. — — —

34. 35.1 — — —

36. J — — —

37. — — —

38. — — —

39. — — —

40. — — —

41. — — —

42. — — —

43. — — —

44. — — —

45. — — —

46. — — —

47. — — —

48. — — —

49. — — —

50. — — —

51. — — —

52. — — —

53. — — —

54. — — —

55. — — —

56. — — —

57. — — —

58. — — —

Σελ. 278
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/279.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11)

59.

60. — — —

61. — — —

62. — — —

63. — — —

64. — — —

65. — — —

66. — — —

67. — — —

11050 33 2734

Παρατηρήσεις

Αον. Παρεκτός των εις τον παρόντα πίνακα σημειωθέντων εθνικών της επαρχίας Νέων Πατρών, ευρίσκονται και άλλα (κατά τα εις χείρας μας έγγραφα) τα οποία μένουν εισέτι υπό τους Τούρκους εις τα κάτωθι χωρία

ποτιστική ξερική αμπελ. Συκαμ. Μύλοι

εις Λιανοκλάδι 3000 1000 — — 1

Μεξάταις 1500 500 30 — 2

Λάλα 2000 — — — 1

Καρυά 2000 — — — —

Βασιλικά 1800 — — 50 —

Συκά 1800 — — 100 1

εις την πρωτεύουσαν 5000 — 30 — 9

17100 1500 60 150 14

Βον. Τα σημειωθέντα ιδιόκτητα των χωρίων Βασιλικά, Συκά, Μούσδροβον, Σμόκοβον και Μπούρλια ανήκουν εις την Μονήν Αγάθο.

Γον. Καθ’ όλην την επαρχίαν ταύτην ευρίσκονται οκτώ ερείπια μύλων εθνικών.

Σελ. 279
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/280.gif&w=550&h=800

35*

Πίναξ της Επαρχίας Σαλώνων

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Σάλωνα 277 277 126 485 3/4 1235 3/4

2. Χρυσόν 185 185 65 — 1337 — 333 3/4

3. Καστρί 129 129 20 — 1466 — 240 3/4

4. Ξηροπήγαδον 24 24 24 — 154 — 9

5. Γαλαξείδι 342 342 5 — 7073 1/4 — 684 1/4

6. Αγιαευθυμία 86 86 17 — 713 3/4 — 181 1/2

7. Μαυρολιθάρι 107 107 — — 981 1/2 — 83

8. Δελφίνα (Δεσφίνος) 181 181 — — 2918 1/2 400 357 1/2

9. Τοπόλια 143 143 13 — 625 — 290 3/4

10. Βυνοχώρα 32 32 — — 324 1/2 — 29 1/2

11. Καλοπετηνίτζα 42 20 42 — 52 1/2 — 44 1/4

12. Πεντόρνεα 42 42 — — 318 1/2 — 58 3/4

13. Σεγδίτζα 69 69 39 — 331 3/4 — 135 3/4

14. Στερνικάκι 39 39 39 — 179 1/2 — 68 1/4

15. Σεργούνι 20 20 20 — 164 1/2 — 37 1/2

16. Άγιος Γεώργιος 31 31 31 — 216 — 59 1/2

17. Κούσκι 23 23 — — 131 — 66 1/2

18. Καρούλης 27 27 27 — 225 1/2 — 42

19. Καστέλι 70 70 25 178 200 1/4 — 40 1/2

20. Κολοβάτη 54 54 6 — 217 1/2 — 45 1/2

21. Χλωμόν 33 33 7 — 124 1/2 — 29 1/4

22. Δράμισσα 29 29 — — 321 — —

23. Κάνιανι 29 29 11 — 255 1/2 — 20 1/2

24. Βάριανη 88 88 8 — 349 1/2 — 49

25. Βράλος — — — — — — —

26. Γουρίτσα — — — — — — —

27. Μόδι 41 41 41 — — — 91

28. Σκλίθρος 16 16 16 — 163 — 16

29. Καμάρα — — — — — — —

30. Μαριολάταις 22 22 — — 43 — 15 1/4

31. Αγόριανη 91 91 91 112 — — 76 1/2

32. Στρώμη 55 55 — — 498 1/2 — 36 1/4

33. Κουκοβίτζα 75 2402 75 2380 673 152 1/2 442 1/2 534 1/4 20405 1/2 400 34 4418 1/4

Σελ. 280
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/281.gif&w=550&h=800

 (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1. 8619 2 962 1/2 641 1/2

2. 7417 — — — — 2764 1/2 — 70 1/2 —

3. 3681 — — — — 174 3/4 — 102 1/2 —

4. 501 — — — — 1561 — — —

5. 4335 — — — — 493 — — —

6. 7 — — — — — 208 3/4 — 100 1/2 —

/. 8. 1940 _ — _ _ _ _ _ —

9. 1 π 3385 — 326 — — 83 — 49 —

ιυ. 11. 262 1/2 — 5 1/2 —

12. 21 — — — — — — — —

13. — — — — — 237 1/2 — 71 —

14. 476 — — — — 762 — — —

15. 235 — — — — 310 1/2 — — —

16. 294 3 — — — 629 1/2 — — —

17. 301 — — — — — — — —

18. — — — — — — 291 1/2 129 1/2 —

19. — — — — 194 266 1/2 1500 — —

20. 128 — 72 5 — 142 1/2 — — —

21. — — — — — 47 1/2 — — —

22. — — — 22 — — — — —

23. — — — — — 36 1/2 — — —

24. — — — — 206 1/2 — — —

25. — — — — 326 — — 10

26. — — 33 8 — 208 — — —

27. — — — — 300 3000 — — —

28. — — — ' — 280 500 1000 10 —

29. — — — — — 1310 300 — —

oU. 31. _ _ _ 150 1040 140 _ _

32. — — 45 16 — — — — —

33. — — 153 — — — — — —

31334 3 631 51 774 14570 1/2 3231 1501 551 1/2

(18) (19) (20) (21) (22) (23)

1. 20 20 12 4 40

2. — 35 — — — —

3.

4.

5.

6.

Σελ. 281
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/282.gif&w=550&h=800

Παρατηρήσεις

Αον. Μέρος των εις ιδιοκτήτων σημειωθέντων αμπελώνων της επαρχίας Σαλώνων είναι φυτευμένοι εις εθνικήν γην ως έπεται

Εις Σάλωνα (την πόλιν) στρέμ. 101 1/2

Εις Χρυσόν στρέμ. 64 1/2

Εις Καστρί στρέμ. 75 1/2

Εις Αγιαθύμια στρέμ. 98

Εις Τοπόλια στρέμ. 4 1/2

Εις Πεντόρνια στρέμ. 25

Εις Σεγδήτζα στρέμ. 65 1/4

Εις Καλοπετηνίτζα στρέμ. 24 1/2

Βον. Εκ της εθνικής καλλιεργημένης γης του χωρίου Αγόριανης πεντακόσια εβδομήντα (570) στρέμ. γη αμφισβητείται ως ιδιόκτητος.

(18) (19) (20) (21) (22) (23)

7.

8.

9. — — 80 — — —

10.

11.

12.

13.

14. — 11 16 8 — 17

15. 11 7 10 10 15 12

16. 4 8 11 6 — —

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

15 81 137 36 19 69

Σελ. 282
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/283.gif&w=550&h=800

36*

Πίναξ της Επαρχίας Μαλανδρίνου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Μαλανδρίνον 27 11 26 15 47 1/2

2. Βιτρινίτσα 67 67 38 — 370 1/4 617

3. Βίδαβη 26 15 26 — 2 1/2 64 1/2

4. Σάταινα 6 6 5 2 16 34

5. Ξυλογαδάρα 40 40 — 6 175 282

6. Μηλέαι 14 14 — 15 1/2 60 106 1/2

7. Μάκρυσι 13 13 6 13 1/2 59 50

8. Πλέσα 37 37 22 — 129 1/2 197 1/2

9. Μαραζιά 28 28 74 1/2 122 3/4 94

10. Κίσαλη 29 27 24 — 95 205 1/2

11. Παλαιοχώρι 17 17 1 29 71 73 1/2

12. Καρούτια 17 17 — 29 10 1/2 34

13. Σουργούλα 28 28 7 82 1/2 59 1/2 54

14. Βελινικος 28 28 2 — 79 251 1/2

15. Μονή Ελεούσα — — — 4 2 1/2 22

16. Μονή Αγ. Γεωργίου — — — — 15 30

17. Μονή Κουτζουρός — — — 3 31 179

377 345 157 259 1313 1/2 2342 1/2

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1. 10 1/2 3 15 1/2 224 1/2 600 18 1/2

2. 123 3/4 206 — 315 — 1225 2 15 80 —

3. 43 1/2 31 — 271 — 450 — — — —

4. 7 4 — 11 1/2 — 18 — — — —

5. 354 498 — — 25 500 — — — 20

6. 6 1 9 η

/. 8. 26 _ _ 38 1/2 _ 612 _ _ _ _

9. 26 1/2 6 16

10. 27 3/4 98 4 118 — 710 — — — —

11. 1 3/4 78 1/2 1

12. 1 3/4 74 —

13. 10 365 38 4 — — — — 127 —

14. 7 1/4 156 3 1/2

15. 1 68 —

Σελ. 283
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/284.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

16. 3 50 8 1/2 26

17. 17 126 —

360 1/4 1763 77 1/2 1059 25 4141 20 1/2 15 207 20

Παρατηρήσεις

Εκ των ιδιοκτήτων αμπελώνων του χωρίου Βιτρινίτζας (στρέμ. 123 3/4) είναι φυτευμένοι εις γην εθνικήν μετά την επανάστασιν 14 1/2 στρεμμάτων αμπελώνες οι οποίοι και εισέτι δεν έδωκαν καρπούς.

Ομοίως και εκ του χωρίου Βίδαβης (στρεμ. 43 1/2) οι των 43 στρεμμάτων είναι φυτευμένοι εις γην Εθνικήν από τους κατοίκους προ της επαναστάσεως, επί συμφωνία να μοιράζωνται τον καρπόν εξ ημισείας με το έθνος.

37*

Πίναξ της Επαρχίας Λιδωρικίου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Λιδωρίκι 74 74 53 141 1/2 171 1/2 35 1/2

2. Κλήμα 34 34 2 93 1/2 58 3/4 4

3. Λευκαδίτη 44 37 15 153 1/2 191 3/4 39 3/4

4. Αβορίτη και Μπεσιά 12 12 5 58 1/2 37 1/2 4

5. Κάτω Μουσουνίτσα 33 33 — 77 1/2 115 27 1/4

6. Καριά 23 23 1 — 9 22

7. Κριάτσι 19 19 — 23 82 1/2 —

8. Γρανίτσα 121 121 — 548 1/2 349 1/2 86

9. Κάμπος 15 15 — 22 10 1/2 23 1/2

10. Αλουποχώρι 18 18 — 118 168 38

11. Κονιάκου 19 19 — 27 3/4 93 12 3,4

12. Σκάλα 22 22 — — 73 —

13. Παλαιοκάτουνον 45 45 — 138 210 1/2 5

14. Πενταγίους 78 78 — 171 321 1/2 —

15. Σουρούστι 20 20 — — 73 1/2 —

16. Νούτσομβρον 34 34 — 1 209 1/2 —

17. Στήλια 24 24 — 66 56 32 1/2

Σελ. 284
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/285.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

18. Σεβεδίκον 54 36 32 36 1/2 198 1/2

19. Στρούζα 26 24 4 9 1/2 222 1/2 —

20. Παλαιοξάρι 73 73 — 129 1/2 120 3

21. Κάτω παλαιοξάρι 51 51 — 78 1/2 68 1/2 1/2

22. Κωστάρτσα 95 95 — 167 260 —

23. Μπερεθιώτισσα 26 26 3 98 67 1/2 12 1/2

24. Άνω Μουσουνίτσα 79 79 — 240 1/2 320 25 3/4

25. Ζουριάνου 32 32 — 83 1/2 128 1/2 3 1/2

26. Συκέα 18 18 — 85 3/4 115 3/4 6 1/2

27. Άβορον 24 24 18 23 1/2 78 1/2 —

28. Ντρεστενά 31 31 — 116 94 1/2 —

29. Γκουμνή 20 20 — 17 12 1/2 4 1/2

30. Βοστινίτσα 64 64 — 193 3/4 447 3/4 48

31. Λυκοχώρι 20 20 11 110 1/2 10 26

32. Αρτοτήνα 134 134 — 43 693 1 1/2

33. Λούτσοβον 11 11 2 45 97 1/2 —

34. Κουπάκι 23 23 — 69 1/2 127 1/2 —

35. Αγλαβίτσα 11 11 8 29 1/2 133 1/2 —

36. Μαραθία 12 1 12 — — 5

37. Μπραΐλα 33 4 30 — 14 —

38. Τρυβίδι 5 1 5 — 3 —

39. Καρδάρα 12 12 3 7 1/2 — 42 1/2

40. Κερασία 2 2 — 23 4 —

41. Χινδίρ τσαούς 34 1 34 — 2 —

42. Καραμπάσι — — — — — —

43. Αλή Εφέντη 7 3 4 — 1 —

44. Κάτω κλήμα 39 39 — 2 — 36 1/2

45. Σουλές 2 2 — — — —

46. Αλατσάς και αμπέλια 8 1 8 — 3 —

47. Λόγγος 3 — 3 — — —

48. Μαραβέλι 3 3 — 17 1/2 16 —

49. Βλαχοκάτουνον 13 13 13 — 119 —

50. Κακούρι και Πασάκου 7 3 5 4 — 5

51. Σεριβέλι 3 3 — 19 84 —

52. Παραδείσι 23 5 19 4 1/2 — —

53. Εδώθεν Xάρμενα 23 13 15 — 11 1/2 —

54. Μέρος Χάρμενα και τσόφλια : 22 1 22 — 4 1/2 —

55. Λεύκα, τραγουδάκι και Καλανάκι 26 24 4 _ 1 1/2 _

56. Βλαχοβούνι 10 1 — 20 37 —

57. Άγιος Νικόλαος — — 2 — — —

58. Μονή Βαρνάκοβα — — — — — 26

59. Μετόχ. Αγ. Μαρίνας — — — — 43 3/4 —

60. Μονή προδρόμου εις Αρτοτήνα _ _ _ 20 10 1/2 11 1/2

61. Μετόχιον Αγ. Παντελεήμ. - — — 11 9 1/2 —

1716 1527 343 3334 3/4 5791 588 1/2

Σελ. 285
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/286.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1. 199 1/2 109 1/2 91 1/2 124 1/2

2. 131 1/4 74 1/4 — — — - - - 30 3

3. 198 3/4 — — — 11 - - - 64 _

4. 26 — — 2 1/2 5 3 - 20 33 1/2 5 1/2

5. 94 — — — 7 — - 6 -— —

6. 57 27 — 11 ___

7. 4 8 1/2 — 6 1/2 1 — - 10 — —

8. 139 1/2 92 1/4 — 10 1/4 76 — - 22 — _

9. 73 1/2 7 — — 12 — - - _ _

10. 57 7 — 11 1/2 28 — - 154 — _

11. 77 1/4 — — 6 — — - 9 — _

12. 70 4 1/2 — 14 1/2 —

13. 16 1/2 17 1/2 — 17 1/2 43 — - 75 — —

14. — 31 — 24 77 — - 122 — —

15. 19 1/2 — — 10 10 — - 28 — —

16. 48 1/2 1/2 — 12 1/2 1 — - 188 — —

17. 91 1/2 11 1/2 — 1 82 — - 11 — —

18. 4 8 1/2 — — 14 — - — 17 39 1/2

19. — — — — 3 — - — 8 17 1/2

20. 28 1/2 53 — 7 1/2 100 6 - 10 — —

21. 2 1/2 27 — 1 37 12 - 3 —

22. 60 17 — 7 3/4 39 1 - 178 — —

23. 14 1/2 12 — 4 1/2 43 1 - 1 2 —

24. 70 — — — 35 — - 32 — —

25. 33 24 — 12 1/2 62 — - 154 — —

26. 28 1 — 3 1/4 32 — - 3 — —

27. 6 21 — 5 1/2 4 — - 16 74 —

28. 14 20 — 12 96 — - 28 — —

29. 92 1/2 3 — - - — - — — _.

30. 97 1/2 41 — - 8 — - 12 — —

31. 14 1/2 7 1/2 — 3 4 — - 7 3 2 1/2

32. 25 1/2 59 1/2 — 49 1/2 21 — - 108 — —

33. 13 1/2 3 — 3 1/2 9 — - 39 8 8

34. 22 2 — 11 1/2 20 2 - 64 — —

35. — 3 1/2 — _ 9 — - — 47 —

36. 6 10 — 158

37. — — 126 1/2

38. — — 133 3/4

39. 17 1/2 16 1/2 — — _ — - — — -

40. 22 — — 1 1/2 _ _ _ 9 _ _

41. — _ 61

42. —

43. 85 _ 10

44. 206 44 1/2 28 _ _ _ _ _ _ _

45. — _ 40

46. — _ 15 1/2

47. —

48. 9 — — 1 - — - 12 — -

Σελ. 286
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/287.gif&w=550&h=800

 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

49. 43 1/2 52

50. 14 — — — — — — — — 10 1/2

51. - — 30 — — 6 — 10 — —

52. 35 70 29

53. 30 24 1/2

54. — — 38

55. 79 1/2 — 5 1/2

56. 10 — — 8 —

57. 58. 234 1/2 22 25 1/2 — 5 4 24 — —

59. — 2 1/2 — 1/2 — — — — — —

60. 18 1/2 9 — — 8 — — 40 — —

61 — 2 1/2 — 1/2 6 — — 6 —

2596 3/4 824 83 227 1/4 903 36 4 1463 466 3/4 867 1/4

(18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (26) (26)

1. 44 255 3

2. — 7 1/2

3. 4 1/2 12

4. _ 55 1/2

5. —

6. 7. 8. 9. — —

10.

11. _ _

12. 22 _ - - _ - - - -

13.

14. _

15. _

16. _

17. _

18. _ 69

19. _

20. _

21.

22.

23. 1/2 1/2

24. _

25.

26.

Σελ. 287
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/288.gif&w=550&h=800

 (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (26) (26)

27.

28. 9Q —

30.

31. 9 1/2 3 3

32. _

33. _ 22

34.

35. — 12

36. — 486 2 — — 4 3 8 87

37. _ 1205

38. _ 105

39. _ 50

40. _

41. _ 1050

42. 54 136

43. _ 800

44. _

45. 226 80 _ _ 3 _ - _ _

46. — 1075

47. 493 104 _ 80 — 15 - 5 10

48. _

49. _ 33

50. _ 1215

51. _

52. _ 465

53. — 190

54. — 1205

55. — 1187 — 6 — — 10 4 —

56. 388 279 5

57. — _

58. — —

59. —

60. —

61. —

1219 1/2 101231/2 8 86 3 19 13 22 97

Παρατηρήσεις

Αον. Τα εις την στήλην των εθνικών ακαλλιεργήτων αμπελώνων σημειούμενα διά το χωρίον Λόγγον 80 στρέμματα είναι σταφιδαμπελώνων.

Σελ. 288
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/289.gif&w=550&h=800

38*

Πίναξ της Επαρχίας Ναυπάκτου και Βενέτικου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Γαλατάς 44 44 6 61 1474

2. Γαβρολίμνη 22 13 13 — 375 — — — _

3. Καλαβρούζα — — — — — — — — _

4. Αγραπηδόκαμπος — — — — — — — — _

5. Καρβουνοχώρι — — — — — — — — _

6. Μάζι — — — — — — — — _

7. Μαμάκου — — — — — — — _ _

8. Κατυλλόκαμπος — — — — — — — — _

9. Βομβοκός 18 18 — — 56 — 116 4 _

10. Αφροξυλιά 9 9 — — 38 17 6 4 _

11. Μαμουλάδα 15 15 — — 50 42 67 4 _

12. Ευρώστιανη 18 18 — — 71 69 19 — _

13. Φαμήλα 16 16 — — 66 46 20 3 __

14. Νεόκαστον 18 18 2 — 40 17 25 5 _

15. Σκάλα 17 17 — — 80 24 45 5

16. Παλαιοχωράκι 4 4 — — 12 6 43 — _

17. Ναύπακτος 66 42 28 — 10 282 _ _

18. Μάρθ. Ναυπάκτου 10 10 10 — — 162 — _

19. Μονή προδρόμου — — — 54 — 796 154 -, _

20. Μονή Αγ. Γεωργίου Κονταρά — — — — — 100 100 - _

21. Μονή Παναγ. Φιλοθέου — — — 42 — 46 220 — 25-

257 222 59 157 788 2809 1097 25 25

(11) (12) (13) (14) (15) (16)

t. 82 4718

2. — 114 460 2266 — —

3. — — — 50 —

4. — 15 100 85 —

5. — — 30 170 —

6. — — — 30 —

7. — — 30 300 —

8. Q 218 — 62 4590 — —

y. 10.

11.

Σελ. 289
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/290.gif&w=550&h=800

 (11) (12) (13) (14) (15) (16)

12.

13.

14. — 15 — — — —

15. —

16.

17. — 269 60 1265 16 60

18. 87 — 6944 1069 — —

19.

20.

21.

387 413 12404 9825 16 60

Παρατηρήσεις

Αον. Επειδή εις τα ανά χείρας μας έγγραφα δεν σαφηνίζεται ποία εκ των σημειουμένων εις τον παρόντα πίνακα χωρίων ανήκουν εις την επαρχίαν Ναυπάκτου, και ποία εις την του Βενετικού συνετέθη εξ ανάγκης ένας κοινός πίναξ και των δύο επαρχιών.

Βον. Κατά τας δύο επαρχίας ευρίσκονται μύλοι ιδιόκτητοι αβλαβείς

Εις την Μονήν Προδρόμου 2

Εις την της Παναγίας Φιλοθέου 2

Εις την του Αγίου Γεωργίου Κονταρά 1

Εις την Μαμουλάδα 1

Εις την Ευρώστιανην 2

Όλοι 8 Γον. Ευρίσκονται προσέτι και Εθνικών μύλων ερείπια

Εις Γαλατάν 1

Εις Γαβρολίμνην 1

Εις Χαλίλαγα 1

Εις Παϊραμλή 1

Εις Ναύπακτον 2

Εις Καμαρούλαις 1

Όλοι 7

Δον. Οι εις Ναύπακτον σημειούμενοι ως εθνικοί αμπελώνες στρεμμ. 16 είναι σταφιδαμπελώνες. Εκαλλιεργήθησαν δε κατά το 1829 έτος παρά του Κυρίου Πάνου Αλεξίου, ως αναφέρει ο κατά την Δυτικήν Ελλάδα έκτακτος Επίτροπος δι’ εγγράφου του υπ’ αριθ. 818 της 7ης Ιουνίου 1830 προς την επί της Οικονομίας Επιτροπήν.

Σελ. 290
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/291.gif&w=550&h=800

39*

Πίναξ της Επαρχίας Μεσολογγίου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Μεσολόγγι 501 501 20 12234 1158 19 4344

2. Μονή Άγιος Συμεών — — — 6 186 6 — —

3. Μονή Αγίου Δημητρίου - - - — 217 —- — —

501 501 20 228 12637 1164 19 4344

Παρατηρήσεις

Εκ των στρεμμάτων 1158 των σημειουμένων εις την στήλην των ιδιοκτήτων αμπελώνων, εις τα 239 στρέμματα είναι φυτευμένοι σταφιδαμπελώνες ιδιόκτητοι, ομοίως και εκ των στρεμμάτων 56 των εις την στήλην των εθνικών αμπελώνων, εις τα 45 είναι φυτευμένοι σταφιδαμπελώνες εθνικοί.

40*

Πίναξ της Επαρχίας Ανατολικού

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Ανατολικόν 351 351 46 11188 3135 30195 80 3276

2. 3. Νεοχώρι Μαγούλα 45 45 4 — 2431 131 — 274 3050

396 396 4 46 13619 3166 30195 354 6326

Σελ. 291
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/292.gif&w=550&h=800

 (11) (12) (13) (14) (15)

1. 173 410 240 837

18 — — — —

18 173 410 240 837

Παρατηρήσεις

Αον. Εκ των στρεμμάτων 3035 των σημειουμένων εις την στήλην των ιδιοκτήτων αμπελώνων εις τα 1236 είναι φυτευμένοι σταφιδαμπελώνες.

Βον. Εκ των ελαιοδένδρων 30195 των σημειουμένων εις την στήλην των ιδιοκτήτων, αι 23028 είναι, άλλα πυρπολημένα και άλλα κεκαμμένα.

Γον. Εκ των αμπελώνων 131 στρεμ. των εις την στήλην των ιδιοκτήτων των χωρίων Νεοχώρι και Μαγούλας, τα 20 είναι σταφιδαμπελοι.

41*

Πίναξ της Επαρχίας Ζυγού

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Επισκοπή 4 4 70

2. Μάστρους 15 15 15 — 217

3. Γουργιάς 29 29 29 — 133

4. Σταμνάς 53 53 — — 398

5. Άγιος Ηλίας μυγδαλιάς 12 12 — — 34

6. Δόριζα 16 16 — — 191

7. Μπελούση 12. 12 — — —

8. Αγγελόκαστρον 39 39 39 104 104

9. Άγιος Ηλίας μπέμαιτας — — — — —

10. Καλύβια — — — — —

11. Πρεσάκου 5 5 5 — 31

12. Ζευγαράκι 5 5 5 — —

13. Μόσορα 5 5 — — —

14. Κρεμνοσυβίστα 11 11 — — —

15. Συβίστα 22 22 — — 19

16. Κεράσοβον 47 47 — — 100

Σελ. 292
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/293.gif&w=550&h=800

 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

17. Παπαδάταις 35 35 35

18. Ματαράγκα — — — — —

19. Σαντί — — — — —

20. Χασάναγα — — — — —

21. Γραμματικού — — — — —

22. Βαρούσι — — — — —

23. Καλφοινίκιον 24 24 24 — —

24. Γαβαλού 58 58 — —

25. Μπουρλέσα 33 33 33 — —

26. Μποτίνου 43 43 43 50

27. Μεσάριστα 32 32 32 — —

28. Κατζοράχης 6 6 6 — —

29. Μεταξά 1 1 — — —

30. Μακρυνούς — — — — —

31. Ράϊκα 2 2 2 25

32. Δεσποίνα 4 4 - — — —

33. Μπερμετίτι 6 6 — — —

34. Μποχώρι 71 71 71 — —

35. Κωδούνι. 3 3 — — —

36. Μακρυβούνι 1 1 _ — —

37. Χρυσοβέρι 3 3 — — —

38. Άνερα Μετόχιον της Μονής Κατερίνης — — — — —

607 607 339 104 1372

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 651

? — 1803 4 — — — — — — 58 —

3 — 2168 20 — — — — — — 206 —

4. — 4769 118 43 10 — — — — — —

5. fi _ 1434

7 - 592 — 10

8 2091 1/2 2091 t/2 60 330 23 —

9 — 20 —

10 — 213 — 4989

11 — 933 93 —

1? — 57 16 10 — 5 — 6 — 248 —

13 — 56 4 — — — — 55 — — —

14 — 14 27 — — — — 482 — — —

15 — 431 44 — — — — — — — —

1« — 1 599 81 67 — 326 12 6036 — — —

17. — 594 133 158 — — — — — 400 —

18 — — — — — — — — 160 —

19. — — — 232 —

Σελ. 293
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/294.gif&w=550&h=800

 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

20. 140

21. — 38 —

22 — - - - - — — — — — —

23. — 421 83 86 - — 43 — — 190 —

24. — 4811 294 776 - — — — _ — _

25. — 1095 74 120 - 53 — — _ 180 _

26. — 388 83 252 - 109 — — — 150 —

27. — 1339 29 19

28. — 697 2 10 - — — 3 — — —

29. — 520

30. — — 120 —

31. — 989 19 48 - 10 — 11 — — —

32. — 530 — _ - — — — — — —

33. — 152 — _ - 14 — 5 — — —

34. — 6369 410 — - — — — — 300 —

35. — 980

36. — 70 — — —

37. — 200

38. — 850

2091 1/2 37523 1/2 1551 1927 10 518 55 6598 213 2558 4987

(18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

1.

2. 835

3. 1914

4. 34 — — 2 — — — — —

5. 80

6. 93 — —

7. 400

8. 85

9. 1180

10. — 7000 — 30

11. 1907 2400

12. 500 500 — 31

13.

14. - 1515

15.

10. 160

17. 1600 1000 — 4 13 — 12 — —

18. 1400 — — — — — 10 — 10

19. 1128 — — — — — — 20 6

20. 700 — 10

21. 1262 — — — 30 4 — — 10

22. 1300 — — — 10 4 — — —

Σελ. 294
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/295.gif&w=550&h=800

 (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

23. 1000 5

24.

25. — 5

26. 55

27. 184

28. 150

29.

30. 980 — 67

31. 20 — —

32.

33.

34. 12236 2000

35.

36. 225

37. — — 300 — 30 — — — 15

38.

29428 12900 300 6 83 8 17 20 1699

Αμφισβητούμενα ή Κατακρατούμενα

Το ήμισυ της ιδιοκτήτου γης του μποχωρίου διαφιλονικείται ως εθνικόν διαιρείται δε η γη τούτου εις τρία, καλλιεργήσιμον, λογκώδη και βαλτώδη.

Παρατηρήσεις

Αον. Εκ των 1803 στρεμμάτων της ξερικής ακαλλιεργήτου γης της σημειουμένης εις τα ιδιόκτητα του χωρίου Μάστρους υπάρχουσι φυτευμένα ελαιόδενδρα εις στρέμματα 71.

Βον. Εκ των στρεμμάτων 118 των ιδιοκτήτων αμπελώνων του χωρίου Σαμνάς εις τα στρέμματα 14 είναι φυτευμένοι σταφιδαμπελοι.

Γον. Εκ των εθνικών ακαλλιεργήτων των χωρίων Καλύβια, Πρεσσάκονα, Ζευγαράκι, Παπαδάταις και Χρυσοβέρι μέρος είναι λόγκος, ομοίως και εκ των 1400 στρεμμάτων του χωρίου Ματαράγκα τα 1000 εκ των 700 του χωρίου Χασάναγα τα 200' εκ των 1262 του χωρίου Γραμματικού τα 700 εκ των 1300 του χωρίου βαρούσι τα 300· εκ των 1000 του χωρίου Καλφονικίου τα 200, τα 55 του χωρίου μεσρτίνα, εκ των 980 του χωρίου Μακρυνούς τα 750 εκ των 12236 του χωρίου Μεσοχώρι αι 6880, μέρος εκ των 2000 του αυτού χωρίου και εκ των 225 τα 200.

Δον. Εκ των... στρεμμάτων των ξερικών ιδιοκτήτων ακαλλιεργήτων του χωρίου [Μρασάκου] τα στρέμματα 200 είναι λόγκος. Εκ των 1559 του χωρίου

Σελ. 295
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/296.gif&w=550&h=800

Κεράσοβον τα 600 εκ των 520 του χωρίου Μεταξά τα 500. Εκ των 530 του χωρίου Δέσποινα τα 500. Εκ των 980 του χωρίου Κωδούνι τα 700. Εκ των 70 του χωρίου Μακρυβούνι τα 50 εκ των 850 του Μετοχιού άνερα τα 600.

42*

Πίναξ της Επαρχίας Βλοχού

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Πόλις Βραχωρίου 6 249 249 3 _ 19 _

2. Πλάτανος 15 — 8 — 8 — 49 -

3. Τζάϊκας — — — — — — — -

4. Τζέλου — — 2 — 2 — — --

5. Κοκίστα και Μιλεσία 7 — 5 — 5 — — -

6. Δοκίμι, μαλάματα, Λαγκάδι — — —

και Πίτζοβος 5 — 5 — 5

7. Άγιος Νικόλαος και — — --

πλατυνέρια — — 4 — 4

8. Μαυρίακας — — 3 — 3 —- — -

9. Μπουζί 6

10. Ερμίτζα — — 2 — 2 — — —

11. Χαλίκι και Μουσταφοϋλι — — 8 — 8 — — -

12. Σκέντου 3

13. Βροχολή και Γαύρος 9

14. Καινούριο 11 — 5 — 5 — — -

15. Κούβελος 8

16. Μαστάνιτζα

17. Σφήνα

18. Ζαπάντι — — — — — — — -

19. Ζακόνια — 53 20 20 — 22 111 —

20. Κερασιά — 14 21 21 — — 75 —

21. Θεοτόκου — 3 6 6 — — — -

22. Σκοτεισάδα — 1 8 8 — — 21 1/2 --

23. Λυγόστιανη — — 13 13 — 40 18 -

24. Τζοκαλάδα — — 4 4 — — 8 --

25. Πλικοπάρι — — 12 12 — — — 7

26. Σιτόμαινα — 19 19 19 — — 151 —

27. Λυκοχώρι — 9 21 21 — — 184

28. Μπαλαύστα — 94 24 24 — — 1670

29. Σπολάστι — 45 28 28 248 159 —

30. Ζελίχοβον — 5 20 20 — 105 —

31. Βλοχός — 82 13 13 107 - 58

32. Μονή Λυκούρισης 70 18 343 500 500 45 417 716 1/2 129 2048

Σελ. 296
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/3/gif/297.gif&w=550&h=800

 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. 1449 3051 780 46 96 2917

2. - — — — — 246 — 5164 —

3. - — — — — — 1800 6400 —

4. - — — — 184 — 2916 — —

5. - — — — — 322 — 7578 —

6. — — — — — 104 — 11896 —

7. — — — — — 149 300 551 —

8. _ _ — _ 50 __ 2250 _

9. - — — — — — 100 4260 —

10. - — — — 115 — 185 100 —

11. - — — — 88 — 6912 3000 —

12. - — — — — — 1500 — —

13. - — — — — — 3000 — 2000

14. - — — — — 121 — 3472 —

15. - — '— — — 106 — 1494 —

16. - — — — — — — 500 —

17. - — — — — — — 1202 —

18. :- — — — — — — — —

19. 978 34 — 93 — — — — —

20. 88 22 1/2 — 3

21. 114 2 — — — — — — —

22. 60 1/2 — — — — — — — —

23. 552 — — — — — — — —

24. 96 — — — — — — — —

25. 151 1/2 — — —

26. 131 21 — —

27. 381 1/2 45 — —

28. 3070 40 — 135 β — — — — —

29. 1743 85 100 —

30. 193 59 — 35

31. 1793 — — — — — — — —

32. 486 80 — 10

11268 1/2 3439 1/2 880 276 433 1098 16209 50784 2000

(19) (20) (21) (22) (23)

1. 564 171 111 20

2. — — — 14 —

3. — — — — 60

4. — — — — —

5. — — — — —

Σελ. 297
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 278

   (9) (10) (11)

  10. 1000

  11. 800 — —

  12. 500 — 30

  13. 1300 — —

  14. 100 — —

  15. 50 — —

  16. 50 — —

  17. 50 — —

  18. 600 — 150

  19. 100 — 150

  20. 100 — 214

  21. 300 30 700

  22. — — —

  23. — — —

  24. — — —

  25. — — —

  26. — — —

  27. — — —

  28. — — —

  29. — — —

  30. — — —

  31. — — —

  32. — — —

  33. — — —

  34. 35.1 — — —

  36. J — — —

  37. — — —

  38. — — —

  39. — — —

  40. — — —

  41. — — —

  42. — — —

  43. — — —

  44. — — —

  45. — — —

  46. — — —

  47. — — —

  48. — — —

  49. — — —

  50. — — —

  51. — — —

  52. — — —

  53. — — —

  54. — — —

  55. — — —

  56. — — —

  57. — — —

  58. — — —