Ανέκδοτα έγγραφα

Δείτε επιλεγμένα έγγραφα από το πλούσιο υλικό του αδημοσίευτου προσωπικού αρχείου του Ιωάννη Καποδίστρια που βρίσκεται στα Γ.Α.Κ. Κερκύρας.
Για μια πληρέστερη έρευνα στο υλικό αυτό, ανατρέξτε στην «Αναζήτηση».

I. Καποδίστριας (Άργος) προς Borely

Έλαβε την επιστολή του της 29 Ιουνίου και το κιβώτιο με τα βιβλία. Το κομιτάτο του οποίου είναι πρόεδρος  αποφάσισε την αποστολή αυτή θέλοντας να υποστηρίξει έναν Έλληνα μετανάστη (expatrié), τον Κοκκώνη. Αλλά είναι λυπηρό Έλληνες να συνθέτουν έργα που, ανεξάρτητα από τη χρησιμότητά τους,  τόσο λίγο απαντούν στις ανάγκες της χώρας τους και μπορούν να οδηγήσουν κάθε ξένο σε λάθος  εκτίμηση για τη φύση αυτών των αναγκών. Η Ελλάδα χρειάζεται μεταφράσεις έργων των πιο στοιχειωδών για  την ηθική/χρηστά ήθη (surlasainemorale), τα μαθηματικά, τη γεωγραφία, την ιστορία και τις βασικές βιομηχανικές τέχνες. Αυτά τα βιβλία ζητά η Ελλάδα από τη γενναιοδωρία της Επιτροπής και το λάθος του πεπαιδευμένου (savant) Κοκκώνη ας μην  την εμποδίσει, με το αναμφίβολο ενδιαφέρον της για τους Έλληνες,  να ανταποκριθεί σ’ αυτήν την αλήθεια. Παρόλα αυτά, η ως άνω προσφορά   θα διατεθεί σύμφωνα με τη δηλωθείσα επιθυμία, μόλις  αυτό θα είναι δυνατό.

Επίπεδο περιγραφής: Τεκμήριο
Φάκελος: Φάκελος 24 - Borely (πρόεδρος του φιλελληνικού κομιτάτου της Μασσαλίας)
Υπο-αρχείο: Αρχείο Ι. Καποδίστρια (Εξερχόμενα)
Αρχείο: Αρχείο Ιωάννου Καποδίστρια
Φορέας: Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Κερκύρας
Γλώσσα: Γαλλικά
Χρονολόγηση: 1829.08.15/27
Χαρακτηρισμός: Σχέδιο Νο 876
Λέξεις-κλειδιά: Κοκκώνης Ιωάννης, Φιλελληνικό κομιτάτο της Μασσαλίας, Βιβλία, Εκπαίδευση, Γαλλία, Μασσαλία