Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ι΄

Τίτλος:Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ι΄
 
Τόπος έκδοσης:Κέρκυρα
 
Εκδότης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Συντελεστές:Δήμητρα Πικραμένου-Βάρφη
 
Έτος έκδοσης:1983
 
Σελίδες:324
 
Θέμα:Επιστολές προς Εϋνάρδο, Λεοπόλδο του Σαξ Κόμπουργκ και Μιχαήλ Σούτσο
 
Χρονική κάλυψη:1829-1831
 
Άδεια χρήσης:Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 48.27 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 135-154 από: 323
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/135.gif&w=550&h=800

τάξη μίαν απάντησιν, η οποία τιθεμένη εις την κυκλοφορίαν ομού μετά του φυλλαδίου του Κοραή θα αποτελέση το αντίδοτον τούτου.

Η Εφημερίς της Σμύρνης συνεχίζει τας ψευδείς και ατίμους διατριβάς της και οι συντάκται του Globe και του Ταχυδρόμου πλανώμενοι εκ των ανταποκρίσεων των Ελλήνων, οι οποίοι υπηρετούν την εφημερίδα της Σμύρνης, αποβαίνουν συχνά η ηχώ της τελευταίας ταύτης. Άπαντα ταύτα ουδεμίαν επίδρασιν έχουν επί του πλήθους των πολιτών, οι οποίοι πράγματι συγκροτούν το εθνος. Αποτελούν απλώς μέσα ραδιουργιών τα οποία θέτουν εις πράξιν οι δολοπλόκοι διά να παραπλανήσουν μερικούς παλαιούς αρχηγούς, όπως οι Μαυρομιχαλαίοι της Σπάρτης. Εν τούτοις εάν η καθημερινή πράξις των περιοδικών φύλλων δεν συνεκρατείτο εδώ υπό ευϋπολήπτων ανθρώπων θα απέβαινε λίαν επιζήμιος και υπό την έποψιν ταύτην σας αναθέτω να αντιμετωπίσητε το θέμα.

Αρχίζω δικαιών απολύτως τον βαρώνον κύριον De Rouen. Η συμπεριφορά του είναι λίαν έντιμος και άμεμπτος. Λέγω το αυτό και περί των ανωτέρων αξιωματικών του ναυτικού, όπως ο πλοίαρχος κύριος Lalande και άλλοι. Αλλ’ εάν ως διαδίδεται υπάλληλοι της τάξεως και του χαρακτήρος του κυρίου Grasset είναι αποσπασμένοι εις την γαλλικήν αποστολήν, εάν οι αξιωματικοί οι μαθητεύσαντες εις τα γεγονότα του Ιουλίου ήρχοντο να διατρέξουν την χώραν και να συμφωνήσουν μετά των νεαρών εξημμένων πνευμάτων μας, τότε η επίδρασις των εφημερίδων θα ημπορούσε να έχη ολέθρια αποτελέσματα.

Το σύνθημα των δολοπλόκων μας είναι η λέξις «σύνταγμα». Φροντίζουν δι’ αυτού αφ’ ενός μεν να προσηλυτίσουν τους παλαιούς προεστούς, πείθοντες τούτους ότι καθείς εξ αυτών χάρις εις το σύνταγμα θα επιτύχη να επικρατήση εις την επαρχίαν του, αφ’ ετέρου δε παρέχουν ελπίδας εις τους νεαρούς, οι οποίοι ημπορούν να διαβάζουν ξένας εφημερίδας και να γράφουν μίαν πρότασιν εις την ελληνικήν, ότι οι προεστοί, μη δυνάμενοι να κάμουν άνευ εκείνων, θα διαδραματίσουν εις την πραγματικότητα δευτερεύοντα ρόλον.

Υπ’ αυτών των στοιχείων απαρτίζεται η λεγομένη αντιπολίτευσις. Όπως όμως σας είπον ήδη, Πρίγκηψ, τολμώ να καυχώμαι ότι δεν θα επιτύχη ουδενός των σκοπών της, εφ’ όσον δεν θα υποστηριχθή ή δεν θα ημπορέση να πείση ότι υποστηρίζεται είτε υπό της Γαλλίας είτε υπό της Μεγάλης Βρεττανίας.

Πρέπει λοιπόν να καταβάλητε όλας τας προσπαθείας σας, ώστε οι κύριοι Πληρεξούσιοι να λάβουν οδηγίας σαφείς και θετικάς επί του θέματος, εάν δηλαδή θα διατηρηθή ή όχι η παρούσα τάξις των πραγμάτων, μέχρι της οριστικής αποφάσεως των διακανονισμών μετά των οποίων ασχολείται η Διάσκεψις του Λονδίνου. Εις την πρώτην περίπτωσιν οι κύριοι Πληρεξούσιοι πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι να κάμουν, εις περίπτωσιν ανάγκης, επισήμους δηλώσεις προς την Κυβέρνησιν. Εις την δευτέραν περίπτωσιν οφείλουν αι Σύμμαχοι Δυνάμεις να είπουν προς την Κυβέρνησιν: «Αποσυρθήτε και αφήσατε ολίγους τυχοδιώκτας ή δολοπλόκους, τους προύχοντας ή τους παλαιούς αρ-

Σελ. 135
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/136.gif&w=550&h=800

χηγούς των κομμάτων, να πολιτευθούν όπως τους αρέσει». Εάν αι Δυνάμεις νομίζουν ότι οι ανθρωποι αυτοί αντιπροσωπεύουν τον λαόν πλανώνται. Ο λαός δεν τους θέλει, και ημπορούν να λάβουν πολλάς αποδείξεις περί τούτου. Εκείνο το οποίον επιθυμεί ο λαός είναι να κυβερνάται, δηλαδή να είναι εξησφαλισμένος εκ της απληστίας και της ανηθικότητος εκείνων οι οποίοι, όντες μέλη των λεγομένων προηγουμένων Κυβερνήσεων, ώθησαν το έθνος εις την άβυσσον, εις την οποίαν το εύρον προ τριών ετών.

Δεν διστάζω να σας συστήσω να συζητήσητε εμπιστευτικώς επί των σπουδαίων τούτων ζητημάτων μετά του κόμητος κυρίου Sébastiani και των κυρίων Πρέσβεων της Μεγάλης Βρεττανίας και της Ρωσίας.

Θα θέσητε υπ’ όψιν των τα γεγονότα τα οποία μόλις σας εξέθεσα και τας παρατηρήσεις με τας οποίας τα συνοδεύω, και θα τους παρακαλέσητε επιμόνως να δώσουν διαταγάς προς τους κυρίους Πληρεξουσίους, αλλά κυρίως να επισπεύσουν τας αποφάσεις της Διασκέψεως του Λονδίνου, σχετικώς προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν και τον αρχηγόν τον οποίον της προορίζουν.

Δεν υπάρχει λόγος να σας επαναλάβω την θεωρίαν μου επί του θέματος τούτου. Την συνοψίζω εις δύο λέξεις: Η Ελλάς δεν ημπορεί να σωθή παρά μόνον υπό ξένου αρχηγού, και εγώ δεν ημπορώ να είμαι ο αρχηγός αυτός. Δεν αλλάζω γνώμην, δεν μου το επιτρέπει η συνείδησίς μου. Σταματώ διότι θα ήτο περιττόν να σας είπω περισσότερα.

Εσωκλείω μίαν επιστολήν διά τον στρατάρχην κύριον Soult. Την αφήνω ασφράγιστον διά να λάβητε γνώσιν ταύτης και σας παρακαλώ να επιδείξητε όλον τον ζήλον σας, ώστε ο κύριος Υπουργός επί του Πολέμου να επιτύχη από την Μεγαλειότητά Του την χάριν την οποίαν τολμώ να ζητώ.

Σας σφίγγω την χείρα όλως υμέτερος

(υπογραφή)

Υστερόγραφον. Η εκλογή την οποίαν αι Σύμμαχοι Αυλαί θα κάμουν περί του Πρίγκηπος Βασιλέως θα ικανοποιήση πάντοτε τας ευχάς της Ελλάδος και της Κυβερνήσεώς της. Μού φαίνεται δύσκολον να εγκαταλείψη ο Πρίγκηψ Φρειδερίκος την Ολλανδίαν κατά την παρούσαν στιγμήν, εν τοιαύτη δε περιπτώσει, διατί ο πρίγκηψ Λεοπόλδος δεν θα εδέχετο σήμερον το τιμητικόν καθήκον το οποίον έκρινεν κατά το παρελθόν έτος ότι έπρεπε να αρνηθή; Υπό τας παρούσας διαθέσεις των Υπουργείων το θέμα των συνόρων δεν αποτελεί πλέον εμπόδιον και ύστερα από τα διαβήματα της Ελλάδος κατόπιν της παραιτήσεως της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητος, ο Πρίγκηψ δεν ημπορεί να ειπή πλέον ότι επεβλήθη εις το έθνος τούτο.

Αλλά υπάρχουν και άλλα. Εάν η Αυτού Βασιλική Υψηλότης ήθελε να τιμήση διά της προσοχής Της την απάντησίν μου, θα εύρισκε το μέσον διά να αποδεχθή την πρόσκλησιν την οποίαν θα Της έκαμον ακόμη μίαν φοράν αι Σύμμαχοι Αυλαί. Εάν το εγχείρημα τούτο δεν ημπορεί να πραγματοποιηθή,

Σελ. 136
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/137.gif&w=550&h=800

οιοσδήποτε Πρίγκηψ δοθή εις την Ελλάδα, θα πρέπει να έλθη άνευ χρονοτριβής επί τόπου ενισχυμένος διά μέρους του δανείου και διά της αποστολής να συντελέση εις τον καθορισμόν των συνόρων. Κατόπιν συμφωνίας μετά των Συμμάχων Αυλών, να τοποθετήση τα στρατεύματά του επί της οροθετικής γραμμής της καθοριζομένης υπό της Διασκέψεως, και εν συνεχεία, τη μεσολαβήσει των Δυνάμεων, να διαπραγματευθή μετά της Πύλης περί της αποζημιώσεως.

Το σχέδιον τούτο επενοήθη επί τη σκέψει εκείνου τον οποίον σας σκιαγράφησα εις την μακροσκελή σημερινήν επιστολήν μου. Δεν προσθέτω παρά τας ενεργείας του πρίγκηπος, αλλά θα ήσαν αποφασιστικαί, και η επιτυχία των θα ήτο αναμφισβήτητος.

Σας παρακαλώ να μελετήσητε το σύνολον των παρατηρήσεών μου και εν συνεχεία να τας χρησιμοποιήσητε απάσας ή μέρος αυτών όπως σείς κρίνετε χρησιμώτερον. Ένεκα της αποστάσεως εις την οποίαν ευρισκόμεθα και της αδυναμίας να υπολογίζωμεν επί δεδομένων θετικών και αναλλοιώτων, δεν ημπορώ να σας δώκω παρά μόνον γενικάς οδηγίας.

(λέξεις δυσανάγνωστες)

(υπογραφή)

40

ΙΩ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΠΡΟΣ I. Γ. ΕΫΝΑΡΔΟ

Correspondance, τόμος IV, σ. 215-217.

[Ο Καποδίστριας αναγγέλλει στον Εϋνάρδο ότι η διάσκεψη του Λονδίνου ξανάρχισε τις εργασίες της, όπως του έγραψε ο πρίγκηπας Μ. Σούτσος κι ότι έχει στείλει στον τελευταίο αναλυτικές οδηγίες για να διευκολύνει το έργο του. Τον ενημερώνει επίσης για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο εσωτερικό της χώρας και για τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδος].

A M(onsieur) le Chevalier Eynard, à Borne.

Nauplie, 29 janvier/ 10 février 1831

Je dois, mon cher Eynard, vous accuser la réception de vos lettres, l’une datée de Florence le 9 novembre, et l’autre de Rome le 8 décembre. J’ai tardé à m’acquitter de ce devoir, parce que je voulais vous donner

Σελ. 137
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/138.gif&w=550&h=800

des informations bien positives sur nos grands intérêts et sur notre situation. Depuis la réception de vos lettres j’étais tous les jours dans l’attente des nouvelles de Paris et de Constantinople. Ces dernières sont arrivées, et elles ont apporté à Messieurs les résidents l’ordre de se concerter avec les Turcs, pour que l’évacuation des places qui, d’après le protocole du 3 février, doivent être rétrocédées mutuellement, fût effectuée le 24 janvier (nouveau style). II y a eu à cet effet des conférences à Salamine, où je me suis aussi rendu; mais on a fini par reconnaître qu’il fallait de part et d’autre avoir recours à de nouvelles instructions, et des courriers sont en conséquence partis pour Constantinople.

Dans ces entrefaites j’ai reçu de la part du prince Soutzos des lettres du 7 janvier; elles m’annoncent que la conférence de Londres a repris ses délibérations dans des vues extrêmement bienveillantes envers la Grèce. Nous sommes encore dans l’attente de leur résultat, et j’ai tout lieu d’espérer qu’il sera conforme aux vœux légitimes des Grecs.

Je viens d’envoyer au prince Soutzos un gros volume. Il sera donc à même de mettre sous les yeux du ministère français et de Messieurs les ambassadeurs et plénipotentiaires de Russie et d’Angleterre toutes les notions qu’ils pourront désirer pour résoudre une heure plus tôt les grandes questions dont ils s’occupent.

Je lui envoie aussi le tableau le plus exact de notre situation intérieure et je regrette de ne pouvoir pas vous envoyer la copie de ce travail. Le résumé en est que la tranquillité et l’ordre continuent à se maintenir malgré les efforts des meneurs. Ils ont lancé à Sparte les Mavromichalis, dans l’espoir de pousser les habitants indociles de ces provinces aux troubles et au brigandage; mais ils n’y ont pas réussi. Un seul petit endroit (Liméni), où les Mavromichalis font leur résidence, a fait un peu de bruit. Le mouvement s’est arrêté là, et les autres provinces ne semblent nullement disposées à se laisser égarer.

Le prince Soutzos en suivant vos bonnes directions ne cesse d’insister auprès des cours alliées, afin d’obtenir les secours pécuniaires qui nous sont indispensables. Les réponses qu’il a reçues ne le découragent pas, et je partage ses espérances.

Avec les 500.000 francs que l’Angleterre nous a donnés en tout dernier lieu, j’ai payé l’armée jusqu’à la fin de l’année; mais un nouveau trimestre sera échu à la fin de mars. En attendant, je tâche de faire face aux dépenses les plus urgentes avec les pauvres revenus de l’état, et je compte toujours sur le succès des démarches que j’ai faites et que le prince Soutzos réitère auprès des cours alliées.

Adieu, mon cher Eynard, veuillez présenter mes hommages à vos dames, et agréez vous-même l’expression bien sincère et bien cordiale de toutes mes amitiés. Tout à vous de cœur et d’âme.

Σελ. 138
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/139.gif&w=550&h=800

41

ΙΩ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΠΡΟΣ Μ. ΣΟΥΤΣΟ

Μουσείο Μπενάκη, αρχείο 46 (Σούτσου-Καρατζά), φ. 12, 1 δίφυλλο (αρ. 1018), 27,5 X 22,1 εκ. και Correspondance, τόμος IV, σ. 219-224.

[Ο Καποδίστριας ενημερώνει τον πρίγκηπα Μ. Σούτσο για τις εξελίξεις στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας και επισημαίνει ότι επείγει η αποστολή της οικονομικής βοήθειας και οδηγιών προς τους Πληρεξουσίους των Μεγάλων Δυνάμεων σχετικά με τα άμεσα προβλήματα της Ελλάδος. Αναφέρεται, ακόμη, στα οικονομικά μέτρα, τα οποία έχει αποφασίσει να πάρει, εάν οι Δυνάμεις δεν ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις του.]

A Monsieur le Prince M. Soutzo etc. etc. à Paris.

Nauplie, le 12/24 février 1831

Je viens de recevoir, mon Prince, votre lettre sub n(umér)o 15 en date du 7/19 janvier ainsique les deux annexes qui l’accompagnent et je profite d’une prompte occasion que m’offre Monsieur le Commandant Lalande pour vous répondre.

Je vous ai écrit longuement il y a peu de jours et j’aime à espérer que l’ensemble des informations contenues dans mes lettres du 27 janvier/8 février vous offrira le moyen de faire encore preuve du zèle et des talens qui vous distinguent.

Ainsique je vous l’ai annoncé, les mouvemens de Liméni et les projets insensés des Mavromichalis ont manqué leur but. Le Sénateur Petro Bey chef de cette famille, arrêté à Clarenza et amené dans un des forts de Nauplie sera jugé. L’un de ses frères s’est présenté volontairement à bord de la corvette qui est sous les ordres du brave Canaris et les autres, neveux et parens ayant échoué partout où ils ont voulu essayer l’emploi de coupables intrigues, en feront probablement autant. Toutes les provinces de Sparte et du Péloponèse ont envoyé au Gouvernement

Σελ. 139
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/140.gif&w=550&h=800

à cette occasion des adresses par lesquelles elles expriment de sentimene très sages et très honorables. J’ai donc lieu d’espérer que la tranquillité et le bon ordre se maintiendront en Grèce.

La copie ci-jointe du dernier rapport que je viens de recevoir de Missolongi vous donne une idée compiette de notre situation sur le continent et des bruits qui circulent dans le voisinage.

Les Représentans des Cours Alliées vont faire des démarches auprès de la Porte pour obtenir la ligne de Volo à Arta. Je forme le vœu que ces démarches puissent avoir un prompt succès, mais je n’ose pas m’en flatter; les observations que je vous ai communiquées par mes dernières lettres vous en donnent les motifs. Si la Porte s’obstinait à refuser son assentiment et si Elle y était portée par sa manière d’envisager les grands intérêts que semble compromettre la crise qui menace la Belgique, la Pologne et d’autres contrées de l’Europe, alors notre position deviendrait difficile et périlleuse. Mais ne nous en allarmons pas avant le tems, et confions nous aussi dans la Providence.

En me conformant à votre désir je vous transmets ci inclus une lettre pour M(onsieu)r le Comte Sébastiani, et une autre aussi pour Lord Granville. Vous en prendrez connaissance dans les copies que je vous en adresse, et je vous engage à les mettre sous les yeux du Comte Pozzo en lui présentant mes amitiés. /

φ. 1v Les deux points les plus urgents et les plus essentiels sont les secours pécuniaires et l’instruction collective pour Mess(ieur)s les Résidens.

Je n’ai qu’à me louer des rapports que ces Messieurs entretiennent avec le Gouvernement mais ces rapports deviendront encore plus utiles du moment qu’ils seront le résultat de nouvelles instructions communes. Dans les circonstances actuelles il faut que l’Alliance se montre aux yeux des Grecs et des Turcs plus forte et plus unie que jamais. Toute apparence qui pourrait légitimer des doutes à cet égard, endurcirait l’esprit mobile des uns et l’orgueilleuse ignorance des autres dans des erreurs dont les conséquences seraient funestes.

J’aime à espérer que vos démarches auprès de M(onsieu)r le Comte Pozzo et de Lord Granville auront été bien accueillies à Londres et que la Conférence aura décidé de nous envoyer les secours que vous avez sollicités. Notre détresse est extrême. Cependant je tâche encore de satisfaire aux besoins les plus pressane de l’administration moyennant les petites économies que j’ai pu faire, mais sous peu de jours elles seront épuisées. C’est sur les ressources que nous devons retirer de l’affermage des revenus que je compte pour le paiement du trimestre qui expire au mois de Mars.

Je m’occupe d’un moyen subsidiaire et je l’emploierai si les Puissances ne viennent pas nous aider. Ce moyen subsidiaire consisterait

Σελ. 140
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/141.gif&w=550&h=800

dans l’émission de papier monnaie jusqu’à la concurrence d’une somme suffisante pour combler le déficit de six mois. La Banque serait autorisée à émettre ce papier et à le prêter au Gouvernement qui l’emploierait selon ses besoins en payant les fonctionnaires et l’armée partie en numéraire partie avec les assignats émis. A son tour il recevrait dans la même proportion l’acquittement de ce que les débiteurs de l’Etat, tels que fermiers, douaniers, etc. doivent à la caisse publique. Indépendamment de cette garantie j’en donnerai une seconde plus solide. La Banque mettrait en vente des domaines nationaux pour une valeur égale à la somme qu’elle aurait prêtée au Gouvernement en papier monnaie et ces domaines seraient achetés exclusivement au moyen du papier monnaie en circulation.

Cette mesure à laquelle je prépare les Grecs depuis deux ans n’est pas encore à leur portée. L’agiotage peut la rendre nuisible et même désastreuse. Le régime turc a fait les mœurs de ce pays et ce n’est pas en deux ou trois ans qu’on peut les réformer. Toutefois je vous le répète, si la question de l’emprunt n’est pas résolue, si on ne vient pas à notre secours dans le commencement du mois de Mars, je serai forcé de recourir φ. 2r au papier / monnaie mais dans les limites et avec les garanties dont je viens de faire mention. J’ai communiqué mes idées à ce sujet à quelques négocians du pays en les encourageant à s’associer au Gouvernement. Je viens de recevoir de leur part un projet dont je vous envoie l’extrait. Veuillez le faire connaître à quelqu’un des capitalistes les plus solides et voyez s’il y aurait moyen de l’engager à se mettre à la tête de l’entreprise. Je ne crois pas que les Grecs puissent l’exécuter à eux seuls. Selon mon opinion ce ne sont pas les capitaux qui leur manquent, mais c’est quelque chose de plus qui ne s’acquiert ni en peu de tems ni à volonté, c'est le crédit. Si un capitaliste étranger faisait un placement considérable à la Banque et qu’il devint lui même le Directeur de l’établissement, son crédit prêterait à celui des capitalistes grecs l’appui moral dont il a besoin.

Je vous ai déjà dit ce que je pensais de la demande dont vous avait chargé M(onsieu)r Eynard. Je lui ai écrit en dernier lieu que j’approuvais complètement le parti que vous aviez pris. Nous venons de recevoir les gazettes jusqu'à la date du 5 février. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Je suis très impatient de recevoir les vôtres.

Tout à vous

( signature )

M(onsieu)r le Maréchal Soult a eu la bonté de donner le grade de capitaine à (Monsieur) Pourchet. Priez le donc de completer ses bienfaits, en nous laissant ici cet officier. J'ai pris la liberté de lui en écrire par

Σελ. 141
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/142.gif&w=550&h=800

le dernier courrier. Je vous remercie de ce que vous avez fait pour les objets de notre arsenal.

( initiales )

42

ΙΩ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΠΡΟΣ Μ. ΣΟΥΤΣΟ

Correspondance, τόμος IV, σ. 232 -236 και Αρχείο Καποδίστρια

[Ο Καποδίστριας επισημαίνει το γεγονός ότι οι Τούρκοι γίνονται όλο και περισσότερο απαιτητικοί. Αναφέρεται στις δυσχέρειες, τις οποίες αντιμετωπίζει στο εσωτερικό της χώρας, από τους κύκλους που τον αντιπολιτεύονται. Τέλος, επαναλαμβάνει ότι η οικονομική ενίσχυση της Ελλάδος πρέπει να επισπευσθεί].

A Monsieur le Prince Soutzos, à Paris.

Nauplie, 9/21 mars 1831

J’ai sous les yeux, mon prince, vos dépêches sous le numéro 16 en date du 7 février, ainsi que les journaux jusqu’à celle du 25. L’ensemble des notions que j’ai pu recueillir des unes et des autres n’est guère consolant. Bien loin de là; avec moins de confiance en Dieu, il y aurait de quoi se décourager.

Je crois comme vous que des intérêts majeurs absorbent toute l’attention des cabinets, et que c’est de la conciliation de ces intérêts que dépend le maintien de la paix. Si elle n’est pas possible, il y aura la guerre, et dès lors la décision de notre avenir deviendra encore plus problématique. Or ces longues incertitudes aggravent tous les jours davantage notre situation.

Les Turcs du voisinage deviennent exigeants et hautains. M(onsieur) Rizos vous transmet aujourd’hui la copie de documents qui vous mettront à même de bien juger des discussions relatives aux affaires de l’Attique et de l’Eubée et de nos relations avec le visir. Vous verrez d’une part, que le gouvernement fait tout ce qui peut dépendre de lui pour

Σελ. 142
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/143.gif&w=550&h=800

être en bonne harmonie avec les Turcs, et pour ne pas leur fournir le moindre prétexte de rupture; mais nous observons de l’autre avec peine que Messieurs les résidents manquant d’instructions, sont hors d’état de joindre leurs efforts aux nôtres.

Je ne reviendrai pas sur la question de la frontière: je ne ferais que vous répéter les observations que je vous ai adressées par ma dernière expédition; ainsi je m’en abstiens.

J’en dirai autant de nos affaires intérieures. Le bon ordre et la tranquillité continuent à se maintenir partout. Partout le peuple est occupé de la culture des terres, de la restauration des villages, des bourgs et des villes. A Syra et à Nauplie les citoyens s’occupent aussi de commerce; et à l’exception de quelques faiseurs de brochures ou d’amateurs de presse périodique, à l’exception de peu d’hommes qui prétendent au monopole des intérêts des provinces et des revenus publics, nul ne s’inquiète des grands événements qui tiennent en suspens dans ce moment les destinées du monde. Toutefois si ces événements font pencher la balance du côté d’une guerre générale; si cette guerre exerce, comme il est presque certain, une influence en Grèce, alors il est impossible de prévoir quelles en seraient les conséquences au milieu de nous.

Les meneurs cependant que je vous ai signalés par mes lettres précédentes, ne cessent de travailler sous main les esprits faibles et de remuer les passions féroces. Après avoir échoué auprès des Spartiates, ils ont entrepris les Hydriotes et les Spetziotes. Ces insulaires prétendent à des indemnités, qui se montent d’après leurs calculs à 15.000.000 de francs; et c’est dans les circonstances actuelles qu’ils voudraient forcer le gouvernement à reconnaître cette énorme dette, à en inscrire une partie pour en payer les intérêts, et à en liquider une autre, au moyen de concessions en terres des domaines nationaux.

C’est pour contraindre le gouvernement à signer une capitulation semblable, que quelques primats de ces îles ont l’air de vouloir se mutiner. Jusqu’ici ce ne sont que des paroles, et j’ose croire qu’il n’en sera pas davantage, à moins que des insinuations du dehors ne viennent exalter davantage les insulaires, et encourager les espérances des hommes qui en font l’instrument de leurs coupables projets. Je me propose de me rendre dans quelques jours à Poros, afin d’appeler auprès de moi ces primats. Il se peut que je parvienne à leur faire entendre raison.

Comme je vous l’ai marqué dans mes dernières dépêches, nos ressources pécuniaires sont épuisées. Il n’y a dans la caisse qu’une centaine et quelques milliers de francs. Je suis en face du trimestre qui expire à la fin de ce mois. Si les revenus de l’année sont dans ces entrefaites affermés, je pourrai alors payer les soldats et les marins. Dans le cas contraire que deviendrons-nous?

Σελ. 143
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/144.gif&w=550&h=800

Je vous envoie ci-jointe la copie d’une réponse que j’ai faite à deux négociants anglais, lesquels m’ont offert leurs services pour l’institution d’une banque. Je tâche d’utiliser cette idée, et je vous engage à en faire autant auprès de quelques capitalistes de France. C’est le même projet dont je vous ai parlé, mais sous une forme qui le présente plus avantageusement.

Je ne me dissimule point toutefois les difficultés presque insurmontables que vous opposera tout capitaliste. Ce sont celles que je rencontre moi-même, et elles se réduisent toutes à une seule. La Grèce fera-t-elle un état ? Cet état a-t-il un gouvernement ? Le gouvernement peut-il répondre de ses propres engagements? Ou en d’autres termes, les cours alliées sont-elles bien d’accord sur le parti qu’elles doivent prendre pour assurer le sort de la Grèce?

Il se peut que dans les circonstances actuelles il soit impossible de solliciter et d’obtenir une réponse à ces questions ou à celle qui les résume toutes. Ce qui cependant en voudrait une, ce serait 1.000.000 et demi, ou quelques centaines de milliers de francs donnés par l’alliance à compte de l’emprunt. Ce fait produirait une impression très-favorable dans l’opinion des capitalistes, et l’institution de la banque serait alors possible.

Si les démarches de M(onsieur) Pozzo di Borgo et les vôtres n’ont eu jusqu’à présent aucun succès auprès de la conférence de Londres, plaidez maintenant la question encore une fois sous ce même point de vue. Priez de ma part M(onsieur) le comte Pozzo et lord Granville, et aidez-vous de leurs bons offices.

Je n’insiste pas de nouveau sur l’impérieuse nécessité d’un secours pécuniaire, comme je ne vous répète pas l’urgence de faire parvenir une heure plus tôt à Messieurs les résidents des instructions collectives, en vertu desquelles ils soient en mesures de contribuer de leur côté au maintien de la tranquillité et de l’ordre dans l’interieur, et à tenir aussi les Turcs en respect. Vous avez sans doute entretenu de ces intérêts M(onsieur) le comte Sébastiani et Messieurs les ambassadeurs d’Angleterre et de Russie; et vous jugerez si, en recevant la présente, il conviendra que vous fassiez de nouvelles démarches auprès d’eux.

Je vous sais gré des informations que vous me donnez concernant les objets qui sont nécessaires à notre petit arsenal. J’aime à espérer que vous aurez un succès complet, et que M(onsieur) Pourchet recevra sous peu les moyens dont il a besoin pour mettre en état nos forteresses.

Σελ. 144
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/145.gif&w=550&h=800

43

ΙΩ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΠΡΟΣ I. Γ. ΕΫΝΑΡΔΟ

Correspondance, τόμος IV, σ. 237 - 238.

[Ο Καποδίστριας παραπονιέται επειδή ο Εϋνάρδος δεν του γράφει συχνά. Τον ενημερώνει για τις διαπραγματεύσεις που κάνει για τη δημιουργία Τραπέζης].

A M(onsieur) le Chevalier Eynard, à Genève.

Nauplie, 9/21 mars 1831

Mon cher Eynard, Lorsque vous étiez à Paris je recevais plus souvent de vos nouvelles. J’ai fait tout ce qui a pu dépendre de moi pour vous transmettre aussi fréquemment que possible les miennes.

Je vous envoie aujourd’hui un exemplaire de notre gazette française, et vous y verrez au juste les progrès que nous avons faits dans la branche de l’instruction publique. Je vous envoie aussi la réponse que je viens d’adresser aux propositions de deux négociants anglais relativement à l’institution d’une banque.

Nous sommes à la fin de mars, et nous n’avons pas encore fait banqueroute; mais elle est imminente.

Les nouvelles que j’ai reçues du prince Soutzos par le dernier courrier sont du 7 février. Elles ne me donnent aucun espoir, quels que soient l’activité et le zèle dont il fait preuve, et je ne puis pas m’en plaindre. Je me dispense de vous en dire la raison. Je n’espère pas non plus grand’chose du projet de banque; mais je vous en parle pour n’avoir rien sur la conscience. Le seul vœu que je forme dans ce moment, c’est que

Je vous prie de me rappeler au souvenir de vos dames, et je vous réitère, mon cher Eynard, l’expression de toutes mes amitiés.

Σελ. 145
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/146.gif&w=550&h=800

44

ΙΩ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΠΡΟΣ Μ. ΣΟΥΤΣΟ

Μουσείο Μπενάκη, αρχείο 46 (Σούτσου - Καρατζά), φ. 22, 1 δίφυλλο (αρ. 1059), 24,4 X 19,9 εκ. και Correspondance, τόμος IV, σ. 238-244.

[Ο Καποδίστριας ενημερώνει τον πρίγκηπα Σούτσο για την ενίσχυση των 200.000 φράγκων, η οποία οφείλεται στις ενέργειες του Ι.-Γ. Εϋνάρδου. Χάρη στα χρήματα αυτά μπόρεσε να αποσοβήσει την προσπάθεια των αντιπολιτευόμενων κύκλων να γενικεύσουν την αναταραχή στο εσωτερικό της χώρας. Επισημαίνει ξανά ότι επείγουν οι αποφάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων, σχετικά με τα άμεσα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει η Ελλάδα].

A Monsieur le Prince M. Soutzo etc. etc. à Paris.

Modon le 16 / 28 Avril 1831

C’est à Nauplie, mon Prince, que j’ai reçu vos dépêches sub n(umér)o 17 ainsique les lettres de M(onsieu)r Eynard qui m’annoncent l’envoi des 200 mille francs que la Grèce doit encore à sa généreuse sollicitude. Votre n(umér)o 18 me trouve ici; je viens de faire une tournée afin de voir ce qui se passe à Sparte, et je m’arrêterai une couple de jours de plus à Modon pour fêter la S(ain)t Philippe.

M(onsieu)r le Commandant Lalande expédie demain une frégate à Toulon et j’en profite. Quoique épuisé de fatigue et de désagrémens et malade plus que de coutume, je saisirai le peu d’instans qu’on me laisse libres pour vous faire connaître encore une fois notre situation. Moins le secours des 200 m(ille) francs elle se serait aggravée au point de rendre plus que probable une crise funeste. Je n’aurais pu faire payer le trimestre à l’armée et à la marine, et les intrigans auraient excité les Roméliotes et les insulaires à la mutinerie peut être même à la révolte.

Les efforts qu’ils ont faits dans cette vue coupable n’ont pas réussi jusqu’à présent et ne réussiront pas tant qu’officiers, soldats et matelots

Σελ. 146
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/147.gif&w=550&h=800

seront payés régulièrement. Cependant les hommes de malheur que je vous ai signalés par mes lettres précédentes continuent et renforcent leurs menées au milieu des Hydriotes et des Spartiates. Ils ont choisi les deux pays qui sont les plus accessibles aux séductions révolutionnaires. L’un comme l’autre renferme une population nombreuse, pauvre, brave mais aussi démoralisée au delà de toute expression. L’un comme l’autre ont des primats qui croient avoir figuré en première ligne durant la guerre et les désordres de la révolution parcequ’ils occupaient les places de chefs de l’Etat. Auprès de ces primats les faiseurs Grecs et étrangers ont pensé alors de faire fortune et c’est dans le même espoir qu’ils les poussent aujourdhui à la sédition.

Je vous ai entretenu des premiers mouvemens des Mavromichalis et des prétentions absurdes des îles maritimes. J’avais calmé ces mouvemens. Petrobey et son frère furent arrêtés. Spezia, la communauté d’Ipsara et un grand nombre de capitaines Hydriotes comprirent leurs véritables intérêts et tâchent maintenant de les régler d’accord avec le Gouvernement. Il n’en est pas de même des Hydriotes qui reconnaissent pour chefs les Condouriotis, les Boudouris, les Miaoulis, les Tombazi. Ce parti est mené par Mavrocordato et par nos soi disans libéraux. Pour les mettre en évidence et les compromettre sans retour avec le Gouvernement, ces pauvres meneurs ont établi à Hydra une imprimerie et y publient une gazette laquelle propage deux fois par semaine les doctrines les plus subversibles, si toutefois le peuple en Grèce pouvait se laisser émouvoir par des doctrines.

Les Spartiates aussi, c’est à dire les habitans de Liméni et de Scardamoula où les Mavromichalis faisaient autrefois leur résidence, promènent un drapeau sur lequel ils ont peint Lycurgue et Léonidas et demandent la liberté de la presse et une constitution représentative.

Ce que dans le fond les hommes de Mavromichalis demandent, c’est de piller les provinces limitrophes du Magne et surtout Mistrà et Calamata. Ce que demandent au fond les Hydriotes du peuple c’est de l’argent. Les primats des uns et des autres ambitionnent le pouvoir et ils l’espèrent par une réforme constitutioneile. Les meneurs se flattent de cet espoir la brochure de Coray à la main et au moyen des lettres φ. lv qu’ils reçoivent souvent de / leurs frères et amis de Marseille et de Paris. En dernier lieu cette clique a voulu faire un essai. Elle a engagé un Ipsariote qui lui appartient à hisser le pavillon tricolore sur son bâtiment au moment où il quittait la rade d’Egine. Ce bâtiment n’avait point en règle ses papiers pour porter le pavillon national, et afin de montrer à la démogérondie, au Gouverneur Civil et au pays qu’il n’en avait pas besoin il s’est permis cette scène de scandale. Les Eginètes et les Ipsariotes se sont assemblés sous la présidence de leurs démo-

Σελ. 147
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/148.gif&w=550&h=800

gérondes et après avoir constaté quels étaient les Ipsariotes et les étrangers qui l’avaient provoquée d’une voix unanime ils les ont expulsés d’Egine.

A Liméni également on a préparé un pavillon tricolore et en profitant du passage par ce district de deux ingénieurs géographes français qui travaillent à la grande carte du Péloponèse les neveux et les frères de Mavromichalis proclament que c’est sous les auspices de la France qu’ils entreprendront le renversement du Gouvernement actuel et l’établissement d’un nouveau Gouvernement constitutionnel. La correspondance interuptée me fournit la preuve matérielle que Liméni et Hydra s’efforcent de mettre de l’ensemble dans leurs projets et dans leurs soi disantes opérations.

A peine arrivé ici j’ai eu des entretiens confidentiels avec M(onsieu)r le Général Schneider et avec M(onsieu)r le Commandant Lalande. Je leur ai fait part de mes observations et j’ai fixé leur attention sur les conséquences graves dont la Grèce serait menacée si les meneurs pouvaient s’étayer aux yeux de la nation d’un appui quelconque de la part de l’armée d’occupation ou de la flotte française. M(onsieu)r le Gén(éral) Schneider et M(onsieu)r Lalande ont partagé complètement mon opinion. Ils ont reconnu que si cet état de choses se prolongeait le Gouvernement serait contraint d’avoir recours à la force et que cette force étant par sa nature irrégulière son action détruirait en peu de tems tout ce qui a été fait jusqu’ici pour soustraire le peuple aux influences funestes des partis, des Capitaines, des primats. En effet, pour anéantir les hommes de Liméni et de Scardamoula le Gouvernement n’aurait qu’à armer contre eux les autres provinces de Sparte, et elles le demandent; leurs députés sont ici dans cette attente. Il en serait de même pour faire chasser de la Grèce les meneurs. Je n’aurais qu’à donner l’autorisation aux communautés où ils se trouvent. Mais en révélant ainsi aux masses et aux chefs qui se mettraient à leur tête le secret de leur puissance, quel est le pouvoir qui les dompterait ensuite. Ce ne serait plus un pouvoir national libre et indépendant de leur influence. Or c’est pour préserver la nation de cette influence funeste que j’ai travaillé assidûment depuis trois ans et je ne me résignerai jamais à replonger moi même ce malheureux pays dans les horreurs de l’anarchie et du désordre.

C’est dans l’espoir de prévenir une crise semblable que j’ai adopté d’autres mesures et que j’ai aussi demandé la coopération de M(onsieu)r φ. 2r le Général Schneider et de M(onsieu)r le Com(mandan)t Lalande. / Le premier a déjà rappelé les officiers ingénieurs de Liméni et le second y enverra un brick pour faire entendre aux Mavromichalis des paroles sages mais fermes et sévères.

D’autre part je tâcherai d’établir un cordon sanitaire autour de Liméni et de Scardamoula et s’il ne suffit pas j’en établirai un second

Σελ. 148
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/149.gif&w=550&h=800

sur les limites de Sparte et sur ses côtes. J’isolerai la maladie jusqu’à tant que le remède nous arrive du dehors attenduque le principe véritable du mal est hors de la Grèce. C’est dans cette même pensée que je traite et que je traiterai les Hydriotes et en général je m’efforcerai d’empêcher les progrès de la contagion, et de la guérir s’il se peut là où elle paraît vouloir fixer ses foyers.

Il est inutile, mon Prince, que je vous répète ici tout ce que je vous ai écrit sur la nature du remède dont nous avons le plus urgent besoin. Messieurs les Résidens avec lesquels avant de quitter Nauplie j’ai eu plusieurs entretiens sur cet état de choses sont muets car ils manquent d’instructions. Or c’est à solliciter de la Conférence de Londres ces instructions que doivent se contenter dans ce moment tous vos efforts. Que la Conférence ordonne à Mess(ieur)s les Résidens de parler un langage uniforme; qu’ils déclarent que les Puissances Alliées jusqu’à ce qu’elles aient décidé les questions majeures relatives au sort définitif de la Grèce ne reconnaîtront aucun autre ordre de choses que celui qui se trouve maintenant établi en vertu des Actes du Congrès d’Argos, et toutes les parodies révolutionnaires qu’on prépare ici s’évanouiront à la confusion des pauvres protagonistes. Dans le cas contraire, si la Conférence de Londres oublie encore la Grèce si les Agens des Cabinets Alliées manquent toujours d’instructions et si les événemens qui envahissent l’Europe poussent les nations à la guerre, la Grèce subira une catastrophe, et alors c’est la main toute puissante du Seigneur qui peut seule la sauver. Je vous ai chargé par mes lettres précédentes de solliciter ces instructions collectives, car j’en pressentais la nécessité. Les faits me prouvent que je ne me suis pas trompé.

Toutes les autres demandes tendent au même but. Il s’agit de frapper les Grecs d’une conviction. Il faut leur prouver que l’Alliance subsiste et qu’elle veut aujourdhui ce qu’elle a voulu l’année dernière. Tout est là. Que cette preuve soit donnée par une déclaration, qu’elle le soit par la conclusion de l’emprunt, qu’elle le soit par le choix du Prince Souverain et par la délimitation, pourvu qu’elle soit fournie et qu’elle frappe de conviction, et la Grèce se maintiendra paisible et tranquille. Assurément que nous devons former des vœux pour que ce grand but soit atteint au moyen de la décision définitive des questions majeures et surtout de celle de l’emprunt, mais dans tous les cas une déclaration nous ménagerait le tems et les moyens d’attendre le dénouement des négociations qui tiennent dans ce moment en suspens les destinées de l’Europe.

Je n’ai pas besoin de vous dire, mon Prince, combien, je compte dans ces graves conjonctures sur votre zèle et sur vos talents. Vous en avez déjà donné des preuves à la nation. Elle vous devra d’avoir

Σελ. 149
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/150.gif&w=550&h=800

puissamment contribué à son salut et un jour elle vous payera de gratitude.

Je joins ici un petit mot pour M(onsieu)r Eynard, ma réponse à φ. 2V M(onsieu)r Odier, et une lettre à S(on) Exc(ellence) M(onsieu)r / le Duc de Dalmatie. Veuillez exprimer à M(onsieu)r le Maréchal ainsiqu’à M(onsieu)r l’Amiral de Rigny les sentimens de reconnaissance dont me pénètrent les nobles et loyales dispositions dans lesquelles j’ai trouvé M(onsieu)r le Gén(éral) Schneider et M(onsieu)r le Comman(dan)t Lalande. L’un et l’autre m’ont offert leur appui dans les affaires de Sparte, et je ne doute pas du résultat salutaire qu’auront les mesures qu’ils vont prendre et dont je vous ai parlé plus haut.

J’en viens, mon Prince, à votre pénible situation présente. Je regrette beaucoup que M(onsieu)rle Chev(alier) Eynard n’ait ordonné à M(onsieu)r Odier de vous donner une petite somme sur les 200 m(ille) francs. Il m’avait écrit dans le tems à ce sujet et je lui avais répondu que je n’ai plus de fonds à l’étranger et que dans les circonstances actuelles je n’ose pas en demander à crédit. Dès que je serai de retour à Nauplie je tâcherai de trouver des effets sur Paris au moyen de M(onsieu)r de Rouen et je vous enverrai de 12-15 mille francs pour que vous puissiez faire face pour le moment à vos dépenses les plus indispensables.

Vous ferez des notions que renferme cette lettre dictée à la hâte, et au milieu de fréquentes interruptions l’usage que vous jugerez le plus utile. Vous pouvez la lire à M(onsieu)r le Comte Sébastiani et à Messieurs les Ambassadeurs d’Angleterre et de Russie et d’après les conseils qu’ils vous donneront vous en ferez l’objet d’une communication officielle.

Mons(ieur) Rizo doit vous avoir envoyé les pleins pouvoirs pour la conclusion de l’emprunt au cas où M(onsieu)r Eynard ne soit pas à Paris.

Ne perdons pas courage. Remplissons notre devoir et Dieu nous aidera.

( signature )

P. S. Je n’ai pas le tems de répondre à M(onsieu)r Féburier. Veuillez lui dire que j’ai reçu sa lettre, que je lui en rends grâces et que je ne manquerai pas de lui exprimer moi même toute la reconnaissance que lui doit ce pays.

( initiales )

Σελ. 150
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/151.gif&w=550&h=800

45

ΙΩ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΠΡΟΣ I. Γ. ΕΫΝΑΡΔΟ

Correspondance, τόμος IV, σ. 245.

[Ο Καποδίστριας ευχαριστεί τον Εϋνάρδο για την αποστολή των 200.000 φράγκων, τα οποία χρησιμοποίησε για να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις της τριμηνίας που έληξε].

A M(onsieur) le Chevalier Eynard, à Genève.

Nauplie, 16/28 avril 1831

J’ai reçu, mon cher Eynard, vos lettres du 8 janvier et du 9 mars, au moment où je quittais Nauplie pour aller moi-même voir de près ce qui se passe dans les provinces de Sparte. Je suis ici de retour de ma tournée. J’écris aujourd’hui au prince Soutzos et à votre neveu par une frégate qui va mettre à la voile. J’ajoute ces lignes pour vous, noble et généreux bienfaiteur de la Grèce.

Vos 200.000 francs sont arrivés comme par miracle à point nommé. Je devais payer le trimestre à l’armée et à la marine, et la caisse publique n’avait que 200.000 phénix ; et pour solder le trimestre il en fallait 500.000. La paie manquée, les meneurs auraient eu beau jeu auprès des troupes et des marins. Ce peu de mots vous donnent, mon cher Eynard, la mesure du service que vous avez rendu à ce pays.

Je n’ai pas le temps de vous répéter ce que j’écris au prince Soutzos sur notre situation intérieure. Elle se ressent de la maladie qui affecte et remue l’Europe. Je tâche de l’en préserver. Il en sera au reste ce qu’il plaira à Dieu.

Σελ. 151
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/152.gif&w=550&h=800

46

ΙΩ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΠΡΟΣ Μ. ΣΟΥΤΣΟ

Μουσείο Μπενάκη, αρχ. 46 (Σούτσου-Καρατζά), φ. 22, 1 δίφυλλο, (αρ. 1062), 28,1 X 22,1 εκ. και Αρχείο Καποδίστρια ανέκδοτη

A Monsieur le Prince M. Soutzo etc. etc. à Paris.

Nauplie le 30 Avril/12 Mai 1831

Mon Prince, Ainsique je vous l’ai annoncé par ma lettre du 16/28 Avril, datée de Modon, je vous envoie aujourdhui par l’obligeante entremise de M(onsieu)r Fabreguette payeur des troupes françaises en Morée la petite somme de 12.000 francs dont je puis disposer pour le moment. Soyez bien assuré que c’est au delà de ce que tout autre à ma place aurait osé. Comme je vous l’ai écrit c’est au moyen des 200.000 fr(ancs) de M(onsieu)r Eynard que j’ai pu faire payer le trimestre à l’armée et à la marine. Les revenus des provinces sont passablement bien affermés ; leur rentrée dans la Caisse publique pour le premier tierçal et toutes les économies qu’il me sera possible d’opérer ne pourront pas cependant fournir de quoi solder l’armée et la marine pour le trimestre qui va écheoir à la fin de juin. Il y aura un déficit de plus de 200.000 fr(ancs). Jugez de ma position!

Le Ministère de la Guerre depuis le mois de mars m’a adressé un rapport que je joins ici. Vous verrez qu’il demande l’autorisation d’acheter des objects d’équipement pour la somme d’environ 200.000 fr(ancs). Si la grande affaire de l’emprunt est avancée au point que vous puissiez procéder à sa conclusion et si nous atteignons enfin ce grand résultat, vous vous occuperez alors de ces objets d’équipement, en passant le marché le plus avantageux que faire se pourra et je vous y autorise par les présentes. Dans la supposition que vous puissiez disposer à un terme convenu des fonds de l’emprunt, il ne vous sera pas difficile de passer un contrat avec les mêmes maisons qui fournissent les objets d’équipement

Σελ. 152
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/153.gif&w=550&h=800

au Ministère de la Guerre français, ou avec toute autre qui vous donnerait de bonnes garanties et qui vous offrirait des conditions plus avantageuses.

Vous ne devez pas douter des efforts que j’ai faits et que je ferai pour prévenir la détresse dont ce malheureux pays est menacé. J’ai frappé et frapperai à toutes les portes; espérons que quelqu’une s’ouvrira. Tâchez de votre côté de solliciter les décisions de la Conférence de Londres φ. lv et surtout celles sur le / chapitre vital de l’emprunt et d’un acompte pour la fin de juin. Je ne vous répéterai pas tout ce que je vous ai écrit par ma lettre du 16/28. C’est avec impatience que j’attends le résultat de vos démarches.

Les dernières nouvelles de France lesquelles n’arrivent que jusqu’au 9 du mois d’avril, et celles de Russie, de M(onsieu)r le Comte Panin, qui sont du 30 mars, font espérer que la paix sera conservée. Nos meneurs en sont désappointés parceque leurs combinaisons se fondaient sur les chances de la guerre et d’une guerre générale. Ces pauvres esprits sont dans l’abattement et tout prêts à faire amende de leur folie, sauf à la pousser au délire du moment qu’un premier venu, une nouvelle du dehors ou quelques bruits de carrefour viendraient à relever leurs espérances. Vous n’êtes pas non plus, mon Prince, à l’abri de la démence de cette poignée d’intrigans. Il[s] me font parvenir tous les jours des observations sur votre compte qui ne vous sont nullement favorables. Chacun d’eux en vaut à votre place parcequ’il se croit plus l’homme du tems et de la mode, et parcequ’en général ces malheureux faiseurs voudraient se léguer à eux seuls le monopole des destinées de la Grèce. C’est pour ne pas prêter des armes à leur malveillance que quand même j’en aurais le moyen, je ne vous enverrais pas pour le moment plus de ce que je vous transmets. Ces gens diraient et feraient imprimer au journal de Smyrne que j’épuise la caisse publique pour avoir en vous un défenseur à Paris. Quoi qu’il en soit de ces hommes je puis vous donner l’assurance que jusqu’ici ils n’ont pas avancé d’une ligne vers le coupable but auquel ils tendent, et j’aime à espérer qu’il en sera de même par la suite si toutefois la Conférence de Londres ne nous oublie pas complètement.

J’attends par le premier courrier de vos nouvelles et si elles ne me laissent pas entrevoir en quelque sorte le terme de tant d’incertitudes et d’anxiété, je me déciderai à faire une dernière démarche directe auprès φ. 2r des trois Cabinets. / Je leur adresserai un court Mémoire, je leur exposerai la vérité toute entière et puis il en sera ce qu’il plaira au bon Dieu.

M(onsieu)r Rizo vous enverra le résumé des informations que nous avons reçues de la Grèce Continentale et de la haute Albanie. Le désordre et l’anarchie sont au comble. Le Vizir paraît paralysé; il sollicite et attend des renforts. On dit que l’Escadre turque va sortir pour bloquer les côtes du pachalik de Scutari. Le Pacha est fort de ses propres troupes

Σελ. 153
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/var/www/html/ikapo/published/uploads/book_files/9/gif/154.gif&w=550&h=800

et de toutes celles que lui procure la crainte de la réforme. On prétend qu’il est assez en mesure non seulement de résister au Vizir mais de l’attaquer.

Les Turcs de l’Attique et de l’Eubée épuisent le pays, et si l’état actuel des choses continue, la Grèce aura de grands sacrifices à faire pour sauver les débris que les Turcs lui laisseront un jour. Nos relations avec eux sont jusqu’ici assez amicales et je ne puis qu’en être satisfait.

Je vous renouvelle mon Prince, l’expression de toutes mes amitiés.

( signature )

Εν Ναύπλιω τη 30 Απριλίου/12 Μαΐου 1831

Πρίγκηψ μου,

Όπως σας ανεκοίνωσα διά της επιστολής μου της 16ης/28ης Απριλίου εκ Μεθώνης, σας αποστέλλω σήμερον, τη ευγενή μεσολαβήσει του κυρίου Fabreguette, ταμίου των γαλλικών στρατευμάτων εν Πελοποννήσω, το μικρόν ποσόν των 12.000 φράγκων, το οποίον ημπορώ να διαθέσω προς το παρόν. Να είσθε βέβαιος ότι τούτο είναι περισσότερον εκείνου το οποίον οιοσδήποτε άλλος εις την θέσιν μου θα ετόλμα. Όπως ήδη σας έγραψα, μόνον διά των 200.000 φράγκων του κυρίου Εϋνάρδου ημπόρεσα να πληρώσω την τριμηνίαν εις τον στρατόν και εις το ναυτικόν. Αι πρόσοδοι των επαρχιών είναι σχετικώς καλώς μισθωμέναι· η πληρωμή των εις το δημόσιον Ταμείον κατά το πρώτον τρίμηνον και όλαι αι οικονομίαι τας οποίας θα ημπορέσω να κάμω, δεν επαρκούν όμως διά να μου παράσχουν το ποσόν διά την μισθοδοσίαν του στρατού και του ναυτικού διά την τριμηνίαν, η οποία λήγει εις το τέλος Ιουνίου. Θα υπάρχη έλλειμμα άνω των 200.000 φράγκων. Κρίνατε περί της θέσεώς μου !

Το Υπουργείον επί των Πολεμικών μου απηύθυνεν από του μηνός Μαρτίου μίαν αναφοράν, την οποίαν σας επισυνάπτω. Θα ίδητε ότι ζητά την άδειαν διά να προμηθευθή αντικείμενα διά τον εξοπλισμόν αξίας 200.000 φράγκων περίπου. Εάν η σοβαρά υπόθεσις του δανείου έχει προωθηθεί εις σημείον ώστε να ημπορείτε να στηρίζεσθε εις την σύναψίν του και εάν επιτύχωμεν το μέγα τούτο αποτέλεσμα, τότε θα ασχοληθήτε με αυτά τα αντικείμενα εξοπλισμού, προτιμών την πλέον συμφέρουσαν αγοράν η οποία ημπορεί να γίνη· διά της παρούσης σας εξουσιοδοτώ σχετικώς. Υπό την προϋπόθεσιν ότι θα ημπορέσητε να διαθέσητε, εν καθορισμένη προθεσμία, τα χρήματα του δανείου, δεν θα σας είναι δύσκολον να συμφωνήσητε με τους ιδίους οίκους οι οποίοι προμηθεύουν αντικείμενα εξοπλισμού, εις το Γαλλικόν Υπουργείον Πολεμικών, ή μετά οιουδήποτε ετέρου, ο οποίος θα σας έδιδε επαρκείς εγγυήσεις ή θα σας προσέφερεν όρους πλέον ευνοϊκούς.

Δεν πρέπει να αμφιβάλητε διά τας προσπαθείας τας οποίας κατέβαλον

Σελ. 154
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Ι΄
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Σελίδα: 135

  τάξη μίαν απάντησιν, η οποία τιθεμένη εις την κυκλοφορίαν ομού μετά του φυλλαδίου του Κοραή θα αποτελέση το αντίδοτον τούτου.

  Η Εφημερίς της Σμύρνης συνεχίζει τας ψευδείς και ατίμους διατριβάς της και οι συντάκται του Globe και του Ταχυδρόμου πλανώμενοι εκ των ανταποκρίσεων των Ελλήνων, οι οποίοι υπηρετούν την εφημερίδα της Σμύρνης, αποβαίνουν συχνά η ηχώ της τελευταίας ταύτης. Άπαντα ταύτα ουδεμίαν επίδρασιν έχουν επί του πλήθους των πολιτών, οι οποίοι πράγματι συγκροτούν το εθνος. Αποτελούν απλώς μέσα ραδιουργιών τα οποία θέτουν εις πράξιν οι δολοπλόκοι διά να παραπλανήσουν μερικούς παλαιούς αρχηγούς, όπως οι Μαυρομιχαλαίοι της Σπάρτης. Εν τούτοις εάν η καθημερινή πράξις των περιοδικών φύλλων δεν συνεκρατείτο εδώ υπό ευϋπολήπτων ανθρώπων θα απέβαινε λίαν επιζήμιος και υπό την έποψιν ταύτην σας αναθέτω να αντιμετωπίσητε το θέμα.

  Αρχίζω δικαιών απολύτως τον βαρώνον κύριον De Rouen. Η συμπεριφορά του είναι λίαν έντιμος και άμεμπτος. Λέγω το αυτό και περί των ανωτέρων αξιωματικών του ναυτικού, όπως ο πλοίαρχος κύριος Lalande και άλλοι. Αλλ’ εάν ως διαδίδεται υπάλληλοι της τάξεως και του χαρακτήρος του κυρίου Grasset είναι αποσπασμένοι εις την γαλλικήν αποστολήν, εάν οι αξιωματικοί οι μαθητεύσαντες εις τα γεγονότα του Ιουλίου ήρχοντο να διατρέξουν την χώραν και να συμφωνήσουν μετά των νεαρών εξημμένων πνευμάτων μας, τότε η επίδρασις των εφημερίδων θα ημπορούσε να έχη ολέθρια αποτελέσματα.

  Το σύνθημα των δολοπλόκων μας είναι η λέξις «σύνταγμα». Φροντίζουν δι’ αυτού αφ’ ενός μεν να προσηλυτίσουν τους παλαιούς προεστούς, πείθοντες τούτους ότι καθείς εξ αυτών χάρις εις το σύνταγμα θα επιτύχη να επικρατήση εις την επαρχίαν του, αφ’ ετέρου δε παρέχουν ελπίδας εις τους νεαρούς, οι οποίοι ημπορούν να διαβάζουν ξένας εφημερίδας και να γράφουν μίαν πρότασιν εις την ελληνικήν, ότι οι προεστοί, μη δυνάμενοι να κάμουν άνευ εκείνων, θα διαδραματίσουν εις την πραγματικότητα δευτερεύοντα ρόλον.

  Υπ’ αυτών των στοιχείων απαρτίζεται η λεγομένη αντιπολίτευσις. Όπως όμως σας είπον ήδη, Πρίγκηψ, τολμώ να καυχώμαι ότι δεν θα επιτύχη ουδενός των σκοπών της, εφ’ όσον δεν θα υποστηριχθή ή δεν θα ημπορέση να πείση ότι υποστηρίζεται είτε υπό της Γαλλίας είτε υπό της Μεγάλης Βρεττανίας.

  Πρέπει λοιπόν να καταβάλητε όλας τας προσπαθείας σας, ώστε οι κύριοι Πληρεξούσιοι να λάβουν οδηγίας σαφείς και θετικάς επί του θέματος, εάν δηλαδή θα διατηρηθή ή όχι η παρούσα τάξις των πραγμάτων, μέχρι της οριστικής αποφάσεως των διακανονισμών μετά των οποίων ασχολείται η Διάσκεψις του Λονδίνου. Εις την πρώτην περίπτωσιν οι κύριοι Πληρεξούσιοι πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι να κάμουν, εις περίπτωσιν ανάγκης, επισήμους δηλώσεις προς την Κυβέρνησιν. Εις την δευτέραν περίπτωσιν οφείλουν αι Σύμμαχοι Δυνάμεις να είπουν προς την Κυβέρνησιν: «Αποσυρθήτε και αφήσατε ολίγους τυχοδιώκτας ή δολοπλόκους, τους προύχοντας ή τους παλαιούς αρ-